ZOALS DE DAGEN VAN NOACH

clip_image002

clip_image004

37 Want zoals het was in de dagen van Noach,

zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Mt.24

De Heer Jezus heeft de dagen van Noach gebruikt om ze te vergelijken, met de tijd die voorafgaat aan het moment waarbij Hij zichtbaar terugkomt op aarde. Voorafgaand hebben wij de onzichtbare terugkomst voor zijn gemeente.

Dit betekent onze tegenwoordige tijd. Wij gaan vandaag eens deze vergelijking onderzoeken en zien of onze dagen wel al deze dagen zijn die Jezus heeft bedoeld.

Niet alleen gaan wij dit nagaan, maar ook zien in hoeverre onze verantwoordelijkheid voor ons behoud invloed heeft op ons geesztelijk leven.

Zijn wij op Zijn komst voorbereid? Leven wij daar naartoe? Zijn wij bezig met die dingen van boven, of meer bezig met de aardse dingen die ons van Hem soms afhouden? Is bij ons alles klaar om op te gaan naar het bruiloftsfeest?

32 Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.

33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.Mt.24

De vijgeboom staat voor Israël. Inderdaad is er nieuw leven gekomen in Israël, slechts in 1948 opnieuw als natie ontstaan, omdat God in Zijn Woord daarover heeft gesproken. Het is eenvoudig zegt Jezus, als de lente er is weet u ook dat de zomer komt. Zo weten wij ook als christenen dat de komst van Jezus nabij is! De farizeeërs konden ook de tekenen der tijden niet onderscheiden. Of ze wilden dit niet?

Jezus spreekt duidelijk over de generatie die dit heeft meegemaakt, dat deze generatie nog in leven zal zijn, op de Dag van Christus, dit is de opnamedag.

De duur van een een generatie, is variabel en een studie op zich, dus niet beperkt tot 70 jaar of dergelijke.

De vergelijking die Jezus maakt met de tijd van Noach is zeer belangrijk, en dient ons als een teken waarbij wij ons als christenen aandacht moeten geven, en het vuur van het geloof bij elkaar, de eindchristenen moet aanwakkeren. Wij hebben daarom vandaag ijverige oudsten nodig.

DE DAGEN VAN NOACH. DE TIJD VOOR HET OORDEEL!

Noach was een prediker der gerechtigheid. De onrechtvaardige wereld van toen was erg en er moest een oordeel van God op volgen. Er was een slechte en goddeloze politiek. Zo zal Jezus ook zijn rijk bouwen op gerechtigheid als Hij komt. Hij zal geen wapenstilstand brengen maar een vrede die doordringt tot bij de dieren. Roofdieren zullen tot het verleden behoren!

De roep om gerechtigheid wordt steeds luider en luider vandaag! Een dove kan het horen!

In GENESIS 6: 11-13 DE AARDE WAS VERDORVEN;

Hier gaat het wel over de mensen op de aarde, over hun gedrag. Het betekent in feite dat de mens openlijk gaat zondigen, en zich niet meer gaat storen aan medemens of God. De KJV vertaalt dit “verdorven” met “corrupt”, wat scherper is.

Vandaag: Porno op Tv of hackers op computers, voor kinderen. Het gebruik van drugs en alle gevolgen. Er zijn genoeg beelden op TV te zien om te weten wat dat verdorven kan betekenen vandaag. Verderf! (Fil.3:19)

ZIJN WEG OP DE AARDE VERDORVEN

Hun zeden en levenswijzen van de mensen toen waren slecht. Gen.6:5 toont dat de overleggingen des harten waren te allen tijde boos.

Dit wil zeggen dat de mens vol was van slechte bedoelingen, slechte inspiraties, en alles wat inging tegen Gods wil.

Een prachtig beeld in Efeze 5 : 1-21 Bijzonder vers 5 onreinheid en geldzucht: Dutroux, kindermisbruik in de staatskerk.

GEN 6: 1- 4 REUZEN IN DE DAGEN VAN NOACH

Zo zien wij dat er reuzen waren, schepselen die voortkwamen door gemeenschap van uitgeworpen demonen en mooie vrouwen. ( Judas 6,7 ) De satanische praktijken keren terug, het brengen van kinderoffers, rituele mishandeling, eten van mensenvlees het drinken van bloed. De nieuwe reuzen zijn er al! (N Korea)

Ook vandaag komen deze praktijken opnieuw terug. Ook de zonde van Sodom en gomorra was typisch voor de dagen van Noach. Ook dit wil in onze dagen als normaal worden beschouwd. Het apocriefe boek van Noach geeft informatie over deze toestanden.Sex met de dieren, bestialisme, was ook al begonnen.

In Leviticus 20:15 dienden mens en dier te worden gedood die deze dingen hadden bedreven. Wij denken maar aan de centaur: paard en mens, de zeemeermin, mens en vis enz…

MATTHEÜS 24: 38 Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, 39 en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Dit is een beeld waarin wij zien dat het dagelijkse leven gewoon zijn goddeloze gang gaat en niemand beseft in welke tijd hij leefde. Trouwen en scheiden was een normale zaak geworden.Dit betekent zonder rekening te houden met de God van de Bijbel. Andere goden dienen is ook goddeloos. Niettegenstaande ze Noach iedere dag zagen werken aan zijn ark, zijn eigen behoud en dat van zijn familie. Het werd met een lach en een spot aanzien! Dit echter tot God lachtte! Vandaag is het precies hetzelfde de mensen merken de tekenen van de tijd niet op. Reden: Geen of onvoldoende Bijbelkennis.(Hosea4)

WIE WAS NOACH?

Noach was de man die genade vond in de ogen van God. Niet omdat hij zo goed was of beter dan de andere mensen uit zichzelf, maar hij werd gerechtvaardigd door God, omdat hij de woorden van God had geloofd.Omdat hij rekening hield met Gods beloften.Noach had godsspraak ontvangen over iets wat nog niet gezien was. Noach geloofde deze woorden.

Ook wij hebben het evangelie ontvangen, woorden van God en niet van mensen. Ook over iets wat wij nog niet hebben gezien: Christus Jezus!

WAT DEED NOACH NA HET ONTVANGEN VAN GODS WOORD ?

GEN 6 : 22

Noach deed geheel zoals God hem had geboden. Noach bouwde de ark niet met eigenzinnige plannen, maar op de manier en het plan zoals God hem gaf!

Hij was God dienstig op de juiste manier! De enige manier om gered te worden, het enige geloof om gered te worden. De ark betekent in het Grieks LOGOS. Logos betekent het WOORD.

Wij moeten geen arken maken, wij moeten nu Gods Woorden geloven en iedere dag aan ons behoud werken. Geloofswerken en niet een behoud door de “goede werken”. Wie geen rekening houdt met Gods woorden, zal wel een ark hebben met gaten, en deze gaten zijn zonden die wij niet willen bestrijden, of willen dichten, en misschien zeggen het is niet erg, het is maar een klein gaatje. Gelukkig is God genadig!

