WIE IS GELUKKIG?

clip_image001clip_image002

 

Ben ik gelukkig en een tevreden mens?

De ene mens is al vlugger tevreden en gelukkig dan de andere. Sommige stervelingen zijn nooit tevreden en gelukkig, en willen altijd meer! Toch gaan we even de vraag stellen vandaag: Wie kan gelukkig zijn?

We weten dat iedere religie of filosofie, mensen wijst om te tonen wanneer ze echt gelukkig kunnen zijn, doch enkel de waarheid kan triomferen.

Om deze vraag te beantwoorden gaan wij ten rade bij Hem die in de hemel woont en die weet wat hemels en zalig is voor de mens. Wij luisteren naar Hem die nooit liegt, maar die eens zei:

Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Geen mens kan gelukkig zijn, zonder eerst te weten wat geluk betekent. Een mens verwart vlug geluk met aards levensgenot of voorspoed. Geluk heeft te maken met de hemel. Wanneer Jezus over geluk sprak, dan had hij het over het hoogste geluk, dat voor een mens bereikbaar is, de gelukzaligheid.

Wie op weg is naar de hel, die is ongelukkig, depressief,overspannen,verdrietig of vervuld met woede! Ongelukkig omdat hij de zin van het leven nooit heeft begrepen, en denkt met de dood is toch alles voorbij.

Wie is in Gods ogen gelukkig?

Mt 5:3 Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

Wie zijn die armen van geest? Zijn dit de minder begaafden onder mensen? Gekken? Verstandelijk gehandicapten? Welke mensen bedoelde Jezus hier?

Armen beleven de armoede. Armoede kan ontstaan door een ramp in een bepaald gebied, of door een zware economische crisis.

De armoedigheid van geest is ook ontstaan door een ramp, de zondeval. De zondeval bracht een echte scheiding tussen de Schepper en de mens. Er was geen normaal contact of band meer met God. Door ongehoorzaamheid werd de mens aan zijn lot overgelaten.  Armen van geest zijn mensen die dit probleem hebben ingezien en streven naar een herstel, een verzoening, en zijn zoekende geworden naar de Geest der waarheid.(Joh.15:26) Het zijn mensen die zich zeer “afhankelijk” beginnen te voelen van God, de wonderbare raadsman, en Zijn raad opvolgen en geloven. Dit geestelijk geluk, die blijdschap ontstaat in het hart van die mens, die God heeft gevonden, en opnieuw contact kreeg.

Armoede veroorzaakt nederigheid en afhankelijkheid, rijkdom en weelde daarentegen veroorzaken hoogmoedigheid en eigenwijsheid, een eigen filosofie of een eigen religie.

15 De hoge en doorluchtige, Die de eeuwigheid bewoont, de Heilige, zegt: Ik leef in die hoge en heilige plaats, maar ook bij ieder die berouwvol en nederig is; Ik verfris de nederigen en geef nieuwe moed aan mensen met een berouwvol hart.(Jes.57)

Hier begint de weg naar het ware geluk. Wijsheid en het menselijke verstand behoren nog steeds tot het “zielig” leven en niet tot het geestelijk leven. Menselijk verstand kan groeien, let op de kinderen. Het kan verminderen, bij hoge ouderdom. ( 1Co 1:19 ) (Matth.11:25)

4 Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.

Wat een paradox, het zijn gelukkige mensen die hier treuren! Zulke uitspraken prikkelen het verstand. Let op de mensen die treuren om het verlies van kinderen, familie, door een natuurramp, een aanslag of oorlog. Het lijken ontroostbare en ongelukkige mensen. Je kunt zo vaststellen dat hier “geestelijke” wijsheid nodig is om deze uitspraak van Jezus uit te leggen. Een nieuwe Bijbelvertaling zal hier niet helpen!

Het lijkt hier wel een tweede stap naar het ware geluk. Deze stap welke Jezus bedoelde gaat over een verdriet en spijt hebben over alle dingen die men deed of doet, die ingaan tegen de wil van God. De gevolgen zijn verdriet en onnodige tranen. Let erop, hoeveel verdriet brengt een echtscheiding, een moord, abortus, overspel, een onoplettendheid in het verkeer, verlies van werk door onvoldoende prestaties enz. Er is veel verdriet welke de mens zelf veroorzaakt, en dan stelt hij de vraag: Waarom laat God het toe?

