DOOPDIENST IN DE NOORDZEE

DE WARE BIJBELSE DOOP.

clip_image002

Wie wil echt Jezus volgen?

1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, 2 door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. Rom.5

 

 

8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;9 niet uit werken, opdat niemand roeme. 10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Efeze 2 :8-10

 

Het behouden zijn is alleen op basis van het geloven. Het is een gave van God! Je gelooft niet uit uzelf, om te kunnen geloven, dient God in te grijpen. Hij verlangt slechts dat de mens inziet zondig te zijn, en dat hij vergeving nodig heeft. God respecteert de vrije wil van de mens, de mens heeft een vrije keuze, hij kiest voor of tegen Jezus. Hij gelooft dat Jezus zijn straf droeg, om contact te krijgen met God, of hij gelooft het niet. Iedere christen behoort gedoopt te zijn, en bevestigt door zich te laten dopen daarmee dat hij gelooft in Jezus Christus.

Hij is wederom geboren geworden door te geloven wat in de Bijbel staat. God heeft hem ervan overtuigd dat, wat er staat de waarheid is, en geeft daarvan de zekerheid. De ene mens kan dat niet geven aan de andere, hij kan slechts getuigen, God overtuigt!!!

14 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.

15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.

16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Geloven en gedoopt worden zijn bijna een geheel. Daarom heeft de kinderdoop of waterdoop zonder wedergeboorte, geen enkele waarde voor God. De kinderdoop is de geboorte van het schijnchristendom.

5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

 

Dit geboren worden uit water en Geest heeft niets met de waterdoop te maken! Het is de doop met de Geest. De symboliek van het water is zeer belangrijk!

Het water is hier beeld van de Bijbel, de woorden van Jezus, dus niet het doopwater!

De Geest is God die overtuigt het hart (denken) van de mens. De mens die het aanneemt, aan hem zal God zich persoonlijk openbaren. Dit is een wonderlijk geestelijk gebeuren.

Dit gebeurt nadat de mens gebeden heeft om vergeving, en heeft gelooft dat Jezus zijn straf heeft gedragen. En hij genade heeft gekregen door dit feit. Eenvoudig maat wonderlijk!

Wat is dopen met de H.Geest?

Op Pinksteren ontvingen de discipelen de H.Geest. Anderen kwamen tot geloof, wat neerkomt op hetzelfde, doch na de prediking. Bijna allen waren Joden, maar ook anderen. Het ontvangen van de Geest gaat niet altijd met wondertekenen gepaard. Het spreken in tongen was met Pinksteren wel een echt wonderteken, door de wil van de H.Geest. Doch niet iedereen die tot geloof komt, moet in talen of tongen spreken, als bewijs van zijn wedergeboorte! 1 Corinthiërs 12:9 aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; 11 Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.

Lukas 3:16 Zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: Ik doop u wel met water; maar Hij komt, Die sterker is dan ik, Wien ik niet waardig ben den riem van Zijn schoenen te ontbinden; Deze zal u dopen met den Heiligen Geest en met vuur;

 

Wie mag dopen?

Ieder gelovige broeder in de gemeente mag dopen. Het dopen vraagt geen speciaal ritueel, maar een gehoor geven aan de Heer. De zusters dopen niet. Anders zijn er geen speciale bevoegdheden om iemand te mogen dopen.

Waar en hoe dopen?

Mattheus 3:6 En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden.

Hier vinden wij geen speciale plaats, de Jordaan was een rivier, met gemakkelijke toegang

Om te kunnen dopen. Hier zien wij dat waar voldoende water is om iemand te kunnen dopen dit voor de Here goed is. Het dopen gebeurde door een complete onderdompeling. Het beeld dat er achter steekt is een getuigenis, van een profetische opstanding.

Waarbij men aan iedereen wil laten zien, dat men zijn oude levenswijze begraaft. Men is dood geworden voor alles wat ingaat tegen de wil van God. Uit het water tevoorschijn komen betekent dat men zal opstaan uit de dood en de zonde, welke de oorzaak was van het sterven op aarde. Een nieuw is dan begonnen. Dit begint hier en nu. Eeuwig leven krijgt men hier, men is een nieuwe schepping geworden.

2 Corinthiërs 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Galaten 6:15 Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is.

 

WAAROM LIET JEZUS ZICH DOPEN? Een voorbeeldfunctie!

 

Mattheüs 3:14 Maar deze trachtte Hem daarvan terug te houden en zeide: Ik heb nodig door U gedoopt te worden en komt Gij tot mij?

Mattheüs 3:16 Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen.