HET EERSTE GEMEENTELEVEN

HET EERSTE GEMEENTELEVEN.

41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. 42 En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.

43 En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen.44 En allen, die tot het geloof gekomen en bijeen vergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk; 45 en telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden; 46 en voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten, 47 en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.Hand.2

Het is goed om het christelijk gemeenteleven van vandaag eens bekijken in het licht, zoals het was bij het ontstaan van het christendom, en na ongeveer 300 n.Chr. een deel zich “katholiek” of universeel lieten noemen, en de anderen welke hun opgelegde afwijkende leer niet verder wilden volgen, waren dan de ketters, Bijbelgetrouwe christenen, welke vervolgd werden.

Wij stellen vast dat de Geest sterk werkzaam was, en de mensen bijeenbracht welke vertrouwden op wat God sprak door de apostelen. De satan daarentegen is niet voor het bijeenbrengen, maar voor scheiding in alle vormen. Onze samenleving hier in het westen, is minder collectief ingesteld. Het lijkt de maatschappij van elk voor zich.

De eerste christenen lieten zich spontaan dopen, nadat ze het woord hadden aangenomen. Drieduizend op een dag!

Deze eersten hebben een invloed gehad op de ganse wereld. Deze mensen werden gelukkig en verspreiden op hun beurt het ware evangelie!

Vandaag stellen wij vast, dat er nog wel mensen tot geloof in Jezus komen, maar steeds minder. Het evangelie dient hier bijna per gezin uitgelegd. Dit was niet in het begin.

Jezus toont de werkwijze:

Lukas 9:5 En zijn er, die u niet willen ontvangen, gaat dan weg uit die stad en schudt het stof af van uw voeten tot een getuigenis tegen hen.

In vers 42 lezen wij de grondslagen voor de christenen, waarin ze volharden en trouw bleken te zijn.

1.

Onderwijs

2. gemeenschap

3. avondmaalviering

4. gebeden.

Deze vier punten kunnen wij even vergelijken met het altaar in het O.T. Dit altaar had vier hoornen, om de offerdieren vast te binden, wanneer ze werden ten offer gebracht.

Het zijn wel vaste bindingen. Zo is het voor een christen een opoffering van zijn vrije tijd omwille van, Bijbelstudies, samenkomsten, bidstonden en nog andere activiteiten zoals het heilig avondmaal, welke geen eucharistieviering is!

Het onderwijs.

1 Timotheüs 4:13 In afwachting van mijn komst moet gij u toeleggen op het voorlezen, het vermanen en het leren.

Paulus gaf de raad aan deze jonge Timotheus, om de nodige aandacht te schenken aan het onderricht. Het is begrijpelijk dat men ook eerst moet weten hoe het christelijk leven in elkaar zit, om het te betrachten. Gezonde leer is noodzaak. Verkeerde uitleg betekent ook verkeerd handelen. Maar het is ook een bijzonder verlangen daarnaar, velen hebben daarvoor zelfs gebeden:

Psalmen 86:11 Leer mij, HEERE! Uw weg; ik zal in Uw waarheid wandelen; verenig mijn hart tot de vreze Uws Naams.

Gezonde leer:

2 Timotheüs 4:3 Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen,

Dit is de eindtijd, daarin komt er veel verscheidenheid onder de christenen, en ook de hardheid van hart welke naar voor komt, brengt dat gemeenten waar men de Bijbel streng toepast, de kwaliteit wel goed is, maar de kwantiteit minder. Anderzijds kent men vandaag het fenomeen van de carrousel-christen, welke nergens lang blijft.

Romeinen 15:4 Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de hoop zouden vasthouden.

Hier zien wij dat Bijbelstudie, een noodzakelijke ondersteuning is voor ons christelijk dagelijks leven. Ook het oude verbond is heel nuttig. Bijbelkennis is van belang om te volharden in de weg van vertrouwen op de Heer. Het kennen van Zijn beloften.

Bijbelkennis geeft ons een troost. Door de beloften te kennen kunnen deze ons en anderen troosten. Wij moeten onze troost zoeken in de Bijbel.

