VALSE PROFETEN

clip_image001

 

 En Jezus antwoordde en zeide tot hen:

Ziet toe, dat niemand u verleide! Matth.24

 

clip_image003

Toen Jezus rustig op de Olijfberg was gezeten, kwamen zijn nieuwsgierige discipelen bij Hem, en stelden Hem vragen over geprofeteerde gebeurtenissen in verband met de tekenen van Zijn wederkomst en de eindtijd.

Wij mogen de eerste discipelen dankbaar zijn dat ze die vragen hebben gesteld, de woorden van Jezus geven ons inzicht, bijzonder in onze tijden.

Hij gaf als teken, dat er ernstige dwalingen, vals geloof, leringen van boze geesten en misleidingen zouden komen in de tijd voordat Hij terug zou komen. Valse messiassen en predikers!

 

Lu 18:8  Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan “het” geloof vinden op aarde?

clip_image005

Wij weten dat er veel gespot komt als er sprake is over de wederkomst van Christus, maar het gaat er hier over, of Jezus nog geloof in Hem zal vinden. Inderdaad Jezus heeft het over “het” geloof. Het geloof in Hem, dat spreekt over vergeving door Zijn bloed! Jezus, wees en wijst, rechtstreeks naar alle mensen die dachten, dat ze door goede opvoeding en naar een kerk te gaan behouden zouden zijn, en dachten van zichzelf dat ze “goede” en “eerlijke” burgers waren. Daarom gaf Hij het voorbeeld van de Farizeeër en de tollenaar die opgingen naar de tempel, en daar werd door allebei gebeden, en die tollenaar werd behouden, omdat hij tot inzicht kwam dat hij een zondaar was en spijt had over zijn leven zonder rekening te houden met God!

 

Opgelet voor de hedendaagse valse predikers en theologen! Wat doe je?

Luisteren naar de waarheid! Lijkt eenvoudig, luisteren naar Hem die eens zei:

 

Joh 14:6  Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.

 

Daarom gaan wij even kijken hoe wij al die verleiders, de schijnbaar triomferende evangelisten en andere kerkleiders, kunnen herkennen als leugenaars.

Een dienstknecht van Jezus, Judas, de broeder van Jacobus gaf ons een leidraad. Hij roept op om te strijden voor de waarheid, en de genade niet in losbandigheid te veranderen. Judas geeft ons hier vele kenmerken van valse profeten, die enorm vele mensen misleiden, en een grote afval van het ware geloof veroorzaken.

 

11  Wee hun, want zij zijn de weg van Kain opgegaan,

 

De weg van Kaïn opgaan betekent, de levensstijl van een kerkganger. Kaïn, een ongelovige landbouwer, ging op om ook zijn offer te brengen, dus hij deed als een gelovige. Maar zijn offer koste hem niets, niet de minste inspanning.

Kain sloeg al Gods raad in de wind, en diende God op zijn eigen goedkope traditionele wijze. Uiteindelijk werd hij een moordenaar uit jaloersheid. Valse apostelen lopen over lijken, zijn liefdeloos, en verklaren de Bijbel naar eigen inzicht. Ze vergeestelijken vele Bijbelteksten, dit is een eigenmachtige uitleg, welke God verbied! Judas bedoelde dat het mensen zijn die in de gemeente komen en zoeken om je geestelijk leven te verwoesten. Ze zoeken veel aandacht op gelijk welke wijze.

 

Zij zijn voor de verleiding van een Bileamsloon bezweken

 

clip_image007PAUS

Het zijn godsdienstige misleiders, die zich laten verleiden door geldzucht.

(1 Tim.6:10) Bileam, een rijke valse profeet, een paranormale waarzegger kreeg veel geld om allerlei magische vervloekingen uit te spreken, en voorzeggingen te doen. Die man stond open voor de bronnen van God en satan. Hij bracht waarheid en leugen door elkaar. Het doel was om Israel te misleiden, en het te laten vermengen met andere volkeren door listige feesten met veel ontucht. Hun doel is ganse gemeenten te misleiden, en subtiel laten opgaan met andere godsdiensten, via allerlei religieuze muziekfestivals. Opgelet voor gevaarlijke valse evangelisten of oudsten die waarheid en leugen door elkaar halen, en op deze wijze de christenen in verwarring en twijfel willen brengen. Het is een zeer doelgericht misleiden volgens deze brief.

 

door het verzet van een Korach ten onder gegaan

 

De Korachieten kwamen in opstand tegen Mozes, zij dachten dat zij alleen de priesters waren en aanvaarden het gezag van Mozes niet verder. God had Mozes en Aaron aangesteld als leiders. Wie God heeft aangesteld als leider, zal ook Gods medewerking ervaren. Er kan zich nog veel strijd ontwikkelen onder gelovigen, doch uiteindelijk zien wij dat de Korachieten omkwamen.(Num.16:35).

Ook de hedendaagse valse predikers zullen omkomen, allen die buiten Gods gezag spreken.Het zijn Profeten welke niet door God zijn gezonden!

