Categoriearchief: BIJBELVERKLARING PSALMEN (in opbouw)

Psalmen zangbundel

84 PSALM


UW VERLANGENS

 

 

 

 

 

 

HET GROTE VERLANGEN VAN EEN DISCIPEL VAN JEZUS?

 

Psalm 84.

 

KING DAVID

 

Deze psalm werd gezongen toen men opging naar de tempel, om

er te feesten te Jeruzalem. Velen Zijn blij te mogen opgaan naar een feestje. Maar hoe zit het met het hart? David schreef deze psalm toen hij vluchtte voor zijn eigen

zoon Absalom.(weliswaar geen zekerheid).Deze psalm zal ons leren wat er omging in het hart van David toen hij anderen blij zag optrekken naar de tempel. Wij vergelijken ons verlangen opgaande naar een gewone samenkomst en plots opgaande naar het Nieuwe Jeruzalem MET het verlangen van David!

                   

(2,3) Dit is hier de REDEN VAN DAVIDS VERLANGEN. HOE LIEFELIJK ZIJN UW verblijfplaatsen •David dacht aan mogelijks aan het nieuwe Jeruzalem, en

de verschillende plaatsen daarin. Davids gevoel was dus een vurig verlangen om te mogen zijn waar GOD leeft!

 

Hoe was ons verlangen om samen te komen.

 

Een vurig verlangen? Een gewoonte? Een geestelijke dwang?

Volgens de profeet Jeremia: De tempel = het grote verlangen van hun ziel! Vandaag is er nog steeds een groot verlangen van Gods volk om hun tempel te herbouwen. Zal de moskee in Jeruzalem verdwijnen in een oorlog door een afgedwaalde raket? Aardbeving of een valse afgedwongen Vredesovereenkomst?

 

1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God,

gelooft ook in Mij.

2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen –

anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga

heen om u plaats te bereiden;

3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid

heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat

ook gij zijn moogt, waar Ik ben. Joh.14

 

 

 

Leeft er in de christenen een vurig verlangen om Gods aanwezigheid te ervaren?

Wie dit verlangen niet kent, of heeft, dan is dat een heel slecht teken, en waarom?

Dat vertellen ons de volgende verzen uit die psalm.

 

 

 zwaluw

(4)Mussen en zwaluwen hebben in hun instinkt een

verlangen om een nest te bouwen, waar ze zich blij kunnen nestelen, uit weer en wind.

Daar kunnen ze rustig hun jongen verzorgen, en laten opgroeien tot ze het nest verlaten.

David dacht ook aan zijn rustplaats, na zijn sterven, en hij het werelds wonen zal verlaten, en bij God (altaren) zal zijn. Veranderde mensen, bekeerde mensen hebben iets gekregen

wat zij voor hun bekering nooit hadden: Een door God ingebouwd vurig verlangen naar de woningen in het beloofde Nieuwe Jeruzalem! Naar de bruiloftsmaaltijd die daar wacht!

David zag de zwaluwen die hun jongen neerlegden dicht bij Gods Tabernakel.

Een wedergeboren christen kent ook een vurig verlangen zijn kinderen zo dicht mogelijk bij en met de HERE op te voeden! Niet in een oud koud kerkgebouw, maar rond de Bijbel in het ouderlijke nest! Paulus kende dit verlangen ook.

 

Fil.1:22-24 21 Want het leven is mij Christus en het sterven gewin.

22 Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor

mij werken met vrucht en wat ik moet kiezen,

weet ik niet. 23 Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang

heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is

verreweg het beste; 24 maar nog in het vlees te blijven is nodiger om

uwentwil.

 

Zijn verlangen te sterven betekende bij Jezus te zijn. Wij verlangen naar de opname!

Zijn verlangen was ook nog te blijven omwille van het werk van de Heer! Dat is pas een gezond denkpatroon van een christen.

               

(5,6) In moeilijkheden geeft dit verlangen geestelijke kracht, waarbij ook lichaam positief gaat reageren! David zag de mensen optrekken naar Jeruzalem. Ook zal hij gedacht hebben aan de Priesters! Hij zag ze als gelukkige mensen.

Zien ook de mensen dat U met blijdschap en stralend van geluk naar uw gemeente opgaat?

 

 

 

 

 

 

 

Waarin ligt het GELUK van ons die ook op weg zijn naar het Nieuwe Jeruzalem?

 

clip_image006

1 Petrus 2:5 en 9

Ieder kristen is gelukkig als hij zich heeft laten gebruiken voor de bouw van de gemeente:

getuigen van Jezus! Liefde betonen tegenover de mensen, doet de mensen soms wat dieper denken. Uw geestelijke gaven gebruiken……

 

Het brengen van geestelijke offers:

Lofzang en muziek: maakt gelukkig! Het is genade muziek te mogen spelen voor Jezus

Het bidden en verhoorde gebeden maken gelukkig!

 

(7,8) David zag: Hij zag die gelukkige gelovigen optrekken naar de tempel en ze lieten sporen na. Dal van balsemstruiken, oord van bronnen = water en de regen spreken van zegeningen. Sporen zijn oude wegwijzers om iets op te speuren en te vinden.

 

 (11)HET VERLANGEN VAN EEN MENS TOONT AAN WAT IN ZIJN HART LEEFT !

 

David dacht : Hij dacht aan zijn Zoon Absalom, die een ander verlangen in zijn hart droeg dan zijn vader ! Absalom verlangde naar eer, macht en rijkdom, de dingen van deze onrechtvaardige wereld. Wie aardse verlangens heeft, en de beloften voor het hemelse negeert, die zit op de verkeerde weg. Na de dood komt hij niet depressief, maar in het laatste oordeel!

 

Het Bijbels christelijk verlangen:

 

Een christen is bereid desnoods liever een Lazarus te zijn aan de poort

van de rijke, dan zelf rijk te zijn. Zijn rijkdom: De smaad en spot als groter rijkdom te zien

 (Hebr.11) De onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen.(Efeze)

 

Het woord van Christus = onze rijkdom!

Bijbelkennis en geloof is de portemonnee

van een christen.

Een onvergankelijk kapitaal!

 

 

R.GAYTANT

45 PSALM

clip_image002

 

 

 

clip_image004Wanneer wij luisteren naar de muziek in deze wereld, horen wij veel zingen over liefde. Vele zangers zingen liedjes die aanspreken en inspelen op de emoties van mensen. Dit is niets nieuws onder de zon. Toch willen wij even stilstaan als God zelf een lied of een gedicht laat opschrijven. Voor een huwelijksceremonie gaat men alles voorbereiden. Zo heeft ook God het huwelijk van zijn Zoon voorbereid, en een bruiloftslied laten opschrijven.

Uit liefde ontstaat nieuw leven, uit zaad (de Bijbel) ontstaat liefde tot God.

 

PSALM 45

                    PSALM 45                                                                       

Psalm 45 is een gedicht, een lied, voor een koning van Israel, Het past best in de tijd van koning Salomo, die huwde met een Egyptische prinses.

Dit beeld weerspiegelt de komende bruiloft van Christus met zijn gemeente in de hemel. Dit huwelijk zal duizend jaar duren! Een profetische psalm dus met zicht op de plots komende Koning! Koning Salomo was gekenmerkt door zijn wijsheid en zijn gerechtigheid, welke een tegenbeeld is van de komende Christus. De Egyptische prinses lijkt een beeld van de gemeente, welke het beeld is van al de volgelingen op deze wereld van Christus. (Bijbelgetrouwe christenen).

 

Vers 2

 

laat de blijdschapzien, die gekend is door de christenen die de “blijde (profetische) woorden” hebben gehoord en begrepen welke in de Bijbel staan.

Blijdschap staat steeds in verband met hoop en verwachting. Mensen die van dit aardse leven niets meer te verwachten hebben, hebben alle moeite om blij te zijn. Dat is de reden waarom wij nog weinig mensen ontmoeten die een echte blijdschap uitstralen. Let op wat mensen vandaag uitstralen: gejaagdheid, ongeduld, ontevredenheid, agressie, een sombere angstige blik, zorg, kommer of verdriet enz.

 

Wat zegt uw Schepper daarvan?

Spr. 10:28 De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet.

Maar, weet wel, het ware geluk ligt ook niet onder de kerstboom!

Daarom gaat de verwachting of de hoop van mensen die leven zonder rekening te houden met wat God zegt teniet.

Gods woord geeft hoop, omdat wij zien dat er geen leugens in staan, of loze beloften. Wij zien voor onze eigen ogen alles gebeuren wat is voorspeld. God kun je zien in de Bijbel!

Ro 12:12  Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed,

 

(3) Laat de bruidegom zien, zijn woorden zijn hoopgevende woorden van genade (SVV) (liefelijkheid).

Wie Jezus heeft leren kennen spreekt ook van genade. Dit voor alle mensen die werkelijk beseffen dat ze zondig leven, (de Bijbel niet geloofden,) en die dit met spijt aan Hem bekend willen maken.

God was Noach genadig, en redde hem en zijn familie bij de zondvloed, Noach geloofde wat God sprak en bouwde de ark, terwijl de wereld lachte en geen zin en geen tijd had voor God!

God wil opnieuw ieder mens genadig zijn die in de Bruidegom Jezus gelooft, en zal hem redden uit de komende oordelen, welke spoedig zullen komen over deze wereld! Al deze oordelen staan beschreven in het laatste Bijbelboek, bestemd voor onze tijd!

 

Een strijd voor de waarheid.

 

(4,6) Gods volk Israël noemt dit een strijd voor de wet.Jezus, en zijn bruid voeren een strijd voor de waarheid. Het zwaard aan de heup is de Bijbel, deze koning, de God van Israel, zal overwinnen, de Bijbel spreekt van genade, voor wie alleen Jezus aannemen.

Opb 2:25  Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben.

De Bijbel, overwint alle andere overtuigingen die het aardse leven als gelukkig willen voorstellen.

De pijlen in vers 6 van God hier beschreven zijn dodelijke rampen, oorlogen en tegenslagen voor Gods vijanden. Gods vijanden zijn alle goddeloze volkeren en mensen die strijden tegen de waarheid, tegen Israel en Bijbelgetrouwe christenen! (v.8).

12  Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan, 13  Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten. Psalm 7

 

Luister naar de koning!

 

(11,12) Ieder wedergeboren christen behoort tot de bruid, ondertrouwt met de hemelse Koning, maar heeft nog steeds niet haar intrek bij Hem genomen. (Joods gebruik van ondertrouw). Dit is een tijd van groot verlangen van bruid en Bruidegom naar elkaar, om te trouwen, om bij elkaar te zijn, bij elkaar te wonen!

De dochter, de gemeente wordt opgeroepen om haar volk en aardse familie te vergeten!

Het lijkt wel geheel in overeenstemming te zijn als toen God Abraham, de vader der gelovigen genoemd, riep. Hij verliet vertrouwend zijn land en volk, om een nieuw volk te worden, Gods volk!

Dit maakt ook duidelijk, om te vergeten al het bijgeloof en afgoderij die onze ouders en voorouders kenden en hun tradities volgens het katholieke huis.

Zo is het ook vandaag hier, Jezus staat buiten aan de deur van zijn eigen afgeweken kerk!

Opb 3:20  Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

 

Jezus nodigt iedereen uit voor Zijn bruiloftsmaal! Zijn stem is de Bijbel!

 

Ook Abraham diende een keuze te maken tussen God en zijn eigen zoon Isaac, God wilde zien wat bij Abraham het belangrijkste was.

Laat de koning uw schoonheid begeren, betekent laat zien dat gij Jezus boven alles wilt stellen, en wil buigen voor Zijn wil. (12) De wil van God boven onze eigen wil stellen. Al de liefde welke primeert boven God, noemt God afgoderij, of geestelijk overspel!

 

Lu 22:42  deze woorden: Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!

 

Opb 19:7  Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt;

Biblespace Vlaanderen

 

 

 

PSALM 83 – OORLOG MET ISRAEL

 

 PSALM 83     GAAT STRAKS IN VERVULLING!

f16

In onze dagen wordt regelmatig verwezen naar deze profetische psalm. Het lijkt ook heel begrijpelijk wanneer wij zien dat Israël opnieuw de ganse wereld als vijand krijgt, bijzonder zijn naburige landen, welke geen vrede willen!

Dagelijks komt Israël in de media men stelt het in een kwalijk daglicht, doch de massa van de mensen kennen niets van het Gods profetisch woord.

Het is niet de eerste maal dat Israël onder zware druk komt en in staat van oorlog verkeert.  Deze psalm zou geschreven zijn naar aanleiding van de melding aan koning Josafat dat  de Ammonieten en de Moabieten het land binnenkwamen. ( 2Kron.20)

Hij was toen bezig het aangezicht van de  Here te zoeken in de tempel.

