Categoriearchief: BIJBELVERKLARINGEN TOT 2020

Bijbelverklaringen van geselecteerde Bijbelboeken.

DE BRIEVEN VAN JOHANNES

DE EERSTE BRIEF VAN DE APOSTEL JOHANNES

HOOFDSTUK 1

clip_image002

De apostel schrijft op dezelfde wijze zoals hij het evangelie schreef. Het Woord staat centraal, en in zijn aanhef wil hij benadrukken dat Jezus het woord en het licht der wereld was, Jezus was een nieuw begin voor hem. Het lijkt of hij zich in die boodschap wil verdedigen, dat hij de waarheid predikt, want hij heeft toch alles met eigen ogen gezien, alles meegemaakt en ervaren. In die tijd begonnen al de afdwalingen op te komen, dit is de achtergrond waarom Johannes nog een korte Bijbelstudie schriftelijk doorgeeft. De schepping was voor de filosofen een mislukking, en de scheppende God had fouten gemaakt, niet de mens. ( bv. De duivelse evolutietheorie of leugen van vandaag).Jezus was bij de Vader en heeft alles aan hen op aarde bekend gemaakt, bijzonder wat eeuwig leven betekent. Het woord van God dat niet alleen materie maakte maar het tot leven bracht! Hoe prachtig zon, maan en sterren ook zijn, de mens is de kroon van Zijn schepping. (Ps.8).

(3) Wij verkondigen dit evangelie, opdat gij “gemeenschap” met ons zou hebben”, hij heeft een innig verlangen, opdat zij die het lezen, het eens zouden worden met die boodschap, meer nog dat zij zijn broeder en vriend zouden worden. (KJV= fellowship) Het gevolg zou zijn, dat ze het dan ook “eens” worden met Gods woord, en een aangenomen kind van God zouden worden. Maar wie Jezus niet aanvaard, kan het ook Gods vriend niet worden, zo iemand kent een zondige gezindheid, erger dan een zondige daad, want ongeloof is de enige zonde die God niet zal vergeven.

(4) De apostel schrijft dit alles opdat hun geestelijke blijdschap volkomen zou worden.(KJV) Een twijfelend hart kan nooit echt gelukkig zijn, een christen twijfelt nooit meer aan Gods woord!

Deze christelijke blijdschap is geen ijdel begrip, het is iets dat de christenen samenbrengt, wat ze samen kunnen delen, deze blijdschap is de springplank naar de liefde onder elkander. Die blijdschap begon bij de wedergeboorte, toen God ons alles vergaf, en wie niet is wederom geboren die blijdschap niet, en zoekt het verder in aards genot.

FUNDAMENT VOOR EENHEID ONDER DE CHRISTENEN

5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen:

God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis

Licht betekent : leven : Job 18:5/ 38:19/ Ps.39:9

Licht betekent : inzicht, weten : Ps.119:105/ Spreuk.6:23

Duisternis betekent : dood, onwetendheid en blindheid.

Dit vers is dus fundamenteel voor het Bijbelgetrouw christendom.

Zo dienen wij te weten dat wie Gods Geest heeft ontvangen, ook nieuw leven in hem kreeg en dat dit tot ontwikkeling komt en uiteindelijk ook nog een nieuw lichaam met de opstanding of opname. (Meer hierover in hoofdstuk 4).

Er waren toen mensen die beweerden dat er wel duisternis in God was, omdat er kwaad bestond, en verkondigden andere theorieën.

clip_image004

(6,7) Wandelen in het licht, betekent dat iemand het eens is geworden met het Woord, en zoekt zich daarnaar te schikken en te richten in alle omstandigheden. Dit gebeurt met vallen en opstaan, daarom is er vergeving door het bloed van Jezus. Deze levenswijze schept een band, gemeenschap met Christus, en een relatie met allen die ook zoeken de waarheid te doen.

In duisternis blijven wandelen, betekent verder te leven, zoals men gewoon was, men stelt wereldse zaken en genot prioritair.

Het niet te nauw nemen met de Bijbel, het noorden kwijt raken, breekt de eenheid van hart en ziel onder de christenen. Er is geen grijze zone, het is licht of duisternis. De satan slaagde erin scheuringen te maken, en er ontstonden verschillende denominaties, welke men vandaag wil overbruggen door kerkelijke en politieke stromingen.

clip_image006(8) Misleiding komt niet altijd van buitenaf, maar iemand kan zichzelf misleiden, door geen zonde in zichzelf te zien.

De Bijbel is als een spiegel, je kunt er in zien wat niet mooi is. Iedere rimpel doet denken aan de zonde, en hoe dichter je de spiegel houdt, hoe meer je er kunt ontdekken. Wie niet of weinig in de spiegel kijkt, denkt ik zie er goed uit, niets aan de hand, en die bedriegt zichzelf, maar ziet vlugger rimpels of zonde bij de ander!

(9,10) In het licht wandelen, betekent dat wij onze zonden dienen in te zien, oprecht te belijden en na te laten. God is trouw en zal ons vergeven, dit is een vaststaand punt. Openlijke zonde moet ook openlijk beleden worden. Volgens het Griekse woord voor “belijden”.

13 Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming. Spreuk.28

Koning David werd ziek, tot het moment dat hij zijn zonde beleed! (Ps.32,5).

Hij genas, na vergeving, zo kan het belijden van zonde soms plotse genezing brengen.

Er waren mensen die beweerden nooit te zondigen, en dit denkpatroon aanleerden, om de mensen geen schuldbesef op te leggen. In de volksmond als “heiligen” bestempeld! Dit zijn mensen die God tot een leugenaar maken. Dit was toen al het evangelie der psychologen!

Als wij die gedachte aanvaarden, dan zijn wij het helemaal niet eens met de Bijbel. Voor vele mensen is de Bijbel maar een humanitair boek als een ander, of twijfelen en behoren zo tot de ongelovigen, want de waarheid is niet in hen.

37 Ik weet, dat gij Abrahams nageslacht zijt; maar gij tracht Mij te doden, omdat mijn woord bij u geen plaats vindt. Joh.8

Wie de Bijbel niet gelooft, wordt er tenslotte vijandig tegenover! De geschiedenis bewees dit!

Romeinen 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,

24 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

HOOFDSTUK 2

DE LIEFDESBAND

Christen of christelijk? De eerste christenen werden herkend aan een zichtbare liefdesband onder elkander. Lees citaat voor uit de martelaren over een christen uit Hondschoote 1526

(1,2) De bedoeling van de vorige verzen dienden als waarschuwing, maar ook als een zekerheid van vergeving, zodat ieder christen in de overwinning kan blijven staan door het offer van Jezus.

Voorkomen van ziekte is beter dan genezen, voorkomen van zonde is beter dan de gevolgen te moeten dragen, of van de gevolgen af te komen!

Christen of naamchristen?

(3,6) Hier staat duidelijk wie een christen is, iemand die de Bijbel gehoorzaamt, en die ernaar streeft de waarheid te volgen. De apostel wijst naar de levenswijze van Jezus. Daarom dienen wij telkens eens de vraag te stellen bij ons handelen:

Wat zou Jezus nu doen in mijn plaats?

(7,8) Johannes wijst naar het oude verbond, de geboden, en daarbij kunnen wij het volgende begrijpen:

36 Meester, wat is het grote gebod in de wet?37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.38 Dit is het grote en eerste gebod.39 Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.Matth.22

(9,11) Wie zegt christen te zijn, en zijn broeder of zuster haat, is in de duisternis schrijft Johannes. Haat is tegengesteld aan liefde, ook hier is geen grijze zone. Wie nog haat, leeft in onwetendheid, blindheid. Hij is zich niet bewust waar hij heengaat. Zo iemand heeft toekomstperspectief of hoop. Hij is nog ongelovig, ook al gaat hij naar een bepaalde kerk of gemeente.

2 Cor.4:4 ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.

(12,14) De apostel beschrijft hier hun status. Uw zonden zijn vergeven, als een vaststaand feit. Gij kent Hem. Gij hebt de boze overwonnen. Het woord Gods blijft in u!

Christenen vinden een volgorde met geestelijke groei:

· Bij bekering en wedergeboorte zijn onze zonde vergeven.

· Dan hebben wij Hem leren kennen, door Bijbelkennis, onderwijs.

· Dan hebben wij onze zondige gewoonten, en gebondenheden overwonnen.

· Dan blijven wij ons vasthouden aan de Bijbel en aan niets anders meer!

WAARSCHUWING tegen VERLEIDING.

(15-17) De liefde tot de wereld is levensgevaarlijk. Onze welvaart heeft al meer christenen tot afval gebracht dan de brandstapels in de middeleeuwen! Wie de wereld blijft liefhebben, is geen kind van God! Dit is kristalheldere taal!

Filippenzen 3:20 Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten,

clip_image007De duivel wilde Jezus verleiden met wereldse rijkdom!

Mattheüs 4:8 Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid,

De wereld werkt verleidend, de lust van het vlees, seks en genot, geld en al het mooie en luxueuze, en een pronkend leven komt niet van God.

Het zijn allemaal valstrikken.

Prediker 7:26 En ik ontdekte iets, bitterder dan de dood: de vrouw, die een valstrik is en wier hart een net is, wier handen boeien zijn. Hij, die aan God welgevallig is, ontkomt haar; doch hij, die niet welgevallig is, wordt door haar gevangen.

In de middeleeuwen werden deze praktijken met verleidende vrouwen gebruikt om christenen te kunnen arresteren en te veroordelen door een katholieke rechtbank!

DE GEEST VAN DE ANTICHRIST

18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn er nu vele antichristen geworden; daaruit weten wij, dat het de laatste ure is. 19 Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren niet van ons; want indien zij van ons geweest waren, zo zouden zij bij ons gebleven zijn; maar het moest openbaar worden, dat zij niet allen van ons zijn.

Let op de voorgaande verzen, want daar was de waarschuwing voor verleiding en bedrog door wereldse aantrekkelijkheden. De apostel herkent al in zijn tijd een verleidende geest die werkzaam is, en ziet schijnchristenen die afgeleid werden door werelds sociaal voordeel, eer en politieke macht. Het waren dwaalleraren, die winst zagen in het evangelie, en verkondigen leringen van boze geesten. Die schijnchristenen verlieten de samenkomsten, en volgden de meerderheid in het kwaad. (Ex.23:2)

In de apostolische tijd kwam al vroeg een scheuring, welke het kaf van het koren scheidde. Scheuringen zijn er al tweeduizend jaar, en dit om de gemeente van Jezus Christus gezond te houden en in stand te houden. 19 Want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken, wie onder u de toets kunnen doorstaan.1 Kor.11

clip_image009“Anti” betekent : tegen of in de plaats van. Dus een antichrist stelt zich in de plaats van Christus, wil vereerd worden, en is in zijn hart tegen de macht van de wederkomende Christus. In het Grieks was een anticommandant, een plaatsvervangende commandant! De antichristen, schijnchristenen, hadden een andere doctrine aangenomen, zoals: wij zijn als God en hebben geen redding nodig, wij redden onszelf. New Age toen al? “Als God zijn? “ Gen.3 : 5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. Antichristen zoeken om het “voor het zeggen” te krijgen door hoererij met de politieke macht, en stelden zich nog boven de apostel en de Bijbel.

Later kwam dan een eerste voorloper van de antichrist, die de titel droeg van “Vicarius Filli Dei” : Plaatsvervanger van de Zoon van God! Dit staat geschreven op een pauselijke Tiara. Getalswaarde: 666. Ze hadden gehoord dat er een antichrist zou komen.

2 Thessalonicen 2:3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

(20,21) De apostel bevestigt een kenmerk voor een christen, namelijk dat hij is gezalfd door toedoen van God zelf. Gij weet dit. Inderdaad ieder christen weet en heeft zekerheid dat hij een kind van God is geworden. De satan wil ook christenen in verwarring brengen, zoals Eva! Zo kunt u leugen en waarheid onderscheiden, zonder theologische diploma’s!!!

(22,25) De apostel geeft uitleg om dat die christenen goed zouden voor ogen houden wat leugen en waarheid inhoudt. De grote leugen is in feite dat men het schepsel eert boven de Schepper! De grote leugenaar, de satan zoekt aanbeden te worden. De religieuze mens veranderde de waarheid, de Bijbel door kerkboeken! En duidelijk verklaart hij, dat wie de Vader en Zoon Jezus loochenen tegen de fundamentele christenen zijn. Wie getuigt van Jezus als Zoon van God, heeft ook de Vader, en ontvangt de belofte : Eeuwig leven! Wie Jezus enkel verkondigt als een profeet, is een antichrist, zoals Johannes bedoelde.

(26,27) Met de zalving bedoelt de apostel, Gods Geest die ieder christen heeft ontvangen blijft op u. U hebt geen lering nodig van die antichristen! Sommigen gebruiken dit vers, om niet verder de Bijbelstudies te volgen. Waarom zou God zelf leraars aanstellen in Zijn gemeente?

1 Cor. 12:28 En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen.

(28,29) Een oproep tot volharding tot de dag van Zijn komst. Opnieuw geeft hij een kenmerk voor een christen, rechtvaardigheid, dit is zich vasthouden aan Gods geboden, en niet het minste afwijken van het woord, de Bijbel.

2 Timotheüs 3:16 Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,

HOOFDSTUK 3

clip_image011Let erop wat voor soort liefde de Vader ons toont, dat wij “kinderen Gods” mogen worden genoemd. Als God tegenover een mens duidelijk maakt, dat de “echt” bekeerde zondaar, een kind van Hem mag worden genoemd, dan is die liefde Goddelijk, Agape, genoemd, de liefde van Christus! De wereld noemde die christenen ketters of geuzen! Dit wil zeggen dat men niet ieder mens een kind van God kan noemen, hij kan niet “zomaar” God, de Schepper zijn Vader noemen! In de KJV staat “zonen Gods !” (1) De wereld herkent Gods kinderen niet! omdat ze de Zoon van God, het Woord zoals de apostel schrijft in zijn evangelie, niet willen kennen, noch aannemen.

Wij zijn in werkelijkheid Zonen Gods, een kind blijft ook geen kind.. (2) (KJV) 2 Beloved, now we are the sons of God,

clip_image013Dit geheim is niet bekend onder de ongelovigen en afgodendienaars. Zij begrijpen het verschil niet tussen ongelovigen, religieuzen, kerkgangers en de kinderen van God. Een blinde hoort de auto’s rijden, maar kan niet onderscheiden of de auto zwart of wit is. De wereld kent Hem niet, met andere woorden, de wereld begrijpt Hem niet, schrijft Johannes. Ieder die niet wil geloven in Jezus, in Zijn woord, is als een blinde.

Er komt een tijd waar het verschil tussen gelovige en ongelovige in Christus overduidelijk zal worden, wanneer Christus terugkomt. Want zonen Gods zullen Jezus herkennen omdat wij dan naar zijn aard, een hemels lichaam krijgen, wij zullen volmaakt zijn en herschapen.

(3) De apostel spreekt hier dat dit de hoop en het verlangen is der christenen. Velen die zich christenen noemen, hebben, noch die hoop, noch het verlangen, zich voor te bereiden op die komende nieuwe schepping! Deze voorbereiding betekent te streven om te leven naar de richtlijnen van Gods woord, de Bijbel. Men richt zich zoals een zonnebloem naar de zon.

(4) Het overtreden van Gods wet, dat is pas zonde. Wetsovertredingen van de overheid, zijn ook zonde, indien die wet niet in tegenspraak is met Gods wetten. Rom. 13:2 Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen.

Hand. 5:29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen.On-Bijbelse wetten van de overheid kunnen zondig zijn: bv Abortus, Euthanasie, Homohuwelijk, enz.

(5) De apostel bevestigt dat Jezus kwam om de zonden weg te nemen, en Hij zelf zonder zonde was. Dit is wat ook de hedendaagse wereld wil aanvechten, om aan te tonen dat Jezus wel ook een zondig mens was, sommige films, schilderijen en boeken maken zulke insinuaties. Opgelet met apocriefe of verloren boeken, die in tegenspraak zijn met Gods woord. Schilderijen van het avondmaal, met Maria Magdalena bij Jezus!

ZONDAAR OF GEREDDE ZONDAAR

(6) Dit vers wordt niet altijd begrepen, omdat men het niet leest in zijn context. Een christen zondigt niet “tegen de Geest” omdat hij gelooft in Jezus. Hij heeft complete vergeving ontvangen bij zijn bekering, is een nieuw mens geworden.

Ongelovigen kennen Hem niet, en hebben Hem niet ervaren. Ze zijn niet wedergeboren. Ze leven nog in een zondige toestand. (Efeze 2:1) Ze geloven niet in Jezus, dit is zondigen tegen de Geest. Ze zondigen omdat ze Gods wetten, raad en liefde negeren, en in hun innerlijk, hun gedachten en opvattingen nog steeds onder invloed staan van de boze. De apostel denkt ook aan hen die valse evangelies en eigen theologie en filosofie schrijven. Ze aanvaarden Jezus niet als Heer, als gezag.

clip_image017(7,8) Laat je niet misleiden door religieuzen die leringen brengen en traditioneel handelen in tegenspraak met de Bijbel! Mensen die Gods recht negeren en destijds de Bijbel verboden om te lezen!

2 Tim.3:16 Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,

Wie Gods wetten en raad van harte toepast, doet recht. Hij streeft daarnaar en het is hem tot zegen. Wie dit niet doet, doet als de duivel in de beginne, hij is opstandig tegenover God, ongezeglijk, aanvaard geen on- feilbaar Bijbels gezag door God ingesteld.

Jezus kwam met het doel om de macht van satan te ontzenuwen. De satan kan en zal christenen nog tot zonde verleiden, maar daartegenover verandert zijn staat van vergeving niet, want de zondeschuld is betaald. De genade is uitgesproken, geen straf meer. Van onze kant dienen wij weerstand te bieden, en de genade niet in losbandigheid te veranderen.

Judas 1:4 Want er zijn zekere mensen binnengeslopen (reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven) goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, Wie daarin niet gelooft, leeft nog in zijn oude status.

Rom. 6:6 dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn;

clip_image018Een christen kan niet zondigen? Hij is uit God geboren!

(9,10) 9 Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.(SVV)

Ook hier gaat het nogmaals over de zonde tegen de Geest, dus ongelovigheid. De reden hiervoor is het feit dat Gods zaad in die mens moet blijven. Zolang die mens dat zaad, Gods woord vasthoud is er groei en nieuw geestelijk leven;

Het Grieks woord voor zaad is, sperma, wanneer het sperma is ingebracht, dan komt er nieuw menselijk leven wanneer er een eicel dit zaad vasthoudt. Mensen kunnen wel achteraf abortus plegen.

Hier gaat het over het Woord Gods dat wij verkondigen, en bij wie het zaad in goede aarde valt, komt er een nieuwe mens, uit God geboren. Daarom kijkt God niet naar Zijn kinderen als zondaars, maar als geredde zondaars, zij die het zaad blijven “vasthouden” , de Bijbel loslaten, is geestelijke abortus!

HAAT OF LIEFDE

clip_image020 (11,12,13) De apostel herhaalt, de prediking om elkander lief te hebben. Zij die niet liefhebben, handelen niet zoals God het verlangt, het zijn mensen als Kaïn leert Johannes. Ze zijn schijngelovig, en vermoorden geestelijk of letterlijk hun broeder. Maar wat was de oorzaak dat Kaïn zoiets deed. Waarom doen ongelovigen of schijn christenen zoiets? Heel eenvoudig : Kaïn offerde niet zoals God het had gevraagd, dus niet zoals in de Bijbel, en Abel hield wel rekening met Gods woord.

Daarom werden er in de geschiedenis zoveel christenen vermoord, ze werden ketters en geuzen genoemd. Ze werden vermoord door mensen die de Bijbel verwierpen en verboden! De apostel gaf de christenen de raad zich daarover niet te verwonderen dat de schijngelovige mensen u haten. Kaïn ging ook naar de kerk om te offeren, aan zijn uiterlijk was niet te zien dat hij ongelovig was, wel te zien aan zijn daden uit jaloersheid.

(14) Johannes neemt de liefde als een kenmerk van verandering. Wie de broeders en de zusters liefheeft bewijst dat hij is tot een Bijbels geestelijk leven gekomen. Hij leert mensen kennen die ook tot geestelijk leven zijn gekomen en heeft ze lief. Deze liefde overschrijdt alle grenzen van afkomst. Nationaliteiten of ras mogen geen rol meer spelen onder wedergeboren christenen. Ze behoren tot de familie van God. Wie niet liefheeft , of wil liefhebben,is ongelovig en schijnheilig.

(15) Iedereen die haat koestert, draagt het kenmerk van een moordenaar. Eenmaal kwaad zijn of ruzie hebben met je broeder of zuster kan, maar mag niet blijven. Haat is een blijvende gezindheid tegenover iemand. Kaïn kon Abel niet meer uitstaan, noch verdragen want zijn offer en aanbidding waren een zaak van het hart, en zijn eigen offer werd door God telkens zichtbaar afgewezen, het was geen offer naar de wil van God, het was een eigengemaakte godsdienst! Van dit soort is de wereld vol.

Schijnheiligen hebben geen eeuwig leven, en allen die een geestelijke abortus plegen. God zag hier de twee mensenharten! Christenen worden soms gehaat, omdat ze de meerheid niet willen volgen in het kwaad of de misleiding.

43 Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. 44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.45 Maar omdat Ik u de waarheid zeg, Mij gelooft gij niet.Joh.8

Deze huichelaars wilden niet luisteren, daarom konden ze het ook niet begrijpen!

(16,18) Zoals haat kan leiden tot moord, zo kan de liefde aanleiding zijn tot het opofferen van zijn eigen leven. Zo offerde Jezus Zijn eigen leven op voor ons! Zo moet deze bereidheid clip_image022er ook zijn voor zijn broeders en zusters. (Joh.13:37) Wie zijn broeder in armoede of verdriet ziet, en kan, maar niet wil helpen, de liefde van God blijft niet in zo’n mens! Geen woorden maar daden! Liefhebben in waarheid, volgens de Bijbel. Iemand die in armoede komt omdat hij niet wil werken bv. Moet men niet helpen.

AGAPE, HET KENMERK VAN EEN CHRISTEN

(19,20) Is dit nu een christen? Deze vraag wordt wel eens in stilte gesteld. Let op wat hij doet!

Agape is de opofferende liefde die God in een mens kan leggen, kenmerkend voor een wedergeboren christen.

Filio is ook een liefde, liefde voor familie, het werk, een hobby, humanisme.

Eros is de lichamelijke liefde bedrijven in een huwelijk.

Wie werkelijk zijn broeders helpt, vertolkt de echtheid van zijn geloof.

Hij moet God niet vrezen, ook al probeert de satan hem soms onterecht schuldgevoelens te geven. Ook de satan gebruikte de vrienden van Job om hem te beschuldigen, en hem schuldgevoelens te geven, maar God staat daarboven! Ons geweten is niet volmaakt!

HET GEWETEN VAN EEN CHRISTEN

(21,23) Het geweten is ook van belang, want een zuiver geweten maakt het mogelijk om krachtig op te treden in Jezus naam.

clip_image02422 laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Hebr.10

Er komen gebedsverhoringen. Een slecht of knagend geweten is een slechte basis om te bidden of om te aanbidden. God weet toch alles. Wie Hem gehoorzaamt, is Hem welgevallig, en wordt een sterk gelovige. Bijbelkennis is goed, maar de daden zijn beter!

Elkander liefhebben door te geloven in de naam van Jezus, het is een gebod, heb zelfs uw vijanden lief! Toon uw andere wang. (24) Het is kenmerkend voor een christen die zich vasthoudt en Bijbelgetrouw blijft, dat dit het werk is van de Geest die hij heeft ontvangen bij de wedergeboorte.

Op. 3:11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt,

opdat niemand uw kroon neme.

HOOFDSTUK 4

Valse predikers!

clip_image026De apostel gaat verder bij het uitleggen hoe men die valse leraars dient te herkennen. (1) Let eerst op wat zij leren aangaande de Geest Gods. Let er op er waren er toen al vele valse predikers leert Johannes, die niet uit God geboren waren. Ook Jezus waarschuwde voor de toename van valse leringen in de eindtijd. De verdeeldheid onder christenen is er gekomen door de verschillende denominaties die veel verwarring hebben gebracht, en soms onderling strijd voeren. Men vertrouwt veel te vlug een spreker met veel toehoorders, die de mensen naar de mond praat. Galaten 1:10 Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.

Ontmaskeren met de Bijbel

(2,3) Hier geeft Johannes nogmaals een toets, een test, die er nodig is, om niet misleid te worden. Niet iedereen gelooft dat Jezus in het vlees is gekomen. Dit betekent niet of Jezus mens is geworden, maar of men de Geest van Christus heeft ontvangen, dit schreef hij al in het laatste vers van vorig hoofdstuk. Daarom is een christen een tempel van God geworden. De apostel waarschuwt dat wanneer iemand hier anders over leert, hij de geest en de leer van de komende antichrist volgt, dit is altijd afwijkend,toevoegend of vervalsend van de Bijbel! Waarschijnlijk is toen al het begin van het heidens christendom ontstaan, met on-Bijbelse belijdenissen en praktijken. Wie de Geest niet heeft ontvangen, zal door misleidende predikers worden gevangen!

10 aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen.11 Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil. 1 Cor.12

De valse leringen kunnen zo misleidend en verleidend overkomen, dat God van Zijn kinderen gebruikt, met een bovennatuurlijke gave, om die gevaarlijke leugens te onderscheiden, en om de gemeenteleden te waarschuwen. Satan misbruikt de Bijbel, en durfde ook Jezus te verleiden! Bijbelkennis welke door de Geest aangeleerd is, is zeer belangrijk.(Joh.16 De Geest der waarheid).

(4) De Geest in de christenen is groter en machtiger, dan de geest die deze wereld beheerst. De aangeschreven christenen zijn mensen die deze dwaalleraars niet zijn gevolgd, want de Geest had hen geleid! (5) De religieuze wereld luistert naar de kerkleiders met hun wereldse, ongeestelijke en filosofische gedachten. Wij zien vandaag dat velen de “ongelovige prediker” niet meer kan onderscheiden. Opgelet, sommige predikers spreken nooit over Bijbelteksten, die ze zelf niet geloven!

(6) Een tweede punt welke de apostel aanhaalt, als toets, is het feit dat wanneer er mensen niet willen luisteren naar hem, zij die door een andere geest worden geïnspireerd, die van de misleide wereld. Twisten waren er ook toen al onder de christenen. 1 Cor. 11:19 Want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken, wie onder u de toets kunnen doorstaan.

De verzoenende liefde.

(7,8) Het antwoord van de apostel op al die dwalingen is een broederliefde. Hij heeft het duidelijk over hen die uit God geboren zijn. Gods kinderen kunnen ruzie maken, maar zij kunnen zich van harte verzoenen met elkaar, als ze dat willen! Wie de Geest niet heeft, kent God niet, en heeft ook die Goddelijke liefde niet in zich, en is niet in staat die liefde te tonen.

Je kunt niet geven wat je niet hebt!

clip_image028(9,10) Die liefde is ontstaan omdat God ons eerst liefhad, daar Hij zijn Zoon zond. Wij leefden ook eerst in onbewust ruzie met God voor wij tot geloof kwamen.

(11) Daarom is het onze christenplicht elkaar lief te hebben.

Dit vers toont aan dat wie die agape liefde heeft ontvangen, dit te zien is hoe hij zijn broeders en zusters liefheeft. Matth.5:44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen,

(12,13) Niemand heeft God gezien schrijft hij. Hij schrijft dit om aan te tonen dat men wel God kan kennen, doordat Hij in ons woont. Hij gaat in tegen de valse theologen, die menen dat je God niet persoonlijk kunt kennen, omdat je Hem niet kunt zien!

Het geheim ligt erin dat God leeft in zijn kinderen, zolang zij ook Zijn liefde openbaren tegenover elkaar. Elkaar liefhebben, ook hen kunnen liefhebben met een stinkende adem of zweetvoeten! Die opofferende liefde is het bewijs dat men God kent zonder Hem te hebben gezien. Wij behoren niet tot de paranormale wereld, welke men wetenschappelijk wil benaderen. Wij hebben geen zesde zintuig nodig!

Anderen menen God te hebben gezien, na gebruik van bedwelmende geuren, drugs, dwepende muziek. Ze doen dit om “high” te worden. Ze menen nieuwe boodschappen of gezichten te hebben ontvangen van God, bepaalde New-Age kringen staan hierachter!

(14) De apostel schrijft wat hij wel heeft gezien: Dat God, Jezus zond als de enige redder der wereld, daarom is God liefde! Zij getuigden en spraken hierover, dat is het evangelie verkondigen, dat ieder mens Jezus nodig heeft om behouden te worden. Ook wij vandaag getuigen op dezelfde wijze, want Jezus is opgestaan in ons hart.

(15,16) Opnieuw geeft de apostel nog een andere garantie van het christen zijn, namelijk, iedereen die getuigt dat Jezus de zoon van God is, heeft een band met de ene levende God. Christenen ervaren Gods liefde persoonlijk en op bijzondere wijzen. God is liefde. Wie dus gehoorzaamheid blijft nastreven, aan Hem, blijft in zijn liefde! God blijft in hem, wat is een prachtige belofte Gods.

De liefde komt van twee kanten. 1 Cor.13:2 Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets.

Geen angst voor de dag des oordeels.

(17,18) God maakt die liefde in ons volmaakt, daarom hebben wij geen angsten voor de dag van het oordeel. 10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 2 cor.5

Christenen leven zoals Jezus ook op deze wereld leefde. Daarom is het telkens goed de gewetensprikkelende vraag te stellen: Wat zou Jezus doen in mijn plaats?

clip_image030clip_image032In die liefde is geen vrees. Inderdaad wanneer wij Hem gehoorzaam volgen, hebben wij niets te vrezen. Bv. Wie goed geparkeerd staat, moet geen angst hebben om later een boete te moeten betalen. Christenen met angstgevoelens, moeten niet in een kramp leven, want God heeft geduld en is genadig. Wie angstig is, leeft op dat moment niet in Gods klimaat, de satan bewerkt dit, en wij hebben de geestelijke wapenen! (19) Dat God de kroon van zijn schepping eerst heeft liefgehad, betekent dat wij Gods verlangen moeten begrijpen. Hij wil bij ons wonen leert Gods woord. Dit zijn allemaal dingen die wij moeten onthouden en dit getuigen tegen de mensen. God vernielde ook niet zijn ganse schepping met de mens tijdens de zondvloed. Hij predikte lang zijn liefde, Noach begreep het, luisterde naar God en werd behouden!

Liefde of schijn?

(20,21) Met een eenvoudig voorbeeld toont de apostel het verschil tussen de schijnchristen en de christen. Het gaat erom dat onze wederliefde tot God, zich openbaart door de liefde tot onze ware broeders en zusters.

Bij de dwaalleraars en hun volgelingen bestaat er geen wederzijdse agape liefde, zij bouwen een grote gemeente of kerkgebouw, kathedralen zonder cement, veel stenen los, op en naast elkaar. Cement is een binding van liefde, vandaag wil de wereld zijn eigen vrijheid. Men wil zich nergens meer aan verbinden, zie men huwt niet meer, samenwonen zonder huwelijksverbond.

Galaten 5:13 Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.

Johannes 15:12 Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.

Christenen staan niet onder de wet van Mozes, voor hun behoud, maar wel onder de wet van de liefde! Een agape liefde,is zichzelf kunnen opofferen voor een ander. Eros liefde zoekt eerder zichzelf. Voor sommige gemeenteleden onmogelijk, dit kan zijn omdat ze die agape liefde, de liefde Gods, niet hebben ontvangen! De apostel wijst onrechtstreeks naar die liefdeloze valse kerkleiders, anderen hebben die liefde wel ontvangen, zijn wel in staat gesteld, maar willen soms niet.

Romeinen 5:5 en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is,

HOOFDSTUK 5

(1-3) Opnieuw zien wij hier de belangrijkheid van de wedergeboorte. Iedere Christen heeft een zekerheid dat Jezus de Messias of de Zoon van God is. Dat is zijn geloofsbelijdenis! Het kenmerkende hiervan is, dat zo iemand die God liefheeft, ook die broeders en zusters in de gemeente liefheeft. Dus wie zegt dat hij God liefheeft betekent dit niets anders dan, dat hij doet wat God verlangt,en dat is niet moeilijk, maar sterk afhankelijk van zijn geloof.Matth.7:17 Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort.

Wanneer de zondaar over die liefde tot God hoort, dan vind hij Gods geboden lastig, streng en hard. In plaats van de zondag lang te slapen, naar de voetbal te gaan, of een andere hobby, dan moet hij in zijn ogen dat opgeven. Zijn geloof zal overwinnen. Er ontwikkelt zich een geestelijk verlangen om tot God te gaan voor aanbidding. De bekeerde zal zijn wereldse verlangens zien afzwakken, naarmate van zijn geloof, daarom zijn Gods geboden niet zwaar. Maar wereldse verlangens kunnen terugkeren. (Rom.12:2)

Mattheüs 7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Mattheüs 12:50 Want al wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder.

