GOD EN GENADE

clip_image001

Wat God zegt over Genade?

De Bijbel is geen boek als een ander, er is een sleutel om Gods Woord te begrijpen, en dat is Jezus zelf. Roept op Hem! De Bijbel of het Woord Gods is nog steeds het meest verkochte en vertaalde boek op deze aardbol!

De Bijbel is een woord van wet, maar ook van genade!

Hand.20:32 En nu, ik draag u op aan de Here en het woord zijner genade, aan Hem, die bij machte is te bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheiligden.

KUN JE JEZUS LIEFHEBBEN MET HART EN ZIEL?

Als de mens eerlijk is tegenover zichzelf, dan is het mogelijk om Jezus te leren kennen, maar ieder mens werd geboren in zonde, en God is niet bepaald zijn vriend. Zonder eerlijkheid kan Jezus zich niet openbaren of zich aan u persoonlijk bekendmaken! Liefde komt altijd van twee kanten, doch God begon liefde te tonen. Het lijkt mij nogal duidelijk, want zelfs de mensen spreken op deze manier.

Liefde tussen God en mensen is bijzonder. Er is een probleem, namelijk de zonde welke scheiding bracht tussen God en mens. De mens werd eigenzinnig, en overtrad Gods wet! en vandaar de “Genade”, maar God schafte Zijn wet niet af!

Voorbeeld:

Stel de vraag aan een jong getrouwde man of vrouw :

“Heb jij je vrouw / man echt lief?” Hij / zij: zeker!

De grote vraag is waarom?

Antwoord :

ü Ik zag haar op een dag

ü Zij nam mij aan zoals ik was

ü Zij / Hij werden het met de tijd “eens”

ü Wij besloten en beloofden voor Gods aangezicht,samen het leven te delen

ü en elkander trouw te blijven.

Vraag nu een mens : Hou je van Jezus ?

Een eerste opmerking dat de mens maakt : Ik zie Hem niet, hoor Hem niet! Ik geloof Hem niet! Hij heeft een beeld van de kribbe, en verder een gekruisigde . Hoewel het was God!

Je kent Hem niet persoonlijk, hoe denkt Hij over mij? Je weet nog niet of Hij u aanneemt. Je weet nog niet of je het met Hem “eens” kan worden.  Je begrijpt nog niet wat Hij voor u deed, en nog wil doen, Hij gaf Zijn leven.

Hoe overbrug je de kloof tussen God en mens?

Onwetendheid en blindheid moet genezen worden!

 

clip_image003

Eerst moeten wij het probleem kennen, en dit is heel duidelijk, de mens kamt met een te kort aan wetenschap over God. God spreekt over onwetendheid, duisternis in de Bijbel. Het niet kennen van God is als blindheid. Wat wil God?

6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.Hos.4

Wij zien in de geschiedenis dat ook Israël niet naar zijn God luisterde, het vermoorde zijn profeten,en de gevolgen zijn niet uitgebleven, het Joodse volk werd verstrooid en eeuwenlang vervolgd en gehaat zonder reden, vandaag is het nog niet anders.

Inderdaad zoals de profeet heeft geschreven zijn er velen letterlijk “te gronde” gegaan. Onnodig vroeg gestorven.

Israel is voor de gehele mensheid een voorbeeld, in die zin dat ongehoorzaamheid aan God geen zegen is, maar een vloek! Gods wil is steeds te vinden in de Bijbel.

Doofheid moet worden genezen!

 

clip_image005

Het geen gehoor willen geven aan wat God zegt, noemt de Bijbel : zonde. De zonde maakte een breuk tussen God en de mens. Het zieleleven is niet in staat om opnieuw contact te leggen met God, daar was een oplossing voor nodig. Je kunt nu Jezus geen hand geven, niet direct met Hem omgaan, maar toch heeft hij voor een oplossing gezorgd: de Bijbel, een boek geïnspireerd door Hem en opgeschreven door mensen! Er is maar één zonde die God niet vergeeft : Ongeloof, niet willen geloven in de genade van God welke Hij geeft door Jezus bloed. Het offer van Zijn lam.

