WIE KAN GOED BIDDEN?

clip_image002

 

clip_image004

 

 

 

 17  De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb geen man. Jezus zeide tot haar: Gij  hebt wel gezegd: Ik heb geen man. 18  Want gij hebt vijf mannen gehad, en dien gij nu hebt, is uw man niet;  dat hebt gij met waarheid gezegd.

19  De vrouw zeide tot Hem: Heere, ik zie, dat Gij een profeet zijt.

20  Onze vaders hebben op dezen berg aangebeden; en gijlieden zegt, dat te  Jeruzalem de plaats is, waar men moet aanbidden.

21  Jezus zeide tot haar: Vrouw, geloof Mij, de ure komt, wanneer gijlieden,  noch op dezen berg, noch te Jeruzalem, den Vader zult aanbidden.

22  Gijlieden aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten; want  de zaligheid is uit de Joden. 23  Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden  zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem  alzo aanbidden. 24  God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest  en waarheid.

25  De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt (Die genaamd wordt  Christus); wanneer Die zal gekomen zijn, zo zal Hij ons alle dingen  verkondigen.

Joh.4

 

Het aanbidden.

In onze wereld wordt er veel gebeden. Ieder mens bidt zoals hij het werd geleerd. Moslims, Boeddhisten, Katholieken, getuigen van Russel, enz. allen bidden op hun eigen manier en in hun kerken of zogenaamde heilige plaatsen. Bedevaartsoorden trekken veel volk. Ze bidden allen tot hun god en hopen of verlangen daardoor iets te bekomen of hun plicht te hebben vervuld.

Er is een duidelijk verlangen en een zoeken van de mens naar zijn Schepper.

 

De woorden die Jezus voor het eerst spreekt over bidden vallen hier tegenover de Samaritaanse vrouw. Deze heeft het over het bidden en aanbidden, over geloven.

Jezus maakt bekend dat God mensen zoekt die Hem willen aanbidden op de gepaste wijze.

God wil aanbeden worden op een manier zoals Hij verlangt. Het aanbidden betekent in de grondtekst,  het kussen van de hand en knielen. Een knieval doen.

Wanneer wij gaan bidden moeten wij weten of kunnen begrijpen wat God wilt in ons gebed.  God wil geen bidden zoals kinderen een briefje voor sinterklaas schrijven. Dat was een lijstje van kinderlijke verlangens

Wij volgen even wat Jezus zegt over dat aanbidden.

 

Gij aanbidt wat gij niet weet!

 

 

Je zou kunnen denken aan een belediging van Jezus tegenover deze vrouw, die toch liet schijnen dat ze een gelovige vrouw was. Al leefde ze zonder veel rekening te houden met God. Toch gaf ze te kennen dat ze aanbad of dat ze geloofde in de wetten van God.

Zo kennen wij ook veel mensen die ons zeggen dat ze “ lezen” daaronder begrijpen ze dan het bidden tot God.  Ze bedoelen dat ze geloven in een bestaan van God, maar weten niet precies welke God.

Deze vrouw kende  het verschil tussen de Joden en de Samaritanen en wat het verschil was in het aanbidden; Samaritanen waren Joden die zich hadden vermengd met de Kanaäniet. Ze lazen slechts nog de wet van Mozes.

Ze had het over de plaats van aanbidden, omdat dit het verschil was tussen de Joden en de Samaritanen. Ze hechtte veel belang aan het uiterlijk. Mensen kunnen gehecht zijn aan een kerkgebouw, de plaats stellen ze belangrijker dan het onderwerp.

De Samaritanen geloofden in de wet van Mozes en baden niet in Jeruzalem maar op de berg Gerezim. Ze lazen de profeten niet.

Wanneer wij dit vergelijken met ons volk hier, dan stellen wij vast dat de mensen ook hier denken of werden zo geleerd dat ze enkel kunnen bidden in een kerk, kapelleke of een kathedraal. Men dacht dat daar dan God aanwezig was. Vandaag verkoopt men kerken.