(4-5) Alleen dit geloof is in staat deze wereld te overwinnen. Johannes bedoelde dat deze onrechtvaardige wereld, die het kwaad en zonde nastreeft, eens compleet zal overwonnen zijn, enkel door het geloof van de christenen in Jezus Christus, de Zoon van God. Alle andere theorieën, religie, of levensovertuiging zullen in de toekomst een leugen blijken te zijn. Dit is geen discriminatie, maar wel een radicaal denken volgens de Waarheid.

6 Dit is Hij, die gekomen is door water en bloed, Jezus Christus, niet slechts met water, maar met het water en met het bloed. En de Geest is het, die getuigt, omdat de Geest de waarheid is.

clip_image036Het “water en bloed” -beeld welke Johannes gebruikt, is een symbolische verwijzing naar de levende woorden van Jezus en Zijn gehoorzaam sterven als het bloedig offerlam van God.

Het water wijst minder naar de waterdoop van Jezus. zoals de vertalers van “het boek” toevoegen aan de tekst! Dit is geen objectieve vertaling. Met het water bedoelde de apostel duidelijk ook het woord van God, de Bijbel het levende water. Het water en bloed spreekt meer over het grote doel van Zijn komst. (Joh.4:10 en Joh.7:38) De Geest overtuigt de mens over deze waarheid, dit is dopen met de H.Geest en met vuur.

clip_image038Johannes 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. (Fig.Jordaan)

(7-9) Drie die getuigen. De apostel maakt onderscheid tussen hemel en aarde.

7 Want drie zijn er, die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord, en de Heilige Geest; en deze drie zijn een.8 En drie zijn er, die getuigen op de aarde: de Geest en het water en het bloed, en de drie zijn tot een.

Het is een antwoord op de vraag in vers 5: Wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Het is bevestigt in de hemel dat Jezus de Messias is, door de Vader, het Woord, en de H.G. Alles wat leeft in de hemel heeft het gehoord, het is een feit!

Op aarde zijn er ook drie die bevestigen, dat Jezus de Zoon van God is! De H.Geest kan mensen overtuigen dat Jezus de zoon van God is. Johannes 15:26 Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen;

Die H.Geest woont in de wedergeboren christenen, zij getuigen over Jezus. Johannes 15:27 en gij moet ook getuigen, want gij zijt van het begin aan met Mij.

Het “water”, het Woord uit de hemel, de Bijbel, en het bloed. Het bloed dat reinigt van alle zonde! Daarom is er geen wedergeboorte zonder het gebed om vergeving. Het bloed spreekt over een nieuw verbond, een nieuwe overeenkomst tussen God en mens om behouden te worden, en niet in Gods oordeel te komen! 1 Johannes 1:7 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Er is een eenheid tussen deze drie, zowel in de hemel als op aarde!

clip_image040(9) Mensen laten zich soms overtuigen door andere mensen dat Jezus de Zoon van God is, dat ze de Bijbel moeten geloven. Ze dienen het te geloven. Waarom? Omdat God zelf getuigt van Jezus, dat Hij Zijn Zoon is.

Matth.3:17 En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

Romeinen 8:16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Gods Geest overtuigt, en neemt alle twijfels in het hart van de gelovige mens weg. Wanneer iemand nog zou twijfelen aan de waarheid van de Bijbel dan zal hij zijn levenswijze slechts gedeeltelijk willen aanpassen. Hij heeft de Geest der Waarheid niet ontvangen. Dit betekent lauwheid, en die lauwheid is weerspiegelt in de Laodicea gemeente van de laatste dagen. Dit soort van gemeente zal niet behouden worden! Dus met andere woorden zal men na de opname nog “christelijke” gemeenten vinden, maar ze zullen dan al onbewust behoren tot de wereldkerk, het komende Babel. Mensen kunnen het soms niet geloven, dat de Bijbel de enige waarheid is, dat Jezus de Zoon van God is, daarom is geloof ook een gave van God. Efeziërs 2:8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;

(10) De apostel maakt hier heel duidelijk: Je gelooft of je gelooft niet! Je hebt het getuigenis of je hebt het niet! Er is geen enkele grijze zone in de Bijbel. Een beetje geloven lees je nergens in de Bijbel! Daarom zijn er reeds tweeduizend jaar vervolgingen en beproevingen van de gelovigen om te zien of ze wel echt geloven. Wie niet wil geloven zegt dat God een leugenaar is! Wie de evolutietheorie leert, zegt dat God liegt.(Num.23:19).

6 Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd,7 opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.1 Petrus 1

(11,12) Het getuigenis is eeuwig leven! Wanneer heeft men eeuwig leven? In vers 10 staat : 10 Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven;

“Eeuwig leven” is in de mens die tot geloof is gekomen en zich liet dopen. Met andere woorden maakt de apostel duidelijk dat wie het anders predikt of gelooft, heeft geen eeuwig leven.

Johannes was wellicht de grootste vijand van ieder compromis of alliantie, aangaande geloofsovertuigingen. Johannes had geen kenmerken van een paus, toch was hij een grote apostel, een geliefde apostel. Hij was een sterke bestrijder van de dwalingen uit zijn tijd! (13) Hij herbevestigt dat zij naar wie hij zijn brief richt, eeuwig leven hebben. Ze moeten zich daarvan goed bewust zijn, is de bedoeling van Johannes. Wat een bemoediging voor die broeders en zusters.

Bidden naar Zijn wil!

(14,15) Verhoorde gebeden spruiten voort uit een geestelijk geloofsleven. Wanneer enkel gebeden wordt in uiterste nood, dan is er weinig kans op verhoring. Zijn wil kennen, heeft te maken met Bijbelkennis. Bijbelkennis is een basis en ondersteuning voor verhoorde gebeden., dit is de reden om veel de Bijbel te lezen. Ieder verhoord gebed, is geen toeval! Het bewijst enkel de kracht van een simpel gelovig gebed, dat men ook kan bidden : Uw wil geschiede!

Zonde tot de dood! Een zonde niet tot de dood!

clip_image044(16) Dit is een moeilijke Bijbeltekst. Let wel, indien iemand zijn broeder “ziet” zondigen. Dit wil al zeggen, ga niet voort op roddel of achterklap over iemand. Het “zien” woordje staat wel niet in de grondtekst. Opmerken ware beter vertaald dan zien. Men leerde eens over doodzonde en dagelijkse zonde, en vandaag maakt men van de doodzonde een dagelijkse zonde. Je begrijpt dat dit niet klopt met de Bijbel! De Bijbel leert drie soorten van “dood”.

1 De lichamelijke dood. 2 De geestelijke dood, toestand. 3 De tweede dood. “Opmerken” is beter dan zien. Wellicht de zonde van de valse leraars. De apostel haalt hier twee soorten zonden aan. Zonde tot de dood is mogelijks ongeloof en een strijden tegen de H.Geest met de dood tot gevolg, bedenk het bedrog van Ananias en Saffira, bedenk de slachtoffers door het avondmaal te onteren in Corinthe. Ook de afval door dwalingen die vandaag volop bezig is.

clip_image046Anderen zien in de zonde tot de dood, een zonde waarop de doodstraf staat in de wet van Mozes. bv:

Exodus 21:17 Wie zijn vader of zijn moeder vervloekt, zal zeker ter dood gebracht worden. Exodus 21:15 Wie zijn vader of zijn moeder slaat, zal zeker ter dood gebracht worden.

(17) Alle ongerechtigheid is zonde, maar die kan overwonnen worden, indien men wil. Ongerechtigheid is alle overtreding van de wet.

(18,21) zie 1 Joh.3:6.

Jezus is de waarachtige God en eeuwig leven! Een kind van God zondigt niet tegen de Geest. De boze heeft geen vat op hem, te vergelijken met water op een gans gieten. Hij is in staat om wat niet is uit Gods Geest op te merken. Jezus kwam om ons inzicht te geven zegt de apostel. Dat doet Hij nog door Zijn Geest, die ons leert uit Zijn woord, de Bijbel.

Johannes 16:13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.

Wat een uitspraak om alle dwalingen de mond te snoeren, en zelf waakzaam te zijn voor allerlei kronkelwegen, die willen leiden tot de wereldstaatskerk, waarbij alle godsdienstvrijheid verleden tijd zal zijn!

DE TWEEDE BRIEF

clip_image048( 1-3) Johannes noemt zich hier Oudste. Zoals ook Petrus zich medeoudste noemde. Hij gebruikt graag symbolische taal, namelijk “vrouw” als gemeente en kinderen als de leden. (4-6) De apostel is blij met de liefde die hij onder de christenen terugvindt! (7-11) Hij wijst opnieuw naar een kenmerk van de antichrist, die de Bijbelse gedachte afwijst, dat Jezus op aarde in mensen woont, namelijk Zijn gemeente! Alle verplichtingen die buiten de Bijbel verplicht worden, bv: kerkelijke wetten e.d. tonen aan dat zij die dit vragen geen christen zijn !

Heet die dwaalleraars niet welkom in huis! Bv: Jehova getuigen, pastoors, vrijzinnige dominees, of andere sekteleden enz.

DE DERDE BRIEF

Een brief naar een zekere Gajus, een betrouwbaar christen. Deze Gajus was liefdevol tegenover de gelovige vreemdelingen. (9) Een zekere Diotrephes ( betekenis door Zeus opgevoed) die zich als eerste wil opwerpen in de gemeente, moet niet weten van de leer van de apostel Johannes. Er bestaat een vermoeden dat deze man brieven van de apostel heeft achtergehouden, en niet heeft doorgegeven in de gemeente. Men heeft altijd mensen die het voor het zeggen willen hebben. Hij heeft geen respect voor Johannes. Hij werpt anderen uit de gemeente die wel de gedachten van Johannes hebben. Echter is er een zekere Demetrius met een goed getuigenis. Johannes wil niet alles op papier zetten, en hoopt ter plaatse te kunnen spreken. Het altaar van de afgod Zeus staat in een museum in Duitsland, en Turkije vraagt het terug, omdat men denkt dat er de macht van satan van uitgaat) De eerste Europese president legde daarbij de eed af!

112 PSALM WIE IS ECHT GELUKKIG?

GOD, WIE IS ECHT GELUKKIG?

clip_image002

 

Wanneer wij eerst die vraag stellen aan onszelf, dan kunnen wij door onze antwoorden heen onszelf leren kennen. De ene mens is vlug gelukkig, en voor de andere moet het al veel meer gaan kosten.

Wat is nu echt gelukkig zijn? Wanneer wij het hebben over de zaligsprekingen dan proeven wij al een heel andere gedachte en opvatting over wat gelukkig zijn echt betekent. Is het geluk, van een mens afhankelijk van zijn geld, zijn bezit, zijn gezondheid, zijn familie enz.? Het begrip geluk voor wij tot geloof kwamen is heel anders dan “geluk” nadat wij tot geloof zijn gekomen.

Wij gaan deze morgen ons oor eens te luisteren leggen, horen hoe God een mens gelukkig ziet.

Voor velen is horen over God en Godsdienst al genoeg om een slecht humeur te krijgen. Toch is het zo dat niemand beter weet dan God zelf, wanneer een mens gelukkig kan zijn. God schiep tenslotte de mens. Wanneer een mens blij is heeft hij de neiging te zingen. In de psalmen, die liederen zijn, vinden wij zaligsprekingen.

Psalm 112.

Vers 1.

Het is een gelukkig mens zegt God die naar Mij wil luisteren, en die verlangt te weten wat Ik wil.

Er is niets waarvan een mens meer een afkeer heeft, dan wanneer het gaat over gehoorzaamheid of zich te moeten onderwerpen. Gezag aanvaarden is niet altijd zo normaal.

Alle ellende en ongelukkigheid in de wereld is ontstaan doordat er een iemand het gezag van God verwierp.

Oorzaken die de mensen ongelukkig maken:

De satan werd opstandig, en sleurde een derde van de engelen mede in opstand tegen God.

De mens werd verleid om ook niet verder te luisteren naar God, hij werd verbannen en kwam onder de vloek en in een zeer ongelukkige toestand, en de dood tot gevolg.

Ro 5:19 Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van een mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van een zeer velen rechtvaardigen worden.

Joh 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Opgroeiende kinderen luisteren vandaag nog minder dan vroeger, opstandigheid op school en thuis zijn hedendaagse opmerkingen van de mensen die gezag hebben over de kinderen.

2Ti 3:2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,

De vrouw verheft zich op alle terreinen in de maatschappij. De gehuwde vrouw moet het gezag van haar man aanvaarden wil ze gelukkig zijn. De emancipatie beweging van de vrouw gaat regelrecht in tegen wat God leert in Zijn woord, dus opstandigheid. Vrouwen in de gemeenten willen meer inspraak en het voor het zeggen hebben.

1Co 14:34 (14-34b) moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt.

Als men ingaat tegen Gods woord zoekt men ongelukkigheid en ontevredenheid.

De man die het hoofd is van het gezin, , leert niet meer te luisteren naar Gods geboden. De maatschappij toont aan dat hij zich verheft boven God, ja wetten maakt die totaal ingaan tegen wat God leert! Men heeft dan een ongelukkige maatschappij! Welvaart maakt niet gelukkig, dat bewijst ons landje dagelijks.In deze wereld vinden wij nog weinig echte gelukkige mensen. Mensen met een blij gezicht worden zeldzaam. Gelukkige echtparen verminderen.

Gelukkig zijn, ja het kan, maar niet zonder rekening te houden met Gods levensraad!

Om gelukkig te zijn, zoekt wat God zegt, en kijkt in de realiteit, en ontdek waarom mensen niet gelukkig zijn, ook christenen!

VERS 2-3

Deze verzen tonen aan waaraan men gelukkige mensen kan herkennen. Er staat de nakroost. Het zijn deze mensen die geluisterd hebben naar hun ouders welke hen leerden uit de bijbel. Ze leerden hen te luisteren naar God. Ze krijgen invloed op de aarde en hebben niets tekort. Ze kunnen echt zegen ontvangen van God. Ze werden gewaarschuwd voor allerlei gevaren van vloek enz.

7 De vreze des HEREN is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.

8 Hoor, mijn zoon, de tucht van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet;

9 want zij zijn een liefelijke krans voor uw hoofd, een keten voor uw hals. Spreuken 1

Wij zien dit in het O.T.

Mozes werd als kleine baby te water gelaten!

Ex 2:3 Maar langer kon zij hem niet verborgen houden; daarom nam zij voor hem een biezen kistje, bestreek het met asfalt en pek, legde het kind erin en zette het in het riet aan de oever van de Nijl;

Mozes werd te vondeling gelegd, om zijn leven te redden! Het kind had niets.

VERS 4

4 Voor de oprechten gaat het Licht in de duisternis op, genadig en barmhartig en rechtvaardig.

Ieder mens kent duistere dagen in zijn leven. Dagen van triestigheid of neerslachtigheid. Het kunnen dagen zijn van kommer en zorg en tegenslagen. Voor een kind van God is er altijd een oplossing, hoop en troost!

Job 30:26 Ik verwachtte het goede, maar het kwade kwam; ik verbeidde het licht, maar de duisternis kwam.

Hieruit leren wij dat het Licht vergeleken wordt met het goede, alles wat goed is, en dat was Jezus. De duisternis is al het kwade.

Ps 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

God gaf ons een instrument om te zien wat het kwade is, daarom kunnen de christenen onderscheid maken, en zich beveiligen tegen alle vormen van kwaad.

Christenen moeten het werk van de boze kunnen onderscheiden. Alles wat niet bijbels is, brengt kwaad zowel in de gemeente als erbuiten.

Veel verdriet kan worden voorkomen.

Ps 119:130 Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.

Daarom is het nodig alles wat wij leren uit Gods woord, dat door te geven aan de mensen die willen luisteren, opdat ze God zouden leren kennen en gelukkig zijn!

Zonder geld kun je veel mensen gelukkig maken, als ze willen luisteren naar Jezus!

Joh 1:9 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.

VERS 5-6

Voorspoed is afhankelijk van hoe een mens zich gedraagt..

Zich ontfermen en uitlenen

Iemand die zich om anderen bekommerd zal voorspoedig zijn. Het lijkt wel of God alles naziet en dan daarmede rekening houdt. Niets wordt blijkbaar vergeten. Zich uitlenen, is uit liefde iets doen voor uw broeder of zuster.

Job 36:11 Indien zij horen en zich onderwerpen, dan voleindigen zij hun dagen in voorspoed en hun jaren in geluk.

Spr 28:13 Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.

Onbeleden zonde kan een hinder zijn om voorspoedig te zijn. Belijden en nalaten is de weg naar geluk.

Een rechtvaardige of een gelovige zal in gedachtenis blijven. Ja hij heeft eeuwig leven.

Een goddeloze is vlug vergeten.

VERS 7-8

Een gelukkig mens, een gelovige is niet angstig of bevreesd wanneer hij slecht nieuws hoort.

Meestal zijn wij allen niet gelukkig met slechts nieuws. Doch wij moeten precies die tijden of momenten ons vertrouwen stellen op de Here.

Hij kan zo zien hoe wij reageren. Hij wil niet dat we ongelukkig zijn en daarom moeten wij op Hem vertrouwen zoals hij dat vraagt.

Zijn hart dit is zijn denken, dat is standvastig! Je hebt mensen die vlug paniek slaan bij het minste slecht nieuws, hun gevoelens nemen de overhand. Wij moeten eens onszelf gaan controleren, hoe wij het laatst reageerden op slecht nieuws.

Met vreugde kunnen kijken naar je vijanden! Dit zijn de mensen die u kwaad doen of kwaad van u spreken enz.

VERS 9

Een gelukkig mens deelt uit aan de armen. Zijn gerechtigheid blijft standhouden. Zijn hoorn, betekent zijn macht of zijn stand komt tot ere.

De hoorn van de arme bedelaar Lazarus werd verhoogd, de rijke zag het hij kon knarsetanden

Al het begeren van de rijke was gedaan! Voor hem bleef niets meer over.

VERS 10

Iemand die leeft zonder rekening te houden met God let op zulke mensen die gelukkig leven; Goddelozen ergeren zich aan christenen die gelukkig zijn. Christenen die nog kunnen lachen in hun verdriet!

Om gelukkig te zijn op deze wereld, zijn er voorwaarden. Deze voorwaarden zijn te vinden in Gods woord. Dagelijks hebben wij dit nodig, zoals wij ook dagelijks moeten eten om te leven.

Zo heeft ook onze ziel het voedsel nodig om gelukkig te zijn.

49 PSALM EEN TROOSTENDE PSALM

PSALM 49 EEN TROOSTENDE PSALM.

barmhartige samaritaan

 

Voor vandaag gaf de Here mij, een troostend woord te spreken. Geen vermaning, geen lering, maar wel een bemoediging.

Deze psalm van de Korachieten spreekt profetisch maar zeer bemoedigend voor ons, die leven in de laatste dagen voor de terugkomst van de Here voor de Zijnen.

Deze dagen zullen een maatschappij kennen gescheurd in rijk en arm.

Verleden week leerde Hij ons niet teveel gebonden te zijn aan het materialisme.

Denk aan de man die nog grotere schuren zou bouwen. Nog meer winst…meer meer..

Wellicht moeten wij in de toekomst afstand gaan doen van zaken die we niet meer zullen kunnen betalen. Wereldse vreugde en gemak kunnen snel verdwijnen. Ja Israël komt straks in de benauwdheid van Jacob, en wij verlangen naar de wederkomst.

Een prachtige belofte:

Mattheus 28:20 En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

Vers 1-5

God vraagt aandacht van iedereen in deze psalm, alle volkeren, rijken en armen, geringe en aanzienlijken.

Voor de rijken zal dit een waarschuwing zijn, maar voor de anderen zal dit een troostende en verblijdende psalm wezen.

Vers 4 verwijst naar

Psalmen 104:34 Mijn overdenking van Hem zal zoet zijn; ik zal mij in den HEERE verblijden.

Wie zich door overdenking in de Here gaat verblijden, heeft ook meer de neiging om geestelijk te gaan zingen.

In feite mogen wij ons al verblijden, alleen te weten dat Hij komt, en wij niet niet in de oordelen komen die deze aarde zal meemaken.

Vers 5 is bijzonder

Het woord “spreuk” staat in het Engels parable of gelijkenis, maar dan zegt hij “mijn geheimenis” bij de harp ontsluieren.

Hij , de schrijver of God? wil de wegen van God ontdekken bij het zingen van de psalmen! Inderdaad zijn de psalmen gevuld met veel profetie, hier sprake van een geheimenis.

Wij zouden kunnen bedenken dat in de psalmen Gods profetische wegen te vinden zijn. Zoals er zijn die beweerden dat 1948 het ontstaan van Israël terug te vinden is in psalm 48. En zo verschillende psalmen koppelen aan een jaartal.

Ik heb nagekeken over dit geheimenis en vond sprekende tekstverwijzingen.

De Bijbel spreekt hier in psalm 49 voor het eerst over een geheimenis of een mysterie zoals men dit vroeger zei; Doch deze geheimenissen zouden ook begrepen worden in de eindtijd zo vinden wij dat in het boek Daniel dat gesloten bleef tot de eindtijd. Mysteries is niet iets dat God gaf en onbegrijpbaar zou zijn.

Over welk geheimenis zou het gaan?

1 Corinthiërs 2:7 maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid.

Wanneer wij vers 4 lezen dan denken wij toch meer aan Jezus, die de wijsheid Gods genoeg heeft gesproken.

Dit geheimenis heeft te maken met een gelijkenis in het evangelie waarin Jezus zoveel heeft gesproken.

Sprak Jezus niet zelf over een geheimenis?

Markus 4:11 En Hij zeide tot hen: U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk Gods, maar tot hen, die buiten staan, komt alles in gelijkenissen,

Velen hebben gebeden “uw koninkrijk kome” en begrepen niet wat dit betekende, ook vandaag bidden velen dit en weten niet dat dit een geheimenis is voor deze ongelovige wereld.

Romeinen 16:25 Hem nu, die bij machte is u te versterken (naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen,

1 Corinthiërs 15:51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden,

Besluit : Het geheimenis is dat Jezus duizend jaar komt regeren en een blijvende vrede brengt vanuit Jeruzalem! Dan begint het koninkrijk Gods !

VERS 6- 7

Hier hoor ik precies de stem van Israël.

Waarom zou ik vrezen: de benauwdheid van Jacob komt boven.

Maar ook voor alle mensen op aarde

In de dagen des kwaads: Oorlogstijd?

De ongerechtigheid ( het terrorisme) van Israëls belagers omringt hem.

Vers 7 : beschrijving van ben laden met alle Arabische steun van rondom, die zich beroemen op hun grote rijkdommen?

Vers 8-13

Vers 8 tot 10 maken duidelijk dat niemand “eeuwig leven” kan betalen.

Vele christenen moeten dit meer gaan beseffen dat ze eeuwig leven hebben gekregen door geloof in Jezus.

Let maar welke praktijken worden gevoerd door de rijken om nog maar aan lichaamsdelen te komen van anderen, om iemand het leven te verlengen. Christenen zijn de rijksten op aarde, want ze leven eeuwig.

Wat een troost voor hen die nu arm zijn, maar Jezus kennen.

Vers 14-21 Het verschil tussen op zichzelf vertrouwen of

Vertrouwen op God is groot!

Vers 14

Mensen hebben steeds de keuze : ze geloven in hun eigen woorden, of in de woorden die God sprak tot de mensen.

Vandaag komt dit gegeven goed tot uiting : ieder heeft vandaag zijn eigen waarheid,

Vers 15 :

Als schapen gaan de goddelozen dood. Ze beseffen niet dat ze op weg zijn naar de dood, slechts op het laatste moment willen ze niet sterven, maar dan is het te laat!

Dit is de wijze waarop goddelozen sterven;

Mensen beseffen niet dat ze op weg zijn naar de dood

Vers 17-18

Niemand kan iets meenemen in zijn graf voor later. Vroeger was het de gewoonte bij Franse joden dat wanneer de huisvader stierf, men van de tafel waarop hij had gegeten, daarvan de planken gebruikte voor zijn kist. Dit was blijkbaar een gewoonte die dit moest verbeelden.

VERS 19-21

Een mens zonder inzicht, sterft als de beesten.

Hier is sprake van mensen in pracht en praal. Het spreekt eigenlijk dat een mens altijd iets weerspiegelen kan.

Ofwel weerspiegelt de mens het aardse, als hij aards leefde volgens zijn vermogen?

Ofwel weerspiegelt de mens geestelijke kenmerken welke hemels zijn?

46 PSALM EEN REDDER IN NOOD

PSALM 46

o vader

 

De Hebreeuwse titel van dit lied, betekent, Gods redding voor Israël, en richt zich uiteindelijk tot iedereen. Het lied dient gespeeld op een “Alammos” instrument dat gebruikt werd in de tempel. Volgens anderen betekent Alammos maagden. Deze psalm heeft een profetische en pastorale betekenis. Het is een vreugdelied geschreven door de zonen van de Korachieten, en gezongen na hun redding van een doodsbedreigend gebeuren rond Jeruzalem ten tijde van koning Hizkia.

1 Voor de koorleider. Van de Korachieten. Op de wijze van: De jonkvrouwen. Een lied. (46-2) God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.2 Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. 3 Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. Sela Ps.46

Dit lied is geschreven door mensen die God in hun leven hebben ervaren als een Redder in hoogste nood. Soms kan een mens in een moeilijke en pijnlijke positie geraken, en dit kan angsten ontwikkelen; Men gaat slecht slapen en neigingen krijgen tot depressiviteit. De hedendaagse buitenlandse nieuwsberichten zijn zeer angstwekkend, en dit op allerlei vlak: natuur, financieel, godsdienst, economie, nieuwe oorlogsdreigingen, terrorisme, enz.Toch weten wij als christenen dat God ALLES onder controle heeft. Wie de God van Israël tot zijn schuilplaats (Vs.7) neemt, zal innerlijk rustig kunnen worden, en in de toekomst zal er geen andere oplossing meer zijn.

Ps 62:8 Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats. Sela

God kan kracht geven en hulp geven om angsten, zorgen en moeilijke situaties te overwinnen. God luistert naar iedere ziel die gelovig roept in Jezus’ naam! God wil ook dat wij Hem vertrouwen en dienen als alles goed gaat. Welvaart is voor velen een reden van afvalligheid.

Een gelovig gebed in nood is nog steeds het beste!

De Korachieten hadden voor hun eigen ogen gezien hoe God krachtig ingreep toen Jeruzalem omsingeld was door Assyrië. God kwam tussen en de oorlog en de grote benauwdheid van Israel was over! (Vs.8,9)

EEN KONING EN EEN PROFEET IN GEBED!

20 Maar koning Jechizkia en de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, baden deswege en riepen naar de hemel.21 Toen zond de HERE een engel, die alle krijgshelden, vorsten en oversten in de legerplaats van de koning van Assur verdelgde, zodat hij met beschaamd gelaat naar zijn land terugkeerde.2 Kron.32

God had kracht aan het gelovig gebed gegeven, en de overwinning kwam er! Zo is het vandaag nog steeds. Bidden helpt werkelijk!

1Co 1:18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods

Je kunt ieder mens vergelijken met een eenvoudige batterij. Een batterij kun je opladen door eenvoudig de stekker van het oplaadapparaat in het stopcontact te steken, en de kracht stroomt in de batterij, en is bruikbaar door de bezitter.

Het evangelie, de Bijbel, is een geestelijke krachtbron.

Maar er zijn ook vele andere geestelijke schijnbronnen en “ theorieën”, eigengemaakte krachteloze geloofsboeken, doch die niet helpen en falen, en zo komen dagelijks hopeloze mensen om door krachteloosheid, lees moedeloosheid! Voor velen is het een zoektocht om opnieuw levenskracht en levenslust te krijgen. Waar zal men kracht halen om ernstige beproevingen te weerstaan? Helaas vandaag heeft men God vervangen, door koude, levenloze georganiseerde kerken, die zich nu verenigen, uit zwakte, zoals geprofeteerd! Het profiel van de hedendaagse mensen staat beschreven :

1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen:

2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede,4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, 5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 2 Tim.3

Vandaag kunnen wij kijken naar schijnbekeringen, men zoekt om de kerken aantrekkelijk te maken, door allerlei georganiseerde, methodische, en verleidende ongeestelijke praktijken! Valse profeten als Bentley, Hinn, Warren enz.

WIE GOD KENT ZAL NIET MEER ANGSTIG ZIJN!

2 Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee.3 Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. sela4 Een rivier; haar stromen verheugen de stad Gods, de heiligste onder de woningen des Allerhoogsten.5 God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.Ps.46

Wie op Gods woorden vertrouwt, kan angst uitbannen. Natuurrampen, oorlogsdreigingen en allerlei zorgen en gepieker kunnen mensen angstig maken en terecht, maar wie niet weet wat Gods plan is, zal radeloos angstig worden, uit onwetendheid. Er is een onwetendheid van wat God heeft beloofd, van wat God heeft laten weten door zijn profeten voor onze dagen. Gelovigen die God nooit persoonlijk hebben ervaren in hun leven, zijn angstige, onbehouden mensen.

God waarschuwde Zijn eigen volk Israël voor de gevolgen van onwetendheid:

Hos 4:6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

Wie durft God vergeten?

6 Volkeren woedden, koninkrijken wankelden, Hij verhief zijn stem, de aarde versmolt.7 De HERE der heerscharen is met ons, een burcht is ons de God van Jakob. sela8 Komt, aanschouwt de werken des HEREN, die verwoesting op aarde aanricht,9 die oorlogen doet ophouden tot het einde der aarde, de boog verbreekt, de lans stukslaat, de strijdwagens met vuur verbrandt.Ps.46

Dit gedeelte van deze psalm weerspiegelt onze tijd, waarbij wij zien dat

Volkeren woedden. Onder dit woedden mogen wij de uitdagende houdingen en toespraken van regeringsleiders onder elkaar begrijpen, en die grootspraak kan leiden tot oorlog. Zoals Iran tot Israël. Zoals Rusland tot Georgië en nog tal van andere voorbeelden.

Doch wat Rusland betreft, kan dit mogelijks de eerste stap betekenen van

Ezechiël 38: 4 Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard; 4 Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard;

De toestand met Georgië, kan zo’n noodgedwongen situatie zijn voor Rusland, (Magog) als het ware een haak in de kaak van de Russische beer! En wat nog pikanter is, is dat er in Georgië 1000 militaire adviseurs uit Israël zijn. Georgië komt vroeg of laat terug in het nieuws!

Poetin: “Wie waren genoodzaakt in te grijpen” Dit gebeurt als God ingrijpt!

Koninkrijken wankelen

Koninkrijken die geen stabiliteit meer kennen, zoals ten ander ons eigen landje, en ook het machtige Amerika! Ook kunnen wij een herschikking van wereldmachten verwachten, een zogenaamde nieuwe wereldorde. Wij weten dat er een tienstatenbond komt, met een grote wereldleider die een valse vrede zal brengen in het M.O.

Wees waakzaam en niet angstig, dit kan voor hen die gewoon zijn hun problemen bij God te brengen die hun toevlucht is!

Ps 84:5 (84-6) Gelukkig zijn de mensen die Uw kracht kennen en ervaren; zij weten hoe zij op Uw weg moeten blijven.

45 PSALM EEN LIEFDESLIED

clip_image002

harp of citer

 

Wanneer wij luisteren naar de muziek in deze wereld, horen wij veel zingen over liefde. Vele zangers zingen liedjes die aanspreken en inspelen op de emoties van mensen. Dit is niets nieuws onder de zon.

Toch wil ik even stilstaan als God zelf een lied of een gedicht laat opschrijven. Voor een huwelijksceremonie gaat men alles voorbereiden. Zo heeft ook God het huwelijk van zijn Zoon voorbereid, en een bruiloftslied laten opschrijven.  Uit liefde ontstaat nieuw leven, uit zaad (de Bijbel) ontstaat liefde tot God.

Psalm 45 is een gedicht, een lied, voor een koning van Israël, Het past best in de tijd van koning Salomo, die huwde met een Egyptische prinses.

Dit beeld weerspiegelt de komende bruiloft van Christus met zijn gemeente in de hemel. Dit huwelijk zal duizend jaar duren! Een profetische psalm dus met zicht op de plots komende Koning!

Koning Salomo was gekenmerkt door zijn wijsheid en zijn gerechtigheid, welke een tegenbeeld is van de komende Christus. De Egyptische prinses is een beeld van de gemeente, welke het beeld is van al de volgelingen op deze wereld van Christus. (Bijbelgetrouwe christenen).

Vers 2

laat de blijdschap zien, die gekend is door de christenen die de “blijde (profetische) woorden” hebben gehoord en begrepen welke in de Bijbel staan.

Blijdschap staat steeds in verband met hoop en verwachting. Mensen die van dit aardse leven niets meer te verwachten hebben, hebben alle moeite om blij te zijn. Dat is de reden waarom wij nog weinig mensen ontmoeten die een echte blijdschap uitstralen. Let op wat mensen vandaag uitstralen: gejaagdheid, ongeduld, ontevredenheid, een sombere angstige blik, zorg, kommer of verdriet enz.

Wat zegt uw Schepper daarvan?

Spr. 10:28 De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet.

