ZONDAG RUSTDAG ?

DE RUSTDAG

 

clip_image002

 

 

Het is eens goed om na te denken over onze traditionele rustdag (?) de zondag!

Het vierde gebod van God zegt ons dat wij een rustdag moeten houden. Wat betekent dat in de praktijk? Op de zevende dag zult gij geen werk doen, dit lijkt niets te zijn voor een hard werkende Vlaming! Doch God wil zorgen voor onze gezondheid, Zijn zorg, Zijn liefde voor de mens!

 

Exodus 20

 

8  Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt;

zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen;

10  maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. 11 Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die.

 

 

 

Exodus 35:2  Zes dagen zal werk verricht worden, maar op de zevende dag zal het voor u een heilige tijd zijn, een volledige sabbat voor de Here; ieder, die daarop werk verricht, zal ter dood gebracht worden.

Hier vinden wij de ernst van de sabbatdag. Zo horen wij nog regelmatig over de sabbat in Israel, men wilde bv niet dat er gevlogen werd op de sabbat, volgens de orthodoxe joden.

 

Deuteronomium 5:15  want gij zult gedenken, dat gij dienstknechten in het land Egypte geweest zijt, en dat de Here, uw God, u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en met een uitgestrekte arm; daarom heeft u de Here, uw God, geboden de sabbatdag te houden.

 

Hier vinden wij dat God wilde dat wij hem zouden gedenken; Gods volk moest blijven gedenken hoe Hij zijn volk uit Egypte redde, uit een slavernij, zonder rechten!

Zo is eigenlijk ook de zondag, een dag dat wij kunnen denken aan de dag dat wij de Here Jezus leerden kennen in ons leven. Maar na enige tijd en studie kan men inzien dat niet de zondag die dag is. De eerste christenen hielden allemaal de sabbatdag. De eerste dag van de week, was de eerste sabbatdag, na de nieuwe maan! Het werd later de zondag omdat keizer Constantijn, ook na zijn schijnbekering, de zon bleef aanbidden en de Joden niet goed gezind was.

 

Wat is de bedoeling van de rustdag?

 

God vraagt dat wij die heiligen, m.a.w. dat wij deze dag aan Hem zouden wijden.

Deze dag is gemaakt uit liefde voor de mens, God heeft daarin voorzien.

Marcus 2:27  En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat.

 

Het mag ook geen punt van discussie zijn, sommige christenen houden hun samenkomsten op zaterdag anderen traditioneel op zondag, Het is niet nodig dat men hierover strijd voert. Ook moet men geen nieuwe kerkelijke wetten maken die afwijken van de Bijbel. Paulus bewaart de vrede door hierover te schrijven aan de christenen te Kolosse.

 

 

 

 

Kol.2:16

Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat,

 

 

 

Matth.12 : 1-8

 

 

1 ¶ Te dien tijde ging Jezus op de sabbat door de korenvelden en zijn discipelen kregen honger en begonnen aren te plukken en te eten. 2  Maar toen de Farizeeen dit zagen, zeiden zij tot Hem: Zie, uw discipelen doen wat men op sabbat niet mag doen.

3  En Hij zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen wat David gedaan heeft, toen hij en die met hem waren honger kregen?

4  Hoe hij het huis Gods binnengegaan is en zij de toonbroden hebben gegeten, waarvan hij noch die met hem waren mochten eten, doch alleen de priesters?

5  Of hebt gij niet gelezen in de wet, dat op de sabbat de priesters in de tempel de sabbat schenden zonder schuldig te zijn? 6  Maar Ik zeg u: Meer dan de tempel is hier.

7  Indien gij geweten hadt, wat het zeggen wil: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande, dan zoudt gij geen onschuldigen hebben veroordeeld. 8  Want de Zoon des mensen is heer over de sabbat.

 

De discipelen krijgen honger en willen eten, ze plukken aren en eten.

De Farizeeërs zien dit en klagen dit aan. Zij spelen rechter, zo zijn er mensen gestorven omwille van het niet respecteren van de sabbat! Zo zijn er mensen die later hun job verloren door niet willen gaan naar de zondagsmis!

Diezelfde farizeeërs maakten al eigen wetten om hun gezag te verhogen, DAAROM zegt Jezus hun  in vers 3 “hebt gij niet gelezen.” Ze maakten een eigen god!

