GOD KENT IEDER MENS

GOD ZAG NAAR U OM!

BIBLESPACEWanneer God naar de mens kijkt, dan kijkt Hij niet zoals mensen elkander bezien. Is het een mooie man?  Een mooie vrouw? Is zij mooi gekleed? Welke beroep heeft hij of zij? Is hij of zij rijk? Enz. Neen, God kijkt naar alle mensen, wel kijkt Hij eerst bijzonder naar Zijn aangenomen kinderen, de mensen voor Zijn komende nieuwe schepping! Hij vraagt ook niet van welke denominatie of soort kerk u bent, of welke geloofsbelijdenis u hebt onderschreven! Hij weet of u wedergeboren bent!

Wanneer God kijkt, dan kijkt Hij naar het diepste van je hart, naar je gedachten. Jezus wil weten of de luisterende mens wil geloven wat God zegt. God sprak door de profeten en dan door Zijn Zoon Jezus, en vandaag enkel door de Bijbel. Men kan veel weten over wat God zegt, maar daarom gelooft men het nog niet. Zo zijn er tal van ongelovige theologen, kerkleiders of gemeenteleiders!

De sleutel om te weten hoe de mens reageert over wat God zegt, lezen we in wat Jezus aan zijn discipelen leerde in de gelijkenis of illustratie van de zaaier! Lucas 8:4-15

Hier ging een zaaier uit om te zaaien, een evangelist of een Bijbelgetrouw christen, welke getuigt over het Woord van God, het zaad. Ps. 126:5 Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Vandaag bijzonder is het met tranen in de ogen, wanneer men de blijde boodschap brengt bij de mensen, die dreigen verloren te gaan voor de eeuwigheid! Het is even een kijken in Gods spiegel. Velen zeggen of denken dat ze christen zijn, maar de toets van de zaaier brengt de echte waarheid aan het licht!

Wij vinden er vier types van menselijke reacties, denkpatronen en bekeringssymptomen, die er komen na het horen van het evangelie,de Bijbelse genadeboodschap van Christus. God kijkt naar ieders reactie strikt persoonlijk! Jezus gaf de sleutel en legde het slechts uit aan Zijn discipelen!

EEN EERSTE TYPE

5 En bij het zaaien viel een deel langs de weg en het werd vertrapt en de vogelen des hemels aten het op.Luc.8

12 Die langs de weg, zijn zij, die het gehoord hebben; daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en behouden worden.

Hier vinden wij de mensen die het evangelie hoorden. Occulte machten beïnvloeden de gedachten van die mensen zodanig dat zij er niet verder willen over nadenken. Bij de zondeval was ook de duivel de eerste om de mensen te verwarren over Gods woorden, en zij kwamen tot ongehoorzaamheid aan God. Ze luisterden niet verder en verloren het contact met hun Schepper. Resultaat : Ze werden angstig.

clip_image006Ze zochten later opnieuw om contact te krijgen, want ze wisten dat God wilde aanbeden worden, helaas. Zo zocht de mens andere mogelijkheden  om zijn angst door te moeten sterven te verdrijven, en ze zochten bescherming.

Men begon zon en maan te aanbidden, zoals in Babel, later maakte de mens dierenbeelden van grote omvang, de Moloch, huisgoden, het gouden kalf, nog later kwamen er allerlei afgodenbeelden en bijgeloof,  amuletten, medailles, praktijken als spiritisme enz. tot op heden toe. Dit is de religieuze mens, de kerkganger, welke zelf zoekt door eigen middelen, eigen offers als Kaïn, om behouden te worden.

Achter deze beelden schuilt de satan en zijn machten (onzichtbare vogels) en zoeken via deze weg zelf te worden aanbeden, satan besmet het denken van de mens, dan krijg je een ziek, zondig en onverstandig denken. Het zaad hier grijpt niet, op de platgewandelde grond, het hart. Onder het grijpen verstaan wij het begrijpen van Gods woord. Het zijn ook mensen die het ware evangelie niet begrijpen, en er dus ook geen verdere aandacht of tijd meer aan geven. Ze houden de deur van hun hart gesloten voor God, met alle gevolgen vandien.

EEN TWEEDE TYPE

6 En een ander deel viel op de rotsbodem, en toen het opkwam, verdorde het, omdat het geen vochtigheid had.

13 Die op de rotsbodem, zijn zij, die het woord, zodra zij het horen, met blijdschap ontvangen; en dezen hebben geen wortel, zij geloven voor een tijd en in een tijd van beproeving worden zij afvallig.

Deze mensen luisteren, en vinden het tof en zijn blij bij het horen van de waarheid. Maar ze hebben een hart van steen, onwil, dit is een obstakel, de oorzaak waardoor het zaad geen wortel kan schieten, er is maar een dun laagje droge aarde erop. Die hardheid symboliseren de bestaande vaste en “vleselijke” (wereldse) levensovertuigingen, en ceremoniële tradities die er leven in het hart van deze mensen. Het zijn ook de eigen levensprincipes die men niet wil opgeven. Ze zoeken om te luisteren naar sprekers die tegemoet komen aan hun wensen en begeerten. Ze gaan ook verloren.