God zorgde zelf voor de oplossing van de zonde: een offer en dan de genade.

clip_image007God legde al uw zonden op Jezus, liet Hem sterven als het Lam Gods, voor de zonden van de mensen. De doornenkroon van Jezus, is een symbool van alle zonden. Wie in Hem gelooft, zal God de zonde niet verder toerekenen.

Er is een voorwaarde: Geloven dat dit het geschenk is van God : Genade

Dit wil dus heel duidelijk zeggen, geen hemel door verdienste, goede werken of giften aan een staatskerk of andere wegen. Slechts persoonlijk biechten bij Jezus, met berouw van een zondig leven, aan de voeten van Jezus daar kwam voor velen genezing.  Dan te luisteren naar wat God gebied! De wet werd niet afgeschaft! Enkel de tempelwetten zijn er nu niet meer, zoals het geven van tienden!  Israël werd eerst verlost uit Egypte, God was hen genadig, en dan gaf hij hen de wet, opdat het hen goed zou gaan. Bij Jezus is er telkens genade, maar niet om misbruik ervan te maken.

Een gevangene die genade krijgt van een koning, gaat vrij, en hij zoekt zelf uit vrije wil om de wet niet meer opzettelijk te overtreden!

Efeze 2

8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand roeme.

Hier staat klaar en duidelijk het is een schenking van God! Genade is de barmhartige lieflijkheid waarmede God zijn heilige invloed op zielen uitstort, en daardoor mensen tot Christus brengt en bewaart, sterkt, hen doet toenemen, in het geloof, kennis, genegenheid en hen aanspoort de christelijke waarden te beoefenen. Er is dus geen enkele discriminatie bij God, hetgeen er wel is bij de mensen, en bijzonder tegenover de minderheden.

HOE KUN JE NU LUISTEREN NAAR JEZUS IN DEZE TIJD?

Ford

Een jonge gast van achttien jaar in Amerika, wilde een auto kopen, maar had heel weinig geld. Hij liep een garage binnen, en vroeg of ze geen occasie hadden voor weinig geld. Men stelde hem voor een beetje te helpen en een oud wagentje in orde te brengen, een Ford.

Zijn eerste rit wilde hij naar een verre tante reizen. Onderweg op de autostrade had hij pech, en probeerde het zelf te redden. Intussen stopte een andere Amerikaanse slee achter hem. De man goed gekleed met gouden ringen en een zeer voortreffelijk voorkomen wilde hem helpen, doch hij weigerde tot tweemaal toe. De man wachtte in zijn wagen op de pechstrook en kijk toe. De jonge gast liet dan toch de man helpen, doch had argwaan en dacht die kent toch niets van auto’s! Deze man keek naar de motor, en vroeg de jonge gast te starten. Toen startte de wagen terstond. Heel verbaast vroeg de jonge man: “Wie zijt gij wel?” Deze man antwoordde:” Ik ben Ford, Ik heb dit wagentje gemaakt, En weet hoe het werkt!”

De mens is eigenwijs, men denkt God niet meer nodig te hebben, tot het verkeerd loopt en men in zijn leven eens stil komt te staan langs zijn levensweg, moedeloos en hopeloos naar het leven kijkt, bedolven onder de problemen. God maakte de mens, en weet hoe zijn schepselen in elkaar steken! Deze jonge man diende te luisteren naar mijnheer Ford zelf, ook al droeg hij die man niet in zijn hart!

Wanneer de mens wil luisteren naar zijn Schepper, dan kan hij het leven verder zetten.

Hij kan gelukkig verder leven, hij kan zijn weg verder zetten maar weet nu als het slecht gaat waar naartoe, niet alleen voor dit aardse korte leven, maar over de grens van de dood heen, dat was de prijs welke Jezus betaalde voor iedere sterveling, zondaar!

Jesaja 55:3 Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve; Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare genadebewijzen van David.

 

Mattheus 11:28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;clip_image011