EEN ECHTE PROFEET

EEN WARE PROFEET

 

In het oude verbond lezen wij regelmatig over waarschuwende profeten, daarom waren ze ook niet populair bij het volk. Ze worden ook vandaag veel minder gelezen. Zij kondigden Gods oordelen aan, nadat God hen duidelijk wat liet zien, en opdracht gaf Zijn spreekbuis te zijn.

Jeremia nemen wij eens als een goed voorbeeld. Zijn naam betekent trouwens: “Door de Here aangesteld”, en hij deed zijn dienst ongeveer 50 jaar. Hij werd aangesteld als een profeet over al de volkeren!

4 Het woord des Heren nu kwam tot mij:

5 Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u

gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder,

heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor de

volkeren heb Ik u gesteld.Jer.1

Het is daarom van groot belang dat ook wij, als Bijbelgetrouwe christenen de nodige aandacht geven aan het profetische geschreven woord. De profetieën verachten kan volgens Paulus een oorzaak zijn van uitdoving van de Geest.(1 Thess.5:19,20). Ook de apostel Petrus geeft dezelfde raad, profetieën geven licht, kennis, en het onderscheiden van de tijden. Daarom vinden wij vandaag ook wijze en dwaze maagden. (2 Petr.1:19) Zij wisten van de wederkomst van Jezus, maar bij de helft van de maagden, lees christenen, daar was hun licht langzaam uitgedoofd, hun fakkels branden niet verder, bij gebrek aan olie, lees Geest. Zonder geestelijk licht kan men niet verder, het risico om onderweg te vallen of af te vallen wordt groter.

 

JEREMIA SPRAK TOT ALLE VOLKEREN!

Het eerst spreekt hij tot zijn eigen volk, dat werd verstrooid onder de vele volkeren, als straf, om niet te willen luisteren en te vertrouwen op hun God. De profeet laat de woorden opschrijven:

 

10 Hoort het woord des Heren, o volken, verkondigt

het in verre kustlanden en zegt: Hij, die Israël verstrooide,

zal het verzamelen en het behoeden als

een herder zijn kudde. 11 Want de Here maakt Jakob vrij en verlost hem uit de macht van wie sterker is dan hij.Jer.31

 

De aankondigingen van oordeel tegenover Zijn volk, daarmede toont Hij hier duidelijk een laatste gebaar van Gods genade. Dat is wat God ook doet tegenover de mensen uit de heidenen welke willen geloven in Jezus, Gods zoon. God is vandaag opnieuw bezig Zijn volk te verzamelen naar hun eigen land, het huidige Israël. Een start kwam in 1948.Let op Gods volk momenteel in Oekraïne, Frankrijk, en vele andere landen.

10 Gij dan, vrees niet, mijn knecht Jakob, luidt het woord des Heren, en wees niet verschrikt, Israel, want zie, Ik verlos u uit verre streken, uw nakroost uit het land hunner gevangenschap; Jakob zal terugkeren en rustig en veilig zijn, door niemand opgeschrikt. 11 Want Ik ben met u, luidt het woord des Heren, om u te verlossen; want Ik zal met alle volken waaronder Ik u verstrooid heb, voorgoed afrekenen, maar met u zal Ik niet voorgoed afrekenen, doch naar recht u tuchtigen, al zal Ik u zeker niet vrij laten uitgaan.Jer.30

Wij stellen ons de vraag waarom God opnieuw Zijn volk verzamelt, en dit gebeurt onder politieke druk, pijn en verdriet. Wij stellen vandaag vast dat Gods volk Israël steeds meer en meer bedrieglijk in een kwaad daglicht wordt gesteld door de eenzijdige berichtgeving in de media.

Gods antwoord is duidelijk:

God zal afrekenen met al deze ongerechtigheid. Hij zal een compleet einde maken aan deze volkeren welke zich vijandig opstellen tegenover Israël. Ook zal Hij eerlijk afhandelen met Israël, en een deel van Israël zal zich daarna kunnen herstellen. Uit alle volkeren zullen er mensen komen die niet verder zullen leven in de leugens van hun paganisme en traditie godsdienst, en dit zullen inzien. (Jer.3:17) Wie zijn die mensen? Bekeerden in ieder geval, christenen?

Jeremia 30:7  O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost worden.

De profeet zag de ontwikkelingen welke er ook zouden komen, in de eindtijd een wereldwijde oordeelstijd. De angst voor Israël is vandaag al werkelijkheid. Voor bekeerden uit de andere volkeren vinden wij die tijd terug in het boek

Openbaring 3:10  Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u  bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal,  om te verzoeken, die op de aarde wonen.

Hier is sprake dat er dan redding zal zijn voor het volk Israël en de christenen welke zullen volharden in geloof en vertrouwen op Gods woord.

LAAT U NIET VERLEIDEN DOOR ALLERLEI BABELS BIJGELOOF!

De profeet waarschuwt iedereen, zich niet te laten misleiden door allerlei bijgeloof dat is ontstaan in het oude Babel, en verder gezet in Israël en later in het nieuwe Babelinstituut te Rome.

1 Hoort het woord, dat de Here tot u spreekt, huis van Israël! 2 Zo zegt de Here: Gewent u niet aan de weg der volken en schrikt niet voor de tekenen aan de hemel, omdat de volken daarvoor schrikken. 3 Want de handelwijze der volken, die is nietigheid: want als een stuk hout heeft men het uit het woud gehakt, arbeid van werkmanshanden met de bijl, 4 Met zilver en goud siert men het op, met spijkers en hamers maakt men het vast, zodat het niet

waggelt.