2 Tim. 4:3 Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen,

Ze weigeren hun dagelijks gedrag aan te passen aan de waarheid. (Jer.5:3)

Er komt geen wortel aan.

clip_image008Zulke mensen kunnen wel “tijdelijk” naar een gemeente gaan, gedoopt worden, maar ze lijken goed op een namaakplant, die ook geen wortel heeft, ze schijnen er altijd even goed uit te zien. Ze schijnen christen te zijn! Zulke mensen geloven meer in hun eigen gerechtigheid, ze geloven dat ze goed zijn, en goede werken doen,niemand kwaad doen, enz. Zonder wortel groeit er niets, geen tijd voor diepgrondige Bijbelstudie. Het blijft bij vriendschap, maar geen broederschap. Bij zulke mensen moet de evangelist dieper graven, om die hardheid van hart boven te halen.

Jeremia 23:29 Is niet mijn woord zo: als een vuur, luidt het woord des HEREN, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?

Zulke mensen moeten van hun zonden worden overtuigd, en nadat God hen heeft vergeven, dan pas ontvangen zij de gave van geloof. Dan pas kan ook God hun geloof beproeven. Dan kan God werken in het hart van die mens. Daarom worden echte christenen meer beproefd, en groeien ook meer! Christus is niet gekomen voor hen die denken dat ze goed zijn uit hun eigen als de farizeeërs!!

clip_image01016 En de Schriftgeleerden en de Farizeeën, ziende Hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot Zijn discipelen: Wat is het, dat Hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt? 17 En Jezus, dat horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen, om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.Mark.2

Het is ook niet plezant te moeten toegeven dat ieder mens geboren is als zondaar, en van God weinig wil weten. Het mooiste kind in de wieg, is al een zondaar, en zal sterven, ten gevolge van het zondig statuut waarin men is geboren na de zondeval! Een kinderdoop veranderd dit statuut niet! De opgedrongen kinderdoop is enkel traditie, welke Jezus afkeurde!

EEN DERDE TYPE

7 En een ander deel viel midden tussen de dorens, en de dorens kwamen tegelijk op en verstikten het.Luk.8

14 Wat in de dorens viel, dat zijn zij, die het gehoord hebben; en gaandeweg worden zij door zorgen en rijkdom en lusten des levens verstikt en zij brengen het niet tot vrucht.Luk.8

Hier vinden we opnieuw mensen die het evangelie horen, maar hun hart ligt volledig in de zondige wereld van begeerten. En ze willen zo snel mogelijk de top van de sociale ladder bereiken. Hun succes en aardse verlangens maken voor deze mensen een zware hindernis. Het is begrijpelijk dat zulke mensen geneigd zijn twee heren te dienen, en hopen ook nog behouden te worden.

Mattheüs 6:24 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon.

Ieder mens die het evangelie hoort, dient een keuze te maken. Dit is voor niemand gemakkelijk. Deze mensen hadden het begrepen, groeien niet en vallen toch langzaam af!

Tot hiertoe tonen deze drie reactietypes aan, dat men zich de ernst moet realiseren om behouden te worden.

Alle drie deze voorbeelden die Jezus ons leert tonen aan dat men zichzelf niet kan redden, dat men zijn eigen overtuiging en plannen moet prijsgeven, en God toelaten te werken in hun leven. Alle begeerten in het leven laten vallen, en de wil van God gaan zoeken, wat voor plan hij heeft met hen. Tot hier zitten wij met 75% van mensen die het evangelie horen, niet zullen behouden worden, en uiteindelijk een tweede dood zullen sterven.

HET VIERDE TYPE

clip_image012

8 Een ander deel viel in goede aarde, en toen dat opgekomen was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, die hore.

15 Dat in goede aarde, dat zijn zij, die met een goed en vroom hart het woord gehoord hebbende, dat vasthouden en vrucht dragen in volharding.

Dit zijn mensen die het evangeliewoord hebben gehoord, en die eerlijk waren met zichzelf! Niemand heeft het ware geloof van in de wieg. Ieder mens is geboren met zijn zondig karakter. Je bent geen christen, omdat je ouders christen waren, je bent geen christen, omdat je als kind werd gedoopt, omdat je goede werken doet, dat doen humanisten ook.

Dit zijn mensen die hun zonden, misstappen, en hun leven zonder rekening te houden met God, hebben ingezien en daarvan spijt kregen, ze hebben eenvoudig gebeden om vergeving, en hebben genade van Christus ontvangen door Hem te geloven, dat Jezus hun straf heeft gedragen in hun plaats.  Ze werden aangenomen als een kind van God.

Joh.1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;

Je wordt dus nooit geboren als een kind van God, wel wedergeboren als men dat wil! Het grote kenmerk van deze christenen, is dat ze veel vrucht dragen. Ze hebben wortel geschoten in het Woord, ze zijn begoten geweest door Bijbelstudies te volgen. Ze hebben God ervaren in hun gebeden en hun dagelijks leven. Ze hebben Gods bescherming ervaren . Ze kregen respons van God zelf! Ze hebben getuigd over Jezus, dat Hij leeft en terugkomt! Ze blijven Hem verwachten!!!

Johannes 5:39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen!

R.GAYTANT