Koning David schreef uit ervaring welke mensen gelukkig zou zijn.

2 welzalig de mens, wie de HERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.3 Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag;4 want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. sela5 Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide: Ik zal de HERE mijn overtredingen belijden, en Gij vergaaft de schuld mijner zonden. SelaPsalm 32

5 Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beerven.

Een zachtmoedige is volgens sommige woordenboeken, mensen die anderen eerder zullen behagen,dan anderen hard zullen behandelen. Zachtmoedigheid is iets dat een mens gelukkig kan maken, en anderen probeert gelukkig te maken. Het is een kenmerk van de toekomstige nieuwe mens. Er komt een nieuwe schepping, een nieuwe aarde, leerde Jezus. Daarom is Jezus al lang begonnen met het scheppen van nieuwe gelukkige mensen. Je ziet het niet aan hun uiterlijk, maar ze kennen een hemelse blijdschap, die niemand hen kan afnemen.

Zachtmoedigen zijn mensen die, een voorbeeld volgen:

Mt 11:29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;

Gelukkig de gezonde mens! 30 Een zachtmoedig hart is leven voor het vlees, maar jaloersheid is vertering voor de beenderen. Spreuken 14

Zachtmoedigheid en vriendelijkheid hebben een duidelijke weerslag op de lichamelijke gezondheid. Een gelukkig mens is tenslotte gezond. Hij straalt blijdschap uit, is welgezind ook in moeilijke omstandigheden. Jaloersheid takelt de gezondheid van de mens af. Jaloerse mensen zijn overspannen,nooit tevreden en woelen zich ongelukkig. Jaloersheid werkt door als beenderkanker. (The rottenness of the bones)

Zachtmoedigen beërven de aarde! Wat een hoopvolle toekomst! Dit sprak Jezus tot Zijn discipelen, en allen die Hem later zouden volgen.

6 Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden.

Gelukkig zijn de mensen die een spontaan verlangen krijgen naar gerechtigheid. Honger en dorst is een gezond gevoel dat uit zichzelf ontstaat, en dan zoekt de mens om zich te verzadigen.

Een spontaan verlangen naar gerechtigheid ligt niet in de mens gebakken, dat illustreert dagelijks onze maatschappij. De onrechtvaardigheid regeert op aarde als een koning.

Jezus sprak in feite tot allen die Hem zouden zoeken en Hem verwachten, dat ze gelukkig zouden worden.

Joh 6:35 Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.

Velen werden in hun leven teleurgesteld door allerlei onrechtvaardigheid welke ze ondervonden. Vele ongelovigen zeggen: het is altijd zo geweest en het zal altijd zo blijven. Helaas, er komt gerechtigheid voor allen die Jezus hebben leren kennen in hun leven.

Jer 33:15 In die dagen en te dien tijde zal Ik aan David een Spruit der gerechtigheid doen ontspruiten, die naar recht en gerechtigheid in het land zal handelen.

Die spruit is Christus die recht zal laten geschieden, die tijd is heel nabij.

2Pe 3:13 Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

Wie kan het zich voorstellen, een wereld met alleen maar gelukkige en blije mensen?

7 Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.

Het zijn gelukkige mensen, die kunnen vergeven! Ze zullen vergeving ontvangen. Iedereen die vergeving van God ontvangen heeft, zal ook beter anderen genadig en barmhartig kunnen zijn.

Gelukkig de barmhartigen, want ze zijn op weg naar de hemel. Dit wil zeggen dat onbarmhartigen ook ongelukkige mensen zijn. Het lijken mensen zonder hart, net als een flitspaal, het flitst je zonde, en er is geen barmhartigheid of genade, het is de wet!

13 Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem, die geen barmhartigheid bewezen heeft; barmhartigheid echter roemt tegen het oordeel. Jacobus 2

Onze goddeloze wereld is onbarmhartig, het lijkt onder de mensen als onder de dieren, de sterkste wint, en de zwakste, lees armste sterft!

Barmhartigheid en baarmoeder zijn in het Hebreeuws hetzelfde woord. De baarmoeder is het lichaamsdeel van de moeder om nieuw vleselijk leven voort te brengen. Barmhartigheid van God is noodzakelijk, opdat de mens gelukkig zou kunnen zijn, en een nieuw geestelijk leven zou ontwikkelen.