WAT IS GELOOFWAARDIG?

 

 

Vandaag leven wij in een tijd waarin de betrouwbaarheid zwaar achteruitgaat, op alle vlak. Wat is nog geloofwaardig”?

Wie of wat kan men nog vertrouwen vandaag. Vele mensen worden teleurgesteld in allerlei zaken als banken, of mensen in de politiek, waarin ze een groot vertrouwen hadden gezet. De Bijbel leert dat de eindtijd een zeer gevaarlijke tijd zou zijn. We leven in een wereld vol van berichtgeving en communicatie, maar wat is daarvan allemaal nog betrouwbaar? De pers wordt gemanipuleerd en gecensureerd.

Bedrog is vandaag mode.

Europa kent momenteel een golf van teleurstelling. Vele mensen voelen zich nu bedrogen door een eerste klap, de val van het aandeel van Lernout en Hauspie. Vandaag de banken enz. De betrouwbaarheid is zoek! Het lijkt een klein voorbeeldje van wat nog komen moet, wanneer het Babelse systeem, vanuit Openbaring zijn val zal kennen en er een groot gejammer zal zijn. Nochtans zal het eerst zeer geloofwaardig zijn overgekomen!

 

Wat zegt God over betrouwbaarheid of geloofwaardigheid?

 

Micha 6

9 Hoort! de Here roept tot de stad (en heilzaam is het uw naam te vrezen): Luistert naar de roede en naar wie haar besteld heeft.

10  Zijn er niet nog in het huis van de goddeloze, schatten van goddeloosheid en een gevloekte, schriele efa? 11  Zou Ik rechtvaardig zijn bij een weegschaal der goddeloosheid en bij een buidel vol valse gewichten?

12  Haar rijken zijn vol geweld, en haar inwoners spreken leugen, en hun tong in hun mond is bedrog. 13  Ik echter maak u krank, Ik sla u, Ik richt verwoesting aan wegens uw zonden.

 

De profeet klaagt de corruptie aan die er was in Jeruzalem. Hij leefde in de tijd van Hosea en Jesaja. Hij spreekt van een gevloekte efa, dat was een verkleinde maat die normaal een inhoud van 36 liter moest hebben.

De mensen stelden hun vertrouwen dat de maten in orde waren, maar een goddeloze vreest God niet, maar draagt toch de gevolgen ervan, buiten zijn besef!  

 

GODS WOORD IS BETROUWBAAR!

 

7 De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis des Heren is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige.

8  De bevelen des Heren zijn waarachtig, zij verheugen het hart; het gebod des Heren is louter, het verlicht de ogen.Ps.19

 

Het volk heeft nood aan iets dat waarachtig en betrouwbaar is, waarin het kan geloven. Dit is het beste voor een mens opdat zijn denken in evenwicht blijft. Omdat Gods woorden waarheid zijn, kunnen zij het hart verheugen. Gods woord werkt steeds door in wie gaat geloven in Jezus.

Bedrog heeft een ander effect, het brengt de mens eerst in een schijngeluk, een schijnvrede, en dan in een verdriet en later kan nog een zware depressie volgen.

Valse profeten kun je niet vertrouwen, een christen hoort of men afwijkt van Gods Woord dat is zijn enige wapen. Hou vast wat gij hebt, de Bijbel!  Iedere prediker moet op zijn geloofwaardigheid getoetst worden.

Als wij als christenen een gedrag hebben dat niet meer geloofwaardig is bij de mensen, luisteren zij niet meer naar ons. Zijn wij niet vruchtbaar voor de Heer.

Doch zij blijven wel christenen, indien ze met liefde, en niet uit dwang,  blijven streven naar gehoorzaamheid aan het woord, dat is pas de “Vreze des Heren”

 

God waarschuwt op Hem te vertrouwen, Hij is betrouwbaar!

 

4  Op U hebben onze vaderen vertrouwd, zij hebben vertrouwd, en Gij deed hen ontkomen;5  tot U hebben zij geroepen en zij werden gered, op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd.

6  Maar ik ben een worm en geen man, een smaad voor de mensen en veracht door het volk.7  Allen die mij zien, bespotten mij, zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd: 8  Wentel het op de Here; laat die hem verlossen, hem redden, Hij heeft immers welgevallen aan hem!Ps.22

 

God roept ons op om op hem te vertrouwen..

Hij toetst ons om te zien wat wij doen. Hij wil weten wat wij betrouwbaar en geloofwaardig achten.

Christenen worden vandaag beproefd om te zien of zij het woord van God meer betrouwbaar achten, dan allerlei kerkregels, dogma’s en dergelijke.

( Ik ontving deze week een brief van een katholieke zuster als toenadering tot de oecumenische beweging)

500 jaar onenigheid tussen katholieken en protestanten is nu lang genoeg beweert men. Het gaat hier nu louter over wat betrouwbaar is: de Bijbel of het gezag van het Vaticaan? De tijd is rijp voor veel geloofsafval. Wie niet meedoet aan de wereldkerk, zal bespot worden en als sekte verboden worden.

 

BETROUWBARE PERSONEN IN DE BIJBEL ALS VOORBEELD.

 

Jozef Gen.39

6  En hij liet al het zijne aan Jozef over, en met hem naast zich, bemoeide hij zich enkel met het brood dat hij at. Jozef nu was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk.

7 ¶ Hierna sloeg de vrouw van zijn heer haar ogen op Jozef, en zij zeide: Kom bij mij liggen.

8  Maar hij weigerde en zeide tot de vrouw van zijn heer: Zie, mijn heer bemoeit zich, met mij naast zich, met niets van wat er in huis is, en alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven;

9  niemand is in dit huis machtiger dan ik, en hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat gij zijn vrouw zijt; hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God?

