GOD EN ZIJN BERGEN

clip_image002

clip_image004

Wanneer wij in de Bijbel lezen, welke het Woord van God is, dan vinden wij telkens opmerkelijke dingen. Vandaag kijken wij waarom God bergen en hoogten gebruikt om dichter bij de mensen te komen.De bergen hebben ons veel te vertellen en nodigen uit om ook eens geestelijke bergen te beklimmen, zoals vele Bijbelfiguren ze letterlijk beklommen!

Bergen in de Bijbel spreken van standvastigheid, macht, machthebber, van trouw en een rotsvaste geloofszekerheid, voor christenen: De heilige berg Sion kan niet verplaatst worden. Ware christenen veranderen na hun wedergeboorte niet meer van gedachten ze blijven trouw aan de Bijbel alleen. God heeft hen persoonlijk aangeraakt. Wetenschappers zoeken door ingrepen in de hersenen de mensen te manipuleren.

1 Een bedevaartslied. Wie op de Here vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altijd blijft Ps.125

Bergen spreken van veiligheid voor Gods volk:

32 En het zal geschieden, dat ieder die de naam desHeren aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Here gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de Here zal roepen. Joel 2 ( Obadja1:17)(Matth.24:15)

Bergen spreken van Gods troon, volgens de profeet Henoch!

En hij antwoordde zeggende: ‘Deze hoge berg die gij gezien hebt, waarvan de top gelijk de troon van God is, zal Zijn troon zijn, waar de heilige Verhevene, de Heer van de Glorie, de eeuwige Koning, zal zitten, wanneer Hij zal afdalen om de aarde 4 te bezoeken met goedheid. Henoch 25

MOZES OP DE BERG SINAI

12 Met een wolkkolom hebt Gij hen des daags geleid en met een vuurkolom des nachts, om hun op de weg die zij gingen, licht te geven. 13 Op de berg Sinai zijt Gij nedergedaald en hebt met hen gesproken uit de hemel, en hun rechtvaardige verordeningen, betrouwbare wetten, goede inzettingen en geboden gegeven. 14 Ook hebt Gij hen uw heilige sabbat doen kennen en hun geboden, inzettingen en een wet met liefde gegeven door de dienst van uw knecht Mozes. Neh.9(Exod.19:3)

Na al die jaren van slavernij en al de traditionele Egyptische afgoderij, zonderde God Zijn volk af, of heiligde hen, om met liefde tot hun hart te spreken.

clip_image006Hij beschermde hen op weg door de wolkkolom, een beeld van Zijn aanwezigheid. Dit zal zich herhalen in de toekomst. Mozes diende te klimmen om bij God te komen op de berg, en dat kon erg lastig en vermoeiend zijn. God openbaarde hem op de berg Zijn wil, Hij gaf raad, inzettingen en Zijn wetten. Dit deed Hij opdat het volk gelukkig zou kunnen leven voor Zijn aangezicht onderweg in de woestijn en later in het beloofde land! Vandaag kan het al voor lauwe christenen een inspanning zijn om in de Bijbel te lezen, en om te luisteren naar wat God wil zeggen, je kunt het nu vanuit uw luie zetel, en toch kan het moeite kosten.Men dient andere dingen, of bezigheden, achter ons te laten, zoals iemand de berg beklimt!

GOD RIEP NIET ALLEEN MOZES….ook u die het nu leest!

God roept vandaag nog steeds ieder mens, om tot zijn hart te spreken, daarom probeert hij ieder mens af te zonderen, te heiligen. Geen tijd? God kan er voor u maken, op allerlei wijzen, bv. Werkloosheid, tegenslag, ziekte (Ps.7:13) enz.…. God wil dat ieder mens gelukkig zou zijn, tijdens dit korte aardse leven, en om eeuwig leven te geven! De mens die wil gelukkig worden, dient gelovig te klimmen, een inspanning te doen om Gods wil te vinden. De weg is niet gemakkelijk, maar er is een belofte, God komt u tegemoet, Hij merkt u op, Hij weet wie je bent! Hij wil u genezen van uw ongezond en besmet werelds denken, door al Zijn raad.(zuivert uw harten)

8 Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen.  Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.Jac.4

Wanneer God zich heeft geopenbaard aan een mens, die Hem benaderde dan is er nog beter nieuws:

21 En zo ontzaglijk was het verschijnsel, dat Mozes zeide: Ik ben enkel vreze en beving.22 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, 23 en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen,Hebr.12
Christenen die God persoonlijk hebben leren kennen door Christus, zijn nu genaderd tot een heilige berg! De Berg Sion! Deze berg staat synoniem voor het hemelse Jeruzalem. Daar komt men niet met een peperdure raket! Dat soort naderen tot het grote feest, kan enkel door eenvoudige geloofsstappen! Stappen op het water om tot Jezus te komen! (Marc.10:15) Geloven in Jezus!

