PERSOONLIJKE BIJBELSTUDIE

LEIDRAAD VOOR PERSOONLIJKE BIJBELSTUDIE.

 

 

De bedoeling van deze Bijbelstudie is de mogelijkheid scheppen, opdat ieder zelf een persoonlijke Bijbelstudie kan maken. Het is niet de bedoeling dat ieder een bijbelleraar zou worden, doch het is in onze tijd zeer nuttig zelf na te gaan, of de leer die gegeven wordt, een gezonde leer is. Het is ook niet de bedoeling om dan geen Bijbelstudie meer te volgen, in uw gemeente, dat zou on-Bijbels zijn. Wij leven in de eindtijd, en Jezus heeft gewaarschuwd voor vele en ernstige dwalingen.

Markus 13:22  Want er zullen valse Christussen, en valse profeten opstaan, en zullen tekenen en wonderen doen, om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen.

Het is wel van belang, wanneer men iets wil doorgeven, als een ervaring op zondag, dat dit ook strikt Bijbels en stichtend zal werken.

 

EERSTE STAP.

 

 

De eerste noodzakelijke stap is het gebed. Wie de Bijbel wil onderzoeken en begrijpen dient te bidden tot de Schrijver voor wijsheid en inzicht. De Bijbel is geen boek als een ander, het is uniek en heilig. Ware christenen zijn zeer sterk afhankelijk van de Heer. Om te bidden en te studeren is het goed om met volgende puntjes rekening te houden:

  • Afzonderen in de stilte, als een profeet, als Jezus.
  • Zet TV, GSM, radio, en alles wat kan storen, af, in uw eigen belang.
  • ’s morgens vroeg is d beste mogelijkheid, het is een opoffering eens vroeg op te staan.

Wat is wijsheid?

28  maar tot de mens zeide Hij: Zie, de vreze des Heren, dat is wijsheid, en van het kwade te wijken is inzicht. Job 28:28

Wijsheid is ontzag hebben voor Gods woord. Het is tevens een levensstijl, om alles te mijden wat ingaat tegen Gods wil. Het begrijpen van de Bijbel is sterk afhankelijk van onze gehoorzaamheid. Deut. 4:6  Onderhoudt ze dan naarstig, want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn in de ogen der volken, die bij het horen van al deze inzettingen zullen zeggen: Waarlijk, dit grote volk is een wijze en verstandige natie.

Bidden om wijsheid en inzicht.

5       Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bid hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Jac.1

Iedereen schiet te kort aan wijsheid. Daarom moet ook iedere christen bidden om de Bijbel te kunnen begrijpen.

Wijsheid maakt gelukkige mensen.

 

13   Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt;

14  want wat zij opbrengt, is beter dan de opbrengst van zilver, wat zij doet gewinnen, is beter dan goud. Spr. 3

Zilver en goud zijn in de Bijbel een beeld van geld en rijkdom. Wijsheid brengt meer op dan geld en maakt gelukkig en tevreden! Onze maatschappij zoekt om gelukkig te zijn, het zoekt naar meer winsten, meer opbrengsten, meer macht, meer eer, meer vrijheid, meer genot, altijd meer…en meer en beter. Wie Jezus heeft gevonden in zijn leven, die heeft pas wijsheid gevonden! Hij heeft tenminste de zin van ons aardse leven begrepen, dat niet eindigt met de dood!

 

 

 

TWEEDE STAP

De tweede stap is een gedeelte uit de Bijbel te lezen. Dit gedeelte moet niet altijd lang zijn.

U hebt verschillende mogelijkheden:

1. U kunt een dagboek nemen met iedere dag een paar verzen, en u leest een bepaalde opgegeven tekst. Dit is wel de gemakkelijkste methode en vergt ook minder eigen inspanning. Doch deze methode sluit geen dwalingen uit. Voor jonge christenen is het wel een goed begin. Doch een baby blijft ook geen baby.

2. U kiest zelf een gedeelte.

In het begin dient men geen moeilijke gedeelten te kiezen. Neem gewoon een verhaal uit het Nieuwe testament. Leest aandachtig en in rust.

Iets lezen en met je gedachten ergens anders zijn, is verloren tijd en zonde. De satan wil je verhinderen op gelijk welke wijze.

3. U  kiest voor een kleine schriftelijke cursus

 Hier zijn meerdere mogelijkheden van uitgevers. Dit kan men wel aanraden voor de fundamentele begrippen. Dit is ook maar tijdelijk en behoort tot de mogelijkheden.

Wij gaan nu echter verder op basis van de tweede mogelijkheid. U kiest zelf een gedeelte. Wanneer u hiervoor kiest wat verreweg het beste is, hebt u nog wat eenvoudige instrumenten nodig die u zullen en kunnen helpen.

Het aanschaffen van enkele studieboeken is noodzakelijk of gebruik verstandig het Internet.

        Een Nederlands Bijbels woordenboek.

        Een Bijbelse concordantie.

        Een Bijbelse encyclopedie

        Een Bijbels namenboek.

