DE TWEEDE BRIEF AAN DE THESSALONICENZEN

HOOFDSTUK 1

DE WEDERKOMST

Deze brief werd waarschijnlijk niet lang na de eerste brief geschreven en verzonden aan de bloeiende christengemeente te Thessaloniki. Er zou een valse brief in omloop gekomen zijn die verwarring bracht over de wederkomst, en de opname, daarom dat Paulus deze brief nu “eigenhandig” heeft ondertekend.

Paulus is gelukkig, en noemt het een plicht om God te danken, voor wat Hij doet in deze stad, ondanks de zware tegenstand.(3). Hij ziet de liefde en het geloof krachtig groeien onder hen. De apostel staat vol bewondering voor hen, hoe zij volharden om samen te komen en te blijven getuigen over Jezus. Dit bewijst in feite de ware bekeringen die zich voordoen, onder de werking van de H.Geest. (4) Andere gemeenten hoorden over deze krachtige gemeente, onze gemeenten vandaag kunnen zich wel eens spiegelen, want Thessaloniki was geen lauwe gemeente. (5,6) Hun volharden bewijst dat ze waardig zullen worden geacht voor Gods koninkrijk. Paulus bemoedigt hen door te schrijven dat God die mensen zal straffen die hen kwaad doen en vervolgen, want God is rechtvaardig. Hierin zit voor ons een les, namelijk het is zeer gevaarlijk, wanneer mensen christenen op gelijk welke wijze kwaad of nadeel berokkenen. Daarom mogen wij nooit zelf de strijdbijl nemen,God komt de wraak toe.

De komende verkwikking !

(7,8) Er komt verkwikking of rust voor ons schrijft Paulus, het kwellen van de christenen zal niet blijven duren. De ganse geschiedenis door werden de Bijbelgetrouwe christenen op allerlei wijzen gekweld, benadeeld, bespot,vervolgd, vermoord. ( 2 Tim.3:12).Het is een bewijs dat zij uitverkoren zijn. Schijnchristenen kennen geen vervolging, of haken af. Hun vijanden waren in de eerste plaats de schijnchristenen en dan de ongelovige machthebbers.

Onder die verkwikking dient men ontspanning, rust of lafenis te begrijpen. Wanneer men dorst heeft, dan kan water een grote verkwikking zijn. Het is het tegenovergestelde van kwelling. Wij zullen met Jezus terugkomen en er zal een ongekende vrede zijn op aarde! Lu 16:24 En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam 25 Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn.

Wanneer komt deze verkwikking?

bij de openbaring van de Here Jezusvan de hemel met de engelen zijner kracht,

8 in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen.(2 Thess.1) Het gaat hier duidelijk over de zichtbare wederkomst van Christus op aarde voor vergelding! Let erop, Hij komt “in vlammend vuur”!schrijft Paulus.

Met Hem zijn ook alle opgestane en veranderde heiligen van de eindtijd.( 1 Thess.3:13). Wij zullen dit optreden van Jezus met eigen ogen zien. Alle christenen uit de wereldgeschiedenis zullen verkwikt worden, door het zien dat God rechtvaardig is. Het gaat hier duidelijk over de “Dag des Heren”, een zevenjarige tijd van oordeel, en welke zal afgesloten worden op een dag, door de zichtbare komst van Jezus op aarde. (Zie Bijbelstudie 1stebrief a.d. Thess. pag.9 Kairos en Chronos).

Jesaja 13/9 Zie, de dag des HEREN komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen.10 Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen.11 Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen. 12 Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir.

De gelovige zal niet verrast worden als die oordeelstijd aanbreekt!

(9) Zij die ongelovig blijven of het evangelie niet gehoorzaam zijn, gaan later naar een eeuwige “kwelling” in de hel! Ver verwijderd van God aanwezigheid, hun straf uitzitten, boeten, levenslang? (10,11)Iedereen die in Hem heeft geloofd, zal hier met verwondering en eer opkijken, ook u die gelooft schrijft Paulus! Er werd voor hen gebeden opdat zij zouden volharden in hun geloof, om dit te mogen meemaken, en dat wat ze doen tot eer en lof van Jezus mag zijn.