Met het nieuwe jaar voor de deur hoopt iedereen gezond en gelukkig te mogen zijn in 2008. Maar, weet wel, het ware geluk ligt niet onder de kerstboom!

Daarom gaat de verwachting of de hoop van mensen die leven zonder rekening te houden met wat God zegt teniet.

Gods woord geeft hoop, omdat wij zien dat er geen leugens in staan, of loze beloften. Wij zien voor onze eigen ogen alles gebeuren wat is voorspeld.

Ro 12:12 Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed,

Vers 3

laat de bruidegom zien, zijn woorden zijn hoopgevende woorden van genade (SVV) (liefelijkheid).

Wie Jezus heeft leren kennen spreekt ook van genade. Dit voor alle mensen die werkelijk beseffen dat ze zondig leven, (de Bijbel niet geloofden,) en die dit met spijt aan Hem bekend willen maken.

God was Noach genadig, en redde hem en zijn familie bij de zondvloed, Noach geloofde wat God sprak en bouwde de ark, terwijl de wereld lachte en geen zin en geen tijd had voor God!

God wil opnieuw ieder mens genadig zijn die in de Bruidegom Jezus gelooft, en zal hem redden uit de komende oordelen, welke spoedig zullen komen over deze wereld! Al deze oordelen staan beschreven in het laatste Bijbelboek, bestemd voor onze tijd!

Vers 4-6 spreekt over een strijd voor de waarheid.

Gods volk Israel noemt dit een strijd voor de wet. Jezus, en zijn bruid voeren een strijd voor de waarheid. Het zwaard aan de heup is de Bijbel, deze koning, de God van Israel, zal overwinnen, de Bijbel spreekt van genade, voor wie alleen Jezus aannemen.

Opb 2:25 Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben.

De Bijbel, overwint alle andere overtuigingen die het aardse leven als gelukkig willen voorstellen.

De pijlen in vers 6 van God hier beschreven zijn dodelijke rampen, oorlogen en tegenslagen voor Gods vijanden. Gods vijanden zijn alle goddeloze volkeren en mensen die strijden tegen de waarheid, tegen Israël en Bijbelgetrouwe christenen! (v.8).

12 Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan, 13 Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten. Psalm 7

Vers 11,12 Luister naar de koning!

Ieder wedergeboren christen behoort tot de bruid, ondertrouwt met de hemelse Koning, maar heeft nog steeds niet haar intrek bij Hem genomen. (Joods gebruik van ondertrouw). Dit is een tijd van groot verlangen van bruid en Bruidegom naar elkaar, om te trouwen, om bij elkaar te zijn, bij elkaar te wonen!

De dochter, de gemeente wordt opgeroepen om haar volk en aardse familie te vergeten!

Het lijkt wel geheel in overeenstemming te zijn als toen God Abraham, de vader der gelovigen genoemd, riep. Hij verliet zijn land en volk, om een nieuw volk te worden, Gods volk!

Dit maakt ook duidelijk, om te vergeten al het bijgeloof en afgoderij die onze ouders en voorouders kenden en hun tradities volgens het huis.

Zo is het ook vandaag hier, Jezus staat buiten aan de deur van zijn eigen kerk!

Opb 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

Jezus nodigt iedereen uit voor Zijn bruiloftsmaal! Zijn stem is de Bijbel!

Ook Abraham diende een keuze te maken tussen God en zijn eigen zoon Isaac, God wilde zien wat bij Abraham het belangrijkste was.

Laat de koning uw schoonheid begeren, betekent laat zien dat gij Jezus boven alles wilt stellen, en wil buigen voor Zijn wil. (12) De wil van God boven onze eigen wil stellen.

Lu 22:42 deze woorden: Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!

Opb 19:7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt;

4 PSALM EEN ANGSTIG HART

“HOE EEN ONRUSTIG EN ANGSTIG HART

TOT RUST KOMT”.

 

clip_image002

 Psalm 4. Matth.11:28-29 2 Sam.15

 28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. 29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. 30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht. (Mt.11)

 Vele mensen kennen vandaag het probleem van slapeloosheid door de vele zorgen en angsten die hen omringen. Het gaat van slaappil tot drugs om de problemen van zich af te wenden, doch het probleem is en blijft voor hen die God niet kennen, of arm gebedsleven. Aangenomen  kinderen van God kunnen ook slapeloze nachten krijgen, door strijd en aanvallen van de boze machten, welke vandaag zeer actief zijn.

Er is maar één oplossing: Roepen op Jezus !

Wie dit verwerpt komt NOOIT tot rust en vindt geen kracht meer, wordt moedeloos. Wat moet ik doen als ik zorgen heb zodat ik er niet kan van slapen, wakker lig, en geen rust vind voor mijn ziel ?

PSALM 4 . David als voorbeeld David kent problemen die hem de slaap willen ontnemen. Het probleem :

2 Sam.15:1-4 :Kwaadsprekerij v. Absalom :11-14:Samenzwering met Davids raadsman.

1 Hierna schafte Absalom zich een wagen en paarden aan, benevens vijftig mannen die voor hem uit moesten lopen.  2 Geregeld ging Absalom des morgens vroeg aan de kant van de weg naar de poort staan. Dan riep Absalom ieder toe, die een rechtsgeding had en tot de koning wilde gaan om recht, en vroeg: Uit welke stad zijt gij? Als hij dan antwoordde: Uw knecht komt uit deze of die stam van Israel,  3 dan zeide Absalom tot hem: Zie, uw zaken zijn goed en recht, maar van de zijde des konings is er niemand die naar u luistert.  4 Ook zeide Absalom: Stelde men mij maar als rechter in het land aan! Dan zou ieder die een geding of een rechtszaak heeft, tot mij komen, en ik zou hem recht verschaffen.  5 Wanneer iemand naderde om zich voor hem neer te buigen, dan strekte hij zijn hand uit, greep hem en kuste hem.  6 Op deze wijze deed Absalom met alle Israelieten die om recht tot de koning kwamen, en zo stal Absalom het hart der mannen van Israel.

en verder . . .

11 Met Absalom gingen tweehonderd mannen uit Jeruzalem mee, genodigden die zonder argwaan meegingen en van de zaak niets afwisten.  12 Ook ontbood Absalom, toen hij de offers zou brengen, de Giloniet Achitofel, Davids raadsman, uit zijn stad Gilo. Zo werd het een machtige samenzwering, en voortdurend kwam er meer volk bij Absalom.  13 Toen kwam iemand David berichten: De mannen van Israël hebben Absaloms partij gekozen. 14 Daarop sprak David tot al zijn dienaren die te Jeruzalem bij hem waren: Staat op, laten wij vluchten, want anders zullen wij niet aan Absalom ontkomen. Gaat haastig heen, opdat hij ons niet ijlings inhale, onheil over ons brenge en de stad sla met de scherpte des zwaards!

 Enkele Psychische OORZAKEN van onrustige harten en slapeloosheid.

1. laster en kwaadsprekerij van Absalom, gaf koning David een onrustig hart.

Wij moeten niet altijd ingaan op het horen van kwaadsprekerij, spreken achter de rug van iemand is snel gebeurt, doch het mag geen kwaad zijn, het maakt slechts onrustige harten.

2. Bij koning Hizkia was de oorzaak een dodelijke ziekte

“tot aan de morgen zoek ik tot rust te komen” Het piekeren is zonde.

3. Bij Job was de oorzaak zijn beproeving.

“Mijn binnenste kookt en komt niet tot rust, dagen van ellende hebben mij overvallen. Beproevingen laat de Heer toe, ze werken mede ten goede.

 1. Bij de meeste mensen vandaag : In zonde te leven. Jes. 57:20

20 Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen. 21 De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.

La 1:20 Zie, Here, hoe bang het mij is; mijn binnenste is vol onrust, mijn hart keert zich om in mijn borst, omdat ik zeer weerspannig geweest ben. Buiten maakt het zwaard kinderloos, binnenshuis de pest.

 1. Hoogmoedigheid en opstandigheid was de oorzaak van het onrustig hart van Absalom.
 2. Occulte muziek beluisteren, duivels geïnspireerd, griezelfilms, horror op tv, denk aan de kinderen, die onrustig slapen door immorele tekenfilms.  

LES : Alle onrustigheid in het hart heeft een oorzaak, opsporen in het licht van de Bijbel is beter dan enkel het lichaam tot rust te brengen door medicatie.

VERS 2 DAVID BIDT VOOR ZIJN PROBLEEM.

Koning David heeft veel nagedacht, en is tot inzicht gekomen dat hij “machteloos” stond als koning in deze situatie. David heeft al veel geloofservaring en roept op de God “Zijner gerechtigheid” Hij doet beroep op Gods rechtvaardigheid en grijpt niet naar andere middelen. God wil onze Vader zijn ook in deze gevallen.

ONZE LES:

De Here brengt ons soms in een situatie, waarin wij volledig machteloos staan, opdat wij tot Hem zouden gaan !  Wie de Here Jezus niet kennen hebben geen uitzicht , en zoeken andere vluchtwegen. Wij mogen bidden tot de God der gerechtigheid, die recht zal handelen. Wij mogen bidden “Verlos mij van mijn onrustig hart”!

VERS 3 DAVID OVERDENKT WAT HIJ GAAT ZEGGEN !!!

David richt zich tot de “mannen” van de samenzwering, de mensen die de leugen najagen en de ijdelheid liefhebben.

WAT BETEKENT DE LEUGEN NAJAGEN ?

De satan heeft het hart veroverd van Absalom en Davids Adviseur Achitofel. Ze kwamen tot een samenzwering tegen David. Absalom wilde kost wat kost Koning worden, macht te hebben, eer te krijgen, enz… ook op het dagelijks werk kan men streven naar macht eer, telkens hoger op de sociale ladder, tot een trede breekt! Teleurstelling is de voordeur van depressie!

DE LEUGEN NAJAGEN = Prediker 2

7 ik kocht slaven en slavinnen, en daar werden er ook in mijn huis geboren; ook had ik een talrijk bezit aan runderen en kleinvee, meer dan allen die voor mij te Jeruzalem geweest waren 8 ik vergaderde mij ook zilver en goud, schatten van koningen en landschappen; ik verschafte mij zangers en zangeressen en dingen die de mensen bekoren, alle mogelijke genietingen. 9 Zo werd ik groter en rijker dan allen die voor mij te Jeruzalem geweest waren; ondertussen bleef mijn wijsheid mij bij. 10 En niets dat mijn ogen wensten, ontzegde ik ze, noch hield ik mijn hart van enige vreugde terug, ja, mijn hart verheugde zich over al mijn zwoegen, en dit was wat al mijn gezwoeg mij opleverde. 11 Toen ik mij nu wendde tot alle werken die mijn handen hadden gewrocht, en tot het zwoegen waarmee ik mij had afgetobd om die te volbrengen; zie, alles was ijdelheid en najagen van wind, en er is geen voordeel onder de zon.

Al de vreugde die de wereld kan bieden is ijdelheid,zonder inhoud,zonder betekenis,zonder tegenmoet te komen aan de wens van de mens “gelukkig” te kunnen leven. IJDELHEID liefhebben is afgoderij. Die RIJK willen worden ,worden afgodendienaars, dit werd soms in de opvoeding van kinderen naar voor gebracht.

LES :

Wat David hier heeft bedoelt was het najagen van de leugen of de waarheid ! De leugen is zoeken gelukkig te zijn of te worden met de dingen van de wereld, maar men behoud een  onrustig hart, en ongezond voor het lichaam. ABSALOM verwachtte het van de mensen die zijn kant kozen, maar kwam bedrogen uit ! Wie ijdelheid najagen bereiden hun teleurstelling voor !

VERS 4 Het vertrouwen van David.

a.v. “ Beseft toch, dat Jahweh wonderen doet, voor die Hem bemint Dat Jahweh luistert als ik roep ! “

David laat hen weten dat hij als koning over Israel is aangesteld door de HERE, en dat de HERE zal luisteren naar hem ! David staat recht in de schoenen, en laat weten dat hij zal verhoord worden want God is rechtvaardig ! David kan spreken met goddelijk gezag. Zeer belangrijk :Wij moeten weten of wij recht in de schoenen staan tegenover de Here, dan pas komt gebedsverhoring. Wanneer geen gebedsverhoring komt, moeten wij onszelf grondig onderzoeken. Davids vertrouwen komt hier uit, hij vertrouwt erop dat God hem niet in de steek zal laten, en komt tot rust te komen. Het vertrouwend bidden en een goed geweten brengt  rust in het hart.

VERS 5 David spreekt tot de kwaadsprekers David geeft deze mannen raad : U bent misschien ontevreden, maar zondig daarom niet !

-David had begrip dat hij niet voor allen kon goeddoen, maar dat was nog geen reden om opstandig te zijn, laat varen mensen op te jutten tegen hem.

-David geeft de raad na te denken “in bed” na het dagelijkse werk, dan kunt U even goed nadenken over uw handelen. en vertrouw op God!

Gewetensonderzoek !

Bidden als het stil is rond U, bij de Here alleen, de “binnenkamer”

Mt 6:6 Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

 

VERS 6 Absalom aanvaardde het gezag niet meer !

Absalom bracht ook offers,(2 Sam.15:12)maar niet naar de eis ! De eis was “recht tegenover de Here te staan” Wanneer wij offeren, en staan niet recht voor de Here, is dit offeren zonde ! Offeren moet gebeuren met een ZUIVER HART.

1Sa 15:22 Maar Samuel zeide: Heeft de Here evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar des Heren stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen.

VERS 7 David of Absalom ?

Luther vertaald : Wie zal ons onderwijzen wat goed is ? David spreekt hier tegen de mensen boordevol kritiek : Zie maar wat David doet…weet je het nog met Batsheba ?Hij is een moordenaar ! Een echte politieker : belooft veel, doet niets Absalom is veel beter, zie wat hij doet ! Manipulatie van Absalom is gevaarlijk, en niet uit God ! Wie stelt koningen aan of af ?

DAVID BIDT en ZINGT de psalm: breng licht Here !

Here toont U wie koning is ! Laat ze begrijpen dat ze verkeerd handelen.

Elkander niet begrijpen kan oorzaak zijn van veel conflicten, ruzie, en met depressie tot gevolg. -Wanneer we in conflict zijn onder elkander broer of zuster, en er komt geen rust, moet er gebeden worden om inzicht. En een vergevingsgezindheid betracht worden. –gebed is soms nodig om onze eigen zonden te ontdekken !

De satan kan ons blind maken voor onze eigen zonden !

HERE WAT DOE IK VERKEERD EN WAAROVER DENK IK VERKEERD ?

ONS HART OPENZETTEN VOOR VERMANING !!! EN RAADGEVING !!!

VERS 8 David kende het verschil : hemelvreugde of aardse vreugde !  De geestelijke vreugde is veel meer waard dan de wereldse welvaartsvreugde! De hoop van David was dat zijn zoon dit zou begrijpen ! Deze hoop leeft bij alle christenouders, dat hun kinderen besef krijgen dat God op de eerste plaats dient te komen, en dan al de rest van het aardse leven.

David Saul

KONING DAVID KON TENSLOTTE SLAPEN!

Vers 9 David vertrouwt op de HERE en kan direct inslapen ! WIE KAN DAT ? Dit is een geloofstoets ! David laat zich niet door de zorgen kwellen ! Kreeg zijn gedachten onder controle. Wat een RUST in het hart van David te vinden, zelfs geen wachters aan de deur van zijn slaapkamer, NEEN Zijn vertrouwen was op de GODDELIJKE BESCHERMING

Om het hart tot rust te brengen is noodzakelijk:

Isa 30:15 Want zo zegt de Here Here, de Heilige Israëls: Door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn; maar gij hebt niet gewild.

28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;

Biblespace   https://biblespace.org

Waarom Bijbel lezen

3 PSALM

PSALM 3

clip_image002

 

Deze psalm werd geschreven toen koning David in een conflict lag met zijn eigen zoon Absalom. David was toen 65 jaar oud.

Wij vinden in de psalmen die David schreef zijn problemen terug. David bezingt in feite telkens zijn overwinningen over zijn problemen door zijn God.

Wij zijn toch niet geneigd om van onze problemen te zingen.

Om deze psalm te begrijpen moeten wij wel de opstandigheid van zijn zoon Absalom ( = mijn vader is vrede ) in het oog houden.

Deze psalm leert ons hoe David met zijn God , problemen en angsten oplost.

VERS 2

Hier lezen wij een stukje over het zelfbeklag van koning David.

David had nog slechts zij die hem omringden een 600-tal mensen, de rest van het volk liet hen misleiden door zijn zoon Absalom.

Deze situatie was zeer pijnlijk voor deze oudere koning.

De man naar Gods hart, moet vluchten voor zijn eigen zoon !

13 Toen kwam iemand David berichten: De mannen van Israël hebben Absaloms partij gekozen. 14 Daarop sprak David tot al zijn dienaren die te Jeruzalem bij hem waren: Staat op, laten wij vluchten, want anders zullen wij niet aan Absalom ontkomen. Gaat haastig heen, opdat hij ons niet ijlings inhale, onheil over ons brenge en de stad sla met de scherpte des zwaards! 15 De dienaren van de koning zeiden tot hem: Zoals mijn heer de koning verkiest, zie hier zijn uw dienaren! 16 Toen ging de koning heen en zijn gehele huis volgde hem op de voet; tien bijvrouwen liet de koning achter om toezicht te houden op het paleis.

2 Sam 15

Wij kijken even in het hart van koning David.

Wij kunnen de situatie van David begrijpen, een hart vol verdriet en pijn, hij zit in de put, maar in dit alles zeer vertrouwend op zijn God ! Hij wist dat God elke dag met hem was. Nu was het geen strijd geworden die hijzelf moest voeren, nu zou God in zijn plaats strijden.

Ook dit vers 2 getuigt dat David gewoon was met al zijn problemen bij God te komen,hij bidt.

Het lied begint : O Here !

VERS 3

Let hoe mensen reageren. Ze zijn er vlug bij om een oordeel te vellen over hun koning.

Zie God is niet meer met Hem !

Het is zeer eigenaardig, dat de mensen zich zo zeer kunnen vergissen bij mannen die de Here dienen.

Hoor de kwatongen van de duisternis: Zie God laat hem in de steek, hij heeft het zelf gezocht, God laat hem vallen. Zelfs zijn eigen zoon luistert niet meer naar hem.

O David gij hebt zwaar gefaald ! Gij zijt niet meer waard koning te zijn.

David zit hier in een geestelijke oorlogvoering. De duistere machten willen David door de knieën zien gaan, en velen verlangen ernaar !

Ook vandaag hebben vele geestelijke leiders zulk een strijd te voeren, maar ook ierdereen komt in een geestelijke strijd terecht, let erop hoe de mensen u laten vallen wanneer gij ook maar een woord over het evangelie durft te spreken.

Maar luister hoe God met David omgaat.

VERS 4 EN 5

David zingt dat de Heere hem een schild is, dat hem dekt.

Wat moeten wij hieronder begrijpen ?

Normaal zoals een mens is, zou David hier zwaar onder de indruk moeten zijn, op zijn vlucht. Mensen die moeten vluchten, zullen zeker zwaar te lijden hebben onder hun emoties, hun verdriet, hun angsten, hun spanningen.

Vele mensen zouden zulke omstandigheden niet aankunnen. Niet kunnen verwerken. Het echt niet meer zien zitten.

Hoe kan david dan zoiets schrijven ? Wel David heeft dit ondervonden dat God hem niet in de steek heeft gelaten.

Wat deed David daarvoor ? Pillen slikken ? naar de Psychiater gaan ? Een fles Wisky drinken ? NEEN

David kende de weg , de weg van het GEBED.

David riep luid. Hier mogen wij begrijpen dat David bad met hart en ziel.

God was zijn einige toevlucht, ook al was hij koning, en hij kon nog steeds zijn vertrouwen stellen in zijn koninklijke wacht enz,

DAVID VERTROUWDE EROP DAT DE HERE HEM ZOU HELPEN !

VERS 6 EN 7

David legt zich neder en sliep ! Hij sliep in een van de meest woelige dagen van zijn leven.

Hoe is het mogelijk ? In zulke omstandigheden van ruzie, angst , verdriet en zijn eigen leven bedreigd ! ? Slapen !

Slapen is in feite een geschenk van God aan hen die God liefhebben. Slapen is een zegen.

Tienduizend die hem bedreigen en David kon slapen ! Wie legt het uit !

Hier vinden wij twee redenen daarvoor :

1. DE Here schraagt mij.

God ondersteunt ons op een manier dat de mensen niet kunnen begrijpen, op een goddelijke wijze. Dit zijn dingen die ieder voor zichzelf moet ondervinden. Daarom zijn beproevingen voor ons lessen. Wij worden door zulke dingen gesterkt tegen de volgende beproevingen. Zo kunnen wij ook anderen daarop wijzen, dar er wegen zijn die alleen God ons leert !

2. Gij alleen o Here doet mij veilig wonen Ps. 4 : 9

De veiligheid van David hing af van de Here alleen. Zo is het ook van ons, onze veiligheid is afhankelijk van de Here. Wij mogen niet vertrouwen op de beloften van de mensen : Ik zal voor je zorgen !

Iedere avond voor David ging slapen legde hij zijn leven in de handen van de Heer.

Hij ging slapen in vertrouwen op de Heer, en hij KON SLAPEN !

David werd niet gekweld door slapeloosheid, ook niet in deze omstandigheden.

David kon slapen precies als Jezus in het schip tijdens de storm !

Mr 4:38 Maar Hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En zij maakten Hem wakker en zeiden tot Hem: Meester, trekt Gij er U niets van aan dat wij vergaan?

Kunnen wij ons vergelijken met David ?

Als wij niet kunnen slapen, hoe komt dat ? Ons zielenleven heeft een enorme impact op ons lichaam. Als de geest niet rustig is, hoe kan dan ons lichaam rustig zijn ?

Vele mensen nemen hun angsten en problemen van alle aard, van de dag mee naar hun bed

Hoeveel mensen slapen er niet door financiële problemen, zij die geld te kort hebben, maar ook hen die er teveel hebben !

VERS 8 EN 9

David denkt aan de tijden van vroeger, waar hij zijn God heeft leren kennen in al zijn macht, toen hij zijn vijanden heeft verslagen. David wist heel goed dat God het was die zijn vijanden grote verliezen had toegebracht. De tanden van de goddelozen kapot geslagen. Zij die geen rekening houden met God , zijn altijd vroeg of laat de grote verliezers.

Hier vraagt David aan God : Doe het opnieuw !

David weet dat zijn verlossing moet komen van zijn God !

Wij lezen : 2 sam 18 : 31

31 En zie, toen kwam de Ethiopier. De Ethiopier zeide: Mijn heer de koning ontvangt een goede tijding, want de Here heeft u heden recht verschaft tegenover allen die tegen u waren opgestaan.

32 Maar de koning vroeg de Ethiopier: Is het wel met de jongeling, met Absalom? En de Ethiopier antwoordde: Mogen de vijanden van mijn heer de koning en allen die tegen u zijn opgestaan om kwaad te doen, worden als die jongeling. 33 Toen ontroerde de koning; hij ging naar het bovenvertrek van de poort en weende. En terwijl hij heen en weer liep, sprak hij: Mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom! Och, dat ik in uw plaats gestorven ware, Absalom, mijn zoon, mijn zoon!

Slot :

Wanneer wij in moeilijke omstandigheden komen, als er wind en storm in ons leven komt, denk aan David , aan Jezus !

Isa 30:15 Want alzo zegt de Heere HEERE, de Heilige Israels: Door wederkering en rust zoudt gijlieden behouden worden, in stilheid en in vertrouwen zou uw sterkte zijn; doch gij hebt niet gewild.

BRIEF AAN DE GALATEN

clip_image002

Eerste hoofdstuk.

Waarom schreef de apostel Paulus deze brief naar de christenen in Galatië?

clip_image004Deze brief was dringend en noodzakelijk, want er kwamen mensen tot geloof, doch er waren joden die de leer niet zuiver brachten en het fundament van het christelijke geloof zeer ernstig ondermijnden. Galatië was een Romeinse provincie, zie kaart hieronder.Men begon er te leren dat het behoudenis van de mens niet compleet was door geloof in Jezus Christus alleen. Men leerde dat er een tweede voorwaarde was, namelijk het blijven volgen en een absolute gehoorzaamheid aan de wet van Mozes!(wetticisme).De wet is geen basis tot heil, wel geloof in de genade! Een echte wetticist vervolgt steeds hen die uit genade en geloof willen leven. Kaïn vervolgde Abel. Het offer van Kaïn was de vrucht van zijn eigen arbeid en kracht, waardoor hij de gunst van God wilde bekomen. Abels offer, een plaatsvervangend offer, was een eersteling van zijn schapen, ( beeld van Christus) een vrucht naar de wil van God. Cain geloofde dat je de hemel diende te verdienen. De wet is voor wereldburgers, de genade voor de hemelburgers!

Efe 2:8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;

Een ander punt was dat men het gezag van de apostel Paulus niet verder wilde aanvaarden. Opstandigheid tegen Gods ingesteld gezag. Doch Paulus werd apostel, aangesteld door de H.Geest en niet door mensen. Velen kwamen door deze apostel tot geloof in Jezus. Paulus verwijst onmiddellijk naar het sterven van Jezus, dat tot doel had ons te behouden uit deze vervloekte wereld. Paulus begreep maar al te goed wat genade betekende, hij had de volgelingen van Jezus zwaar aangepakt, gestreden met de eerste christenen!

(6-10) Paulus is zeer verwonderd omwille van het feit dat deze christenen hen zo gemakkelijk lieten misleiden door enkelen die het ware evangelie vervalsten, zij het dan met een compromis tussen de wet en Christus. Vandaag kunnen zij die het evangelie op een gezonde manier brengen dezelfde ontgoochelingen meemaken als Paulus toen. De gemeente was pas nieuw en de dwaling kwam als gif in een gezond lichaam. Er kwam verwarring onder de gelovigen die het evangelie van Paulus hadden gehoord. Wij kunnen vandaag een gelijkaardige dwaling vaststellen. Het sluiten van compromissen tussen verschillende godsdiensten. Oecumenische wegen zullen leiden naar één wereldgodsdienst, het is de weg van Kaïn!

11 Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn opgegaan, zij zijn voor de verleiding van een Bileamsloon bezweken en door het verzet van een Korach ten onder gegaan. Judas

De opstandigheid van Korach leidde tot een oordeel van God. Allen die Korach volgden kwamen om.(Num.16 en 17).

“ die zij vervloekt”!

Vervloeken hier in dit geval, is een straf van God uitspreken. Hier deed Paulus dit terecht en tot tweemaal toe. 1Co 16:22 Indien iemand de Here niet liefheeft, hij zij vervloekt. Maranatha!

Uiteindelijk is ook deze vloek, de eeuwige vloek, de tweede dood, de hel. Ook wanneer iemand of een engel uit de hemel een ander evangelie brengt, met tekenen en wonderen gelooft het niet. Het evangelie stond hier ernstig op het spel. Zo moeten wij ook zeker vandaag nog, voor ogen blijven houden dat er gevaarlijke predikers het ware evangelie verdraaien en verloochenen! Daarom was deze brief ook het stokpaardje van Luther, en terecht!

Zoek ik mensen te behagen?

Paulus laat goed begrijpen dat het er hem niet om gaat humanistische mega-gemeenten te stichten en daarom de scherpste kanten van het evangelie zou weglaten. De apostel was zeer radicaal in zijn prediking en kreeg daarom veel kritiek! Hij sleepte niemand mee, en bracht geen eigen godsdienst of religie! De apostel heeft het evangelie niet van mensen gehoord of geleerd, maar door een persoonlijke openbaring van Jezus Christus! (12) Paulus diende ook niets van de blijde boodschap te veranderen, omdat zijn inkomen wellicht in het gedrang zou kunnen komen. Vandaag predikt men minder of niet over hel en oordeel want dit schrikt de mensen af.

1Co 2:4 mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht,

Wanneer een evangelist wereldse praktijken toepast en het evangelie wil verkopen als een product, dan is dit geen dienstknecht van God schrijft Paulus klaar en duidelijk.

(13) Paulus gaat nu spreken over zijn eigen bekering.Hij herhaalt hoe hij ook het jonge christendom had vervolgd. Hij liet Stefanus stenigen. Hij was Joods opgevoed kende de wet en alle Joodse tradities nog beter dan veel anderen. God wist al dat Paulus apostel zou worden van in de moederschoot. (15) God kent ieders bestemming al van in de moederschoot, ook van de profeet Jeremia die Hij zou roepen.

Jer 1:5 Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld.

God zou Paulus roepen om hem te laten evangeliseren onder de heidenen. Hij werd geboren in Tarsus.( zie foto) Zijn vader was een Farizeeër.

clip_image008Daar de Joden minder wilden luisteren naar hem, zo ging hij verder tot de andere volkeren. Hij zal wel verdriet hebben gehad, daar hij zag, dat zijn eigen volk hun Verlosser niet aannam. Zo zien wij dat iedere dienstknecht van de Heer gebruikt zal worden zoals zijn Schepper wil. Paulus was niet ten rade gegaan naar de andere apostelen te Jeruzalem. Dat wijst erop dat Paulus zelf geen speciale opleiding nodig had van de andere apostelen (vlees en bloed ) te Jeruzalem. Hij werd ook niet aangesteld als apostel door Petrus of iemand anders. Drie jaar later zag hij Petrus ( Kefas) en Jacobus te Jeruzalem. Hij reisde en verkondigde eerst op andere plaatsen als Damascus. (18). Kefas was de naam van Petrus, welke van het Aramees kwam : keefa en steen betekende.

Joh 1:42 1-43 Hij leidde hem tot Jezus. Jezus zag hem aan en zeide: Gij zijt Simon, de zoon van Johannes, gij zult heten Kefas, wat vertaald wordt met Petrus.

Paulus benadrukt voor het aangezicht van God, dat hij de waarheid spreekt. (20) Hij reisde verder naar Syrië, en Cilicië, maar in Judea kende men hem niet, enkele hadden ze gehoord dat hij nu het evangelie verkondigde, wat hij vroeger zo hard bestreed! Vers 24 : Zij verheerlijkten God in mij! Wat waren die eerste christenen nu blij over de bekering van Paulus. Hoe groot is God dan wel, om een christenhater te veranderen in een evangelist. Dus zeg nooit: Die man of vrouw komt nooit tot het geloof!

De tegenstanders van Paulus spraken veel kwaad over hem. Mt 5:11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.

Tweede Hoofdstuk

Paulus op bezoek bij de andere apostelen te Jeruzalem.

Aan de hand van een visioen (hier geen verschijning) van de Heer, een vorm van openbaring, gaat Paulus na veertien jaar evangelisatiewerk naar Jeruzalem. Hij neemt Barnabas en Titus met hem mee op deze reis. Je krijgt niet iedere dag een openbaring van de Heer in deze vorm! De reden dat de Heer hem in contact brengt met de andere apostelen, was om de eenheid van de leer te zien. En de leer die Paulus bracht was Bijbels en met kracht. Zo kwam het dat men in Paulus, een apostel kon zien die met dezelfde krachten als zij te Jeruzalem door de Heer werd gebruikt en veel vruchten droeg. Paulus werd daar niet aangesteld als apostel! (3) Titus werd niet besneden. Er was overeenstemming op het vlak van de leer. Dit was niet nodig volgens het evangelie, anders zouden ook wij mannen nog besneden moeten worden. De apostelen te Jeruzalem bevestigden daarmede dat de leer van Paulus correct was en er dus een eenheid was onder hen. (6). Zij handelden zeker niet als zijn meerderen of oversten. (4) Toen al waren er evangelisten die een afwijkend een vals evangelie brachten, door de besnijdenis opnieuw te leren. Zo is ook vandaag de kinderdoop een valse leer.

(8) Daar is sprake van “kracht”aan een apostel toegewezen door de Heer.

Hnd 1:8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

Ro 15:19 door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht des Geestes. Zo heb ik, van Jeruzalem uit rondreizende tot Illyrie toe, de prediking van het Evangelie van Christus volbracht.

Het apostelschap van Petrus en Paulus werd bevestigd door hun bovennatuurlijk handelen, wonderen enz. In Jeruzalem zal zeker gesproken zijn over de wonderen die God door hun handen had verricht. Deze mensen ondervonden de kracht van de H.Geest die door hen werkzaam was. Petrus bevestigt dit soort gebeuren klaar en duidelijk.

Hnd 3:12 En Petrus zag het en antwoordde het volk: Mannen van Israel, wat verwondert gij u hierover, of wat staart gij ons aan, alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hadden doen lopen?

Dit waren wonderen en genezingen die volmaakt waren en gebeurden onder leiding van de H.Geest. Petrus maakt de opmerking dat men niet zo naar hen diende te kijken. Hij wilde helemaal niet in de kijker komen ( vandaag TV). Jakobus, Kefas (Petrus) en Johannes namen afscheid van Paulus en Barnabas. Ze vroegen wel de armen niet te vergeten. (10).

