GOD EN ONZE ZORGEN

clip_image001

 

Het jaar 2012 is voorbij, we zijn al in goed in 2014, en we zagen al opnieuw angstaanjagende beelden van zondvloedachtige toestanden en troosteloze mensen. Het jaaroverzicht van 2010 met zijn aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en een olieramp door geldwolven ontstaan, waren een vervulling van Bijbelse profetie! (Luk.21:11) Maar voor velen is het de “ver van mijn bed show”!

 

clip_image005

Maar de boodschap vandaag richt zich naar mensen die beseffen dat ook hier zich wel “iets” kan voordoen, de grond kan soms van onder je voeten wegzinken, eerder figuurlijk! We zien de welvaart voor ogen verdwijnen, opzettelijk door superrijke mensen welke de wereldmacht willen nemen, en meer kapitaal bezitten dan regeringen en landen samen! Het geld wordt op subtiele wijze van het volk afgenomen, let maar op de laatste berichten, en we spreken nog niet over het verzwegen nieuws! Het lijkt of Europa wordt stil verkracht!

Sommige mensen roepen luid: Waarom laat God dit allemaal het toe? Dan plots denken ze uit angst nog eens terug aan hun Schepper. Maar, toch zijn er ook nog mensen vandaag die God begrijpen, omdat ze naar Hem luisteren, en Hem beter leren kennen!

En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.

De eerste maal dat de mens zeer angstig was, dat was toen hij niet naar God had geluisterd, en deed naar zijn eigen zinnen. De mens werd als gevolg beschaamd

(naakt) (Gen.3:10) Zoals de mensheid zich vandaag gedraagt, ziet de toekomst er helemaal niet hoopvol uit, want de mens leeft precies zoals in de tijd voor de zondvloed, zonder God. God verwacht schuldbelijdenis van ieder mens persoonlijk.

24 Wat de goddeloze vreest, dat overkomt hem, maar Hij vervult de wens der rechtvaardigen. Spr. 10

clip_image007De mens die leeft zonder rekening te houden met wat God zegt in de Bijbel, leeft met vrees, een angstgevoel dat voortkomt uit een onzekerheid. Hij maakt zich zorgen, want hij kan zijn toekomst zelf niet beïnvloeden. (Jes.57:20) Hij heeft daar geen macht over, ongeloof, machteloosheid, teleurstelling, veroorzaken angst, depressiviteit, en mogelijks zelfmoordneigingen. Men loopt naar leugenachtige waarzeggers enz. Bv. Bij de beurskrach in Wall Street 1929 hadden velen de vrees hun geld te verliezen, en het gebeurde, zelfmoorden waren plots legio! Vandaag vreest men veel meer voor een beurskrach, dan voor Gods aankomende oordelen beschreven in de Apocalyps van de Bijbel. Verdwijnt Amerika als wereldmacht? Toch staat alles voor de deur! Men bewapent zich om te vechten tegen de God van Israël, hun Schepper en Zijn land.

God zegt:

1 Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen, die u zullen overkomen.2 Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten,

3 uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn.Jac.5

Beloften van God zullen angsten en zorgen wegnemen bij wie gelooft!

Onder de rechtvaardigen begrijpt men, mensen die persoonlijk schuldbelijdenis deden tegenover God. (Niet door de onchristelijke of Babelse biechtpraktijk)

Daarom deed God beloften aan hen die tot geloof zijn gekomen in de Bijbel, Gods woord. God luistert enkel naar zijn aangenomen kinderen, en hen die het willen worden. Het angstgevoel is zeer menselijk, het begint bij de gedachten over bedreigende dingen die men hoort of leest. Onze gedachtewereld, onze geest kan worden beïnvloed door demonische machten. Ook gebruikt de satan de elite rijksten van de wereld om anderen onnodig angst aan te jagen, door valse nieuwsberichten ten einde de wereldmacht te grijpen. Zij staan boven regeringen!

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.Fil.4

Een geestelijk kwaad moet geestelijk bestreden worden om doeltreffend te zijn. God maakt duidelijk dat wij op Hem moeten roepen in de naam van Jezus! Een gelovig Bijbels gebed brengt goddelijke rust, en is de enige oplossing. Waarom? Omdat die werking,die bescherming van onze gedachten alle verstand te boven gaat. ( Dr.Leaf, Amerikaanse hersenspecialiste bevestigde dit op wetenschappelijke wijze!)

Gods kinderen zullen ontkomen aan Gods oordelen!