Men leerde het aframmelen van Onze vaders, Wees gegroeten, akten van dit of dat enz.  De Bijbel werd vroeger een verboden boek wat duidelijk geestelijke blindheid veroorzaakte.

Mt 6:7  En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

 

Jezus maakte duidelijk dat ze niet hadden begrepen wat ze eigenlijk aan het aanbidden waren. Deze werden verkeerd geleerd. Ze gingen uit van verkeerde veronderstellingen. Het was een bidden in onkunde en onbegrip.

Ro 8:26  En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

Het bidden is niet zo eenvoudig als men denkt. Wij als christenen krijgen hulp, zonder het te horen om op geestelijke wijze  te kunnen bidden.

 

wij aanbidden, wat wij weten; want  de zaligheid is uit de Joden.

 

Hier horen wij hoe Jezus het aanbidden van de Joden naar voor brengt.

Gods volk kan zich verheugen in de ware kennis van God. Zij hadden het gehele woord van God ontvangen.

De Joden wisten tot wie zij naderden. Denk aan de Bijbelstudie van vrijdag, waar men zag hoe de verschillende stappen waren naar het reukofferaltaar en dan het  allerheiligste, of om te naderen tot de genadetroon van God, de ark.

Zaligheid uit de Joden.

Jezus wijst erop dat de zaligmaker uit de Joden is. De Joden die te Jeruzalem woonden, en dat waren allen Joden van de stam van Juda!

Jezus probeert deze vrouw op het goede spoor te brengen, en gaat verder in zijn uitleg over het bidden, hoe het werkelijk zal worden.

Hij stuurt ze niet naar de tempel te Jeruzalem om te aanbidden.  Hij stuurt ze niet naar een andere kerk of tempel. Jezus gaat verder met Zijn uitleg.

 

23  Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden  zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem  alzo aanbidden.

 

Hier spreekt Jezus niet meer over de plaats van aanbidding. De plaats van aanbidding is vanaf nu van veel minder belang.

Jezus leert niet verder te gaan naar een tempel, maar om een tempel te worden! Een tempel waar God in kan wonen.

Er begint een nieuwe manier van bidden. In geest en in waarheid!

Velen denken dat het hier gaat over een eerlijk en oprecht bidden in waarheid.

Het uiterlijke van het bidden is van minder belang geworden.

 

Het bidden in de geest, betekent in feite een bidden ontstaan uit een geestelijk denken. Men moet geboren worden uit de Geest om geestelijk te kunnen bidden.

Je kunt bidden overal en wanneer je maar wil, en in alle omstandigheden.

Beelden zijn niet nodig, want het is uiterlijk. Kerken met torens heeft Jezus nooit gewild.

Jona bad vanuit de buik van de vis! Daniel dagelijks voor het venster van zijn woning.

Paulus ging bidden in de gevangenis!

Mt 6:6  Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

Het bidden kan een traditie of een gewoonte worden. Bij sommige kerkdiensten zijn het steeds en herhaaldelijk dezelfde gebeden. Het hart kan ver verwijderd zijn van het bidden. Ook bij Israël was dit het geval:

 

Jes 29:13  Want de Heere heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot Mij nadert met  zijn mond, en zij Mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van Mij  doen; en hun vreze, waarmede zij Mij vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn;

 

Dit is een bidden in het vlees. Let op : “mensengeboden”. Hoeveel voorgeschreven gebeden werden er niet gedrukt. Denk aan het gebed van Keizer Karel, met bijgelovige inslag. Een vloek en geen gebed. Denk aan de gebeden voor de doden!

 

Mt 23:14  Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij eet de huizen der weduwen op, terwijl gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt. Daarom zult gij zwaarder oordeel ontvangen.

God wil geen beroepsmatig bidden!

2 gedachten over “WIE KAN GOED BIDDEN?”

Reacties zijn gesloten.