10  En ofschoon zij dag aan dag tot Jozef sprak, voldeed hij niet aan haar wens bij haar te gaan liggen en omgang met haar te hebben.

 

Jozef bleek betrouwbaar te zijn. Hij werd beproefd en hield stand. Je kon op hem rekenen. Betrouwbaarheid is in Gods ogen zeer belangrijk.

Jozef wilde betrouwbaar zijn bij zijn God. Hij wilde niet zondigen tegen zijn God.

God heeft die betrouwbaarheid in het leven van Jozef niet vergeten. Jozef was hier een weerspiegeling van geloofwaardigheid.  Jozef, een beeld van Jezus!

De mensen hebben hem vernederd, maar God stelde hem aan als onderkoning van Egypte!  God zegent betrouwbaarheid!

 

MOZES WAS BETROUWBAAR, GOD HAD HEM GEROEPEN.

 

3  Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aardbodem.

4 ¶ Toen zeide de Here onverwijld tot Mozes, Aaron en Mirjam: Gaat met uw drieën uit naar de tent der samenkomst. Daarop gingen zij met hun drieën uit.

5  Toen daalde de Here neder in de wolkkolom, stelde Zich in de ingang der tent, en riep Aaron en Mirjam; en zij traden beiden naar voren.

6  Toen zeide Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien onder u een profeet is, dan maak Ik, de Here, Mij in een gezicht aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem.

7  Niet aldus met mijn knecht Mozes, vertrouwd als hij is in geheel mijn huis.

8  Van mond tot mond spreek Ik met hem, duidelijk en niet in raadselen, maar hij aanschouwt de gestalte des Heren. Waarom hebt gij u dan niet ontzien tegen mijn knecht Mozes te spreken?

9  Daarom ontbrandde de toorn des Heren tegen hen en Hij ging heen.

10  Toen nu de wolk van boven de tent geweken was, zie, Mirjam was melaats als sneeuw; toen Aaron zich tot Mirjam omwendde, ziedaar een melaatse!Num.12

 

Hier vinden wij Mirjam de zuster van Mozes, en zij beoordeelde Mozes als onbetrouwbaar, en dan begon ze kwaad te spreken van hem. God riep ze niet alledrie afzonderlijk om er tegen te spreken, maar tezamen naar de tent!

Mirjam werd tijdelijk met ziekte bestraft. 

4  Integendeel, daar God ons waardig heeft gekeurd om ons het evangelie toe te vertrouwen, spreken wij, niet om mensen te behagen, maar God, die onze harten keurt.1 Thess.

 

ZICHZELF BETROUWBAAR of GELOOFWAARDIG ACHTEN = ZONDIG

 

Dit is niets anders dan op zichzelf gaan vertrouwen. Hoe groter bekwaamheid EN KENNIS een mens heeft, hoe meer hij gelooft in zichzelf en niet in God! Voor velen is hun kennen en kunnen een sta in de weg om tot geloof te komen. En uiteindelijk willen ze zelf als God zijn.

 

5  Waarom zou ik vrezen in dagen des kwaads, als de ongerechtigheid van mijn belagers mij omringt;6 ¶ van hen, die op hun vermogen vertrouwen, en op hun grote rijkdommen zich beroemen?7  Niemand kan ooit een broeder loskopen, noch Gode zijn losprijs betalen,

8  (te hoog immers is de prijs voor hun leven, en voor altoos ontoereikend)

9  dat hij voor immer zou voortleven, de groeve niet zou zien.

10  Veeleer ziet hij, dat wijzen sterven, dat dwazen en redelozen tezamen te gronde gaan en hun vermogen aan anderen nalaten.11  Hun diepste gedachte is, dat hun huizen altoos zullen bestaan, hun woningen van geslacht tot geslacht; zij noemen de landen naar hun namen.12  Maar de mens met al zijn praal houdt geen stand; hij is gelijk aan de beesten, die vergaan. 13  Dit is het lot van hen die op zichzelf vertrouwen, het einde van wie behagen scheppen in hun eigen woorden. Sela Ps.49

 

Vele mensen stellen hun vertrouwen in geleerden, of in theologen omdat ze denken dat deze betrouwbaar en wijs zijn. Dokters worden vandaag biechtvaders, en spelen God als raadgevers. Eigenwijzen zijn mensen die een groot vertrouwen in zichzelf hebben, ze scheppen behagen in hun eigen woorden, en niet in Gods woorden.

 

Een geloofwaardige Jeremia!

 

1 Toen naderden al de legeroversten, namelijk Jochanan, de zoon van Kareach, en Azarja, de zoon van Hosaaja, en al het volk van klein tot groot,

2  en zij zeiden tot de profeet Jeremia: Laat toch onze smeking bij u gehoor vinden en bid voor ons tot de Here, uw God, voor dit gehele overblijfsel, want wij zijn als weinigen uit velen overgebleven, gelijk uw ogen ons aanschouwen;

3  dat de Here, uw God, ons te kennen geve, welke weg wij moeten gaan en wat wij moeten doen. 4  En de profeet Jeremia zeide tot hen: Ik geef u gehoor; zie, ik zal tot de Here, uw God, bidden gelijk gij gesproken hebt, en dan zal ik alle woord dat de Here u antwoorden zal, u mededelen, ik zal u geen enkel woord verzwijgen.

5  Toen zeiden zij tot Jeremia: De Here zij ons een waarachtig en geloofwaardig getuige, dat wij overeenkomstig alle woord waarmede de Here, uw God, u tot ons zenden zal, doen zullen.Jer.42

 

R.GAYTANT