BABEL ONDER VUUR?

BABEL ONDER VUUR?

Bijbel lezen straks verboden?

clip_image002

Rev 18:2  En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte; 3  Dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer weelde. 4  En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. 5  Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe, en God is harer ongerechtigheden gedachtig geworden. 6  Vergeldt haar, gelijk als zij ulieden vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel, naar haar werken; in den drinkbeker, waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel.

De stad Babel was het centrum van een eerder wereldrijk. Een wereldcentrum van Politiek, Economie, afgoderij en valse godsdienst. Babel betekent “verwarring” of “chaos”.(Jes.21:9/ Jer.50:2) In de geschiedenis heeft satan een warboel geschapen van allerlei leugenachtige godsdiensten met verschillen de namen van afgoden, die elkander afwisselden.  Israël werd door God gestraft om deel te nemen aan al deze afgoderij. Profeten waarschuwden hiervoor en riepen op om te vluchten uit Babel, raak het onheilige niet aan. (Jes.52).  Vlucht uit Babel, komt niet om door ongerechtigheid, laat iedereen zijn leven redden, want Gods wraak komt!

7 Op, redt u naar Sion, gij die woont bij de dochter
van Babel. 8 Want, zo zegt de Here der heerscharen, wiens
heerlijkheid mij gezonden heeft, aangaande de
volken die u uitgeplunderd hebben (want wie u
aanraakt, raakt zijn oogappel aan): Zach.2

Christenen kunnen geen deel hebben aan valse godsdienst en afgoderij. Gods wraak komt zonder twijfel. De dochter van Babel, voortkomend uit het oude Babel dat zich kenmerkt door het vormen van een wereldse eenheid. Opnieuw bestaat er een streven naar een eenheid, met een Babels profiel. Ook bepaalde denominaties onderschrijven documenten voorgesteld door het Vaticaan.

Waarom uitgaan uit Babel?

 2 En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen,
gevallen is de grote ( stad) Babylon en zij is
geworden een woonplaats van duivelen, een
schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats
van alle onrein en verfoeid gevogelte,
3 omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij
al de volken gedronken hebben en de koningen
der aarde met haar gehoereerd hebben en de
kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de
macht harer weelderigheid.
4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen:
Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen
gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt
van haar plagen.
5 Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan
de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid
gedacht. Openbar.18

Deze plagen kunnen wijzen naar allerlei mogelijkheden, bedenk hoe

God zijn volk uit Egypte verloste. Doch soms komt uit de vertalingen een volgende gedachte voort: Besmetting. Besmetting van het gezonde denken, een ziekelijk denken welke een éénheid zal scheppen tussen allerlei godsdiensten, met hulp uit de politieke wereld. Zo kwam het destijds ook onder keizer Constantijn, en ware christenen scheurden zich af, en werden opnieuw vervolgd! Doch werden behouden! Zij vormden geen ongelijk span met ongelovigen, religieuzen, of wettelozen.  Je kunt Christus niet dienen onder een regime van de komende Antichrist.

9 Wij hebben Babel trachten te genezen, maar het is
niet te genezen; verlaat het en laten wij gaan, een
ieder naar zijn land; want tot de hemel reikt zijn
oordeel en het verheft zich tot de wolken.Jer.51

22 Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met
haar overspel bedrijven, breng ik in grote verdrukking,
indien zij zich niet van haar werken bekeren. Open.2

Tot alle wedergeboren christenen:

10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven
verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure
der verzoeking, die over de gehele wereld komen
zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Openb.3

clip_image012_thumb.jpg

Wij verwijzen naar een artikel : http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/12/ISIS-vaardigt-nieuwe-wet-uit-Bijbellezers-worden-gexecuteerd

 

Wij verwijzen naar Biblespace: https://biblespace.org/wp-content/uploads/2014/11/openbaring-2014.pdf