15  Ook zeide de profeet Jeremia tot de profeet Chananja: Hoor nu, Chananja, de HERE heeft u niet gezonden, en gij hebt dit volk op een leugen doen vertrouwen;

16  daarom, zo zegt de HERE: Zie, Ik zend u weg van de aardbodem, nog dit jaar zijt gij een lijk, omdat gij afval van de HERE hebt gepredikt.

17  En de profeet Chananja stierf in dat jaar, in de zevende maand. Jer.28

 

wolken, die geen water geven, daar zij door winden voorbijgejaagd worden; bomen, die in de late herfst geen vrucht geven; tweemaal gestorven zijn zij en ontworteld;

 

Zulke misleiders zijn zeer tijdelijk van aard. Ze verdwijnen soms plots van het wereldtoneel. Ze geven geen water. De regen was een zegen en kon verkwikking geven. Zij kunnen geen verkwikking geven, ze zijn niet tot zegen. Weinig mensen komen er werkelijk tot echt geloof. Een mens komt tot wedergeboorte door geboren te worden uit water en geest, maar die predikers geven geen water, hun Bijbeluitleg is onbetrouwbaar en ze zoeken een valse eenheid.

Een symbolisch beeld van Gods woord is water, en ook zaad. Zo maakte Jezus de volgende gelijkenis:

24  Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker.25  Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg.26  Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid te voorschijn.27  Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid?28 Hij zeide tot hen: Dat heeft een vijandig mens gedaan. (13-29a) De slaven zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij het bijeenhalen?29  (13-29b) Hij zeide: Neen, want bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken.30  Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur.

Wanneer de mens niet aandachtig is, (sliep) slikt hij predikingen die niet stroken met de waarheid. Die mens is als de dwaze maagden, zonder olie.Zoiets kan zeer gevaarlijk zijn, slecht geleerd, slechte en eigenmachtige Bijbeluitleg, onkruid en de gevolgen brengen scheuringen en slecht gedrag voort. (19)

Flp 3:18  Want velen wandelen (ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende) als vijanden van het kruis van Christus.

 

Jezus zegt: Een vijandig mens heeft dit gedaan, dit zijn de dwaalleraars.

De knechten maken zich een probleem, en vragen om het onkruid te verwijderen. Gelovigen en schijngelovigen leven samen, in gemeenten, kerken, organisaties, in families, enz.

clip_image009De Heer gebied te wachten tot de oogsttijd, de oordeelstijd. De Heer wil zijn kinderen niet kwetsen door hun geliefden die niet geloven weg te rukken. Die oogsttijd is het binnenhalen van al de gelovigen. (Luc.10:2) Wij moeten er op letten dat wanneer de oogsttijd begint, men begint met het onkruid te verwijderen. Dit zijn de schijnheiligen. Vandaar de vele scheuringen die wij vandaag opmerken, samen met kwetsende woorden, en achterblijvende broeders en zusters!

Daarom haalt Judas de profetie aan van Henoch,

om aan te tonen dat er een einde komt aan alle dwalingen en een vierschaar komt om te straffen. Deze rechtbank zal bestaan uit tienduizenden christenen om al de goddelozen te straffen.

Alle goddelozen die harde taal hebben gesproken tegenover God, komen in het laatste oordeel.

 

Ook de antichrist waarvan geschreven staat:

Opb 13:5  En hem werd een mond gegeven die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.

 

Judas verwijst naar een boek van Henoch: 27, bij dit oordeel zullen ook de “begenadigden” aanwezig zijn. Judas haalt dit boek aan om zijn schrijven te bevestigen vanuit het O.T. De boeken van Henoch behoren tot de verloren Bijbelboeken, doch nu gedeeltelijk teruggevonden.

Daar zullen die valse predikers met hun vleiende taal, een einde kennen. Onder deze  meeslepende taal kunnen wij begrijpen, zij die de mensen niet willen kwetsen met woorden als: zonde, oordeel of hel.

 

 

13  Toen zeide ik: Ach, Here HERE: zie, de profeten zeggen tot hen: Gij zult geen zwaard zien en geen honger zal u treffen, maar een ongestoorde vrede zal Ik u geven te dezer plaatse. 14  Maar de HERE zeide tot mij: Leugenachtig profeteren de profeten in mijn naam, Ik heb hen niet gezonden, hun geen opdracht gegeven, en niet tot hen gesproken; een leugengezicht, ijdele waarzeggerij en bedriegerij van hun eigen hart profeteren zij u.Jer.14

 

1Jo 4:1  Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.

 

Vg. R.GAYTANT

Biblespace Vlaanderen

Een gedachte over “VALSE PROFETEN”

  1. Wat mensen zouden moeten doen, is boek Genesis ontsluiert lezen. Ik heb begrepen dat deel # 2 ook al uit is. Zoek op internet naar boek genesis ontsluiert. Ze zijn over de gehele wereld te verkrijgen. Groette Van D.Weesie

Reacties zijn gesloten.