Ook vele discussies komen er onder de christenen omdat men niet genoeg de diepgrondiger Bijbelstudie volgt of geeft!

 

Jezus geeft hierop een antwoord:

Ø  David en de mannen die bij hem waren aten van de toonbroden toen ze honger hadden, dit was verboden. 1Sam.21 

Ø  De priesters werken op sabbat in de tempel.

       9  En op de sabbatdag twee gave, eenjarige schapen en twee tienden fijn meel als spijsoffer, aangemaakt met olie, en het bijbehorend plengoffer. 10  Het is het brandoffer van de sabbat op elke sabbat boven het dagelijks brandoffer en het bijbehorend plengoffer. Num 28

 

Wat wil Jezus met deze voorbeelden eigenlijk duidelijk maken?

 

In ieder geval als het niet anders kan, mag men werk verrichten op de rustdag, zoals werk tot eer van God, zorgen om te eten.. , alles wat uit noodzaak is.

Maar het werken voor eigen voordeel, en eigenbelangen, en zich van God niets aantrekken, is in feite God vernederen, en zal nooit tot een zegen zijn.

In vers 6 maakt Jezus duidelijk wie Hij is. “meer dan de tempel is hier.”

Jezus, Zoon van God, staat boven de wet en boven de regels van de tempel

Jezus beslist wat er op de sabbat wel mag en wat niet.

In vers 7  Maakt Jezus duidelijk dat men zichzelf niet hoeft op te offeren voor de zondag, maar medeleven met de mensen en barmhartig zijn is belangrijker.

 

Daarom zorgde Jezus om dit nog eens duidelijk te maken:

Marcus 3 : 1-6  De genezing op sabbat.

 

1 ¶ En Hij ging wederom een synagoge binnen en daar was een mens met een verschrompelde hand;

2  en zij letten op Hem, of Hij hem op de sabbat genezen zou, om Hem te kunnen aanklagen.

3  En Hij zeide tot de mens met de verschrompelde hand: Kom in het midden staan.

4  En Hij zeide tot hen: Is het geoorloofd op de sabbat goed te doen of kwaad te doen, een leven te redden of te doden? Maar zij zwegen stil. 5  En nadat Hij hen, zeer bedroefd over de verharding van hun hart, rondom Zich met toorn had aangezien, zeide Hij tot de mens: Strek uw hand uit! En hij strekte haar uit en zijn hand werd weder gezond. 6  En de Farizeeën gingen heen en pleegden terstond met de Herodianen overleg tegen Hem ten einde Hem om te brengen.

 

In vers 4 vraagt Jezus in feite: Mag men iemand helpen of moet men hem in de kou laten staan? Dit is goed doen of kwaad! Hem in de kou laten staan zou zelfs zondig zijn.

Er staat ook redden of doden.

Hieronder moeten wij begrijpen: dat wanneer wij zouden nalaten en wij bij een verkeersongeval zouden komen, en daar geen hulp bieden, zodat gekwetste mensen zouden sterven, wij zondigen!

Denk maar aan de barmhartige Samaritaan, de leviet ging voorbij het slachtoffer!

 

Hoe reageert Jezus op de reactie van de farizeeërs?

 

Hij is boos over hun verharding, en dat ze niet luisterden. Hij had het uitgelegd, maar nu geneest hij iemand op sabbat om hen duidelijk te maken dat men moet goed doen op sabbat.

 

Exodus 16:23  Toen zeide hij tot hen: Dit is wat de Here gezegd heeft: een rustdag, een heilige sabbat is het morgen voor de Here; bakt wat gij bakken wilt en kookt wat gij koken wilt; laat al wat overblijft liggen om het tot de volgende morgen te bewaren.

2 gedachten over “ZONDAG RUSTDAG ?”

    1. De eerste christenen kwamen nooit op de zondag samen! Dat veranderde met de schijnbekering van Keizer Constantijn, stichter van de Katholieke kerk, rond 300 na Chr.De grondtekst wijst naar: de eerste sabbat na de nieuwe maan. Zo volgde de gemeente of “kerk” de beslissingen van de staat. Er staat niet week, maar Motza ei-Shabbat om het brood te breken. Het brood breken is ook geen eucharistieviering! Uw reactie verwonderde mij helemaal niet, ik wist het vroeger ook niet!

Reacties zijn gesloten.