KAN GOD KWAAD WORDEN?

tempelreiniging

 

Kunt u als vader niet eens kwaad worden? Kwam Jezus niet kwaad in de tempel tussen al de handelaars die van Gods tempel een winkel hadden gemaakt en handel dreven?

Wanneer wij de geschiedenis induiken, kunnen wij vaststellen dat God erg kwaad kan worden en toeslaat als Jezus in de tempel! Letten wij op Gods volk Israël, dat nog steeds Zijn uitverkoren volk is, ondanks alles, zo leert de Bijbel,Gods woord! Bedenk de Holocaust, kijk naar het hedendaags gebeuren, de overlevingsstrijd van Israël, de benauwdheid van Jacob…die voor de deur staat! Israël staat als voorbeeld voor de wereld!( 1.Cor.10:11)

De profeet Jeremia werd de boodschapper van Gods gedachten, en hoorde wat God toen van plan was met een eigenwijs volk!

Jeremia 18:1-18

God toonde de profeet door middel van een pottenbakker, die wel eens herbegint, met een pot die niet mee wil. Hij maakt er iets nieuws van. Israël is die pot en allen die niet willen gevormd worden naar de wil en karakter van God. Gods handelen speelt in op wat de mens doet en denkt. God wil opnieuw samenwerken om gelukkig te zijn, en zoekt goede klei, mensen van goede wil God en Hij wil met elk mens een nieuw begin maken. Luister wat God zegt door Jesaja:

Jesaja 1:18 Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de HERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

Hier is God een liefdevolle vader!

GOD WAARSCHUWT ALTIJD EERST!

Israël wilde niet luisteren naar de profeet, en God sprak het volgende tot Zijn volk:

11 Nu dan, zeg toch tot de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem: Zo zegt de HERE: zie, Ik bereid rampspoed over u en beraam tegen u een plan; bekeert u toch een ieder van zijn boze weg en betert uw handel en wandel.

Hier kunnen wij begrijpen waarom God kwaad werd op zijn uitverkoren volk, omdat het echt niet meer wilde luisteren of gehoorzamen. Ze luisterden liever naar valse profeten, naar afgodenpriesters zoals in Babel, ceremonie en het brengen van wierook, kaarsen branden voor hun afgoden. Men bracht offers aan de baal, door hun eigen kinderen aan een vuuroffer over te geven! ( Jer.19:5) Een offeren aan satan omwille van een enorm succes, zoals de zangeressen van K3, met een verborgen satansaanbidding!

Zo is het ook vandaag. Men heeft VEEL meer tijd en veel meer liefde voor eigen genot dan voor God.

Men weet echt niet meer wat God wil! Door traditionele aangeleerde godsdienst welke afwijkt van de Bijbel is men het spoort bijster geraakt!

 Hosea 4:6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

Men is Gods wetten compleet vergeten, wetteloosheid is wat men vandaag kan vaststellen. Muziek, dans en sex, is de bezieling van een opkomende generatie. Precies een dansen van het volk zoals rond het gouden kalf, dat men zelf maakte en aanbad. Het zijn dingen die de mensen kunnen afhouden van een liefdevolle levende God.

Wanneer men geen rekening wil houden met de Bijbel Gods woorden, gaat men als verloren ziel het graf in. Bloemen en kaarsen helpen niet meer!

Col. 3:5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij,

Als een vader kun je uw kinderen waarschuwen, maar plots komt er een einde aan het geduld. God is voor alles eeuwig, maar Zijn geduld kent wel een einde! Een oud spreekwoord luidt : “Wie niet horen wil, moet voelen.” Een vader die niet “vroegtijdig” tuchtigt, die heeft zijn kinderen niet lief.

Spreuken 13:24 Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon; maar wie hem liefheeft,

tuchtigt hem reeds vroeg.

Hier komen wij de werkende liefde Gods tegen, Hij wil zijn kinderen behoeden voor het kwaad, voor tegenslag en verdriet. De duivel leert: Wie de roede gebruikt doet aan kindermishandeling….mensenrechten…..een wereld op zijn kop.

God spreekt van rampspoed!

Wat mag dat zijn als God kwaad wordt en toeslaat, of het kwade toelaat? Onweer, hagel en donder kunnen een dreigen van God zijn, een beproeving, opdat de mens toch zou opkijken naar zijn almachtige Schepper. Bedenk eens toen de machtige Farao niet wilde luisteren naar de God van Israël, welke de enige levende God is. God bracht opzettelijk rampspoed in Egypte, maar Egypte, een beeld van de wereld, door hoogmoed luisterde hij niet en wat dacht de Farao?