Een troostende tekst :

3 Maar wel getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze. 2 Thes.3

Het weten alleen dat de Here ons niet in de steek zal laten, is een troostende gedachte. Hij geeft sterkte, dat is levensmoed, dit is te ervaren. Het christenleven is een ervaringsleven dat God met u is.

Bijbelkennis is goed om de hoop vast te houden. De verwachting van de Here is voor christenen van groot belang, bijzonder in de eindtijd. De satan wil daarom die hoop afnemen, en spot door zijn knechten met een opstanding, opname en wederkomst van Christus.

Ongezonde leer:

2 Johannes 1:10 Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom.

Aan de deur en op TV komen allerlei verkondigers, met andere leringen, wij kunnen ze niet ontvangen. Denk maar na over de getuigen van Russel, ook katholieke priesters brengen niet de gezonde Bijbelse leer, maar ander gedachtegoed.

3 Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer der godsvrucht,

4 dan is hij opgeblazen, hoewel hij niets weet, en heeft hij een zwak voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens,

5 en geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der waarheid bijster geraakt zijn, daar zij de godsvrucht als iets winstgevends beschouwen.

De gemeenschap.

Onder gemeenschap begrijpen we wel meer dan gewoon het samenzijn en samenkomen.

Wat wel de bedoeling is, is van mededeelzaamheid. Wij delen onze noden aan elkaar mede. Wij moeten leren medeleven met elkanders problemen. Het is de geestelijke band die er zichtbaar nodig is. Familieband speelt geen rol. Communicatie is belangrijk.

3 Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met den Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus. 4 En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij.1 Joh.1

De basis van onze gemeenschap is het Woord. Door het woord hebben mensen elkaar leren kennen. Wij zijn broeders en zusters geworden. Dus hier is er een band ontstaan tussen de verkondiger en de hoorder. Er komt een band, niet alleen met de mens, maar ook met God zelf.

Wanneer er een breuk komt in de gemeenschap, ontstaat dit door het niet willen volgen van wat er geschreven staat, of dat het anders word uitgelegd en scheiding kan brengen. De geschiedenis heeft dat aangetoond, door soms stokpaardevangelie te brengen. Christelijke gemeenschap is geen organisatie, wel een levend organisme!

6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet. 7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.1 joh1

Het avondmaal.

Het vieren van het avondmaal is iets dat Jezus instelde als een blijvende herinnering tot Hij komt. Het herinnert ons telkens dat wij gekocht en betaald zijn door Zijn bloed. Wat een prachtige symboliek schuilt er achter dit gebeuren en de Pesach maaltijd! Denk aan de afikoman. Zie andere studie op de website.

Openbaring 5:9 En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie;

De gebeden.

Spr.15:8 Het offer der goddelozen is den HEERE een gruwel; maar het gebed der oprechten is Zijn welgevallen.

Spr.15:29 De HEERE is ver van de goddelozen; maar het gebed der rechtvaardigen zal Hij verhoren.

Het bidden is geen plicht, maar is wel een gewoonte, een spontaniteit. Gebeden worden verhoord, en zijn Gode welgevallig. Veelheid van woorden of het aframmelen van gebeden zijn verkeerde gebeden.

Hand. 12:5 Petrus dan werd in de gevangenis bewaard; maar van de Gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan.

Indien nodig komt de ganse gemeente samen om te bidden, zoals hierboven. Problemen kunnen heel ernstig worden.

Gebed is geen dagelijkse plicht, maar de Bijbel roept op om ook daarin te volharden. Wanneer de gebeden in vertrouwen verzwakken, dan kan er vlug de lauwheid van Laodicea optreden.

1 Petrus 3:12 Want de ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun gebed; maar het aangezicht des Heeren is tegen degenen, die kwaad doen.

We zien hier hoe God kijkt, hoe Zijn visie is. Bidders tegenover kwaaddoeners.

Hij luistert en kijkt naar zijn kinderen. Met het aangezicht is hier bedoelt: God is met de bidders Zijn aangenomen kinderen. Zij bidden in Geest en waarheid!

Let op: Zonde brengt scheiding tussen God en mens, en kan het verhoren van gebeden

verhinderen!

R.GAYTANT

Een gedachte over “HET EERSTE GEMEENTELEVEN”

Reacties zijn gesloten.