ALS GOD ZAL LACHEN

Er is een spreekwoord: “Lachen is gezond”, doch het lachen geneest niet. Wij leven in een wereld waarbij mensen moeite hebben om hun problemen weg te lachen. Om te lachen is meestal een inspanning nodig, en verdriet komt vanzelf. In de Bijbel kunnen wij lezen dat God ook kan lachen, de vraag echter is: wanneer en waarom? De tijd van het lachen en spotten met God is ook bijna voorbij! De tijd dat God zal lachen is nabij! Dit kunnen wij lezen in een psalm, namelijk: Psalm 2

Waarom en wanneer zal God lachen?

 1  Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid?

 Dit is een profetische en Messiaanse psalm welke het heeft over een tijd waarin wij leven. Koning David schreef dit lied destijds toen de filistijnen (Palestijnen) de andere volkeren ophitsten om te strijden tegen David, een man naar Gods hart!Vandaag zien wij dat Israel opnieuw moet toezien, hoe andere volkeren oproerig worden en zich verzetten tegen het bestaan van een Joodse staat Israel. Het is nutteloos en heeft geen enkele zin, ijdelheid! De nieuwe strijd van David en Goliath staat precies voor de deur.

2  Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op;3  zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Psalm 83

2  De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de HERE en zijn gezalfde:

Wij stellen vandaag vast dat er verschillende landen zijn die samenspannen en verbonden sluiten tegen Israel. De wereld moet beseffen dat de enige God die leeft, de God van Israel is! De gezalfde hier beschreven is de Messias, Jezus Christus.

De wereld wil een complete vrijheid, men wil af van al die Bijbelse wetten. Men wil eigen wetten maken voor een Godsdienst zonder God. God gaf zijn wetten aan het volk Israel en voor de ganse mensheid, opdat ze in vreugde en vrede zouden kunnen leven. Maar de “beschaafde” volkeren willen het beter weten dan God! Daarom zal God lachen!

4  Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen.

4  Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten. Psalm 2

4  He that sitteth in the heavens shall laugh; the LORD shall hold them in derision.(King James vertaling)Psalm 2

God heeft veel enorm veel geduld, Hij ziet rustig toe naar de mensen en het wereldgebeuren. Hij kent de spanningen en de vredesbesprekingen in het M.O.

Hij kent al de wereldproblemen, alle crisissen die de mens heeft veroorzaakt en de satan die Gods werk wil vernietigen.  Wereldwijd worden de mensen angstig en bezorgd. (Luc.21:25) NU lacht God ook nog niet, Hij is barmhartig en genadiger dan mensen.

Men hoort veel over “God is liefde”. Maar God is niet zo liefdevol, wanneer men met Hem spot en lacht. Noach sprak over wat God had gevraagd, en iedereen lachte met hem, Gods oordeel daarop was niet liefdevol! Gods geduld is niet eeuwig! God vraagt dat de mensen naar Hem zouden luisteren en Hem aanbidden en gehoorzamen met hart en ziel.Wanneer iemand echt niet wil veranderen van gedachten tegenover zijn Schepper, dan lezen wij dat God niet zo liefdevol gaat optreden:

12  Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan,

13  Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten. Psalm 7 

Bekeren, betekent niet dat men zich tot een bepaalde kerk of godsdienst moet bekeren, maar terugkeren naar de Schepper en luisteren wat Hij zegt ! In de Bijbel lezen is luisteren!

Die dodelijke wapenen, zijn gebeurtenissen die een mens kunnen overvallen en die de dood tot gevolg kunnen hebben. Brandende pijlen kunnen wij begrijpen als allerlei tegenslagen, ongelukken, ziekten enz.

Lachen met God is niet gezond, maar het gevaarlijkste wat bestaat!

LACH NIET MET GODS WOORDEN!

In de geschiedenis, heeft de mens wel gelachen met God. Spotters hebben geen enkel ontzag meer, en spotten met God en gebod op allerlei wijze, en mensen lachen mee. In de Bijbel vinden wij ook gevallen van mensen die lachten uit ongeloof met God, en met wat Hij sprak.

Ge 17:17  Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht, lachte en zeide bij zichzelf: Zal dan aan een honderdjarige een kind geboren worden, en zal Sara, een negentigjarige, baren?

Ge 18:12  Dus lachte Sara in zichzelf, denkende: Zal ik wellust hebben, nadat ik vervallen ben, terwijl mijn heer oud is?

Ge 21:6  En Sara zeide: God heeft gemaakt, dat ik lach; ieder die het hoort, zal om mijnentwil lachen.