 

19 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.2 Petr.1

 

Het profetische woord moeten wij volgen TOTDAT Hij, Jezus komt!  (1 Thess.5:19)

 

2 Kron.

15  en hij zeide: Luistert, geheel Juda en inwoners van Jeruzalem en koning Josafat! Zo zegt de Here tot u: weest niet bevreesd en wordt niet verschrikt voor deze grote menigte, want het is geen strijd van u, maar van God. Wat een troost voor hen die geloven in dit woord.

 Einde-Gaza.jpg

(1,9) Wij horen het volk roepen tot  hun God om hulp, ze zitten in grote nood. Ze bidden opdat God zou gaan reageren. Al heeft Israël  een van de beste legers in de wereld, er blijft slechts nog één weg over : Hun God!

Dit is een prachtig beeld die veel christenen reeds hebben geleerd, wanneer wij onmachtig zijn dan bidden wij en vertrouwen op de Here dat Hij het voor ons zal oplossen.

Let op! Wanneer Israël zijn God zal aanroepen, en gaan geloven in hun Messias Jezus, dan pas zal de wereld sidderen!

 

Want zie uw vijanden tieren.

Hier lezen wij over de manifestaties die er zijn tegen Israël, wij vinden al reacties buiten het  M.O. De arabieren laten meer en meer van zich horen.

 palestiniansalute

Uw haters steken het hoofd op.

Hier gaat het over trotse overmoed. De olieproducerende landen hebben dit reeds gedaan. In 1973 kende men de autoloze zondagen. De wereldeconomie kwam in groot gevaar. Het Westen wil hard vechten om de welvaart te behouden, al moet daarvoor Israël verdwijnen! Doch vandaag stellen wij een wegkwijnen van de welvaart in het westen en een economische crisis !

 

Vers 4/6

Hier lezen wij dat men een listige conferentie (samenzwering) heeft gehouden waarin men is overeengekomen om Israël als volk te willen verdelgen.

Onder deze vijanden zal men wel eensgezind raken, ze hebben hetzelfde doel, de vernietiging van de staat Israël, sinds 1983 Dus deze psalm gaat eigenlijk over wat men vandaag wil, een Palestijnse staat  gefundeerd op terrorisme!

Ongelovigen willen dat er niet meer gedacht wordt aan de naam Israël! Dus ook niet meer aan de naam van de God van Israël!

 

Jer.11

18 De Here nu heeft het mij doen weten en zo bemerkte ik het: toen hebt Gij mij hun daden laten zien! 19  Ik zelf was als een argeloos lam, dat ter slachting geleid wordt, en ik wist niet, dat zij zulke plannen tegen mij smeedden: `Laat ons de boom met zijn vrucht verderven, laat ons hem uit het land der levenden uitroeien, opdat aan zijn naam niet meer gedacht worde!’

 

 

Wie zijn nu die vijanden van Israël in deze psalm?

psalm-83 volk

 

psalm 83 kaart

Vers 7/9 Wij vinden hier Jordanië, Syrië, Ismaël als de Arabier, Filistea wat de Palestijnen van vandaag kunnen zijn. Palestijnen, een nomadenvolk, dat nooit in de geschiedenis een natie of land heeft gehad! De inwoner van Tyrus als Libanon. De Palestijnen vestigen zich bij Libanon lezen wij. De naam Palestina werd door de Engelsen gegeven!

Vers 10/12 Ze bidden om een harde nederlaag van hun vijanden, ze geven daarvan voorbeelden uit de geschiedenis.

Vers 13 De woonsteden Gods Ze willen deze steden terug, het klinkt precies zoals wij vandaag in de krant kunnen lezen. De steden als Jeruzalem, Hebron enz. die behoren tot het land Israël, volgens de Bijbel.

clip_image006.jpg

Vers 14/19 Ze willen dat God ingrijpt opdat ze tenslotte zouden weten dat er maar één God is, de God van Israël!

 

Achter het land Israël schuilt de God van Israël, Schepper van hemel en aarde dat is de reden waarom de ganse wereld de Joden haat doch zonder reden.

 

 

(updates volgen) Ronny Gaytant Voorganger

 

 

5 PSALM

PSALM 5  OPSTANDIGHEID VAN ABSALOM

 

 

 

ABSALOM

Deze Psalm is geschreven tijdens de moeilijke dagen van Koning David met zijn zoon Absalom welke het volk probeerde te manipuleren tegen zijn vader.

Is een een gebedslied zo mogen wij zeggen.

 

Vers 2 David valt met de deur in huis : Here let op mijn verzuchting.

Zoals kinderen bij vader of moeder ten gepaste tijde of niet binnenvallen, zo mogen wij ook binnenvallen voor de genadetroon van God in de hemel.

Kinderen kunnen aandacht vragers zijn;

Zo is ook David hier ook, hij vraagt Gods aandacht voor zijn problemen en zijn verzuchtingen.

 

Vers 3 Hier valt hij als t ware in herhaling. Maar hij zegt ” Tot u “

Ja je vraagt nooit iets aan iemand waarvan je weet dat hij u niet zal kunnen helpen.

Je proeft dat david dit heel spontaan doet.

Wij mogen wel eens de vraag stellen : is bidden is dat voor ons spontaan gebeurt ?

 

 

VERS 4   Hoe beginnen wij onze dag ?

 Hier kunnen wij zien dat David de gewoonte had met zijn problemen bij de Here te gaan in de morgen.

S morgens zijn wij helder van geest.

In de bijbel staat iedere morgen als symbool voor nieuwe hoop :

Beginnen wij onze dag goed ?  Het eerste wat wij in feite moeten doen, eerst bidden en dan beginnen te werken. Het is een gewoonte, een Bijbelse gewoonte.

Wij kunnen al onze problemen reeds bij Hem brengen die wij al kennen voor de beginnende dag.

 

5  (30-6) Want een ogenblik is er in Zijn toorn, maar een leven in Zijn goedgunstigheid; des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich.

Psalm 30

 

13  (88-14) Maar ik, HEERE! roep tot U, en mijn gebed komt U voor in den morgenstond.

Psalm 88

 

14  Verzadig ons in den morgenstond met Uw goedertierenheid, zo zullen wij juichen, en verblijd zijn in al onze dagen.

Psalm 90

 

Vers. 5, 6 ,7 Deze verzen zijn redenen die David opgeeft, waarom hij zijn vertrouwen stelt op God.

Deze verzen beginnen met het woord WANT. David maakt duidelijk dat er geen “boze” bij God zal wonen. Met boze bedoelt hij , zij die geen rekening houden met Gods wil.

Hij spreekt van de verdwaasden.  Hiermede bedoelde hij ” mensen die zichzelf wijsmaken ”

Mensen die zich een eigen waarheid maken.  In feite eigenwijzen denken steeds dat de waarheid aan hun kant is.

Leugenaars richt God ten gronde. Wie omgaan met bedrog maken zichzelf ongelukkig.

 

 VERS 8 Hier horen wij koning david spreken met grote zekerheid, vertrouwend op de genade van God. Hier zitten wij nog in het O.T. , maar als profeet schrijft hij deze dingen;

Hij had grote verlangens om in de tempel te mogen gaan. Hij diende nog 10 jaar te wachten, maar het ging in vervulling.

 

 VERS 9 David bidt om leiding. Hij had een verlangen dat God hem zou leiden in zijn moeilijke situatie; Wij moeten iedere dag Gods leiding vragen.

Hoe vinden wij Gods leiding ?

2  Want Gij zijt de God mijner sterkte; waarom verstoot Gij mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking?

3  Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden; dat zij mij brengen tot den berg Uwer heiligheid, en tot Uw woningen;

4  En dat ik inga tot Gods altaar, tot den God der blijdschap mijner verheuging, en U met de harp love, o God, mijn God!

Psalm;43

 

Het licht en de waarheid vinden wij in de bijbel .

Lucas 12

11  En wanneer zij u heenbrengen zullen in de synagogen, en tot de overheden en de machten, zo zijt niet bezorgd, hoe of wat gij tot verantwoording zeggen, of wat gij spreken zult;

12  Want de Heilige Geest zal u in dezelve ure leren, hetgeen gij spreken moet.

 

Wanneer wij in moeilijke omstandigheden zijn, zal de Geest ons wel leiden, en dit gebeurt dan ook merkwaardig.

 

VERS 10 Hier vinden wij dat David tegen God sprak over zijn vijanden, zijn belagers.

Zijn hart ligt op zijn tong.

Je proeft alsof God davids beste vriend is waartegen hij alles vertelt.

 

VERS 11 David bidt opdat God hen zou laten boeten. Ze zijn weerspannig. Ze willen niet meer luisteren naar God.

Laat ze ondervinden dat hun eigen gedachten hen laten vallen.Wij staan soms zo onmachtig in bepaalde zorgen en kommer. Men wil niet meer luisteren naar goede raad uit de bijbel.

Weerspannigheid is aanwezig. Dan is het goed om te bidden zoals David, dat God zelf wil ingrijpen.

Dan kunnen wel dingen gebeuren die de wenkbrauwen kunnen laten fronzen.

 

1 Samuël 15:23  Want weerspannigheid is een zonde der toverij, en weerstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij des HEEREN woord verworpen hebt, zo heeft Hij u verworpen, dat gij geen koning zult zijn.

 

Mensen die Gods woord verwerpen lopen groot gevaar. Zij die hun hart verharden

Wij leven momenteel in de tijd waarin de grote afval is begonnen.

 

VERS 12 EN 13 Hier lezen wij dat de rechtvaardige door God beschermd word als met een schild

God wordt zelf als een schild voor zijn  volk.

Gen 15

1 Hierna kwam het woord des Heren tot Abram in een gezicht: Vrees niet, Abram Ik ben uw schild; uw loon zal zeer groot zijn.

 

Schilden werden altijd gebruikt in de strijd. Wij zitten kennen een geestelijke strijd.

Psalm 3

3  (3-4) Doch Gij, HEERE! zijt een Schild voor mij, mijn eer, en Die mijn hoofd opheft.

 

Efeze 6

16  neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven;

 

Iedere beproeving is zo’n brandende pijl. Dit kan van alles zijn, doch wij zien naar enkele voorbeelden :

 

Job 6:4  Want de pijlen des Almachtigen zijn in mij, welker vurig venijn mijn geest uitdrinkt; de verschrikkingen Gods rusten zich tegen mij.

Job werd alles afgenomen, familie,bezit, zijn gezond  lichaam enz…

Het zijn harde tegenslagen.

 

12  (7-13) Indien hij zich niet bekeert, zo zal Hij Zijn zwaard wetten; Hij heeft Zijn boog gespannen, en dien bereid.

Psalmen 7:13  Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten.

Wanneer wij het evangelie brengen, en het woord wordt afgewezen, dan is het zeker niet uitzonderlijk dat de aangesprokene beproevingen zal kennen. God bereid hem wellicht een tweede kans

 

Psalmen 64:3  (64-4) Die hun tong scherpen als een zwaard, een bitter woord aanleggen als hun pijl;

 

Hier zien wij dat een kwetsend woord als een pijl kan worden beschouwd, het kan wel eens een depressie bij iemand veroorzaken.

 

Jesaja 49:2  En Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, onder de schaduw Zijner hand heeft Hij Mij bedekt; en Hij heeft Mij tot een zuiveren pijl gesteld, in Zijn pijlkoker heeft Hij Mij verborgen.

 

Deze profeet  was een instrument in Gods handen. Deze psalm gaf een beeld hoe koning David gewoon was te bidden in moeilijke  en pijnlijke omstandigheden.

Deze psalm is goed te lezen bij beproevingen.

 

 

VANWAAR ZAL MIJN HULP KOMEN

 

 

clip_image001

clip_image003

PSALM 121

Ik geloof niet dat er ooit een mens heeft geleefd, die nooit hulp nodig heeft gehad in zijn leven. Wij kunnen soms in moeilijke omstandigheden terechtkomen, door iets wat zich voordoet. Mensen kunnen met hun gezondheid in de problemen komen, financieel aan de grond geraken of verdriet en zielennood kennen. Vele mensen op aarde leven in oorlogssituaties een hel als in Syrië momenteel enz.

Waar en bij wie kan een mens naartoe om hulp te krijgen?

Psalm 121. Iedere Jood ging driemaal per jaar op bedevaart naar Jeruzalem. Bijzonder had men de tempelberg in het oog en keek uit naar deze berg bij het naderen van Jeruzalem. Als wij zingen: “Ik zal opgaan naar Gods huis”, dan moeten wij iets verwachten. Vandaag zoeken de joden om te mogen bidden op de tempelberg, en dit is belangrijk voor de toekomst van Israël! Wat verwachten wij, wanneer wij opgaan naar een samenkomst? Zegen! Gods hulp kan een grote zgen zijn! Dat staat in Psalm 24.

Psalm 24 3 Wie zal klimmen op den berg des HEEREN, en wie zal staan in de plaats Zijner heiligheid? 4 Die rein van handen, en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid, en die niet bedrieglijk zweert; 5 Die zal den zegen ontvangen van den HEERE, en gerechtigheid van den God zijns heils.

Wij zijn hier samengekomen om zegen te ontvangen van de Heer. Van wat is deze zegen afhankelijk? Dat staat in vers 4. !

