Categoriearchief: BIJBELVERKLARING PSALMEN (in opbouw)

Psalmen zangbundel

60 PSALM EN AMERIKA

PSALM 60,  EFRAIM,AMERIKA?

 

clip_image002

 

Koning David schreef dit lied onder leiding van de Heilige Geest, zoals de ganse Bijbel geïnspireerd werd door God. Die gedachte welke hij ontving, vervulde zijn hart met een vrede, waarbij alle volkeren in harmonie met elkaar zouden leven. Dit is vandaag zeker niet het geval. Daarom ligt in dit lied een profetie, welke nog dient vervuld te worden. Deze psalm klinkt als muziek in de oren en brengt hoop in het hart van ieder mens die Gods woorden gelooft en gelukkig wil leven!

Jezus Christus komt en zal deze profetie vervullen, er komt dan pas een wereldwijde vrede, echte vrede, geen tijdelijke wapenstilstand, zoals na de grote oorlog van 1914-1918! Jezus komt duizend jaar regeren met een nooit geziene gerechtigheid! Jezus zal de droom van David vervullen, na een laatste onmenselijke wereldoorlog, waarbij o.a. de vijanden van Israël oordelen zullen ontvangen. Deze psalm is een overwinningslied welke David zal hebben gezonden met hart en ziel. Toen Jezus opging naar de tempel zong Hij psalmen, wellicht ook Psalm 60!

WIJ HOREN KONING DAVID BIDDEN VANUIT

ZIJN HART OM TE OVERWINNEN!

 

(2,7) Wanneer David problemen had, dan ging hij openhartig klagen bij God. Wanneer Jezus uw toevlucht is geworden, dan gaat een christen ook spontaan Jezus aanroepen, bij zorg en kommer, en dit zonder voorgeschreven gebeden!

David heeft begrepen dat God Zijn volk een tijd lang heeft laten vallen, meer nog, het had land verloren door vijandige invallen. Israël was in een akelige en onveilige toestand gekomen, zo dat het bijna zichzelf niet meer kon verdedigen tegen de overmacht van zijn vijandige buren. Het lijkt hier wel ongeveer de hedendaagse toestand, waarbij Israëls vijanden, dreigen om Israël van de kaart vegen. (Ps.83) De politieke wereld wil Jeruzalem, de stad van God, afnemen, door oorlog en een vals vredesverbond. Maar men vergeet de Koning der Joden! (Ps.125,2)

1 Doch zie, in die dagen en in dien tijd, als Ik de gevangenschap van Juda en Jeruzalem zal wenden, 2  dan zal Ik alle volken vergaderen en hen naar het dal van Josafat afvoeren; en Ik zal aldaar met hen richten aangaande mijn volk en mijn erfdeel Israël, hetwelk zij onder de volken verstrooid hebben; en zij hebben mijn land onder zich gedeeld, Joel.2

David maakt biddend zijn beklag: Men vluchtte het land uit, want er waren vele slachtoffers, aardbevingen, alles werd een puinhoop, en de vijand maakte hier goed gebruik van. God liet het toe. David schreef dat God Zijn volk harde en pijnlijke dingen heeft doen zien. Later kwam ook nog de Holocaust, een oorlogsmisdaad met een ontroostbaar gevolg. Velen in groot verdriet zullen hebben gedacht: Waarom laat God dit toe? Ook wij stellen soms die vraag, wanneer christenen worden vervolgd, wanneer wij beproevingen krijgen.

(4,6) Maar nu…. Gij hebt hen, die hun vertrouwen in U hebben gesteld een teken, (“signal” Franse vert.) een banier gegeven. Wat of wie was die banier? Moses bouwde een altaar en noemde het: Jahweh is mijn banier. Ex 17:15  Koning David wist: God is mijn sterkte, mijn banier. Ze hebben zich vergaderd, voor de veiligheid, vanwege de waarheid, Gods woord. (Jes.11,12)

Profetisch gezien kunnen wij hieronder het volgende begrijpen: Het samenbrengen van Gods volk, naar Israël, ook in onze dagen. De reden hiervoor is de “Waarheid”. Was dit niet Jezus die sprak: Ik ben de weg de waarheid en het leven?

Opvallend bidt David: Geef ons de overwinning door uw rechterhand, wil ons een signaal geven, wil mijn bede verhoren? David kende Gods rechterhand nog niet, maar hij bedoelde Gods kracht en barmhartigheid! Gods rechterhand is niemand, anders dan hun Messias, welke hen genadig werd, onze redder Jezus Christus.

GOD GAF ANTWOORD!

God sprak tot David, God beloofde overwinning, en Koning David vond kracht en vreugde in zijn hart. Ook als christen kan men die vreugde ervaren na een verhoord gebed, het maakt de gelovige sterker in moeilijkheden. Gebruik Gods beloften voor het ontvangen van verhoring.

David vertrouwde Gods vroegere belofte:

17  Abner nu had woorden met de oudsten van Israel, zeggende: Gij hebt David  te voren lang tot een koning over u begeerd. 18  Zo doet het nu; want de HEERE heeft tot David gesproken, zeggende: Door de hand van David, Mijn knecht, zal Ik Mijn volk Israël verlossen van de hand der Filistijnen, en van de hand van al hun vijanden.

2 Sam.3

clip_image004(8,9) God maakte duidelijk dat Sichem (Sichar) en Sukkoth, Hem zullen toebehoren, en zal daar verkavelen, dit zijn de landsgedeelten aan weerszijden van de Jordaan. (Afb.) Sichar, stad in het dal Sukkoth, bij de bron van Jacob in Samaria. Gilead, Het huidige Jordanië en Manasse, de Golanhoogte (Basan) dit behoort Gods volk toe! Dit is de toekomst, zo kunnen wij zien, dat er nog heel wat zal veranderen, in de toekomst buiten de wil van de wereldpolitiek.

 

Efraïm en Juda.

Efraïm de beschermende helm van Israël. (Ps.108,9  Ps.60,9) Waar kunnen wij Efraïm vinden vandaag, onder de verloren stammen? Efraïm en Manasse hadden het eerstgeboorterecht, welke rijkdom en zegen inhoudt. Onder de verloren stammen zijn ze terechtgekomen in Engeland, en verder naar Amerika. Wij zagen jarenlang Amerika optreden als een tijdelijke bescherming voor Israël, sinds de oprichting van de Joodse staat, en dit samen met het Verenigd Koninkrijk.

 

20 Manasse Efraim en Efraim Manasse, en samen

keren zij zich tegen Juda. Ondanks dit alles keert

zijn toorn zich niet af en blijft zijn hand uitgestrekt Jes.9

Wij kunnen vandaag opmerken dat deze landen, Amerika en Groot-Brittannië zich keren tegen Juda, de leiders van het huidige Israël. Zij, Efraïm en Manasse verlaten het gezag van Gods woord, en maken eigen ijdele wetten, abortus, homohuwelijken, ongerechtigheid enz. Efraïm vermengde zich met vele andere volkeren (Hos.5,3)

 

9 Tot een woestenij zal Efraim worden ten dage des oordeels. Over de stammen Israëls maak Ik bekendwat vast besloten is. 10 De vorsten van Juda zijn als zij die de grenzen verleggen. Op hen zal Ik mijn verbolgenheid uitgieten als water. Hos.5

clip_image006

Efraïm ( Amerika?) gaat ten onder! De leiders van Israël zoeken vrede, door verbonden te sluiten met afstand van grondgebied, dit is tegen de wil van God! Dit is een les voor de leiders van Israël, maar ook voor de christenen welke Gods wil dienen te zoeken, wanneer wij willen veranderen van Bijbelse opvattingen, over wat God ons beloofde: opstanding, opname, eeuwig leven!

