DE HEMELPOORT

clip_image002

 

clip_image004

 

13  Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; 14  want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 15   Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.Matth.7

 

23   Iemand zei tegen Hem: “Here, er komen zeker niet veel mensen in Gods  koninkrijk?”

24  “De deur naar de hemel is smal,” antwoordde Jezus. “Doe uw uiterste best er binnen te komen. Want vele mensen zullen het tevergeefs proberen. ( boek vert.) Lukas 13.

 

Vandaag leven vele christenen in de hoop, plots te worden opgenomen, en bij de Here te zijn. Dit is hun grote troost, verlangen en hun toekomst. Troost want ze zullen hun geliefden “in” de Here terugzien. Wij weten aan de hand van de Bijbel dat er een veel lauwheid en dwaling zal zijn onder de christenen in de eindtijd. Let op voor geldzuchtige predikers! Ook weten wij dat er een grote geloofsafval zal zijn voor de opname zal gebeuren.( 2 Thess. 2:3). Het is niet altijd even gemakkelijk in onze dagen, vele christenen zijn teleurgesteld in gemeente of organisatie! De enge poort wijst erop dat er niet zoveel ruimte is. Men moet opletten als je met je auto weinig plaats hebt in een nauwe doorgang. Opletten spreekt hier over goed uitkijken en nadenken om zijn doel, de hemel en de heerlijkheid Gods niet te missen. Denk aan de dwaze maagden. Een brede poort en brede weg spreekt van ruimte en breedte. Zo kan men breed denken vandaag, alles moet kunnen in dit korte aardse leven, zo denkt de ongelovige. Dit spreekt over het werelds denken, de Bijbel noemt dit een “vleselijk” denkpatroon. De mens die geestelijk denkt, is iemand die weet dat hij geschapen is om te leven tot eer van zijn Schepper! Hij maakte eens een keuze voor Jezus, ontving Gods Geest, en vond die smalle weg.

 

en weinigen zijn er, die hem vinden.

 

Weinigen zoeken vandaag nog  naar God.

Jes 31:1  Wee dengenen, die in Egypte om hulp aftrekken, en steunen op paarden, en vertrouwen op wagenen, omdat er vele zijn, en op ruiters, omdat die zeer machtig zijn; en zien niet op den Heilige Israëls, en zoeken den HEERE niet.

Egypte staat symbool voor een goddeloze wereld. Men zoekt altijd wereldse oplossingen, vertrouwend op militaire macht.

Men vindt de levensweg niet, omdat men niet wil luisteren naar het woord van God. Men heeft geen tijd, of men heeft genoeg van de schijnheiligheid van het Babelse christendom. Men kijkt naar godsdienst als naar een grootwarenhuis. Welk product is het beste en goedkoopste. Welke godsdienst is de beste? Men verblindt zichzelf en vindt de weg niet, men is teleurgesteld in allerlei godsdiensten die elkaar bestrijden. Zo zoekt men naar een wereldwijde georganiseerde eenheid door allerlei compromissen, zoals in de politiek. Zo maakt men de weg breder.

De enge poort is een beeld, dat er ook maar één waarheid is!

Er is maar één weg om in de hemel te komen. Het is de levensweg van Jezus, enkel de Bijbelse weg! Geen kerkwegel! Geen kathedraal of moskee!

Johannes 10:9  Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden;

en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

Jezus is de hemelpoort, slechts door te geloven in Hem is het mogelijk om behouden te worden. Slechts door te geloven in wat er in de Bijbel staat kan men behouden worden. Wie niet wil geloven dat Jezus de zoon van God is, is al verloren. Door Jezus wordt er niemand gediscrimineerd, iedereen krijgt de gelegenheid om te geloven dat Jezus God is! De hemel heeft als het ware maar één deur!

 

De enge poort duidt erop dat het een kleine minderheid in de wereld zal zijn die erdoor gaat!

 

De poort is eng gemaakt omwille van twee redenen:

1. Met een onvergeven zondig leven kom je er niet door, ook al was er maar één zonde in je aardse leven!

2. De wet. Door werken der wet kan men ook niet ingaan. Dus door goede werken en rechtvaardig te leven” komt men ook niet in de hemel.

 

9  Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen?

10  Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters zullen het Koninkrijk Gods niet beërven.

11  En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God. 1 Cor.6

 

19  Ontsluit mij de poorten der gerechtigheid, ik zal daardoor binnengaan, ik zal de HERE loven.

20  Dit is de poort des HEREN, de rechtvaardigen gaan daardoor binnen. Ps. 118

 

Het afwassen gebeurt enkel door spijt en berouw, te hebben over uw zonden. En dan te geloven in het offer van Jezus, welke onze zondestraf droeg! Die straf was een doodstraf.

 

clip_image006

 

Komen er veel mensen in de hemel?

 

23 En iemand zeide tot Hem: Here, zijn het weinigen, die behouden worden? (13-24a) Hij zeide tot hen:

24  (13-24b) Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Lukas 13

 

Dat was een vraag aan Jezus gesteld. Je zou kunnen zeggen dat het iemand was die wilde weten of het reddingswerk van Jezus een succes zou worden. Of zijn gemeente vele leden zou hebben. Jezus zei niet hoeveel mensen er behouden zouden worden, of hoeveel mensen tot Zijn gemeente zouden behoren. Jezus telde niet, zoals er soms christenen telkens gaan tellen hoeveel mensen tot de gemeente behoren.

Enkel “velen” zullen niet kunnen ingaan! Denk aan de rijke jongeling, het beeld van vrij en welvarend Europa?

Dus weinigen, een klein kuddeke!

 

 

 

Een gedachte over “DE HEMELPOORT”

Reacties zijn gesloten.