PASEN, JEZUS VIERDE PESACH!

 

clip_image001

 

clip_image003

Het is Pasen, maar dan niet met de paashaas of  met de lekkere paaseieren, ook niet een eigen gemaakt lentefeestje op z’n paasbest, maar een Pasen met Jezus Christus!

Het is bedroevend in onze dagen dat heel weinigen nog besef hebben van wat Pasen werkelijk betekent, Pesach!

 

Het begon allemaal op een avond, welke helemaal anders was dan een gewone avond gezellig thuis. Waarom was deze avond, helemaal anders, zo vroeg men zich af in alle Joodse huizen. Het was de avond, voor de uittocht en verlossing uit Egypte. De Farao, beeld van de antichrist, wilde het Joodse volk vernietigen, maar diende zijn nederlaag uit te wenen, door de belofte van de levende God aan Abraham. De Farao kreeg opvolgers tot op heden, helaas. Allen die Gods volk willen uitroeien zijn in de geschiedenis de grote verliezers geworden, al wil de ganse wereld Gods volk uitmoorden, en een nieuwe wereldorde bouwen!

 

Die bepaalde avond werd de eerste Cedermaaltijd gehouden, voor ons de Paasmaaltijd tot op vandaag. Het was een tijd van plagen, lees oordelen. Die avond was voor het laatste oordeel, de dood van alle eerstgeborenen van Egypte.

“Ceder” betekent “orde” naar de Hebreeuwse vertaling, en de maaltijd werd gekenmerkt door de orde van deze maaltijd. Gods volk werd daarna verlost!

 

14  En gij zult dezen dag hebben ter gedachtenis, en zult dien vieren den Heer tot een feest, gij en al uwe nakomelingen, tot ene eeuwige inzetting.(Ex.12:14).

 

Hier vinden wij de geboorte van ons hedendaagse Pasen, een gebod van God om als enkel een herinnering, voor de Jood en voor de Bijbelgetrouwe Christen.

De eerste driehonderd jaar na het sterven van Christus, vierden de Joden en christenen, het Pesach, de uittocht, bepaalde christenen onder invloed van keizer Constantijn,vormden later een “paasfeest”, als de opstanding van Christus samen op dezelfde dag! Het verband tussen deze twee herinneringen zijn gewoon onafscheidelijk te noemen, ze hebben een gezamenlijke factor:

Een verlossing uit Egypte, Egypte een beeld van een zondige onrechtvaardige wereld. De Jood werd verlost van de slavernij onder het supermachtige Egypte, en de wedergeboren christen werd verlost uit een wereld van slavernij aan de zonde in het algemeen, door geloof in het verlossingswerk van Christus.

 

Ro 8:15  Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.

 

Dit verband bracht teveel licht, en de satan bracht verandering, verwarring, en scheiding tussen de christen en de Jood.

Keizer Constantijn trok deze feestdata uit elkaar, en het verband ging iets de mist in. De Joden baseerden hun kalender en hun feesten op de maan. Keizer Constantijn, schijnchristen en stichter van de katholieke kerk, veranderde dit naar de normen van een zonneaanbidder. Zijn schijnbekering en zijn Jodenhaat, brachten een ernstige verwarring en een demonische traditie.

Jezus vierde de avond voor zijn dood de “Cedermaaltijd”, Pesach.

clip_image005

Het staat ons, christenen beter bekend als het “Laatste avondmaal”. Op dit traditionele Joodse feest stelde Jezus het laatste avondmaal in als een herinnering aan zijn sterven en opstaan! Jezus stelde geen “nieuw” feest in, Hij veranderde niets aan de wet, maar gaf aan dit feest een diepere betekenis en vervulling, van zeer groot belang later voor de ganse wereld. Wie Hem volgde kwam tot een beter inzicht over het volmaakte verlossingswerk van God.

 

Het Paasfeest, het Pascha.

 

17   Op de eerste dag van het feest der ongezuurde broden, kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: Waar wilt Gij, dat wij toebereidselen maken voor U om het Pascha te eten? Matth.26

Gedurende dit Pesach-feest stelde Jezus in het bijzijn van Zijn apostelen, het heilig avondmaal in. Dit gebeurde met ongezuurd brood en rode wijn.

Wij moeten weten dat er tijdens dit feest, vier bekers met wijn op orde werden gedronken, dit was traditioneel en voor ieder bekend!

 

Deze vier bekers hadden elk hun eigen betekenis: De eerste beker is de beker van de heiliging, de tweede beker is die van het oordeel, de derde beker is deze van de verlossing, en de vierde is deze van de dank en lofprijzing.

Dit kwam voort uit de bekende cedermaaltijd en verwijst telkens naar de verlossing uit Egypte. Alle symboliek aan de cedermaaltijd wijzen naar het verlossingwerk van Christus! Bijzonder moeten wij letten op de derde beker, welke Jezus gebruikte na de maaltijd.

Op deze maaltijd liggen drie ongezuurde broden op de tafel.

Deze drie broden hadden, ook elk hun betekenis: Het bovenste brood betekende symbolisch de Almachtige God. De onderste betekende het volk. De middelste de “matse” betekende de bemiddelende priester van God, welke tussen God en mens stond.

Joh 14:6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

 

 

AFIKOMAN

 

clip_image007Bij het begin van de feestmaaltijd, werd de middelste gebroken, een deel daarvan werd in een doek gewikkeld en verborgen. Dit deel noemde men dan het “Afikoman”.

Voor men  de derde beker nam, na de maaltijd, mochten al de kinderen beginnen te zoeken. Ze hadden vol verlangen gewacht tot dat ogenblik, net als Gods kinderen verlangen naar de geheime  opname en Jezus te vinden! Het verborgene de “Afikoman” kwam te voorschijn. Dit gebruik was er om de kinderen wakker te houden gedurende de tijd van de maaltijd.

Dit wees erop dat Jezus zou opstaan en te voorschijn komen uit “het verborgene, de dood”! Wie onder de mensenkinderen Jezus zoekt en vind krijgt altijd “genade” als geschenk!

Tot hiertoe gebeurt dit nog steeds onder de Joden. Het doet denken aan al Gods kinderen vandaag welke wakker dienen te blijven, want de wederkomst van Christus staat voor de deur, en ook dit zal een plotse verlossing zijn. De opname is een verlossing een  uittocht voor de oordeelstijd op aarde begint. Maar hier komt er nu een verschil van Messiaanse Joden die Jezus hebben aanvaard, en al de andere Joden.

Zij zien in dit middelste brood, dat werd gebroken, Jezus, welke werd gebroken op het kruis, en het gedeelte dat werd afgebroken en verborgen, als beeld van zijn lijk dat tijdelijk werd begraven.

 

Jezus nam het woord na de maaltijd bij de derde beker van het feest,

de beker der verlossing:

 

20  Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.Luk.22

 

Iedere beker bij deze cedermaaltijd ging gepaard met een Bijbeltekst.

De Bijbeltekst welke werd voorgelezen bij de derde beker was :

 

6  Zeg derhalve tot de Israelieten: Ik ben de HERE, Ik zal u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleiden, u redden van hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en onder zware gerichten. Exod.6

 

“Uitgestrekte armen” doen ook denken aan Jezus op het kruis van Golgotha, waar Hij het verlossingswerk heeft volbracht!

Wie deelneemt aan het laatste avondmaal, moet weten en zeker zijn dat hij is verlost uit deze oordeelsrijpe wereld door geloof in het bloed van Christus. (Ex.12:48)

Het laatste avondmaal is geen eucharistie!

De Afikoman werd aan het eind van de maaltijd gegeten. Na de verwoesting van de tempel werd dit gezien als een heen wijzen naar het paaslam.

Joh 6:51  Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld.

Lu 22:19  En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis.

biblespace-vlaanderen.jpg

Een gedachte over “PASEN, JEZUS VIERDE PESACH!”

Reacties zijn gesloten.