“ Ik hef mijn ogen op naar de bergen”.

Vanwaar zal mijn hulp komen? Ps.121

De bergen staan er al iets groots en machtigs en herinneren de christen en de jood aan de schepping en aan de Schepper. Zou de Schepper ook zijn Helper zijn?

Op deze wereld zijn er vele mensen die roepen op God, maar velen roepen tevergeefs, omdat ze roepen op een verkeerde God. Een god die men zelf maakte.

De satan maakt vele valse goden. Mensen in nood roepen op Boeddha anderen op Maria als moeder Gods, anderen op Allah, of allerlei heiligen enz, valse hulp!

Ps 146:5 Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op den HEERE, zijn God is;

Er zit ook een profetische achtergrond in deze woorden. Israël en alle christenen zullen in de toekomst in grotere nood terechtkomen, want alle landen zullen zich keren tegen Joden en Bijbelgetrouwe christenen. Let maar op de vijandige godsdiensten met het zwaard.

Joden die niet geloven in het Nieuwe testament, zullen daar ook geen rekening mee houden. Zij die in Jezus geloven zullen doen wat Hij heeft geprofeteerd dezen zullen hun leven sparen :

Matth;24: 15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) 16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;

17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen;

18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen.

Het gevolg daarvan zal zijn dat er vele joden dit niet geloven en zullen omkomen, Ze weigerden Jezus aan te nemen als hun Verlosser! Ze wilden niet luisteren.

Niet willen luisteren is niet willen geloven en hun eigen zin doen zal fataal zijn. Ieder mens die niet wil geloven in de naam van Jezus is een verloren ziel. (Hier staan de bergen voor de Westbank.)

20 En er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen, die zich bekeren van de overtreding in Jakob, spreekt de HEERE. Jesaja 59

Gods volk zal roepen om hun Messias, maar zullen eerst verleid worden door de antichrist, die zich als Messias zal voordoen en een schijnvrede zal brengen.

Jammer dat ze Jezus niet wilden herkennen, maar dat doen vele heidenen ook, daarom is Israël voor ons een voorbeeld. De Verlosser is Jezus, die komt plots voor hen die zich bekeren!

Vanwaar zal mijn hulp komen?

Wie in nood is zal bidden zowel de jood als de christen. Naar de tempelberg wil men opgaan om te bidden en een tempel te bouwen is de hedendaagse wind die waait in Israël. Ook Jezus ging op naar de bergen om te bidden.

Lu 6:12 En het geschiedde in die dagen, dat Hij uitging naar den berg, om te bidden, en Hij bleef den nacht over in het gebed tot God.

Vandaar zal uiteindelijk ook de Verlosser komen voor Israël. De Christenen kijken ook naar de hemel, want wij verwachten de wederkomst van Jezus, onze levende hoop. Christenen leven vanuit een nieuw verbond en kijken op naar het nieuwe Jeruzalem.

22 Neen, gij zijt gekomen tot den berg Sion en de stad van den levenden God, het hemels Jeruzalem, en de tienduizenden engelen,

23 de feestverzameling en gemeente der eerstgeborenen, die in den hemel staan opgeschreven, tot God, den rechter van allen, en de geesten der volkomen geworden rechtschapenen, 24 tot Jezus, den middelaar van een nieuw verbond en het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. Hebr.12

Vers 3-5 De God van Israël is een beschermer.

God zal Israël niet laten vallen, er zal een overblijfsel worden gered. Het lijkt alsof God slaapt. Tijdens de holocaust dachten de Joden dat God hen vergeten was.

Lu 8:23 En als zij voeren, viel Hij in slaap; en er kwam een storm van wind op het meer, en zij werden vol waters, en waren in nood.

Wij zien dat Israël sinds haar ontstaan voortdurend leeft in een strijd met zijn buurlanden. Het kent geen echte rust of vrede. Telkens dreigt er onheil of gaat het stormen. Momenteel is opnieuw een opstoot van oorlogsgeweld, en voorbereidingen tot oorlog.

Ook wij kunnen wel eens beproevingen kennen, en we gaan dan bidden, doch het kan ook lijken of God slaapt.

Het kan zijn dat we niet altijd reactie krijgen.

Het kan zijn dat Hij afwacht en kijkt naar ons vertrouwen op Hem.

Het kan zijn dat je zou twijfelen of je wel goed hebt gebeden. Toch zal de Here je vasthouden aan je rechthand.

Als God je vasthoudt wie zou u dan ten val kunnen brengen?

Een teleurstelling zal toch ons geloof niet laten verliezen.

Ro 8:35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?

Maar een iets moeten wij allen goed weten: God sluimert of slaapt niet!

Ps 125:2 Rondom Jeruzalem zijn bergen; alzo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid.

Bergen zijn hier een beeld van bescherming. In de besproken psalm staat er dat God zijn volk zal bewaren voor alle kwaad.

Wij naderen momenteel de vervulling van een profetie uit Ezechiël 39 en ps.83

Daarin lezen wij dat Rusland en vele andere, Arabische landen een aanval zullen plannen en uitvoeren op Israël.

3 Maar Ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan, en Ik zal uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen. 4 Op de bergen Israels zult gij vallen, gij en al uw benden, en de volken, die met u zijn; Ik heb u aan de roofvogelen, aan het gevogelte van allen vleugel, en aan het gedierte des velds ter spijze gegeven. Ezech.39

Wanneer Israel dit zal meemaken zal het wellicht uitroepen:

Vanwaar zal mijn hulp komen?

23 PSALM

clip_image001

JEZUS CHRISTUS

Psalm 23.

Dit is “het” bijzondere lied van koning David, die geschiedenis schreef onder zijn volk en alle Bijbelgetrouwe christenen! Sommigen konden het lied nog zingen staande op een brandstapel, omdat in die woorden een geestelijke kracht zit voor de menselijke geest. Het is een lied dat men zingen moet, in moeilijke en pijnlijke situaties, het brengt de menselijke geest tot innerlijke rust. David schreef niet zijn eigen woorden maar gewoon Gods woorden op, voedsel voor de geest! (Joh.6:63)

1 Een psalm van David. De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets;2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren;3 Hij verkwikt mijn ziel.

herder2

Koning David zelf een schapenherder geweest, wist heel goed dat de Here God, Jahweh, zijn herder was. Hij begreep het heel goed, en zong dit lied met hart en ziel! David ging zelf door water en vuur voor zijn schapen, hij hield veel van zijn schapen, hij riskeerde zijn leven voor hen, omdat ze zo hulpeloos waren in hun levensomgeving en zij een herder broodnodig hadden. Hij zorgde op tijd voor hun drinkwater. Ons water zijn alle woorden in de Bijbel, alleen zo kan onze geest tot rust komen, en kan beproevingen verwerken, in deze woelige en gevaarlijke wereld van vandaag!  David was geen huurling, herder zijn was meer dan een beroep of een gewone job! God zorgt voor onze menselijke noden. God kent de nood van ieder schaap afzonderlijk. Schapen die niet drinken, zijn of worden ziek. Het drinken zal “verkwikken” Dat verkwikken in het Hebreeuws “Shuv” komt van “terugkeren”, hier in dit geval betekent het:

“Terugkeren naar God met spijt en berouw”! Wie wil zijn geest niet verkwikken, veranderen van gedachten? Zo kwamen duizenden mensen tot geloof in Jezus!

De verkwikking van de verloren zoon, lag in zijn vergeving, want daarna kwam het grote feest, de geestelijke verkwikking! Christenen die geen tijd maken om in de Bijbel te lezen, of onderricht te volgen, worden even onrustig als een ongelovige. Ze hebben ook geen profetisch inzicht meer, die hun geloof levendig kan houden! Ze kennen de gave van profetie niet, of zijn vervallen tot een vorm van Sjamanisme! Anderen vervallen soms tot waarzeggerij in plaats van profetie! De naam van de H.Geest VALSE PROFETENkan worden misbruikt, velen worden misleid.

Sommigen verlangen niet naar de wederkomst, en beginnen sterk te twijfelen of geloven niet meer in het geheimenis van de opname. De opname best te vergelijken met het oude “roofhuwelijk”.Anderen worden zwak in het geloof, en hebben de neiging te spotten. Toch is en blijft het zeer gevaarlijk te spotten met de Bijbel! Dat men lacht met een afgodengodsdienst is niet erg, denk aan de profeet Elia, de vuurprofeet!

(1 Kon. 18:27 Toen het middag was geworden, begon Elia hen te bespotten en zeide: Roept luider, want hij is immers een god. Hij is zeker in gepeins, of hij heeft zich afgezonderd, of hij is op reis; misschien slaapt hij en moet wakker worden. )

 3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is.2 petr.3

Schapen komen tot rust in de grazige weiden! Zo lief heeft ook God de mensen, Zijn gemeente Israël en Zijn gemeente uit de heidenen. Ongelovigen komen niet tot dit soort rust zegt God: Jes. 57:20 Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen.

Als de wereld begreep dat God, de Schepper, hard zal optreden ten gunste van zijn volk Israël, dat Hem zal aanroepen, dan zouden ze vandaag vrezen om Israël enig kwaad te doen! Let op het tijdstip dat Israël zich bekeert en zal roepen op Jezus, hun koning! Luister wat God sprak door zijn profeten:

Ezechiël 34:12 zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en duisternis.

Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil.4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ps.23

Ieder mens moet zich laten leiden door de rechte Bijbelse richtlijnen, wil hij ongeluk vermijden. Telkens wanneer men een beslissing neemt zonder rekening te houden, wat Gods wil zou zijn, dan loopt men een groot risico die rechte sporen te verlaten, en geen zegen te ontvangen! Het is een gezond denken telkens eens te vragen: Wat zou Jezus doen in mijn geval? Wie dit principe toepast luistert naar de stem van de goede herder, en niet naar zijn eigen stem! De H.Geest wijst telkens naar de Bijbel!

Ps. 111:10 De vreze des HEREN is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand.

Joh.10:3 Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten.

Wanneer de herders vroeg in de morgen, hun schapen gingen ophalen, dan riep iedere herder op beurt al zijn eigen schapen bij name, en dan pas kwamen zij een voor een naar de opening of deur waar de deurwachter de nacht had doorgebracht. Allen die Jezus persoonlijk kennen die luisteren naar die stem van de goede herder, die Bijbelgetrouw blijft. Daarom verboden destijds satans knechten vroeger om de Bijbel te lezen omdat ze naar zijn leugenstem en levensbeschouwingen onder dwang zouden luisteren! Johannes noemde ze in zijn tijd, antichristen, afvalligen.

David zong : Ik vrees geen kwaad, hij had enkel een vreze des Heren! U ook?

Vandaag zijn er vele redenen voor de ongelovige om angstig te worden, het klimaat verandert en brengt rampen, je wandelt niet meer veilig op straat, aanslagen, kernrampen, instabiele banken kunnen uw spaarcenten in rook laten opgaan, landen in crisis, oorlog op komst enz. Wie zal morgen nog zingen als koning David? God zegde nooit dat wij als christenen geen zware beproevingen zouden kennen. Maar laat ons wel weten dat hij voor ons zorgt met een stok en herdersstaf. Een goede vader dient wel eens streng te zijn uit zorgzaamheid. De stok of de roede zijn soms nodig.

31 indien zij mijn inzettingen ontwijden, en mijn geboden niet onderhouden, 32 dan zal Ik hun overtreding met de roede bezoeken, en hun ongerechtigheid met plagen; 33 maar mijn goedertierenheid zal Ik hem niet onthouden, mijn trouw zal Ik niet verloochenen, 34 mijn verbond zal Ik niet ontwijden, noch veranderen wat over mijn lippen gekomen is.Ps.89

Die stok en die staf zijn instrumenten die de herder gebruikt, voor schapen die niet willen luisteren en niet in de rechte Bijbelse sporen willen lopen, maar die steeds willen afdwalen, en zich laten afleiden, en raken soms verloren. Sommigen luisteren enkel als het aangenaam is voor hun oren en hun eigen wil. Wij kunnen soms leren uit onze beproevingen, en dit kan ons troosten, weten dat God met ons bezig is!(Hebr.12:6) David had geleerd, trouw te blijven, en zijn persoonlijke relatie met God gezond te houden. Hij wist door ervaringen, dat God bij hem was, ook in zijn moeilijkste levenssituaties.herder

5 Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.6 Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen.

De ongelovige kan opmerken, dat God zorgt voor zijn kinderen. David had niets tekort, en had geen angst. Alle ogen die hadden gezien hoe David, Goliath tegemoet ging met een gewone stok en een slinger, en hem overwon, hadden het niet vergeten, dat God met David was. Goliath werd onthoofd met zijn eigen zwaard! Alle vijandig gezinde landen tegenover Israël, vormen vandaag precies een Goliath. Wee onze soldaten die later naar Jeruzalem zullen optrekken!