        Andere Bijbelvertalingen gebruiken is zeer nuttig, KJV, CJB, STV, enz.

 

DE DERDE STAP: HET OBSERVEREN VAN UW TEKST.

 

Met het observeren, is bedoeld de tekst aan een analyse te onderwerpen. Een stuk zinsontleding is wel van belang.

Voorbeeld:

Wie op jacht gaat of meegaat met de jagers, en daar niets vanaf weet, zal geleerd worden waarop hij dient te letten. De jager kent de sporen van de dieren, hij let op het gedrag van zijn honden die mee zijn. Hij let op de holen enz. Men moet letten op de veiligheid van de mensen in de omtrek enz.

        Wij zoeken de woorden die meer dan driemaal voorkomen, en zetten die op een blad.

        Wij zetten de woorden, waarvan wij weinig kennis hebben op een blad met vraagtekens.

        De detailwoorden onderlijnen. Dit zijn woorden die een reden, een gevolg, een omschrijving, een voorwaarde of een tijdsbepaling aangeven.

        Schrijf plaatsnamen op, kijk waar dat ligt. ( een geografische kaart kan belangrijk zijn )

        Waar uw aandacht naartoe gaat.

        Wat u niet begrijpt, opschrijven en vragen naar uitleg bij degene die onderwijs geeft, en uw studie vervolledigen.

 

 

DE VIERDE STAP

 

1.Waar vind ik een gelijkaardige tekst? Bv : i.v.m. Levend water (concordantie).

2.Zoek andere teksten over woorden die meer dan driemaal voorkomen.

3.Maak een samenvatting van deze woorden.

4. Zoek een verband tussen de meest voorkomende woorden.

5. Gebruik de woorden waaraan een symboliek is verbonden, en welke u hebt geleerd tijdens een Bijbelstudie.

6. Probeer nu vast te stellen: Wat wil God nu tot mij zeggen?

7. Hou rekening met:

19 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.

20  Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat;

21  want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken. 2 petrus 1:19

 

GEEN EIGENMACHTIGE UITLEG!

 

 

Inderdaad, geeft nooit je eigen interpretatie, als u de tekst niet begrijpt. Eerst nagaan of u de tekst letterlijk kunt nemen, en de context respecteren.

Dan pas de figuurlijke taal. Uw streven moet zijn te vinden wat Gods Geest u duidelijk maakt. Dit wil zeggen dat een goede verklaring zeker heeft rekening gehouden om een schrift met schrift te vergelijken. Eigenmachtige uitleg komt voort uit het vergeestelijken op eigen wijze.

Ps.53 (53-2) De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God; zij verderven het, en zij bedrijven gruwelijk onrecht; er is niemand, die goed doet.

Je zou kunnen zeggen er staat in de Bijbel dat er geen God is!

Dit wil zeggen haal nooit teksten uit zijn verband.

Veel onenigheid ontstaat er onder de christenen omdat deze regel niet wordt gerespecteerd.

 

 

Besluiten.

 

 

1. Wat kan ik voor mezelf vinden in de tekst die ik heb gelezen?

2. Is er een belofte? Voorbeeld? Bevel? Waarschuwing? Bemoediging? Raad?

3. Wat verwacht God nu van mij?

4. Wil ik toepassen wat ik las als levenstijl?

 

 

 

Praktische oefening.

 

Johannes. Hoofdstuk 4. Het gesprek met de Samaritaanse vrouw.

 

1   Toen nu de Here vernam, dat de Farizeeen gehoord hadden, dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes,

2  (ofschoon Jezus niet zelf doopte, maar zijn discipelen)

3  verliet Hij Judea en vertrok weder naar Galilea.

4   En Hij moest door Samaria gaan.

5  Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sichar, dicht bij het veld, dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had; daar was de bron van Jakob.

6  Jezus nu was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de bron zitten; het was ongeveer het zesde uur.

7  Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar: Geef Mij te drinken.

8  Want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen.

9  De Samaritaanse vrouw dan zeide tot Hem: Hoe kunt Gij, als Jood, van mij, een Samaritaanse vrouw, te drinken vragen? Want Joden gaan niet om met Samaritanen.

10  Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij wist van de gave Gods en wie het is, die tot u zegt: Geef Mij te drinken, gij zoudt het Hem gevraagd hebben en Hij zou u levend water hebben gegeven.

11  Zij zeide tot Hem: Here, Gij hebt geen emmer en de put is diep; hoe komt Gij dan aan het levende water?

12  Zijt Gij soms meer dan onze vader Jakob, die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudden?

13  Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen;

14  maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven. {}

15  De vrouw zeide tot Hem: Here, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten.

16  Hij zeide tot haar: Ga heen, roep uw man en kom hier.

17  De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb geen man. Jezus zeide tot haar: Terecht zegt gij: ik heb geen man;

18  want gij hebt vijf mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet; hierin hebt gij de waarheid gesproken.

19  De vrouw zeide tot Hem: Here, ik zie, dat Gij een profeet zijt.

20  Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en gijlieden zegt, dat te Jeruzalem de plaats is, waar men moet aanbidden.