 ELIA EN DE KARMELBERG

 

clip_image00818 Doch hij zeide: Ik heb Israel niet in het ongeluk gestort, maar gij en uws vaders huis, doordat gij de geboden des Heren hebt verzaakt en de Baals zijt nagelopen. 19 Nu dan, laat heel Israel tot mij bijeenroepen naar de berg Karmel, ook de vierhonderd vijftig profeten van de Baal en de vierhonderd profeten van de Asjera, die van de tafel van Izebel eten. 20 Daarop zond Achab heen onder alle Israëlieten en riep de profeten naar de berg Karmel bijeen. 21 Toen naderde Elia tot het gehele volk en zeide: Hoelang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de Here God is, volgt Hem na; maar indien het de Baal is, volgt hem na. Doch het volk antwoordde hem niets.1 Kon.18 (Afb. Baal en Astarte)

De profeet Elia, gebruikte deze berg, om het volk van zijn twijfels en schijnheiligheid te verlossen. Tijfels en schijnheiligheid gaan hand in hand. Elia had nog weinig volgelingen voor zijn God van Israël. Zoals ook vandaag vele mensen twijfelen, en zich afvragen: Welke Godsdienst is nu de echte, en welke god is de ware God? Of welke denominatie is nu de beste? Twijfel komt door verwarring! (Babel en de dochter van Babel).

Elia was de profeet van wit of zwart, waarheid of leugen, Baal of Jahweh. Het volk zweeg, het had Gods wetten verlaten en het wilde genieten van alle godsdiensten of goden samen. De Baalprofeten werden door de staat betaald.Een tegenbeeld van het oude en het nieuwe Babel van vandaag, een streven naar een wereldgodsdienst door een valse eenheid! Elia bad tot zijn God, de God van Israël, opdat Hij zich zou opnieuw zou openbaren aan het volk, door zijn offer te aanvaarden.

37 Antwoord mij, Here, antwoord mij, opdat dit volk wete, dat Gij, Here, God zijt, en dat Gij hun hart weer terugneigt.38 Toen schoot het vuur des Heren neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde, en lekte het water in de groeve op. 39 Toen het gehele volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden: De Here, die is God! De Here, die is God!

Ook de profeten van Baal en Asjera baden op hun eigen bloedige wijzen, en naakt dansten op muziek voor hun afgod. Maakten zich insnijdingen, in hun lichaam. Er gebeurde niets, al hun ritueel toonde niets anders dan hun geestelijke krachteloosheid. Ware godsdienst is zeer krachtig! Elia ondervond Gods kracht, en iedereen zag dat zijn gebed werd verhoord! Gebedsverhoring is de barometer van een Bijbelgetrouw christen.

16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.Rom.1

 JEZUS OP DE BERG TABOR

clip_image010
1 En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en zijn broeder Johannes mede en Hij leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid. 2 En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht. 3 En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken. 4 Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Here, het is goed, dat wij hier zijn; indien Gij het wilt, zal ik hier drie tenten opslaan, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elia een. 5 Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem! Matth.17

Wat een zegen voor hen die Jezus van dichtbij volgen, en door Hem werden uitverkoren, voor een tijdelijk geheimenis. Allen die samen met hem een hoge moeilijke berg opgaan, weten dat het zeer lastig kan zijn. Jezus zocht soms de eenzaamheid op om te bidden. Het was ook dezelfde berg wellicht, waar hij de bekende Bergrede hield. Daar gaf Hij onderwijs aan de belangstellenden onder het volk.

Jezus volgen vraagt geestelijke training, om al het begeerlijke en al het heerlijke van de wereld naast zich leggen, die de spot en kwaadsprekerijen verwerken, discriminatie ervaren, omwille van Hem, enz.

Jezus toonde hen een geheimenis, zij die dicht bij Hem waren zagen meer dan hen die beneden de berg bleven. Jezus lichaam werd verheerlijkt voor hun ogen tot een hemels lichaam. De discipelen bij Hem stonden verbaasd. God zelf openbaarde hem daar aan Zijn zoon, wat een heerlijk moment, wat een ervaring voor Petrus, Jakobus, en Johannes. Zij ervaarden de heilige aanwezigheid van God.

Denk aan de bergen van Jeruzalem (Westbank) en Gerizim om te aanbidden. Vandaag is het van geen belang meer waar men bidt, op de berg, in de tempel, of in een kerkgebouw! Uw woonkamer is ook goed. Maar wie bidt in Geest en in waarheid” , die kan Gods aanwezigheid, ervaren. Zou dit het verlangen van christenen niet kunnen blij maken in onze crisisdagen. Wij weten dat de opname zeer nabij is, en dit is de verheerlijking van de wedergeboren christenen. Dan is iedere christen opgestaan uit de dood of genezen!

Petrus wilde er toen al in heerlijkheid wonen! Petrus was wild van blijdschap! Jezus sprak plots met Mozes en Elia welke waren verschenen! Een Mozes waarvan men veel kwaad had gesproken, en een Elia welke door de overheid werd gehaat! Twee mensen waarvan het volk dacht dat ze dood waren! Wat zal Petrus bijzonder, op zijn lippen hebben moeten bijten om dit heimelijke gezicht te verzwijgen tot Jezus was opgestaan uit de doden! De opname is ook een geheimenis!

DE BERG VAN DE WEDERKOMST VAN JEZUS

 1 Zie, er komt een dag voor de Here, waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. 2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. 3 Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; 4 Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts;