HET TWEEDE GEBOD

clip_image002

 

3 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Exod.20

clip_image004clip_image006clip_image008clip_image010clip_image012

 

 

 

 

Een van de eerste dingen die God vroeg aan Zijn volk, na hun verlossing, was dat zij geen andere goden zou vereren, buiten Hem, Jahweh, Schepper van hemel en aarde. God heeft de mens hartelijk lief, maar… Het lijkt er precies op als zou een getrouwde man tegen zijn vrouw zou zeggen: “Mag ik je vragen geen andere mannen lief te hebben, buiten mij!” Dat is toch de normaalste zaak van de wereld zo zou men toch denken. Maar als er overspel komt, of men gaat vreemd, dan wordt de man of de vrouw kwaad! Ook God waarschuwt nog steeds!

De grote geestelijke strijd!

clip_image014De strijd tegen alles wat een mens afhoudt van God is een bijzonder thema in de Bijbel. God ziet het als overspeligheid. De profeten met Gods Geest vervuld, waren niet altijd zeer geliefd bij het volk, want zij waarschuwden en ze wilden het volk tot inzicht brengen. Ook de apostelen waarschuwden in het Nieuwe Verbond voor zulk gedrag en het werd niet in dank afgenomen zoals vandaag!  Waarom? Voor de kwalijke en erg pijnlijke gevolgen!

De profeet Jesaja toont het volgende: Een mens plant bomen, gebruikt het hout om te branden in de oven, om zich te verwarmen, of te bakken, verder met een overblijvende blok, snijdt hij een beeld daaruit, hij knielt zich ervoor en denkt, redt mij, bescherm mij voor ongeluk, want gij zijt mijn god! Die afgoderij eindigde met offeren van kinderen (2 Kon.3,27) Hoe dwaas, maar nog actueel!

De profeet Jeremia schrijft : 5 Als een vogelverschrikker in een komkommerveld zijn zij, zij spreken niet, zij moeten beslist gedragen worden, want zij kunnen geen stap doen. Vreest voor hen niet, want zij doen geen kwaad, maar ook goeddoen is er bij hen niet. Jer.10

De psalmist schrijft in Psalm 115:

2 Waarom zouden de heidenen zeggen: Waar is toch hun God? 3 Onze God is in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt. 4 Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden; 5 zij hebben een mond, maar spreken niet, zij hebben ogen, maar zien niet, 6 zij hebben oren, maar horen niet, zij hebben een neus, maar ruiken niet, 7 hun handen – maar zij tasten niet, hun voeten – maar zij gaan niet, zij geven geen geluid met hun keel. 8 Wie hen maakten, zullen worden als zij, ieder die op hen vertrouwt. 9 Israël, vertrouw op de HERE, Hij is hun hulp en hun schild;

De gevolgen voor de mens die de afgoden maakt en ze aanbidt, zijn heel erg, ze worden als die afgoden, steendood, en klaar voor crematie of later het hellevuur! Doch dit was de primitieve manier van afgoderij en allerlei bijgeloof.

De afgoden verlangen mensenoffers, en God verlangt gerechtigheid! Men kan wel begrijpen dat de ware profeten streden tegen het feit dat men niet God en de afgoden tegelijk kon dienen. Wie Gods Geest heeft ontvangen verwijzend naar het Pinkstergebeuren, laat zich niet vangen aan afgoderij, of een aanbidding of godsdienst naar “eigen zin” of een zelfbehagen.

Afgoden worden gedefinieerd als “het werk van mensenhanden”. Dat werk, dat kennen en kunnen wordt aanbeden. Het vereren van houten stenen of ijzeren beelden is sterk verminderd, men dient in de moderne tijd op een andere manier de goden. Satan is sluw en listig, hij wilde ook Jezus afbrengen om de wil van God, Zijn Vader te doen! Er zijn TV beelden, enz.

Vandaag kan best het streven naar geld, succes, eer, macht of wetenschap, inspanningen of werken van mensen zijn. Men kan deze dingen zo prioritair stellen in dit korte aardse leven, dat het je onbewust je eigen leven kan kosten, en uw behoud voor de eeuwigheid. Het zijn allerlei dingen die je afhouden en weghouden van God, om hem te leren kennen door Jezus. De satan slaagt erin miljoenen mensen op die wijze af te leiden.

Men moet goed begrijpen dat geld en succes op zichzelf niet verkeerd zijn, maar geld moet een middel blijven maar zeker geen doel in zichzelf worden, anders wordt geld een afgod. Het geld maakte men rond, het moet rollen. Anders gaat het blokkeren, en het blokkeert uiteindelijk de economie en zijn waarde.

Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is.Col.3,5

zij hebben ogen, die altijd uitzien naar een overspeelster en nooit ophouden met zondigen; zij verlokken onstandvastige zielen, hun hart is volleerd in hebzucht; kinderen der vervloeking zijn zij.(2 Petr.14)

 

5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen;

want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God,(Exod.20)

Waarom zou God jaloers zijn op andere goden, stomme afgoden, waarvoor men knielt, of waarvoor men zijn aardse leven inzet om die te dienen?  Het werkwoord “ijveren” of “Jaloers” zijn, wordt gebruikt in de grondtekst (kana) en werd later duidelijk gebruikt bij het proefoffer van de vuurprofeet Elia: Wie is de ware God? “Kana” betekent: zich volledig inzetten ijveren, zonder enige halfslachtigheid of enige compromis! Zonder voorbehoud iemand willen volgen! Volgen alle christenen Jezus of hun eigenzinnig hebzuchtig hart?  Dit is de “Ja, maar christen”

De profeet stelde het volk voor de keuze: Toen naderde Elia tot het gehele volk en zeide: Hoelang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de HERE God is, volgt Hem na; maar indien het de Baäl is, volgt hem na. Doch het volk antwoordde hem niets. (1 Kon.18,21)

Jezus sprak als Elia:  Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon. (Matth.6)

God wil niet dat Zijn volk aan overspel doet, met andere woorden er een andere minnaar op na houdt. De profeet Elia zocht geen enkel compromis, hij wilde zeker geen alliantie vormen met de goed betaalde afgodspriesters van de Baal.

Want wie niet tégen ons is, is vóór ons. (Marc.9) Zo sprak ook Jezus! Christenen zoeken geen allianties te maken met andere godsdiensten, of zou men Gods toorn durven opwekken?

Allen die hier aan medewerken vandaag, hebben God noch Jezus, de zoon van God, leren kennen of kunnen begrijpen. Het volk Israël welke de profeet Maleachi vandaag zal lezen en goed begrijpen, zal wakker worden. God zal een profeet zenden in de gevaarlijkste en moeilijkste tijd uit de geschiedenis van Israël, een radicale profeet naar Gods hart, die geen compromissen sluit, namelijk ELIA! Elia als een komende wegbereider, een perfecte en feilloze  levende GPS zonder satelliet.

Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag. Mal.4

GOD KAN STRAFFEN

ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, 6 en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.(Exod.20)

Zoals een man zijn vrouw betrapt op overspel en toornig wordt,  haar vermoord of kwetst, zo is er ook een bepaalde reactie bij God. Maar God is genadig. Weest toornig, maar zondigt niet; spreekt in uw hart op uw leger, en zwijgt.Ps.4

Hier wordt soms gesproken over de vloek over het nageslacht welke ontstaat door de aangeleerde afgoderij van de voorouders.

onstandvastige zielen, hun hart is volleerd in hebzucht; kinderen der vervloeking zijn zij.(2 Petr.14)

Men hoort veel over: God is liefde, dat is waar, doch een Vader die zijn kinderen liefheeft, gaat ook tuchtigen, straffen! Dat laatste hoort een verwend mens niet graag, en hij wordt ongezeglijk.(1 Sam.15,23)

Wanneer straft God?

Zou God nakomelingen straffen omwille van de voorgeslachten? Dit zou in stegenspraak zijn met Deuter.24 :16 De vaders zullen niet om hun kinderen ter dood gebracht worden; ook zullen de kinderen niet om hun vaders ter dood gebracht worden; ieder zal om zijn eigen zonde ter dood gebracht worden.

Wij moeten begrijpen wat staat in Ex.20:5 Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten;

 

God straft enkel wanneer die nakomelingen zelf blijven leven in de tradities van hun voorouders, in allerlei afgoderij. God wacht en is genadig tot vier generaties ver! Dit alles is in feite een waarschuwing van Gods wege voor de gevolgen van allen die niet willen luisteren naar zijn Schepper.

God zegent ook!

6 maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.

God zoekt naar de liefde van de mens, de mens kan dit aantonen enkel door te streven naar gehoorzaamheid, aanbidding, niet enkel door love songs! Wie dus de goede keuze maakt, ontvangt een eindeloze zegen, eeuwig leven!

Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’Joh.3

Amen!

 

R.GAYTANT