HET INCIDENT TE ANTIOCHIË!

clip_image012Petrus op bezoek in Antiochië. Hier stellen wij geen onenigheid vast tussen de apostelen, maar een probleem over de toepassing van het evangelie (11). (12) Vooraf at Petrus al dagen samen met de christenen uit de heidenen. Toen de vrienden van Jacobus aankwamen, zonderde Petrus zich plots af omwille van de Joden die besneden waren en hun gebruiken. Ook Barnabas dacht er goed aan te doen om narigheid te voorkomen. (13). Het gedrag van Petrus ging hier in tegen zijn goede overtuiging van het evangelie. Het heil lag niet in de wet, maar in de genade. Paulus wijst Petrus op huichelarij uit vrees. Paulus zet de puntjes op de i. (14) Hij wil scheuring voorkomen in de gemengde gemeenten, tussen de jodenchristen en de heidenchristen. Paulus en Barnabas waren al jaren gewoon met de heidenen te eten, en hadden de Joodse spijswetten gestopt. Hoe zou je de heidenen, de joodse gebruiken en spijswetten kunnen gaan opleggen? De Heer had nochtans Petrus op deze dingen voorbereid. (Hand.10)

Het zou de indruk kunnen wekken bij de heidenen die zich bekeerden, dat zij zich ook aan de wet dienden te onderwerpen om behouden te worden!

WERKEN DER WET OF GELOOF IN JEZUS CHRISTUS?

clip_image014clip_image016

Paulus legt nu ook uit hoe een mens behouden zal worden. Hij zelf was de zoon van een Farizeeër, en was opgevoed onder de wet. Hij begreep meer dan wie ook, wat het geloof in Jezus inhield: genade door het offer van Christus.(16) De apostel wil laten begrijpen dat niemand door de wet te volgen behouden zal worden. Ook David had dit begrepen en schrijft in Psalm 143:

O HERE, hoor mijn gebed, neem mijn smekingen ter ore; antwoord mij naar uw trouw, naar uw gerechtigheid; 2 ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft, is voor U rechtvaardig.

(17) Door ons streven om Christus te volgen, tonen wij aan dat we zondaars zijn en geven God gelijk. De Joden dachten nog steeds dat het volgen van de wet, ook nog nodig was voor behoud.Doch de Joden dienden te begrijpen dat ook zij van nature zondaars waren.

clip_image018

De dwaling dat men nog steeds wetten moet vervullen om behouden te worden, is toch doorgedrongen in het christendom. Bedenken wij maar de aflatenleer en andere kerkelijke wetten. Aflaat was een kwijtschelding van straf in het vagevuur, na vergiffenis te hebben gekregen! Of de aflaathandel!

God leert: genade alleen!

Natuurlijk heeft God de wet gegeven om te overtuigen van zonde. De wet kunnen wij begrijpen als een instrument. Wanneer men iemand kleurvloeistof opspuit, is dat om contrast te maken en de zieke of zondige plekken aan te tonen in het lichaam. Nu dachten de vrienden van Jacobus, dat wat Paulus leerde iets was van, leef maar gewoon verder, je bent nu toch behouden door geloof in Christus. Maar dat leven uit geloof, betekent Jezus te volgen met hart en ziel en zeker niet dwangmatig uit schrik voor het oordeel en hel.

clip_image020Paulus toonde de Joden dat wanneer ze tot geloof in Christus zijn gekomen, daarvoor zondaar waren en ook daarna nog zondaar waren, maar een behouden zondaar! Afbeelding gevonden in Antiochië

(18, 19) Paulus laat Petrus weten, dat wanneer hij opnieuw de wet zou volgen, hij opnieuw zoals een overtreder van de wet zou zijn. De wet maakt duidelijk dat iedereen een zondaar is. (20) De apostel is hier zeer persoonlijk over wat Jezus voor hem betekent:

“die mij heeft liefgehad” en “en Zich voor mij heeft overgegeven”.

Maar Paulus leeft verder onder de genade die God hem schonk. (20) Met de wet heb ik niets meer van doen voor mijn behoud! Christus heeft de wet vervuld. Paulus spreekt nu persoonlijk over zichzelf. Mijn leven is compleet veranderd schrijft Paulus, en hij bedoelt daarmede zijn gedachten, zijn denkwijze, zijn hart! Het enige wat voor Paulus nog telt is te leven zoals Christus hem leert en inspireert.

(21) Het is de kracht van Gods genade die Paulus een nieuw leven gaf. Hij was toch een vervolger van de christenen, van Jezus zelf tenslotte! Onder kracht kunnen we hier begrijpen: de doelmatige werking van de genade Gods. Indien je zou kunnen behouden worden door de wet schrijft hij, dan is het offer van het Lam Gods waardeloos! Dan zou Paulus opnieuw farizeeër moeten worden en de wet verkondigen! Ieder mens die op aarde heeft geleefd zal behouden zijn op basis van zijn geloof in de Bijbelse beloften.

Derde Hoofdstuk

Paulus begint dit hoofdstuk met een zwakte aan te tonen in hun geestelijk leven. Wat hebt u zich laten wijsmaken? Deze werden werkelijk misleid. Deze misleiding drong later op grote schaal opnieuw door in het christendom. Mensen denken niet na, dat is wat Paulus probeert duidelijk te maken. Enkel de Bijbel kan ons bewaren tegen dwalingen!

Opb 3:11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

Ik heb toch duidelijk geleerd dat u de Geest hebt ontvangen door het offer van Christus, en niet omdat u de wet volgt of andere kerkelijke wetten en regels! (2). U hebt de geest ontvangen door het werk van de goddelijke persoon de H.Geest. De Geest deed wonderen onder hen, en de apostel wijst aan, dat dit een gevolg is van het geloof in de blijde boodschap, maar niet door het vervullen van de wet.(5).

Abraham als voorbeeld.

clip_image022

Abraham is behouden, niet door de wet, maar door te vertrouwen op Gods belofte.

Kinderen van Abraham zijn allen die geloven in Gods boodschap.

8 En de Schrift, die tevoren zag, dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd: In u zullen alle volken gezegend worden. 9 Zij, die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham.

Abraham is het type van ieder mens die leeft uit geloof. Zo is Abraham tot zegen van ieder mens uit de heiden volken, die tot geloof komt in de God van Abraham, Isaac en Jacob! Dus niet omdat ze de wet van Mozes zouden volgen. Abraham kent dus een geestelijk nageslacht over de ganse wereld. De Joden dachten in een betere positie te zijn omdat ze van het nageslacht van Abraham waren!

33 Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit iemands slaven geweest; hoe zegt Gij dan: gij zult vrij worden?34 Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde. 35 En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig.Joh.8

Jezus maakte hen duidelijk dat ze niet leefden uit geloof als Abraham.

(10) Allen die denken gerechtvaardigd te worden door de wet te vervullen liggen onder Gods oordeel. Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.

Wie dus eenmaal heeft gezondigd, heeft de doodstraf, de vloek of Gods oordeel reeds verdiend. Wie de wet volgt en doet “zal leven”, “eeuwig leven?” . Goed, maar er is geen enkel mens die de wet niet heeft overtreden, uitgezonderd Jezus!(12) Dus ieder mens ligt onder de vloek, want de wet zal dienen om aan te tonen dat mens heeft gezondigd en de genade van God nodig heeft!

13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt.

Paulus maakt hen duidelijk, dat de Joden precies als de heidenen onder de vloek lagen, door te zondigen tegen de wet. Jezus nam de vloek als gevolg van de zonde, van alle mensen op zich. Zijn doornenkroon was daar een symbool van. Doornen en distelen zijn een beeld van zonde. (Hebr.6:8, Ezech.2:6). (14) De zegen van Abraham is tot de heidenen gekomen door Christus. Wie in Hem zou gaan geloven, zal de H.Geest ontvangen, zoals beloofd. Dan pas kan een mens uit Bijbelgetrouw geloof leven.

Waartoe dient dan de wet?

God gaf de wet opdat de overtredingen, de zonden duidelijk zouden worden tot aan de komst van Christus, het zaad.(19). De mensen dienden in te zien wat zonde was, en dat zonde ziekte en dood van de mens heeft veroorzaakt. De gevolgen van de zonde kunnen zeer pijnlijk zijn. Wanneer men een kleine jongen leert fietsen, dan doet men eerst kleine wieltjes aan het achterwiel, omdat hij zich niet steeds zou bezeren, omdat hij zoekt om niet te vallen. Opdat de mens niet in zonde zou vallen. Deze wieltjes zijn tijdelijk, zo ook de wet. Het is een tijdelijke hulp.

Ro 5:12 Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben;

(20) Mozes was de middelaar tussen God en zijn volk. De wet werd door middel van engelen aan Mozes gegeven. Mozes was geen verzoener! Onze erfenis is niet afhankelijk van de wet, maar van de belofte die God deed aan Abraham, namelijk Christus! De wet is niet in strijd met de beloften, maar de wet kan geen leven geven. (22). Uit de Bijbel kan ieder mens begrijpen dat hij onder de zonde leeft. Er is slechts een mogelijkheid om eraan te ontsnappen. Vertrouwen op Christus en ons leven aanpassen en veranderen door te geloven wat Jezus leert. Wie op Jezus vertrouwt zal ook delen in de grote belofte : eeuwig leven.

Joh 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

(23) Wij werden door de wet geleerd en beschermt schrijft Paulus, en dit totdat Christus kwam. De wet is een leermeester en opvoeder of pedagoog geweest. (24) Men zou de wet leren te gehoorzamen, en dat was Gods bedoeling met de wet. De wet was als een raadgever en nog steeds! Wie de wet niet geloofde, gaf daar ook geen geloof aan. Wij zouden uit geloof worden gerechtvaardigd. (26) Het slot van dit hoofdstuk laat ons zien wat een christen is, vergeleken met het oude testament.

1.Zonen Gods door geloof in Jezus Christus. Je bent voor of tegen Jezus! (25)

Zoon of slaaf. (Joh.1:12)

2. Gedoopten zijn met Christus bekleed. Het bekleed zijn, betekent het doordrongen en vol zijn van Gods woord. (Jes.61:10). Je bent in Gods ogen getekend vanaf de dag van je doop. Normaal is er weinig tijd tussen tot geloof komen en de doop. De Engelse kostscholen hadden elk hun eigen uniform en de eigen tradities. Men kon al weten hoed iemand dacht naar aanleiding van zijn uniform. Iedere school had nog zijn eigen uniform! Het lijkt toch wat eigenaardig, dat Paulus niet zegt dat zij door hun geloven Christus aangedaan hebben, maar wel toen ze besloten gedoopt te worden, en zich hebben laten dopen. De doop blijkt hier belangrijker dan soms wordt begrepen!

3. Iedereen is voor God gelijk in de gemeente. Jood of Griek of heiden, besneden of niet is hier ook de bedoeling. Baas of knecht enz. Geen wereldburger meer, maar hemelburger en nog tijdelijk op aarde.

4. Wij vallen onder de belofte aan Abraham aan zijn zaad, Christus, dus erfgenaam.

Voor de Joden zal dit wel hard aangekomen zijn, omdat ze dachten dat deze belofte enkel voor hen alleen was.

3 Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, 4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, 1 Petr.1:4

(29) Wie in Christus gelooft behoort tot het zaad van Abraham, en is dus erfgenaam van de belofte.

Vierde hoofdstuk.

ZOON OF SLAAF?

De apostel probeert hen uit te leggen wat het betekent “zaad van Abraham” en van Christus te zijn. Onder de Galaten waren er verschillende gedachten over dit gegeven. Het lijkt wel moeilijk het onderscheid al te zien tussen een slaaf en een vrije in het begin. Je kunt moeilijk het verschil zien tussen kinderen wie er zou erven. Zolang de erfgenaam nog onmondig is schrijft Paulus.(1,2)

“onmondig is vertaald uit het Griekse woord, wat een vorm van “kind”betekent. Een kind dat nog niet kan spreken. Wij begrijpen hier duidelijk een erfgenaam welke nog geen recht of inspraak heeft over het totale familiebezit. (minderjarig). Dit was tot het tijdstip dat zijn overleden vader had bepaald in een testament. Anders was het tot de erfgenaam veertien jaar werd volgens het toenmalig Romeinse recht.

Die tijd vergelijkt Paulus met de tijd voor Christus.(3,4).

“Onderworpen aan de wereldgeesten”. Hij bedoelt dat de heidense afgoderij en het Joodse wetticisme hetzelfde effect hadden, het hield hen af van wat God bedoelde Met Zijn beloften. Ze kwamen onder invloed van “leringen van boze geesten”. Ook vandaag is dit vast te stellen.

1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,

2 door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn,

3 het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn. 1 Tim.4

In het Babelse christendom mogen priesters niet huwen! Het zegenen van paarden,honden, auto’s. Een oude traditie van vis te eten op vrijdag! enz. Dit zijn geen christelijke regels!

clip_image024

Jezus, kwam om ons vrij te kopen van de wet, en de vloek der wet, en ons het recht van het zoonschap te geven door geloof in Hem. (Gal.3:13). Dat vrijkopen betekent eigenlijk letterlijk, vrijkopen uit de macht van een ander. Wij zijn vrij geworden, en niet verder slaaf, want slaven konden niet erven! Wie niet gelooft in het nieuwe testament, kan dus geen erfgenaam worden. (7).

Paulus wijst naar hun vroeger leven, waarbij de heidenen hun beelden aanbaden. Ze hadden allerlei bijgeloof en tradities die hen bonden. Een ontmoedigde Paulus schrijft: Je zult toch niet opnieuw al die tradities in ere houden.(9). Je leerde toch God kennen? Ga je opnieuw slaaf worden van een krachteloze godsdienst en ceremonie, die onder invloed staan van demonische machten. Je viert het feest der ongezuurde broden, toen God u verloste van de slavernij in Egypte. (Ex.12:17). Wie christen werd, diende dit Joodse feest niet te vieren, hij is vrijgekocht door Christus leert Paulus. Hij wijst ook naar de tijden.(10). Ze waren gewoon aan de vaste tijden feesten enz. Het onderhouden van de sabbat, nieuwe maan, Pascha enz. Wij kunnen vandaag denken aan een traditionele kerkelijke kalender.

Col 2:16 Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat,

(12-16) Paulus doet een oproep terug te keren naar hun eerste liefde. Hij wijst erop dat ze hem zo dankbaar waren, en hem lief hadden. Waar is uw geestelijke hemelvreugde? Kwam satan op bezoek?Ben ik nu dezelfde niet meer omdat ik u de waarheid uitleg en de dwaling kenbaar maak? Ben ik nu uw vijand geworden? Paulus gaat hen niet vleien ten koste van de waarheid. Hij wijkt niet af en schrijft zeer radicaal. Hier kunnen wij leren hoe valse leringen christenen uit elkaar kunnen drijven, ruzie en scheuringen veroorzaken, en kunnen leiden tot afvalligheid en onverschilligheid.

VALSE PREDIKERS EN MISLEIDERS.

(17-20) De apostel schrijft dat deze predikers zeer ijverig zijn. Ze doen alle moeite om de mensen opnieuw onder de slavernij, de wet te krijgen.

2Pe 2:3 en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.

Paulus is zeer verdrietig, omwille van de invloed van deze predikers, die zijn evangeliewerk willen vergiftigen. Hij hoopt dat ze zouden groeien in de leer en in geestelijke kracht.

Zo is het ook vandaag meer dan nodig dat er aan persoonlijke Bijbelstudie zou worden gedaan in welke vorm ook. Bijbelstudie mag geen boekstudie worden of een vergadering worden waar aan inlegkunde (elk zijn mening) is gedaan.

Zo kan men goed begrijpen dat er veel goede gemeenteleiders zaaien met tranen in de ogen.

Paulus verlangde bij hen te zijn, want hij is zeer bezorgd!

EEN KIND VAN DE SLAVIN OF VAN DE BELOFTE?

(21-31) De apostel doet alle mogelijke moeite om de gelovigen het verschil uit te leggen tussen de wet en de genade.

Hij neemt geen geestelijk boek, maar de Bijbel om het hen uit te leggen! Paulus stelt de valse apostelen de vraag : “Luistert gij niet naar de wet?” Er staat immers geschreven…

clip_image026

Abraham had twee zonen namelijk Ismaël en Isaak, een wereld van verschil.

Ismaël,(God hoort) de zoon bij zijn Egyptische en jaloerse slavin. Hieruit kwamen dus de Arabieren voort, uiteraard zeer verwant met de Egyptenaren. (Egyptenaar, symbolisch beeld van de wereldse mens). Hij was veertien jaar bij de geboorte van Isaak.

Dit kind is verwekt “naar het vlees”.

Isaak. (lachende) de zoon van Sara.

Dit kind is er gekomen, omdat God het beloofde. God had zijn woord gegeven, Sara zou toch een kind krijgen. Het verschil tussen deze kinderen ligt duidelijk. Ismaël is het werk van menselijke kracht geweest, Isaak is het werk van God geweest, een wonder, daarom lachte men bij het horen van de belofte.

WIE IS UW MOEDER? HAGAR OF SARA?

clip_image028Paulus legt nu de diepere betekenis uit van deze twee zonen. Hij zegt dit zijn twee bedelingen. Andere vertalingen zijn beter te begrijpen. Deze bedelingen zijn twee verbonden of wilsbeschikkingen, testamenten. Je zou het geboorteakten kunnen noemen. Het eerste verbond is de wet, en het tweede verbond is de belofte.

Hagar betekent de berg Sinaï, waar de wet werd gegeven. Dit baart slaven. Het wijst naar het tegenwoordige Jeruzalem met zijn kinderen in de slavernij! Ismaël is hier in feite een beeld van de Joden, als slaven onder het juk van de strenge wet van Mozes. Dit zijn de natuurlijkeafstammelingen van Abraham, verwekt met zijn eigen kracht.

Dwaalleraars legden het anders uit: Sara, Isaak, Sinaï, (wet) aards Jeruzalem.

Paulus toont de volgende wegen: 1.Sara, Isaak, Sion berg, Hemels Jeruzalem!

2.Hagar, Ismaël, Sinaï berg, aards Jeruzalem.

Het hemelse Jeruzalem is onze moeder! Sara! Sara is het beeld van de Gemeente van Christus. Hagarstaat als beeld van Gods volk onder de wet, alle Joden die niet tot geloof zijn gekomen in Christus. Het hemelse Jeruzalem is ons ook beloofd!

2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. Openbar.21

(27) Dit is de reden: 27

Dat bedoelde de profeet Jesaja ook toen hij zei: “Kinderloze vrouw, wees blij! Jubel het uit van vreugde, al hebt u geen kind gehad. Want Ik zal u veel kinderen geven, meer dan de slavin van uw man.” (het boek).( Jes.54:1).

OUDE VERBOND NIEUWE VERBOND
ISMAEL IZAAK
HAGAR PROFETISCH SARA
SLAVERNIJ VRIJHEID
VLEES BELOFTE EN GEEST
BERG SINAI BERG SION
AARDS JERUZALEM HEMELS JERUZALEM
ALLE KINDEREN VAN DE SLAVIN ALLE KINDEREN VAN DE VRIJE

(29). Het vlees vervolgt de geest! Wat uit de Geest is geboren en op Gods beloften vertrouwt zal te lijden hebben van hen die hun hemel in eigen kracht willen behalen.

Hagar begon te lachen met Sara toen ze Ismaël had gekocht! Sara diende nog veertien jaar te wachten, en ze was al zo oud! Toch kwam het beloofde kind! Enkel werk van God.

Joh 15:20 Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.

clip_image030

WET BELOFTE
WERKEN DER WET GELOOF
VERDIENSTE GENADE
ONMONDIGHEID/ KINDERLIJK ZOONSCHAP
WERELDGEESTEN CHRISTUS

clip_image032

Vijfde Hoofdstuk.

Jezus maakt de mens die in Hem gelooft vrij!

clip_image034“Voor de vrijheid” heeft Christus ons vrijgemaakt. In de vrijlatingbrieven van slaven gevonden te Delphi, stond dezelfde formule: “Voor de vrijheid”. De slaaf betaalde een bepaalde som voor zijn vrijlating, dit gebeurde in een afgodentempel.

(Zie foto van de overblijfselen van de tempel te Delphi in Griekenland.) Dit geld werd achteraf aan de eigenaar van de slaaf gegeven. De ( leugenachtige) gedachte diende te worden verwekt, dat de godheid in deze tempel de vrijlating betaalde en de slaaf zijn vrijheid gaf!

De apostel laat duidelijk verstaan hoe er vrede komt tussen de mens en zijn Schepper. Christus betaalde met zijn eigen bloed en kocht ons vrij! Hij spiegelt de Galaten een keuze voor de ogen. Zij kunnen de weg tot behoud aannemen of het verwerpen. (2).

Er is geen behoud door zich te laten besnijden, en dan proberen de wet te volgen, naar eigen kunnen. Als je de wet volgt heb je niets met christus te maken.(4) En zonder Christus geen behoud. De wet is een raadgever, maar zeker geen middel tot behoudenis! Geloof in Jezus Christus, waarbij de liefde werkzaam is, stelt de mens in zijn vrijheid. Uit vrije wil gaat hij Jezus volgen.(6)

Wie wil u opnieuw tot een slaaf maken?

clip_image036

(7) Paulus stelt vast dat ze goed geestelijk bezig waren, maar nu opnieuw iets anders gaan geloven, dat afwijkt van het evangelie. Een sterke afdwaling, dat het fundament van het evangelie aanvalt.De christenen waren nog zo zwak dat ze door valse bedriegers in verwarring werden gebracht. De Galaten werden overhaalt, om opnieuw te denken dat ze ook de wet en al de ceremoniën dienden te volgen voor hun behoud! (Foto Slavenmarkt) Paulus schrijft dat deze gedachte niet van de Heer komt, en zij die het brengen een oordeels Gods over zich halen. De satan is hier werkzaam.

(9) “Een weinig zuurdeeg”betekent hier dat men afwijkt van de waarheid, en andere wetten en oude tradities wil aanleren in verband met hun behoud. Een kleine leugen kan ook grote gevolgen hebben. Je hemel moeten verdienen, brengt de mensen opnieuw in de slavernij. Zo kwam ook de aflaathandel in het Babelse christendom.

15 En Hij gebood hun, zeggende: Ziet toe, wacht u voor de zuurdesem der Farizeeën en de zuurdesem van Herodes.Matth.8

Ook vandaag stellen wij een dergelijk fenomeen vast. Niet alle christenen blijven trouw aan de Bijbel en gaan valse leringen volgen die ook andere en ongeestelijke bedoelingen hebben.

(11) Ik wordt niet vervolgd, indien ik de besnijdenis predik, maar wel omdat men zich ergert aan het kruis van Christus. Met het kruis bedoelt hij eenvoudig weg, het evangelie der genade! Genade alleen!

Dan is immers het aanstotelijke van het kruis van kracht beroofd.(NBG)

Een betere vertaling: Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd.(STV).

clip_image038clip_image039

(12) Op spottende wijze schrijft Paulus aan het adres van de valse leraars die op de besnijdenis stonden, als een weg tot behoud, dat ze zich dan helemaal maar laten snijden! ( a.v. verminken) Dit was een toespeling op de erediensten van Cybele in Galatië, waarbij men zich ritueel liet ontmannen (afsnijden) ter ere van een bepaalde godin, genaamd Cybele!

(Hiernaast links een gevonden afbeelding van de priesters van Cybele. Rechts een beeld van Cybele, grootmoeder van de goden in Galatië.) (13) Deze Christelijke vrijheid heeft niets te maken met het wereldse liberalisme. Het is geen vrijheid omwille van allerlei menselijke zondige begeerten en vleselijke verlangens. Onze maatschappij is bezig de vruchten te plukken van een goddeloze vrijheid en een falende onchristelijke opvoeding. Computerspelen leren de jeugd vechten, strijden en hun medemens te vermoorden.

Paulus leert dat er onder de christenen een nieuw gebod prioritair moet zijn: “gij zult u naaste liefhebben als uzelf”.

(15) Hier staat een waarschuwing, men mag redetwisten over de Bijbel maar niet met ruzie tot gevolg. Desnoods kunnen de dwaalleraars en hun aanhang vriendelijk verzocht worden de gemeente te verlaten. De liefde moet blijven en is belangrijker.

Het zondige vlees of vruchten van de Geest.

Paulus gaat hier dieper op in.(16) Hij verklaart hoe men tot verschillende gedachten en daden komt! Hij wijst erop dat iedere christen zich door de Geest moet laten leiden in zijn gedachten, en niet naar zijn eigen wil en zijn oude principes. Al onze oude zondige wensen en levensprincipes, die wij volgden voor wij tot het geloof gekomen waren, zullen verdwijnen door invloed en met kracht van de Geest! Dit is onze heiliging. Doch wij mogen de Geest niet tegenwerken. Daarom is er in elke christen een geestelijke strijd bezig tot zijn sterven.(17) Zo doet een christen niet wat hij wil, hij leeft uit genade, als een terdoodveroordeelde die uit de gevangenis komt en genade kreeg. Hij is nu wel in staat om het vlees, door de hem gegeven Geest te overwinnen. De kracht van de Geest is groter dan de kracht van de menselijke geest die niet altijd de eisen van het vlees kan overwinnen. Zo kent iedere christen twee soorten krachten in zich, vleselijke kracht en geestelijke kracht.

De mens doet niet altijd wat hij wil. Ro 7:19 Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik

Wat zijn werken van het vlees en het gevolg?

(19-21) Paulus doet de moeite om toch een reeks van zonden op te noemen die wijzen dat het gevolgen zijn van de werkingen van het vleselijk denken in de mens.

clip_image041

Eerste groep zonden: Letterlijke en geestelijke hoererij.

– Hoererij: Prostitutie – overspel – homoseksualiteit – bestialisme – seks met familieleden, gescheiden mannen of vrouwen, porno. Het vereren van allerlei afgoden.

Onreinheid: seks buiten het huwelijk, perverse tegennatuurlijke  seks binnen het huwelijk,  seks met kans op besmetting. Seksmoppen, porno enz.

Losbandigheid:Niet ingetoomde feestjes, schaamteloosheid, naaktloperij, enz.

– Afgoderij:Alle heidense feesten van heiligen en plechtigheden, St.Niklaasfeest, ( zie foto), Halloween, inwijdingen, verering van allerlei idolen, alle bijgeloof, Mariaverering, dodenverering, enz.

Toverij:(Pharmakeia) Tovermiddelen die bereid waren door kruidenmengsels, zoals vandaag allerlei drugs, verslaving aan medicatie, Toverij werd tevens door de Romeinse wetten verboden.

Tweede groep zonden: Sociale zonden.

– Veten:Een vijandige innerlijke haat tegenover iemand. Hatelijke ingesteldheid.

Twist: In ruzie leven met een broeder of zuster, onenigheid en partijschappen.

Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleselijk, en leeft gij niet als onveranderde mensen? 1 Cor.3:3

Afgunst: IJver uit nijd en jaloersheid. Jak 3:14 Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid.

Toorn en haat:Opvliegendheid is kortstondig. Haat is erger het is een toestand.

Zelfzucht:Onderkruiperij, zijn eigen wil doen i.p.v. Gods wil. Egoïsme.

Tweedracht: Ruziestokers in de gemeente op allerlei basis, hetzij de leer of iets anders.

Partijschappen en nijd: Het veroorzaken van scheuringen in gemeenten.

Dronkenschap: Dronkenschap welke leidt tot een roes.

Brasserijen:Feesten met eten en drinken en gulzigheid, die eindigen met moeilijkheden en problemen enz.

Er zijn nog zoveel andere dingen schrijft Paulus die niet kunnen. Zijn besluit is kort, maar zeer duidelijk: Allen die geen berouw en spijt hebben over deze zonden verliezen hun behoud.

Wat is de vrucht van de Geest?

Wij merken op dat hier vrucht staat en niet vruchten.

Alles wordt als een geheel werk bekeken. Al die vruchten zijn niet van de mens, wel van de werkzaamheden van de Geest. Opmerkelijk is ook hier de verdeling.

Een eerste groep van uitwerkingen: De houding tot God.

clip_image043

De liefde tot God is geschapen door de Geest in onze harten.

De Blijdschap,die innerlijke blijdschap die aan de christen geschonken wordt, en opgemerkt wordt door de ongelovigen.

De vrede met God, door een zekerheid dat zijn zonden vergeven zijn door God.

Een tweede groep ontstaat door de Geest: De houding tot zijn medemens.

De lankmoedigheid, die gebreken van anderen geduldig kan verdragen

De vriendelijkheid,welwillendheid tegenover anderen

De goedheid, die zijn medemens al het beste toewenst.

Een derde groep van uitwerkingen door de Geest: De houding tot zichzelf.

Trouw,Trouw blijven aan het Woord van God, en daarvan niet afwijken.

Zachtmoedigheid, verdraagzaamheid, geduldigheid

Zelfbeheersing, zichzelf onder controle en discipline houden.

(23) Het besluit van Paulus voor deze groep van mensen, tegen dezen is de wet niet.

(24) De hartstochten en onze begeerten zijn gekruisigd. Onze doop is een beeld van ons oud leven te begraven, dit wil zeggen als dood zijn voor de wereldse begeerten. Een geestelijk mens kwam uit het doopwater op. (26) Praalziek betekent “zonder reden willen roemen”. Roemen door anderen te vernederen uit nijdigheid, met achterklap en kwaadsprekerij.

Zesde Hoofdstuk.

Geestelijke adviezen voor de Galaten.

Paulus richt zich nu tot hen die “geestelijk” te benaderen zijn. Hij schrijft nu tot hen die de Geest hebben ontvangen. Zij begrijpen dat de satan het evangelie en het werk van Paulus wil afbreken, door strikken, leugens en kwaadsprekerij. Hij raad hen aan, toch een zachtmoedige houding aan te nemen tegenover hen die hen wilden misleiden met hun krampachtig vasthouden aan de besnijdenis.

Hij hoopt dat ze het wel zullen inzien, precies of dat ook wij onze eigen zonden inzien, en in een geest van zachtmoedigheid kunnen terechtwijzen. Helpt elkaar in de strijd tegen de zonde, maar heb geduld met elkaar.(2). Zij die verwijten en kwaadspreken van elkaar, nemen een vleselijke houding aan.

(3) Iedereen heeft zijn eigen zondeprobleem, niemand moet denken veel beter te zijn dan anderen. Toch zijn er zulke zwakke christenen en ze dragen de last de gevolgen ervan. (4,5).

Lu 18:11 De Farizeeër stond en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U, dat ik niet zo ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar;

(6) Zij die Bijbelonderwijs geven leert Paulus, laat ze ook delen in alle goederen of alle goede dingen van het leven. Hij bedoelde wel giften of iets dergelijks.( zie STV). Wie zulke dingen doet eert zijn Zender, en dat is God. Luther maakte destijds de opmerking dat kardinalen en bisschoppen rijkelijk betaald werden, en dat de ware predikers van het Evangelie  gebrek en honger leden in zijn dagen.

(7) God laat niet met Zich spotten, dit betekent dat wij niet met uitvluchten moeten komen, om onze eigen wil te doen. Paulus wijst met ernst dat God aandachtig kijkt toeziet hoe een mens zaait, wat hij doet, hoe hij leeft. God is bezig veel met zijn kinderen! Christenen hebben ook christenplichten.

Heb 12:6 want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt.

Men moet oogsten wat men zaait, dat is de wet van God. Het is belangrijk te weten waar men zaait. Mensen moeten rekening houden met de gevolgen van hun daden. Als de daden in overeenstemming zijn met Gods woord, komt er zegen. (8) Wie anders zaait, of leeft zonder rekening te houden met Gods Woord, werkt op de verkeerde akker, de akker van het eigen vlees, zijn eigen wil, en dat is de autosnelweg naar de hel.

18 De goddeloze maakt winst die niet gedijt, maar wie gerechtigheid zaait, heeft blijvend gewin. Spr. 11

Veel geld verdienen en grote winsten maken dat blijft niet duren, je sterft. Werken op Gods akker, blijft ook na de dood. (9) De apostel leert de christenen in Galatië te volharden in het goed doen, ondanks alles wat kan ontmoedigen en ontgoochelen. De vruchten van alle goede dingen die we doen voor de Heer zullen blijven. Eerst denkt men aan de broeders en zusters en dan voor de anderen leert Paulus. (10) Wij moeten waakzaam zijn, dat er geen bitterheid in ons hart komt, dat ons zou doen verslappen. Dat verslappen betekent in de grondtekst: zich losmaken, zwak worden, moedeloos worden, wanhopen, afhaken, langzaam afvallen.

Onverschilligheid kan leiden tot verkeerde beslissingen.

Heb 12:16 Laat niemand een hoereerder zijn, of onverschillig als Esau, die voor een spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. 17 Want gij weet, dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht.

clip_image047Dat eerste geboorterecht was een erfenisrecht. Ook wij hebben een beloofde erfenis in de hemel. (1Pe 1:4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u,)

Voor Esau was die soep, toen een beeld van genot, belangrijker dan God! Als voetbal, Tv-feuilletons, etentjes enz, belangrijker zijn dan de Bijbelstudie, dan is dat een teken van onverschilligheid en geestelijke hoererij.

PAULUS VRAAGT BIJZONDERE AANDACHT

AAN HET SLOT VAN ZIJN BRIEF.