Ge:21: 1  De HERE bezocht Sara, zoals Hij gezegd had, en de HERE deed aan Sara, zoals Hij gesproken had. 2  En Sara werd zwanger, en zij baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, te bestemder tijd, waarvan God tot hem gesproken had.

God had nakomelingen beloofd aan Abraham. God sprak hen aan, deed die belofte, en wat Hij beloofde gebeurde ondanks het lachen! Sara en Abraham stokoude mensen kregen het ongelooflijke, een kind! Wat niemand nog wilde geloven, gebeurde! Zo is het met de ganse Bijbel, en met alles wat God daarin heeft belooft, God is geen hedendaagse politieker!

 

Wie met de Bijbel lacht, die kan dat tot op het ogenblik en tot de tijd dat God zal beginnen te lachen!

Nergens anders is sprake dat God lacht, tenzij op de dag dat het duizend jarig vrederijk van Christus zal beginnen. God lacht niet zoals de mensen, Zijn lachen, zal een straffen betekenen van de volken die Hem en zijn volk Israel haten! Van hen die optrekken naar Jeruzalem om zijn volk te vernietigen!De dag dat de antichrist, met de grote mond, en de valse profeet levend en als eersten de hel als woonplaats krijgen!Allen die geen rekening willen houden met Gods woorden, lachen met hen die wel  vertrouwen op wat God beloofd heeft in de Bijbel. Zij die niet geloven vertrouwen op hun rijkdom, macht en hun bankiers! Helaas! Ook hier komt verandering, want de tijd dat de rechtvaardigen zullen lachen komt ook nog!

3  (52-5) Gij hebt het kwade lief boven het goede, leugen boven waarheid spreken. Sela 4  (52-6) Gij houdt van allerlei verderfelijke taal, van een bedrieglijke tong.

5  (52-7) Maar God zal u voor eeuwig verbreken, Hij zal u wegrukken en uit de tent sleuren, u ontwortelen uit het land der levenden. Sela 6   (52-8) Dan zullen de rechtvaardigen het zien en vrezen, en over hem lachen: 7  (52-9) Ziedaar de man die God niet tot zijn veste stelde, maar die op zijn grote rijkdom vertrouwde, zich sterk waande door wat zijn onheil werd. Psalm 52

 Lu 6:21  Zalig, gij, die nu hongert, want gij zult verzadigd worden. Zalig, gij, die nu weent, want gij zult lachen.

GOD LACHT MET DE GODDELOZE

12  De goddeloze smeedt boze plannen tegen de rechtvaardige en knarst de tanden tegen hem; 13  de Here belacht hem, want Hij ziet, dat zijn dag komt. Psalm 37

God ziet naar de ongelovigen die geen rekening met Hem willen houden, hij ziet hoe ze plannen maken om de christenen te treffen. Hij ziet hoe ze kwaad bedenken. God lacht met hen, want Hij ziet hun stervensdag en stervensuur naderen. Hun leven is in Gods handen en door iets anders!

3   Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4  en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is.

2 Petr.3

De psalm eindigt met een oproep die God nog eenmaal doet:

10   Nu dan, gij koningen, weest verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde.

12  Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn.

Welzalig allen die bij Hem schuilen!

2 gedachten over “ALS GOD ZAL LACHEN”

 1. Dank voor jullie inzichten waaraan ik graag enkele dingen toevoeg als duiding. Het staat u vrij ze al of niet ter harte te nemen.

  Het lijkt me nuttig te duiden wat de uitdrukking ‘Volk van God’ betekent. Je hoeft als mens niet eens in God te geloven om in de loop van de geschiedenis met het blote oog vast te stellen wat het Oudtestamentische begrip ‘volk van God’ betekent.
  De ‘Joden’ (die term wordt waarschijnlijk pas vanaf de 6de eeuw VC gebruikt) kun je zien als volk van ‘God’ (gelovend in slechts één ondeelbare godheid die niet kon/mocht worden afgebeeld: de ‘Éne, Volmaakte Onzienklijke’) zoals de andere volken volken van ‘vele goden’ waren.

  Zo staat ‘volk van God’ tegenover ‘volken van goden’.