HOOFDSTUK 2

DE WEDERKOMST VAN JEZUS CHRISTUS

jezus wederkomst2

Er kwam onrust en verwarring bij deze moedige christenen. Natuurlijk verwachten zij die wederkomst al, doch die tijd was zeker nog niet aangebroken. De Apostel maakt duidelijk dat er tekenen zullen komen die de zichtbare wederkomst zullen voorafgaan. Tekenen die er toen nog niet waren, maar zich in onze dagen wereldwijd laten opmerken! Daarom geeft hij meer uitleg, en zodoende tracht hij de gemoederen wat te bedaren, en wat ze hadden gehoord te weerleggen.

Al de tekenen aangaande de wederkomst hebben te maken met de zichtbare wederkomst van Jezus te Jeruzalem, dus niet voor de opname.

(2)Verlies uw zinnen niet, laat u zeker niet in verwarring brengen. Deze mensen waren aan het twijfelen gebracht, werk van de satan.

Dit vers past heel goed in onze dagen, wij horen allerlei hoopgevende berichten en berekeningen die de wederkomst van Jezus aankondigen. Over deze zaken dienen wij nuchter te blijven, maar zeker klaar te staan om te vertrekken! Wij weten dat deze komstzeker nog zeven jaar zal duren. Het is de benauwdheid van Jacob, en Israel wordt nu al angstig in onze dagen. Toch komt er eerst een schijnvrede. Weet dat er ook verwarring ontstond over de terugkomst van Mozes met de tien geboden!

De dag des Heren is nog niet aangebroken laat Paulus hen weten, laat u niet misleiden door een brief van misleidende evangelisten, die menen “iets te hebben gezien in een visioen, droom, nieuwe profetie! (2b) Ze dachten in Thessaloniki al in die oordeelstijd van de “Dag des Heren” te zijn, daardoor verwachten ze toen op ieder moment de wederkomst van Jezus! Daarom gaat Paulus uitleggen om deze verwarring die werkt als een virus, te weerleggen.

Twee wonderlijke wederkomsten

met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, Hier vinden wij dat de brief wijst naar de twee wederkomsten. (1) Men noemt dit laatste “onze vereniging met Hem”dit laatste is de opname, de dag van Christus. Hij wil hen het verschil duidelijk maken tussen de opname en de oordeelstijd van de “Dag des Heren” eindigend met de dag waarop Jezus de wereldmacht neemt. Ze werden in verwarring gebracht, en zouden teleurgesteld worden, indien Jezus niet spoedig terugkwam.

(2)De satan, diabolos, doet zich voor als een engel des lichts, dit wil zeggen hij zoekt om tot de massa te kunnen spreken, en het lukt in mega- gemeenten! Diabolos betekent: alles door elkaar gooien, waarheid en leugens, verwarring maken in de leer! Verwarring brengen onder de christenen is een teken dat de opname dicht staat!

Zo is het vandaag identiek, een minderheid onder de christenen willen laten geloven dat de opname komt na de grote verdrukking, of halverwege, en anderen dat er helemaal geen “opname” is beschreven. Dit is alle hoop der christenen wegnemen, en is dus een zeer gevaarlijke profetische dwaling, bewust of door onkunde gepredikt. Momenteel veroordeeld de paus, allen die de wederkomst prediken, en bestempeld ze als sekten! Wanneer de opname ook na de verdrukking zou komen, dan waren die christenen in Thessaloniki niet in verwarring gekomen, want ze waren onder verdrukking.

Twee tekenen dienen eerst te worden vervuld. Geloofsafval en antichrist voor de zichtbare wederkomst van Christus op aarde, dit komt na de opname!

Het eerste aankondigend teken: Geloofsafval.(3,4)

Apostasia, in het Grieks en betekent, opzettelijk (het geloof) verlaten, of in opstand komen tegen de waarheid, de Bijbel. Ook in de tijd van de opkomst van christenen was afval al gekend. Wie blijft trouw, en wie blijft gehoorzamen aan wat Jezus in Zijn nieuw verbond vraagt? Wij leven vandaag middenin dit gebeuren.

Mic 6:8 Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de HERE van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.

Het tweede aankondigend teken: De antichrist, de nieuwe wereldleider is bedrieglijk, listig en op occulte wijze aan de wereldmacht gekomen

Paulus noemt hem hier “zoon des verderfs” een verrader als Judas. Iemand die de wereld naar zijn volledige ondergang zal leiden, eerst een valse vrede, daarna, door atomaire oorlogen, crisis en geweld. Hij zal totale controle over de wereld bemachtigen. Controlecamera’s komen vandaag op als paddenstoelen! Biometrische chips, het komende merkteken, verborgen camera’s in TV’s zijn er al! De antichrist laat de godsdienstvrijheid verdwijnen, en zal een wereldstaatskerk ondersteunen. Hij zal zich uiteindelijk laten aanbidden in Gods tempel te Jeruzalem.

En gij weet nu wel………(6)

Gij weet wel wat hem tegenhoudt en het hem moeilijk maakt, eer hij zich kan openbaren aan de wereld. Hier dienen wij even tussen de regels te lezen, en daar bedenken wij niets anders dan de H.Geest als kracht en de ware gemeente van Jezus Christus. Doch wij vinden geen uitgesproken Bijbelteksten voor dit gegeven. “Weerhouden” (katexo) betekent in bedwang houden, onder controle houden!

Hij die weerhoudt, heeft wereldwijde invloed en is bovennatuurlijk en machtig, om te kunnen tegenhouden tot op vandaag, om de kwade machten en alle wetteloosheid in bedwang te houden. Door de analyse van het woord “weerhouden” of “in bedwang houden”doet dit ons toch wel denken aan volgende Bijbelteksten:

2Pe 2:4 Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren;

Opb 11:7 En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden.

Is Paulus hier onduidelijk over wat en wie tegenhoudt?

In die tijd was Nero, de Romeinse keizer, een symbolisch beeld van de komende antichrist, de mens der wetteloosheid, die zich ook als God waande. Zo diende de apostel op te letten wat hij schreef. De antichrist welke Paulus bedoelde was niet de toenmalige keizer Nero, doch het kon zo begrepen worden.

In vers 8 schrijft hij dat Jezus die komende wereldleider zal doden, door zijn verschijning. Zo wil ook Paulus, zichzelf en de broeders en zusters in Thessaloniki, niet onnodig in nog meer moeilijkheden brengen. (6,7) Eens lezen wij “wat” weerhoudt en dan “hij” die weerhoudt of tegenhoudt, respectievelijk de gemeente als een macht en de H.G als persoon. Dit is hetgeen wat al eeuwen het kwaad tegenhoudt, waarvan de antichrist het toppunt (666) zal worden van alle kwaad op de wereld.

(9,10)Vertaling “Th.Vantichelen” : “ Het optreden van de booze zal gebeuren door de werking van satan, in allerlei kracht en tekenen en leugenwonderen”

De antichrist zal door allerlei occulte tekenen en wonderen de wereldbevolking op zijn hand krijgen, en van tien staten alle macht krijgen. Hij zal de verlokkende ongerechtigheid (Onrechtvaardige Mammon? Het merkteken?) gebruiken, waarbij alle ongelovigen of verloren zielen zullen verleid worden.

De Can.Vert. vertaalde met “misdadige misleiding”,wij mogen veronderstellen met satanische werkingen.

De mensen zullen door leugenachtige massamanipulatie via de media blindelings meelopen in de val. Ze zullen Gods woord totaal verwerpen en verbieden als waarheid. Men wil niet geloven wat God zegt! Als straf brengt God nu een dwaling, die hen nog meer zal laten genieten van de ongerechtigheid.(12) Hierbij moeten wij denken aan de leugenaar van de beginne, die de mensheid tot zonde bracht, door het verdraaien van Gods woorden.

1Jo 2:22 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

(13,14) Zijn wij ons bewust van ons behoud? Het bijzonderste in een mensenleven. Dan moeten wij God danken daarvoor schrijft Paulus. Twee zaken zijn hier belangrijk, namelijk hoe God dat deed. Ten eerste door u te heiligen door zijn H.Geest, en ten tweede door u geloof te gevenin de waarheid. God sprak tot u door Zijn evangelie. Dat u tot geloof bent gekomen is werk van Gods Geest! Hij overtuigde u, niet mensen! Dankbaarheid is een plicht.