Het zalven van de gasten met olie gebeurde ook telkens voor een feest begon. Zo worden alle mensen die zijn ingegaan op Gods uitnodiging, gezalfd met de H.Geest.(olie) Met “mijn beker” bedoelde David, zijn hart; Zijn hart was overvol van Gods Geest, door Gods genade!

 

Johannes 4:14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.

David had kunnen denken dat hij door God verworpen was, maar hij zingt hier het tegenovergestelde! Hij had Gods liefde ervaren. Daarom was hij een en al een danklied voor zijn God. Om God te loven met hart en ziel, daarom moet God zelf, eerst het menselijk hart veranderen, dat is zijn denken! Hij doet het ook vandaag nog! Christen zijn is Gods liefde ervaren in je leven! Je bent geen christen omdat je op een kerkbank zit en zingt!

Biblespace Vlaanderen

clip_image011

3 PSALM VERDRIET, PROBLEMEN EN KUNNEN SLAPEN –

EEN HART VOL VERDRIET OVERWINNEN

EN KUNNEN SLAPEN!

clip_image001

 

Psalm 3 werd geschreven toen koning David in een conflict lag met zijn eigen zoon Absalom. David was toen 65 jaar oud.

Wij vinden in de liederen of psalmen die David schreef zijn problemen terug. David bezingt in feite telkens zijn overwinningen over zijn problemen door zijn God.

Wij zijn van nature zeker toch niet geneigd om over onze problemen te zingen.

Om deze psalm te begrijpen moeten wij wel de opstandigheid van zijn zoon Absalom ( = mijn vader is vrede ) in het oog houden.

Deze psalm leert ons hoe David met zijn God, problemen en angsten oploste.

VERS 2

Hier lezen wij een stukje over het zelfbeklag van koning David.

David had nog slechts zij die hem omringden een 600-tal mensen, de rest van het volk liet hen misleiden door zijn zoon Absalom. Deze situatie was zeer pijnlijk voor deze oudere koning. De man naar Gods hart, moet vluchten voor zijn eigen zoon!

13 Toen kwam iemand David berichten: De mannen van Israel hebben Absaloms partij gekozen. 14 Daarop sprak David tot al zijn dienaren die te Jeruzalem bij hem waren: Staat op, laten wij vluchten, want anders zullen wij niet aan Absalom ontkomen. Gaat haastig heen, opdat hij ons niet ijlings inhale, onheil over ons brenge en de stad sla met de scherpte des zwaards! 15 De dienaren van de koning zeiden tot hem: Zoals mijn heer de koning verkiest, zie hier zijn uw dienaren!

16 Toen ging de koning heen en zijn gehele huis volgde hem op de voet; tien bijvrouwen liet de koning achter om toezicht te houden op het paleis.

2 Sam 15

Wij proberen even te kijken in het hart van koning David.

Wij kunnen de situatie van David begrijpen, een hart vol verdriet en pijn, hij zit in de put, maar in dit alles zeer vertrouwend op zijn God! Hij wist dat God elke dag met hem was. Nu was het geen strijd geworden die hijzelf moest voeren, nu zou God in zijn plaats strijden.

Vers 2 getuigt dat David het gewoon was met al zijn problemen bij God te komen,hij bidt.

Het lied begint : O Here !

VERS 3

Let hoe mensen reageren. Ze zijn er vlug bij om een oordeel te vellen over hun koning.

Zie God is niet meer met Hem!

Het is zeer eigenaardig, dat de mensen zich zo zeer kunnen vergissen bij mannen die de Here dienen met hart en ziel!

Hoor de kwade tongen van de duisternis: Zie God laat hem in de steek, hij heeft het zelf gezocht, God en velen laat hem vallen. Zelfs zijn eigen zoon luistert niet meer naar hem.

O David gij hebt zwaar gefaald ! Gij zijt niet meer waard koning te zijn roept men.

David zit hier in een geestelijke oorlogvoering. De duistere machten willen David door de knieën zien gaan, en velen verlangen ernaar!

Ook vandaag hebben vele geestelijke leiders zulk een strijd te voeren, maar ook iedereen komt in een geestelijke strijd terecht, let erop hoe de mensen u laten vallen wanneer gij ook maar een woord over het evangelie durft te spreken, zonder compromissen en zonder te bedelen! Maar luister hoe God met David omgaat.

VERS 4 EN 5

David zingt dat de Here hem een schild is, dat hem dekt.

Wat moeten wij hieronder begrijpen?

Normaal zoals een mens is, zou Koning David hier zwaar onder de indruk moeten zijn, op zijn vlucht. Mensen die moeten vluchten, zullen zeker zwaar te lijden hebben onder hun emoties, hun verdriet, hun angsten, hun spanningen.

Vele mensen zouden zulke omstandigheden niet verder aankunnen. Niet kunnen verwerken, en depressief worden.

Hoe kan David dan zoiets schrijven? Wel David heeft dit ondervonden dat God hem niet in de steek heeft gelaten. Ook christen zijn, is de Here ervaren in je persoonlijk leven!

Wat deed David daarvoor ? Pillen slikken ? Naar de Psychiater gaan? Een fles Whisky drinken? NEEN !

David kende de weg , de weg van het GEBED.

David riep luid. Hier mogen wij begrijpen dat David bad met hart en ziel.

God was zijn enige toevlucht, ook al was hij koning, en hij kon nog steeds zijn vertrouwen stellen in zijn Koninklijke wacht, en zijn getrouwen.

DAVID VERTROUWDE EROP DAT DE HERE HEM ZOU HELPEN! Hij had ervaring!

VERS 6 EN 7

David legt zich neder en sliep!

Hij sliep in een van de meest woelige dagen van zijn leven. Hij kon slapen! Hoevelen liggen er niet wakker van hun problemen?

Hoe is het mogelijk? In zulke omstandigheden van ruzie, angst , verdriet en zijn eigen leven bedreigd ! ? En kunnen slapen !

Slapen is in feite een geschenk van God aan hen die God liefhebben. Slapen is een zegen.

Tienduizend die hem bedreigen en David kon slapen! Wie legt het uit?

Hier vinden wij twee Bijbelse sleutels daarvoor:

1. DE Here schraagt mij.

God ondersteunt ons op een manier dat ongelovige mensen niet kunnen begrijpen, op een goddelijke wijze. Dit zijn dingen die ieder voor zichzelf moet ondervinden. Daarom zijn beproevingen voor ons lessen die tot grote zegen kunnen zijn! Wij worden door zulke dingen gesterkt tegen de volgende of nieuwe beproevingen. Zo kunnen wij ook anderen daarop wijzen, dat er wegen zijn die alleen God ons leert!

2. Gij alleen o Here doet mij veilig wonen Ps. 4 : 9

De veiligheid van David hing af van de Here alleen. Zo is het ook van ons, onze veiligheid is afhankelijk van de Here. Wij mogen niet vertrouwen op de beloften van de mensen: Ik zal voor je zorgen!

Iedere avond voor David ging slapen legde hij zijn leven in de handen van de Heer.

Hij ging slapen in vertrouwen op de Heer, en hij KON SLAPEN !

David kende het (Joods) avondgebed, zoals ook Jezus dat bad op het kruis, om later gezond op te staan! Lukas 23:46 Toen riep Jesus met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.

David werd niet gekweld door slapeloosheid, ook niet in deze omstandigheden.

David kon slapen precies als Jezus in het schip tijdens de storm !

Mr 4:38 Maar Hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En zij maakten Hem wakker en zeiden tot Hem: Meester, trekt Gij er U niets van aan dat wij vergaan?

Kunnen wij ons vergelijken met David?

clip_image003

Als wij niet kunnen slapen, hoe komt dat? Ons zielenleven heeft een enorme impakt op ons lichaam. Als de geest niet rustig is, hoe kan dan ons lichaam rustig zijn?

Vele mensen nemen hun angsten en problemen van alle aard, van de dag mee naar hun bed Hoeveel mensen slapen er niet door financiële problemen, zij die geld te kort hebben, maar ook hen die er teveel hebben !

 

 

VERS 8 EN 9

David denkt aan de tijden van vroeger, waar hij zijn God heeft leren kennen in al zijn macht, toen hij zijn vijanden heeft verslagen. David wist heel goed dat God het was die zijn vijanden grote verliezen had toegebracht. De tanden van de goddelozen kapot geslagen. Zij die geen rekening houden met God , zijn altijd vroeg of laat de grote verliezers.

Hier vraagt David aan God: Doe het opnieuw!

David weet dat zijn verlossing moet komen van zijn God!

2 sam 18 : 31

31 En zie, toen kwam de Ethiopier. De Ethiopier zeide: Mijn heer de koning ontvangt een goede tijding, want de Here heeft u heden recht verschaft tegenover allen die tegen u waren opgestaan. 32 Maar de koning vroeg de Ethiopier: Is het wel met de jongeling, met Absalom? En de Ethiopier antwoordde: Mogen de vijanden van mijn heer de koning en allen die tegen u zijn opgestaan om kwaad te doen, worden als die jongeling. 33 Toen ontroerde de koning; hij ging naar het bovenvertrek van de poort en weende. En terwijl hij heen en weer liep, sprak hij: Mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom! Och, dat ik in uw plaats gestorven ware, Absalom, mijn zoon, mijn zoon!

Wanneer wij in moeilijke omstandigheden komen, als er wind en storm in ons leven komt, denk eens aan David , en aan Jezus !

Isa 30:15 Want alzo zegt de Heere HEERE, de Heilige Israels: Door wederkering en rust zoudt gijlieden behouden worden, in stilheid en in vertrouwen zou uw sterkte zijn; doch gij hebt niet gewild.

112 PSALM WIE IS ECHT GELUKKIG?

GOD, WIE IS ECHT GELUKKIG?

clip_image002

 

Wanneer wij eerst die vraag stellen aan onszelf, dan kunnen wij door onze antwoorden heen onszelf leren kennen. De ene mens is vlug gelukkig, en voor de andere moet het al veel meer gaan kosten.

Wat is nu echt gelukkig zijn? Wanneer wij het hebben over de zaligsprekingen dan proeven wij al een heel andere gedachte en opvatting over wat gelukkig zijn echt betekent. Is het geluk, van een mens afhankelijk van zijn geld, zijn bezit, zijn gezondheid, zijn familie enz.? Het begrip geluk voor wij tot geloof kwamen is heel anders dan “geluk” nadat wij tot geloof zijn gekomen.

Wij gaan deze morgen ons oor eens te luisteren leggen, horen hoe God een mens gelukkig ziet.

Voor velen is horen over God en Godsdienst al genoeg om een slecht humeur te krijgen. Toch is het zo dat niemand beter weet dan God zelf, wanneer een mens gelukkig kan zijn. God schiep tenslotte de mens. Wanneer een mens blij is heeft hij de neiging te zingen. In de psalmen, die liederen zijn, vinden wij zaligsprekingen.

Psalm 112.

Vers 1.

Het is een gelukkig mens zegt God die naar Mij wil luisteren, en die verlangt te weten wat Ik wil.

Er is niets waarvan een mens meer een afkeer heeft, dan wanneer het gaat over gehoorzaamheid of zich te moeten onderwerpen. Gezag aanvaarden is niet altijd zo normaal.

Alle ellende en ongelukkigheid in de wereld is ontstaan doordat er een iemand het gezag van God verwierp.

Oorzaken die de mensen ongelukkig maken:

De satan werd opstandig, en sleurde een derde van de engelen mede in opstand tegen God.

De mens werd verleid om ook niet verder te luisteren naar God, hij werd verbannen en kwam onder de vloek en in een zeer ongelukkige toestand, en de dood tot gevolg.

Ro 5:19 Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van een mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van een zeer velen rechtvaardigen worden.

Joh 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Opgroeiende kinderen luisteren vandaag nog minder dan vroeger, opstandigheid op school en thuis zijn hedendaagse opmerkingen van de mensen die gezag hebben over de kinderen.

2Ti 3:2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,

De vrouw verheft zich op alle terreinen in de maatschappij. De gehuwde vrouw moet het gezag van haar man aanvaarden wil ze gelukkig zijn. De emancipatie beweging van de vrouw gaat regelrecht in tegen wat God leert in Zijn woord, dus opstandigheid. Vrouwen in de gemeenten willen meer inspraak en het voor het zeggen hebben.

1Co 14:34 (14-34b) moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt.

Als men ingaat tegen Gods woord zoekt men ongelukkigheid en ontevredenheid.

De man die het hoofd is van het gezin, , leert niet meer te luisteren naar Gods geboden. De maatschappij toont aan dat hij zich verheft boven God, ja wetten maakt die totaal ingaan tegen wat God leert! Men heeft dan een ongelukkige maatschappij! Welvaart maakt niet gelukkig, dat bewijst ons landje dagelijks.In deze wereld vinden wij nog weinig echte gelukkige mensen. Mensen met een blij gezicht worden zeldzaam. Gelukkige echtparen verminderen.

Gelukkig zijn, ja het kan, maar niet zonder rekening te houden met Gods levensraad!