De profeet Hosea (5) profeteerde:

 

11 Verdrukt is Efraim, verpletterd door het recht, omdat hij heeft verkozen het ijdele te volgen. 12 Daarom ben Ik voor Efraim als een mot, en als een beeneter voor het huis van Juda. 13 Toen Efraim zijn krankheid zag, en Juda zijn gezwel, ging Efraim naar Assur en zond boden naar koning Strijdlust. Deze echter kan u geen genezing schenken, en zal het gezwel van u niet wegnemen.  14 Want Ik ben als een leeuw voor Efraim, en als een jonge leeuw voor het huis van Juda. Ik, Ik zal verscheuren en heengaan; 15 Ik zal wegnemen, zonder dat iemand redden kan. Ik zal heengaan, Ik wil wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken; wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien.

 

Als Efraïm het beeld van Amerika kan zijn, dan is Amerika financieel zwaar ziek, en ook Israël. Een mot beschadigt, en men ontdekt het achteraf! Daar komt oordeel over. De dag nadert dat Gods volk met een verlangend hart hun Messias verwachten. Het is overduidelijk dat het lot in Israël zal keren, indien het zich bekeert, en zal bidden tot hun God.

Psalm 60,10  Moab, het huidige Jordanië, wordt een wasbekken. Kan dit wijzen op een waterovervloed? Edom, het huidige Saoedi-Arabië, ontvangt Gods oordeel. Het werpen van een schoen uit woede, is algemeen bekend in het Midden-Oosten. Er komt gerechtigheid door Jezus en herstel voor Israël. Esau zal krijgt Gods oordeel!

 

Psalm 60: 11,14

Hier schrijft David over het verleden, de tijd dat God hen had verstoten. Hij bidt tot God om met hen uit te trekken ten strijde tegen al hun vijanden. Eindelijk heeft Israël begrepen dat ze op niemand meer kunnen rekenen of vertrouwen. Ze zitten in het nauw, en gaan zich tenslotte bekeren en bidden! Momenteel zijn daar nu reeds de tekenen van. Mensenhulp is ijdel. Wij kunnen hieruit begrijpen en zien wat God niet allemaal moet doen met Zijn volk om tot Zijn doel te komen, de grote overwinning.

Met God zullen wij kloeke daden doen!

GAYTANT R

 

 

 

 

118 psalm GENADE ?

GENADE

 

         Psalm 118

 

Deze psalm werd geschreven door Koning David een tijd na de dood van Koning Saul en

na een van zijn overwinningen op zijn omringenden vijanden.

Anderen leggen uit dat deze psalm ook werd geschreven voor de herbouw van de tempel.

De inhoud van de psalm is een bemoediging voor ons allen die soms wel beproefd worden op eender welke wijze. Het was de geliefkoosde psalm van Luther, omdat deze psalm hem vele malen had gesterkt. De Here is telkens onze verlosser.

 

1- 4. De goedheid van God.

Deze psalm begint met een danken voor de goedheid van God.

Men was blij door de behaalde overwinningen, en men had ondervonden dat de

genade van God blijft duren, David bleef Hem trouw.

Wie looft er de Here?

Israël, dan Het huis van Aaron, en dan wie de Here vrezen

Gods Volk, dan de priesters, en dan de gemeente! Het loven van God komt uit een spontaan hart. Het loven en prijzen komt voort doordat men de goedheid van God in zijn leven waarneemt. Denk aan de vele genezen mensen die Jezus genas, ze loofden en prezen Hem in de tempel! Ze hadden een reden! Ook wij hebben redenen!  Onze redding.

 

clip_image0025 Mijn benauwdheden en zorgen

UIT DE BENAUWDHEID HEB IK TOT DE HERE GEROEPEN.

David geeft zijn gemoedstoestand te kennen:

ANGSTIG zag geen uitweg meer, tenzij door de Here;

Het Hebreeuwse woord voor BENAUWDHEID = NAUW

De satan kan de mensen in het nauw drijven precies als met Mozes en het

volk toen ze voor de Rode zee stonden en achtervolgt waren door het leger van de Farao!

Dit betekent voor vandaag:

in het nauw door financiële moeilijkheden

in het nauw door ziekte

in het nauw door verlies van werk, of faillissement.

in het nauw door echtscheiding of overspel.

Angstig voor geruchten van komende oorlogen.

Dit zijn toestanden die mensen zodanig in het nauw kunnen drijven dat ze zichzelf soms

van het leven willen beroven. Zorgen maken de mens ziek. Het is slecht voor zijn geestelijk leven.

 

DE HEER HEEFT GEANTWOORD.( vers 5b)

Dit is een gebedsverhoring. Wie niet bidt, is een verliezer. God laat zijn kinderen niet in de steek, allen die Hem vrezen, God belooft gebedsverhoring. 16 Belijdt daarom elkaar uw zonden en bidt voor elkaar, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt (Jac.5:14)

 

clip_image004I

N DE RUIMTE GESTELD ( v.5c)

 

Tegenover het woord “NAUW” vinden wij “RUIMTE!

God zorgt voor ontspanning, neemt de spanning weg en geeft een gerust gemoed.

Het enige wat God ons vraagt is op Hem te vertrouwen en op Hem alleen!

Het is soms nodig dat God mensen in het nauw laat komen, opdat ze tot geloof in Jezus zouden komen.

GOD WIL ALTIJD DE EERSTE ZIJN DIE ONZE NOOD WIL HOREN.

Meestal lopen wij eerst met onze noden naar onze huwelijkspartner, onze dichtste vriend enz…of naar mensen die belangrijk of deskundig zijn in de maatschappij.

 

6 / 7  Wie vertrouwt, verdringt angsten.

Wat een overtuiging van de schrijver! Wat een geloof!

David steunt volledig met zijn hart op de ALMACHT van zijn God!

Voor ons als Bijbelgetrouwe christen mogen wij in feite geen angsten hebben, niet van mensen.

clip_image006

In het nauw gedreven: 3 Voorbeelden:

 

Jacob: Wat zou Esau mij doen?

David: Wat zou Goliath mij doen?

Daniel: Wat zouden de leeuwen mij doen?

Ons vertrouwen op Gods beloften overwint innerlijke angsten. Sommige toestanden zijn er om ons geloof te toetsen!

 

 

LEES ROM.8:31 :”ALS GOD VOOR ONS IS, WIE ZOU TEGEN ONS ZIJN?

31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 32 Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 33 Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt;

De Here is met mij, onder mijn helpers ( v.7)

God gebruikt meestal mensen die op Hem vertrouwen, om zijn kinderen te helpen en bij te staan David had ondervonden dat God mensen gebruikt.

Spreuken 16:7 Als iemands wegen de Here behagen, doet Hij zelfs diens vijanden vrede met hem maken.

Dit is voor hen die hun levenswijze aanpassen aan Gods wil. Eerst geeft God genade aan de mens die wil, dan zal die mens streven te leven naar de richtlijnen van God en behouden worden.

 

 

8 / 9  vertrouw niet op “een lange arm”!

Op mensen zien en vertrouwen brengt teleurstelling!  Voor christenen bestaat er een gevaar op mensen te gaan vertrouwen, en niet verder op Gods Woord!

 

5 Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; 6 Hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltachtig, onbewoond land. 7 Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; Jer.

 

10 /12  Israels vijanden verslaan !

 

ZIJ WERDEN ALS EEN DOORNENVUUR UITGEBLUST

Doornenvuur kan veel lawaai en geknetter geven, maar is ook heel rap

uitgeblust. Het wapengekletter en grootspraak van Israëls vijanden?

