JESAJA OVER EGYPTE

Een boodschap voor allen die de Here verwachten!

Jesaja

Jesaja 40:31 maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

Momenteel komen de landen in het M.O. regelmatig in het wereldnieuws. Velen hebben geen belangstelling voor het heden en toekomstig gebeuren, ook ons landje ligt onder invloed van wat nog komen moet. Toch zijn er de Bijbelgetrouwe christenen die nog regelmatig in hun Bijbel lezen, bezig met te luisteren wat hun God sprak door de profeten, en onderzoek doen. (Dan.12:4)

Ook Jezus las destijds eens voor uit het boek Jesaja. Zo gaan wij ook vandaag eens overdenken wat God tot ons wil zeggen over het hedendaags gebeuren.

Jesaja profeteerde in hoofdstuk 19 over Egypte, en we hebben een sterk vermoeden dat de vervulling van deze profetie in onze dagen zich langzaam maar zeker aan het vervullen is. De profeet schreef al eerder een oordeel in hoofdstuk 17, over een “verdwijnen” van Damaskus, als een bewoonbare stad!

Jes. 17:1 De Godsspraak over Damascus. Zie, Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is: het wordt een puinhoop, een bouwval.

Jes. 17:12 Wee, een rumoer van vele volken, die rumoer maken als rumoerige zeeën, en een gebruis van natiën, die bruisen zoals geweldige wateren bruisen.

Dit is een beeld van massaprotesten welke aanhouden, oproer en ontevredenheid kosten er mensenlevens. Dit zijn dingen die niet zomaar kunnen voorbijgaan aan het oog van hoopvolle christenen.

Egypte

Jes.19:1 De Godsspraak over Egypte. Zie, de HERE rijdt op een snelle wolk en komt naar Egypte; dan beven de afgoden van Egypte voor Hem en het hart van Egypte versmelt in zijn binnenste.

Egypte krijgt onverwacht, plots een Goddelijk straffend bezoek. In de Bijbel vinden wij het woord “bezoeking” doen terug, waarbij dan de boze machten, demonen, een vorm van vrije loop krijgen om kwaad of vernieling aan te richten.(Jes.24:21, Joz.22:23)

God laat de Egyptische afgoden wankelen, en grote angst overweldigt het volk. Een aardbeving in Egypte? Zoals de Farao een uitgesproken afgodisch gedrag had, zo is er nog weinig veranderd in Egypte. Aardbevingen, komen vandaag geregeld in het journaal. Willen wij deze profetie actueel benaderen, dan weten wij dat Egypte er staat als een beeld voor de ongelovige wereld.

EGYPTE RELLEN 2013

2 Dan zal Ik Egyptenaren tegen Egyptenaren ophitsen, zodat ieder van hen strijdt tegen zijn broeder en ieder tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk;

3 en Egypte zal zijn bezinning verliezen en Ik zal zijn voornemen verijdelen. Dan zal men de afgoden vragen, de bezweerders, de geesten van doden en de waarzeggende geesten. Jes. 19

Hier vinden wij een beeld welke wij in onze dagen kunnen zien. Een verdeeldheid onder het Egyptische volk, een bitsige strijd in het land, waarbij ongenadig burgers werden gedood. Onder koninkrijk begrijpen wij beter provincies. Het landschap rond de steden. Onder het ophitsen staat er in de KJV tweedracht zaaien. Blijkbaar kunnen wij vaststellen dat de leiders van Egypte plannen hebben, oorlogsplannen t.o. Israël? De vrede tussen Egypte en Israël is zeer broos geworden, en het merendeel van de landen rond Israël, komen onder invloed van het huidige Iran.

EGYPTE KOMT LATER IN GROTE NOOD!

De leiders van Egypte worden radeloos. Wij kunnen best begrijpen, dat de afschrikwekkende nucleaire wapens welke kunnen worden ingezet, de mens angstig doet nadenken.

Dan zullen de regeringsleiders van een chaotisch Egypte zich wenden tot de occulte wereld. Bedenk hoe ook koning Saul zich bezondigde door zijn angsten, en ging ten rade naar de heks van Endor!

1 Samuël 28:7 Toen zeide Saul tot zijn dienaren: Zoekt mij een vrouw die geesten van doden kan bezweren; dan wil ik naar haar toe gaan en haar raadplegen. Zijn dienaren antwoordden hem: Zie, er is een vrouw die geesten van doden kan bezweren, in Endor.

Ook hier is er niets nieuws onder de zon, vele ongelovige regeringsleiders gaan deze dodelijke en occulte weg op, en worden beïnvloed.

clip_image004

13 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; 14 want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.Openbar.16

Zo zal ook Egypte doen als vroeger op zijn “wijzen” vertrouwen!

3 en Egypte zal zijn bezinning verliezen en Ik zal zijn voornemen verijdelen. Dan zal men de afgoden vragen, de bezweerders, de geesten van doden en de waarzeggende geesten.Jes.19

Toen God zijn volk uit Egypte bracht, hadden de wijzen van de Farao ook geen macht over de

Krachten die Mozes liet zien in Zoan. Er kwamen de plagen, die Egypte nimmer vergat!