Om gelukkig te zijn, zoekt wat God zegt, en kijkt in de realiteit, en ontdek waarom mensen niet gelukkig zijn, ook christenen!

VERS 2-3

Deze verzen tonen aan waaraan men gelukkige mensen kan herkennen. Er staat de nakroost. Het zijn deze mensen die geluisterd hebben naar hun ouders welke hen leerden uit de bijbel. Ze leerden hen te luisteren naar God. Ze krijgen invloed op de aarde en hebben niets tekort. Ze kunnen echt zegen ontvangen van God. Ze werden gewaarschuwd voor allerlei gevaren van vloek enz.

7 De vreze des HEREN is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.

8 Hoor, mijn zoon, de tucht van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet;

9 want zij zijn een liefelijke krans voor uw hoofd, een keten voor uw hals. Spreuken 1

Wij zien dit in het O.T.

Mozes werd als kleine baby te water gelaten!

Ex 2:3 Maar langer kon zij hem niet verborgen houden; daarom nam zij voor hem een biezen kistje, bestreek het met asfalt en pek, legde het kind erin en zette het in het riet aan de oever van de Nijl;

Mozes werd te vondeling gelegd, om zijn leven te redden! Het kind had niets.

VERS 4

4 Voor de oprechten gaat het Licht in de duisternis op, genadig en barmhartig en rechtvaardig.

Ieder mens kent duistere dagen in zijn leven. Dagen van triestigheid of neerslachtigheid. Het kunnen dagen zijn van kommer en zorg en tegenslagen. Voor een kind van God is er altijd een oplossing, hoop en troost!

Job 30:26 Ik verwachtte het goede, maar het kwade kwam; ik verbeidde het licht, maar de duisternis kwam.

Hieruit leren wij dat het Licht vergeleken wordt met het goede, alles wat goed is, en dat was Jezus. De duisternis is al het kwade.

Ps 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

God gaf ons een instrument om te zien wat het kwade is, daarom kunnen de christenen onderscheid maken, en zich beveiligen tegen alle vormen van kwaad.

Christenen moeten het werk van de boze kunnen onderscheiden. Alles wat niet bijbels is, brengt kwaad zowel in de gemeente als erbuiten.

Veel verdriet kan worden voorkomen.

Ps 119:130 Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.

Daarom is het nodig alles wat wij leren uit Gods woord, dat door te geven aan de mensen die willen luisteren, opdat ze God zouden leren kennen en gelukkig zijn!

Zonder geld kun je veel mensen gelukkig maken, als ze willen luisteren naar Jezus!

Joh 1:9 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.

VERS 5-6

Voorspoed is afhankelijk van hoe een mens zich gedraagt..

Zich ontfermen en uitlenen

Iemand die zich om anderen bekommerd zal voorspoedig zijn. Het lijkt wel of God alles naziet en dan daarmede rekening houdt. Niets wordt blijkbaar vergeten. Zich uitlenen, is uit liefde iets doen voor uw broeder of zuster.

Job 36:11 Indien zij horen en zich onderwerpen, dan voleindigen zij hun dagen in voorspoed en hun jaren in geluk.

Spr 28:13 Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.

Onbeleden zonde kan een hinder zijn om voorspoedig te zijn. Belijden en nalaten is de weg naar geluk.

Een rechtvaardige of een gelovige zal in gedachtenis blijven. Ja hij heeft eeuwig leven.

Een goddeloze is vlug vergeten.

VERS 7-8

Een gelukkig mens, een gelovige is niet angstig of bevreesd wanneer hij slecht nieuws hoort.

Meestal zijn wij allen niet gelukkig met slechts nieuws. Doch wij moeten precies die tijden of momenten ons vertrouwen stellen op de Here.

Hij kan zo zien hoe wij reageren. Hij wil niet dat we ongelukkig zijn en daarom moeten wij op Hem vertrouwen zoals hij dat vraagt.

Zijn hart dit is zijn denken, dat is standvastig! Je hebt mensen die vlug paniek slaan bij het minste slecht nieuws, hun gevoelens nemen de overhand. Wij moeten eens onszelf gaan controleren, hoe wij het laatst reageerden op slecht nieuws.

Met vreugde kunnen kijken naar je vijanden! Dit zijn de mensen die u kwaad doen of kwaad van u spreken enz.

VERS 9

Een gelukkig mens deelt uit aan de armen. Zijn gerechtigheid blijft standhouden. Zijn hoorn, betekent zijn macht of zijn stand komt tot ere.

De hoorn van de arme bedelaar Lazarus werd verhoogd, de rijke zag het hij kon knarsetanden

Al het begeren van de rijke was gedaan! Voor hem bleef niets meer over.

VERS 10

Iemand die leeft zonder rekening te houden met God let op zulke mensen die gelukkig leven; Goddelozen ergeren zich aan christenen die gelukkig zijn. Christenen die nog kunnen lachen in hun verdriet!

Om gelukkig te zijn op deze wereld, zijn er voorwaarden. Deze voorwaarden zijn te vinden in Gods woord. Dagelijks hebben wij dit nodig, zoals wij ook dagelijks moeten eten om te leven.

Zo heeft ook onze ziel het voedsel nodig om gelukkig te zijn.

49 PSALM EEN TROOSTENDE PSALM

PSALM 49 EEN TROOSTENDE PSALM.

barmhartige samaritaan

 

Voor vandaag gaf de Here mij, een troostend woord te spreken. Geen vermaning, geen lering, maar wel een bemoediging.

Deze psalm van de Korachieten spreekt profetisch maar zeer bemoedigend voor ons, die leven in de laatste dagen voor de terugkomst van de Here voor de Zijnen.

Deze dagen zullen een maatschappij kennen gescheurd in rijk en arm.

Verleden week leerde Hij ons niet teveel gebonden te zijn aan het materialisme.

Denk aan de man die nog grotere schuren zou bouwen. Nog meer winst…meer meer..

Wellicht moeten wij in de toekomst afstand gaan doen van zaken die we niet meer zullen kunnen betalen. Wereldse vreugde en gemak kunnen snel verdwijnen. Ja Israël komt straks in de benauwdheid van Jacob, en wij verlangen naar de wederkomst.

Een prachtige belofte:

Mattheus 28:20 En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

Vers 1-5

God vraagt aandacht van iedereen in deze psalm, alle volkeren, rijken en armen, geringe en aanzienlijken.

Voor de rijken zal dit een waarschuwing zijn, maar voor de anderen zal dit een troostende en verblijdende psalm wezen.

Vers 4 verwijst naar

Psalmen 104:34 Mijn overdenking van Hem zal zoet zijn; ik zal mij in den HEERE verblijden.

Wie zich door overdenking in de Here gaat verblijden, heeft ook meer de neiging om geestelijk te gaan zingen.

In feite mogen wij ons al verblijden, alleen te weten dat Hij komt, en wij niet niet in de oordelen komen die deze aarde zal meemaken.

Vers 5 is bijzonder

Het woord “spreuk” staat in het Engels parable of gelijkenis, maar dan zegt hij “mijn geheimenis” bij de harp ontsluieren.

Hij , de schrijver of God? wil de wegen van God ontdekken bij het zingen van de psalmen! Inderdaad zijn de psalmen gevuld met veel profetie, hier sprake van een geheimenis.

Wij zouden kunnen bedenken dat in de psalmen Gods profetische wegen te vinden zijn. Zoals er zijn die beweerden dat 1948 het ontstaan van Israël terug te vinden is in psalm 48. En zo verschillende psalmen koppelen aan een jaartal.

Ik heb nagekeken over dit geheimenis en vond sprekende tekstverwijzingen.

De Bijbel spreekt hier in psalm 49 voor het eerst over een geheimenis of een mysterie zoals men dit vroeger zei; Doch deze geheimenissen zouden ook begrepen worden in de eindtijd zo vinden wij dat in het boek Daniel dat gesloten bleef tot de eindtijd. Mysteries is niet iets dat God gaf en onbegrijpbaar zou zijn.

Over welk geheimenis zou het gaan?

1 Corinthiërs 2:7 maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid.

Wanneer wij vers 4 lezen dan denken wij toch meer aan Jezus, die de wijsheid Gods genoeg heeft gesproken.

Dit geheimenis heeft te maken met een gelijkenis in het evangelie waarin Jezus zoveel heeft gesproken.

Sprak Jezus niet zelf over een geheimenis?

Markus 4:11 En Hij zeide tot hen: U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk Gods, maar tot hen, die buiten staan, komt alles in gelijkenissen,

Velen hebben gebeden “uw koninkrijk kome” en begrepen niet wat dit betekende, ook vandaag bidden velen dit en weten niet dat dit een geheimenis is voor deze ongelovige wereld.

Romeinen 16:25 Hem nu, die bij machte is u te versterken (naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen,

1 Corinthiërs 15:51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden,

Besluit : Het geheimenis is dat Jezus duizend jaar komt regeren en een blijvende vrede brengt vanuit Jeruzalem! Dan begint het koninkrijk Gods !

VERS 6- 7

Hier hoor ik precies de stem van Israël.

Waarom zou ik vrezen: de benauwdheid van Jacob komt boven.

Maar ook voor alle mensen op aarde

In de dagen des kwaads: Oorlogstijd?

De ongerechtigheid ( het terrorisme) van Israëls belagers omringt hem.

Vers 7 : beschrijving van ben laden met alle Arabische steun van rondom, die zich beroemen op hun grote rijkdommen?

Vers 8-13

Vers 8 tot 10 maken duidelijk dat niemand “eeuwig leven” kan betalen.

Vele christenen moeten dit meer gaan beseffen dat ze eeuwig leven hebben gekregen door geloof in Jezus.

Let maar welke praktijken worden gevoerd door de rijken om nog maar aan lichaamsdelen te komen van anderen, om iemand het leven te verlengen. Christenen zijn de rijksten op aarde, want ze leven eeuwig.

Wat een troost voor hen die nu arm zijn, maar Jezus kennen.

Vers 14-21 Het verschil tussen op zichzelf vertrouwen of

Vertrouwen op God is groot!

Vers 14

Mensen hebben steeds de keuze : ze geloven in hun eigen woorden, of in de woorden die God sprak tot de mensen.

Vandaag komt dit gegeven goed tot uiting : ieder heeft vandaag zijn eigen waarheid,

Vers 15 :

Als schapen gaan de goddelozen dood. Ze beseffen niet dat ze op weg zijn naar de dood, slechts op het laatste moment willen ze niet sterven, maar dan is het te laat!

Dit is de wijze waarop goddelozen sterven;

Mensen beseffen niet dat ze op weg zijn naar de dood

Vers 17-18

Niemand kan iets meenemen in zijn graf voor later. Vroeger was het de gewoonte bij Franse joden dat wanneer de huisvader stierf, men van de tafel waarop hij had gegeten, daarvan de planken gebruikte voor zijn kist. Dit was blijkbaar een gewoonte die dit moest verbeelden.

VERS 19-21

Een mens zonder inzicht, sterft als de beesten.

Hier is sprake van mensen in pracht en praal. Het spreekt eigenlijk dat een mens altijd iets weerspiegelen kan.

Ofwel weerspiegelt de mens het aardse, als hij aards leefde volgens zijn vermogen?

Ofwel weerspiegelt de mens geestelijke kenmerken welke hemels zijn?

46 PSALM EEN REDDER IN NOOD

PSALM 46

o vader

 

De Hebreeuwse titel van dit lied, betekent, Gods redding voor Israël, en richt zich uiteindelijk tot iedereen. Het lied dient gespeeld op een “Alammos” instrument dat gebruikt werd in de tempel. Volgens anderen betekent Alammos maagden. Deze psalm heeft een profetische en pastorale betekenis. Het is een vreugdelied geschreven door de zonen van de Korachieten, en gezongen na hun redding van een doodsbedreigend gebeuren rond Jeruzalem ten tijde van koning Hizkia.

1 Voor de koorleider. Van de Korachieten. Op de wijze van: De jonkvrouwen. Een lied. (46-2) God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.2 Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. 3 Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. Sela Ps.46

Dit lied is geschreven door mensen die God in hun leven hebben ervaren als een Redder in hoogste nood. Soms kan een mens in een moeilijke en pijnlijke positie geraken, en dit kan angsten ontwikkelen; Men gaat slecht slapen en neigingen krijgen tot depressiviteit. De hedendaagse buitenlandse nieuwsberichten zijn zeer angstwekkend, en dit op allerlei vlak: natuur, financieel, godsdienst, economie, nieuwe oorlogsdreigingen, terrorisme, enz.Toch weten wij als christenen dat God ALLES onder controle heeft. Wie de God van Israël tot zijn schuilplaats (Vs.7) neemt, zal innerlijk rustig kunnen worden, en in de toekomst zal er geen andere oplossing meer zijn.

Ps 62:8 Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats. Sela

God kan kracht geven en hulp geven om angsten, zorgen en moeilijke situaties te overwinnen. God luistert naar iedere ziel die gelovig roept in Jezus’ naam! God wil ook dat wij Hem vertrouwen en dienen als alles goed gaat. Welvaart is voor velen een reden van afvalligheid.