Jullie zijn de eersten te Thessaloniki, die behouden zijn en deel zullen hebben aan de eer, macht, en de heerlijkheid van Christus.

(15,16)Paulus roept hen opdat ze zouden vasthouden aan alles wij zij hoorden en lazen door hem. Toen al waren er ook problemen, want er was de neiging twijfel te zaaien, en verkeerde uitleg.

Paulus schreef in dezelfde zin naar de christenen te Corinthe:

1Co 4:6 Dit, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht om uwentwil, opdat gij uit ons voorbeeld zoudt leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat, opdat niet iemand uwer zich voor de een en tegen de ander opblaze.

HOOFDSTUK 3

De apostel doet een oproep tot gebed. (1,2) Hij vraagt gebed voor hem en voor hen die met hem te Corinthe evangeliseren, opdat het werk vruchtbaar zou zijn en groeien. Het bidden voor hen die het evangelie brengen en de gemeente leiden is belangrijk. Wij stellen vast dat er momenteel een groei is van gemeenten zonder herders!

God wil aanbeden worden!

aanbidden

Gebed omdat het woord van God verheerlijkt worde. Wij moeten het woord, de Bijbel, aanprijzen, en grootmaken bij de mensen. Hij hoopt dat de mensen mogen ontdekken dat de Bijbel, werkelijk een geschreven boodschap van God zelf is. Dit is niet zoals in de wereld, om reclame te maken voor een product, Gods woord wordt niet verkocht als waspoeder met marketingpraktijken, leugens en waarheid door elkaar!

1Co 3:6 Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom.

Gebed voor bescherming tegen “wargeesten” en “slechte mensen”.

wolf_sheep_infiltrator

Onder wargeesten valt te begrijpen, mensen die hinderlijk en storend werken in de gemeente. Ze doen zich voor als vrome geesten of kwezelachtige mensen, en ze dringen hun eigen on-Bijbelse gedachten op. Ze brengen echte verwarring. Ze proberen telkens de kracht van het woord te ontzenuwen. Ze hebben geen geloof ontvangen, volgens de Jeruzalemse Bijbelvertaling. Onder slechte mensenzien wij, kwaadaardige en onzedelijke mensen die niet trouw aan de Heer blijven.(3)

Bescherming is zeer belangrijk!

De bron van bescherming voor een mens ligt bij niets anders dan bij God zelf.

8 In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o HERE, doet mij veilig wonen. Psalm 3

Alleen God is de werkelijke beschermer, voor wie gelooft, hij kan beschermd wonen en slapen. Bescherming kan wegvallen, als God een ander plan heeft. (Matth.26:53) Ons land kent veel afgoderij ter bescherming, zoals beschermheiligen enz. In plaats van beschermen, wekt het de toorn van God op! Zo kenden vele gilden en beroepen een beschermheilige!

(Beschermheiligen op wapenschild van Ninove, Appelterre,Eichem,Polare)

Wij moeten bidden om bescherming:

Tegen allerlei gevaren. God beschermde David tegen de beer en de leeuw, en David vertrouwde God dat hij ook beschermd zou worden tegen de reus Goliath! Tegen ziekten (Jes.38:16) Gods regels te vinden in de Bijbel beschermen onze gezondheid. Elkander vergeven, om genezing te ontvangen. (Jak.5:16) Tegen problemen (Ps.34:17) Tegen de satan: (Luk.13:16) Tegen angst om te sterven: (Hebr.2:14,15) Tegen de komende toorn van God, de grote verdrukking: (Luk.3:7) De Heer is wel getrouw schrijft Paulus, Hij zal u beschermen voor de werkingen van satan en zijn knechten, die de christenen kwaad willen berokkenen. Gij zult om het toegelaten kwaad te verwerken daartoe de nodige kracht ontvangen!

Een klimopgroeit goed en maakt zich goed vast, aan de vaste stenen van een gevel, en als het stormt, verliest hij nog geen blad. Zo moeten wij ons stap na stap vasthechten aan ieder woord en belofte van God, dat wel betrouwbaar is.