(12) Hier spreekt hij opnieuw met een laatste waarschuwing voor Joden die krampachtig vasthouden aan de besnijdenis. Opgelet, dwangmatig willen ze u hun wettische traditie opleggen. De apostel geeft hier openlijk de onderliggende reden daarvoor aan. Namelijk, omdat ze niet de gevolgen zouden moeten dragen als ze Jezus gaan volgen.

2Ti 3:12 Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.

Joh 15:20 Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.

Deze mensen wilden geen schade lijden omwille van Christus. Hun geloof in Jezus had geen wortels, namaakplanten. Velen willen wel Jezus volgen, maar er mogen zich geen moeilijkheden voordoen, of het mag geen nadelige gevolgen hebben. Ook vandaag komt er een wind opzetten die de christenen nadeel zal bezorgen. Wie niet in de boot stapt van de oecumenische beweging of wereldkerk zal in de toekomst nadeel ondervinden. Antichristelijke wetten komen wellicht nog aan de orde. Godsdienstvrijheid zal in het gedrang komen. De grote afval is onopgemerkt begonnen.

clip_image049Gemeenten staan voor de keuze, christenen zullen een keuze dienen te maken. (13) Joden die de besnijdenis leren, staan op hun ijver en roem, ze tellen hun nieuwe leden en mensen die ze winnen om dan te roemen dat ze velen tot het Jodendom hebben bekeerd. De besnijdenis was het merkteken van het Jodendom. Het waren mensen die anderen zelf willen bekeren, en gebruiken vandaag verkoopsmethodes.

2Pe 2:3 en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.

Een bekering is het werk van de H.Geest, wij wijzen enkel de weg naar Golgotha! Gezonde bekeringen komen door overtuiging van de Geest.

Ro 8:16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Geboren worden uit water en geest is werk van God! Hij is de schepper, en schept nieuwe geestelijke mensen. Christenen getuigen, God zelf gaat OVERtuigen!

clip_image051(14) Het kruis heeft voor Paulus een grotere betekenis, dan alleen maar een historisch feit dat Jezus aan een kruis stierf. De apostel schrijft dat hij alleen fier kan zijn op de grote overwinning die Jezus maakte op Golgotha aan een kruis, een foltertuig! Voor de Joden was een gekruisigde een schande, ze schaamden zich voor zo iemand in de familie. Het kruis betekent voor Paulus, dat het een einde heeft betekend voor al zijn wereldse plannen, verlangens en werelds leven en denken, naar wereldse normen. De wereld is dood voor hem en hij is dood voor de wereld. Hij is als dood voor wat de wereld hem nog kan bieden. (15) Naar een kerk gaan of religieus zijn betekent nog niets. Maar men moet weten of men een nieuwe schepping is geworden, een echte plant met wortels! Iedere christen moet weten hoe hij vroeger leefde, en hoe hij nu leeft, en wat er allemaal is veranderd in zijn leven. Hij moet de rekening van een ander niet maken.

GODS BARMHARTIGHEID

(16) Paulus wenst de Galaten Gods vrede en barmhartigheid toe, indien zij zijn brief zullen geloven. Hun houding tegenover God zal verder genezen! Het is Gods barmhartigheid. Het woord “Barmhartigheid” is in het Oude testament afgeleid van het woord “Baarmoeder”. Het betekent een beschermd en gekoesterd leven. Gods bescherming is zeer belangrijk in een gevaarlijke wereld waarin we vandaag leven. Een wereld vol van ongeluk, tegenslag, ziekte, moord enz. (2 Tim.3)

BENT U GETEKEND DOOR CHRISTUS?

clip_image052(17) De apostel hoopt dat men hem niet meer zal lastig vallen met dit soort dwalingen, die bij hem verdriet veroorzaken. Paulus draagt littekens op zijn lichaam, omwille van het volgen van Jezus. Dit vers kan dienen als een bemoediging voor hen die het lezen, want allen die Jezus volgen dragen littekenen van Jezus hetzij uitwendig of inwendig. Deze littekenen kenmerken ook dat iemand een slaaf van Christus is. Paulus kreeg letterlijk slagen, geselingen en dergelijke, welke littekenen nalieten.

Het woord “litteken” werd ook vertaald als “merkteken”. In de tijd van Paulus kregen de Romeinse soldaten een brandmerk dat hun overste aanduidde. Ook slaven kregen een brandmerk met de naam van hun eigenaar. In deze optiek is het goed te begrijpen wat Paulus bedoelde met “ de littekenen van Jezus”. Paulus was eigendom van Christus als u en ik!

R.GAYTANT Voorganger

DE EERSTE BRIEF VAN PAULUS AAN TIMOTHEUS

DE EERSTE BRIEF VAN

PAULUS AAN TIMOTHEUS

paulus schrijvend tijdens huisarrest

Wij mogen deze brief als een zuiver herderlijke brief beschouwen. Timotheus was de zoon van een Griekse vader en een Joodse moeder. Aldus had hij een goede opvoeding genoten, werd niet helemaal op Joodse wijze onderwezen door moeder en grootmoeder, maar niet besneden,en kwam pas later tot geloof in Jezus Christus door de verkondiging van Paulus. Hij reisde met Paulus en had ook veel aan hem geleerd. De twee brieven werden geschreven enige tijd voor het sterven van de apostel in het jaar 66 n. Chr.

HOOFDSTUK 1

Paulus schrijft als een apostel, door God aangesteld. Hij ziet God als onze redder, en Jezus als onze hoop. Hieruit blijkt dat de apostel sinds zijn bekering, wist dat God zijn redder was, en dat Jezus zijn hoop en verwachting was voor de toekomst. Wie Jezus nu niet verwacht, en niet uitziet naar Zijn komst, begeert nog teveel van deze wereld, waarin wij leven.(1).

“Timotheus, mijn waar kind in het geloof”! my own son in the faith:

(2) Paulus weet dat Timotheus nu werkelijk tot geloof is gekomen, ondanks dat hij een godsdienstige opvoeding kreeg, als dit niet waar zou zijn, dan zou Paulus hier leugens hebben geschreven. Kinderen Gods herkennen elkaar mag je zeggen. Hier staat een hebraïsme; Al had Paulus geen kinderen, hij keek naar Timotheus als naar een eigen zoon, door een geestelijke familieband. Waar is die band vandaag?

Zijn ze goed bezig in Efeze?

Timotheus kreeg van Paulus de raad om nog in Efeze te blijven. (3) Hij bedoelde namelijk om bijzonder waakzaam te zijn over het afwijken, van de gezonde leer. (4) Ook andere praktijken als het stamboomonderzoek werd wellicht verkeerd gebruikt, want ook in de Bijbel staan er stambomen tot ons nut. Het zich bezig houden met het lezen van “fabels” of “mythen” bracht moeilijkheden en verwarring. Hieruit kunnen wij weten dat het om Joodse christenen ging.( afb. Theater Efeze)

2Pe 1:16 Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit.

Paulus schreef letterlijk “mythen”. Mythen zijn verhalen zonder reële gebeurtenissen. Zo gebruikte Plato dit soort verhalen, om “zijn” waarheid naar voor te brengen.

Paulus is uitgesproken tegen de mythen, filosofische boeken, en dit soort verhalen, want in de Bijbel staan geen mythen! Onder de eerste christenen, waren er Joden die hielden van hun leerboeken, als de Talmud, in plaats van de Tenach.

Paulus kende die Talmud, en was leerling geweest bij Gamaliël, een van de schrijvers van de Talmud.

De Talmud, een kerkboek van de Joodse godsdienst, met eigenhandig onderwijs van de Farizeeërs! Nadat Paulus zich had bekeerd, schreef hij het volgende naar de christenen:

4 Ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees vertrouwen te stellen. Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer:

5 besneden ten achtsten dage, uit het volk Israel, van de stam Benjamin, (3-#6A) een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, 6 naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk.7 Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. 8 Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen,Fil.3

Al zijn theologische studies, waarvoor hij naar Jeruzalem werd gezonden door zijn vader, was verloren tijd!

KOMT DE ANTICHRISTELIJKE LEER VAN DE FARIZEEERS TERUG?

 

De antichristen, de moordenaars van Jezus keren terug onder een politieke mantel.

Volgens een Joodse schrijfster Sherry Shriner, is er vandaag een verband tussen de NWO en de Jeruzalemse Talmoed.

Wat is de Talmoed?

Sommigen stellen  vast dat de Talmoed een satanische versie is van de Torah, de wet van Mozes. Deze Talmoed is het aangepaste onderwijs van de farizeeërs, welke ook vandaag nog in Israël word aangeleerd, in plaats van de Tenach. Te= de wet, na= de profeten, ch= de schriften. De Talmoed is ook de basis van de Joodse wetgeving en politiek.

In de Talmoed staat vandaag dat Jezus een afgod is, en die Hem dienen afgodendienaars zijn. Vandaar dat Jezus tot twee gemeenten in Openbaring spreekt over een synagoge des satans! Vandaar dat de apostel Johannes toen al sprak over antichristen.

Het verband tussen de NWO en de Talmoed.

Ex-president Bush nam de zeven Noachidische wetten aan welke in de Talmoed staan beschreven, en werden in de Amerikaanse wetgeving opgenomen 1991 en tevens als basis voor de Nieuwe Wereld Orde. Overtreding van die wetten zullen bestraft worden met onthoofding! (Cfr.Openbar.)

Wat is er nog aangenomen door deze elitegroep?

Mensen uit deze Elite zweren trouw aan de satan met allerlei rituelen, door offers te brengen en bloed te drinken. In de Talmoed staan zulke rituelen beschreven, en wijzen naar de oude praktijken van de “Moloch” met de kinderoffers. De antichrist komt zeker uit deze kring. De profeet Daniel bevestigd dit als volgt over de antichrist, welke Joods bloed zal hebben.

Da 11:38 Maar in hun plaats zal hij de god der vestingen vereren: de god die zijn vaderen niet gekend hebben, zal hij vereren met goud en zilver en edelgesteenten en kostbaarheden.

 

Die god der vestingen is de satan en zijn kerk.(Cfr.studie van de profeet Daniel blz.37)

Daardoor zullen de Joden de antichrist zien en aannemen als hun Messias!

Zo stellen wij vast dat deze oude valse leer bij Gods volk terug is.

Wie in Israël de Talmoed niet erkend, kan moeilijk aangenomen worden als zijn de Joods.

Bij ons zijn er zuivere bedoelingen schrijft Paulus. (5) Het doel van de verkondiging (“vermaning”) gebeurt met liefde uit een gezond denken, een goed geweten, zonder bijbedoeling van eigenbelangen, en uit een waarachtig geloof in Christus. Een geloof niet alleen uit woorden, maar ook uit daden!

 

Opgelet voor prediking zonder geestelijke inhoud ! (6,7)

Timotheüs diende waakzaam te zijn voor hen die andere bedoelingen hadden bij hun spreken in de gemeente. Ze wilden leraars zijn van de wet, zonder te beseffen waarover ze spraken, doch waren wel gesteld op hun eer. Ze konden niemand helpen of adviseren vanuit de waarheid, ze vervielen tot hun eigen ijdele filosofie. Het gevolg is eindeloze discussies en gekwetste mensen. Ze waren ontspoord en afgedwaald van de waarheid, ze waren er zich helemaal niet van bewust. Zo is er ook waakzaamheid nodig over de kwaliteit van de predikers.

De wet is goed, maar…..

 

(8,9) Wellicht had men Paulus verweten, dat hij de “wet” niet meer stelde tot het bijzonderste in de leerstellingen. Hierop wijst Paulus naar de functie van de wet. De wet is goed, leert hij, als men de wet altijd correct toepast.

Paulus legt uit waarom God de wet heeft gegeven, en waarom die wet er niet is voor de rechtvaardige!

Wie tot geloof in Christus is gekomen, heeft vergeving ontvangen, en is vrij van de vloek van de wet. Die wet kan en zal hem niet meer veroordelen.

De wet is er voor…..

(10) De wet is er voor de goddelozen, en dan komen er tal van uitgesproken soorten zondaars, die een profiel geven van onze hedendaagse maatschappij: moordenaars, echtbrekers, pedofielen, zielverkopers of slavendrijvers, ook gijzelingsacties, waarbij mensenlevens in gevaar worden gebracht, kinderverkopers,homofielen, incest enz.

Onder de moordenaars van vader of moeder, bedenken wij niet alleen, zij die het letterlijk doen, maar ook hen, die door hun gedrag de dood veroorzaken van hun ouders!

(11) Ook alles wat ingaat tegen de gezonde leer van het N.T. Ook de schijnheilige oudsten en evangelisten die dwalingen brengen en leren, je eigen verlossing te moeten verdienen of die leren dat iedereen behouden is, enz.

Het evangelie dat ik breng schrijft Paulus, is een evangelie van Gods heerlijkheid, van Gods genade voor wie in Jezus gelooft.

(12) Paulus had een sterke overtuiging en werd door de Heer in staat gesteld voor deze bediening van het evangelie, en hij dank de Heer hiervoor. Zijn bediening is in feite telkens de genade te mogen verkondigen.

Telkens bij een terdoodveroordeelde komen in een gevangenis en vertellen dat hij nu vrij is, door de genade van de Koning Jezus.(13,14) God is ook mij genadig geweest, schrijft hij, want ook ik was een vervolger, een geweldenaar.

Ik deed het uit ongeloof en onwetendheid. Paulus begreep goed wat genade betekent, want hij was eerst een vijand van de levende God en Jezus. Onwetendheid is als duisternis beschreven in de Bijbel.

Joh 8:12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

(15,16) 15 Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem.

Ik was een van de ergste zondaren zo vermeld Paulus, en toch was God mij genadig. Zo is er voor iedereen genade mogelijk, ook voor een Dutroux en zoveel anderen, als ze willen geloven in de Bijbel en zonde belijden!

God kan van de grootste moordenaar, de beste evangelist maken, dat kan alleen God.(17)

De opdracht van Timotheüs

(18) Timotheüs dient nu de opdracht te volbrengen, die mensen welke ontspoord waren opnieuw op de sporen te krijgen. In de gemeente kunnen er altijd mensen zijn, die compleet afgeweken zijn van de waarheid, doch dan is er werk om in alle liefde deze mensen opnieuw op de goede weg te plaatsen. U kunt het, schrijft Paulus, u hebt die gaven bij profetie, en ik weet het is een lastige en moeilijke, maar een goede strijd in vertrouwen en onder leiding van de Heer.

(19,20) Er zijn er zegt Paulus, die de strijd in eigen kracht hebben gestreden, ze hebben eigen beslissingen genomen, en God niet op de eerste plaats blijven zetten, verkeerde keuzes en stappen gezet. Ze werden moedeloos en lopen vast. Hun geloof heeft schipbreuk geleden, in een plotse storm van moeilijkheden gekomen en op een zandbank van eigenzinnigheid vastgelopen! Dus opgepast Timotheüs, wees sterk, moedig en hou vast in vertrouwen op God, en verwacht Jezus!

De apostel noemt er wel twee voorbeelden bij, namelijk een zekere Hymeneus en een Alexander. Hymeneus geloofde niet in een opstanding van doden, bracht ernstige dwaling en sleepte anderen mee in de afval. Valse profeten mogen wij bij name noemen, het kan veel kwaad voorkomen. Over Alexander is weinig zekerheid over wie het gaat. Paulus heeft hen aan satan overgegeven. Dit betekent dat hij deze mensen uit de gemeente plaatst en onder vloek overgeeft aan de macht van satan, omwille van hun valse leer, maar ook het kwaadspreken van Paulus en zijn prediking wellicht. Ze worden aan geestelijk en lichamelijk verderf prijs gegeven. Dit is een zeer ernstige zaak. Het is uiteindelijk wel de bedoeling dat zulke mensen nog tot inkeer komen, en inzien dat ze zondig bezig zijn, en anderen misleiden. Vandaag lopen zulke mensen van de ene naar de andere gemeente, en de schade is groot!

Ga 1:8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!

 

 

HOOFDSTUK 2

De apostel schrijft nu verder een reeks richtlijnen over het gedrag van christenen in de gemeenten. Hij doet een oproep in verband met het gebed. Je kunt begrijpen dat Paulus leefde in een tijd van veel afgoderij, een tegenwerkende overheid met een eigen cultuur en andere geloofsopvattingen. Het christendom stond in zijn eerste schoentjes, maar het groeide verder en kon niet meer worden verhinderd.

(2) Paulus vraagt aan Timotheüs de gemeente te laten bidden voor alle mensen. Onder dankzegging voor alle mensen, dienen wij te begrijpen, dat wij met dank over God spreken tegen de mensen. Dank zij God hebben wij vandaag nog een zekere welvaart en vrede. De ongelovige moet beseffen dat hij dankzij God nog leeft! Hij noemt hier op de eerste plaats koningen, regeringsleiders, ministers, en alle mensen die gezag dragen. Er zijn landen die de ware christenen vervolgen, openlijk of in het verborgene, toch roept hij op te bidden voor hen.

Wat bidden wij voor de ongelovige overheid?

(2b) Opdat wij in een rustig en vrede vol leven ons geloof kunnen beleven. Bidden wij ook voor onze ongelovige familieleden? Het eerste en bijzonderste gebed dat men doet voor een ongelovige, is een gebed naar de wil van God: Dit is opdat deze ongelovige tot erkenning van de waarheid zou komen. Geloven dat de Bijbel het woord van God is. God wil dat ieder mens behouden zou worden. Wij moeten niet in de eerste plaats gaan bidden opdat God de problemen van de goddeloze zou oplossen. Want zonder echte wedergeboorte komen er toch nieuwe problemen, tegenslagen of ziekten.(Ps.119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.)

(5) Er is maar één weg, één mogelijkheid tot behoud, de weg door geloof in Jezus Christus. Paulus accentueert dit vers door te zeggen: Ik spreek waarheid en geen leugen. Velen hebben moeite met dit vers, bijzonder de staatskerkelijke en politieke overheden. Het Bijbelvers werkt de weg tot het grote nieuwe Babel tegen, en de komende wereldkerk. Mt 7:14 want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Opnieuw zien wij dat de Bijbelgetrouwe christenen, een minderheid zullen zijn in de maatschappij.

Het gedrag van mannen en vrouwen.

(8) Paulus leert dat de mannen overal in alle gemeenten of ook thuis zouden bidden met opgeheven heilige handen, of knielen. (Paulus in Milete). Men bidt niet met een hart, vol nijd en haat. Belangrijker is het met die “heilige” handen te bidden. Bidden en in ruzie leven met een broeder of zuster, is een onheilig bidden. Het lijkt er wel op dat de “verhouding” belangrijker is dan de houding. De Verhouding van de bidder tussen God en mensen.

 

 

 

(9-15) Tot de vrouwen heeft Paulus wat meer te zeggen. Het eerste wat hij bedoeld is dat de vrouwen zich mooi, deftig en zedig dienen te kleden. Matige versieringen dragen, niet de ogen uitstekend voor de andere gelovigen. Pikante kleding is niet gepast voor de zusters. Het mooiste van de vrouw komt tot uiting door haar vriendelijkheid en dienstbaarheid, en niet door de laatste dure mode te dragen.

De vrouw laat zich onderrichten, en gaat niet zelf onderwijs geven in de gemeentesamenkomsten en zal ook geen gezag oefenen of baas spelen over de man. Ze zal zich rustig houden in verband met de gemeenteleiding. Ze kan wel evangeliserend werken tegenover de ongelovigen en hen in de waarheid leiden.

De apostel geeft hieraan een nodig woordje uitleg, waarom God dat zo wilt. Hij verwijst naar de zondeval, want Eva heeft zich laten verleiden tot ongehoorzaamheid aan God.

(15) Ze zal kinderen baren, onder dit beeld moet men ook het volgende begrijpen: Het baren, verzorgen, opvoeden en het onderwijzen van haar kinderen en daarbij thuis gelukkig zijn.

Ze zal hoegenaamd niet behouden worden door het baren van veel kinderen, want dan zou de man niet kunnen behouden worden! Indien ze blijft vertrouwen op de Heer in heiliging, dan zal ze ook behouden worden.

Het was dus ook niet een soort van “behouden” of zorgeloos kinderen baren. (Verkeerd in de Voorhoeve vert.)

Dit zijn allemaal argumenten die Paulus aanhaalt, om aan te tonen dat haar verantwoordelijkheid niet ligt in de gemeente, maar bijzonder in haar gezin en haar huwelijk. De satan zoekt altijd om het gezin te destabiliseren, op gelijk welke wijze. De anticonceptiepil en de emancipatie van de vrouw, veranderde de ganse hedendaagse samenleving, maar niet ten goede!

Zij dient de kinderen op te voeden in het licht van de Bijbel. In die tijd waren ook de gezinnen groter, minder luxe, dus meer handwerk. Er was toen ook nog geen gezinsplanning als nu. God kijkt normaal naar een vrouw, en ziet er een vruchtbare moeder in.

Het moederschap was toen nog een primaire volle dagtaak van de getrouwde vrouw.

De lof van een degelijke moeder kan men vinden in spreuken 31.

 

De tijden zijn veranderd, doch de Bijbel niet en God ook niet!

HOOFDSTUK 3

Opzieners, Oudsten

Het is een heel voorname taak om verantwoordelijkheid te dragen in een plaatselijke gemeente. Het zijn mensen die leiding “geven”, maar niet die de leiding “hebben”, want Jezus zelf heeft de algemene leiding!

Paulus geeft hier de nodige instructies aan Timotheüs, vooraleer hij zal overgaan tot het aanstellen van oudsten en diakenen, dus geen verkiezing. Opziener in het Grieks is “Episcopos” vandaar de titel bisschop, doch niet op de wijze welke Rome er heeft van gemaakt. Er kunnen er twee of drie zijn, naargelang de groei van iedere plaatselijke gemeente. Een bisdom is dus niet Bijbels of christelijk, maar ontstaan onder politieke invloed. Apostel of opziener blijven evenwaardig, Petrus noemt zich dan ook medeoudste (1 Petr.5:1). Petrus was dus geen paus, of valse profeet!

DE BIJBELSE VOORWAARDEN

Wij vinden tal van voorwaarden waarmede Timotheüs dient rekening te houden om in de huisgemeenten oudsten aan te stellen.(3-7)

 

Onbesproken: Een goede faam hebben. Hieruit komen tal van vragen los. Kan iemand die gescheiden is en hertrouwd toch nog opziener worden? Ja, enkel als zijn huwelijk door overspel van de partner is gebeurd. Ja, indien hij ongehuwd, of hertrouwd met een christenzuster.

Een man met twee of meer vrouwen is verboden, want toen was dat ook geen uitzondering.

Nuchter: Dit heeft te maken met het waakzaamheid, kunnen toezicht houden, en indien nodig kunnen optreden.(SVV)

Matig: Iemand met gezond verstand, verstandig en ook lichamelijk gezond.

Beschaafd: Iemand met manieren en een zekere ontwikkeling, ordentelijk.

Gastvrij: Welwillendheid om mensen te ontvangen in verband met het werk van de Heer. Samenkomsten aan huis is een voorbeeld.

Bekwaam om te onderwijzen: Het dienen mensen te zijn die in staat zijn, om te studeren en de Bijbel biddend en diepgrondig te onderzoeken. Het is van groot belang dat dit ernstig genomen wordt. Het is noodzakelijk de nodige tijd en ijver aan de dag te leggen. Het getuigen in het dagelijkse leven, is hier de beste Bijbelschool.

Geen alcoholisten, opvliegende mensen of ruziezoekers, vriendelijk, opgelet voor de geldzuchtige, goede vaders.

Vader met gezag: Zijn eigen huis goed besturen, en de kinderen onder gezag brengen, zolang ze thuis zijn. Dit is vandaag een probleem, want de opgroeiende kinderen worden in grote mate ongehoorzaam en opstandig. Paulus gaat daarover verder in zijn tweede brief.

Geen pasbekeerde. Minstens enkele jaren wedergeboren christen zijn. In de gunstige zin bekend zijn onder het volk. Opgelet, voor hoogmoedig gedrag tegenover de broeders en zusters. Opgelet voor een oordeel zoals satan ontving, door in de strik van hoogmoedigheid te lopen.

Diakenen

(8) Het lijkt ook logisch dat deze kandidaten, ongeveer aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen en een proefperiode krijgen. Het is in feite een algemeen dienende functie met praktische taken. Deze praktische taken waren: Het beheren van de giften voor de armen, het verzorgen van armen en ziekenzorg in de gemeente. Ze dienden te letten voor de opvang van vreemdelingen. Onder die vreemdelingen werd begrepen de gevluchte christenen, die in levensgevaar kwamen. Ook het algemeen opdienen van de maaltijden. Hun taak was ook het overbrengen van apostolische brieven tussen de gemeenten.

Wij dienen te letten op het woordje: “Evenzo”, daarmee bedoelt de apostel net zoals bij de aanstelling van de opzieners dienen ook hier dezelfde regels dezelfde regels.

11 Evenzo moeten hun vrouwen zijn: waardig, geen kwaadspreeksters, nuchter, betrouwbaar in alles.

Het woord “hun” staat niet in de grondtekst, maar werd door de vertalers terecht eraan toegevoegd. Het valt wel op dat Paulus niet vooraf over de vrouwen van de oudsten heeft gesproken. Waarom dan wel bij het diakenambt? Wel, als het bij de diakenen zo moet dan zeker ook bij de opzieners.

De eerste diakenen in handelingen 6, waren allen mannen, en werden met het ambt als diaken aangesteld met een handoplegging.

Nergens in de Bijbel vinden wij een aanstelling van vrouwen met het ambt als diaken.

Wat we wel vinden zijn de algemene diaconale taken die ook door bepaalde zusters werden behartigd. Sommige zusters noemde men dienaressen, welke ook met Diakonos werd beschreven, dus met een diakentaak.

1 Ik beveel Febe, onze zuster, tevens dienares der gemeente te Kenchreeen, bij u aan, 2 dat gij haar ontvangt in de Here op een wijze, de heiligen waardig, en haar bijstaat, indien zij u in het een of ander mocht nodig hebben. Want zij zelf heeft velen, ook mij persoonlijk, bijstand verleend.Rom.16

Opgelet voor loslippige kwaadsprekerij. Dit kan veel kwaad bloed maken, en veel schade aan een gemeente toebrengen.

(13) Zij die goede diensten hebben bewezen worden gewaardeerd, krijgen eer. Het woord ereplaats is zeer misleidend, want het zou doen denken aan de ereplaatsen in de kerken.(Luk.11:43). (16) Groot is het geheimenis van Gods vruchten in de mens: Christus. Op bijzondere wijze beschrijft Paulus hier Jezus als een geheimenis!

Hiernaast een beeld hoe men vroeger de kwaadspreeksters bestrafte.

HOOFDSTUK 4

Met sterke nadruk profeteert Paulus door de H.Geest hier over een komende demonische dwaling in de eindtijd, want anderen zullen ook wellicht leugenachtig hebben gesproken “in de Geest”. De jonge Timotheus is hierbij verwittigd, en bijzonder de christenen van de eindtijd.

Er komt afvalligheid van het geloof in Jezus Christus. (1-3).

Hoe is die afval mogelijk? Er zijn momenteel evangelisten,rabbijnen of theologen die geïnspireerd zijn door satanische machten. Ze zijn schijnheilig en trekken een groot publiek. Zwakke christenen hangen vlug aan hun lippen en vinden ze als hun idool, verwachten wonderen en krijgen schijnwonderen te zien. Het geweten van deze mensen is gebrandmerkt, ze werden gewetenloos. Vroeger merkte men de misdadiger met een merkteken op het voorhoofd, zo was dit voor iedereen zichtbaar. Hier is het gevaarlijker, men merkt het te laat op.

Ze verkopen hun sluwe leugens als waarheid. Ze veroorzaken veel verdriet onder christenen en afval.

De apostel haalt enkele voorbeelden aan van demonische leringen.

Het verbieden van het huwelijk.

Men leerde dat het dienen van God niet kon samengaan met seksualiteit. Seksualiteit werd aanzien als dierlijk, minderwaardig en zondig. Een zekere Montanus, wonende bij Laodicea, beweerde zelf de Parakleet te zijn, die Jezus zou vervangen op aarde en beweerde dat Jezus zou terugkomen in Pepuza. Het lijkt de stichter van een charismatische ketterij. Hij riep op tot vasten,boetedoening,onthouding van seks, en het huwelijk los te laten. Wellicht kwam dit onder de invloed van de “Cybele-cultus” met de castraten. Te Smyrna was er een heidense tempel van de godin Cybele. Daar werden op rituele wijze mannen ontmant als offer aan deze godin. Paulus bracht het in de Galatenbrief als een waarschuwing voor hen die de besnijdenis nog oplegden, en verwees hen naar de Cybele-tempel!

Het celibaat voortkomende uit dezelfde afgoderij, valt ook hieronder, en vele (60 a 80%) priesters met gezond verstand wijzen ook deze antichristelijke kerkelijke wet af.

Het verbieden van bepaald vlees te eten en wijn te drinken (K.J.vert.)

Sekten als de Essenen, Enkratieten, en nog andere, hadden strenge eetregels. Ook in Kolosse waren er nog Jodenchristenen die zich aan zulke on-Bijbelse regels hielden. Je hebt altijd christenen die niet willen luisteren, en sommige tradities blijven in ere houden. Alles is goed om te eten, indien men God ervoor wil danken. (4,5) Alle eten is goed, en zo leert ook God het in Zijn woord. Waarom zou de mens dit veranderen, Gods woord is heilig en waar!

Als gij Timotheüs deze voorschriften toepast, zijt gij goed bezig, en luistert niet naar de fabels, bijgeloof of nutteloze oude tradities van de oude vrouwen.(7).

20 Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen:21 raak niet, smaak niet, roer niet aan;22 dat alles zijn dingen, die door het gebruik teloorgaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen.Col.2

(8) Geestelijke training of lichamelijke training. Het oefenen van het lichaam of sport, is van minder belang, schrijft Paulus. Het lichaam gaat toch verslijten en oud worden. Alle vormen van Yoga en vele andere, met lichaamsoefeningen, maken niet gelukkig, en hebben geen eeuwigheidswaarde.

Paulus toont aan dat wij ons moeten oefenen in het toepassen van alles wat de Bijbel leert. Omdat dit oefenen, niet alleen is voor ons aardse leven, maar ook voor ons toekomstig leven met Christus. Ook is Bijbelonderzoek heel nuttig voor een gezond lichaam. Wij hebben onze verwachting gesteld op de ene levende God. Deze God is de redding voor alle mensen, indien ze willen geloven!(10)

(12) Niemand mag de jeugdige leeftijd van Timotheüs, nemen als voorwendsel om niet goed te luisteren naar wat hij u leert. Timotheüs was voorganger in Efeze. Leef voorbeeldig. Sommigen dachten vroeger dat men oud diende te zijn om met gezag op te treden in een gemeente!

De bijzonderste taak voor Timotheüs, was een onderwijzende taak en het vermanen te handelen naar wat hij leerde. Timotheüs had gaven ontvangen, Paulus kende ze, en raad hem aan ze zeker en veel te gebruiken. Paulus raad hem dit alles te doen met hart en ziel, niet uit plicht, of dwangmatig.

(16) Wijk niet af, handel zelf naar de leer en ge zult uzelf en de anderen behouden.

HOOFDSTUK 5

De weduwen

De raad van de apostel leert hem hoe hij moet optreden tegenover de gemeenteleden en leert hem rekening te houden met de omstandigheden van de mensen.

(3) Hier krijgen de weduwen speciale aandacht. De omstandigheden in die tijd zijn helemaal niet te vergelijken met de weduwen in onze dagen. Alleenstaande weduwen waren mensen die steun nodig hadden in hun oude dag. Er waren toen geen sociale voorzieningen.

Er dient gezorgd voor de weduwen die niemand hebben om voor hen te zorgen, dit zijn de echte weduwen. De kinderen of kleinkinderen dienden te zorgen voor de moeder die weduwe was geworden. Zij dienden te voorzien in haar levensbehoeften, en onderkomen.

De weduwe diende als plicht wel te tonen wat het betekent met God te leven,en als voorbeeld te zijn voor de kinderen.(4) Wij veronderstellen dat Timotheüs toezicht diende te houden op deze dingen in de gemeente. (5) De weduwe die niemand heeft stelt haar vertrouwen op God en bidt. Ze heeft verwachtingen. De goddeloze en losbandige weduwe is als levend dood.(6)

(8) Wanneer een christenvrouw niet zorgt voor haar huisgenoten, dan heeft zij haar geloof verloochend! Zij is nog slechter dan een goddeloze vrouw. Paulus leert dus, dat wanneer iemand zo leeft, zeker geen christen is of meer is! Dit is klare taal.

Wie werd in de gemeente als “weduwe” aangenomen?

(9,10) Ouder zijn dan zestig jaar en slechts met één man hebben geleefd. Men dient te weten dat ze haar kinderen goed heeft opgevoed. Dat vervolgde christenen met liefde bij haar welkom waren. Het begrip “de voeten gewassen”, was een vorm van de gebruikelijke beleefdheid. Ze hielp de armen en de hulpbehoeftige mensen. Nu waren ze zonder inkomen gevallen. Zulke weduwen dienden te worden geholpen door de gemeente.(Jac.1:27).