Een gelovig gebed in nood is nog steeds het beste!

De Korachieten hadden voor hun eigen ogen gezien hoe God krachtig ingreep toen Jeruzalem omsingeld was door Assyrië. God kwam tussen en de oorlog en de grote benauwdheid van Israel was over! (Vs.8,9)

EEN KONING EN EEN PROFEET IN GEBED!

20 Maar koning Jechizkia en de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, baden deswege en riepen naar de hemel.21 Toen zond de HERE een engel, die alle krijgshelden, vorsten en oversten in de legerplaats van de koning van Assur verdelgde, zodat hij met beschaamd gelaat naar zijn land terugkeerde.2 Kron.32

God had kracht aan het gelovig gebed gegeven, en de overwinning kwam er! Zo is het vandaag nog steeds. Bidden helpt werkelijk!

1Co 1:18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods

Je kunt ieder mens vergelijken met een eenvoudige batterij. Een batterij kun je opladen door eenvoudig de stekker van het oplaadapparaat in het stopcontact te steken, en de kracht stroomt in de batterij, en is bruikbaar door de bezitter.

Het evangelie, de Bijbel, is een geestelijke krachtbron.

Maar er zijn ook vele andere geestelijke schijnbronnen en “ theorieën”, eigengemaakte krachteloze geloofsboeken, doch die niet helpen en falen, en zo komen dagelijks hopeloze mensen om door krachteloosheid, lees moedeloosheid! Voor velen is het een zoektocht om opnieuw levenskracht en levenslust te krijgen. Waar zal men kracht halen om ernstige beproevingen te weerstaan? Helaas vandaag heeft men God vervangen, door koude, levenloze georganiseerde kerken, die zich nu verenigen, uit zwakte, zoals geprofeteerd! Het profiel van de hedendaagse mensen staat beschreven :

1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen:

2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede,4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, 5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 2 Tim.3

Vandaag kunnen wij kijken naar schijnbekeringen, men zoekt om de kerken aantrekkelijk te maken, door allerlei georganiseerde, methodische, en verleidende ongeestelijke praktijken! Valse profeten als Bentley, Hinn, Warren enz.

WIE GOD KENT ZAL NIET MEER ANGSTIG ZIJN!

2 Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee.3 Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. sela4 Een rivier; haar stromen verheugen de stad Gods, de heiligste onder de woningen des Allerhoogsten.5 God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.Ps.46

Wie op Gods woorden vertrouwt, kan angst uitbannen. Natuurrampen, oorlogsdreigingen en allerlei zorgen en gepieker kunnen mensen angstig maken en terecht, maar wie niet weet wat Gods plan is, zal radeloos angstig worden, uit onwetendheid. Er is een onwetendheid van wat God heeft beloofd, van wat God heeft laten weten door zijn profeten voor onze dagen. Gelovigen die God nooit persoonlijk hebben ervaren in hun leven, zijn angstige, onbehouden mensen.

God waarschuwde Zijn eigen volk Israël voor de gevolgen van onwetendheid:

Hos 4:6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

Wie durft God vergeten?

6 Volkeren woedden, koninkrijken wankelden, Hij verhief zijn stem, de aarde versmolt.7 De HERE der heerscharen is met ons, een burcht is ons de God van Jakob. sela8 Komt, aanschouwt de werken des HEREN, die verwoesting op aarde aanricht,9 die oorlogen doet ophouden tot het einde der aarde, de boog verbreekt, de lans stukslaat, de strijdwagens met vuur verbrandt.Ps.46

Dit gedeelte van deze psalm weerspiegelt onze tijd, waarbij wij zien dat

Volkeren woedden. Onder dit woedden mogen wij de uitdagende houdingen en toespraken van regeringsleiders onder elkaar begrijpen, en die grootspraak kan leiden tot oorlog. Zoals Iran tot Israël. Zoals Rusland tot Georgië en nog tal van andere voorbeelden.

Doch wat Rusland betreft, kan dit mogelijks de eerste stap betekenen van

Ezechiël 38: 4 Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard; 4 Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard;

De toestand met Georgië, kan zo’n noodgedwongen situatie zijn voor Rusland, (Magog) als het ware een haak in de kaak van de Russische beer! En wat nog pikanter is, is dat er in Georgië 1000 militaire adviseurs uit Israël zijn. Georgië komt vroeg of laat terug in het nieuws!

Poetin: “Wie waren genoodzaakt in te grijpen” Dit gebeurt als God ingrijpt!

Koninkrijken wankelen

Koninkrijken die geen stabiliteit meer kennen, zoals ten ander ons eigen landje, en ook het machtige Amerika! Ook kunnen wij een herschikking van wereldmachten verwachten, een zogenaamde nieuwe wereldorde. Wij weten dat er een tienstatenbond komt, met een grote wereldleider die een valse vrede zal brengen in het M.O.

Wees waakzaam en niet angstig, dit kan voor hen die gewoon zijn hun problemen bij God te brengen die hun toevlucht is!

Ps 84:5 (84-6) Gelukkig zijn de mensen die Uw kracht kennen en ervaren; zij weten hoe zij op Uw weg moeten blijven.

45 PSALM EEN LIEFDESLIED

clip_image002

harp of citer

 

Wanneer wij luisteren naar de muziek in deze wereld, horen wij veel zingen over liefde. Vele zangers zingen liedjes die aanspreken en inspelen op de emoties van mensen. Dit is niets nieuws onder de zon.

Toch wil ik even stilstaan als God zelf een lied of een gedicht laat opschrijven. Voor een huwelijksceremonie gaat men alles voorbereiden. Zo heeft ook God het huwelijk van zijn Zoon voorbereid, en een bruiloftslied laten opschrijven.  Uit liefde ontstaat nieuw leven, uit zaad (de Bijbel) ontstaat liefde tot God.

Psalm 45 is een gedicht, een lied, voor een koning van Israël, Het past best in de tijd van koning Salomo, die huwde met een Egyptische prinses.

Dit beeld weerspiegelt de komende bruiloft van Christus met zijn gemeente in de hemel. Dit huwelijk zal duizend jaar duren! Een profetische psalm dus met zicht op de plots komende Koning!

Koning Salomo was gekenmerkt door zijn wijsheid en zijn gerechtigheid, welke een tegenbeeld is van de komende Christus. De Egyptische prinses is een beeld van de gemeente, welke het beeld is van al de volgelingen op deze wereld van Christus. (Bijbelgetrouwe christenen).

Vers 2

laat de blijdschap zien, die gekend is door de christenen die de “blijde (profetische) woorden” hebben gehoord en begrepen welke in de Bijbel staan.

Blijdschap staat steeds in verband met hoop en verwachting. Mensen die van dit aardse leven niets meer te verwachten hebben, hebben alle moeite om blij te zijn. Dat is de reden waarom wij nog weinig mensen ontmoeten die een echte blijdschap uitstralen. Let op wat mensen vandaag uitstralen: gejaagdheid, ongeduld, ontevredenheid, een sombere angstige blik, zorg, kommer of verdriet enz.

Wat zegt uw Schepper daarvan?

Spr. 10:28 De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet.

Met het nieuwe jaar voor de deur hoopt iedereen gezond en gelukkig te mogen zijn in 2008. Maar, weet wel, het ware geluk ligt niet onder de kerstboom!

Daarom gaat de verwachting of de hoop van mensen die leven zonder rekening te houden met wat God zegt teniet.

Gods woord geeft hoop, omdat wij zien dat er geen leugens in staan, of loze beloften. Wij zien voor onze eigen ogen alles gebeuren wat is voorspeld.

Ro 12:12 Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed,

Vers 3

laat de bruidegom zien, zijn woorden zijn hoopgevende woorden van genade (SVV) (liefelijkheid).

Wie Jezus heeft leren kennen spreekt ook van genade. Dit voor alle mensen die werkelijk beseffen dat ze zondig leven, (de Bijbel niet geloofden,) en die dit met spijt aan Hem bekend willen maken.

God was Noach genadig, en redde hem en zijn familie bij de zondvloed, Noach geloofde wat God sprak en bouwde de ark, terwijl de wereld lachte en geen zin en geen tijd had voor God!

God wil opnieuw ieder mens genadig zijn die in de Bruidegom Jezus gelooft, en zal hem redden uit de komende oordelen, welke spoedig zullen komen over deze wereld! Al deze oordelen staan beschreven in het laatste Bijbelboek, bestemd voor onze tijd!

Vers 4-6 spreekt over een strijd voor de waarheid.

Gods volk Israel noemt dit een strijd voor de wet. Jezus, en zijn bruid voeren een strijd voor de waarheid. Het zwaard aan de heup is de Bijbel, deze koning, de God van Israel, zal overwinnen, de Bijbel spreekt van genade, voor wie alleen Jezus aannemen.

Opb 2:25 Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben.

De Bijbel, overwint alle andere overtuigingen die het aardse leven als gelukkig willen voorstellen.

De pijlen in vers 6 van God hier beschreven zijn dodelijke rampen, oorlogen en tegenslagen voor Gods vijanden. Gods vijanden zijn alle goddeloze volkeren en mensen die strijden tegen de waarheid, tegen Israël en Bijbelgetrouwe christenen! (v.8).

12 Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan, 13 Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten. Psalm 7

Vers 11,12 Luister naar de koning!

Ieder wedergeboren christen behoort tot de bruid, ondertrouwt met de hemelse Koning, maar heeft nog steeds niet haar intrek bij Hem genomen. (Joods gebruik van ondertrouw). Dit is een tijd van groot verlangen van bruid en Bruidegom naar elkaar, om te trouwen, om bij elkaar te zijn, bij elkaar te wonen!

De dochter, de gemeente wordt opgeroepen om haar volk en aardse familie te vergeten!

Het lijkt wel geheel in overeenstemming te zijn als toen God Abraham, de vader der gelovigen genoemd, riep. Hij verliet zijn land en volk, om een nieuw volk te worden, Gods volk!

Dit maakt ook duidelijk, om te vergeten al het bijgeloof en afgoderij die onze ouders en voorouders kenden en hun tradities volgens het huis.

Zo is het ook vandaag hier, Jezus staat buiten aan de deur van zijn eigen kerk!

Opb 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

Jezus nodigt iedereen uit voor Zijn bruiloftsmaal! Zijn stem is de Bijbel!

Ook Abraham diende een keuze te maken tussen God en zijn eigen zoon Isaac, God wilde zien wat bij Abraham het belangrijkste was.

Laat de koning uw schoonheid begeren, betekent laat zien dat gij Jezus boven alles wilt stellen, en wil buigen voor Zijn wil. (12) De wil van God boven onze eigen wil stellen.

Lu 22:42 deze woorden: Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!

Opb 19:7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt;

4 PSALM EEN ANGSTIG HART

“HOE EEN ONRUSTIG EN ANGSTIG HART

TOT RUST KOMT”.

 

clip_image002

 Psalm 4. Matth.11:28-29 2 Sam.15

 28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. 29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. 30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht. (Mt.11)

 Vele mensen kennen vandaag het probleem van slapeloosheid door de vele zorgen en angsten die hen omringen. Het gaat van slaappil tot drugs om de problemen van zich af te wenden, doch het probleem is en blijft voor hen die God niet kennen, of arm gebedsleven. Aangenomen  kinderen van God kunnen ook slapeloze nachten krijgen, door strijd en aanvallen van de boze machten, welke vandaag zeer actief zijn.

Er is maar één oplossing: Roepen op Jezus !

Wie dit verwerpt komt NOOIT tot rust en vindt geen kracht meer, wordt moedeloos. Wat moet ik doen als ik zorgen heb zodat ik er niet kan van slapen, wakker lig, en geen rust vind voor mijn ziel ?

PSALM 4 . David als voorbeeld David kent problemen die hem de slaap willen ontnemen. Het probleem :

2 Sam.15:1-4 :Kwaadsprekerij v. Absalom :11-14:Samenzwering met Davids raadsman.

1 Hierna schafte Absalom zich een wagen en paarden aan, benevens vijftig mannen die voor hem uit moesten lopen.  2 Geregeld ging Absalom des morgens vroeg aan de kant van de weg naar de poort staan. Dan riep Absalom ieder toe, die een rechtsgeding had en tot de koning wilde gaan om recht, en vroeg: Uit welke stad zijt gij? Als hij dan antwoordde: Uw knecht komt uit deze of die stam van Israel,  3 dan zeide Absalom tot hem: Zie, uw zaken zijn goed en recht, maar van de zijde des konings is er niemand die naar u luistert.  4 Ook zeide Absalom: Stelde men mij maar als rechter in het land aan! Dan zou ieder die een geding of een rechtszaak heeft, tot mij komen, en ik zou hem recht verschaffen.  5 Wanneer iemand naderde om zich voor hem neer te buigen, dan strekte hij zijn hand uit, greep hem en kuste hem.  6 Op deze wijze deed Absalom met alle Israelieten die om recht tot de koning kwamen, en zo stal Absalom het hart der mannen van Israel.

en verder . . .