21  Jezus zeide tot haar: Geloof Mij, vrouw, de ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem de Vader zult aanbidden.

22  Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden;

23  maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders;

24  God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

25  De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt; wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen.

26  Jezus zeide tot haar: Ik, die met u spreek, ben het.

27   En daarop kwamen zijn discipelen en waren verbaasd, dat Hij met een vrouw in gesprek was, en toch zeide niemand: Wat zoekt Gij, of: Waarom spreekt Gij met haar?

28  De vrouw dan liet haar kruik staan, en ging naar de stad en zeide tot de mensen:

29  Komt mede en ziet een mens, die gezegd heeft alles wat ik gedaan heb: zou deze niet de Christus zijn?

30  Zij gingen de stad uit en kwamen tot Hem.

31  Intussen vroegen zijn discipelen Hem, zeggende: Rabbi, eet.

32  Hij zeide echter tot hen: Ik heb een spijs te eten, waarvan gij niet weet.

33  De discipelen dan zeiden tot elkander: Iemand heeft Hem toch niet te eten gebracht?

34  Jezus zeide tot hen: Mijn spijze is de wil te doen desgenen, die Mij gezonden heeft, en zijn werk te volbrengen.

35  Zegt gij niet: Nog vier maanden, dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u, slaat uw ogen op en beschouwt de velden, dat zij wit zijn om te oogsten.

36  Reeds ontvangt de maaier loon en verzamelt hij vrucht ten eeuwigen leven, opdat de zaaier zich tegelijk met de maaier verblijde.

37  Want hier is de spreuk waarachtig: De een zaait, de ander maait. {}

38  Ik heb u uitgezonden om datgene te maaien, wat u geen arbeid heeft gekost; anderen hebben gearbeid en gij hebt de vrucht van hun arbeid geplukt.

39  En uit die stad geloofden vele der Samaritanen in Hem om het woord der vrouw, die getuigde: Hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb.

40  Toen dan de Samaritanen tot Hem kwamen, verzochten zij Hem bij hen te blijven; en Hij bleef daar twee dagen.

41  En nog veel meer werden er gelovig om zijn woord,

42  en zij zeiden tot de vrouw: Wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de Heiland der wereld is.

 

Notities.

 

Observatie.

Wij noteren het woord “water” meer dan driemaal.

Wij noteren de woorden “Rabbi” en Farizeeërs, als minder goed gekend.

Dit moet men opzoeken in een Bijbelse encyclopedie.

De woorden in het grijs geven details. Want: een reden

Aanbidden in geest en in waarheid: dit is kenmerkend voor die aanbidders. Het zijn aanbidders die de Geest hebben ontvangen en in overeenstemming met de bijbel (waarheid) bidden!

Wij noteren de plaatsnamen met bv: Jeruzalem

Hierbij kunt u een kaart nemen over Israël en zijn buurlanden.

Over welke berg gaat het? Het was Gerizem

 

Wat vindt u het bijzonderste in de tekst?

Wat begrijpt u niet in de tekst?

 

Wat is het beeld van het water? Door naar andere teksten te kijken kan men vaststellen dat het levende water een beeld is van de woorden van Jezus. Johannes 6:63  De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. 5  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Joh.3

Het zijn de woorden uit de Bijbel die de mens nieuw leven geven door zijn Geest.

 

Welke is hier de boodschap?

 

Dit verhaal is een voorbeeld hoe mensen tot geloof komen door het spreken van Jezus. Hier zien wij hoe Jezus zich openbaart tegenover deze vrouw; Hij wist bijzonder van wat zij zo wilde verborgen houden, vijf mannen te hebben gehad. Samaritanen huwden ook met heidenen, dat was een van de problemen tussen Jood en Samaritaan.

Met andere woorden haar zondig leven kwam aan het licht.

Deze vrouw was wel religieus, maar niet gelovig. Ze wist van aanbidden en de twist die er was tussen Joden en Samaritanen. Ze wist van een komende Messias.

Ze wijst de mensen naar Jezus! Ze heeft Hem aanvaard als de Messias in alle eenvoud, ook al was Hij een jood! Geloof doorbreekt de grenzen. Nationaliteit speelt geen rol meer voor christenen.

Jezus is de werkelijke levensbron voor ieder mens!

Van gewoon water komt de dorst terug, dus het heeft zijn doel niet bereikt. Dit is een beeld van de zonde of zondige toestand van de mens;

Dit soort van water zijn de zovele theorieën, en levenswijzen of levensopvattingen van de mensen die geen oplossing geven.

Wie Jezus volgt heeft eeuwig leven, en dat zal de toekomst bewijzen.

 

 

Laat dit een kleine hulp zijn, en bijzonder voor christenen welke geen gemeente meer bezoeken, wij hebben wel begrip, doch een gemeente of huisgemeente opzoeken is aan te raden.

 

R.GAYTANT

Voorganger

Huisgemeenten Veurne – Geraardsbergen.