34 Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome,35 als een strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde.36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.Luc.21

Een minderheid van de wereldbevolking zal ontkomen of ontsnappen (escape KJV)aan de plotse oordeelstijd welke over deze wereld komt. Begrijpelijk dat God de onrechtvaardigheid welke heerst over deze wereld niet ongestraft zal laten, en de goddeloze zal laten verdwijnen.(Mal.4:3) Die minderheid, zijn christenen die behoren tot het kleine kuddeke, waarover Jezus sprak.

Daarom roept God tot allen die Hem hebben leren kennen, door Zijn zoon Jezus, waakzaam te zijn! Dit betekent begrip en inzicht te hebben in de Bijbelse profeten, en de tekenen der tijden te kunnen aantonen. Zo zijn er onder de Bijbelgetrouwe gelovigen, mensen met een profetische gave, die de anderen inlichten.

2 Petrus 1:20 Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat;

Het “In staat mag zijn” of “waardig” geacht worden.(36)

Welke christen is waardig of zal ontsnappen? Laten we luisteren wat Jezus begrijpt onder dat waardig zijn.

38 en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.39 Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. Matth.10

Het gaat over christenen die bereid zijn hun leven te geven voor Jezus. Natuurlijk is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan, daarom roept Jezus precies op om te bidden daarvoor! De ketters of geuzen van de middeleeuwen,dat waren echte christenen ze waren in staat Jezus niet te verloochenen uit angst! Ze zongen Psalmen en geen opwekkingsliedjes toen ze naar de brandstapels werden gebracht. Zij werden vermoord, omdat ze een Bijbel in bezit hadden en alleen daarin geloofden!

Zoals de moedige weduwe van Hugo Moyart. Ze werd onthoofd met het zwaard, omdat ze toelating gaf om uit de Bijbel te laten spreken in haar schuur. Veroordeeld door de overheid van Ronse in 1568!

Oproep voor 2013

3 Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen.4 Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. Openbar.3

Opnieuw vinden wij hier in deze twee verzen, twee elementen die Jezus aanhaalde in het evangelie van Lukas 21. Sardes betekent een “overblijfsel”, in het Frans: “Ceux qui echappent”. Een overblijfsel van het christendom (Katholiek, protestant, evangelisch) zal in staat zijn om te ontsnappen aan Gods oordelen die over deze wereld komen in het laatste der dagen. ( 1 Cor.15:52)

Het Babelse christendom is niet waakzaam, maar het is traditioneel, rijk en misleidend, en hebben het Bijbelse gezag vervangen door een eigen leer en on-geestelijk gezag. Hun kleren zijn vuil, ( pedofilie) een zondig gedrag, (het verbieden van het huwelijk) leiden een kerk maar zijn niet bekeerd, noch veranderd. Voor die mensen zal Christus komen, als een dief, totaal onverwacht, en dan is het te laat!

Zo zien wij dat er in de toekomst mensen zullen zijn die zeer angstig zullen worden, en anderen die meer en meer hoop zullen krijgen, zonder angsten en behouden zullen worden.

Jezus zegt dat ze bij Hem in “witte” klederen zullen leven, want ze hebben zich bekeerd, dit wil zeggen : en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams.(Openbar.7:14) Wie dus wil ontsnappen moet het offer van Jezus aannemen, en geloven dat Jezus zijn zonden droeg en voor wie in Hem gelooft vergaf.

Wees niet angstig leert God ons! Mensen hebben het ervaren,

David,Petrus,Paulus ! waarom u niet?

1 Een psalm van David. De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijne levenskracht, voor wie zou ik beven? Ps.27

christelijk zijn is God ervaren in je persoonlijk leven. David ervoer God en was niet angstig. Een bovennatuurlijke werking. Hij stond voor Goliath, zonder angst!

25 Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar. Spr. 29

Eenvoudig is het niet, zolang Petrus alleen op Jezus zag, kon hij over het water lopen, maar toen hij naar de golven zag, werd hij angstig, en ging ten onder. Een bovennatuurlijke werking enkel door geloof in Jezus.

9 En de Here zeide in de nacht door een gezicht tot Paulus: Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet;10 want Ik ben met u en niemand zal het op u toeleggen om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad.11 En hij woonde daar een jaar en zes maanden en leerde onder hen het woord Gods.Hand.18

Ook Paulus werd doodsbang, wat menselijk is. Maar God nam zelf die angst uit zijn hart weg, en Paulus ging door en bracht het evangelie verder, en was niet meer bang om te spreken over de Waarheid.