Dit spreekt hier over David, die zijn vijanden overwon. Ook in David zien wij een beeld van Israël, welke in de eindtijd, na veel schade zal overwinnen. Wij bedenken deze psalm 118, als een lofprijzing bij loofhuttenfeest. De grote (oogst) schare vanuit de grote verdrukking.

De zondige begeerten (vijanden) in deze wereld kunnen vurig op ons afkomen

doch in geloof vlug overwonnen. Wie niet vervult is van de H.Geest, loopt gevaar door de wereld overwonnen te worden. Vrienden van Paulus verlieten hem door een grotere liefde te krijgen voor de lusten van de wereld.

 

13/16 Wat is mijn sterkte?

Om dit te weten moeten wij onszelf eens controleren, als wij plots in moeilijkheden komen; Aan wat denken wij het eerst?

Is het Jezus? Kristelijke vreugde in het hart is kijken naar Jezus macht.

Hier is een kristelijke vreugde in het hart van de gelovigen.De rechterhand is Jezus!

 

Hoe ontstaat geestelijke vreugde?

 

clip_image008

 

1/ Bewustheid dat men gered is………….JES.61:1O10 Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit.

2/ Overwinning op de zonde……………..PS 32:11 Van David. Een leerdicht. Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is; P s a l m 3 2

   (bekeringsgebed).

3/ Bijbeluitleg………………………JER.15:1616 Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op, uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten; want uw naam is over mij uitgeroepen, Here, God der heerscharen.

4/ Getuigen en evangelieprediking….(ook zonder vrucht)..hand.8:86 En toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. 7 Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen; 8 en er kwam grote blijdschap in die stad.

 

 

18.Wij sterven nnoit buiten Gods wil om!

De ure van ons sterven is door God bepaald, Hij zal niet toelaten dat iemand sterft,

onder zijn kinderen, als dat niet zou medewerken ten goede.

Wij hebben soms vele vraagtekens over het sterven van iemand, maar God kent

het antwoord, en Zijn denken is veel hoger dan het onze.Het is genade voor iedere dag dat wij leven. Maar God wil dat ieder mens leeft tot zijn eer!

 

19/23 Zou de steen God zijn, Christus zijn?

 

Jezus haalt deze psalm aan in MATTH.21:42-43. 42 Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden; van de Here is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen? 43 Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt.

 

           

Biblespace Vlaanderen Online

 

7 PSALM GOD IS RECHTVAARDIG

 

PSALM 7

 

David beroept zich op Gods rechtvaardigheid.

 

Wanneer de mens enig kwaad werd aangedaan, dan kan hij op verschillende manieren gaan reageren.

·       Mensen kunnen reageren als bv. nooit meer spreken tegen zo’n mens.

·       Men kan kwaad gaan spreken en liegen van zo iemand om zichzelf op deze manier wraak uit te oefenen.

·       Anderen gaan een stap verder en gaan agressief reageren, misschien met de dood tot gevolg van die andere.

·       Nog anderen gaan naar de rechtbank stappen om gerechtigheid te laten geschieden, doch al deze wegen leiden naar teleurstelling en meer verdriet.

 

Wij zien het ook in het wereldgebeuren van vandaag. Amerika werd aangevallen en werd een groot kwaad aangedaan. Amerika gaat bombarderen met de geweldigste bommen, buiten de nucleaire. Vele mensen die ook onschuldig sterven. Anderen komen om door honger of ziekte. Kwaad wordt met kwaad vergolden.

Als wij nu als christen ook kwaad worden aangedaan wat doen wij?

Haat koesteren? Heimelijk wraak nemen? Zijn wij bereid onze andere wang te tonen?

 

Wat doen wij en wat willen wij doen?

 

 Deze psalm gaat ook over Koning Saul en zijn familie, waaronder een zekere Cush die David kwaad deed. Het gevolg was dat David in angst leefde, doch David neemt zijn sterkste wapen ter hand: Hij zet zijn vertrouwen op de ene ware levende God.

 

Vers 2/3 Wat doet David?

 

David zegt dat hij bij God zijn toevlucht zoekt. Dit betekent dat hij in zijn hoogste nood niet op mensen gaat vertrouwen. Hij zoekt niet, wie hem onder de mensen zou kunnen helpen. Alhoewel zijn leven er nu kan vanaf hangen. “als een leeuw mij verscheurde” zonder dat iemand redt.

David zou je zeggen zal geen reden hebben gehad om te zingen.

 

clip_image002Bij God schuilen, betekent dus bij God bescherming en oplossingen zoeken voor zijn problemen. Wanneer een christen in zware problemen komt, moet je zien wat hij doet. Zijn reacties tonen aan hoe sterk zijn vertrouwen is. Hij kan nog zingen al was het met de tranen in zijn ogen, en vragen met vele “waaroms”, dat is het wonder van geloven.

 

 

 

 

 

Vers 4/6  Het geweten van David spreekt.

 

Wanneer wij kwaad worden aangedaan, moeten wij ook in alle eerlijkheid eens vragen stellen zoals David deed: Heb ik er schuld aan? Heb ik niet eerst kwaad gedaan? Sta ik zelf recht bij de Heer? Knaagt er niets aan mijn geweten?

 

Ook David doet dit. Hij zegt indien ik onrechtvaardig ben geweest tegenover Saul, indien er onrecht kleeft aan mijn handen. Heb ik iemand onnodig gekwetst? Enz.

David maakt aan God duidelijk dat hij, indien hij schuldig zou zijn, God hem dan mag straffen; Hij wil dan zijn lot aanvaarden, en sterven.

Les: David deed hier aan gewetensonderzoek, opdat zijn gebeden zouden worden verhoord.

        

 

Vers 7/8 smeekbede om gerechtigheid.

 

David smeekt om redding. Hij zegt: Gij staat veel hoger dan de goden. Daarbij bedoelt hij de ingestelde overheden, en de rechterlijke machten.

Romeinen 13:1 Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld.

 

Hier proeven wij het profetisch gedeelte van de psalm.

Hier zien wij de in David, het beeld van Israël welke in grote nood komt, inderdaad naar de grote benauwdheid van Jacob gaat, de grote verdrukking.

clip_image004David schrijft hier over de vergadering der natiën. Dit zijn vandaag letterlijk de verenigde naties, waarbij zovele veroordelingen al uit zijn gekomen ten nadeel van Israël.

Vers 8 in de st.vert. spreekt over omsingelen u. Een verwijstekst.

Zacharia 14:2  Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden.

 

Stel u daarboven bidt David tot God! God verwacht vandaag dat zijn volk op Hem gaat roepen. David verliest zijn vertrouwen niet, God staat boven alles en heeft alles onder controle.

Ook als wij angsten hebben, verwacht dat wij op Hem roepen, daaruit spreekt dat zo iemand zijn vertrouwen op Hem stelt!

 

 

Vers 9 /10  David vertrouwt en beroept zich op Gods rechtvaardigheid.

 

David bidt opdat God gerechtigheid zou toepassen. Hij vraagt dat God zelf zou willen ingrijpen. Dit getuigt dat David machteloos staat in zijn situatie.

2 Corinthiërs 12:10  Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

 

Hoeveel maal moeten wij toegeven, dat als wij machteloos staan in bepaalde situaties, pas dan als wij bidden, zien dat God onze bede verhoort.

David bidt opdat het kwade van de goddelozen zou mogen ophouden.

Je zou kunnen zeggen, dat helpt niet, de goddelozen doen toch altijd maar voort, ze luisteren niet naar God, hoe zouden ze dan luisteren naar ons?

Inderdaad, daarom moeten wij op God vertrouwen.

Wij moeten kunnen vertrouwen dat ons gebed een oorlog kan doen stoppen!

 

 

Vers 11/17 Als de ongelovige zich niet bekeert tot JHWH.

 

 

Vers 13 Vanaf het ogenblik dat iemand uiting geeft zich niet te willen bekeren, of afvalt en opnieuw werelds leeft, dan komt God in actie.

God geeft nog tijd, ook in openbaring na ieder oordeel.

Het wetten van Zijn zwaard en het spannen van de boog.

Dit zijn voorbereidende handelingen door God gemaakt tegenover de goddelozen

Zwaard en boog zijn oude oorlogsmaterialen. Het zwaard is een beeld van oorlog, en van een dodelijk wapen. Wapens werden uitgevonden, na inspiratie van demonen.

Wij moeten weten dat deze aarde slechts sinds haar bestaan een wereldvrede heeft gekend van iets meer dan 400 jaar. Dit wil zeggen ongelooflijk weinig.

 

Vers 14.

Pijlen die gemaakt worden tot brandende schichten. Deze beschrijving kan vele kanten uit. Doch in het profetisch benaderd is het goed te vertalen als raketten met nucleaire koppen en chemische koppen welke zullen worden gebruikt.

Nu is het al bekend dat Israël niet zal wachten tot het wordt aangevallen door Irak, Iran, of Rusland trouwens het verleden heeft dit reeds bevestigd, bij de bombardering van de nucleaire kerncentrale in Irak.

 

Anders gezien kunnen deze pijlen ook ongeneeslijke ziekten zijn, en epidemieën, ongeluk, tegenslagen, die mensen treffen die zich niet willen bekeren.

 

 

Vg.R.GAYTANT

3 PSALM DAVID KON SLAPEN

 

PSALM 3

EEN SLAAPPROBLEEM ?

 

clip_image002

 

Deze psalm werd geschreven toen koning David in een conflict lag met zijn eigen zoon Absalom. David was toen 65 jaar oud. Wij vinden in de psalmen die David schreef zijn problemen terug. David brengt lof telkens een van zijn overwinningen op zijn problemen door tussenkomst van zijn God.

Wij zijn toch meestal niet geneigd om over onze problemen te zingen, doch spontaan en eerlijk over onze overwinningen. Dit is geen zingen uit traditie!

Om deze psalm te begrijpen moeten wij wel de opstandigheid van zijn zoon Absalom ( = mijn vader is vrede ) in het oog houden.

Deze psalm leert ons hoe David met zijn God, problemen en angsten oplost.

VERS 2

Hier lezen wij een stukje over het zelfbeklag van koning David.

David had nog slechts hen, die hem omringden een 600-tal mensen, de rest van het volk liet hen misleiden door zijn zoon Absalom. Het volk roddelden al dat God niet verder achter David stond.

Deze situatie was zeer pijnlijk voor deze oudere koning.

De man naar Gods hart, moet vluchten voor zijn eigen zoon!

 

13 Toen kwam iemand David berichten: De mannen van Israel hebben Absaloms partij gekozen. 14  Daarop sprak David tot al zijn dienaren die te Jeruzalem bij hem waren: Staat op, laten wij vluchten, want anders zullen wij niet aan Absalom ontkomen. Gaat haastig heen, opdat hij ons niet ijlings inhale, onheil over ons brenge en de stad sla met de scherpte des zwaards!  15  De dienaren van de koning zeiden tot hem: Zoals mijn heer de koning verkiest, zie hier zijn uw dienaren! 16  Toen ging de koning heen en zijn gehele huis volgde hem op de voet; tien bijvrouwen liet de koning achter om toezicht te houden op het paleis.

2 Sam 15

  

Wij kijken even in het hart van koning David.

 

Wij kunnen de situatie van David begrijpen, een hart vol verdriet en pijn, hij zit in de put,  maar in dit alles zeer vertrouwend op zijn God! Hij wist dat God elke dag met hem was. Nu was het geen strijd geworden die hijzelf diende te voeren, nu zou God in zijn plaats gaan strijden. Ook dit vers 2 getuigt dat David gewoon was met al zijn problemen bij God te komen, hij bidt. Het lied begint : O Here !

 

Het is zeer eigenaardig, dat  de mensen zich zo zeer kunnen vergissen bij mannen die de Here dienen.  Hoor de kwatongen van de duisternis: Zie God laat hem in de steek, hij heeft het zelf gezocht, God laat  hem vallen. Zelfs zijn eigen zoon luistert niet meer naar hem.

O David, gij hebt zwaar gefaald ! Gij zijt niet meer waard koning te zijn.

David zit hier in een geestelijke oorlogvoering. De duistere machten en mensen willen David door de knieën zien gaan, en velen verlangen ernaar!

Ook vandaag hebben vele geestelijke leiders, die radicaal en Bijbelgetrouw zijn,  zulk een strijd te voeren, maar ook iedereen komt in een geestelijke strijd terecht, let erop hoe de mensen u laten vallen wanneer gij ook maar een woord over het evangelie durft te spreken.

Maar luister hoe God met David omgaat.

 

VERS 4 EN 5

 

David zingt dat de Here hem een schild is, dat hem dekt.

Wat moeten wij hieronder begrijpen?

Normaal zoals een mens is, zou David hier zwaar onder de indruk moeten zijn, op zijn vlucht. Mensen die moeten vluchten, zullen zeker zwaar te lijden hebben onder hun emoties, hun verdriet, hun angsten, hun spanningen. Vele mensen zouden zulke omstandigheden niet aankunnen. Niet kunnen verwerken. Het echt niet meer zien zitten.

 

clip_image004

 

Hoe kan koning David dan zoiets schrijven?

Wel David heeft dit al ondervonden dat God hem niet in de steek heeft gelaten.

Wat deed David daarvoor? Pillen slikken? naar de Psychiater gaan? Een fles Whisky drinken? NEEN!

David kende de weg , de weg van het GEBED.

David riep hard en luid. Hier mogen wij begrijpen dat David bad met hart en ziel.

God was zijn enige toevlucht, ook al was hij koning, en hij kon nog steeds zijn vertrouwen stellen in zijn Koninklijke wacht en getrouwen enz,

DAVID VERTROUWDE EROP DAT DE HERE HEM ZOU HELPEN!

VERS  6 EN 7

 

David legt zich neder en sliep! Hij sliep in een van de meest woelige dagen van zijn leven.

Hoe is het mogelijk? In zulke omstandigheden van ruzie, angst , verdriet en zijn eigen leven bedreigd! ? Slapen!

Slapen is in feite een geschenk van God aan hen die God liefhebben. Slapen is een zegen.

Tienduizend die hem bedreigen en David kon slapen! Wie legt het uit?

 

Twee redenen:

1.     DE Here schraagt mij.

God ondersteunt ons op een manier dat de mensen niet kunnen begrijpen, op een goddelijke wijze. Dit zijn dingen die ieder voor zichzelf moet en kan ondervinden. Daarom zijn beproevingen voor ons positieve lessen. Wij worden door zulke dingen gesterkt tegen de volgende en nieuwe beproevingen. Zo kunnen wij ook anderen daarop wijzen, dat er wegen zijn die alleen God ons leert !  

  

2.     Gij alleen o Here doet mij veilig wonen Ps. 4: 9

De veiligheid van David hing af van de Here alleen. Zo is het ook van ons, onze veiligheid en bescherming is afhankelijk van de Here. Wij mogen niet vertrouwen op de beloften van de mensen: Ik zal voor je zorgen!

Iedere avond voor David ging slapen legde hij zijn leven in de handen van de Heer.

Hij bad het gekende avondgebed: In uw handen beveel ik mijn geest! Wat ook Jezus bad voor Hij stierf. Hij ging slapen in vertrouwen op de Heer, en hij KON SLAPEN!

David werd niet gekweld door slapeloosheid, ook niet in deze moeilijke omstandigheden.

David kon slapen precies als Jezus in het schip tijdens de storm!

Mr 4:38  Maar Hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En zij maakten Hem wakker en zeiden tot Hem: Meester, trekt Gij er U niets van aan dat wij vergaan?

 

Kunnen wij ons vergelijken met David?

 

Als wij niet kunnen slapen, hoe komt dat? Ons zielenleven heeft een enorme impact op ons lichaam. Als de geest niet rustig is, hoe kan dan ons lichaam rustig zijn?

Vele mensen nemen hun angsten en problemen van alle aard, van de dag mee naar hun bed. Bijzonder de laatste uren voor het gaan slapen zijn belangrijk om rustig te zijn.

Hoeveel mensen slapen er niet door financiële problemen, zij die geld te kort hebben,        maar ook hen die er teveel hebben in tijden van crisis! Hoe meer je hebt, hoe meer je kunt verliezen!

VERS 8 EN 9

David denkt aan de tijden van vroeger, waar hij zijn God heeft leren kennen in al zijn macht, toen hij zijn vijanden heeft verslagen. David wist heel goed dat God het was die zijn vijanden grote verliezen had toegebracht. De tanden van de goddelozen kapot geslagen, van hen die een grote mond opzetten. Zij die geen rekening houden met God , zijn altijd, vroeg of  laat de grote verliezers.

Hier vraagt David aan God: Doe het opnieuw!

 

 

David weet dat zijn verlossing moet komen van zijn God !

 

31  En zie, toen kwam de Ethiopier. De Ethiopier zeide: Mijn heer de koning ontvangt een goede tijding, want de Here heeft u heden recht verschaft tegenover allen die tegen u waren opgestaan.  32  Maar de koning vroeg de Ethiopier: Is het wel met de jongeling, met Absalom? En de Ethiopier antwoordde: Mogen de vijanden van mijn heer de koning en allen die tegen u zijn opgestaan om kwaad te doen, worden als die jongeling.   33  Toen ontroerde de koning; hij ging naar het bovenvertrek van de poort en weende. En terwijl hij heen en weer liep, sprak hij: Mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom! Och, dat ik in uw plaats gestorven ware, Absalom, mijn zoon, mijn zoon! 2 Sam.18

 

 

Wanneer wij in moeilijke omstandigheden komen, als er wind en storm in ons leven komt, denk dan eens aan David , aan Jezus!  

 

Isa 30:15  Want alzo zegt de Heere HEERE, de Heilige Israels: Door wederkering en rust zoudt gijlieden behouden worden, in stilheid en in vertrouwen zou uw sterkte zijn; doch gij hebt niet gewild.

 

 

11 PSALM HET GELOOF VAN KONING DAVID

 

HET GELOOF VAN DAVID.

 

 

PSALM 11

 

Bij de HERE schuil ik. Hoe durft gij dan tot mij zeggen:

Vliedt naar uw gebergte als vogels?

 

Soms horen wij mensen spreken over het bouwen van een schuilkelder. Velen hebben dit gedaan om zich te beschermen tegen tornado’s, anderen verwachten een wereldoorlog, nog anderen verwachten het begin van het einde van de wereld. Wat moet men nog geloven? Wie of wat is uw toevlucht in nood?

 

Wie of wat is uw bescherming tegen levensbedreigende gevaren?

In Psalm 11 toen koning David in levensgevaar kwam, vroegen zijn raadgevers, waarom hij niet naar de bergen zou vluchten zoals de vogels voor hun bescherming, maar de koning liet weten dat God zelf zijn bescherming was geworden! Vliegende vogels zijn een beeld voor bescherming (Jes.31:5) Wat een vertrouwen had die man toch in zijn God! Maar David kende Gods beloften! David wist dat God met hem was! Als Israël op zijn God zal vertrouwen, dan zal de wereld wenen! En wij vandaag? David werd op de hoogte gebracht dat er onheil en oorlog op komst was, namelijk:

2  Want zie, de goddelozen spannen de boog, zij leggen hun pijl op de pees, om oprechten van hart in het duister te treffen.

Kernwapen 

Inderdaad, het waren mensen in Davids tijd, die geen rekening hielden met de Bijbel, die bezig waren met oorlog voor te bereiden, om David dodelijk te treffen. Het valt mij toch sterk op dat Psalm 11 bepaalde profetische tekenen draagt van onze tijd, de eindtijd. David, als profetisch beeld van Israël ziet ook vandaag dat zijn Israëls vijanden zich sterk bewapenen.

Pijlen zijn de hedendaagse raketten, en deze worden meer en meer operationeel gemaakt. Een zeer onbetrouwbaar Iran. ( Elam in de Bijbel) Gedraagt zich zoals vroeger Hitler aan de macht kwam. Het Duitse volk is afkomstig uit de Perzen!palestiniansalute

3  Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen?

 

De psalmist stelt zich de vraag, wat kan men hiertegen beginnen? Hij spreekt over de grondslagen, en die grondslagen zijn niets anders dan de fundamenten van Gods wetten en raadgevingen. Ieder politiek of kerkelijk leider heeft hierin zijn verantwoordelijkheid op te nemen! Helaas!. Men spreekt van eigengemaakte mensenrechten! (Ps.82)  

Men gelooft vandaag niet meer in de schepping van God, maar men onderwijst een achterhaalde theorie van Darwin!

Geen respect voor de mens die naar het beeld van God is geschapen! Geen respect voor het huwelijk, men huwt bijna niet meer, wel een homohuwelijk, om God uit te dagen!

Gezagsdragers moeten hun “spirituele en morele grondslagen” zien terug te vinden. Dat heeft paus Benedictus XVI vrijdag gezegd tijdens een toespraak op het hoofdkantoor van de politie in Rome, meldde het Italiaanse persbureau Ansa.

Gij zult niet doden, maar men stemt wetten voor euthanasie, abortus! Het gaat in tegen het fundamenteel christelijk principe. Zo kunnen wij verder gaan, met gij zult niet doden, en vandaag gaat er geen dag meer voorbij of deze gruwelijkheden halen het nieuws. Deze psalm kan men lezen naast de krant vandaag!

 

Wat kan een Bijbels christelijke minderheid dan nog doen? Een politieke partij oprichten? Neen! ! ! Maar God heeft een geheim plan, welke wij verder in de psalm is te vinden.

 

4 De HERE woont in zijn heilig paleis, de HERE heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen.

 

God heeft geen schuilkelder nodig,Hij troont in zijn hemelse tempel. Jezus is de enige mens in gedaante die naast Hem die op de troon zit; Hij is bezig met al de aardbewoners, hij heeft geen computer of camera’s nodig om de mensen te bespieden of te controleren.

Hij ziet alles zo! Hij ziet u nu lezen en kent uw  gedachten en reacties.

Luister wat Hij zegt: Luk. 12:7 Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.

Wees niet angstig God heeft alles onder controle, want Hij regeert van op zijn troon:

Psalmen 103:19 De HERE heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koningschap heerst over alles.

God wil uw toevlucht zijn en zal niet beschaamd maken! Vertrouw enkel op Hem, op de woorden van JEZUS, de Bijbel!

 

5  De HERE toetst de rechtvaardige en de goddeloze; en wie geweld bemint, die haat Hij.

Hij beproeft de mensheid, en ziet hoe men reageert, Hij wil dat men Hem leert kennen, want Hij houd van Zijn schepping. Hij heeft ook nog steeds zijn volk Israël lief, ook al werden ze hard getuchtigd, omdat ze niet wilden luisteren naar Hem. De mensen leven opnieuw zoals in dagen van Noach, voor de zondvloed, maar Hij redde de mensheid toch door Noach die in Hem geloofde en de ark bouwde.

Vandaag leven wij in dezelfde tijd, en ook nu zal Hij een deel mensen behouden, voor een nieuwe schepping zonder goddelozen. Wees erbij!!!!!!

6  Hij regent op de goddelozen vurige kolen en zwavel, schroeiende wind is het deel van hun beker.

Deze beschrijving geeft een duidelijk beeld wanneer men nucleaire wapens heeft ingezet of van een zware vulkaanuitbarsting met nooit geziene gevolgen. Slapende vulkanen kunnen plots van zich laten horen en zorgen voor een ramp.

Bedenk de Romeinse stad Pompei, met hun zonneaanbidding, God veegde de stad gewoon van de kaart. TV beelden tonen vandaag eveneens hoe dorpen worden weggeveegd! Deze psalm 11 toont ontegensprekelijk veel gelijkenissen met onze dagen. Wij bedenken de gespannen toestand in het M.O. waar men zoekt om Israël, te vernietigen. Waarbij de media telkens Israël in een kwaad daglicht stelt. Wee, die leugenaars!  Wij horen veel over 2014/16, maar dit kan best het rampjaar voor de ongelovigen zijn, het kan het begin zijn van de zevenjarige verdrukking waarover Jezus spreekt!

want zegt God:

 

Spr.10:24 Wat de goddeloze vreest, dat overkomt hem, maar Hij vervult de wens der rechtvaardigen.

 

7  Want de HERE is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief;

de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen.

 

God beloofde Zijn kinderen niet in de steek laten, en zal de gerechtvaardigde niet in de komende oordelen laten gaan. Het valt opnieuw op dat deze belofte het slot vormt van psalm 11. De hoop der Bijbelgetrouwe christenen zou wel eens plots in vervulling kunnen gaan! Een feest in de hemel, en een hel op aarde!

Ook andere christenen hebben deze psalm opgemerkt, en zien hierin verschillende gelijkenissen aangaande de tekenen der tijden.

De jarenlange hamvraag van heel veel fundamentele christenen vandaag, is : wanneer zal de opstanding en opname geschieden?

 

Op een bepaald ogenblik profeteert Jezus in Mattheus 24 naar het opnieuw tot leven komen van de staat Israël, dit is inmiddels geschied in 1948.

Dan spreekt hij over de generatie die dit feit zal hebben meegemaakt, en die generatie zal de wederkomst van Jezus in Jeruzalem beleven!

 

Hoelang duurt een generatie? In de Bijbel vinden wij verschillende tijden hiervoor, maar alle wijzen naar eenzelfde jaar 2017/2018.

Bv: Neem je 120 jaar : In 1897 werd een eerste congres gehouden, waarbij de joden terug naar hun thuisland zouden gaan: 1897+120= 2017

Neem je 70 jaar als generatie: 1948+70= 2017  Neem je 50 jaar, in 1967 werd Jeruzalem ingenomen: 1967+50= 2017.

Wij weten dat er een zevenjarige verdrukking of oordeelstijd zal zijn voor Israël, de benauwdheid van Jacob beschreven in de profeten. Die tijd zullen de christenen niet beleven, volgens de beloften. Dus 2017/2018 cfr Joodse kalender – 7 = 2011

(Onderzoek Dr.Barber)

1 Corinthiërs 13:12 Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.

 

Spiegels in de tijd van Paulus waren koperen platen, daarin zag je wel de grote lijnen, je zag een grote neus, ook al had je maar een kleine neus. Maar dat het een neus was, was een feit. Zo kijken de christenen met blijdschap naar de toekomst.

 

 

Vg.R.GAYTANT

142 PSALM GOD KAN U HELPEN!

PSALM  142    

 

ER IS MAAR EEN HELPER: DE HERE!

 

clip_image002

 

In ons leven kennen wij dagen van vreugde en genot, maar wij kennen ook dagen van verdriet, lijden, zorgen en angsten door omstandigheden waarin wij komen.

Het leven kan soms wel eens hard overkomen.

De Here heeft een plan met ons, doch daarin kunnen wel dagen van beproeving zitten, dagen die wij echt zelf niet zouden willen.

Ook koning David had zulke tijden in zijn leven, en wij zien eens hoe hij zich daardoor heen worstelt in zijn gebed. David heeft ondervonden dat de Here hem een betrouwbare helper is geworden, waarvan hij achteraf de Here kan loven en prijzen. David wordt naast Saul als koning gezalfd. Er zijn nu twee koningen op dat ogenblik in Israël.

David moet vluchten voor koning Saul, en gaat naar de Filistijnen en hij stelt zich als waanzinnig voor.

 

DAVIDS KONINGSCHAP BEGINT MET LIJDEN.

 

1 Sam.21

10 ¶ Daarop maakte David zich op en vluchtte die dag van Saul weg; hij kwam bij Akis, de koning van Gat.

11  De dienaren van Akis zeiden tot hem: Is dit niet David, de koning van het land? Hebben zij niet van hem bij de reidans een beurtzang gezongen: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden?

12  David sloeg acht op deze woorden en werd zeer bevreesd voor Akis, de koning van Gat.

13  Daarom stelde hij zich in hun tegenwoordigheid aan als een waanzinnige en gedroeg zich bij hen als een razende; hij bekrabbelde de deurvleugels van de poort en liet het speeksel in zijn baard lopen.

14  Toen zeide Akis tot zijn dienaren: Zie, gij merkt toch, dat de man krankzinnig is?

15    Waarom brengt gij hem bij mij? Heb ik gebrek aan krankzinnigen, dat gij mij deze gebracht hebt om bij mij uit te razen? Moet zo iemand in mijn huis komen?

 

Wat een leven van angsten en kommer achtervolgen hier David. Eerst de held tegenover Goliath, en nu? Ook wij maken soms wel overwinningen door ons geloof, maar achtervolging blijft niet uit. De zondemacht achtervolgt ons. Ontmoediging over onszelf en ons gedrag is een gevaarlijke struikelblok.

Was er geen andere oplossing om te schuilen dan bij de Filistijnen, weg van uw eigen volk? Voor David als koning openbaar werd, heeft hij veel geleden. Hij was hier nog de onbekende koning.

Dit is voor christenen en Israël zo.

De wereld weet nog niet dat echte christenen zullen regeren als koningen.

De wereld weet nog niet dat vanuit Jeruzalem de wet zal uitgaan in de toekomst, dus vanuit Israël.

 

1 sam 22

1 ¶ David ging vandaar weg en ontkwam naar de spelonk van Adullam. Toen zijn broeders en zijn gehele familie dit hoorden, kwamen zij daar bij hem.

2       Ook voegde zich bij hem ieder die in moeilijkheden verkeerde, ieder die een schuldeiser had, ieder die verbitterd was, en hij werd hun aanvoerder. Zij bleven bij hem, ongeveer vierhonderd man.

De Here omringt David met zijn familie en een deel verbitterden. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Waarop moest David zijn ogen richten? Waar kon hij sterkte vinden?

 

 

 

 

142:2-4 : Het geestelijke wapen van de christen.

 

David roept luid naar de Here. Je kunt wel als christen zeggen je mag niet bang zijn, maar hier was David bang, hij roept luid! David voelt zich machteloos en zwak.

 

2 Corinthe 12:10  Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

 

“niemand ziet naar mij om”! Je kunt zo het gevoel hebben dat u in de steek werd gelaten, doch David stelt zijn vertrouwen op de Here alleen, trouwens zijn leven staat nu op het spel. Hij is vogelvrij verklaard, en velen laten hem los en keren de rug naar hem toe. De grote held is vlug vergeten door het volk.

 

142:6 De Here is mijn schuilplaats.

 

Gij zijt mijn schuilplaats Here! Terwijl hij in de spelonk zit. Spelonken waren gekend als schuilplaatsen. Ook Jezus werd er geboren. Je zou kunnen zeggen daar zit hij nu veilig, maar dat is niet zo, eens gevonden kunnen ze dat omsingelen.

Kunnen wij ons nestelen in vertrouwen op de Here in ons gebed? Dit is kracht putten.

 

 

Psalm 62

6  waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen.

7  Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.

8 ¶ Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats. sela

 

Ik zal niet wankelen. Vandaag hebben vele mensen echte problemen en zorgen, doch zij komen er niet altijd uit. Ze wankelen, ze vallen, ze worden depressief en krijgen zelfmoordneigingen.

Ze zoeken hulp, maar echte hulp moet van de Here komen. Medicatie helpen niet als je in zo’n situatie zit als David (doodsangsten).

 

142:7 DE WANHOOP NABIJ

 

David staat tegen een overmacht, de vijand is sterker. Ook wij staan tegenover een overmacht, wij moeten strijden, maar in eigen kracht is dit niet haalbaar.

Wij moeten strijden met wapens die God ons geeft.

Wij moeten weten dat de Here met ons is, dat de Here meevoelt met ons.

 

Hebreen 4:15  Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.

 

 

Wij mogen niet of nooit wanhopen, daar ligt de grens.

 

 

 

142:8 David wist God te benaderen.

 

Iemand kunnen bereiken is belangrijk. Van iemand iets kunnen verkrijgen is als het ware een kunst. David kon God verbeiden. Men moet eerst de mens kennen om iets van hem te kunnen bekomen. David kende God, hij raakte aan wat God wil: aanbidding!

 

Verlos ons uit deze situatie Here, opdat ik uw naam love!

De eerste reden dat een mens leeft, is om God te loven. God is genadig tegenover al de goddelozen, Hij wacht tot ze zich gaan bekeren, tot ze willen veranderen van gedachten tegenover God, tot ze Hem kunnen loven met een eerlijk en blij hart.

Voor wij tot geloof kwamen, leefden wij ook zonder veel rekening te houden met de Bijbel.

Wanneer wij vandaag zien naar Israël, komt het precies in zo’n situatie terecht, wanneer Jeruzalem zal zijn omsingeld door de troepen van de N.V. dan zullen ze ook wel roepen op de Here, en dan zal er ontkoming zijn op de berg Sions.

 

De Here hielp David, Hij helpt Israël, maar zal ook ons helpen indien dit moet, als wij maar bidden en roepen op de Here en van Hem uitkomst verwachten, daarna zullen wij Hem heel spontaan loven, danken en prijzen.

 

Psalmen 10:14  Gij ziet het, want Gij aanschouwt moeite en verdriet, om het in uw hand te leggen. Op U verlaat zich de zwakke, voor de wees zijt Gij een helper.

 

Psalmen 30:10  Hoor, Here, en wees mij genadig, Here, wees mij een helper.

 

 R.GAYTANT Vg.

84 PSALM


UW VERLANGENS

 

 

 

 

 

 

HET GROTE VERLANGEN VAN EEN DISCIPEL VAN JEZUS?

 

Psalm 84.

 

KING DAVID

 

Deze psalm werd gezongen toen men opging naar de tempel, om

er te feesten te Jeruzalem. Velen Zijn blij te mogen opgaan naar een feestje. Maar hoe zit het met het hart? David schreef deze psalm toen hij vluchtte voor zijn eigen

zoon Absalom.(weliswaar geen zekerheid).Deze psalm zal ons leren wat er omging in het hart van David toen hij anderen blij zag optrekken naar de tempel. Wij vergelijken ons verlangen opgaande naar een gewone samenkomst en plots opgaande naar het Nieuwe Jeruzalem MET het verlangen van David!

                   

(2,3) Dit is hier de REDEN VAN DAVIDS VERLANGEN. HOE LIEFELIJK ZIJN UW verblijfplaatsen •David dacht aan mogelijks aan het nieuwe Jeruzalem, en

de verschillende plaatsen daarin. Davids gevoel was dus een vurig verlangen om te mogen zijn waar GOD leeft!

 

Hoe was ons verlangen om samen te komen.

 

Een vurig verlangen? Een gewoonte? Een geestelijke dwang?

Volgens de profeet Jeremia: De tempel = het grote verlangen van hun ziel! Vandaag is er nog steeds een groot verlangen van Gods volk om hun tempel te herbouwen. Zal de moskee in Jeruzalem verdwijnen in een oorlog door een afgedwaalde raket? Aardbeving of een valse afgedwongen Vredesovereenkomst?

 

1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God,

gelooft ook in Mij.

2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen –

anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga

heen om u plaats te bereiden;

3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid

heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat

ook gij zijn moogt, waar Ik ben. Joh.14

 

 

 

Leeft er in de christenen een vurig verlangen om Gods aanwezigheid te ervaren?

Wie dit verlangen niet kent, of heeft, dan is dat een heel slecht teken, en waarom?

Dat vertellen ons de volgende verzen uit die psalm.

 

 

 zwaluw

(4)Mussen en zwaluwen hebben in hun instinkt een

verlangen om een nest te bouwen, waar ze zich blij kunnen nestelen, uit weer en wind.

Daar kunnen ze rustig hun jongen verzorgen, en laten opgroeien tot ze het nest verlaten.

David dacht ook aan zijn rustplaats, na zijn sterven, en hij het werelds wonen zal verlaten, en bij God (altaren) zal zijn. Veranderde mensen, bekeerde mensen hebben iets gekregen

wat zij voor hun bekering nooit hadden: Een door God ingebouwd vurig verlangen naar de woningen in het beloofde Nieuwe Jeruzalem! Naar de bruiloftsmaaltijd die daar wacht!

David zag de zwaluwen die hun jongen neerlegden dicht bij Gods Tabernakel.

Een wedergeboren christen kent ook een vurig verlangen zijn kinderen zo dicht mogelijk bij en met de HERE op te voeden! Niet in een oud koud kerkgebouw, maar rond de Bijbel in het ouderlijke nest! Paulus kende dit verlangen ook.

 

Fil.1:22-24 21 Want het leven is mij Christus en het sterven gewin.

22 Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor

mij werken met vrucht en wat ik moet kiezen,

weet ik niet. 23 Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang

heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is

verreweg het beste; 24 maar nog in het vlees te blijven is nodiger om

uwentwil.

 

Zijn verlangen te sterven betekende bij Jezus te zijn. Wij verlangen naar de opname!

Zijn verlangen was ook nog te blijven omwille van het werk van de Heer! Dat is pas een gezond denkpatroon van een christen.

               

(5,6) In moeilijkheden geeft dit verlangen geestelijke kracht, waarbij ook lichaam positief gaat reageren! David zag de mensen optrekken naar Jeruzalem. Ook zal hij gedacht hebben aan de Priesters! Hij zag ze als gelukkige mensen.

Zien ook de mensen dat U met blijdschap en stralend van geluk naar uw gemeente opgaat?

 

 

 

 

 

 

 

Waarin ligt het GELUK van ons die ook op weg zijn naar het Nieuwe Jeruzalem?

 

clip_image006

1 Petrus 2:5 en 9

Ieder kristen is gelukkig als hij zich heeft laten gebruiken voor de bouw van de gemeente:

getuigen van Jezus! Liefde betonen tegenover de mensen, doet de mensen soms wat dieper denken. Uw geestelijke gaven gebruiken……

 

Het brengen van geestelijke offers:

Lofzang en muziek: maakt gelukkig! Het is genade muziek te mogen spelen voor Jezus

Het bidden en verhoorde gebeden maken gelukkig!

 

(7,8) David zag: Hij zag die gelukkige gelovigen optrekken naar de tempel en ze lieten sporen na. Dal van balsemstruiken, oord van bronnen = water en de regen spreken van zegeningen. Sporen zijn oude wegwijzers om iets op te speuren en te vinden.

 

 (11)HET VERLANGEN VAN EEN MENS TOONT AAN WAT IN ZIJN HART LEEFT !

 

David dacht : Hij dacht aan zijn Zoon Absalom, die een ander verlangen in zijn hart droeg dan zijn vader ! Absalom verlangde naar eer, macht en rijkdom, de dingen van deze onrechtvaardige wereld. Wie aardse verlangens heeft, en de beloften voor het hemelse negeert, die zit op de verkeerde weg. Na de dood komt hij niet depressief, maar in het laatste oordeel!

 

Het Bijbels christelijk verlangen:

 

Een christen is bereid desnoods liever een Lazarus te zijn aan de poort

van de rijke, dan zelf rijk te zijn. Zijn rijkdom: De smaad en spot als groter rijkdom te zien

 (Hebr.11) De onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen.(Efeze)

 

Het woord van Christus = onze rijkdom!

Bijbelkennis en geloof is de portemonnee

van een christen.

Een onvergankelijk kapitaal!

 

 

R.GAYTANT

45 PSALM

clip_image002

 

 

 

clip_image004Wanneer wij luisteren naar de muziek in deze wereld, horen wij veel zingen over liefde. Vele zangers zingen liedjes die aanspreken en inspelen op de emoties van mensen. Dit is niets nieuws onder de zon. Toch willen wij even stilstaan als God zelf een lied of een gedicht laat opschrijven. Voor een huwelijksceremonie gaat men alles voorbereiden. Zo heeft ook God het huwelijk van zijn Zoon voorbereid, en een bruiloftslied laten opschrijven.

Uit liefde ontstaat nieuw leven, uit zaad (de Bijbel) ontstaat liefde tot God.

 

PSALM 45

                    PSALM 45                                                                       

Psalm 45 is een gedicht, een lied, voor een koning van Israel, Het past best in de tijd van koning Salomo, die huwde met een Egyptische prinses.

Dit beeld weerspiegelt de komende bruiloft van Christus met zijn gemeente in de hemel. Dit huwelijk zal duizend jaar duren! Een profetische psalm dus met zicht op de plots komende Koning! Koning Salomo was gekenmerkt door zijn wijsheid en zijn gerechtigheid, welke een tegenbeeld is van de komende Christus. De Egyptische prinses lijkt een beeld van de gemeente, welke het beeld is van al de volgelingen op deze wereld van Christus. (Bijbelgetrouwe christenen).

 

Vers 2

 

laat de blijdschapzien, die gekend is door de christenen die de “blijde (profetische) woorden” hebben gehoord en begrepen welke in de Bijbel staan.

Blijdschap staat steeds in verband met hoop en verwachting. Mensen die van dit aardse leven niets meer te verwachten hebben, hebben alle moeite om blij te zijn. Dat is de reden waarom wij nog weinig mensen ontmoeten die een echte blijdschap uitstralen. Let op wat mensen vandaag uitstralen: gejaagdheid, ongeduld, ontevredenheid, agressie, een sombere angstige blik, zorg, kommer of verdriet enz.

 

Wat zegt uw Schepper daarvan?

Spr. 10:28 De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet.

Maar, weet wel, het ware geluk ligt ook niet onder de kerstboom!

Daarom gaat de verwachting of de hoop van mensen die leven zonder rekening te houden met wat God zegt teniet.

Gods woord geeft hoop, omdat wij zien dat er geen leugens in staan, of loze beloften. Wij zien voor onze eigen ogen alles gebeuren wat is voorspeld. God kun je zien in de Bijbel!

Ro 12:12  Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed,

 

(3) Laat de bruidegom zien, zijn woorden zijn hoopgevende woorden van genade (SVV) (liefelijkheid).

Wie Jezus heeft leren kennen spreekt ook van genade. Dit voor alle mensen die werkelijk beseffen dat ze zondig leven, (de Bijbel niet geloofden,) en die dit met spijt aan Hem bekend willen maken.

God was Noach genadig, en redde hem en zijn familie bij de zondvloed, Noach geloofde wat God sprak en bouwde de ark, terwijl de wereld lachte en geen zin en geen tijd had voor God!

God wil opnieuw ieder mens genadig zijn die in de Bruidegom Jezus gelooft, en zal hem redden uit de komende oordelen, welke spoedig zullen komen over deze wereld! Al deze oordelen staan beschreven in het laatste Bijbelboek, bestemd voor onze tijd!

 

Een strijd voor de waarheid.

 

(4,6) Gods volk Israël noemt dit een strijd voor de wet.Jezus, en zijn bruid voeren een strijd voor de waarheid. Het zwaard aan de heup is de Bijbel, deze koning, de God van Israel, zal overwinnen, de Bijbel spreekt van genade, voor wie alleen Jezus aannemen.

Opb 2:25  Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben.

De Bijbel, overwint alle andere overtuigingen die het aardse leven als gelukkig willen voorstellen.

De pijlen in vers 6 van God hier beschreven zijn dodelijke rampen, oorlogen en tegenslagen voor Gods vijanden. Gods vijanden zijn alle goddeloze volkeren en mensen die strijden tegen de waarheid, tegen Israel en Bijbelgetrouwe christenen! (v.8).

12  Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan, 13  Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten. Psalm 7

 

Luister naar de koning!

 

(11,12) Ieder wedergeboren christen behoort tot de bruid, ondertrouwt met de hemelse Koning, maar heeft nog steeds niet haar intrek bij Hem genomen. (Joods gebruik van ondertrouw). Dit is een tijd van groot verlangen van bruid en Bruidegom naar elkaar, om te trouwen, om bij elkaar te zijn, bij elkaar te wonen!

De dochter, de gemeente wordt opgeroepen om haar volk en aardse familie te vergeten!

Het lijkt wel geheel in overeenstemming te zijn als toen God Abraham, de vader der gelovigen genoemd, riep. Hij verliet vertrouwend zijn land en volk, om een nieuw volk te worden, Gods volk!

Dit maakt ook duidelijk, om te vergeten al het bijgeloof en afgoderij die onze ouders en voorouders kenden en hun tradities volgens het katholieke huis.

Zo is het ook vandaag hier, Jezus staat buiten aan de deur van zijn eigen afgeweken kerk!

Opb 3:20  Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

 

Jezus nodigt iedereen uit voor Zijn bruiloftsmaal! Zijn stem is de Bijbel!

 

Ook Abraham diende een keuze te maken tussen God en zijn eigen zoon Isaac, God wilde zien wat bij Abraham het belangrijkste was.

Laat de koning uw schoonheid begeren, betekent laat zien dat gij Jezus boven alles wilt stellen, en wil buigen voor Zijn wil. (12) De wil van God boven onze eigen wil stellen. Al de liefde welke primeert boven God, noemt God afgoderij, of geestelijk overspel!

 

Lu 22:42  deze woorden: Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!

 

Opb 19:7  Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt;

Biblespace Vlaanderen