EEN NIEUW BEGIN

 EEN NIEUW BEGIN

Mozes

Een nieuw jaar is begonnen, en vele mensen denken aan nieuwe voornemens, en dit met de beste bedoelingen. Op een bepaald ogenblik dacht ook God aan een nieuw begin, Hij zag dat de mensen niet verder naar Hem wilden luisteren, en dat ze verdrietig en ongelukkig waren. Wij merken dezelfde trend ook vandaag, wij horen om de haverklap van moord, brand enz. ook al is er welvaart. God voorspelde tweeduizend jaar terug, dat wij vandaag  gevaarlijke tijden zouden meemaken.

God gaf Mozes tien woorden, tien geboden, (Deut.5) opdat de mens zich daarnaar zou richten en gelukkig zou leven. Helaas, de mens wilde maar niet luisteren, ook vandaag niet. Koning Salomo gaf ons spreuken van levenswijsheid, door God geïnspireerd.

Wij gaan vandaag de tien geboden in vogelvlucht herontdekken. Wie een nieuw en een goed begin wil maken, God wil hem zeker helpen en zegenen!

Het eerste en tweede woord of gebod: (Deut.5:7-10).

Gij zult geen andere goden dienen, of gesneden beelden maken noch aanbidden. De God van Israël is de enige God en Schepper, en God wilde Zijn volk veel verdriet besparen, want ze hadden in Egypte (in de wereld) veel afgoderij gezien. Ze waren er slaven van de wereld. Wie naar God niet wilde luisteren, zou de schadelijke gevolgen dragen, ook zijn nakomelingen tot in het vierde geslacht! Deze regel telt nog steeds!

Enkele spreuken zijn nuttig om te bedenken, God zegt:

12  Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. 26 In de vreze des HEREN ligt sterke gerustheid, zelfs voor zijn zonen is er een schuilplaats.

27  De vreze des HEREN is een bron des levens, om de strikken des doods te ontwijken.Spreuken 14.

 Mensen kunnen ervan overtuigd zijn, dat hun eigen levenswijze, eigen godsdienst, eigen overtuiging de beste is. Toch tonen de hedendaagse beproevingen aan dat mensen moedeloos en depressief geraken met alle gevolgen vandien. Ze hebben geen geestelijke weerstand en weten niet waar terecht voor doeltreffende hulp. ( Een mens leeft niet van brood alleen)  Daarom zijn er ook vele mensen die reageren met volgende uitspraak: “Waarom laat God dit of dat het toe? Waarom kom ik dit of dat tegen?” Door gebrek aan vertrouwen in wat God zegt in de Bijbel komt de mens eerst in een geestelijke put en dan in een aarden put.

Gods volk Israel, was niet beter, ze luisterden ook niet meer naar God, en dan sprak de profeet Hosea in Gods naam het volgende:

Hos 4:6  Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

Wie kent en begrijpt vandaag nog de tien geboden? Gods grondwet?

Het derde woord of gebod: geen ijdel gebruik van Gods naam.

Gods naam is heilig, uniek! De naam van God JHWH, ook de naam Jezus!

29   Ver is de HERE van de goddelozen, maar het gebed der rechtvaardigen hoort Hij.

Spreuken 15

God luistert slechts naar wie alleen de naam Jezus gebruikt met eerbied en ontzag. God luistert niet naar mensen die geen rekening houden met wat God zegt in de Bijbel, tenzij ze gehoor geven, dat noemt gehoorzaamheid. Het woord “God” is niet zijn naam!

Gods naam gebruiken als dit niet nodig is : bv: een eed afleggen, en God als getuige nemen.

12  Gij zult niet valselijk bij Mijn Naam zweren; want gij zoudt den Naam uws Gods ontheiligen; Ik ben de HEERE. Lev.19

De naam Jezus wordt veel gebruikt als stopwoord, als vloek.

Het vierde woord of gebod: Het heiligen van de rustdag.

Deut.5:12-15

Gods principe is nog steeds dezelfde, zes dagen werken en de zevende dag is een rustdag. Het goddeloze Rusland probeerde vroeger eens werkweken te maken van tien dagen en de mensen werden ziek en oververmoeid. God zegt:

8   Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val. Spreuken 10

Vandaag gaan mensen minder lang werken, doch ze hebben veel meer te verwerken! Ook de menselijke geest heeft zijn rust nodig. Wie geen rekening wil houden met wat God zegt komt nooit tot een gezonde innerlijke rust!

Jes 57:20  Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen.

Mensen worden opgejaagd, als de zee door sterke winden! “Time is money”, een gezegde van een andere god. Deze god houdt de mensen af van de ene ware God, dus een afgod.

De woorden van Jezus zijn doeltreffend voor mensen die een definitieve oplossing willen!

Mt 11:28  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;

God kennen is Hem werkelijk in je leven ervaren.

Het vijfde woord of gebod: Het eren van de ouders.

Hier vinden wij een punt in de opvoeding. Kinderen dienen ook dit gebod te worden aangeleerd. God heeft deze verantwoordelijkheid bijzonder gegeven aan de moeder. Onze maatschappij lijkt zover te zijn afgeweken van de Bijbelgetrouwe christelijke principes, dat ook hier de gevolgen niet kunnen uitblijven. Vele moeders zijn uit gaan werken en de opvoeding van de kinderen, gaat naar het onderwijs, onthaalmoeders of grootouders. Echtscheidingen zijn een ramp voor de opvoeding van de kinderen.

Spr 1:8  Hoor, mijn zoon, de tucht van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet;

26   Wie zijn vader mishandelt, zijn moeder verstoot, is een snood en schandelijk zoon. Spreuken 19

20   Wie zijn vader en zijn moeder vervloekt, diens lamp wordt uitgeblust ten tijde der dichte duisternis Spreuken 20

24   Wie zijn vader en zijn moeder iets ontrooft en denkt: het is geen zonde, die is een metgezel van de misdadiger. Spreuken 28

15  Roede en bestraffing geven wijsheid, maar een aan zichzelf overgelaten knaap maakt zijn moeder te schande. Spreuken 29

God waarschuwde bijzonder voor onze dagen, en sprak:

2Ti 3:2  want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,

 

Het zesde woord of gebod: Gij zult niet doodslaan!

De criminaliteit groeit zienderogen. Gerechtigheid wordt omzeild! Moorden voor wat geld, een MP3 of een sigaret! Enz.  Moordaanslagen en bloedbad op bloedbad, en God zwijgt nog steeds!

God sprak tot zijn volk Israël:

1  Hoort het woord des HEREN, gij Israelieten, want de HERE heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land. 2  Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken! Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad. 3  Daarom treurt het land, en al wat erin woont verkwijnt, zowel het gedierte des velds als het gevogelte des hemels; ja, zelfs de vissen der zee komen om.Hos.4

Paulus leert ons in de brief aan de Korintiërs dat Israël werd gesteld als een voorbeeld. Israël kreeg een oordeel, een Holocaust, en men treurt er nog steeds om!Zal de wereld zich bekeren? Is de menselijke wetgeving voldoende?

Opb 9:20  En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan;

Opb 9:21  en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.

Opb 16:9  En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.

Opb 16:11  en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken.

Het zevende woord of gebod: niet echtbreken.

Heb 13:4  Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.

De zonde van overspel is niet nieuw.

3  En de schriftgeleerden en de Farizeeen brachten een vrouw, op overspel betrapt, 4  (8-#3B) en zij stelden haar in het midden en zeiden tot Hem: (8-#4A) Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; 5  en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij? 6  En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond. 7  Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar. 8  En weer bukte Hij neder en schreef op de grond. 9  Maar toen zij dit hoorden, gingen zij een voor een weg, te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden. 10  En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? 11  En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!

Een echtbreekster werd bij Jezus gebracht, om Hem te verzoeken, en te zien hoe Jezus de wet zou laten gelden, en haar zou laten stenigen. Jezus bracht leven en genade, en veroordeelde de vrouw niet. Hier is slechts een woord dat in gouden letters mag worden gezet: Genade, gered van de dood door Jezus! Toch een zeer ernstige waarschuwing tegen de vrouw, doe het niet opnieuw! God lacht er niet mee.

 Het achtste woord of gebod: niet stelen!

 Veel uitleg is hier niet nodig, en toch gaat het stelen in stijgende lijn. Het heeft te maken met het grote verschil tussen arm en rijk. Het stelen zal nog toenemen. Het verborgen stelen komt ook nog aan het licht, God is niet blind!

Mt 6:19  Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; Mt 6:20  maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.

God wil de menselijke gedachten veranderen. Hij maakt onderscheid tussen hemel en aarde. Nu en later. Schatten die blijven en schatten die vergaan. Aardse rijkdom is onderhevig aan inflatie en deflatie. Een beurskrach komt er zeker, alleen wij weten nog niet wanneer. Een mensenleven is zo kort, en vroeger in een doodskleed werden er geen zakken aan genaaid! Dit was niet nodig, want je kunt toch niets meenemen.

Het negende woord of gebod: geen vals getuigenis.

56  Want velen legden een vals getuigenis tegen Hem af, maar hun getuigenissen stemden niet overeen. 57  En er stonden enigen op, die een vals getuigenis tegen Hem aflegden, 58  zeggende: Wij hebben Hem horen zeggen: Ik zal deze tempel, die met handen gemaakt is, afbreken, en binnen drie dagen een andere, niet met handen gemaakt, bouwen. Marc.14

Iemands woorden verdraaien is vlug gebeurd, maar het is in Gods ogen even erg als moord diefstal of echtscheiding! Als Jezus sprak van de tempel, sprak Hij van zijn lichaam!. Jezus had niet gezegd : “die met handen gemaakt is” Dus verdraai nooit iemands woorden.

Joh 2:21  Maar Hij sprak van de tempel zijns lichaams.

Ook de satan verleidde Eva door Gods woord te verdraaien! En let op ook vandaag krijgen wij nieuwe Bijbels met verdraaiingen!

 Het tiende woord of gebod: niet begeren!

 Laten wij even op de volgorde letten die Gods ons geeft:

21     En gij zult niet begeren uws naasten vrouw, gij zult uw zinnen niet zetten op uws naasten huis, noch op zijn akker, noch op zijn dienstknecht, zijn dienstmaagd, zijn rund, zijn ezel, noch op iets, dat van uw naaste is.Deut.5

Begeerten zijn niets anders dan verkeerde verlangens. Voor alle opgenoemde zaken is het oog de invalshoek. God geeft dit gebod niet om mensen te pesten, maar om mensen te helpen groot verdriet te voorkomen! God gaf Mozes tien woorden, tien geboden, (Deut.5) opdat de mens zich daarnaar zou richten en gelukkig zou leven. Helaas, de mens wilde maar niet luisteren, ook vandaag niet. Koning Salomo gaf ons spreuken van levenswijsheid, door God geïnspireerd. Wij gaan vandaag de tien geboden in vogelvlucht herontdekken.

Wie een nieuw en een goed begin wil maken,

God wil hem zeker helpen en zegenen!