TOPSECRET – DE OPNAME VAN CHRISTENEN

DE GEHEIME ONTVOERING

 de opname

Onder alle wedergeboren christenen leeft er reeds lang een hoopgevende gedachte, waarbij het gaat om een in de Bijbel beschreven opstanding uit de dood. Dit met een stralend verheerlijkt lichaam dat in staat is de hemel binnen te gaan. (1 Cor.15,51) De apostel Paulus legt dit toekomstig geheim van de opstanding uit aan de christenen te Korinthe. De ene christen gelooft er al niet meer in, of twijfelen, nog een andere, wakkere christen  kent een gezond verlangen en stelt zich nog enkel de vraag:

Wanneer?Hoelang nog?

Paulus spreekt over de opstanding en de transformatie ook van hen die op dat ogenblik nog in leven zijn, dit zal gebeuren bij de “Laatste bazuin”. Een eerste bemoediging mag zijn dat deze bazuin niets heeft te maken met de oordeelsbazuin uit de Apocalyps, welke wedergeboren christenen niet zullen beleven.

Bij onderzoek blijkt dat het hier gaat over de “Laatste bazuinstoot of geschal”. Toen God Zijn volk uit Egypte verloste, reisde het naar het beloofde land. Het volk kende toen het gebruik van het bazuingeschal.

Zo trok de eerste lange bazuinstoot de aandacht van het volk.

De tweede bazuinstoot, waren een reeks van korte stoten, en het volk begreep hierbij dat ze dienden te beginnen met het af te breken van hun tenten enz.

De laatste bazuinstoot daarbij kende het volk dat de tijd er was om te vertrekken. Dit staat niet in verband met de laatste oordeelsbazuin uit het boek Openbaringen.Het lijkt wel ook de moeilijke levensreis van iedere christen op weg naar het beloofde. Heeft dit Bijbels geheim iets te maken met het feest der bazuinen? Sommigen vinden in de Hebreeuwse Bijbel onder Leviticus 23 een uitleg, of een betere vertaling vanuit de  Hebreeuwse Bijbel, dat namelijk die bazuinstoot, een jubelkreet kan zijn uit menselijke emoties. Een vreugdekreet, dit zou veel verwarring wegnemen i.v.m. de oordeelsbazuinen uit openbaring. Messiaanse christenen vinden hier een beeld van de vreugde bij de opname van de gemeente van Christus. 

Uit de lucht gezien was dit tentenkamp met tabernakel in de woestijn, in de vorm van een kruis, dat zich verplaatste naar het beloofde land! Eens sprak Jezus:

27 Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn. (Luc.14)

 

Niemand weet wanneer de opname zal gebeuren, wanneer de bruidegom Zijn bruid komt ophalen. Het was vroeger altijd de vader van de bruidegom die dit voorbereide, en ook de datum! Een verrassing voor de zoon!  Onlangs ontdekte men in een bepaald land met Israëlieten, waar er nog een oude traditie bestaat, waarbij de bruid dient te wachten tot op een niet afgesproken dag de bruidegom komt en zijn bruid plots meeneemt naar zijn huis en huwt, als alles klaar is.  Zo weten christenen met dat verlangen, op basis van een belofte, dat Hij zeker komt, maar niet het tijdstip of de dag. Waar de plaats van het huwelijksfeest zal zijn weten wij ook niet.

Waarom zal men, dit tijdstip nooit kunnen vastleggen? De opname zou gebeuren op het feest der bazuinen, MAAR dit zou plaatsvinden op een nieuwe maansdag, een sabbatdag, welke men nooit precies kan vaststellen,zoals men ook het jaar niet weten!

 

Zijn er dan geen tekenen die voorafgaan

aan dit heimelijk gebeuren?

 

Neen, de Bijbel leert nergens van tekenen die voorafgaan aan dit plotse gebeuren, waarbij de graven opengaan van de christenen. Doch er zijn wel de tekenen die voorafgaan aan de zichtbare wederkomst van Jezus Christus op aarde. (Matth.24) Ook de eerste discipelen stelden zulke vragen. Jezus komt terug en alle heiligen met Hem, om duizend jaar te regeren, (Openbar.20,4) en dan de satan zijn macht te ontnemen op aarde. (Openbar.20,2)

Welke tekens kan men vinden bij de profeet Zacharia?