11 Met Absalom gingen tweehonderd mannen uit Jeruzalem mee, genodigden die zonder argwaan meegingen en van de zaak niets afwisten.  12 Ook ontbood Absalom, toen hij de offers zou brengen, de Giloniet Achitofel, Davids raadsman, uit zijn stad Gilo. Zo werd het een machtige samenzwering, en voortdurend kwam er meer volk bij Absalom.  13 Toen kwam iemand David berichten: De mannen van Israël hebben Absaloms partij gekozen. 14 Daarop sprak David tot al zijn dienaren die te Jeruzalem bij hem waren: Staat op, laten wij vluchten, want anders zullen wij niet aan Absalom ontkomen. Gaat haastig heen, opdat hij ons niet ijlings inhale, onheil over ons brenge en de stad sla met de scherpte des zwaards!

 Enkele Psychische OORZAKEN van onrustige harten en slapeloosheid.

1. laster en kwaadsprekerij van Absalom, gaf koning David een onrustig hart.

Wij moeten niet altijd ingaan op het horen van kwaadsprekerij, spreken achter de rug van iemand is snel gebeurt, doch het mag geen kwaad zijn, het maakt slechts onrustige harten.

2. Bij koning Hizkia was de oorzaak een dodelijke ziekte

“tot aan de morgen zoek ik tot rust te komen” Het piekeren is zonde.

3. Bij Job was de oorzaak zijn beproeving.

“Mijn binnenste kookt en komt niet tot rust, dagen van ellende hebben mij overvallen. Beproevingen laat de Heer toe, ze werken mede ten goede.

  1. Bij de meeste mensen vandaag : In zonde te leven. Jes. 57:20

20 Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen. 21 De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.

La 1:20 Zie, Here, hoe bang het mij is; mijn binnenste is vol onrust, mijn hart keert zich om in mijn borst, omdat ik zeer weerspannig geweest ben. Buiten maakt het zwaard kinderloos, binnenshuis de pest.

  1. Hoogmoedigheid en opstandigheid was de oorzaak van het onrustig hart van Absalom.
  2. Occulte muziek beluisteren, duivels geïnspireerd, griezelfilms, horror op tv, denk aan de kinderen, die onrustig slapen door immorele tekenfilms.  

LES : Alle onrustigheid in het hart heeft een oorzaak, opsporen in het licht van de Bijbel is beter dan enkel het lichaam tot rust te brengen door medicatie.

VERS 2 DAVID BIDT VOOR ZIJN PROBLEEM.

Koning David heeft veel nagedacht, en is tot inzicht gekomen dat hij “machteloos” stond als koning in deze situatie. David heeft al veel geloofservaring en roept op de God “Zijner gerechtigheid” Hij doet beroep op Gods rechtvaardigheid en grijpt niet naar andere middelen. God wil onze Vader zijn ook in deze gevallen.

ONZE LES:

De Here brengt ons soms in een situatie, waarin wij volledig machteloos staan, opdat wij tot Hem zouden gaan !  Wie de Here Jezus niet kennen hebben geen uitzicht , en zoeken andere vluchtwegen. Wij mogen bidden tot de God der gerechtigheid, die recht zal handelen. Wij mogen bidden “Verlos mij van mijn onrustig hart”!

VERS 3 DAVID OVERDENKT WAT HIJ GAAT ZEGGEN !!!

David richt zich tot de “mannen” van de samenzwering, de mensen die de leugen najagen en de ijdelheid liefhebben.

WAT BETEKENT DE LEUGEN NAJAGEN ?

De satan heeft het hart veroverd van Absalom en Davids Adviseur Achitofel. Ze kwamen tot een samenzwering tegen David. Absalom wilde kost wat kost Koning worden, macht te hebben, eer te krijgen, enz… ook op het dagelijks werk kan men streven naar macht eer, telkens hoger op de sociale ladder, tot een trede breekt! Teleurstelling is de voordeur van depressie!

DE LEUGEN NAJAGEN = Prediker 2

7 ik kocht slaven en slavinnen, en daar werden er ook in mijn huis geboren; ook had ik een talrijk bezit aan runderen en kleinvee, meer dan allen die voor mij te Jeruzalem geweest waren 8 ik vergaderde mij ook zilver en goud, schatten van koningen en landschappen; ik verschafte mij zangers en zangeressen en dingen die de mensen bekoren, alle mogelijke genietingen. 9 Zo werd ik groter en rijker dan allen die voor mij te Jeruzalem geweest waren; ondertussen bleef mijn wijsheid mij bij. 10 En niets dat mijn ogen wensten, ontzegde ik ze, noch hield ik mijn hart van enige vreugde terug, ja, mijn hart verheugde zich over al mijn zwoegen, en dit was wat al mijn gezwoeg mij opleverde. 11 Toen ik mij nu wendde tot alle werken die mijn handen hadden gewrocht, en tot het zwoegen waarmee ik mij had afgetobd om die te volbrengen; zie, alles was ijdelheid en najagen van wind, en er is geen voordeel onder de zon.

Al de vreugde die de wereld kan bieden is ijdelheid,zonder inhoud,zonder betekenis,zonder tegenmoet te komen aan de wens van de mens “gelukkig” te kunnen leven. IJDELHEID liefhebben is afgoderij. Die RIJK willen worden ,worden afgodendienaars, dit werd soms in de opvoeding van kinderen naar voor gebracht.

LES :

Wat David hier heeft bedoelt was het najagen van de leugen of de waarheid ! De leugen is zoeken gelukkig te zijn of te worden met de dingen van de wereld, maar men behoud een  onrustig hart, en ongezond voor het lichaam. ABSALOM verwachtte het van de mensen die zijn kant kozen, maar kwam bedrogen uit ! Wie ijdelheid najagen bereiden hun teleurstelling voor !

VERS 4 Het vertrouwen van David.

a.v. “ Beseft toch, dat Jahweh wonderen doet, voor die Hem bemint Dat Jahweh luistert als ik roep ! “

David laat hen weten dat hij als koning over Israel is aangesteld door de HERE, en dat de HERE zal luisteren naar hem ! David staat recht in de schoenen, en laat weten dat hij zal verhoord worden want God is rechtvaardig ! David kan spreken met goddelijk gezag. Zeer belangrijk :Wij moeten weten of wij recht in de schoenen staan tegenover de Here, dan pas komt gebedsverhoring. Wanneer geen gebedsverhoring komt, moeten wij onszelf grondig onderzoeken. Davids vertrouwen komt hier uit, hij vertrouwt erop dat God hem niet in de steek zal laten, en komt tot rust te komen. Het vertrouwend bidden en een goed geweten brengt  rust in het hart.

VERS 5 David spreekt tot de kwaadsprekers David geeft deze mannen raad : U bent misschien ontevreden, maar zondig daarom niet !

-David had begrip dat hij niet voor allen kon goeddoen, maar dat was nog geen reden om opstandig te zijn, laat varen mensen op te jutten tegen hem.

-David geeft de raad na te denken “in bed” na het dagelijkse werk, dan kunt U even goed nadenken over uw handelen. en vertrouw op God!

Gewetensonderzoek !

Bidden als het stil is rond U, bij de Here alleen, de “binnenkamer”

Mt 6:6 Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

 

VERS 6 Absalom aanvaardde het gezag niet meer !

Absalom bracht ook offers,(2 Sam.15:12)maar niet naar de eis ! De eis was “recht tegenover de Here te staan” Wanneer wij offeren, en staan niet recht voor de Here, is dit offeren zonde ! Offeren moet gebeuren met een ZUIVER HART.

1Sa 15:22 Maar Samuel zeide: Heeft de Here evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar des Heren stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen.

VERS 7 David of Absalom ?

Luther vertaald : Wie zal ons onderwijzen wat goed is ? David spreekt hier tegen de mensen boordevol kritiek : Zie maar wat David doet…weet je het nog met Batsheba ?Hij is een moordenaar ! Een echte politieker : belooft veel, doet niets Absalom is veel beter, zie wat hij doet ! Manipulatie van Absalom is gevaarlijk, en niet uit God ! Wie stelt koningen aan of af ?

DAVID BIDT en ZINGT de psalm: breng licht Here !

Here toont U wie koning is ! Laat ze begrijpen dat ze verkeerd handelen.

Elkander niet begrijpen kan oorzaak zijn van veel conflicten, ruzie, en met depressie tot gevolg. -Wanneer we in conflict zijn onder elkander broer of zuster, en er komt geen rust, moet er gebeden worden om inzicht. En een vergevingsgezindheid betracht worden. –gebed is soms nodig om onze eigen zonden te ontdekken !

De satan kan ons blind maken voor onze eigen zonden !

HERE WAT DOE IK VERKEERD EN WAAROVER DENK IK VERKEERD ?

ONS HART OPENZETTEN VOOR VERMANING !!! EN RAADGEVING !!!

VERS 8 David kende het verschil : hemelvreugde of aardse vreugde !  De geestelijke vreugde is veel meer waard dan de wereldse welvaartsvreugde! De hoop van David was dat zijn zoon dit zou begrijpen ! Deze hoop leeft bij alle christenouders, dat hun kinderen besef krijgen dat God op de eerste plaats dient te komen, en dan al de rest van het aardse leven.

David Saul

KONING DAVID KON TENSLOTTE SLAPEN!

Vers 9 David vertrouwt op de HERE en kan direct inslapen ! WIE KAN DAT ? Dit is een geloofstoets ! David laat zich niet door de zorgen kwellen ! Kreeg zijn gedachten onder controle. Wat een RUST in het hart van David te vinden, zelfs geen wachters aan de deur van zijn slaapkamer, NEEN Zijn vertrouwen was op de GODDELIJKE BESCHERMING

Om het hart tot rust te brengen is noodzakelijk:

Isa 30:15 Want zo zegt de Here Here, de Heilige Israëls: Door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn; maar gij hebt niet gewild.

28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;

Biblespace   https://biblespace.org

Waarom Bijbel lezen

3 PSALM

PSALM 3

clip_image002

 

Deze psalm werd geschreven toen koning David in een conflict lag met zijn eigen zoon Absalom. David was toen 65 jaar oud.

Wij vinden in de psalmen die David schreef zijn problemen terug. David bezingt in feite telkens zijn overwinningen over zijn problemen door zijn God.

Wij zijn toch niet geneigd om van onze problemen te zingen.

Om deze psalm te begrijpen moeten wij wel de opstandigheid van zijn zoon Absalom ( = mijn vader is vrede ) in het oog houden.

Deze psalm leert ons hoe David met zijn God , problemen en angsten oplost.

VERS 2

Hier lezen wij een stukje over het zelfbeklag van koning David.

David had nog slechts zij die hem omringden een 600-tal mensen, de rest van het volk liet hen misleiden door zijn zoon Absalom.

Deze situatie was zeer pijnlijk voor deze oudere koning.

De man naar Gods hart, moet vluchten voor zijn eigen zoon !

13 Toen kwam iemand David berichten: De mannen van Israël hebben Absaloms partij gekozen. 14 Daarop sprak David tot al zijn dienaren die te Jeruzalem bij hem waren: Staat op, laten wij vluchten, want anders zullen wij niet aan Absalom ontkomen. Gaat haastig heen, opdat hij ons niet ijlings inhale, onheil over ons brenge en de stad sla met de scherpte des zwaards! 15 De dienaren van de koning zeiden tot hem: Zoals mijn heer de koning verkiest, zie hier zijn uw dienaren! 16 Toen ging de koning heen en zijn gehele huis volgde hem op de voet; tien bijvrouwen liet de koning achter om toezicht te houden op het paleis.

2 Sam 15

Wij kijken even in het hart van koning David.

Wij kunnen de situatie van David begrijpen, een hart vol verdriet en pijn, hij zit in de put, maar in dit alles zeer vertrouwend op zijn God ! Hij wist dat God elke dag met hem was. Nu was het geen strijd geworden die hijzelf moest voeren, nu zou God in zijn plaats strijden.

Ook dit vers 2 getuigt dat David gewoon was met al zijn problemen bij God te komen,hij bidt.

Het lied begint : O Here !

VERS 3

Let hoe mensen reageren. Ze zijn er vlug bij om een oordeel te vellen over hun koning.

Zie God is niet meer met Hem !

Het is zeer eigenaardig, dat de mensen zich zo zeer kunnen vergissen bij mannen die de Here dienen.

Hoor de kwatongen van de duisternis: Zie God laat hem in de steek, hij heeft het zelf gezocht, God laat hem vallen. Zelfs zijn eigen zoon luistert niet meer naar hem.

O David gij hebt zwaar gefaald ! Gij zijt niet meer waard koning te zijn.

David zit hier in een geestelijke oorlogvoering. De duistere machten willen David door de knieën zien gaan, en velen verlangen ernaar !

Ook vandaag hebben vele geestelijke leiders zulk een strijd te voeren, maar ook ierdereen komt in een geestelijke strijd terecht, let erop hoe de mensen u laten vallen wanneer gij ook maar een woord over het evangelie durft te spreken.

Maar luister hoe God met David omgaat.

VERS 4 EN 5

David zingt dat de Heere hem een schild is, dat hem dekt.

Wat moeten wij hieronder begrijpen ?

Normaal zoals een mens is, zou David hier zwaar onder de indruk moeten zijn, op zijn vlucht. Mensen die moeten vluchten, zullen zeker zwaar te lijden hebben onder hun emoties, hun verdriet, hun angsten, hun spanningen.

Vele mensen zouden zulke omstandigheden niet aankunnen. Niet kunnen verwerken. Het echt niet meer zien zitten.

Hoe kan david dan zoiets schrijven ? Wel David heeft dit ondervonden dat God hem niet in de steek heeft gelaten.

Wat deed David daarvoor ? Pillen slikken ? naar de Psychiater gaan ? Een fles Wisky drinken ? NEEN

David kende de weg , de weg van het GEBED.

David riep luid. Hier mogen wij begrijpen dat David bad met hart en ziel.

God was zijn einige toevlucht, ook al was hij koning, en hij kon nog steeds zijn vertrouwen stellen in zijn koninklijke wacht enz,

DAVID VERTROUWDE EROP DAT DE HERE HEM ZOU HELPEN !

VERS 6 EN 7

David legt zich neder en sliep ! Hij sliep in een van de meest woelige dagen van zijn leven.

Hoe is het mogelijk ? In zulke omstandigheden van ruzie, angst , verdriet en zijn eigen leven bedreigd ! ? Slapen !

Slapen is in feite een geschenk van God aan hen die God liefhebben. Slapen is een zegen.

Tienduizend die hem bedreigen en David kon slapen ! Wie legt het uit !

Hier vinden wij twee redenen daarvoor :

1. DE Here schraagt mij.

God ondersteunt ons op een manier dat de mensen niet kunnen begrijpen, op een goddelijke wijze. Dit zijn dingen die ieder voor zichzelf moet ondervinden. Daarom zijn beproevingen voor ons lessen. Wij worden door zulke dingen gesterkt tegen de volgende beproevingen. Zo kunnen wij ook anderen daarop wijzen, dar er wegen zijn die alleen God ons leert !

2. Gij alleen o Here doet mij veilig wonen Ps. 4 : 9

De veiligheid van David hing af van de Here alleen. Zo is het ook van ons, onze veiligheid is afhankelijk van de Here. Wij mogen niet vertrouwen op de beloften van de mensen : Ik zal voor je zorgen !

Iedere avond voor David ging slapen legde hij zijn leven in de handen van de Heer.

Hij ging slapen in vertrouwen op de Heer, en hij KON SLAPEN !

David werd niet gekweld door slapeloosheid, ook niet in deze omstandigheden.

David kon slapen precies als Jezus in het schip tijdens de storm !

Mr 4:38 Maar Hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En zij maakten Hem wakker en zeiden tot Hem: Meester, trekt Gij er U niets van aan dat wij vergaan?

Kunnen wij ons vergelijken met David ?

Als wij niet kunnen slapen, hoe komt dat ? Ons zielenleven heeft een enorme impact op ons lichaam. Als de geest niet rustig is, hoe kan dan ons lichaam rustig zijn ?

Vele mensen nemen hun angsten en problemen van alle aard, van de dag mee naar hun bed

Hoeveel mensen slapen er niet door financiële problemen, zij die geld te kort hebben, maar ook hen die er teveel hebben !

VERS 8 EN 9

David denkt aan de tijden van vroeger, waar hij zijn God heeft leren kennen in al zijn macht, toen hij zijn vijanden heeft verslagen. David wist heel goed dat God het was die zijn vijanden grote verliezen had toegebracht. De tanden van de goddelozen kapot geslagen. Zij die geen rekening houden met God , zijn altijd vroeg of laat de grote verliezers.

Hier vraagt David aan God : Doe het opnieuw !

David weet dat zijn verlossing moet komen van zijn God !

Wij lezen : 2 sam 18 : 31

31 En zie, toen kwam de Ethiopier. De Ethiopier zeide: Mijn heer de koning ontvangt een goede tijding, want de Here heeft u heden recht verschaft tegenover allen die tegen u waren opgestaan.

32 Maar de koning vroeg de Ethiopier: Is het wel met de jongeling, met Absalom? En de Ethiopier antwoordde: Mogen de vijanden van mijn heer de koning en allen die tegen u zijn opgestaan om kwaad te doen, worden als die jongeling. 33 Toen ontroerde de koning; hij ging naar het bovenvertrek van de poort en weende. En terwijl hij heen en weer liep, sprak hij: Mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom! Och, dat ik in uw plaats gestorven ware, Absalom, mijn zoon, mijn zoon!

Slot :

Wanneer wij in moeilijke omstandigheden komen, als er wind en storm in ons leven komt, denk aan David , aan Jezus !

Isa 30:15 Want alzo zegt de Heere HEERE, de Heilige Israels: Door wederkering en rust zoudt gijlieden behouden worden, in stilheid en in vertrouwen zou uw sterkte zijn; doch gij hebt niet gewild.

DE BESTE MEDITATIE

DE BESTE MEDITATIE

Om een goed voorbeeld van meditatie te vinden, is het van belang eens op te sporen, welk figuur er in de Bijbel ons kan inspireren. Wij weten dat tijdens de middeleeuwen het Bijbels mediteren de kop werd ingedrukt, en zo zijn gevolgen heeft nagelaten. Het mankement van gezonde voeding voor de geest van de mens laat zich bijzonder in onze dagen gevoelen. Mensen hebben alle moeite om hun tegenslagen te voorkomen of om ze te verwerken! Graag nemen wij vandaag koning David, een man van het ware mediteren. De psalmen zijn in de Bijbel een bron van levend water om daaruit te drinken.

 

Psalm 5

1 Voor de koorleider. Bij fluitspel. Een psalm van David. (5-1) Neem mijn redenen ter ore, o HERE, let op mijn verzuchting. 2 Sla acht op mijn hulpgeroep, o mijn Koning en mijn God, want tot U richt ik mijn gebed.3 HERE, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit.4 Want Gij zijt geen God, aan wie goddeloosheid behaagt, geen boze zal bij U vertoeven;5 de verdwaasden houden geen stand voor uw ogen, Gij haat alle bedrijvers van ongerechtigheid;

Graag willen mensen soms wat op hun hart ligt aan iemand kwijt. Ze hebben hun verzuchtingen, en het blijft hun gedachten overweldigen. Ook koning David kende dit soort van problemen. Zijn meditaties vinden wij terug in zijn psalmen, en ze leren ons hoe hij dit aanpakte en overwon.Koning David nam de nodige tijd om de Bijbel te lezen en dacht er diep over na, hij deed dit ’s morgens. Ook Abraham ging ’s morgens vroeg in de stilte, om te zien naar de opstijgende rook van Sodom en Gomorra, en mediteerde over wat God had gedaan met al die goddelozen.(Gen.19:27).

Bij wie kan men terecht met zijn noden, verzuchtingen, angsten, problemen?

Koning David zocht zijn hulp bij een andere Koning, hij noemde Hem “Mijn koning en mijn God!” David kende de macht van een koning. Je kunt slechts geholpen worden door iemand die geestelijk machtiger en sterker is dan jezelf. Sommigen mediteren in een bos, en geloven dat ze geestelijke kracht zullen ontvangen door te luisteren naar het fluiten van de vogels! Anderen proberen hun gedachten op nul te zetten, en stellen zich open, in alle stilte. Dit is een zeer gevaarlijk soort mediteren, demonen kunnen daar op inspelen.David legde zijn problemen in gedachten neer voor de troon van God, hij vertrouwde op wat God sprak, en keek uit tijdens de dag hoe God hem zou helpen. David bad opdat zijn meditatie God welgevallig zou zijn. 14 Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser .Psalm 19

Wij moeten onze gedachten onder controle houden. Zondige gedachten zijn ook zonde! Let op wat Jezus sprak:

28 Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.Matth.5

14 Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser .Psalm 19

Ps 51:10 (51-12) Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest;

David bad duidelijk om een in ingreep van God zelf, schep mij een gezond denken, en maak mij standvastig en trouw.

Een Bijbelse meditatie geeft een correct inzicht.

3 Mijn mond zal enkel wijsheid spreken, de overdenking van mijn hart is louter inzicht.Ps.49

Een Bijbelse meditatie is zeer nuttig, want het leert te begrijpen wat God zegt. Als wij overdenken welke levensweg God met ons gaat, kunnen wij leren begrijpen wat Zijn wil is. Het leven van een christen is slechts een voorbereidende tijd, om later in alle wijsheid te oordelen in het hiernamaals. Diep nadenken is slechts nuttig, als de mens Gods hand daarin vasthoudt. Jammer dat zoveel mensen eerst in moeilijkheden door ziekte of ongeval moeten komen om te denken aan hun Schepper. Vele mensen denken heel weinig na over de zin van het leven, tot ze bij een graf komen te staan, van een teerbeminde, of van iemand die veel voor hen betekende. Dan zegt God dat de mens dieper gaat nadenken. De denkrichting is dan goed.

3 Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gelaat is het met het hart goed gesteld. 4 Het hart der wijzen is in het huis van rouw, maar het hart der dwazen in het huis van vreugde.(Pred.7)

want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking, meditatie!

97 Hoe lief heb ik uw wet! Zij is mijn overdenking de ganse dag.98 Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden, want het is altoos bij mij.99 Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking.100 Ik heb meer inzicht dan de ouden, want ik bewaar uw bevelen.101 Ik weerhoud mijn voeten van alle boze paden, opdat ik uw woord onderhoude.102 Ik wijk niet af van uw verordeningen, want Gij onderwijst mij.103 Hoe aangenaam zijn uw redenen voor mijn verhemelte, meer dan honig voor mijn mond.104 Uit uw bevelen heb ik inzicht ontvangen; daarom haat ik elk leugenpad.105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.Ps.119

Het begrip “wijsheid” kan wel op verschillende manieren worden opgevat door de mens. Meestal begrijpt men daaronder, intelligentie, deskundigheid, wetenschappelijke kennis bekroont met titels en diploma’s.Hoe God over wijsheid spreekt blijft voor velen een groot vraagteken, toch schreef de apostel Paulus in Gods naam het volgende:

19 Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen.20 Waar blijft de wijze? Waar de Schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? 21 Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het God behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven.1 Cor.1

Hieronder kunnen wij vaststellen, dat werkelijke wijsheid in Gods ogen te maken heeft met behoudenis of redding. In het hiernamaals zullen de wijzen eeuwig gescheiden worden van de dwazen. De dwazen zijn zij die niet “willen” geloven wat God leert aan de mens. Zij willen zelf bepalen wat goed of kwaad is. Hieraan gaat onze maatschappij te gronde.(Hos.4)Wij dienen Gods wetten als een wijze raad en met een gewillige geest benaderen. Gods wetten zijn zeer goed voor ons geestelijk leven, goed voor onze gezondheid, goed om gelukkig te kunnen leven op aarde.Vandaag wordt ons lichaam onder een scanner geplaatst om onderzoek te doen waar het probleem zit. Zo is Gods woord, de Bijbel, een scanner om onderzoek te doen waar er problemen zitten in ons zondig denken, onze geest.

Heb 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;

David schreef: Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden,

Laten wij ook even mediteren, maar wie zijn onze hedendaagse vijanden? Hier alvast een ervan.

Angsten en zorgen kunnen ook een vijand zijn, en een geestelijke hongersnood.

Allerlei negatieve nieuwsberichten kunnen de wereld worden ingezonden, die de ongelovigen en de Bijbelgetrouwe christenen kunnen angstig maken, doch Gods raad werkt als een schild. Wie Gods wetten en Gods genade niet wil geloven wordt in de toekomst meedogenloos slachtoffer van de pijlen bedoeld in Psalm 7:13.

Wie is uw schild?

Ps 119:114 Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.

Wanneer iemand zijn vertrouwen gaat stellen op allerlei theorieën en therapieën, dan is hij niet beschermd tegen allerlei soorten moordende pijlen van de satan.

Spr 30:5 Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.

Ex 23:22 Maar indien gij aandachtig naar hem luistert, en alles doet, wat Ik zeg, zal Ik uw vijanden vijandig bejegenen, en benauwen die u benauwen.

Wie zijn vertrouwen stelt op Gods woorden, beschermt zichzelf in alle omstandigheden. Belangrijk is natuurlijk Gods woorden te begrijpen, en dat vraagt een inspanning, voldoende Bijbelstudie!

Een Bijbelse meditatie geeft aanleiding tot gebed!

De beste meditatie kan slechts tot een geestelijke voeding zijn en krachtig zijn,door een gebed in vertrouwen. Koning David had ware ervaringen, ervoer meer dan eens Gods kracht en werd door God zelf geleerd, dit is pas ware theologie!

David was een man naar Gods hart, bent u dat ook?