Exodus 9:34 Maar toen Farao zag, dat de regen, de hagel en de donderslagen hadden opgehouden, ging hij voort met zondigen; hij liet zijn hart niet vermurwen, hij noch zijn dienaren.

BLIKSEMHet kwaad sloeg toe in het pukkelpop festival, met hagel en onweer, jammer voor hen die zwaar in het verdriet zijn gedompeld. Zit Gods hand hier niet in als waarschuwing voor de ganse maatschappij? Is ons landje beter dan Israël dat ook God niet vreest, en in zijn Messias niet gelooft, tot hij zal terugkomen op hun roepen en schreeuwen uit angst?

Wie durft nog spotten met God?

Wie durft verder spotten met de Bijbel die over de toekomst heeft geprofeteerd door de profeten, en vandaag door predikers van de eindtijd? De profetieën gaan in vervulling voor wie gelooft of niet! Maar bedenk….

Spreuken 24:16 want de rechtvaardige valt zevenmaal, doch staat weer op, maar de goddelozen struikelen in de rampspoed.

De gelovige kan zich steeds bezeren, maar hij vind de kracht om alles te verwerken, goddelozen kunnen niet altijd alles verwerken, en komen om.

Profeet Jeremia

Toen riep het volk spottend tot Jeremia:

15 Zie, zij zeggen tot mij: Waar blijft het woord des HEREN? Laat het toch komen! 16 Ik echter heb bij U niet op rampspoed aangedrongen, de onheilsdag heb ik niet begeerd, Gij weet het, wat van mijn lippen uitging, was U bekend. 17 Word mij niet tot verschrikking, Gij zijt mijn toevlucht ten dage van rampspoed.Jer.17

De profeet had geen angst, want zijn toevlucht was zijn God, die hij kende! Jeremia stond in dienst van God, zo zijn er ook vandaag nog zulke mensen, maar ook veel valse profeten, goed georganiseerd maar zonder Gods Geest. Jeremia kon slapen ook al wist hij van het toekomstig oordeel van God over Israël.

HOED DENKT DE MENS? ISRAËL? EN DE HEIDENEN?

12 Doch zij zeggen: Het baat niet, want wij zullen onze eigen gedachten volgen en een ieder naar de verstoktheid van zijn boos hart handelen.Jer.18

Zwijg maar Jeremia, wij weten het wel beter! Wat God zegt helpt ons niet. Dit zijn woorden die wij ook vandaag horen. Teleurstelling is er in een schaamrode staatskerk, die een eigen doctrine volgde, en koningswegen bewandelt. Mensen stellen zich de vraag: Waarom laat God alles toe en laat Hij toch alles gebeuren. Jeremia gaf hen geen advies, maar confronteerde het volk met de toekomstige werkelijkheid, God zal een oordeel over u brengen, indien gij niet wil luisteren en terugkeren naar Zijn raadgevingen! De mens kan koppig zijn in zijn eigen denken en zijn eigen snelweg volgen, maar God sprak:

JESUS

Joh. 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven;

niemand komt tot de Vader dan door Mij.

De profeet riep zijn volk op te veranderen van gedachten, van handel en wandel, een leefwijze in overeenstemming met Gods wil.

Jeremia 4:4 besnijdt u voor de HERE en doet weg de voorhuid van uw hart, gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, opdat mijn gramschap niet uitsla als een vuur en onuitblusbaar brande om de boosheid uwer handelingen.

Jeremia 4:14 Reinig uw hart van boosheid, Jeruzalem, opdat gij behouden wordt; hoelang zullen in uw binnenste uw zondige overleggingen verwijlen?

Het is even pijnlijk zijn eigen overtuiging en verkeerd (zondig) denken te laten vallen en Gods gedachten en principes na te volgen, als uw voorhuid te laten afsnijden! Dat is het wat God wil, zichzelf verloochenen. Dit is TELKENS VRAGEN  : Jezus wat zou u doen in mijn plaats?

Mattheüs 16:24 Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.

Biblespace Vlaanderen

Een gedachte over “KAN GOD KWAAD WORDEN?”

Reacties zijn gesloten.