De valse profeten in de tijd van Jeremia zwegen over Gods komende oordeel, en spraken naar de wil van de mensen. De valse profeten had zelfvertrouwen, Jeremia had Godsvertrouwen! Het lijkt vandaag wel een terugkerend fenomeen. Let op de voetbalaanbidding met allerlei bijgeloof in een land van armoede! Doch hier spreekt de profeet een waarschuwing uit over al de astrologen, waarzeggers, valse profeten, welke toekomst voorspellingen doen aan de hand van hun sterrenwichelarij. In Gods ogen ben je dwaas om te geloven in horoscopen.

WAS JEREMIA EEN DOEMDENKER?

Schrijft de profeet opnieuw een doemscenario? Neen, hij schrijft gewoon wat God hem duidelijk openbaar heeft gemaakt:

2 Zo zegt de Here, de God van Israël: Ga heen en spreek tot Sedekia, de koning van Juda, en zeg tot hem: Zo zegt de Here: zie, Ik geef deze stad in de macht van de koning van Babel, die haar met vuur zal verbranden 3 Gij zult niet ontkomen aan zijn macht, maar voorzeker gegrepen en in zijn macht gegeven worden; van aangezicht tot aangezicht zult gij de koning van Babel zien, van mond tot mond zal hij met u spreken en gij zult in Babel komen.Jer.34

Christenen worden soms als doemdenkers aanzien, zij spreken over de aankomende oordelen, profetische uitspraken welke zij vinden in de Bijbel, wanneer het volk zich niet wil bekeren tot de God van Israël. Een blijde boodschap? Ja voor mensen van goede wil!

Ook Jeremia sprak uit liefde tot zijn volk, vanuit gevangenschap, met hartenpijn en verdriet, want hij zag dat het volk naar hem niet wilde luisteren, ook de koning geloofde zijn profetische woorden niet.

De profeet zag in het vorige hoofdstuk, dat er toch hoop zou komen voor zijn volk, en dat zal een troost zijn geweest. Hij schreef daar dat er dagen zouden komen van genezing voor zijn volk, het begin van bekering bedoelde hij duidelijk, ja wanneer God een spruit der gerechtigheid zou laten geboren worden! Jezus! (Jer.33:15)

Inderdaad, later na de ballingschap in Babel, vanaf het moment dat Jezus tot Zijn volk was gekomen, waren er de eerste discipelen uit de Joden die in Jezus gingen geloven als de zoon van God, en zich bekeerden, ze werden genezen. En kregen een opdracht.

 JEREMIA IN DE PUT, MAAR NIET VERBITTERD!

Wie met tranen zaaien zullen met gejuich maaien. Zo was het ook bij Jeremia. Hij had kennis over wat God sprak, of anders gezegd, hij had een goede Bijbelkennis. Hij wist dat zijn volk 70 jaar in ballingschap zou worden gevoerd. Zijn kennis was dan ook zijn sterkte, maar tevens ook zijn verdriet. Jeremia komt, buiten zijn wil, in de put te zitten hij werd depressief, maar niet door God verlaten! Sommige christenen welke goed getuigen, delen dezelfde ervaring.

 

Zo zegt de Here: Voorzeker zal deze stad in de

macht van het leger van de koning van Babel gegeven worden en dat zal haar innemen.

4 Toen zeiden de vorsten tot de koning: Laat deze man toch ter dood gebracht worden, want zo ontmoedigt hij de krijgslieden die in deze stad zijn overgebleven, en de gehele bevolking, door op

zulk een wijze tot hen te spreken, want deze man zoekt niet het heil voor dit volk, maar het kwade.

5 Koning Sedekia zeide: Zie hij is in uw hand, want de koning vermag niets tegen u.

6 Toen namen zij Jeremia en wierpen hem in de put van prins Malkia, die in de gevangenhof was, en zij lieten hem aan touwen zakken; in de put nu

was geen water, maar wel slijk; en Jeremia zonk in het slijk. Jer.38

De profeet ging dwars in tegen de politiek van zijn regering, hij riep de soldaten op hun leven niet verder in te zetten, want het was tegen de wil van God. Het volk bracht kinderoffers om weerstand te kunnen bieden aan Babel!

Het volk aanbad de “Koningin des hemels”, Astarte/Ishtar uit Babel, later Maria de moeder van Jezus. (Jer.44:15,17 en 7:16) Hij twijfelde niet aan het woord dat God hem gaf. Wie niet twijfelt aan wat God leert, die is sterk, maar krijgt ook duivelse tegenwind, zware beproevingen, maar ze zijn tot eer van God!

Het in de put raken, was de beproeving van Jeremia, doch tot steun voor al zijn navolgers, oudsten en evangelisten welke door de Heer werden aangesteld, echte ware herders en geen huurlingen! Huurlingen, broodprofeten, begrijpen niet waarom een mens zijn leven inzet voor zijn medemens. Vandaag gaat het om “eeuwig leven” of de “tweede dood”! Jeremia werd uit de put getrokken, en bij de koning gekomen, maar deze vertrouwde Gods woorden niet, en Jeruzalem werd ingenomen zoals Jeremia sprak!

Biblespace Vlaanderen. 28 juni 2014