  Je mag maar hoeft alvast hiervoor niets te ‘geloven’… je kunt het ‘literair’ vaststellen:. Buiten de ‘God’ van de Hebreeuwse teksten, werd er in de tijd vóór Christus geen enkele andere godheid beschreven met ‘tegelijk’ deze eigenschappen (zelfs los van de vraag of je daarin ‘gelooft’, bekijk het eens strikt literair of geschiedkundig):

  1. ‘Één’ en ondeelbaar (De Assyrische Ashtar en de Egyptische ‘Re’ waren ook ‘één en ondeelbaar’)
  2. ‘Onafbeeldbaar’ (Ashtar en Re werden als ‘Zon’ voorgesteld, dus afgebeeld… hier houdt de vergelijkig met ‘God’ van de Hebreeuwse teksten op)… alle ‘goden’ van polytheïstische godsdiensten werden ook afgebeeld.
  3. ‘Volmaakt’. Alle ‘goden’ werden als ‘onvolmaakt’ verkondigd; zonder uitzondering. Dat is ook logisch want als bvb. 117 ‘goden’ allemaal ‘volmaakt’ zouden zijn; dan zouden zij een eenheid en geen meervoud meer vormen.

  Deze 3 eigenschappen die toegedicht werden/worden aan ‘God’ volstaan om strikt literair en historisch ‘vast te stellen’ (zelfs geheel los van wie er wat ook wilt geloven of niet geloven!) dat de ‘Joden’ het enige volk van ‘God’ (met tegelijk die 3 toegedichte eigenschappen) waren.

  De Joden waren ‘het’ (enige) volk van ‘God’ zoals bvb. de Grieken ‘een’ (maar niet het enige) volk van ‘goden’ waren.
  Er waren voorts nog enkele ‘volken van ook een eenheidsgod (Re, Ashtar, Zoroaster, …) maar deze waren allen afgebeeld, zodat de vergelijking met ‘JHWH’ – de Onzienlijke – ophoudt. Mozes ‘ziet’ God maar zijn beschrijving is die van ‘een niet te verdragen zicht’… de ‘onzienlijke’ dus weer.

  Het lijkt me van groot belang in onze dagen dit begrip goed aanschouwelijk en ook objectief voor te stellen omdat het aanschouwelijk IS… het is zodoende geen religieuze kwestie om wel of niet te ‘geloven’ maar een historisch ‘feit’: de term ‘God’ (één, onzienlijk en volmaakt) komt uitsluitend uit het Jodendom voort… zij zijn dus niet in het minst ook in die zin <>.
  Om het nog wat scherper te formuleren: zelfs indien ‘God’ niet zou bestaan, zelfs dan nog zijn de Joden het volk van ‘God’… omdat dit begrip als literair gegeven UITSLUITEND en UNIEK uit de Joodse geschriften is voortgekomen. Literair vaststelbaar, dus. Niemand hoeft voor deze vaststelling wat dan ook te ‘geloven’. Je kunt uit de geschiedenis aflezen, dus ‘ZIEN’. Volk van ‘God’ is dus geen geloofskwestie!

  Pas vanaf dat er in de geschiedenis literair sprake is van een zekere ‘Jezus’ gaan andere volken zich – net zo empirisch vaststelbaar – ook bezig houden met één, volmaakte, onafbeeldbare ‘God’. Je kunt ook dat ‘zien’ in de geschiedenis van de mensheid; ook dat gegeven vraagt van niemand iets te willen ‘geloven’. Kijken volstaat. Vaststellen, dus.

  Wat de strekking van de tekst betreft, deze bedenking: Jezus wordt tot ‘vloek’, één met de zonde!
  ‘Mijn God, Mijn God waarom hebt Gij mij verlaten’… dit is de definitie van wat een vloek is: verlaten zijn door ‘God’.
  Bekijk het zo eens: voor zover God (voor u of mij) kan of mag of moet bestaan, heeft Hij de volmaakte vervloekt om de onvolmaakten. Voor zover ‘God’ bestaat is Hij de vloek voorbij.
  Wie dat gelooft (aannemelijk acht) mag zeker van ‘niet-vervloeking’ zijn (God is de vloek immers voorbij. Wie dat niet aanneemt is daar vanzelfspreken niet zeker van. NIEMAND kan daar op grond van de Bijbel een sluitende uitspraak over doen. Het ‘Woord’ laat over de onzekeren geen zekerheid bestaan. Noch inzake redding, noch inzake verlorenheid. Het lot van de onzekeren blijft onzeker. We kunnen op grond van de tekst daarover zelf niet oordelen, we krijgen er geen beeld van zoals we van Mozes ook geen beeld van God kregen.

  Ook dit is maar een literaire en ook historische vaststelling. Meer niet.

 2. “Voor zover God kan of mag bestaan” in uw tekst laat mij begrijpen of vermoeden dat u geen geloofszekerheid hebt. De Bijbel leert duidelijk dat de twijfelaar verloren gaat.De Bijbel is historisch onfeilbaar.

Reacties zijn gesloten.