HET LAATSTE OORDEEL

HET LAATSTE OORDEEL


Wanneer men hoort over het laatste oordeel, dan kan men al vlug begrijpen dat er andere oordelen zijn voorafgegaan. Deze oordelen staan beschreven in de Apocalyps. Onze wereld is vandaag ontegensprekelijk oordeelsrijp. Er is geen gerechtigheid meer, men is afgeweken van wat God leerde, en Zijn raad gelooft men niet verder. Zo kan deze wereld vandaag al proeven van wat voor de deur staat, let op de wereldwijde natuurrampen, let op de nucleaire oorlogsvoorbereidingen van de grootmachten enz. Let op de rampen door de mensen veroorzaakt als de Amerikaanse olieramp. De profeet Jesaja schreef ervan! 3  De aarde wordt volkomen ontledigd en geheel leeggeroofd, want de HERE heeft dit woord gesproken. Jesaja 24

De Bijbel beschrijft een komende tijd van oordelen, zeven jaar, de benauwdheid van Jacob (Israël) genoemd.

 Maar wat is dan het laatste oordeel?

11 En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden.12  En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken.13  En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken.14  En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs.15  En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. Openbar.20

Laten wij eerst duidelijk maken dat dit laatste oordeel komt na twee opstandingen .

27  En Hij heeft Hem macht gegeven om gericht te houden, omdat Hij de Zoon des mensen is.28  Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen,29  en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.Joh.5

Vele mensen geloven niet in een hiernamaals, toch laat God ons weten dat Hij het laatste woord zal hebben over alles wat op deze planeet gebeurde. Hij zal oordelen, God is liefde, maar is heel rechtvaardige rechter. Alles gaat niet “zomaar” voorbij, en bij Hem zijn er geen doofpotten!

Ook al zal het oor van de gestorven mens door de wormen zijn doorboord, of door het ovenvuur zijn verdwenen, toch zal iedere dode, de stem van Jezus horen en opstaan! Of men een luxe graf heeft of een omgevallen houten kruisje, maakt geen verschil uit. Rijk of arm, dan is de tijd voorbij van “geloven of niet geloven”, dan zal ieder moeten luisteren naar de stem van zijn Schepper! Jezus leerde duidelijk over twee soorten opstandingen!

Johannes 5:24  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

Het klein kuddeke van  wedergeboren christenen, vroeger al eens “ketters” genoemd, komen niet in het laatste oordeel! Zo is het vandaag nog steeds mogelijk voor de levende mens dat hij een keuze maakt tegenover de woorden van Christus. Je bent voor of tegen Jezus Christus, voor of tegen de Bijbel, Gods woord! Wie gelooft in Jezus, houdt dan ook rekening ENKEL met Zijn woorden.  Voor alle duidelijkheid, is er in de Bijbel geen enkele tekst over een vagevuur of ander soort compromis! Het is hemel of hel!

Wat met de ongelovige of de religieuze mens welke in andere namen geloofde?

laatste_oordeel_-_coll_limburgs_museum

Ook zij maken een lichamelijke opstanding mee, maar ten oordeel, het laatste oordeel. Door een crematie ontglipt men niet aan dit laatste oordeel. Wat zag de apostel Johannes? Een grote witte troon, en God. Hemel en aarde verdwenen uit hun zicht, de aarde werd kleiner en kleiner in zijn ogen, ver weg van ons heelal. Dan zag de apostel dat er boeken werden geopend.

HET BOEK DES LEVENS

Ook het boek des levens, waarin de persoonlijke namen van mensen die geloofden in Jezus, voor ze stierven en geloven in het offer van Jezus, waardoor Hij al de mensen hun zondeschuld betaalde met Zijn bloed. Voor God is de mens geen nummer! Allen die beschreven staan in  het boek des levens komen niet in de oordelen, en ook niet in het laatste oordeel! Ook de profeet Daniel maakt dit duidelijk:

1  Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Daniel 12

“Ontkomen” betekent hier ontsnappen, “escape” verdwenen! ( denk aan uw pc) Iedereen die in dit boek staat, zal aan die oordeelsdag ontsnappen! Het boek des levens is geen kerkregister of een doopregister!

Romeinen 4:8  Zalig de man, wiens zonde de Here geenszins zal toerekenen.

Het zijn gelukkige mensen die deze blijde boodschap hebben aangenomen, en die niet verder vertrouwen op hun eigen wijsheid!

Spreuken 3:5  Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.

Dit is een oproep van God zelf! De Bijbel is het enige boek ten leven. Het wijst de mens de weg naar het eeuwige leven, het spreekt nog steeds van Gods plan met de verloren mensheid. God geeft de mens nog een kans, genade, door het offer van Zijn zoon Jezus Christus, en er is geen enkele andere naam tot behoudenis!

18  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.Joh.3

Wie niet in de Bijbel wilde geloven, zal dan wel luisteren, helaas, te laat!  Ook wie zich liet misleiden door andere geloofsboeken, kerkboeken, dogma’s of theologische werkstukken of filosofie! Doch de Bijbel kan niet vernietigd worden, ook al doen satans knechten grote inspanningen om de Bijbel te verbranden of te verbieden, bv. China e.a.

Mattheüs 24:35  De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. 

De waarheid zal in het laatste oordeel aan het licht komen, want er worden nog andere boeken geopend. Gods archief zal openheid geven, alles is geregistreerd, aardse doofpotten zullen aan het licht komen. Van verjaring is dan geen sprake bij God. Alles wat ieder mens in zijn leven deed, hetzij goed of kwaad zal aan het licht komen. Alle ongelovigen zullen kunnen kijken naar de film van hun aardse leven.

33  Acht de boom goed, maar dan ook zijn vrucht, of acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht, want aan zijn vrucht kent men de boom.34  Adderengebroed, hoe kunt gij, die slecht zijt, iets goeds zeggen? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond.

35  Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen.36  Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels,

37  want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden.Matth.12

God sprak van een tweede dood!

Al kan het verdriet van te moeten sterven erg zijn, toch bestaat er nog iets ergers. Na de veroordeling van de ongelovige of verloren religieuze, wacht hem de hel, en dit noemt God, een tweede dood. Vandaag horen wij weinig prediken over de hel, ook is er vandaag nog niemand in de hel. Valse leringen leren dat er geen hel bestaat, waarom sprak Jezus dan het volgende :

Mattheus 10:28  En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

God vrezen betekent, Hem gehoorzamen en luisteren naar Hem via de Bijbel. De Bijbel wijst de weg naar het eeuwige leven, een nieuw leven met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, in een hemels Jeruzalem.

Psalmen 111:10  De vreze des HEREN is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand.

Staat uw naam in het boek des levens?