ZONDE EN NAAKTHEID

DE ZONDEVAL EN NAAKTHEID

25 En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden

zich voor elkaar niet. Gen.2

In den beginne was er geen schaamtegevoel, doch nu wel, waarom? De ene mens kent het schaamtegevoel, en een minderheid, wil het schaamtegevoel onderdrukken. Doch het is goed om wat nader onderzoek te doen en op die wijze Gods bedoeling gewoon te ontdekken.

De ongelovige ziel vecht met God!

De “vrije” en eigenwijze mens worstelt en strijdt met God van Israël, omdat de mens de wijsheid van God niet met liefde wil aanvaarden. Zo lezen wij in Gen.32 dat Jacob, later Israël genoemd, streed en worstelde met God totdat het daglicht aanbrak. Hij vocht tijdens de nacht, en die duisternis wijst op een tijd van onwetendheid en onbegrip. Maar er kwam daarna een tijd van licht of inzicht. Zo is het ook met de Bijbelgetrouwe christen die levenslang worstelt, om zijn eigen wil te laten varen en de wil van God te zoeken.(Luc.9:23)

Adamskostuum

Het woord “licht” in het Hebreeuws “or” heeft een verband met en klinkt idem als het woord “huid of vel”. Vooraleer de mens van de boom der kennis at, was hij  met een prachtig stralend “licht” en met heerlijkheid overkleed. Hij was in staat, te kijken zonder enige beperking van tijd, plaats of ruimte! Wij kunnen ons dat vandaag moeilijk voorstellen, dat de mens voor de zondeval eeuwig leven had, en geschapen werd naar Gods beeld. Wie zou niet verlangen naar een herstel?(Rom.8:19) Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods!

De zondeval, is de ongehoorzaamheid aan Gods wil, en bracht de mens een zware vernedering toe in zijn leven, hij verloor eeuwig leven. Het lijkt normaal op aarde dat ieder mens ziek kan worden en moet sterven, maar het is niet altijd zo geweest.

maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.Gen.2:17

Er kwam dus een grote verandering bij het menselijk wezen, het licht dat hem omhulde, werd getransformeerd met een huid als dat van dieren. Een huid dat later ouderdomsrimpels zou vertonen. Dat was een catastrofale vernederende straf van de Schepper, zo kreeg de mens een “beschaamd” gevoel en hij bedekte zijn naaktheid. Dat schaamtegevoel zou hij voor de rest van zijn leven dragen, en hem telkens doen herinneren aan zijn val door het verwerpen van Gods gebod, na misleiding.

 

God straft, maar is ook genadig!

God komt medelijdend tegemoet en voorzag in de nodige vijgenbladeren en dan het vel van een geslacht dier. Een eerste dier werd geofferd om die “naaktheid”, het gevolg van de zonde te bedekken en zo kon de mens opnieuw voor het gezicht van God  komen. Jezus, het Lam van God werd later geofferd, om een totaal herstel, een nieuwe schepping, te brengen voor al de mensen die in Hem en Gods woord zou geloven! (Gen.3,7,21) (2 Cor.5:17)

Door middel van de kleding, kan de mens ook zijn karakter, gedrag, verlangens en opvattingen laten uitstralen. De hedendaagse mode beantwoordt niet altijd het oorspronkelijke bedekken van naaktheid, let erop hoe men soms halfnaakt de mode presenteert!

De mens moet begrijpen dat alle vorm van kledij in feite een tijdelijke compensatie zijn voor een verloren hemelse eeuwige levenskwaliteit. God wil dat de bekleding van de mens hem laat herinneren aan die zondeval met vernedering van het lichaam. Er is dus een duidelijk een geestelijk verband tussen het schaamtegevoel en het gedrag van een mens tegenover zijn bekleed zijn.

De reden waarom een mens zich moet kleden kent de modewereld niet! De satan siert veel kleding met zijn occulte symbolen die hem eren, en doet de vellen mantels verdwijnen want ze doen herinneren aan de zondeval. Daarom de uitspraak van Jezus met een profetische achtergrond voor herstel.

25 Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?Matth.6

De ongelovige wil dit overbruggen door nudisme. Wanneer de mens een dierlijk gedrag seksueel weerspiegelt, in daden, in gebaren, in woorden en gedachten of kunst, dan gaat hij terug op weg naar zijn “naakte status” als de dieren. Christenen gaan een andere weg op, naar een verheerlijkt lichaam, dit is precies wat Paulus wil laten begrijpen tegenover de christenen in Korinthe:

 2 Want hierom zuchten wij: wij haken ernaar met onze woonstede uit de hemel overkleed te worden, 3 als wij maar bekleed, en niet naakt, zullen bevonden worden. 4 Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worde verslonden. 2 Kor.5

Jezus waarschuwde!

15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde.Openbar.16

 

Bijbelgetrouwe christenen verwachten de wederkomst van de Heer. Het is goed niet te luisteren naar de raad van goddelozen.(Ps.1) Christenen moeten alert blijven over hun klederen, dat ze rein blijven. Dit betekent hun gedrag en denken niet laten beïnvloeden door wereldse ongerechtigheid en principes. (Zach.3:3,4) Men moet voorkomen dat bij de komst van Jezus, men niet openlijk beschaamd zal achterblijven!  35 Al wie de wil Gods doet, die is mijn broeder en zuster en moeder.Marc.3

 

 

Christelijke kledij?

27 Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u

met Christus bekleed. Gal.3

raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt.Openbar 3,18

Witte klederen!

Enkel die spijt en berouw hebben gehad over hun ongehoorzaamheid aan Gods wetten, en geloven in het offer van Jezus, wassen hun klederen in het bloed van het Lam. Wanneer iemand zich laat dopen, dan werd er naar gelang de omstandigheden een wit kleed aangetrokken, welke symbool staat voor: zuiverheid, als een bruidskleed, maar ook werden die witte klederen beloofd door Jezus aan hen die hun klederen niet bezoedeld hebben, zoals die enkele personen in de gemeente te Sardes. (Openbar.3,4). Het lijkt wel een klein overblijfsel uit het protestantisme, dat zal ontsnappen aan het nieuwe Babel. (Fr.Vert.Sardis)

Deze beloofde witte klederen hebben dus betrekking tot het hemelse verheerlijkt lichaam, zonder kwaal of ziekte, zonder pijn, onsterfelijk, een compleet herstel, Jesaja profeteerde hier over.(Jes.53,5) Deze profetie zal in vervulling gaan voor iedere christen! De apostel Paulus schreef naar de christenen die Jezus verwachten, christenen die beseffen hemelburgers te zijn geworden, het volgende:

20 Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, 21 die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.

 

Daarom toonde Jezus wat een verheerlijkt lichaam was:

1 En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en zijn broeder Johannes mede en Hij leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid. 2 En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht.