GODS GERECHTIGHEID

GODS GERECHTIGHEID

clip_image002

Wanneer wij vandaag spreken over gerechtigheid, dan horen wij meestal negatieve reacties, bijzonder in het licht van ons dagelijks leven van moord, aanslag, verkrachting, en brand. Gerechtigheid is verbonden aan rechtvaardigheid, en rechtvaardige wetten en rechten. Vandaag kunnen wij even nadenken wat gerechtigheid van God betekent, op deze wijze kan ieder mens beter begrijpen wat echt recht is, en wat voor God ongerechtigheid betekent.

Wij luisteren even naar God zelf! Dit zal meer inzicht en hoop geven voor de toekomst en bijzonder voor de onrustige ongelovige ziel. Vandaag leven wij in een maatschappij waarbij iedereen, zelf wil bepalen wat rechtvaardig en onrechtvaardig is, een eigengerechtigheid. Soms laat men zich leiden door zijn geweten, doch het geweten van een mens kan zeer flexibel worden, en kan daardoor het goede kwaad noemen en omgekeerd.(Jes.5,20) Men kan zich ook laten leiden door kerkelijke wetten, een soort religieuze eigengerechtigheid, welke vandaag duidelijk achterhaald is als niet uitgaande van God, net als een pausverkiezing!

Gods gerechtigheid tegenover Zijn uitverkoren volk Israël

Niet wegens uw gerechtigheid noch wegens de oprechtheid van uw hart gaat gij hun land in bezit nemen, maar wegens hun goddeloosheid drijft de HERE, uw God, deze volken voor u weg en om het woord gestand te doen, dat de HERE uw vaderen, Abraham, Isaak en Jakob, gezworen heeft. Deut 9

Het volk Israël kreeg het beloofde land, niet op basis van hun eigen goedheid of rechtvaardigheid, al werden ze op onrechtvaardige wijze als slaaf behandeld in Egypte. Ze kregen het land omdat het volk in Kanaan, goddeloos en in ongerechtigheid leefde. Een barbaarse cultuur met kinderoffers, satansaanbidding, en bijzonder een ontwrichting door occultisme met het ontstaan van reuzen. Daar was de schepping erg verstoord en diepgrondig beschadigd.

Op dezelfde wijze zal God alle goddeloosheid van deze wereld opnieuw wegnemen, en gerechtigheid brengen. Er is geen toekomst meer voor ieder mens die Gods gerechtigheid in Christus verwerpt. (Spr.12,7-2Petr.2,5-2 Petr.3,7)

ZONDE GERECHTIGHEID EN OORDEEL

8 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; 9 van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; 10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; 11 van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.Joh.16

Hier vinden wij dat de H. Geest zelf werkzaam zou zijn onder christenen. Hij zal zelf overtuigen, niet de discipelen kunnen de medemens overtuigen, maar zijn wel de levende wegwijzers naar de gerechtigheid! Het evangelie is geen product om te verkopen, het is een kracht, ware evangelisten zijn geen bedelaars!

De Geest zal aantonen dat de wereld een verkeerd begrip en inzicht heeft aangaande de items als zonde, gerechtigheid en oordeel. (CJB vert.)

Door gerechtigheid leert God, dat Jezus is opgestaan en opgevaren ten hemel.

Door zijn opstanding en hemelvaart is er de gerechtigheid van God openbaar geworden. Hij werd onschuldig vermoord en door ongerechtigheid op de toenmalige wereldse rechtbank tot de dood veroordeeld door religieuze leiders en de politici.

clip_image004Die hemelvaart van Jezus door het heelal, met een verheerlijkt lichaam, is dus een gevolg van de gerechtigheid van God. Dus kunnen wij besluiten dat ook de opstanding van de christenen en de komende opname op basis zullen zijn van de gerechtigheid Gods, de genade.

De kosmos lijkt hier een soort verblijf van een Godsvijandige luchtmacht, welke de wedergeboren christenen in de geschiedenis en tot op heden vervolgt, maar door Jezus werd overwonnen.

Het Griekse woord “Kosmos” in vers 8 welke werd vertaald door “wereld” maar omvat veel meer. Er is vandaag meer belangstelling voor die “kosmos” -bewoners of buitenaardsen, aliëns, Ufo’s welke niets anders zijn dan demonische machten. Ook tekenen aan de hemel. Deze kwade machten zijn de onzichtbare werkingen des duivels, afgevallen engelen, ook geesten van gestorven reuzen, die zich bevinden op de aarde en in de hemelse gewesten.

“want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.” Efeze 6,12

Deze machten hebben heden grote invloed bij het verkiezen van een nieuwe antichrist of valse profeet in het Vaticaan. Satan zal zich voordoen als een engel des lichts, en enorm veel volk verleiden! Denk aan de wonderen, wellicht genezingswonderen als lokmiddel, en vele andere grote tekenen. ( Vaticaan: Vatis= aanbidden Can=slang)

Ook zullen alle christenen opstaan en een rest met de opname opgenomen worden. Waarom is de opname een noodzaak? Wel het is duidelijk dat God rechtvaardig is, Zijn zoon droeg onze doodstraf. Ons lichaam moet afsterven door de zonde, de zondeval doch wanneer Christus in u is gaan leven, en opgestaan in uw harten, dan zult u leven vanwege de gerechtigheid van en door God! (Rom.8,10)

GERECHTIGHEID EN GENADE

8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, 2 Thess.2

Het evangelie van de genade, is de gerechtigheid van God. Het nieuwe verbond bevat meer wetten dan het oude verbond. Geen mens kon al die wetten vervullen, doch Jezus schafte de wetten niet af, maar vervulde ze.

De zondaar Noach vervulde de wet niet, maar bleef toch in leven, door geloof in de genade en te handelen naar de woorden van God! (Gen.6,8)

Abraham, ook een zondaar, geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, God was ook hem genadig! Het is onmogelijk je hemel of behoud te verdienen door eigen verdienste of uit te kopen!

Er zijn twee soorten zondaars, en iedereen is een zondaar, doch de ene zondaar is behouden door geloof in het offer van Christus, en de andere verloren door ongeloof in de genade en komen automatisch in het oordeel.

23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,24 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. 25 Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid Rom.3

ONGERECHTIGHEDEN VAN DE MENS

Tegenover de gerechtigheid van God staat de ongerechtigheid van de mens en van de ganse wereld. Onze tijd is te vergelijken met de tijd van de profeet Ezra.

Deze profeet was heel eerlijk en sprak: en zeide: Mijn God, Ik schaam mij en durf mijn ogen niet tot U opslaan, o mijn God, want onze ongerechtigheden zijn ons boven het hoofd gewassen en onze schuld is gestegen tot de hemel. Ezra9:6,7

Wanneer onze hedendaagse wereld zulk een ingesteldheid zou krijgen, en bidden om genade, en geloven in de Christus van de Bijbel, dan krijgen wij een nieuwe wereld! Doch al de onrechtvaardigheden in deze wereld veroorzaken veel verdriet. Ook Gods volk Israël, als voorbeeld genomen kreeg oordeel, door Gods gerechtigheid.

Van de dagen onzer vaderen af tot op deze dag toe zijn wij in grote schuld en om onze ongerechtigheden zijn wij overgeleverd, wij, onze koningen, onze priesters, in de macht van de koningen der landen, aan het zwaard, aan gevangenschap, aan plundering, aan openlijke schande, zoals nu.(7)

Onze wereld en de elite van onze rijksten ter wereld, streven al jarenlang, naar een nieuwe wereldorde. Ze willen volharden in alle ongerechtigheden, en regeren achter de schermen over vele landen. En landen welke zich verzetten, komen economisch of militair onder zware druk te staan.

Zo is het dan ook onvermijdelijk dat onze wereld, een slagveld zal worden als gevolg van al de menselijke ongerechtigheden, welke God eenvoudig zonde noemt. Ook Israël werd het slachtoffer van “het zwaard” welke staat voor oorlog.

Gevangenschap door kampen. Hun bezittingen werden geplunderd, meer dan een economische crisis. Zoals ook morgen Gog, uit Magog het land Israël zal beroven, zie de profeet Ezechiël! Door zware ongerechtigheid komen er nog regionale oorlogen en ten slotte de derde en laatste wereldoorlog!

MAAR……wie in Jezus gaat geloven en alle afgoden laat vallen, komt niet in de oordelen welke over deze wereld zullen komen onder de vorm van de aankomende apocalyptische natuurrampen! Dit is Gods toorn!

clip_image006

9 Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen, 10 en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft,

Jezus, die ons verlost

van de komende toorn.1 Thess.1

2 gedachten over “GODS GERECHTIGHEID”

Reacties zijn gesloten.