De farizeeërs maakten misbruik van de weduwen die hun eigendom dienden te verkopen om verder te leven. Ze zochten wellicht persoonlijk voordeel, en hun lange gebeden en deftige gewaden, waren oogverblinding om giften te bekomen? Hun gebeden waren innerlijk niet gemeend, maar hadden bijbedoelingen, de weduwen te misleiden. Deze weduwen waren te herkennen aan de schamele kledij.

38 En Hij zeide in zijn onderwijs: Wacht u voor de schriftgeleerden, die gesteld zijn op het wandelen in lange gewaden en op begroetingen op de markten,

39 en op erezetels in de synagogen en eerste plaatsen bij de maaltijden,

40 die de huizen der weduwen opeten en voor de schijn lange gebeden uitspreken: dezen zullen een zwaarder oordeel ontvangen.Marc.12

Verder: Matth.28:13

Onder het opeten kunnen wij “verteren” begrijpen, de oorspronkelijke tekst heeft het over hebzuchtigheid. De Schriftgeleerden hadden invloed op deze weduwen. Deze weduwen hadden bescherming nodig.

Flavius Josephus maakt melding van wetgeleerden die vrouwen overhaalden goud en purper te geven voor de tempel, en achteraf dit gebruikten voor eigen plezier!

De jonge weduwen

(11) Klaarblijkelijk wil Paulus voldoende aandacht geven aan dit punt. Hij geeft raad aan Timotheüs hoe hij moet omgaan met jongere weduwen in zijn gemeente.

De apostel is geen voorstander om de jonge weduwen in een soort vast dienstverband op te nemen in de gemeente voor diaconie.

Hij wijst dit principe af en geeft hierom ook redenen op, om die teleurstelling kunnen voorkomen.

Het is heel menselijk dat deze jonge weduwen, na enige tijd, toch een verlangen zullen hebben om bij een man te zijn, en zo de diensten aan de gemeente zouden verminderen of verwaarlozen.(13)

Ze zouden zich vervelen, lui worden, en zich bezighouden met roddel,kwaadsprekerij en onbehoorlijke dingen, en zich bemoeien met andere huishoudens en scheidingen veroorzaken. Ze zouden zich niet houden aan hun belofte, Christus te volgen en gelovig te leven!

Hertrouwen voor jonge weduwen is goed!

Paulus geeft een Bijbels advies. Hij wil dat de vrouw zich opnieuw herpositioneert

In de maatschappij. Het was een ernstig gevaar dat jonge weduwen, zonder inkomen een ongezonde situatie zouden vormen, zoals prostitutie om een zeker inkomen te krijgen.(15).

Het lijkt dus ook normaal dat de familie tijdelijk diende in te springen bij de jonge weduwen, opdat ze niet blijvend op kosten van de gemeente zou vallen.(16)

Over de oudsten en de gemeente. 1 Tim.5:17-25

Paulus geeft nu commentaar en onderricht aan Timotheüs, Oudste te Efeze, aangaande het gedrag en de houding van de gemeente ten opzichte van Oudsten of verantwoordelijken in de gemeente. (17-22)

Paulus staat erop dat de aangestelde oudsten, gerespecteerd zouden worden, en bijzonder zij die preken en onderwijs geven. Eerbied voor het werk welke oudsten die, goede boodschappen geven en betrouwbare Bijbelstudies doorgeven. Wanneer gemeenteleden geen belangstelling hebben voor de Bijbelstudies, dan is dit een ontmoediging voor wie onderwijs geeft.

De satan zal altijd werken met haat en nijd tegenover de betrouwbare sprekers, hij vind altijd mensen die hij kan gebruiken. Calvijn schreef destijds, dat er geen mensen waren die meer vals werden beschuldigd, dan Gods herders.

(18) De dorsende os, is een beeld waarbij dat dier ook recht had om te eten.

14 Zo heeft de Here ook voor de verkondigers van het evangelie de regel gesteld, dat zij van het evangelie leven. 1 Cor.9

De apostel maakt duidelijk dat een oudste met prediking en onderricht recht heeft op een inkomen. Hij dient daarom geen gebruik te maken van dat recht.

Wanneer er klachten zijn over oudsten, dan dienen er twee of drie getuigen te zijn, vooraleer het bespreekbaar zal worden. Wanneer een oudste of iemand anders, openlijk in zonde leeft, dient dit openlijk te worden berispt. Bv: Een vechtpartij in het openbaar, in de krant wegens diefstal, overspel enz.

Algemene raad

(21,22) De apostel adviseert met bijzondere nadruk dat hij Timotheüs nooit zou handelen met een eigen vooringenomenheid, vriendjespolitiek, of zou rekening houden met standing, bij het aanstellen van oudsten. bv: Dit is een rijke broeder en heeft veel invloed zou een grote steun kunnen zijn voor de gemeente, enz.

Timotheüs, diende nu op te treden zoals Paulus. Daarom dient hij alles wat Paulus schrijft goed op te volgen. Wees niet te vlug met handopleggingen. Soms zou men, ook vandaag al handoplegging doen voor alles en nog wat. Het is de bedoeling van Paulus, niet te vlug te zijn met handoplegging voor het aanstellen van oudsten, maar ook in het algemeen. Met handoplegging vormt men een geheel met de persoon, dus opgelet als de persoon occult is belast of erger. Men legt ook zijn handen niet op een hete kachel! (24,25) Je moet de mensen observeren, je ziet zo hun zonden of goede werken. Door handen op te leggen kun je deel hebben aan hun zonden.

HOOFDSTUK 6

Het dagelijks leven

(24,25) Timotheüs dient de houding van alle werknemers in zijn gemeente goede raad te geven in verband met hun betrekking tot hun werkgevers. Hij maakt onderscheid tussen gelovige en ongelovige werkgevers. Hij wijst erop dat ze attent dienen te zijn bijzonder bij de ongelovige bazen, dat Gods naam in ere blijft en dat de leer geen schade zou lijden door een opstandig of misdadig gedrag.

Maak geen misbruik bij uw gelovige bazen, die broeders zijn, maar wees voorbeeldige slaven, met een christelijk gedrag. Wanneer de verhouding tussen baas en knecht gezond is, daar is geen vakbond nodig!

PAULUS WAARSCHUWT

De jonge medewerker van Paulus, Timotheüs leert hoe hij inzicht kan krijgen bij mensen die de gemeente slecht kunnen beïnvloeden.

Indien iemand afwijkt van de gezonde leer, en daardoor de woorden van Timotheüs in twijfel zou trekken, en andere gemeenteleden op dwaalwegen brengt, dan moet je dringend optreden.(3)

De apostel toont welke kenmerken zulke personen vertonen.

 

Hij is opgeblazen, wat wijst naar hoogmoedigheid. Hoogmoed is een kenmerk van de mensen in de eindtijd! 2Ti 3:4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,

Bv: sommigen leren, als men niet in tongen kan spreken is men ook niet tot geloof gekomen. Dit is een oorzaak dat de ene zich boven de andere gaat stellen, dit is een wortel van hoogmoedigheid.

Bij het aanstellen van oudsten leert Paulus:

6 Hij mag niet een pas bekeerde zijn, opdat hij niet door opgeblazenheid in het oordeel des duivels valle.(1 Tim.3)

 

Hij weet niets: Zulke mensen leert Paulus, hebben weinig gezonde Bijbelkennis. Dit betekent dat zulke mensen nog teveel naar het vlees (werelds) redeneren, en niet naar de Geest. Ze stellen zich boven het Woord, en wijken af. Ze gebruiken Bijbelteksten die niet toepasselijk zijn enz. Ze zullen het gezag van Timotheus niet respecteren.

 

Zulke mensen komen graag met allerlei strijdvragen.(4)

2Ti 2:23 Maar wees afkerig van de dwaze en onverstandige strijdvragen; gij weet immers, dat zij twisten teweegbrengen;

Het zijn mensen die nijd en ruzie veroorzaken, momenteel is dit veelvuldig op te merken onder christenen. Ze strijden tegen elkander in plaats van te getuigen, en de goede strijd voeren.

Ze lopen het spoor van de waarheid. Ze houden zich niet aan de Bijbel alleen, maar organiseren en maken regels die we niet in de Bijbel terugvinden: bv: denominaties, allianties, oecumenische vergaderingen, enz.

Zulke mensen zien naar de financiële voordelen.(5)

Het evangelie mag zeker geen middel zijn om rijk te worden. Let op sommige hedendaagse evangelisten, die rijk zijn geworden en nog anderen ook zouden durven leren dat men als christen rijk kan worden!

Paulus bindt hieraan een voorwaarde, het evangelie kan tot zegen zijn, maar indien het gepaard gaat met tevredenheid. Men kan soms nooit tevreden zijn, en dat is een werelds streven. Je kunt immers niets meenemen uit deze wereld! (7) Doodshemden hebben geen zakken!

(8) Tevreden zijn met normale levensomstandigheden, dat leert Paulus. Levensonderhoud, onderdak, indien schulden, deze op tijd betalen, geen beursspeculaties, casino’s, lotto spelen, enz.

Rijk zijn of rijk willen worden, wat is zonde?

(9) Hier spreekt Paulus niet tot christenen die rijk zijn, maar wel duidelijk over mensen die jagen om rijk te worden! Dit is een groot verschil.

Paulus bedoelde een streven door allerlei inspanningen, en alle middelen daarvoor te gebruiken, dit zal uiteindelijk eeuwig verdriet brengen.

Velen hebben door dit streven langzaam hun geloof verloren, geld verdienen en winst maken was belangrijker dan God te aanbidden. Al hun tijd werd hieraan opgeofferd, en tijd voor God was er niet meer.

Het is een valstrik, bedenk hoe men vogels vangt met netten, zo vangt satan de mensen met de Mammon. Een economische crisis en een beurskrach wijzen vandaag in die richting.

Een christen leeft met andere levensdoelen!

Een christen mag ook genieten van deze wereld, maar het is niet zijn echte levensdoel. (11) Gij geheel anders…. Ontvlucht zo’n streefwereld! Jaag naar andere dingen leert Paulus, streef naar gerechtigheid,geloofsgroei, liefde onder elkander, doorzettingsvermogen, barmhartigheid. Dit is de goede strijd van een christen, vertrouwend op zijn Heer.(12) Hij neemt Jezus als getuige van wat hij schrijft.

Hij verwijst naar Jezus zelf, om zijn bevel kracht bij te zetten. Zijn bevel is, om die goede geloofstrijd te voeren, zoals Jezus, met een pijnlijke doornenkroon, ook niet angstig was voor Pilatus!

Jezus heeft ons ook gewaarschuwd

om niet angstig te zijn.

Lu 12:32 Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.

Vandaag zijn allerlei berichten, die de christenen als het ware angstig maken. Profetieën vervullen zich voor onze ogen.

Wij merken twee stromingen op onder christenen. De ene christenen willen er niets van horen, en steken hun hoofd in het zand als de struisvogel.

Anderen zoeken en speuren naar lichtpunten, omdat ze weten en beseffen dat de komst van Jezus nabij is.

19 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.2 Pet.1

Duisternis is onwetendheid, en het profetische woord geeft kennis en licht over de tijd waarin wij leven en de gebeurtenissen die zich voordoen!

Da 12:4 Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.

De strijd duurt tot de komst, de verschijning van Jezus, Hij die nu woont in een ontoegankelijk licht, waarvan de mens geen kennis heeft.

De rijke christenen.

(17-19) Paulus geeft een opdracht aan de jonge Timotheüs, zijn gezag uit te werken in de gemeente, ook tegenover de rijken. Geld geeft macht, en rijken laat zich niet altijd iets gezeggen, en kijken meestal met de neus in de lucht. Hij dient die mensen te leren hun vertrouwen niet te stellen op hun vermogen. Rijk zijn is niet altijd een voordeel, bekend wat Jezus heeft gezegd over de rijken in het algemeen: Mt 19:24 Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat.

Het oog van de naald is dat klein poortje in de stadsmuur te Jeruzalem.

Ze moeten beseffen dat God hen alles gaf met een doel.

Een correcte omgang met hun vermogen zal hen een zekere toekomst geven. Ze kunnen investeren in veel goede zaken. Ze mogen zich niet laten ontmoedigen door misbruik welke later aan het licht zou komen. Vrijgevigheid en mededeelzaamheid zijn werken die voortkomen uit hun geloof, zonder bijbedoelingen, maar wel bewijzen dat die mensen op weg zijn naar het eeuwige leven!

Bijbelgetrouw, enkel de schrift als gezag!

(20-21) Paulus leert die jonge dienstknecht van de Heer, om Bijbelgetrouw te blijven, en zich zeker niet te laten beïnvloeden door allerlei holle klanken en tegenspraken, ceremonieën en tradities,waarbij ze zich baseren op allerlei soorten van verkeerd begrepen Bijbelteksten. Daarbij zijn er die al compleet op hol zijn geslagen! Met “holle klanken” vinden wij in de grondtekst, de onverstaanbare klanken van kleine kinderen. Tongentaal?

DE HEBREEEN

clip_image002

De brief aan de Hebreeën is “waarschijnlijk” geschreven door de apostel Johannes. Hij valt met de deur in huis, let op zijn andere brieven, hij noemt zijn naam niet, zoals Paulus dat doet bij alle brieven, als inleiding. De apostel Johannes was wel de langstlevende apostel. In ieder geval de inhoud is veel belangrijker dan wie de brief heeft geschreven, het is toch geïnspireerd door God zelf.

Wie zijn die Hebreeën?

clip_image004Abraham kwam uit Ur, een stad bij de Eufraat, met veel afgoderij, als de maangod en nieuwe maansfeesten. Abraham werd een Hebreeër genoemd. Hebreeër betekent: “die van de overzijde gekomen zijt” God had hem geroepen van de “overzijde van de Eufraat”. (Gen.14:13). Abrahams nakomelingen, werden Hebreeërs genoemd, en zochten een land om te wonen. (Hebr.11:13-15). Hebreeën en Joden zijn verschillend, de naam van de Joden ontstond slechts later uit de naam Juda, Benjamin en Levi en werd voor het eerst vermeld in 2 Kon.16:6. Dus niet alle Hebreeërs waren Joden. Doch zij allen kenden de tempel,en al de rituelen volgens de wet.

HOOFDSTUK 1

(1,2) Wij kunnen al vaststellen dat de schrijver een bijzonder punt aanhaalt, namelijk de Goddelijkheid van Jezus, God heeft gesproken door de profeten, over de geboorte, het sterven van Jezus, en vandaag gaan vele profetieën ook nog in vervulling. Dan sprak God door Zijn zoon. Nieuwe profetieën zijn er niet meer! Paulus leerde dat de profeten (zij die spreken namens God) in het N.T. het woord mochten brengen en anderen het beoordeelden. Dit beoordelen bestond erin wat gezegd werd te toetsen aan het woord, de profeten,De Bijbel! Dus anders dan in het O.T.(1 Cor.14:32)(1 Cor.14:29)

Jezus werd erfgenaam van alles wat is, want Hij schiep de wereld.

Romeinen 8:17 Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.

(3,4) Jezus straalde de heerlijkheid van God uit, Onder “Afdruk” mogen wij begrijpen als het “karakter” van God. (Grieks) . Hij was het portret van God, geestelijk gezien.

Een christen dient dezelfde weg op te gaan, zijn karakter gaat langzaam veranderen, door te geloven in Jezus, het bekeringsproces. Het evangelie verandert mensen, niet de gevangenissen!

Efeziërs 4:28 Wie een dief was, stele niet meer, maar spanne zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftige.

Je kunt naar een kerk gaan, maar dief blijven! Geloven is iets anders!

18 En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.(2 Cor.3)

Christenen zijn niet meer in de duisternis, ze hebben na hun bekering inzicht gekregen. Ze werken de Bijbel niet tegen, maar verkondigen en leven vanuit de Bijbel alleen.(Joh.5:39)

Jezus bracht een nieuw verbond, de reiniging der zonden. De wereld was perfect geschapen, door de ongehoorzaamheid van de mens, kwam de wereld in verval, met ziekte en dood, en door Zijn verbond komt er een volledig herstel.

Jezus zit nu aan de rechterhand Gods, machtiger dan alle engelen. Hij heeft alles onder controle door Zijn “woord”. Wat een gerustelling voor allen die in Hem geloven.

(5-14). De schrijver staaft de godheid van Christus, door Bijbelprofetieën aan te halen. Hij overtuigt zijn lezers, Joden en anderen die tot geloof kwamen, de echtheid van zijn betoog: Jezus is God! Met dit punt hadden de Hebreeën het moeilijk. De Bijbel legt zichzelf uit!

Bijzonder vers 8: maar van de Zoon: neemt hij de Psalm 45:6,7 aan

6 Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig, uw Koninklijke scepter is een rechtmatige scepter.7 Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft, o God, uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen;

HOOFDSTUK 2

clip_image005(1-4) De schrijver maakt zijn besluiten. “Afdrijven” Schepen kunnen bij stormweer afdrijven door de stroming van het water, en de haven missen. Er zijn vandaag veel gedachtestromen, die afwijken van de Bijbel en het te laat opmerken. De boodschap van het evangelie is zeer ernstig en van kracht gebleken. Wie niet wilde luisteren naar de profeten werd gestraft, de wet was daar, met steniging als doodstraf. Wie vandaag niet gehoorzaam wil worden aan het evangelie, komt in het laatste oordeel.

Dus dient ieder mens nu zeker te luisteren naar de Zoon, die boven engelen werd gesteld. Toen waren er al Joodse christenen die de ernst van Christus’ verbond negeerden. God zelf getuigde van de waarheid door tekenen en wonderen te tonen door Jezus en de apostelen, en door degenen die de heilige Geest ontvingen.(4).

DE TOEKOMENDE WERELD.

(5) Het toekomstig duizendjarig koninkrijk op aarde zal dus niet onder engelen worden gesteld, maar wel onder gezag van mensen. Mensen die behoorden tot de gemeente van Christus op aarde en werden opgenomen. Want God heeft de mens niet verworpen. De aarde zal worden herbevolkt.

De schrijver haalt een Bijbeltekst aan om dat aan te duiden.”Ergens” staat:

Psalmen 8:4 Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet? 5 Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond.

Ook Jezus werd een korte tijd onder de engelen gesteld, dan met heerlijkheid gekroond, en alles ligt nu onder Zijn voeten.

(8) Tegenwoordig zien wij dit nog niet. Indien de mensen nu Jezus zouden zien, kwamen ze allen tot geloof! Mensen zien een Jezus in een kribbe of aan het kruis. (9) Wij zagen Jezus, een korte tijd toen hij beneden engelen werd gesteld. Hij stierf voor ons omdat God ons genadig zou zijn Maar dit is verleden tijd,

clip_image007De Vredevorst zal zich openbaren, en duizend jaar regeren in Jeruzalem, de stad Gods. De apostel Johannes schreef een boek over de openbaring van Jezus Christus! (10) God wilde dat Jezus de Leidsman zou worden van allen die in Hem geloven. God wilde zonen, waarvan Jezus de eersteling zou zijn in heerlijkheid, en God de gelovige zondaar genadig zou kunnen zijn, want de straf was door Jezus volbracht.

(11-13) Hij die heiligt is Jezus, bij de Joden betekent “heiligen” gereinigd zijn van zonden, of afzonderen van het kwaad. Het was voor hen de begeerte om vrijgemaakt van schuld voor God te staan. Het volk werd geheiligd door het bloed van het gebrachte offer in de tempel. Het offer is nu Jezus, het Lam Gods.

1 Johannes 1:7 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

(11) “allen uit één” Zij die “geheiligd” worden, zijn allen die geboren zijn uit God, en zijn één! Jezus noemt ons zonder schroom, broeders! Waarom noemt Hij ons broeders? Het was geprofeteerd tegen het volk Israel door de profeet Jesaja.

clip_image00918 Ziet, ik en de kinderen, die mij de HEERE gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot wonderen in Israel, van den HEERE der heirscharen, Die op den berg Sion woont. Jes. 8

(14) Jezus werd mens als wij. God werd mens! Waarom?

Het sterven van Jezus was een overwinning, wat velen niet begrijpen. Jezus, Zoon van God, diende mens te worden, om in de plaats van de mensen te kunnen sterven, hun doodstraf op zich te nemen. Die doodstraf kwam er door Adam, voor ieder mens die nog zou geboren worden. De ziel die zondigt zal sterven, dus wie zondigde niet? Wie zondigde viel onder de macht van satan.

1 Corinthiërs 15:22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

SATAN EN DE DOOD OVERWONNEN

14 Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen,Hebr.2

Hier krijgen wij meteen een beeld van de toekomst, waarbij de nieuwe mensen, niet meer zullen sterven, ze hebben eeuwig leven. Die nieuwe mensen, zijn allen die Gods woord geloofden.

2 Corinthiërs 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

De duivel zal geen macht meer hebben over de dood, dat is de toekomst. Jezus zal alle gelovige mensen die angstig waren voor de dood, daarvan bevrijden. Die angst voor de dood kwam omdat de mens die niet werkt, niet eet en sterft. Dus is hij een slaaf geworden, gedwongen om te werken. Dit wordt dan later anders!

(16) Er is geen ontferming over de gevallen engelen, maar wel voor de gelovigen, het nageslacht van Abraham. Dat was de eerste bedoeling van Jezus.

JEZUS ALS HOGEPRIESTER VOOR HEBREEËN

EN ALS MIDDELAAR VOOR DE HEIDENEN

1 Timotheüs 2:5 Want er is een God en ook een middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,

De schrijver haalt regelmatig in deze brief dit gegeven aan, om hen beter te leren wat de bediening van Jezus betekent. Zij kenden de dienst in de tempel met de priesters en de hogepriester.

(17,18) Jezus diende de rol van Hogepriester te vervullen. Hij diende eerst “in alle opzichten”aan zijn broeders gelijk te worden. Dat was Gods wil en was noodzakelijk. Hij diende mens te worden.

Wanneer wij zondigen, teleurgesteld worden, moedeloos worden, dan moeten wij weten dat Jezus, als hogepriester, daar is om voor ons te pleiten.

Hebreeën 7:25 Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

Wie in de put zit, kan geholpen worden door iemand die niet in de put zit, die hoger staat, en een hand geeft en macht heeft, ja Jezus heeft alle macht!

Zijn broeders waren allen zondaars. Jezus was zonder zonde, daarom stierf Hij uit vrije wil! Toch werd Jezus ook in alles verzocht en waren er aanleidingen tot zondigen.

Hij kon wonderlijk van het kruis zijn afgekomen, maar dat niet zijn doel!

Hebreeën 7:17 Want van Hem wordt getuigd: Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchisedek.

clip_image013

Melchisedek was de koning en priester van Jeruzalem. (Gen.14:18). Die ordening betekende een “eeuwigheidstatuut”. Melchisedek betekent gerechtigheid. De paus is een valse koning en priester, die in de plaats van Jezus wil staan. “Antichrist” De grote misleiding voor de joden, die de opstanding van de vorige paus als een Messias kunnen aannemen;

De hogepriester was het hoofd van alle priesters naar de ordening van de stam van Levi. Jezus kwam uit de stam Juda, waar de koningen uit voortkwamen. Het priesterschap van Melchisedek was anders dan de Levitische priesters, de eerste waren priester en koning.

Deze Melchisedek, koning en priester in Jeruzalem, kan een beeld van Jezus zijn, let op wat Petrus schrijft:

9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht:10 u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.1 Petr.2:9-10

De gemeenteleden dat zijn priesters naar de orde van Melchisedek, voor eeuwig! Het Katholieke ongehuwd priesterschap heeft niets te maken met het Bijbelse christelijke priesterschap. (Cybele).

Jezus zou een barmhartig en getrouw hogepriester worden, na Zijn opstanding.

Niet alle hogepriesters waren trouw aan God, of barmhartig, denk aan de onbarmhartige Kajafas.(Joh.18:14).De hogepriester diende eerst te offeren voor zijn eigen zonden,dan voor de zonden van het volk, voor vergeving van zonden bij God.

De hogepriester had toegang tot God en deed voorspraak. Hij was een middelaar tussen God en mens.

Hij offerde een stier, 14 Maar het vlees van de stier, zijn huid en zijn mest zult gij met vuur buiten de legerplaats verbranden; het is een zondoffer.Ex.29

Zo werd dan Jezus het offer op Golgotha, buiten de legerplaats!

HOOFDSTUK 3

Het vorige hoofdstuk eindigde met verzoekingen die ook Jezus had gekend tijdens Zijn aardse leven. Het eerste vers begint met een raadgeving welke men dient op te volgen wanneer ons geloof beproefd word. Op vele wijzen kan ons geloof beproefd worden, niet alleen bij een tegenslag, maar vele christenen worden soms ontmoedigd wanneer zij kijken naar broeders of zusters die zich soms on-Bijbels gedragen, samenkomsten verzuimen, geen liefde meer voor de gemeente, enz. (1) De raad die de Schrijver geeft aan die eerste messiaanse christenen, welke hij “heilige broeders” noemt:

clip_image015

richt uw oog op de apostel en hogepriester onzer belijdenis, Jezus,

In de ogen van die Joden, diende Jezus nog gestalte te krijgen, ze keken nog meer op naar Mozes. Ze leefden in Turkije, omdat ze gevlucht waren voor de Romeinen, na de tempelvernietiging. Ze werden aanzien door de andere Joden als verraders, omdat ze vluchten en niet streden.

Ons richten betekent, zien en overdenken wat Jezus deed en leerde. Jezus was een gezondene (apostel) en hogepriester ook wij zijn gezonden!

Gods woord is ons kompas, velen weigeren dit kompas, en daardoor heeft hun werelds leven in Gods ogen, uiteindelijk geen zin gehad. Zonder kompas bereik je de verkeerde haven; Wij bedenken het doel van ons geloof eclip_image017n de hemelse roeping na te streven. (Geen kerkelijke roeping) Ons doel is eeuwig bij de Heer te zijn in grote heerlijkheid, in het hiernamaals, het nieuwe Jeruzalem!

2 Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.Hebr.12

(2) Zoals Mozes trouw bleef aan zijn opdracht, zo is ook Jezus trouw aan Zijn opdracht gebleven. Zo is dit een voorbeeld voor ons, dat wat je ook doet voor Jezus, trouw blijft in wat u doet in gemeenteverband voor Hem. Iedereen is een deel van dat lichaam.

Jezus ontving meer heerlijkheid dan Mozes, beiden trouw, maar hun opdracht lag anders, zo neemt de schrijver dit als voorbeeld, om trouw te blijven aan de opdracht welke iedere christen kreeg: Mattheus 28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Het huis van Jezus bevatte alle volkeren, dat van Mozes, slechts Gods volk, Israël. Dit kunnen Joden nog steeds niet goed aannemen. Mozes was Gods knecht, Jezus was Gods zoon.

(4) Bouwheer en huis. De eer gaat naar de bouwmeester, niet naar het huis. God is de bouwmeester van alles wat is. Wij bouwen geen kathedralen, grote kerken of tempels.

5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.1 Pet.2

(5,6) Mozes deed zijn werk in het huis van God, de tabernakel, en dat was goed. Christus doet ook Zijn werk, als zoon van God in Zijn huis. Dit nieuw huis is de gemeente. Wij moeten ons verder richten en de vreugde van de hoop blijven vasthouden. Wij dienen te volharden in de gezonde leer, en de aardse nadelen van een christen geduldig blijven verdragen, meer en meer komen er antichristelijke wetten gestemd door goddelozen.

DE HEILIGE GEEST WAARSCHUWDE ISRAEL

clip_image019EN WAARSCHUWT VANDAAG DE GEMEENTE!

(8) verhardt uw harten niet, zoals bij de verbittering,

ten dage van de verzoeking in de woestijn,

Eerst dient men te begrijpen dat wie de Geest wil begrijpen, ook eerst de Geest moet hebben ontvangen. Wie de Geest niet heeft ontvangen, kan de Bijbel wel verstandelijk benaderen, filosoferen, maar zal niet tot rust komen en Gods leiding in zijn leven ervaren.

Hier gaat het om persoonlijke inzet, en iedereen wordt gewaarschuwd. Iedereen heeft de keuze, en maakt zijn keuze tegenover wat God wil. Onder het woord verharding begrijpen wij ook koppigheid. Halsstarrig vasthouden aan eigen wil, principes,tradities, gewoonten en slechte karaktertrekken, dit is de Geest tegenwerken.

Christenen mogen niet zijn als een perzik, aan de buitenzijde fluweelzacht, en als men eens beproefd, en men prikt met een naald, dan gaat alles vlot, maar als men verder doorprikt, meer inspanning of beproeving,dan botst men op de harde steen, een hard hart van eigenzinnigheid. Zo kun je een christen zijn met grenzen, die Jezus bij die mens niet mag overschrijden. Bv: Vergeven is niet altijd gemakkelijk, Jezus vraagt te vergeven, en men wil of men wil niet.

9 En laten wij de Here niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de slangen.10 En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel.11 Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is.12 Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.1 Cor.10

clip_image023

De beproeving en verbittering van het aardse leven.

16 Doch zij, onze vaderen, handelden misdadig en verhardden hun nek en luisterden niet naar uw geboden;17 zij weigerden te horen en gedachten de wonderen niet die Gij onder hen gedaan had, en verhardden hun nek en stelden in hun weerspannigheid een hoofd aan, om terug te keren tot hun slavernij. Maar Gij zijt een God van vergeving, genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en hebt hen niet verlaten. 18 Zelfs toen zij zich een gegoten kalf gemaakt hadden en zeiden: dit is uw god, die u uit Egypte heeft gevoerd, en, toen zij grote wandaden bedreven, 19 hebt Gij toch in uw grote barmhartigheid hen niet in de woestijn verlaten. Nehemia 9

Het volk Israel, werd ongehoorzaam, en de wonderen die God in hun midden deed veranderde hun denken en handelen niet. Zo is een genezingswonder of ander wonder geen garantie voor behoud.

Hun beproeving was eens het uitblijven van Mozes op de berg, satan was erbij om ze te misleiden en te laten afdwalen. Precies gebeurt vandaag hetzelfde, men dwaalt af van Gods belofte van Zijn wederkomst, en wil een hoofd dienen, het religieuze staatshoofd van het nieuwe Babel.

(9-11) Veertig jaar lang zagen ze Goddelijke werken, welke ze negeerden, en ze werden heel opstandig tegenover Gods knecht Mozes. Nooit zullen zij tot mijn rust ingaan!

Dit is niet behouden worden!

God kreeg een afkeer van dit geslacht. Ze dwaalden af, typisch voor schapen, afwijken van de Bijbel en een eigen kerkboek schrijven, dit is God vernederen in plaats van hem te eren!

clip_image025Alle opstandige Israëlieten hebben nooit het beloofde land gezien. Het waren mensen die wilden terugkeerden naar hun oude gewoonten, het aanbidden van beelden zoals in Egypte, al waren ze slaven geweest. Ze verlangden opnieuw naar de smakelijke spijzen. Ze twisten met Mozes, en hadden kritiek op hem. Ze verweten hem en wilden hem stenigen, omdat ze geen water vonden!(Ex.17) Het waren mensen die twijfelden of de Here met Mozes was of niet! (Ex.17:7) Toen kwam er de strijd met Amalek, ze konden nog eens zien dat God met Mozes was! Ze wilden gewoon opnieuw hun Egyptische of wereldse aanbidding invoeren, een god, een gouden kalf. (2 Petr.2:22)

ADVIES VOOR DE GEMEENTE

(12) God vraagt waakzaamheid onder de gemeenteleden, dat daar geen mensen met een boos hart bijkomen. Dit zijn schijnbekeerde mensen die in de gemeente komen of christenen met andere kwade afvallige bedoelingen. Mensen met een kwade reputatie, die eventueel met problemen komen uit een andere gemeente.

21 Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, 22 echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Markus 7

(13) Elkander vermanen. Dit is een christenplicht, van dagelijkse aard. “Zolang als men van een heden kan spreken” betekent vanuit het Grieks: zolang men nog op aarde leeft. De eerste christenen waren ook dagelijks bij elkaar, ze woonden en werkten in hetzelfde dorp, kwamen veel samen. Er was een nauwe band onder elkander.

De zonde is bedrieglijk, de gevolgen kunnen veel schade aanrichten, leugenachtige roddel kunnen een gezonde gemeente uit elkaar laten vallen, als er geen directe vermaning komt.

Elkander goede Bijbelse raad geven schept een diepere liefdesband, en voorkomt zonde.

(14) Wij zijn christenen en dienen de christelijke principes te blijven volgen tot Jezus komt. Wij moeten onze geloofszekerheid blijven vasthouden. Wanneer wij die principes loslaten, lauw worden, niet meer getuigen, dan vallen wij af. Een Joodse geloofsbelijdenis gaf geen zekerheid van behoud.

(15) Dit is ook verharding, wat vandaag gebeurt, gemeenten die geen christelijke tucht meer toepassen, het niet optreden bij mensen die dwalingen brengen, enz. alle vorm van ongehoorzaamheid aan het woord of nalatig worden. (Hebr.10:39)

Welke mensen verbitterden en verbitteren God? (15,19)

clip_image027Alle Israëlieten die onder Mozes leiding op weg waren naar het beloofde land. Ze gingen “allen” door de Rode zee, wonderlijk gered, genade dank zij Gods wonder!