EGYPTE KOMT IN HANDEN VAN EEN NIEUWE DIKTATOR(s)

4 En Ik zal Egypte overgeven in de macht van een hardvochtig heer, en een gestreng koning zal daarover heersen, luidt het woord van de Here, de HERE der heerscharen.

De KJV spreekt over een soort meedogenloze “terroristenkoning(en)” die zal worden aangesteld over het land Egypte. Dit is een element dat zeker niet wijst naar een zuivere westerse democratie. In het Hebreeuws spreekt men hier over “heer” of “heren”. Joodse uitleggers wijzen naar Assyrië. Het kan dus mogelijks wijzen naar Iran. Deze Iraans gezinde machthebber(s) zullen niet tot een zegen zijn voor het Land.

De volgende verzen wijzen naar een zware economische ondergang van Egypte

5 Dan zal het water uit de zee verdrogen en de rivier zal drooglopen en opdrogen,

6 zodat de rivieren stinken, de Nijlarmen van Egypte leeglopen en droog worden, riet en biezen verwelken.7 De vlakte langs de oevers van de Nijl, en alles wat bij de Nijl gezaaid is, verdroogt, verwaait en is niet meer. 8 De vissers zullen zuchten en treuren, allen die de angel in de Nijl uitwerpen; zij die het net over het water uitspannen, zullen verkwijnen.

Hier staat onvervulde profetie! Hoe zal de Nijl opdrogen? Ten gevolge van:

Een kernbom? Een natuurramp? Aardbeving? De toekomst zal het uitwijzen.

EGYPTE LAAT ZICH OPNIEUW MISLEIDEN

clip_image006Destijds liet de Farao zich misleiden door zijn “wijzen”, vandaag is het nog niet anders. Zo laten zich velen misleiden, weten niet het verschil tussen Bijbelse profetie en waarzeggerij, en zullen niet behouden worden voor de eeuwigheid. Jesaja schreef het volgende:

11 Louter onverstandigen zijn de vorsten van Soan, de wijste raadslieden van Farao; een dwaze raad. Hoe kunt gij tot Farao zeggen: Ik ben een wijze, een zoon der koningen uit de voortijd? 12 Waar zijn zij dan, uw wijzen? Laten zij het u toch bekend maken, opdat men wete, wat de HERE der heerscharen over Egypte besloten heeft. 13 Verdwaasd zijn de vorsten van Soan, bedrogen de vorsten van Nof; zij die de hoeksteen zijner stammen zijn, leiden Egypte op een doolweg.

In Zoan of ook Tanis genoemd, deed Mozes de wonderen voor de ogen van de Farao. Neen deze mensen kennen de plannen niet van Jahweh. Het zijn valse profeten. Neen wij dienen enkel te luisteren naar de profeten welke God liet spreken, in de Bijbel.

Vandaag laten er velen zich beïnvloeden door citaten uit de Koran. Dit zorgt voor de nodige verwarring, misleiding en geloofsafval.

14 De HERE heeft hun een geest van bedwelming ingegoten, zodat zij Egypte op een doolweg leiden bij al wat het doet, zoals een beschonkene in zijn uitbraaksel tuimelt. 15 En Egypte zal geen werk hebben, dat door kop of staart, palmtak of riet, zou kunnen gedaan worden.16 Te dien dage zullen de Egyptenaren zijn als vrouwen: zij zullen sidderen en vrezen voor de dreigende hand van de HERE der heerscharen, waarmee Hij hen bedreigt; 17 en het land Juda zal voor Egypte een schrik zijn; zo dikwijls iemand het daaraan herinnert, zal het vrezen voor het besluit dat de HERE der heerscharen ertegen neemt. jesaja. 19

Deze valse profeten of magiërs gedreven door een kwade geest,brengen het ganse land en het volk naar de ondergang. Wie de Bijbel, de waarheid, afwijst loopt hetzelfde groot risico! Een valse profeet zal in de toekomst wereldwijd,enorm veel mensen misleiden!

9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven,12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. 2 Thess.2

15 En Egypte zal geen werk hebben, dat door kop of staart, palmtak of riet, zou kunnen gedaan worden.Jes.19

15 De oude en aanzienlijke, die is de kop, en de profeet die leugen onderwijst, die is de staart.Jes.9

Een complete werkloosheid brengt het land aan de grond. In die tijd zullen zij beginnen te begrijpen dat de God van Israël hen bedreigt, ze worden angstig als vroeger, toen Israel uit de slavernij kwam, door Gods handelen.

Zeer opmerkelijk staat er hier, dat het land van Juda voor Egypte een schrik zal zijn. Waarom? In het verleden hebben wij al gezien dat Israël soms preventief kan optreden wanneer er gevaar dreigt. Zou Israël preventief optreden met nucleaire wapens?

2 Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft.

3 Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren.

4 Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt. Ps.121

Verder lezen wij dat er toch bekering kwam in het land Egypte! Zo gaan soms mensen door een hel vooraleer ze tot geloof komen in Jezus Christus.

Biblespace Vlaanderen

Een gedachte over “JESAJA OVER EGYPTE”

Reacties zijn gesloten.