Wij moeten integendeel bidden van Heer : waar ben Ik verkeerd, waar ziet Gij bij mij een gat of een zonde? Denk aan de splinter en de balk……

<

p align=”center”>PAULUS GEEFT VIER TIPS VOOR ONS BEHOUD.

FILIPENZEN 2:12 “Blijf uw behoudenis bewerken met vreze en beven, door gehoorzaamheid aan Gods Woorden. Deze vreze en beven was ook aanwezig bij Noach, en het betekent in feite nederigheid tegenover wat God vraagt.

Wij moeten ons de vraag stellen : Is bij ons nog steeds die begeerte aanwezig om zonden te overwinnen in ons leven , als in de begintijd dat wij tot geloof kwamen.?

Zien wij naar ons bruiloftskleed, is het mooi ? geen plekken of vuil ?

FILIPENZEN 2 : 13

Want GOD IS HET DIE IN U WERKT.

Dit wil zeggen dat het niet door onze eigen inspanningen zal zijn dat wij zelf ons behoud zullen waarmaken, maar dat wij ons niet mogen verzetten tegen het werk van de H.Geest in ons. De H.Geest kan ons op zonde wijzen. Hij wil ons de nodige kracht geven om te overwinnen, maar WILLEN wij ?

FIL.1:6 Paulus is ervan overtuigd, dat God het werk zal verder zetten, die Hij in ons is begonnen. Voor ons een troost, God zal ons niet loslaten, wij kunnen wel Hem loslaten! Er wordt toch gewerkt aan twee kanten, zoals ook de liefde van twee kanten moet komen. Denk aan het juk.

Doch de eerste liefde kwam van Hem voor ons!

FILIPENZEN 2: 14-15

Wij moeten zonder klagen, ook al kan het lastig zijn, doen wat de Heer van ons verlangt. Ook zonder “bedenkingen”. Dit wil zeggen zonder tegenspraak of eigen gedachten vormen om niet te moeten doen wat de Heer van ons verlangt. Excuses en uitvluchten.

BV: De Bijbel leert geen bloedworsten te eten, omwille van de gezondheid, maar ik eet het graag, en zoek wel de nodige uitvluchten, zelfs Bijbelteksten verkrachten om toch maar zijn eigen zin te kunnen doen. (1 Cor.10:25 Al wat in de vleeshal te koop is, moogt gij eten, zonder navraag te doen uit gewetensbezwaar,)

Maar daar hingen er geen bloedworsten!

“onbesproken” kinderen Gods.

FILIPENZEN 2 : 16

Het woord des levens vasthoudende: Het plan van Noachs ark. Zonder het plan te gebruiken was Noach verloren. Hij mocht niet afwijken, en deed het ook niet .Zo zegt Paulus om niet af te wijken van de Bijbel, want alle godsdienst zonder de bijbel zal geen hemel zien. De satan verkoopt wel valse Bijbels en met winst, hij wil het plan voor eeuwige redding zo wijzigen dat het niet helpt!

IN DE NAAM VAN JEZUS

DIE WONDERLIJKE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS

 

 

clip_image002

Maar Petrus zeide: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazireeër: Wandel! Hand.3:6

Dit ene vers openbaart aan deze wereld, dat er twee machten zijn. Een Wereldse macht gefundeerd op “zilver en goud”, m.a.w. geld of kapitaal. Een hemelse macht, te mogen spreken in de naam van Jezus, en nieuw leven openbaren, en kennis over de toekomst. De bedelende arme lamme begon een nieuw leven, zijn eerste stappen zette hij naar de tempel om God, zijn Schepper te danken.

Het valt sterk op dat de eerste christenen zoals hier Petrus, enorm veel belang hechten aan die naam van Jezus Christus. Bij de joden wordt er veel meer aandacht besteed aan de betekenis van een persoonsnaam, die zij krijgen bij hun besnijdenis. De naam van God is JHWH, Jahweh, uitgesproken,een heilige naam die niet mag ontheiligt worden, zoals dat vandaag gebeurt! “Uw naam worde geheiligd” bidt Jezus. Allah is de god van de moslims, de paus aanvaard ook die naam, hij ontheiligt!

De eerste christenen werden ook niet ogenblikkelijk “christenen” genoemd, maar wel: “zij, die altijd de naam van onze Heer Jezus aanroepen”.

Deze hemelse macht is niet te koop!

18 En toen Simon zag, dat door de handoplegging der apostelen de Geest werd gegeven, bood hij hun geld aan,19 en zeide: Geef ook mij deze macht, opdat, als ik iemand de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvange.20 Maar Petrus zeide tot hem: Uw geld zij met u ten verderve, daar gij gemeend hebt de gave Gods voor geld te kunnen verwerven.Hand.8

In de apostolische tijd waren er ook al mensen, die in de zending van het evangelie, welke een kracht is, brood zagen. Ze dachten hier is geld mee te verdienen! Deze Simon had nu ontdekt dat er een andere macht bestond die groter was dan de macht van het kapitaal. Zo zijn er ook vandaag evangelisten die veel geld verdienen op corrupte wijze, door valse tekenen en schijnbare wonderen van genezing. ( 2 Cor.11:14) Sommigen historici vermoeden dat deze Simon naar Rome is verhuisd.

De naam van Jezus aanroepen, is tot zegen!

Ps. 145:18 De HERE is nabij allen die Hem aanroepen,

allen die Hem aanroepen in waarheid.

God is slechts met die mensen die vandaag Jezus Christus aanbidden, volgens de Bijbel. De toekomst zal dat openbaren. Slechts iedere Jood of heiden die enkel in de naam van Jezus zal geloven, zal behouden worden en ontsnappen aan Gods komende oordelen, ook het laatste oordeel. Weten en ervaren dat God met u is, geeft blijdschap.

Spr. 18:10 De naam des HEREN is een sterke toren;

de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.

In de oudheid was een toren een vorm van bescherming tegen vijandige invallers. Wie de naam van Jezus aanroept is safe, is in veiligheid. Bescherming tegen angstgevoelens en zorgen verdwijnen niet met medicatie! Ps. 124:8 Onze hulp is in de naam des HEREN, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Die naam onnodig gebruiken is een vloek.

De profeet Jeremia schreef tot zijn volk dat ze niet angstig dienden te zijn voor de onheilstekenen aan de hemel, zoals de andere ongelovige volkeren. Let erop vandaag , zijn er nu ook al onrustwekkende berichten van tekenen en verschijnselen aan de hemel.

Jeremia schreef: 6 Niemand is U gelijk, HERE! groot zijt Gij en groot is uw naam in kracht!7 Wie zou U niet vrezen, o Koning der volkeren? Want U komt het toe, want onder al de wijzen der volken en onder al hun koningen is niemand U gelijk! Jer.10

Ieder volk of land die de naam van Jezus Christus niet wil aanroepen zal meer en meer Gods oordelen ontvangen! God zal een einde maken aan al het aanbidden van allerlei eigen of vreemde afgodsbeelden op deze aarde. Er komt een nieuwe tijd! Let op wat de profeten schrijven in:

clip_image004clip_image005

Psalm 79:6 Stort uw grimmigheid uit over de volken die U niet kennen, en over de koninkrijken die uw naam niet aanroepen;

Vandaag wordt er veel bloed vergoten onder de Arabische volkeren, volkeren die een god van oorlog dienen. (Dan.11:38) Kadhafi wilde een Jeruzalem leger opbouwen, strijden tegen de allerhoogste! clip_image006 V olkeren die de aankomende antichrist zullen volgen. Zal deze omwenteling in het M.O. niet leiden tot de tienstatenbond? Het hervormen van machtsblokken? Een verbond met de EU? Een wereldregering ?

Petrus noemt Jezus Christus ook de “hoeksteen”!

11 Dit is de steen, door u, de bouwlieden, versmaad, die nochtans tot hoeksteen is geworden.12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.Hand.4

Wie vandaag zoiets predikt, bezondigt zich aan discriminatie zou je kunnen denken en zeggen. Hij zou en zal veel tegenstand ondervinden. Dit komt door de wereldse en on-Bijbelse religieuze machten die zich manifesteren. Eeuwig leven is er enkel door Jezus Christus. De hoeksteen is een sluitstuk , die al de andere bouwstenen staande houdt. De satan bracht dwaalwegen en verwarring van andere namen in het religieuze leven te brengen. Namen van doden worden aanroepen, bv.Maria. De hemel heeft maar één deur: toont Jezus:

Joh. 10:9 Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

Wie gaf Jezus zijn naam en koppelde er beloften aan?

In onze dagen lijkt het gebruikelijk dat de vader en de moeder een naam kiezen voor hun kinderen; Ze willen dat dan soms geheim houden, tot de dag van de geboorte. De moeder van Jezus heeft niet de gelegenheid gehad om voor haar kind zelf een naam te mogen kiezen. Wel de Vader van Jezus! De Vader van Jezus was de Allerhoogste, God zelf! Ze wist meteen dat het een zoontje zou worden, zonder echografie.

30 En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God.31 En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven.32 Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven,33 en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen. Luk.1

De engel sprak geen Grieks, wel Hebreeuws en sprak van Yeshua, wat redder betekent. Joden die in Jezus geloven spreken altijd van Yeshua, uit respect voor Zijn naam.

Bidden in Jezus naam, dat is pas power!

Johannes 14:14 Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen. 15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.

Johannes 16:24 Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

Wat een formidabele belofte verbonden, enkel, aan die heilige naam. Toch zijn er zoveel gebeden zonder verhoring gebleven. Wanneer men iets vraagt in de naam van iemand, dan moet dit altijd in overeenstemming zijn met zijn wil.

Wij vinden dus twee voorwaarden die nodig zijn om te ontvangen waarvoor men bidt.

1. Volmacht hebben gekregen. Joh.1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;

Hier gaat het over hemelse macht, kinderen van God hebben een volmacht ontvangen, en de H.Geest leidt hen. In deze wereld wordt er gebeden in alle godsdiensten, doch God luistert enkel, naar hen die in de naam van Jezus geloven. Het bidden of aanroepen van de moeder van Jezus, het aanroepen van zelfgemaakte heiligen is pure afgoderij, het brengt vloek en geen zegen!

Vele mensen werden en worden nog steeds listig en ernstig misleid.

2. Vragen in Zijn naam. Wat wij vragen in Zijn naam, moet steeds Bijbels zijn. Wie geen gehoor wil geven aan de Bijbel moet Hem niets vragen. Wie een gebedsverhoring ervaart zal blij en gelukkig zijn, want het bevestigt zijn persoonlijke relatie met God.

<

p align=”center”>In Jezus naam,

DOOPDIENST IN DE NOORDZEE

DE WARE BIJBELSE DOOP.

clip_image002

Wie wil echt Jezus volgen?

1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, 2 door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. Rom.5

 

 

8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;9 niet uit werken, opdat niemand roeme. 10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Efeze 2 :8-10

 

Het behouden zijn is alleen op basis van het geloven. Het is een gave van God! Je gelooft niet uit uzelf, om te kunnen geloven, dient God in te grijpen. Hij verlangt slechts dat de mens inziet zondig te zijn, en dat hij vergeving nodig heeft. God respecteert de vrije wil van de mens, de mens heeft een vrije keuze, hij kiest voor of tegen Jezus. Hij gelooft dat Jezus zijn straf droeg, om contact te krijgen met God, of hij gelooft het niet. Iedere christen behoort gedoopt te zijn, en bevestigt door zich te laten dopen daarmee dat hij gelooft in Jezus Christus.

Hij is wederom geboren geworden door te geloven wat in de Bijbel staat. God heeft hem ervan overtuigd dat, wat er staat de waarheid is, en geeft daarvan de zekerheid. De ene mens kan dat niet geven aan de andere, hij kan slechts getuigen, God overtuigt!!!

14 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.

15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.

16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Geloven en gedoopt worden zijn bijna een geheel. Daarom heeft de kinderdoop of waterdoop zonder wedergeboorte, geen enkele waarde voor God. De kinderdoop is de geboorte van het schijnchristendom.

5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

 

Dit geboren worden uit water en Geest heeft niets met de waterdoop te maken! Het is de doop met de Geest. De symboliek van het water is zeer belangrijk!

Het water is hier beeld van de Bijbel, de woorden van Jezus, dus niet het doopwater!

De Geest is God die overtuigt het hart (denken) van de mens. De mens die het aanneemt, aan hem zal God zich persoonlijk openbaren. Dit is een wonderlijk geestelijk gebeuren.

Dit gebeurt nadat de mens gebeden heeft om vergeving, en heeft gelooft dat Jezus zijn straf heeft gedragen. En hij genade heeft gekregen door dit feit. Eenvoudig maat wonderlijk!

Wat is dopen met de H.Geest?

Op Pinksteren ontvingen de discipelen de H.Geest. Anderen kwamen tot geloof, wat neerkomt op hetzelfde, doch na de prediking. Bijna allen waren Joden, maar ook anderen. Het ontvangen van de Geest gaat niet altijd met wondertekenen gepaard. Het spreken in tongen was met Pinksteren wel een echt wonderteken, door de wil van de H.Geest. Doch niet iedereen die tot geloof komt, moet in talen of tongen spreken, als bewijs van zijn wedergeboorte! 1 Corinthiërs 12:9 aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; 11 Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.

Lukas 3:16 Zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: Ik doop u wel met water; maar Hij komt, Die sterker is dan ik, Wien ik niet waardig ben den riem van Zijn schoenen te ontbinden; Deze zal u dopen met den Heiligen Geest en met vuur;

 

Wie mag dopen?

Ieder gelovige broeder in de gemeente mag dopen. Het dopen vraagt geen speciaal ritueel, maar een gehoor geven aan de Heer. De zusters dopen niet. Anders zijn er geen speciale bevoegdheden om iemand te mogen dopen.

Waar en hoe dopen?

Mattheus 3:6 En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden.

Hier vinden wij geen speciale plaats, de Jordaan was een rivier, met gemakkelijke toegang

Om te kunnen dopen. Hier zien wij dat waar voldoende water is om iemand te kunnen dopen dit voor de Here goed is. Het dopen gebeurde door een complete onderdompeling. Het beeld dat er achter steekt is een getuigenis, van een profetische opstanding.

Waarbij men aan iedereen wil laten zien, dat men zijn oude levenswijze begraaft. Men is dood geworden voor alles wat ingaat tegen de wil van God. Uit het water tevoorschijn komen betekent dat men zal opstaan uit de dood en de zonde, welke de oorzaak was van het sterven op aarde. Een nieuw is dan begonnen. Dit begint hier en nu. Eeuwig leven krijgt men hier, men is een nieuwe schepping geworden.

2 Corinthiërs 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Galaten 6:15 Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is.

 

WAAROM LIET JEZUS ZICH DOPEN? Een voorbeeldfunctie!

 

Mattheüs 3:14 Maar deze trachtte Hem daarvan terug te houden en zeide: Ik heb nodig door U gedoopt te worden en komt Gij tot mij?

Mattheüs 3:16 Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen.

GODS FEESTEN

Gods Feesten op de kalender

avondmaal Van Gucht

Voor het houden van Zijn feesten heeft God vaste tijden bepaald. Zo staat het in onze Bijbel.
In de loop van de geschiedenis zijn door de verschillende volken diverse kalenders gemaakt en gebruikt, waarop Gods feesten niet te vinden zijn. Toch moeten deze feesten op de vastgestelde tijden gehouden worden om een goed begrip van Gods plan met de mensheid te verkrijgen.

Dag

In Genesis 1 wordt het licht dag genoemd en de duisternis nacht. Samen vormen ze een etmaal. De werkdagen vangen aan met het begin van de natuurlijke dag, dat is de morgen. Er zijn in de Bijbel gegevens, waaruit blijkt, dat men de werkdag deed aanvangen met zonsopgang. In het scheppingsverslag van Genesis 1 doet God zijn scheppingswerk van een bepaalde dag. Daarop werd het avond, vervolgens morgen: de eerste (tweede etc.) dag. De tijd van arbeid (God deed kennelijk zijn werk ook overdag), gevolgd door de avond en de morgen behoren dus tot één dag als daarmee een etmaal wordt bedoeld. Zelfs van de voorgaande avond wordt van gisteravond gesproken. Bijvoorbeeld in Genesis 19:34: En de volgende morgen zeide de eerstgeborene tot de jongste: Zie, ik heb gisterennacht bij mijn vader gelegen … Wij zouden zeggen: vannacht. Toen het eenmaal morgen geworden was, was de voorbijgegane nacht reeds gisteren. Dus begon de nieuwe dag met de morgen.
De heilige tijd van een heilige dag begint in de avond. In Leviticus 23:32 wordt de Grote Verzoendag zo aangegeven.
De dagen van de week hadden geen namen, uitgezonderd de sabbat. Ze werden geteld, evenals de dagen van de maand.

Week

De weekis een uniek verschijnsel van de Israëlitische wereld. Men treft haar nergens aan in de oudheid. De week vindt in het Oude Testament haar godsdienstige fundering in de schepping (Gen. 2:1-4; Ex. 20:11). Het eind en de kroon van de week is de sabbat. De week staat los van zon en maan. De schepping van zon en maan wordt wel uitgedrukt in de week (de vierde dag, Gen. 1:14-19), maar de week staat om zo te zeggen boven de astronomische tijdsindeling. Eigenlijk wil het zeggen, dat de sabbat boven alle gewone tijdrekening staat. Het woord ‘ontheiligen’ wordt in het Oude Testament van geen enkele feestdag gebruikt, dan alleen van de sabbat (Ex. 31:14; Neh. 13:17, 18; Jes. 56:2 en andere plaatsen). Hoewel natuurlijk een heilige feestdag een sabbat is.

Maand

In afwijking van het oude Egypte, dat een zonnejaar had van 365dagen – 12 maanden van dertig dagen + 5 schrikkeldagen – hadden Arabië, het Tweestromenland en ook Israël een maanjaar. Het jaar bestond uit twaalf maanden, die elk even lang duurden als de tijd die er verloopt van de ene nieuwe maan tot de andere.
De maanden telden 29 of 30 dagen of om nog preciezer te zijn 29 dagen, 12 uren, 44 minuten en 3,33 seconden. Laten we zeggen ongeveer 29,5 dagen. Dus duurde het jaar 12 x 29,5 = 354 dagen. Daar de natuur zich richt naar de zonen het zonnejaar ongeveer 365,25dagen lang is, zouden op den duur de tijden van zaaiing en oogst door alle maanden van het jaar gaan ‘wandelen’ en zouden de feestdagen, die aan het natuurleven gebonden zijn, telkens in verschillende maanden gevierd moeten worden. Het maanjaar liep jaarlijks ongeveer 11,25 dagen achter op het zonnejaar. Om dit ‘gelijk te breien’ voegde men om de paar jaar een schrikkelmaand in. Merkte men bijvoorbeeld aan het eind van het jaar in de 12e maand dat tegen de week van Ongezuurde Broden het koren nog niet rijp zou zijn, dan werd van hogerhand (de hoge priester) bevolen, dat de 12e maand verdubbeld moest worden, zodat men twee maanden Adar kreeg, nl. Adar 1 (twaalfde maand) en Adar II (dertiende maand). De eerste maand van het nieuwe jaar schoof daardoor 29 à 30 dagen op.
In de tijd van de ballingschap werden de Babylonische maandnamen ingevoerd. In enkele jonge boeken van het Oude Testament komen enige van deze namen voor: Nisan in Nehemia 2:1 en Esther 3:7; Sivan in Esther 8:9; Elul in Nehemia 6:15; Kislev in Nehemia 1:1 en Zacharia 7:1; Tebeth inEsther 2:16; Adar in Ezra 6:15en Esther 3:7, 13; 8:12; 9:1, 15, 17, 19 en 21.
Oorspronkelijk hadden de maanden geen afzonderlijke namen. De Israëlieten noemden hen ‘de eerste’, ‘tweede’, enz., evenals de dagen van de week.
Van de oude Hebreeuwse maandnamen zijn er nog vier in het Oude Testament bewaard, nl. Abib (topje van de aren, namelijk van de wintertarwe) = Nisan, de eerste maand (Ex. 13:4; 23:15; 34:18 en Deut. 16:1), Ziv of Ziw, de tweede maand (= bloeitijd) = Ijjar of ook wel Iyar geschreven (1Kon. 6:1, 37), Ethanim, de zevende maand(= altijd stromende beken) = Tishri (1Kon. 8:2) en Bul, de achtste maand(betekenis onbekend) = Marchesjwan (1 Kon. 6:38).
Uit de namen van deze maanden blijkt, dat men oudtijds reeds schrikkelmaanden invoegde. Anders toch zouden de namen van de maanden meestentijds niet geklopt hebben met de situatie in de natuur, waarop de namen betrekking hebben.

Joodse kalender

Op de hedendaagse Joodse kalender staan het Pinksterfeest, Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest enz. Kunnen wij, in Gods gemeente, deze kalender gebruiken?
In het oude Israël werd door observatie vastgesteld wanneer een nieuwe maan begon. Het hoogste gezag hierin was de hogepriester. In later tijd was het het Sanhedrin (de hoogste instantie, voorheen de Hoge Raad), tot welks taak het behoorde, de schrikkeljaren vast te stellen. Daarvoor was een commissie van ten minste drie man aangewezen.
Wanneer precies een systeem van berekening is ingevoerd weten we niet, maar de natuurlijke waarneming werd later vervangen door een systeem dat voorzag in een vast schema, waarbij uitgegaan werd van een 19-jarige cyclus.
De Joodse kalender, zoals we die vandaag kennen, werd ingesteld door de patriarch Hillel II in 358/359 n. Chr. Over een periode van 19 jaar is een vast schema gemaakt, waarin een berekende nieuwe maan zes op de tien keer één of twee dagen later valt dan de natuurlijke nieuwe maansikkel. In zestig jaar van een eeuw valt op de Joodse kalender de eerste van de maand niet samen met de natuurlijke nieuwe maan.
In elke periode van 19 jaar wentelt de maan 235 keer om de aarde. De schrikkeljaren die zijn ingelast om de seizoenen op hun plaatsen te houden zijn geprojecteerd in het 3e, 6e, 8e, 11e, 14e, 17e en 19e jaar.
In deze mathematische opzet zijn verder vier regels van uitstel verwerkt om aan bepaalde principes van de gebruikers van deze kalender te voldoen.
De nieuwe maan van Tishri is het tijdstip dat de andere data van een jaar vaststelt. Als 1 Tishri eenmaal is vastgesteld, staat de rest van het jaar vast en kan het volgende jaar worden vastgesteld.
De nieuwe maan en de eerste dag van Tishri vallen in 40% van de gevallen op dezelfde dag. De berekeningen sluiten de toepassing van vier regels in die bekend staan als de uitstelregels of de Dehioth. In deze specifieke gevallen wordt de eerste dag van Tishri één of twee dagen uitgesteld, hetgeen in 60% van de jaren gebeurt:

1) Als de nieuwe maan op zondag, woensdag of vrijdag valt, wordt de eerste Tishri uitgesteld tot maandag, donderdag of zaterdag.
2) Als de nieuwe maan pas om 12 uur ’s middags of later verschijnt, valt de eerste Tishri op de volgende dag, behalve wanneer dat een zondag, woensdag of vrijdag is. In dat geval wordt hij nog een dag uitgesteld vanwege regel 1.
3) Als de nieuwe maan meer dan 11,3 minuten na 3 uur ’s morgens verschijnt op dinsdag van een gewoon jaar (geen schrikkeljaar), dan wordt de eerste dag van Tishri uitgesteld tot donderdag.
4) Als de nieuwe maan meer dan 32,7 minuten na 9 uur ’s morgens op maandag van een gewoon jaar dat op een schrikkeljaar volgt verschijnt, wordt 1 Tishri uitgesteld tot dinsdag.

De beide eerste regels worden het meeste toegepast. De redenen voor het uitstel zijn de volgende:
De eerste regel voorkomt dat heilige dagen en het Pascha zouden plaatsvinden op ongelegen tijden.
Als bijvoorbeeld 1 Tishri (Bazuinenfeest) op een zondag valt, dan zouden de eerste dag van het Loofhuttenfeest en de Laatste Grote Dag ook op een zondag vallen. Dit geeft een dubbele sabbat, wat de voorbereiding voor het Feest zou bemoeilijken. Als de Bazuinendag op een woensdag zou vallen, zou de Grote Verzoendag op vrijdag (de voorbereidingsdag) vallen en het Pascha zou gehouden moeten worden op de avond van de sabbat.
De tweede regel is een astronomische bijstelling. De verdedigers van de Joodse kalender stellen dat vanaf de oudste bekende tijden 12 uur ’s middags de enige logische scheidingslijn was voor de seizoenen en de nieuwe maan. De hoofdreden hiervoor is dat de tijden voor zonsop- en ondergang variëren, maar 12 uur ’s middags niet.
De seizoenen wisselen bij de evennachtslijnen in lente en herfst. Dit heeft te maken met de schuine stand van de aarde (23,5 graad van zijn as) en de breedtestand van de zon als hij schijnbaar (eigenlijk is het de aarde die beweegt) de hemelequator passeert tijdens de evennachtslijnen in lente en herfst. Het precieze moment van deze passage vindt plaats als het centrum van de zon de hemelevenaar passeert. De sleeplijn van de zon echter, blijft 0,25 graad achter dit evennachtspunt. De zon heeft zes uur nodig om 0,25 graad te bewegen. En zes uur voor zonsondergang gedurende de tijd van een equinox is 12 uur ’s middags – een voor de hand liggend scheidingspunt, volgens de gebruikers van deze kalender.
Het maximum aantal dagen voor een gewoon jaar (geen schrikkeljaar) is 355. Zonder regel drie zouden er gewone  jaren van 356 dagen voorkomen.
Het minimum aantal dagen voor een schrikkeljaar is 383. Zonder regel vier zouden er schrikkeljaren van slechts 382 dagen voorkomen.

Is de Joodse kalender de kalender
die ook door Gods gemeente gebruikt moet worden?

Kunnen we van de hiervoor beschreven regels en berekeningen iets terugvinden in de Bijbel? Heeft God dergelijke mathematische instructies gegeven? Absoluut niet! Gelukkig niet! Het doet direct denken aan farizees Judaïsme.
Nu beweren zij die deze kalender gebruiken dat deze kalender door de Joden is bewaard om ook door Gods volk gebruikt te worden. Dit is gebaseerd op de opvatting dat de Joden het Oude Testament hebben bewaard en daarom aan hen het gezag gegeven zou zijn de regels van de kalender op te stellen. Dit zou moeten blijken uit Mattheus 23:1-3 en Romeinen 3:1-2. Laten we die schriftgedeelten die daarvoor worden gebruikt eens bekijken.
Mattheus 23:1  Toen sprak Jezus tot de scharen en tot zijn discipelen, 2   zeggende: De schriftgeleerden en de Farizeeën hebben zich gezet op de stoel van Mozes. 3  Alles dan, wat zij u ook zeggen, doet dat en onderhoudt dat, maar doet niet naar hun werken, want zij zeggen het wel, maar doen het niet. 4  Zij binden zware lasten bijeen en leggen die op de schouders der mensen, maar zelf willen zij ze met hun vinger niet verroeren.
Jezus zegt tegen zijn gehoor dat zij zich moeten houden aan hetgeen God ons wil onderwijzen via Mozes. Hoort daar een Joodse kalender bij uit 359 n. Chr.?
Vele tradities en regels van de Joodse religie staan haaks op de Wet. Jezus waarschuwde daarvoor:
Mattheus 16:6  Jezus zeide tot hen: Ziet toe en wacht u voor de zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën. Vers 12  Toen zagen zij in, dat Hij hun niet gezegd had zich te wachten voor de zuurdesem der broden, maar voor de leer der Farizeeën en Sadduceeën.
Jezus had de Farizeeën al eerder in Mattheus 15 op de dwalingen van hun eigen regels gewezen.
Mattheus 15:1  Toen kwamen uit Jeruzalem Farizeeën en schriftgeleerden tot Jezus en vroegen: 2  Waarom overtreden uw discipelen de overlevering der ouden? Immers, zij wassen hun handen niet, wanneer zij brood eten.
Ze zeggen zelf (vers 2) dat het overleveringen zijn uit de traditie van het oude Jodendom. Christus draait het daarom om. Hij vraagt hun waarom zij de geboden van God overtreden ter wille van hun tradities.
Vers 3  Hij antwoordde hun en zeide: Waarom overtreedt ook gij ter wille van uw overlevering zelfs het gebod Gods?
Hier zegt Jezus dat bij de Farizeeën hun overleveringen boven het gebod Gods staan.
Mattheus 15:6  Zo hebt gij het woord Gods van kracht beroofd ter wille van uw overlevering. 7  Huichelaars, terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, zeggende: 8   Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. 9  Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
Romeinen 3:1-2 wordt ook gebruikt om aan te tonen dat de Joodse kalender door Gods gemeente gebruikt zou moeten worden.
Romeinen 3:1  Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2  Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats toch dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd.
Inderdaad is de Jood de woorden Gods toevertrouwd en daarom beschikken we over het Oude Testament. Dit betekent niet dat aan de Joden een speciaal gezag is gegeven. Het betekent wél dat God aan Israël de eerste kans heeft gegeven. Hij heeft deze natie apart gezet en Zijn waarheid geopenbaard en toevertrouwd. Israël heeft echter God afgewezen. Toch richtte ook Jezus zich eerst tot de Joden. Zij waren bekend met de Schrift. De woorden Gods was hun toevertrouwd, zoals Paulus het uitdrukt en hij noemt dat een groot voorrecht.
Alleen de woorden Gods hebben voor ons gezag en geen Joodse tradities.
Een ander argument is het jaar 31 n. Chr. Zonder de uitstelregel zou de 14e van de eerste maand in dat jaar niet op woensdag gevallen zijn, maar op een maandag! Volgens de Schrift is Jezus op woensdag gekruisigd.
Als Christus gedood werd in het jaar 31, dan moet Hij geboren zijn in 4 v. Chr. Volgens Mattheus 2:1vv en Lukas 1:5vv werd Jezus nog geboren tijdens de regering van Herodes de Grote. In het jaar 4 v. Chr. stierf Herodus. Jezus is in de periode september/oktober geboren. Herodus zou dan aan het eind van dat jaar gestorven moeten zijn. Er zijn historische en Bijbelse feiten die de geboorte van Jezus niet in het jaar 4 v. Chr. maar in het jaar 5 v. Chr. plaatsen. Dat zou betekenen dat Jezus in 30 n. Chr. is gekruisigd. Het opmerkelijke is dat in dat jaar de 14e van de eerste maand op een woensdag valt als niet op de Joodse kalender wordt gekeken, als dus niet de   ‘uitstelregel’ wordt toegepast, maar de instructies worden opgevolgd die God in Zijn Woord heeft gegeven. Want God heeft eenvoudige en duidelijke instructies gegeven. Hoewel de Joodse kalender meer dan 70 jaar gedurende de 20ste eeuw door de mensen in de gemeenten van God als de officiële Bijbelse kalender is gepresenteerd. De termen ‘heilige kalender’ en ‘Hebreeuwse kalender’ moeten er waarschijnlijk meer status aan geven. Maar alleen God bepaalt wie of wat heilig is. De Joodse kalender is door en voor Joden gemaakt. Daarom is het een Joodse kalender. Hillel II was de leider van de Farizeeën rond 350 n. Chr. Hij had in Gods gemeente geen enkel gezag en was noch priester noch Leviet. Hoewel dat ook niet ter zake doet, want Christus is onze Hogepriester sinds zijn opstanding uit de doden.
De 19-jarige cyclus is ook niet geheel sluitend op die kalender. Deze periode is 2 uur, 4 minuten en 24 seconden te lang ten opzichte van 19 zonnejaren, daarom is een aanpassing vereist. Dit is evenwel niet opgenomen in de Joodse kalender. Daarom begint een jaar één of twee keer per 19-jarige cyclus te vroeg. Het hele Loofhuttenfeest vindt dan plaats vóór de herfstequinox en dat is in strijd met Exodus 34:22.
Als de tijden van het Loofhuttenfeest volgens de Bijbelse instructie wordt bepaald, worden de Dagen van Ongezuurde Broden ook automatisch op de juiste tijd gehouden. De lente begint rond 21 maart (voorjaarsequinox) en de herfst rond 23 september (herfstequinox). Als het Loofhuttenfeest begint op 23 september, beginnen de Dagen van Ongezuurde Broden al aan het einde van maart, begin april. Vroeger kan niet in verband met de vereiste rijpe garve als beweegoffer. Als het Loofhuttenfeest te ver na 23 september wordt gehouden, dan kunnen de Dagen van Ongezuurde Broden, als zes maanmaanden wordt teruggeteld, zelfs na de 2e nieuwe maan van het nieuwe jaar vallen. Dat zou in strijd zijn met Gods onderricht.
Een dertiende maand kan niet als een vast systeem worden berekend, maar God laat de duur, twaalf of dertien maanden, afhangen van de vaste tijden voor de feesten. Het Loofhuttenfeest begint met of valt na de wisseling van het jaargetijde.
Een van de redenen om zes van de tien keer de hele Joodse kalender ten opzichte van de maan één of twee dagen te verschuiven is, om daarmee een dubbele sabbat te voorkomen. Dit principe is onbijbels. God zelf plaatst in elk jaar twee sabbatten achter elkaar met Pinksteren op zondag. Ook de eerste en laatste dag van Ongezuurde Broden vormen vaak een dubbele sabbat met de wekelijkse sabbat. Als De Grote Verzoendag op een zondag valt, zou dit een te grote last vormen voor de vrijdag als dag van voorbereiding. Maar als zondag een vastendag is, valt er niets voor te bereiden.
De Joodse kalender is zo berekend dat het Pascha nooit op de avond van de sabbat kan plaats vinden. Toch was het eerste Pascha dat Jozua in het beloofde land met Israël hield toen zij door de Jordaan getrokken waren, op de avond van de sabbat.
Om dit aan te tonen, gaan we eerst naar Leviticus 23.
Leviticus 23:10  Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef, en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst naar de priester brengen, 11  en hij zal de garve voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat gij welgevallig zijt; daags na de sabbat zal de priester die bewegen. Vers 14  Tot op die dag zult gij geen brood, geen geroosterd of vers koren eten, totdat gij de offergave van uw God gebracht hebt: het is een altoosdurende inzetting voor uw geslachten, in al uw woonplaatsen.
Op de wekelijkse sabbat tijdens de Dagen van Ongezuurde Broden moesten de Israëlieten de eerste garve van de nieuwe oogst naar de priester brengen, die deze op de volgende dag (de huidige zondag) voor het aangezicht des Heren bewoog. Tot op dat moment mocht niet van het verse koren gegeten worden. Met deze informatie in gedachten gaan we naar het boek Jozua.
Jozua 4:19  Het volk nu is uit de Jordaan opgeklommen op de tiende der eerste maand en zij legerden zich te Gilgal, aan de oostelijke grens van Jericho.
Israël was het beloofde land binnen gegaan. Het was vier dagen voor het Pascha, de dag waarop een éénjarig stuk kleinvee, een geit of een schaap, afgezonderd moest worden om te bewaren als Paschalam.
Nu Jozua 5:2.
Jozua 5:2  Te dien tijde zeide de Here tot Jozua: Maak u stenen messen en besnijd de Israëlieten opnieuw, ten tweeden male.
Alleen besnedenen mochten aan het Pascha deelnemen.
10  Terwijl de Israëlieten te Gilgal gelegerd waren, vierden zij het Pascha op de veertiende dag van die maand, des avonds, in de vlakten van Jericho; 11  en zij aten, daags na het Pascha, van de opbrengst van het land, ongezuurde broden en geroost koren, op dezelfde dag.
We hebben in Leviticus gezien dat de dag na de sabbat van de opbrengst van het land, dat is de verse oogst, gegeten mocht worden. In vers 11 hebben we net gelezen daags na het Pascha. Dat betekent dus dat het Pascha op de avond van de sabbat viel. Voor hen die de Joodse kalender gebruiken komt dat ongelegen en wordt daarom één of twee dagen opgeschoven.
Zij die de Joodse kalender heilig noemen, verheffen hun eigen principes boven een paar simpele Bijbelse instructies en daarom is deze kalender niet geschikt om door Gods gemeente gebruikt te worden. De leiders in de verschillende gemeenten van God hebben hierin een grote verantwoordelijkheid, omdat de meeste mensen er op vertrouwen dat deze kalender inderdaad volledig uit de Bijbel genomen is.

De gemeente van God heeft genoeg aan de handleiding in de Bijbel

LEVENDE BIJBEL

In o.a. Leviticus 23 wordt vermeld wanneer de feesten gehouden moeten worden, op vaste tijden. Maar ze worden niet aangegeven op de Gregoriaanse kalender, de kalender die tegenwoordig het grootste deel van de wereld hanteert. Hoe kunnen we dan weten wanneer die dagen en maanden vallen?
Van de vierde scheppingsdag staat in Genesis:
Genesis 1:14  En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren.
Hieruit blijkt dat God en niemand anders(!) heeft bepaald dat de mens zich houden moet aan de aanwijzing die deze lichten aan het uitspansel geven omtrent vaste tijden zowel van dagen als jaren. De mens heeft de tijden veranderd door diverse andere kalenders in gebruik te nemen. Op deze kalenders komen Gods feesten al helemaal niet meer voor. Maar ook de Joden en velen die deel uitmaken van Gods gemeenten hebben deze directe aanwijzing ondergeschikt gemaakt aan enkele opvattingen die niet in de Bijbel zijn te vinden. De meesten waarschijnlijk in onwetendheid.
Vier simpele richtlijnen staan in de Bijbel die ons duidelijk maken wanneer wij Gods feesten moeten vieren.

1) De maand begint met een nieuwe maan.
Mozes, die zelf door God geïnspireerd werd om onder meer Genesis te schrijven, begreep uiteraard dat de maan het begin van de maanden aangeeft; ook toen God zei: deze maand zal u het begin der maanden zijn. Bovendien was de maanmaand in gebruik bij de belangrijkste grote landen in het Oosten. Hoewel veel mensen er van uit gaan dat direct in de Schrift staat dat de nieuwe maan de eerste van de maand is, moet deze richtlijn uit de samenhang van verzen gelezen worden. De nieuwe maan wordt in veel bijbelboeken genoemd.
Numeri 28:14  En de bijbehorende plengoffers zullen bestaan uit een halve hin wijn bij een stier, en een derde hin bij een ram, en een vierde hin bij een schaap. Dit is het maandelijks brandoffer in elke maand van de maanden des jaars.
In elke maand moest er een brandoffer gebracht worden. We weten dan nog niet zeker op welke dag van de maand. Het volgende vers zegt ons dat dat moet gebeuren op de nieuwemaansdagen.
Numeri 10:10  Ook op uw vreugdedagen, op uw feesten en op uw nieuwemaansdagen zult gij een stoot op de trompetten geven bij uw brandoffers en vredeoffers; zij zullen u dienen om u voor het aangezicht van uw God in gedachtenis te brengen; Ik ben de Here, uw God.
We hebben gelezen dat op de nieuwemaansdagen brandoffers werden gebracht. In het volgende vers lezen we dat deze brandoffers gebracht moesten worden op de eerste dag van de maand, waaruit blijkt dat de nieuwemaansdag het begin van de maand aangeeft.
Numeri 28:11  En bij het begin uwer maanden zult gij de Here een brandoffer brengen: twee jonge stieren, een ram, zeven gave, eenjarige schapen.
2) De eerste maand van het jaar moet in het voorjaar zijn.
Wanneer begint een jaar? Hoewel dit mogelijk al bij Adam bekend was, heeft God in elk geval aan Israël bekend gemaakt wanneer de eerste dag van het jaar is:
Exodus 12:1  En de Here zeide tot Mozes en tot Aäron in het land Egypte: 2  Deze maand zal u het begin der maanden zijn; zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn. 3  Spreekt tot de gehele vergadering van Israël als volgt: op de tiende van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, familiesgewijs, een stuk kleinvee per gezin.
In vers 2 zegt de Here tot Mozes welke maand de eerste van het jaar is. Het was toen voorjaar. Vervolgens krijgt Mozes een instructie voor de tiende dag van de eerste maand. Als hij kon weten wanneer het de tiende van de eerste maand zou zijn, kon hij ook weten wanneer de eerste dag van het jaar was. Het jaar begint in het voorjaar wanneer de natuur fris groen begint te worden.
Deze eerste twee punten zeggen ons nog niet direct wanneer “op de daarvoor bepaalde tijd”, zoals het in Leviticus 23 staat, Gods feesten gehouden moeten worden. We hebben wel informatie over welke dagen in de diverse maanden. Maar wanneer begint bijvoorbeeld de eerste maand? In het voorjaar zijn twee à drie nieuwe maansdagen. De volgende twee punten verschaffen duidelijkheid.
3) Tegen de zondag tijdens de Dagen van Ongezuurde Broden moet het verse koren rijp zijn.
Van de eerste oogst moet een garve als beweegoffer dienen.Dit hebben we hiervoor al besproken in het bewijs dat Jozua met Israël het Pascha hield op de avond van de sabbat.
In het oude Israël kon op een nieuwemaansdag in het voorjaar ongetwijfeld worden bepaald of het verse koren over 14 dagen rijp zou zijn. Zo niet, dan werd een 13e maand aan het oude jaar toegevoegd om nog een maand te wachten op de volgende nieuwe maan. Tegenwoordig is dit moeilijk om vast te stellen, vooral voor de leden van Gods gemeente die over de gehele wereld verspreid zijn.
Maar er is nog een vierde richtlijn en als we die nakomen, wordt het hele schema van de heilige dagen automatisch goed geplaatst.
4) Het Loofhuttenfeest begint met de eerste dag op de herfstequinox (23 september) of zo kort mogelijk daarna.
Exodus 23:16  Ook het feest van de oogst, der eerstelingen van uw vruchten, die gij op de akker zaaien zult; en het feest der inzameling aan het einde des jaars, wanneer gij uw vruchten van de akker ingezameld hebt.
Hier staat een aanwijzing wanneer het feest der inzameling, dat is het Loofhuttenfeest, moet worden gevierd: aan het einde des jaars, wanneer gij uw vruchten van de akker ingezameld hebt.
Zodra de oogst van de vruchten is binnengehaald, moet het Loofhuttenfeest gevierd worden.
Met het ‘einde des jaars’ wordt bedoeld het einde van de seizoenen, dus het laatste oogstseizoen. In Exodus 34:22 lezen we een nog nauwkeuriger datering.
Exodus 34:22  Het feest der weken, der eerstelingen van de tarweoogst, zult gij vieren, en het feest der inzameling bij de wisseling des jaars.
Bij de wisseling des jaars betekent bij de wisseling van het jaargetijde. De betekenis van het Hebreeuwse woord voor wisseling is wenteling of omloop, zoals van de zon, die de jaargetijden doet afwisselen. Dit heeft betrekking op de overgang van de zomer naar de herfst. Op 23 september (bij uitzondering een halve dag vroeger) is de herfstequinox, de wisseling van seizoenen. De dagen vóór de 23ste september horen nog bij de zomer.
De twee voorgaande schriftgedeelten leren ons dus dat het Loofhuttenfeest gehouden moet worden aan het einde des jaars – dat is de herfst – en bovendien bij de wisseling des jaars, dus zo dicht mogelijk bij 23 september. Het Feest mag beginnen op 23 september, zodat het in de herfst (het einde van het agrarisch seizoen) wordt gevierd of zo dicht mogelijk na 23 september. De eerste van de zevende maand (Tishri) is het Bazuinenfeest, een nieuwemaansdag en het Loofhuttenfeest de 15e van de zevende maand. Als we vanaf de nieuwe maan 15 dagen bijtellen en de 15e Tishri zou vóór de 23ste september vallen, dan nemen we de volgende nieuwemaansdag voor het Bazuinenfeest en tellen vervolgens 15 dagen verder voor het Loofhuttenfeest, zodat dit feest begint op of ná de 23ste september en dus in de herfst valt, “aan het einde des jaars”.. En vanaf de eerste van de zevende maand tellen we zes maanmaanden terug naar de eerste dag van de eerste maand.

Als voldaan is aan de vier genoemde punten, kunnen we met behulp van Leviticus 23 de overige feesten vaststellen. Bedenk dat de nieuwemaan moet worden bepaald vanuit Jeruzalem, zodat Gods volk overal op aarde op dezelfde data de feesten houden.

Voor alle christenen over de gehele wereld dezelfde datum

Zoals de wekelijkse sabbat op dezelfde datum over de gehele wereld wordt gehouden door de leden van Gods gemeente, worden ook de feesten op dezelfde data gevierd. De profetieën vereisen ook een centrale kalender. De gebeurtenissen vinden niet plaats op verschillende tijden afhankelijk van de verschillende kalenders. Denk alleen maar eens aan de symboliek van het Bazuinenfeest. En waarom zou die dag niet zijn letterlijke vervulling krijgen, zoals met het Pascha en Pinksteren het geval is. Met een letterlijke vervulling is vanzelfsprekend een zelfde datum voor alle christenen over de gehele wereld vereist.
Bovendien kunnen er merkwaardige situaties ontstaan. Zou bijvoorbeeld de nieuwe maan in een gedeelte van een land net voor zonsondergang te zien zijn en in een ander deel van dat land even na zonsondergang, dan zou de vreemde situatie ontstaan dat binnen één natie het ene deel op 13 september Bazuinenfeest viert en in een ander deel op 14 september. Daarom moet naar Jeruzalem gekeken worden wanneer daar nieuwe maan is.

Om misverstanden te voorkomen, er is niets tegen calculeren. Maar een vast schema met maanden die niet overeenkomen met de astronomische nieuwe maan, is in strijd met Gods aanwijzingen. Of de nieuwe maan berekend moet worden of door observatie vastgesteld moet worden, daarover staat niets in de Bijbel. Als door slechte weersomstandigheden vroeger een directe visuele waarneming niet mogelijk was, maar op grond van ervaring de komst van de nieuwe maan berekend werd of dat men dat doet met de moderne rekentechnieken is niet verkeerd. Het gaat er om dat Gods instructies worden opgevolgd. Een gecalculeerd vast schema waarop regelmatig de feesten één of twee dagen worden opgeschort, negeert de Bijbelse opdracht.

Bron: Gods Gemeente