Allen die niet wilden luisteren naar Mozes, of God en waarvan men hun lijken in de woestijn lagen. Allen die ongehoorzaam bleven, kwamen niet in het beloofde land.

Wij besluiten dat het mensen waren die opstandig waren tegen Mozes, zijn gezag en de wet niet aannamen,op die wijze waren zij opstandig en weerspannig tegenover God. Ze konden geen gezag aanvaarden.

Op het einde van hun lang zwerven in de woestijn en bijna aangekomen in het beloofde land, werd een deel opnieuw erg opstandig en hun doel was Mozes als leider verwerpen. Mozes een man die zijn Koninklijke eer liet vallen om de Heer te dienen die hem riep! Ze wilden niet meer strijden om in het beloofde land te komen.

2 Al de Israëlieten morden tegen Mozes en Aaron; en de gehele vergadering zeide tot hen: Och, waren wij in het land Egypte gestorven, of waren wij in deze woestijn gestorven!

3 Waarom toch brengt ons de HERE naar dit land, opdat wij door het zwaard vallen, onze vrouwen en kinderen ten buit worden? Zou het voor ons niet beter zijn naar Egypte terug te keren? 4 En zij zeiden tot elkander: Laat ons een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren.Num.14

De getrouwe Israëlieten kwamen wel aan met hun leider Jozua!

De Schrijver neemt dit als waarschuwing voor de hedendaagse gemeente van Christus, opdat zij niet dezelfde fout en zonde zouden maken en het beloofde verliezen door opstandigheid.

Is er opstandigheid in de gemeente van Jezus Christus ?

Ja, er is opstandigheid en verdeeldheid, precies nu, wanneer wij de Heer verwachten. Er is verdeeldheid, zoals in de tijd dat Jozua het beloofde land zou binnenvallen. Wij vinden dezelfde vorm van opstandigheid, de oudsten die door de Heer werden aangesteld, wil men soms liever kwijt dan rijk!

3 Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen,

4 dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.2 Tim.4:3

Weerspannige christenen zoeken vandaag leraars die spreken naar hun “eigen” begeerten. Dit wil zeggen, men verandert regelmatig van gemeente, zonder besef van zonde, zonder liefde voor broeders of zusters of geestelijk verdriet. Men zoekt de wil van god niet meer.

Waarachtige christenen lijden onder die situaties, want voor hen is de gemeente geen organisatie, maar als een gevoelig lichaam, een echte geestelijke familie.

48 Maar Hij antwoordde de boodschapper en zeide: Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders?49 En Hij strekte zijn hand uit over zijn discipelen en zeide: Ziedaar mijn moeder en mijn broeders.50 Want al wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder.Matth.12

Niet iedereen kan leraar worden in de gemeente, God stelt niet iedereen aan als leraar, daarvoor waarschuwt de apostel Jacobus.

Laten niet velen leraars worden, mijn broeders, daar u weet dat wij een des te strenger oordeel zullen ontvangen.Jak.3 (Telos, KJV)

clip_image029

Valse leraars, typisch voor onze dagen in de eindtijd.

1 Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend.

2 En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden;2 Petr.2

Leraars die Christus verloochenen, dit zijn degenen die helpen met een nieuwe eenheid onder de christenen te maken. Zij verlaten het Bijbelse gezag! Geen eenheid op Bijbels vlak, maar een Babelse eenheid. Velen zullen hen volgen, en het beloofde verliezen en niet worden opgenomen door ongeloof.

HOOFDSTUK 4

Het vorige hoofdstuk eindigde, met een besluitvorming, dat allen die ongelovig bleven, het land Kanaan, “het beloofde” land niet zouden ingaan, al waren ze allemaal nakomelingen van Abraham, en dachten daarom behouden te zijn. Ze beseften nog niet dat er geen behoud meer was, tenzij door geloof in Jezus!

51 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. 52 De Joden zeiden tot Hem: Nu weten wij, dat Gij bezeten zijt. Abraham is gestorven en ook de profeten, en Gij zegt: indien iemand mijn woord bewaard heeft, zal hij de dood in eeuwigheid niet smaken. 53 Gij zijt toch niet meer dan onze vader Abraham, die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven; voor wie houdt Gij Uzelf?Joh.8

Nu waarschuwt de Schrijver de Hebreeën, dat er nog een belofte is die het mogelijk maakt tot de “rust van God” in te gaan bestaat. (1) Let heel goed op, doe niet zoals in de woestijn, de God die u redde uit Egypte, te verwaarlozen en te tergen door afgoderij.

clip_image031Wees waakzaam, en let op uw gehoorzaam gedrag, blijf vertrouwen op de belofte. Wordt niet nalatig, u mag zelfs de schijn niet wekken af te vallen van het geloof.( Hebr.10: 38,39).

2 Petrus 3:4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is.

Het evangelie werd verkondigd, net zoals vandaag nog, maar het hielp niet. Een deel bleef ongelovig, het evangelie had geen invloed, en kon geen wortel schieten, de grond van hun hart was te hard, het wilde niet geloven. Wij gaan de rust in, omdat wij tot geloof zijn gekomen..

WAT IS DIE RUST VAN GOD?

Kanaan?

Wat bedoelt de schrijver met “Gods rust” tegenover de Hebreeërs? In een eerste opzicht mogen wij aannemen dat met die rust eerst het land Kanaan werd bedoeld. Rusten van het zwerven door de woestijn. Dit vinden wij terug in Jeremia 31:2 Zo zegt de HERE: Het volk der ontkomenen aan het zwaard vond genade in de woestijn, Israel, op weg naar zijn rust.

Israel was op weg naar het beloofde land. Ook wij zijn op weg naar het “beloofde”. De genadeprediking van Jezus was nu een nieuwe kans om in te gaan tot Gods rust.

Sabbat?

clip_image033De apostel geeft nog meer uitleg over die “rust” van God. (4,5) Wij lezen over de dag dat God zelf rustte van zijn werken, op de zevende dag.

2 Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. 3 En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.Gen.2:2

Gods rust was niet een uitrusten van hard werken, het was een stoppen met de scheppingswerken, en een tijd van rustig genieten en zich te verlustigen.

De zondeval maakte een einde aan Gods rust. Daarna werd toch de sabbat door God ingesteld voor het volk.(Deut.5:15) Daar was een zegen aan verbonden, lees Jesaja 58: 13-14.

Wij kunnen vaststellen dat God belang hechtte aan die rust. God zegende die dag, en heiligde die. De sabbatdag, de zevende dag waarop ook Jezus genas,naar de synagoge ging en er sprak. Jezus werkte, Hij was God, en de sabbatsrust was voor het volk.

clip_image035Op bevel van de toenmalige Romeinse keizer en de paus werd het verboden om de sabbat te houden op de zaterdag, en veranderde dit naar de zondag. Ook mocht Pasen niet gehouden worden volgens de Bijbelse kalender. Polycarpus, een leerling van Johannes, en oudste in Smyrna, kon dit bevel van de Bisschop van Rome, niet aanvaarden, om het heidens Pasen op zondag te vieren, in plaats van het Pascha. Polycarpus, 86 j. werd gearresteerd en op de brandstapel gezet! Zo werd de zondag traditie, naar de wil van de mens, en niet naar de wil van God.

Deze zevende dag heeft ook een profetisch karakter.

2 Petrus 3:8 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.

Zo is er 4000 jaar voor Christus, 2000 jaar na Christus, en dan het 1000 jarig vrederijk van rust en vrede. Deze tijd van rust staat voor de deur.

Gods rust op aarde?

17 En de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn, de uitwerking der gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid.18 En mijn volk zal in een verblijf des vredes wonen, in veilige woningen, in oorden van ongestoorde rust,19 zelfs wanneer het hagelt, zodat het woud terneder stort en de stad in de diepte neerzinkt. Jesaja 32

Deze tekst spreekt over het duizendjarig Messiaanse rijk hier op aarde, dat ook spreekt over rust, en wonen in rust en veiligheid, want de Heer Jezus regeert. Gods volk Israël, zal wonen in veilige woningen, dit is de rust die het overblijfsel van Israël zal ingaan.(Jes.32:1).

Ingaan tot Gods rust, in de hemel?

12 Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.Openbar.3

Allen die Hem geduldig blijven verwachten, en niet afwijken van Zijn woord, krijgen deze grote belofte, ze worden een “zuil” een steunpilaar in Gods woonplaats, in het nieuwe Jeruzalem.

7 Laten wij zijn woning binnengaan, laten wij ons nederbuigen voor zijn voetbank.8 Sta op, HERE, naar uw rustplaats, Gij en de ark uwer sterkte. 9 Mogen uw priesters zich bekleden met gerechtigheid, en uw gunstgenoten juichen!Psalm 132.

In de KJV, en de Hebreeuwse vertaling, staat er : Laten wij zijn woningen binnengaan, in het meervoud. “ We will arrive at His resting places” Dan volgt het gebed in vers 8: Treed op Here, en ga naar uw nieuw verblijf met de ark, dit is het heilige der heilige.

Hier zien wij een ingaan in de rust van God, in zijn hemelse stad, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt op het einde van het messiaanse rijk, op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Johannes 14:2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u gezegd hebben) want Ik ga heen om u plaats te bereiden;

(6,7,8) Omdat Kanaan, slechts een type was van het “ingaan in Gods rust” is er een nieuwe dag vastgelegd, de genadetijd. Daarom zegt de Schrijver, dat David opriep om gehoorzaam te zijn met andere woorden om niet verder opnieuw weerspannig te zijn, als God nog een laatste keer spreekt door zijn zoon. (9,11) Er blijft dus een sabbatsrust voor “het volk van God”, nu niet Kanaan, maar de rust die Jezus zal geven. Het volk hier bedoeld is Israël. Nogmaals een waarschuwing om gehoor te geven aan het evangelie, zo komt men ook tot rust als God.

Mattheüs 11:28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en

belast zijt, en Ik zal u rust geven;

Zo komt een mens tot rust zoals God, die kent. Een christen wordt tevreden in zijn toestand, en aanvaard Gods wil in zijn omstandigheden, en wacht.

20 Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen.21 De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. Jesaja 57

DE BIJBEL IS DE STEM VAN GOD

(12) De Bijbel is levend, dit betekent dat de Bijbel in staat is, voor de mens die Gods woorden gelooft tot een nieuw leven kan brengen, een geloofsleven, een geestelijk leven, en meteen eeuwig leven. Lukas 8:11 Dit is de gelijkenis: Het zaad is het woord Gods.

Wie in de Bijbel leest, hoort Gods stem! Niet iedereen die de Bijbel leest, wordt een nieuw mens, of is gelovig. Slechts diegene die het onvoorwaardelijk eerst gelooft, dan onderzoekt en daarnaar leeft, kan God vinden.(Luc.17:6 geloof als een mosterdzaad, het kleinste zaad)

Johannes 5:24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.

De Bijbel is krachtig.

Gods woorden zijn een bron van geestelijke kracht. Hij schiep hemel en aarde door zijn woord. De Bijbel is geen theorie, zoals de fabels van Darwin. Levenskracht door de beloften die God erin gaf geeft hoop, en laat de toekomst zien, het aardse leven krijgt weer zin. Die beloften gaan over de grenzen van de dood heen.

Romeinen 1:16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

Die levenskracht is bovennatuurlijk, want die gaat uit van God. Wie christen is geworden heeft die kracht ervaren, doet steeds nieuwe ervaringen op.

De Bijbel is een zwaard.

Efez. 6:17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.

Het zwaard is een wapen, en symbolisch dient het om strijd te voeren en brengt alle leugens aan het licht. Het maakt scherp en haarfijn onderscheid tussen waarheid en leugen, goed en kwaad.

clip_image039Hoe verder de wetgeving in de maatschappij afdrijft van de Bijbel, hoe meer de mensheid zich in onoverkomelijke problemen werkt. Als God zelf niet zou ingrijpen brengt de mensheid zichzelf om.(Matth.24:22)

Gods woord is in staat om onze gedachten en overleggingen te zuiveren van “foute” of zondige gedachten, het volmaakte denken komt nog. Het denken van de mens is niet altijd correct, met als gevolg ook zijn handelen. Het eigenwijze denken is zondig door onze zondige onvolmaakte status.

Koning David begreep het bad en schreef:

9 (51-11) Verberg uw aangezicht voor mijn zonden, delg al mijn ongerechtigheden uit.10 (51-12) Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest;Psalm 51

(13)Meer en meer zien wij overal camera’s die ons bespieden. God heeft geen camera’s nodig, want alles van zijn schepping is onder zijn controle. Niet is voor Hem verborgen, voor Hem zijn er geen doofpotten. Wij zullen verantwoording moeten afleggen van alles wat wij hebben gedaan in ons leven.

EEN HOGEPRIESTER DIE DE HEMELEN DOORGING, JEZUS;

(14,16) De Hebreeën kenden de functie van de hogepriester, die eenmaal per jaar, eerst verzoening deed voor zijn zonden,en dan verzoening en vergeving voor het ganse volk. Men diende te begrijpen dat Jezus de Zoon van God was, en niet het heilige der heiligen is binnengegaan, maar de hemel is binnengegaan met zijn bloed. Jezus begrijpt heel goed ons zondig denken en handelen, Hij voelt en leeft met ons mee.

Vers 16 sluit aan bij wat staat in vers 13. Alles wat God heeft gezien van ieder mens is bij Hem bekend. Maar wij moeten niet angstig zijn om voor Hem te verschijnen, zijn rechterstoel is de genadetroon. Ook nu mogen wij reeds toetreden tot die troon om hulp

HOOFDSTUK 5

HOE WERD MEN HOGEPRIESTER?

(1-4) Iedere hogepriester trad op als bemiddelaar tussen het volk en God. Hij bracht offers als gaven en offers voor hun zonden. Zonden werden vergeven op basis van een gebracht offer door de zondaar in de tempel. Een onschuldig dier diende te worden geofferd in de plaats van de zondaar. De oorbiecht tot vergeving van zonden is niet christelijk!

Een Hogepriester deed ook voorbede voor het volk.

Deze Hogepriester werd door mensen aangesteld of verkozen, zoals ook tijdens Jezus leven, dan kwam de onrechtvaardige Kajafas tijdens de Romeinse bezetting.

De hogepriester had normaal medelijden met “onwetenden” en “dwalende mensen”. Ook hijzelf was een zondaar. Deze onwetende mensen zijn mensen die zondigden zonder te begrijpen of te weten wat de wet vroeg. De dwalende, zijn de mensen die verkeerde uitleg of tradities volgden, toch bleef het zonde voor God.

2 Spreek tot de Israëlieten: Wanneer iemand zonder opzet zondigt in een van de dingen die de HERE verboden heeft te doen, en een daarvan doet,3 dan zal, indien de gezalfde priester zonde gedaan en daardoor het volk in schuld gebracht heeft, hij voor de zonde die hij begaan heeft, een jonge, gave stier de HERE tot een zondoffer brengen.4 Hij zal de stier naar de ingang van de tent der samenkomst brengen voor het aangezicht des HEREN, zijn hand op de kop van de stier leggen en de stier slachten voor het aangezicht des HEREN. Levitus 4

Hier ligt een les in voor ons. Omdat ook wij in ons “oud” of “onbekeerd” leven zondigden uit onwetendheid, en de gevolgen droegen, als ongeluk, ziekte, tegenslag enz. dienen wij nu anderen te waarschuwen voor onwetendheid. Bv. Afgoderij, beeldenverering uit onwetendheid. Daarom is de liefde Gods in ons , die ons dringt om vrijmoedig te getuigen.

HOE WERD JEZUS HOGEPRIESTER?

(5-10) De apostel wil nu aantonen, na zijn uitleg, dat Jezus als Hogepriester kan werken, omdat Hij daarvoor werd geroepen door Zijn Vader in de hemel. Hij toont het hen aan door Bijbelteksten aan te halen. Jezus werd Hogepriester “uit God”! Jezus als zoon van God. Jezus was geen Hogepriester uit Aaron, maar kwam uit de stam Juda, waaruit de koningen kwamen, Zo is Jezus Koning en Hogepriester, door God zelf geroepen. Satan wil die plaats, in de plaats van Jezus, antichrist, Paus of hogepriester, en koning, staatshoofd.

clip_image041

4 De HERE heeft gezworen en het berouwt Hem niet:

Gij zijt priester voor eeuwig, naar de wijze van Melchisedek.Ps.110

Verder geeft hij uitleg dat Jezus wel lichamelijk zwak was in zijn lichamelijk lijden, maar helemaal niet zwak voor de zonde, want Jezus zondigde niet. De schrijvende apostel heeft hoogstwaarschijnlijk de smekingen gehoord van Jezus in de hof van olijven, en Hem zeer angstig gezien. Uit Zijn lijden heeft Hij gehoorzaamheid geleerd, gehoor gegeven aan de opdracht van God. Jezus kon dan bidden: “Uw wil geschiede” . Zijn bidden werd verhoord, Hij werd verlost uit Zijn doodsangsten. (9) Zo is Hij voor allen die aan Hem gehoorzamen, een Verlosser geworden, een bemiddelaar tussen God en mens.

Allen die in Hem geloven en Hem gehoorzamen worden behouden, maar is ook ieder christen bereid te lijden zoals Hij? Kan men spot , kwaadsprekerij, haat of onrechtvaardige behandeling verdragen? Is men bereid zijn leven voor Jezus te geven?

VERZWAKKING VAN BIJBELKENNIS

(11-14) De apostel stelt vast dat zijn lezers, ook verzwakt waren in hun kennis van de ceremoniën in de tempel, en zo kon hij niet verder diepere uitleg geven. Intussen waren ze al enige tijd christen, hun kennis was zeer zwak geworden. Ze hadden weinig inspanning gedaan om er meer van te weten, er was geen voldoende geestelijke groei, ook ,de beginsels waren ze vergeten.

Bedenk ook de Emmaüsgangers, die niet alles geloofden wat er stond. (Luk.24:22) De apostel vergelijkt ze met zuigelingen, onbewust.

clip_image043clip_image045Toch waren daar nog anderen die volwassen zijn geworden, ze hebben al weet van goede Bijbelkennis.

Ze hebben hun zinnen geoefend in het onderscheiden tussen goed en kwaad, aan de hand van de Bijbel. Dit mediteren vraagt tijd, inspanning en soms opoffering van andere bezigheden of vermaak. Vroeger was er een geldboete op verboden samenkomsten voor Bijbelstudie! (Foto van een afgescheiden dominee in de keuken van een hoeve)

Deze inspanningen zijn noodzakelijk, precies als het drinken van water in de woestijn, drinken moet men of men dorst heeft of niet. Bijbelstudie is broodnodig, of men zin heeft of niet, gevoelens kunnen geen rol spelen.

Vandaag, in een tijd van ernstige dwalingen, waar Jezus zo sterk heeft voor gewaarschuwd, is het meer dan nodig goede Bijbelkennis te hebben.

Hoe kan men persoonlijk oefenen? De beste discipel, is degene die getuigt, en veel vragen van de mensen moet beantwoorden. Veel theologen die eer en aanzien zoeken van mensen, zullen verloren gaan als je goed luistert naar Jezus :

39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen,40 en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben.41 Eer van mensen behoef Ik niet,42 maar Ik ken u: gij hebt de liefde Gods niet in uzelf.Joh.5

HOOFDSTUK 6

clip_image047(1,3) De apostel maakt duidelijk dat hij verder zal gaan met zijn onderwijs, voor degenen die zich inzetten, en geestelijk willen groeien. Hij komt er niet meer op terug om opnieuw te leren dat je niet gered wordt door goede werken, en wanneer men iemand kan dopen en dergelijke. Wij zien dat de apostel ook handoplegging, opstandingen en oordelen ziet als de beginselen van het evangelie. Hij komt hier niet meer op terug. De apostel gaat niet bedelen opdat iemand naar zijn onderricht tot behoud wil luisteren, er is duidelijk geen tweede kans, nadat je het evangelie hebt gehoord. Er is ook maar één Bijbelse doop. Zo is de kinderdoop niet terug te vinden in de

Bijbel, het is geen doop, maar een besprenkeling.

Ten tijde van Polycarpus, was er een zekere Hermas te Rome. Die man leerde dat er wel een tweede kans bestond, hij bleef niet bij de gezonde Bijbelse leer en voegde zich al bij de eerste katholieken. Zijn brieven werden later als apocrief beschouwd. Wie zijn leer bestreed werd toen als ketter aanzien.

Kan een kind van God toch verloren gaan?

(4,8) Deze vraag kan veel discussies uitlokken, en toch is het antwoord eenvoudig: JA!

De apostel geeft hier verder uitleg en geeft duidelijk de reden aan waarom dat wel kan. Hij begint met het woordje “Want” in aansluiting op de vorige verzen. Hij geeft duidelijk aan dat er zijn die langzaam afvallen , en dat is zeer ernstig. Dit ook is zonde tegen de Geest.

Onder invloed van Keizer Constantijn dienden de christenen een diepgaande keuze te maken, alleen de Bijbel verder te volgen, in Gods handen te blijven, met het gevolg opnieuw door de keizer als ketter te worden vervolgd of de on-Bijbelse Babelse staatsgodsdienst aan te nemen, met een gedwongen kinderdoop, enz.

1 Joh. 2:5 maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn.

Allen die Gods woord alleen blijven vertrouwen, blijven onderzoeken, blijven lezen, blijven toepassen wat ze leren, zullen niet afvallen!

God toetst alle gemeenteleden door dwalingen toe te laten.

1 Cor. 1:10 Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, een van zin en een van gevoelen.

1 Cor. 11:19 Want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken, wie onder u de toets kunnen doorstaan.

Judas 1:19 Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben.

Wat hier staat in 1 Cor.11:19 onder “scheuringen” staat in het Grieks: dwalingen. Het zijn die dwalingen die onder de christenen een zuiverende functie hebben, om de ware van de valse christenen af te scheiden.

Hoe beschrijft hij een christen?

Ze waren eens “verlicht” geweest.

Johannes 8:12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Deze mensen hadden het evangelie gehoord, uitleg gekregen en aangenomen. Ze konden nu niet meer zeggen dat ze onwetend waren over Gods plan en behoudenis door Christus. Duisternis is onwetendheid, of weigeren te geloven.(Ps.82:5) Ieder mens krijgt een kans Jezus aan te nemen.

Johannes 1:9 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.

Ze hadden van de hemelse gave genoten.

Ze hadden vergeving van zonden ontvangen. Ze hadden deel gekregen aan de H.Geest.

Hand. 2:38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Ze wisten al een en ander van Gods profetische woord en krachten. Ze hadden geproefd. Dit wil zeggen ze hadden al kleine ervaringen gehad. Doch niet alles wat je proeft valt in je smaak, maar je hebt wel kennis over wat het gaat, en of het werkelijk wil.

Rom. 12:6 Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is:

1 Cor. 13:2 Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets.

Het is niet mogelijk, afgevallen christenen terug tot bekering te brengen.(6) Ze kruisigen Christus opnieuw en maken het evangelie belachelijk door hun on-Bijbels te gedragen. Het wordt opgemerkt door andere christenen. Vruchten zijn herkenbaar.

De apostel maakt tot slot een vergelijking met de regen die op de aarde valt. Regen is water, het water is symbolisch Gods woord. De grond is het hart van een mens, en het kan twee kanten uit, “goede vruchten” of “dorens en distels” voortbrengen. De goede vruchten zijn de positieve resultaten van Bijbelse invloed op de mens. Die mens zal zegen van God ontvangen. Dorens en distels, onkruid is een beeld van zonde in de Bijbel. Dit is de mens waarbij de Bijbel geen enkele verandering brengt in zijn persoonlijk leven, door onwil, ongeloof, hem wacht Gods vloek.

Mensen als bomen.

clip_image049Mattheüs 7:16 Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? 17 Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort.18 Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen.19 Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.20 Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen.

clip_image051Jeremia 17:8 hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen. Een mens die zich wortelt in de waterstromen van Gods woord, kan beter tegen droogte, storm, en allerlei beproevingen. Christenen die niet drinken van Gods woord, kennen geestelijke uitdrogingsverschijnselen. Bij grote moeilijkheden gaan ze hun vertrouwen op mensen stellen. Ze zoeken troost op wereldse wijzen en volgen uiteindelijk de grote meerderheid.

CHRISTENEN DIE VOLHARDEN……

clip_image053(9) De apostel Johannes richt zich tot hen die blijven volharden. Uw behoud is afhankelijk van uw volharden zo laat hij verstaan, dit om alle dwaling de mond te snoeren. Sommige christenen denken: ik ben tot geloof gekomen en gered en dat is, genoeg, Israel was ook eerst blij van de slavernij verlost te zijn, maar dan begon het pas, de woestijnbeproevingen, en velen kwamen om door ongeduld en bereikten het beloofde land niet! Bedenk het kalfdansen!

(10) God is rechtvaardig en Hij zal uw geloofswerken en de soms pijnlijke keuzes die u maakte niet vergeten. Geloofswerken zijn al uw opoffering, uw inzet, hulp en barmhartigheid tegenover uw broeders en zusters. Deze dingen werden gedaan uit wederliefde tot de Heer, en niet met een voorwaarde van wederdienst. Goede werken zonder wedergeboorte zijn geen geloofswerken!

HET VERLANGEN VAN DE APOSTEL.

(11-12) De apostel hoopt dat iedereen ijverig zou blijven voor het evangelie en zijn heiliging, om de hoop op het zoonschap te mogen ontvangen. Ze dienden te blijven bij deze gezonde leer. Hij weet dat er mensen zullen afvallen, maar geeft ze nogmaals goede raad. Twee dingen zijn noodzakelijk voor een christen die behouden zal worden, twee sterke benen, het ene been noemt “Geduld” en het andere “Geloof” . Zo is men op weg naar alles wat God ons beloofde. Het geloof krijgt men bij de wedergeboorte, en het geduld is de weg naar het beloofde. Jakobus 5:8 Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij.

ABRAHAM ALS VOORBEELD.

(13-17) Abraham, de man van geduld en geloof! God beloofde en zwoer dat hij Abraham zou zegenen. God zwoer bij Zichzelf, omdat er geen hogere macht boven Hem was. Mensen leggen een eed af tegenover mensen die hoger staan dan zij. De burgemeesters leggen de eed af in handen van de gouverneur, ministers in handen van de koning enz. De belofte die God herhaalde:

16 Ik zweer bij Mijzelf, luidt het woord des HEREN: omdat gij dit gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt,17 zal Ik u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee, en uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen.18 En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt.

Abraham wilde zijn zoon Isaac offeren en zette de nodige geloofsstappen. Welke vader zou dit doen, zonder enige zekerheid dat hij zijn zoon zou terugkrijgen van God? Abraham twijfelde niet aan Gods woord. Zo is er ook geen enkele gelovige christen die twijfelt aan de Bijbel. Daarom had Abraham zekerheid dat God zijn woord zou houden. Het geloof werd beproefd, en Abraham wortelde zijn geduld in zijn vertrouwen op God, ook al wachtte hij meer dan dertig jaar hierop!

Zo moet ieder christen geduld hebben, tot Hij plots komt.

Zo zullen wij vanaf nu ook christenen horen die geen geduld hebben, en niet verder vertrouwen op de belofte van Zijn komst. Ze zullen de profetische woorden verdraaien en spotten. Ze vertrouwen de Bijbel niet meer!

3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen,4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is.2 Petr.3

EEN CHRISTEN TWIJFELT NIET!

clip_image055(18-20) God heeft Zich verbonden door een belofte en een eed, twee onveranderlijke dingen. Dit feit is voor ons een krachtige reden, om te blijven hopen en de beloften te verwachten met zekerheid, ook al duurt het jaren.

Die geloofzekerheid van al Gods beloften, zijn voor ons als een groot anker in ons zielenleven. Die hoop heeft de werking van een anker. Vandaag zijn er denominaties met allerlei winden van valse leringen, die verdeeldheid zaaien onder de christenen, die massale afvalligheid en onverschilligheid veroorzaken.

clip_image05714 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt,Efeze 4

Ook als wij andere beproevingen kennen, is het deze hoop die een christen recht en staande zal houden, ja, als het hart verankerd ligt in Gods woord. Een anker dat goed vast zit, houd het schip veilig vast, en een christen die zich heeft verankerd in Gods woord zal niet ondergaan!

Mattheüs 24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

De apostel wil de ogen der Hebreeën openen, door aan te tonen dat dit anker er is gekomen door Jezus, die precies als een hogepriester optrad, in het heilige der heiligen, en dit deed Jezus met Zijn eigen bloed voor ons.

Zo is er dan een vaste verbinding tussen iedere christen op aarde was en waar God woont in de hemel, want God was aanwezig waar de ark des verbonds stond.

(20) Jezus ging binnen als “voorloper”. Dit betekent als wegbereider, en aankondiger van een grote en plechtige gebeurtenis. (Dan.3:4). De weg tot de hemel was ontoegankelijk en werd vrijgemaakt door Jezus bloed. Jezus maakt alles klaar voor Zijn volgelingen die Hem later zullen volgen en in de aanwezigheid en heerlijkheid van God zullen komen.(1 Cor.2,9)

Lukas 7:27 Deze is het, van wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg voor u heen bereiden zal.

De Hebreeërs dienden te begrijpen wat Jezus precies had gedaan, als hogepriester in de hemel, net zoals Melchizédek deed op aarde, bij het binnengaan in het heilige der heiligen.

 1. De weg tot God opnieuw vrijgemaakt door Zijn eigen offer.
 2. Wie in Hem geloofde, heeft toegang tot die weg gekregen door geloof.(3:19)
 3. Jezus brengt straks alle zijn volgelingen op de plaats waar God woont.

HOOFDSTUK 7

clip_image059Wie was dan die mysterieuze Melchizédek, koning en hogepriester?

(1-3) Deze vraag stelt men al jarenlang en onderzoekt men al eeuwen!

De schrijver geeft hier meer uitleg, opdat ze wellicht de betekenis van deze hogepriester en koning hadden vergeten.

Hij was koning van Salem, in Kanaan,. Salem, de oude naam van Jeru-salem. Hij was priester van de allerhoogste God, een priester door God geheiligd. Hij zegende Abraham na zijn behaalde overwinningen en gaf hem brood en wijn. De Bijbel geeft regelmatig aandacht aan de betekenis van namen, zo ook keert dit hier terug. De betekenis van de naam staat niet altijd tegenover de realiteit van de persoon.

De betekenis van de naamMelchizédek.”

Koning der gerechtigheid en vredevorst.

Koning van Salem: betekent in feite God of Jezus zelf. Zonder ouders, geen geslachtsregister, kent geen begin noch einde, geschapen als een Zoon van God.

clip_image061Melchisedek zelf had voorgeslacht volgens Joodse schriftuitleggers die denken aan de kleinzoon van Noach. Hier bestaan dus vele uitleggingen. Doch God zelf zwijgt over zijn geboorte, dood, of stamboom,dit is zeer geheimzinnig. Dit kunnen wij best aanvaarden zoals het er staat, want het is als een perfect voorbeeld voor Jezus en wijst op de eeuwigdurende titel van Koning en Hogepriester.

In de Qumranrollen staat dat Melchisedek van de stam Levi zou zijn, wat de apostel sterk tegenspreekt.

Melchisedek is een m.i. profetisch beeld van Jezus als komende vredevorst in Jeruzalem, of Melchisedek is een verschijning van Jezus in het O.T. Toen had Jezus inderdaad noch vader, noch moeder. Later had Hij een Vader in de hemel en een moeder op aarde.

De “orde” van Melchisedek, dat woord “orde” betekent in het Grieks, “tegenbeeld” “voorafbeelding” of “kopie”.

In de derde eeuw n.Chr. waren er nog de Melchisedekianen, gnostieken,die leerden dat men Melchisedek meer diende te aanbidden dan Jezus Christus! Ze steunden erop dat Jezus aards was, en een vader en moeder had! Die mensen zagen Melchisedek hemels!

De profetie van Psalm 110 is in vervulling gegaan:

Psalmen 110:4 De HERE heeft gezworen en het berouwt Hem niet: Gij zijt priester voor eeuwig, naar de wijze van Melchisedek.

Dit werd hier gezegd over Jezus, de Messias.

clip_image063(4-10) De apostel geeft nog meer uitleg over deze koning van Jeruzalem Melchisedek.

Abraham gaf de koning een tiende van de buit, dit toont aan dat deze koning hoger gezag had dan Abraham. Abraham erkende deze koning en Hogepriester, dus was Melchisedek geen heidense koning die woonde in Kanaan.

De levieten, naar de ordening van Aaron, mochten tienden heffen van het volk, het waren afstammelingen van Abraham. Dus er waren toen nog geen priesters naar de orde van Levi, want Levi was nog niet geboren. Hij was nog in de lendenen van zijn vader.(10)

(7) Slechts de meerdere kan een mindere zegenen. Melchisedek zegende Abraham, De aartsvaders zegenden hun kinderen (Gen.27:26).David zegende het volk (2 Sam.6:18)

Onder deze zegen begrijpt men een bijzonder gebed voor een ander.