1 Zie, er komt een dag voor de Here, waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. 2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. 3 Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; 4 Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; Zacharia 14

Er komen kleine en grotere tekenen aan de profetische horizon. Reeds jaren zoekt men naar een vrede, laten wij begrijpen, een soort wapenstilstand in het Midden-Oosten. Momenteel zien wij turbulente en moordende tijden bij de vijanden van Israël. Zo verkoopt men reeds in Syrië organen van vermoorde christenen! Enkel Jezus zal een “echte” vrede brengen. Het zoveelste hoopvolle vredesplan ligt volgens de media vandaag opnieuw op tafel. Doch opvallend horen wij spreken om een Internationale legermacht uit te sturen naar het M.O. om dan dat vredesakkoord of verbond te kunnen controleren. Dit is een zeer gevaarlijke situatie voor Israël, welke zijn vertrouwen stelt op politici! (Lees Jes.28,15,16)

Dit evolueren, kan best wijzen naar een stille werking, waarbij God bezig is onopgemerkt die legers te verzamelen, zoals Hij dit liet opschrijven door Zijn profeten. Deze profetie kan zich binnen afzienbare tijd  vervullen, indien dit akkoord zou doorgaan, wat wij nog niet weten. Wij lezen in deze profetie van Zacharia dat ook Jeruzalem dan een verdeelde stad zal zijn, met een Joods gedeelte en een Palestijns gedeelte. Ook het land zal verdeeld worden. In het vandaag voorgestelde vredesplan, zouden Israëlische en Palestijnse soldaten in elkaars gebied mogen functioneren. Zo kan Israël in veiligheid leven, wat doet denken aan de tijd die voorafgaat aan Gog en Magog.

clip_image004Hier vinden wij een duidelijk teken van de wederkomst, namelijk wanneer men Gods volk uit Jeruzalem zal wegvoeren. Deze wegvoering in ballingschap zal zeker medewerken ten goede voor Gods volk. Dan wordt het fataal voor alle vijanden van Israël, als God zelf zal strijden met allerlei natuurverschijnselen. Denk aan de doortocht door de Schelfzee, waarin men nog een strijdwagenwiel heeft gevonden van Farao’s leger.

 

Nog andere mogelijke tekens?

Superrijken zoeken vandaag meer naar zeer veilige plaatsen, ze geven in alle stilte veel geld uit aan moderne atoomschuilkelders en dit tegen allerlei komende apocalyptische toestanden. Deze moderne bunkers zijn voorzien van eten en drinkwater voor jaren. Is er een link te vinden in de Bijbel, waarbij men veilige oorden opzoekt om te overleven? Inderdaad! Ook privé raketten om te ontsnappen aan de oordelen van God op aarde, tevergeefs! (zie andere studie) 

Openbaring 6:15  En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen,

verborgen zichzelven in de spelonken, en in de steenrotsen der bergen; (Stat.vert.)

Wij dienen te weten dat God Zijn profetisch woord in de eindtijd snel zal uitvoeren. Zo lezen wij dat bovenstaande profetische tekst behoort tot het zesde oordeelszegel. Dan is er wereldwijd oorlog, hongersnood, epidemieën, natuurrampen, wilde dieren die hun oorden door de ramptoestanden hebben verlaten, met andere woorden uiterst onleefbare toestanden. Deze schuilplaatsen zullen niet meer voldoen, en de dan nog in leven zijnde wereldleiders en andere mensen, zullen zoeken om te schuilen in spelonken en worden zwaar moedeloos.

Welke schuilplaats hebben de Bijbelgetrouwe christenen?

Wanneer wij even lezen over koning David, dan is dit de man die veel schreef en zong over Zijn God die voor hem een schuilplaats, een schild, en een sterke toren, was. Hier proeven wij dat David op zijn God vertrouwde in de moeilijkste dagen van zijn leven. Gelukkig is de mens die God heeft gevonden in zijn leven, en Godvrezend is geworden.(Ps.34:6,23).

8 Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen;9 Het is beter bij de Here te schuilen dan op edelen te vertrouwen. Psalm 118

 

5 Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild. Spreuk.30

 

Het schuilen van de christenen betekent niets anders dan op de Here te leren vertrouwen. Op mensen vertrouwen is een leugenschuilplaats. (Jes.28,17)  Men dient te vertrouwen op Gods woorden, enkel op deze wijze bouwt een christen aan een schuilplaats. Denk aan Noach hij vertrouwde en volgde de woorden van zijn God op, en bouwde de ark, welke voor hem niets anders was dan een schuilplaats om te overleven. Velen noemen zich christen, maar bouwen geen ark, of bouwen een ark met eigen maten, naar eigen zinnen of wandelen op twee wegen. Henoch wandelde alleen met God, plots was hij niet meer!

 

10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven

verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure

der verzoeking, die over de gehele wereld komen

zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.Open.3

 

 

R.GAYTANT, Voorganger

Kasteel dhasonville (9)

 

Een gedachte over “TOPSECRET – DE OPNAME VAN CHRISTENEN”

Reacties zijn gesloten.