(4) Paulus vertrouwt erop dat hetgeen wat hij hen leert, in zijn brieven, ook in de praktijk zal worden gebracht. Hij verwacht duidelijk gehoorzaamheid, doordat ze de liefde van God beter beginnen te begrijpen. (5).

De Heer neige uw harten!

1Kr 29:18 HERE, God van onze vaderen Abraham, Isaak en Israel, houd deze gezindheid in het hart van uw volk voor altijd in stand, en richt hun hart op U.

Paulus vertrouwt op de Heer dat er geen geveinsdheid of kerkgangerei zou komen, maar een oprechte gezindheid en liefde voor de Heer zou te zien zijn.

Een bevel in de naam van Jezus!

Nu gaat de apostel de aandacht trekken, door nadrukkelijk te schijven “in de naam van Jezus”, dit wijst op de ernst van zijn vraag en zijn bedoeling. Hier schrijft hij met apostolisch gezag.(6) Het gezag van Paulus is niet hetzelfde als in de wereld, hij is een arme tentenmaker, en de gemeente is al in moeilijkheden door de vervolgingen. Toch is zijn gezag zeer ernstig en komende van God. Daarom vroeg Paulus aan de Thessalonisenzen, die werkloze broeders tijdelijk op afstand te houden, en het contact met hen zouden vermijden, totdat ze tot inkeer zouden zijn gekomen. (7)Wij gaven het goede voorbeeld schrijft Paulus, wij hebben totnogtoe met eigen handenarbeid voorzien in ons levensonderhoud. Wij zijn geen broodprofeten! Het betekende dat hij geen gebruik maakte van zijn recht volgens:

1 Cor.9 6 Of hebben alleen ik en Barnabas geen bevoegdheid om vrij te blijven van handenarbeid? 7 Wie doet ooit dienst in het leger en betaalt zijn eigen soldij? Wie plant een wijngaard zonder van de vrucht daarvan te eten? Of wie weidt een kudde en geniet niet van de melk der kudde? 8 Spreek ik hier soms van menselijk standpunt, of spreekt ook de wet niet van deze dingen?

(10,11,12) Wil iemand niet werken, dan zal hij ook niet eten.

Met deze woorden pakt Paulus de leeglopers en de profiteurs aan. Het is een christelijke plicht om te gaan werken voor gezin en kinderen. Volgens spreuken zijn het ook deze mensen, die het voor het zeggen willen hebben, en wijs zijn in eigen ogen.

Spr 26:16 De luiaard is wijzer in eigen oog dan zeven die verstandig antwoord geven. Spr 26:16 De luiaard acht zichzelf wijzer dan alle verstandige mensen om hem heen.

Er werd er dus op gewezen dat die mensen hun werk dienden te behouden, en het evangelie niet te gebruiken om hun werk te stoppen, want Jezus kwam spoedig terug dachten ze. Ze verspilden hun tijd, en bemoeiden zich met andermans zaken.

(13,14)Paulus leert dat ze verder de armen, weduwen en wezen, dienden te ondersteunen, ook dienden die broeders welke zodanig van de anderen profiteerden niet helemaal te worden afgewezen. Ze dienden te worden aangespoord om te gaan werken, zodat het evangelie niet zou worden beklad.

Indien ze niet willen luisteren, dienden ze afstand te houden en geen omgang met hen te hebben tot ze zich wilden aanpassen. Dit is in feite een tuchtfase, doch wel als tegenover een broeder.  Dit betekent dat deze broeders niet kunnen deelnemen aan het avondmaal in de gemeente, tot ze tot inzicht komen van hun verkeerd gedrag.

(16) De slotwens van Paulus is dat de Heer hun vrede zal geven in elk opzicht. Hier vinden we dat Paulus zijn vertrouwen op de Heer stelt voor het verdere verloop van de gemeentewerking in die moeilijke dagen.(17) Paulus laat weten vanuit Corinthe dat hijzelf de brief heeft geschreven, om alle onnodige verwarring te voorkomen. (18) Het hoogste wat je een christen kan wensen: De genade van de Heer zij met u!

Een gedachte over “DE TWEEDE BRIEF AAN DE THESSALONICENZEN”

Reacties zijn gesloten.