WET OF GENADE?

WET OF GENADE?

 

Wanneer wij de Bijbel lezen, dan kunnen wij lezen in het oude verbond of in het nieuwe verbond. Toch vormen Gods woorden altijd één geheel! Als mens hebben wij ook twee benen om te wandelen, en we houden dan goed ons evenwicht. Er zijn christenen die moeite hebben hun evenwicht te houden, tussen genade en wet, bijzonder als men één van beiden benen (verbonden) wat korter maakt of amputeert, door bijvoorbeeld te menen dat Gods wet heeft afgedaan, of de genade wil men niet aannemen. Dan hebben wij een soort minder-valide gelovige!

De wet kwam er door Mozes, de genade door Christus.(Joh1,17). Dit alles was eerst voor het uitverkoren volk van God, Israël. De tijd voor Mozes was er dus geen wet! 13 want reeds vóór de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is. Rom.5

Er was geen wet, dus geen veroordeling.

Wat gelooft de christen vandaag?

 

15 Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet! 16 Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid? 17 Maar Gode zij dank: gij wáárt slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is. Rom.6

 

Wanneer een Belg tot geloof komt in Christus, dan is zijn denken gaan veranderen, maar zijn attitude is nog niet ogenblikkelijk veranderd, zijn bekeringsproces is pas begonnen. Hij had de gewoonte te zoeken om de staatswetten te omzeilen, hij was een expert in het sluiten van compromissen en bedriegen. Dit denkpatroon kan een Laodicea-christen bijzonder goed gebruiken tegenover Gods wetten, en dan met de gedachtegang: Ik ben nu toch niet meer onder de wet, hoera…maar onder de genade, God vergeeft me nu toch altijd!

 

 Het virtueel paspoort van een christen.

Een christen wordt geïdentificeerd door zijn geloof en gehoorzaamheid, opnieuw de twee benen waarop hij uit geloof wandelt, in gehoorzaamheid aan de Bijbel, dit zijn de geloofswerken. Dit nastreven zal hem leiden tot gerechtigheid, en een behoudenis door de genade hier op aarde ontvangen. Hij kan in zonde vallen door zijn oud denkpatroon, door eigen zwakte, verkeerd aangeleerde religieuze wetten, afgoderij, of een tekort aan Bijbelkennis.

Satan is zeer actief!

Hiervan wil de satan gebruik maken. Hij wil de christen in zijn gedachten wijsmaken, dat hij niet beter is dan de ongelovigen of andere religies. Hij wil dat de christen maar best zou zwijgen van Gods genade. De christen kreeg een opdracht, om het evangelie der genade te verkondigen aan ieder die het wil horen. Zo zal dan de ongelovige, of religieuze met de vinger wijzen en zeggen: “Zijn dat nu de echte christenen of heiligen?”

Zo sprak men ook tot de profeten die het volk waarschuwden, maar God gaf antwoord aan de profeet Ezechiël:

6 En gij, mensenkind, wees niet bevreesd voor hen noch voor hun woorden, al groeien er netels en doornen bij u en al woont gij bij schorpioenen; wees niet bevreesd voor hun woorden noch beangst voor hun blik, want zij zijn een weerspannig geslacht. 7 Maar gij, spreek mijn woorden tot hen, of zij horen dan wel het nalaten, want zij zijn weerspannig.Ezech.2

Ezechiël was ook maar een mens, welke nog zondigde en hij leefde te midden van een zondige wereld, net als vandaag. Wees niet bevreesd voor hun reacties, maar spreek!

Het begrip van genade

Wanneer aan een moordenaar genade werd gegeven, en de doodstraf niet wordt toegepast, en hij kwam vrij, dan wordt daarom niet de bestaande wet voor hem afgeschaft! Die man kreeg een “witte keursteen”! Hij kon een nieuw leven hervatten. Die steen was voor hem een bewijs dat hij werd vrijgesproken door de gift van genade. Dus is er nooit behoud door de wet, enkel door geloof in de gegeven genade! Efeze 2,8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave!

17 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt.Openbar.2

Dergelijke stenen werden ook vroeger in Israël gebruikt, voor hen die een goedgekeurde toegang kregen tot een groot rijkelijk huwelijksfeest, zo gaat ook iedere christen op als de wijze maagden, naar het hemels huwelijksfeest met de bruidegom

 

GOD WAS NOACH GENADIG!

God was Noach genadig, enkel omdat hij met hart, ziel en verstand geloofde wat God sprak en hij handelde ernaar, bouwde de ark, waarvan God, de architect was, en in de eindfase sloot God zelf de toegangspoort! Wij leven in de eindfase van de genadetijd, plots zal God zelf de deur sluiten. Wanneer wij bedenken dat God alle maten aan Noach gaf, dan was dat alsof God Zijn bouwwetten gaf. Als men die regels beschouwd als Gods raad, dan pas enkel kon men slagen. Doet men dat niet, dan gaat men ten onder of met andere woorden men gaat verloren. Denk aan de profeet Hosea: Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn;  Hos 4,6

Dus wie niet wil luisteren naar een Bijbelgetrouw christen, God of de Bijbel, is een verloren of veroordeelde ziel, en wij leven nu, als in de dagen van Noach, aldus Jezus!

Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Joh.3,18 Zo sprak eens Jezus!  

Had Noach zijn ark gebouwd naar eigen maten en regels, of wetenschappelijke overtuiging dan was Noach een verloren ziel. Sommige christenen vandaag die hun geloof beleven op eigen wijze! Een kerkboek in plaats van de Bijbel! Het Bijbels gezag verwerpen.

Onze staatskerk, welke velen hebben verlaten, is als een ark waarvan de boegdeur openblijft, net als de ferryboot in 1987 “Herold of free enterprise!”

Daarom schrijft ook Paulus naar de Galaten, dat als iemand behoud verwacht door in eigen inspanning en eigen kennis alles te doen wat in de wet staat, geen genade mag verwachten.(Gal.5,4) Ook allen die hun redding of behoud na de dood verwachten door hun goede werken, zullen diep teleurgesteld worden.

 

 

Gevaarlijke predikers!

Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onzes Gods veranderen in ontuchtigheid, en den enigen Heerser, God, en onzen Heere Jezus Christus verloochenen. Judas 1,4

Hier leest men heel scherpe woorden tegenover rondreizende predikers die misbruik maken van de genade door Christus, wolven in schapenvacht om tegemoet te komen aan hun eigen zinnen, en dat van hun toehoorders. Zo kwam het tot een valse vrijheid, zo kon een Romeins Heer met slaven, zijn sexuele vrijheid verder zetten als christen. Slaven waren zijn eigendom.

Genade is een zegen!

21 En Ik zal dit volk genade geven in de ogen der Egyptenaars; en het zal geschieden, wanneer gij uitgaan zult, zo zult gij niet ledig uitgaan. 22   Maar elke vrouw zal van haar geburin, en van de waardin van haar huis, eisen zilveren vaten, en gouden vaten, en klederen; die zult gij op uw zonen, en op uw dochters leggen, en gij zult Egypte beroven Exod 3

U kent nu al de symboliek van de Egyptenaar, hetzij een ongelovige ziel, werelds mens, en zij zullen tot zegen zijn van diegenen met eeuwig leven! God was Zijn volk genadig en zegende Zijn volk. Zo zullen allen die Jezus persoonlijk hebben leren kennen in hun aardse leven een ongekende hemelse zegen ontvangen!

Bent u gered uit deze verloren wereld? Je kunt het zeker weten!

 

R.GAYTANT  Voorganger, Biblespace huisgemeenten