GOD WIJZIGT DE WET VAN MOZES.

(11) De apostel gaat verder met zijn uitleg, waarom er nu verandering was gekomen in de priesterdienst. Toen het volk de wet had ontvangen, werden er priesters aangesteld uit de stam van Levi. Deze tempelpriesters brachten vele offers van dieren om verzoening voor alle zonden te bekomen. Indien hun werk volmaakt zou zijn voor God, waarom gaf God dan nog een nieuwe priester naar de orde van Melchisedek?

Met deze vraag probeert hij de Hebreeën die tot geloof in Jezus Christus waren gekomen beter het volmaakte verlossingwerk te laten begrijpen. Bijzonder het verband tussen Jezus en Melchisedek.

clip_image065clip_image067Deze mensen waren Joden en zeer sterk traditioneel verbonden met de wet, dus dienden zij zich aan te passen aan deze grondige wijziging van priesterorde met de komst van Jezus. Dit was moeilijk te begrijpen maar zeker noodzakelijk.

Ook katholieken en protestanten hebben het moeilijk om zich om te vormen tot Bijbelgetrouwe christenen, omdat on-Bijbelse tradities zijn soms vastgeroest. Bv. Het bidden met gevouwen handen en gesloten ogen, het ophangen van kruisbeelden, zwarte priestergewaden, zoals de Baalpriesters, enz.

(12-14) Het Levitische priesterschap was volgens de wet van Mozes. Jezus behoorde tot een andere stam, de stam Juda en niet uit de stam van Levi. De stam Juda had niets met altaardienst te maken, en zij mochten niet toetreden tot het altaar volgens de wet. Koning Uzzia werd met melaatsheid geslagen toen hij uit hoogmoed, zelf het reukofferaltaar bediende. God strafte de koning. Nu kwam er als gevolg hiervan een grondige wetswijziging, legt de apostel uit. Nu kwam er een wetswijziging, waarbij ook de stam van Juda, met koningen bij de stam van de priesters werd samengevoegd.

Een nieuwe soort van priesters…….

(15) Nieuwe priesters naar de orde van Melchisedek, koning en priester. Een eerste priester is opgestaan in tegenstelling tot de Levitische priesters, met overdracht van vader op zoon. Aan de hand van een DNA onderzoek is het mogelijk vandaag nog onder de Joden de priesters aan te wijzen. Deze priesters zijn sterfelijk in tegenstelling tot de priesters naar de orde van Melchisedek, die onsterfelijk waren.

(17,18) Van Jezus werd er geprofeteerd dat Hij priester zou zijn naar de orde van Melchisedek. (Ps.110:4). Hieruit blijkt nogmaals hoe heel belangrijk profetische Bijbeltekst is, de apostel legt deze profetie uit, hij spreekt niet uit zichzelf.

Wetten die zonder nut zijn, en niet verder efficiënt, worden gewijzigd of afgeschaft. Het zijn wetten die hun doel niet bereiken. Evenzo bereikte de wet van Mozes ook niet het vooropgestelde doel, om volkomen behouden te worden. Het bloed van de geslachte dieren waren voor God niet volmaakt, maar een voorbereiding.

(19) In de plaats van de wet, waardoor niemand kon worden gered,komt er de hoop, om bij God te komen, of behouden te worden. Door geloof komt er de hoop, onze verwachting:

2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.3 En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.4 Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid.5 En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde.(1 Joh.3)

(20-24) God heeft gezworen dat Jezus eeuwig Hogepriester zou zijn, en erfelijkheid niet meer nodig was. Er waren vele Levitische priesters, omdat ze stierven, en opgevolgd dienden te worden. Een grafsteen werd gevonden van een leviet, met de zegenende handen, als hun symbool erop.

Jezus staat borg voor het nieuw en beter verbond dan het oude. Borg staan betekent zekerheid, wie borg staat moet ook solvabel zijn. Normaal staat men borg met vaste waarden of bezit. In dit geval hier staat God zelf borg voor de uitvoering van dit verbond.

Borg staan voor iemand is iets wat de Bijbel duidelijk afkeurt, want het kan zware teleurstellingen krijgen.

clip_image073

Spreuken 17:18 Een verstandeloos mens is hij, die handslag geeft, die zich borg stelt voor zijn naaste.

Spreuken 22:26 Behoor niet tot hen die handslag geven en zich borg stellen voor schulden;

ALLEEN BEHOUDENIS DOOR JEZUS.

25 Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan,

daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. (Hebr.7)

5 Want er is een God en ook een middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, (1 Tim.2).

clip_image075Slechts door Jezus kan iemand behouden worden. Hij is de enige weg, daarom heeft de satan zoveel dwaalwegen gemaakt, daarom zijn er zoveel godsdiensten en afgoden. Daarom werd de moeder van Jezus misbruikt, om mensen af te leiden en occult te binden. Maria is dood, begraven, nooit opgestaan en kende zeker geen hemelvaart! Ze is hoegenaamd nooit een middelares geweest!

De Poolse paus was sterk gebonden aan dit afgodsbeeld, en liet de kogel van zijn aanslag plaatsen in de kroon van dit Mariabeeld te Fátima, als dank voor zijn redding, wat een afgoderij en sterk werk van satan.

clip_image077(26- 28) Jezus was de perfecte Hogepriester die er nodig was, voor het volk en om een mogelijkheid te scheppen om de ganse wereldbevolking door geloof te kunnen behouden. Hij was heilig en zonder zonde, hemels!

Het volbrachte offer van Jezus is er “eens en voor altijd”. De zonden van ieder mens zijn verzoend door dit bloedig offer. Sommigen maken hier misbruik in hun uitleg, en verkondigen een alverzoeningsleer, waarbij ieder mens, en tot de duivel toe behouden zal worden. Ook in Evangelische kringen rukt deze dwaling op met steun van sommige mirakelpredikers!

Romeinen 3:28 Want wij zijn van oordeel, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet.

Efeziërs 2:8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;

Johannes 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Allen die tot geloof in Jezus zijn gekomen, zijn Koninklijke priesters, maar niet om tempeldienst te doen, en offers te brengen. Bijbelgetrouwe christenen vormen een nieuw priesterschap, dat niets te maken heeft met de namaakpriesters met zwarte priesterkledij van de Katholieke kerk. Deze priesters hebben geen tempel of kathedraal, maar het zijn verkondigers van het evangelie, zij getuigen van Jezus Christus, kwamen samen in huizen, ze dragen geen priesterkledij, en het merendeel is wel gehuwd en hebben kinderen. De apostel Petrus beschreef de gemeente als volgt:

1 Petrus 2:9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht:

Hoofdstuk 8

(1,2,3) Het allerbelangrijkste punt schrijft de apostel, is de wetenschap dat wij nu een hemelse hogepriester hebben, die zetelt aan de rechterhand van Gods troon zelf in de hemel. Hij doet dienst als een hogepriester, maar in een tabernakel of tempel door God zelf gemaakt in de hemel.

Jezus Christus is dus een dagelijkse bemiddelaar tussen God en Zijn kinderen, wat is het een genade Hem persoonlijk te mogen kennen en te ervaren. Gods volk heeft Hem verworpen, en nu strijden ze dagelijks in hun eigen kracht, tot de dag dat Hij komt om een overblijfsel van zijn volk te redden, en af te rekenen met Israëls vijanden.(Matth.22:44)

clip_image079

(4,5) Bedenk dat Jezus hier op aarde niet diende te blijven, er waren de priesters die tempeldienst deden om volgens het oude verbond de offers te brengen. De schrijver legt uit dat hun werk slechts een voorafschaduwing was van het hemelse welke Mozes had gezien op de berg, namelijk een tabernakel zoals God die wilde.

(6,7) Nu heeft Jezus een nog belangrijker bediening dan Hogepriester, want het is niet meer naar het oude verbond, maar een nieuw verbond met de ganse mensheid. Het nieuwe verbond is veel beter, want Gods beloften geven veel meer rechten! Jezus stelde het nieuwe verbond in werking en is dus rechtsgeldig.

De beloften in het nieuwe verbond zijn nu perfect, volmaakt, het oude verbond, de wet was wel goed en zonder fouten, het had geen reddingskracht, en niemand kon erdoor behouden worden! In het volgende hoofdstuk legt de apostel uit waarom.

Vele van die betere beloften zullen nog worden vervuld, ons beloofde verheerlijkte lichaam, zonder ziekte en dood. Onze hemelse woning komt nog, onze erfenis, enz. alles uit genade.

HET NIEUWE VERBOND WAS VOORZIEN

clip_image081(8,12) De apostel gaat zijn lering aantonen vanuit het woord van God zelf. Hier was dit noodzakelijk. De apostel gaat verwijzen naar een profetie van de profeet Jeremia, en neemt die tekst over in zijn brief. De profeet Jeremia profeteerde in 629 voor Christus al dat God een nieuw verbond zou maken voor Israël en Juda.

Het zou geen verbond zijn zoals het oude, waarbij God hen vasthield en wonderlijk uit Egypte bracht. Toen ook had Gods volk zich niet gehouden aan dit verbond, en vervielen al vlug naar hun oude afgoderij van Egypte.

clip_image083Ook ten tijde van de profeet Jeremia, luisterden zij niet naar hun profeten, en als straf kwamen ze terecht in de Babylonische ballingschap . Dit is een voorbeeld als kinderen van God niet luisteren naar hun Vader. Ook dit is voor de christenen!

Hebreeën 12:7 Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt?8 Blijft gij echter vrij van de tuchtiging, welke allen ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards, en geen zonen.

10 Want dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen,

en Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.(Hebr.8)

31 Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israel en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal.(Jer.31:31-34.)

Wat bijzonder opvalt in de profetie, is dat God een totaal nieuw gegeven naar voor brengt in zijn schepping van de mens. Totnogtoe waren er in het oude verbond al de wetten die God gaf aan Mozes, en het volk diende al deze wetten te volgen.

Hier verandert God het innerlijke van de mens zelf in dit nieuwe verbond. Dit is een herschepping van de mensen die in het nieuwe verbond gaan en willen geloven.

God laat hier weten wat Hij doet. “Ik zal” tot driemaal toe. God verandert die mensen hun verstand, hun hart en hun statuut:

clip_image085Hun verstand opdat ze zouden kunnen begrijpen wat Gods woord, de Bijbel betekent! (Luc.24:45) Vandaag door de werking van Gods Geest in die mens.

Hun hart, opdat ze met liefde God kunnen dienen, willen en proberen te gehoorzamen en met liefde en kracht te getuigen.

( Rom.5:5)

Hun wezen, ze veranderen in een kind van de ene levende God. (Joh.1:12)(Rom.8:15)

Met andere woorden het zijn nieuwe mensen, God verandert ieder mens die dat wil.

Ik zal hen tot hun God zijn, Hij zal zijn kinderen inspireren.

Johannes 16:13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.

2 Corinthiërs 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

clip_image087

HET NIEUWE VERBOND KWAM

Mattheüs 26:28 Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

De schuld werd vergeven door Jezus bloed voor het ganse menselijk geslacht. Hierdoor vervallen alle tempelpriesters, alle ceremoniële wetten van de tempel, alle offers, wat begrijpelijk is.

Dit verbond is gesloten met allen die in Jezus geloven! Jeremia schreef over een nieuw verbond met Israël, maar wist nog niet dat een deel van Israël, het nieuwe verbond zou afwijzen. Die Joodse mensen zijn de afgebroken takken waarvan Paulus schrijft in de Romeinenbrief.

Vandaag zijn er de hoogmoedige christenen die Israël verwerpen, en het Gods volk vandaag in een kwaad daglicht stellen,dit is gevaarlijk.

19 Gij zult dan zeggen: er zijn takken weggebroken, opdat ik als loot geënt zou worden.20 Goed! Zij zijn om hun ongeloof weggebroken en gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees!21 Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, Hij zal ook u niet sparen.Rom.11

(11,12) In het nieuwe verbond gaat het niet meer over een leren van wetten zoals door de priesters bij het oude verbond, waarbij dagelijks onderwezen werd over de wetten. Waarbij dan nog andere religieuze wetten kwamen van mensen.(Talmoed)

Het nieuwe verbond zal voor het overblijfsel van Israël beginnen bij Zijn wederkomst dan zullen zij geen onderwijs meer van doen hebben.

Vooraleer de profeet Jeremia aankondigt dat God een nieuw verbond zal maken, haalt Jeremia 31:29-30 een spreekwoord aan:

29 In die dagen zal men niet meer zeggen: De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn slee geworden.30 Maar ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven; ieder die onrijpe druiven eet, diens tanden zullen slee worden.

Men leerde dat de kinderen altijd de gevolgen droegen van de zonden van de vaders of moeders, tot in derde en vierde geslacht. Toch was dit niet altijd het geval, dat ziekte een gevolg is van zonde. Slee tanden betekenen dat de tanden zwak en stomp waren.

Luister wat God zegt door Ezechiël 18:

1 Het woord des HEREN kwam tot mij:2 Hoe komt gij er toch toe, dit spreekwoord te gebruiken in het land Israëls: de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn slee geworden?3 Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, gij zult dit spreekwoord in Israel niet meer gebruiken.Ezechiël.18

HET NIEUWE VERBOND IS GENADE!

clip_image0891 En voorbijgaande zag Hij een man, die sedert zijn geboorte blind was. 2 En zijn discipelen vroegen Hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is?3 Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden.Joh.9

Hier bevestigt Jezus dat ziekte niet altijd het gevolg is van zonde. Maar hij wijst naar de “werken Gods” en dat was wijzen naar zijn nieuw verbond van genade. Jezus genas de blinde, en zo werden de werken van God door Jezus zichtbaar voor de wereld!

Het nieuwe verbond is een verbond van genade en vergeving door het bloed van Jezus Christus.

De Joden verwerpen nog steeds dat Jezus de zoon is van God, maar bij Zijn zichtbare wederkomst zal Hij het overblijfsel van zijn volk genadig zijn, omdat zij dan onder zijn nieuw verbond komen.

Over dit nieuwe verbond werd geprofeteerd door de apostel Paulus aan de Romeinen:

24 Want indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geent zijt, hoeveel te meer zullen dezen, naar hun natuur, op hun eigen olijf geent worden.25 Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis; een gedeeltelijke verharding is over Israel gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat,

26 en aldus zal gans Israel behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden.

27 En dit is mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem. Rom.11

(13) Door het nieuwe verbond is het oude verouderd en bijna ten einde.

HOOFDSTUK 9

clip_image091De schrijver geeft hier in de eerste tien verzen uitleg over de eredienst in de tempel, het aardse heiligdom, in overeenstemming met het eerste verbond. Hij treed ook niet in bijzonderheden.(6). Hier willen wij verwijzen naar de Bijbelstudie over de tabernakel.

(8,10) De apostel laat weten dat hier de weg tot het heiligdom nog niet open was, niet toegankelijk, zolang de eerste tentgedeelte met de kandelaar en de toonbroden er nog was. Dit alles was in feite een voorafbeelding van wat komen moest. Het brengen van al de rituele offers bereikten niet hun doel. Het grote doel was een rein en gerust geweten te bekomen, en dat hadden de mensen niet. Het vervullen van hun plicht naar de wet, was voor God onvoldoende. Het brengen van die offers koste de zondaar wel veel geld, zo zien wij dat goede werken of geld of giften geen vrede brengen tussen God en de mens. Daarom spreekt de apostel : bepalingen voor het vlees zijn, opgelegd tot de tijd van het herstel.(10)

Een compleet herstel in de relatie tussen God en mens! Lukas 23:45 want de zon werd verduisterd. En het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor.

JEZUS EN NIEMAND ANDERS IS DIT HERSTEL

(11,12) Daartegenover stelt de apostel : “ Maar Christus…”Jezus ging het hemelse heiligdom binnen, met zijn eigen bloed en bekwam een eeuwige verlossing voor hen die in Hem geloven.

1 Johannes 1:7 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

In het licht wandelen is geloven en betekent dat men zijn levensgedrag helemaal wil aanpassen aan alle raad en gebod die God geeft in het Bijbelse licht. (Ps.119:105)

Hier is het begin van het herstelplan: de zondeschuld is betaald. Het gevolg daarvan is dat ziekte en dood is overwonnen, en dat zal pas tot uiting komen op de dag van de opname, een onsterfelijk lichaam en eeuwig leven.

5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.6 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Jesaja 53

clip_image093De profeet Jesaja sprak hier tot zijn volk Israël, dat eigenzinnig was en afdwaalde van zijn God, het had genezing, herstel nodig! Het herstel of de geestelijke genezing voor Israël, zal komen bij hen die Jezus aannemen, en de rest bij de wederkomst van Jezus in Jeruzalem. Gods eerste bedoeling was het wegnemen van de zonde, en niet de ziekte en dood, welke een gevolg daarvan was.

De grootste dwaling is er vandaag, dat men de Bijbel wil aanpassen aan zijn eigen wil, zijn eigen gedachten, zijn eigen streven. Men kan zingen op twee manieren: om zichzelf te behagen of om God te eren!

Reiniging van zonden.

(13,14) Hier vinden wij heel merkwaardig het verschil tussen het oude verbond en het nieuwe in Jezus bloed. Het bloed van de dieren heiligde de zondaar, en het reinigingswater gemaakt met de as der dieren, gebruikte men om zich te ontreinigen, wanneer men onrein werd door bv: een dode aan te raken bijvoorbeeld. Doch al deze dingen waren uiterlijk. Dit alles was een uiterlijk reinigingsritueel.

Het offer van Jezus had een veel betere reinigingskracht dan dat van dieren. Niet alleen de uiterlijke zonden worden vergeven, maar ook de verborgen zonden. De zonden in de gedachten van de mens, worden vergeven. Een knagend geweten.

28 Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.Matth.5

Met andere woorden die man of vrouw heeft ook al gezondigd en heeft dus vergeving nodig. Hier toont Jezus aan hoe noodwendig het is te geloven in Zijn offer, om rein te staan tegenover God.

Het offer van Jezus reinigt ons “bewustzijn” van dode werken. Jezus wilde dat het innerlijke van de mens gereinigd werd, en dat de mens zich bewust zou worden van zijn zondig denken. Jezus zelf reinigt ons “geweten”. 1 Petr.3:21 gevolg:doop!

27 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij gelijkt op gewitte graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid. 28 Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting. Matth.23

Deze dode werken, zijn alle religieuze handelingen die een mens stelt om vergeving van zonde te ontvangen. Vele godsdiensten leren om zelf inspanningen te leveren met het doel vergeving van God te ontvangen. Zelfgeseling, boetedoening, geldoffers, bedenk de aflatenhandel, en zoveel andere rituelen. Deze inspanningen komen door inspiratie van boze geesten, die op deze wijze het offer van Jezus als onvoldoende of in de plaats van Jezus’ offer beschouwen. (Antichristelijk).

OUD EN NIEUW VERBOND DOOR BLOEDSTORTING VAN KRACHT

(15,17) Jezus is de bemiddelaar van dit nieuwe verbond, Hij verloste allen die onder het oude verbond hadden gezondigd, geloofden en recht hadden op de beloofde erfenis. Het is als met een testament, eerst dient iemand te zijn gestorven, dan pas is zijn testament van kracht. Zo is dan het verbond van Jezus van kracht geworden.

(18,22) De schrijver verwijst naar het oude verbond dat door bloed van dierenoffers werd bezegeld. Mozes deelde de wet aan het volk mede, dan besprenkelde hij het boek en het volk, zo werd het verbond met God gesloten. Zonder bloedstorting kwam geen reiniging en geen vergeving! Dood en zonde staan in verband met elkaar, daarom diende de zondaar ritueel zijn handen op het onschuldig dier leggen, wat betekende dat hij zijn zonden op het dier legde, en daarom diende te sterven. Zo konden de Hebreeën beter begrijpen, dat Jezus, onschuldig, al onze zonden droeg, en stierf in onze plaats.

Was Jezus niet gestorven, en opgestaan als bewijs van onschuld, dan was de ganse mensheid verloren en er was geen verzoening door zijn bloed.

Leviticus 17:11 Want de ziel van het vlees is in het bloed en Ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel.

De ziel is het aardse leven in het lichaam onder de vorm van bloed.

1 Corinthiërs 15:50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet.

(23,26) De afbeeldingen van de hemelse dingen dienden gereinigd. Ook in de hemel diende het gereinigd! Was de hemel dan niet rein?

Neen, want de zonde was tot in de hemel doorgedrongen. De zonde op deze aarde stijgt precies op tot in de hemel als een vuile en giftige wolk.

Het afgevallen christendom, Babel, lees Rome, stapelt zijn zonden op tot voor Gods troon!

4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.5 Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht. Openbar.18

Jezus is binnengegaan in het hemels heiligdom, en dit diende slechts eenmalig te gebeuren, en niet jaarlijks zoals de aardse hogepriester.

(27,28) 27 En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel,

clip_image095Hier leert de Bijbel ons, dat er geen sprake is van reïncarnatie, en een nieuw leven onder een andere vorm. Deze demonische leer spreekt van een nieuw en ander leven na de dood, in plaats van het “oordeel”. Het hiernamaals is een onbeperkte tijd, waar geen sprake is van geboren worden of nieuw leven. Het is eeuwig leven of een tweede dood, de hel.

HOOFDSTUK 10

De wet was het beeld van Gods toekomende goede bedoelingen. (KJV good things) Het brengen van al die bloedige offers zouden worden vervangen.(1)

(2-4) Indien één offer volgens de wet voldoende zou zijn geweest, dan zouden er niet meer offers dienen gebracht te worden. Maar het brengen van één dierenoffer nam het zondebesef niet weg, dus bleven de mensen met wroeging van het geweten. Men had inderdaad zijn plicht vervuld, volgens de Joodse wet, maar het schuldgevoel bleef knagen. Dus al de offers op de jaarlijkse grote verzoendag nam de zonde dus niet weg. Het bloed van de dieren was onvoldoende voor God.

(5-9) De apostel verwijst naar een psalm (40:7-9) om aan te tonen dat er een belangrijke profetie over Jezus in vervulling was gegaan. Jezus maakte bekend: Zie hier ben Ik om uw wil te doen, want God had geen behagen in al deze dierenoffers, hoewel ze in de wet van Mozes stonden. We zien dat God eigenaardige wegen met Zijn volk bewandelt, met een zicht op de toekomst, om uiteindelijk tot Zijn doel te komen. Zo begrijpen wij ook niet altijd waarom God bepaalde zaken in het leven van een christen toelaat.

HET OFFER VAN JEZUS

clip_image097“Wij” zijn voor eens en voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus. (10-14) Door geloof in dit feit, valt alle twijfel weg. Het offer is volmaakt! De vroegere dierenoffers namen de zonden niet weg, en konden stoppen. Door het brengen van dit offer zit Jezus aan de rechterhand van God. Dit zal duren tot God de vijanden van Jezus zal gemaakt hebben tot een voetbank. Wij vermoeden dat Jezus hier benaderd kan worden als de Zoon van David, en de vijanden, zijn de tierende vijanden van Israël vandaag! De vijanden van Israël zullen als voetbank voor de voeten van Jezus worden. Dit beeld toont voldoende aan welk een vernederende positie zij zullen krijgen in de toekomst.

(15-18) Om nogmaals aan te tonen dat er geen dierenoffers meer nodig zijn, verwijst de schrijver naar de profeet Jeremia, 31:33-34

Hij verwijst naar het nieuwe verbond met Israël, welke ook ons verbond werd. De Hebreeën konden nu best de woorden van Jezus begrijpen: Het is volbracht!

Vele Joden nemen aanstoot aan het feit, dat er nu rechtvaardiging bestaat door het geloof in Jezus’ offer. Of ze toen de woorden van de profeet Jeremia aanvaarden, had alles te maken met hun geloof in de profeten. Zo is het vandaag nog evenzo, dat ze niet geloven in de verschillende Bijbelteksten die betrekking hebben op Jezus.

DE HEMELWEG VAN JEZUS

Hier krijgt de brief een nieuwe wending.

(19-22) Nu hebben wij het volste vertrouwen, dat wij mogen ingaan in het hemelse heiligdom. De weg is geopend. Wanneer men hier op aarde een autoweg opent, dan worden daar het openingslint doorgesneden door een of ander gezagdrager, de weg is dan opengesteld voor wie wil.

Het voorhangsel om bij God te mogen zijn, is opengesteld, laten wij toetreden laat de schrijver weten, aarzel niet, twijfel niet! Velen willen niet geloven op deze weg, en zoeken kronkelpaden die doodlopen, of lopen naar de dood!

Joh. 14:6 Jezus zeide tot hem:

Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

De Bijbel is een volmaakte GPS om de hemel te bereiken!

clip_image101Toetreden, of de weg oprijden, met een hart dat door God overtuigd werd, en nu een zeer vaste geloofsovertuiging kent. Christenen hebben hier de zekerheid en een voor recht door waar geloof dat ze tot God kunnen naderen. Toetreden met een gerust geweten, dat al onze zonden compleet zijn vergeven, wat ze ook mogen zijn.

clip_image10324 die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.1 Petr 2

De doornenkroon van Jezus staan symbool voor de ontelbare zonden van de mensen (Hebr.6:8). Het ziekelijk en kwaad geweten van de zondaar is enkel genezen door te geloven wat God zegt! De Bijbel maakt scherper onderscheid tussen goed en kwaad, dan het geweten van de mens! Daarom kan het mensen kwetsen als een geestelijk zwaard.

Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;

HETGEEN WIJ HOPEN

clip_image105(23) Dit vers is een oproep van de apostel om te blijven geloven en hopen;

Wat hopen wij? Wat verwachten wij?

Wij verlangen naar en verwachten de vervulling van Zijn beloften. Wie dit verlangen niet kent, is het mogelijk teveel aan het aardse te zijn gebonden.

Ps. 44:25 Want onze ziel is in het stof gebogen, ons lijf kleeft aan de grond.

Het bedrieglijke materialisme, kapitalisme, luxe en welvaart werkt als de kanker voor ons lichaam, het wordt meestal te laat opgemerkt.

Worden een eeuwige erfenis beloofd (Hebr.9:15) en wij verwachten Hem. ( Hebr.9:15). Jezus beloofde terug te komen., Hij is getrouw!

Wie gelooft blijft Hem verwachten, daarom is het dat de satan het verlangen van iedere christen wil wegnemen, door dwaling, valse Bijbelvertalingen, beproevingen, en valse beschuldigingen.

Openbaring 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

(24,25) De apostel wijst naar de broodnodige liefdesband onder de christenen. Hij bedoelt te zorgen voor elkander. Hij schrijft over het regelmatig verzuimen van de “eigen” plaatselijke samenkomsten in de huizen, dit is nalatigheid, een karaktertrek van Esau. Als je elkander niet ziet, kun je niets voor elkander doen buiten de samenkomst. Het aansporen om de bijeenkomsten bij te wonen, is een betuiging van liefde, en bijzonder als we de dag zien naderen, dat is zonder twijfel ONZE dagen!

Een kooltje in de kachel, kan bijna helemaal zijn uitgedoofd, maar met blazen is er nog een kans. Dit betekent de zwakke gelovige aan te vuren!

OPZETTELIJK ZONDIGEN

clip_image107(26-31) Wanneer wij dus goed bewust, en vrijwillig zondigen betekent, dat men wel weet dat iets zondig is, maar toch zijn eigen begeerte zoekt te doen, dan is dit zeer gevaarlijk. Dit gevaar beschrijft de apostel, dan is er geen ander offer meer is om er zich op te beroepen, en wacht slechts oordeel en hel. Wanneer men de wet van Mozes niet eerbiedigde, werd je zelfs ter dood veroordeeld op basis van enkele getuigen.

clip_image109Waarop stond de doodstraf?

Overspel allebei, bestialisme, moord, schenden van de Sabbat, spiritisme, valse profeten,vader of moeder vervloeken of slaan enz.

Wie nu geen eerbied betoont voor de Zoon van God, en het bloed van het nieuwe verbond, en de Geest der genade, hem wacht te vallen in de handen van de levende God zelf, en dat is onvoorstelbaar verschrikkelijk.

TELEURGESTELD DOOR VROEGERE BEPROEVINGEN?

clip_image111 (32-34) De apostel heeft bewondering voor hen, en hij herinnert hen eraan dat zij zich sterk gedroegen in de begintijd dat ze tot geloof waren gekomen. Toen werden ze gevangen genomen, hun bezittingen afgenomen, en ze hielden stand, ze achten het onvergankelijke bezit en komende heerlijkheid belangrijker.

(Foto: gevangenis Paulus en Silas)

Ze ontvingen kracht, na hun gebed, dat kwam voor de troon der genade. Deze christenen hadden al heel wat meegemaakt, niet te vergelijken met de tegenstand,pesterijen of onderlinge strijd,die wij hier hebben te verdragen. Ook vandaag hebben christenen overal beproevingen en toetsen te doorstaan, gemeentescheuringen kunnen diep doordringen tot in de families, afval en verdriet bewerken. Deze christenen herinnerden nog goed de woorden van Jezus:

Mattheüs 5:11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt

en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.

OPROEP OM TE VOLHARDEN

(35-39) Jaren later kwam er bij sommigen een verzwakking in de liefde tot Jezus. De apostel riep in feite : Wees sterk en moedig! Zo is dat vandaag nog meer, hier is er geen vervolging, maar , valse leer,de welvaart en het genot zijn als de ziektekiemen die afval veroorzaken. Volharden en op de tanden bijten, is een noodzaak, bijzonder vandaag, want zonder volharding kan men het beloofde niet krijgen. Romeinen 8:25 Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.

37 Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt,

zal er zijn en niet op Zich laten wachten,

Andere vertalingen plaatsen deze tekst in het cursief, wat erop wijst dat dit niet precies in de grondtekst staat. Inderdaad zo te lezen, zou dit alles al hebben plaatsgevonden. Vele uitleggers verwijzen naar de profeet Habakuk 2:3 waar die tekst ook staat en vermoeden dat de apostel daar die tekst ter verduidelijking aanhaalt.

2 Toen antwoordde de HERE mij; Schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen.3 Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde; als het vertoeft, verbeid het, want komen zal het gewis; uitblijven zal het niet. Habakuk 2

Op deze wijze begrijpen wij beter deze tijdsbepaling, alles op Gods tijd, en hier het einde van Gods geduld. Dit visioen zal zeker in vervulling gaan in de komende jaren.

Dus we mogen niet nalatig zijn,nalaten ons leven aan te passen aan wat God ons leert. Nalatigheid is de weg naar de hel. Het is ons geloof dat onze ziel zal behouden!

HOOFDSTUK 11

Wat is het ware geloof?

(1-3) Hierover bestaat veel misbegrip. De meerderheid denkt dat, wanneer men naar een kerk gaat, men al een gelovige is. Er is een hemelsbreed verschil tussen religieus zijn en gelovig zijn. Wie is echt gelovig in de ogen van God?

Geloven is een vasthouden aan wat men hoopt. Men verwacht de vervulling van Gods beloften voor de toekomst.

Gods beloften staan enkel in de Bijbel. Geloven is overtuigd zijn van de onzichtbare dingen, waarover men leest in Gods woord. Die overtuiging en zekerheid komt van de H.Geest, en niet van mensen die overtuigen.

Enkel door geloof kan men begrijpen dat God de Schepper is van alles, we moeten niet denken dat het zichtbare er altijd is geweest, of door een evolutie is geworden. Begrijpelijk dat de ongelovige alles zoekt om niet te moeten of te willen geloven dat Gods woord de enige waarheid is!

De apostel die deze brief schreef haalt nu verschillende voorbeeldige mensen aan die kunnen worden genomen als “gelovige”.

(4) Abel als eerste gelovige!

Door zijn geloof bracht Abel een beter offer dan de religieuze Kaïn. Deze beiden gingen offeren, en aanbidden, ze gingen op als het ware naar de gemeente zou je kunnen stellen. Abel offerde een schaap, omdat hij inzicht had in Gods plan voor vergeving, Kaïn bracht ook een offer zonder inzicht, het offer werd afgewezen. Jaloersheid bracht moord. De religieuze vermoord de gelovige. Abel sprak nog verder staat er!

(5,6) Henoch.

clip_image113Door geloof, veranderd zijn lichaam en wordt opgenomen! Vandaag staat die profetische wonderlijke opname, ontsnapping, voor de deur. Dit is voor allen die met God leven uit dat geloof, dat God zelf gaf, aan allen die God zochten. God zoeken is, betekent zijn wil zoeken.

(7) Noach

Die man geloofde in het waarschuwende en profetische woord van God. Noach geloofde wat hij nog nooit had gezien. Behouden door vast te houden aan wat God had gesproken over het toekomstige oordeel: de zondvloed.

clip_image115(8-12) Abraham en Sara

Door geloof volgde hij de weg die God hem gaf, dus Abraham was gehoorzaam aan het woord van God, zette geloofstappen, en bekwam het beloofde land, welke hij ook nooit had gezien. Hij hoopte op de stad met fundamenten, wij het komende nieuwe Jeruzalem.

Door geloof ontving Sara op bovennatuurlijke wijze, de nodige lichamelijke kracht, om op hoge leeftijd kinderen te baren, en ontelbare nakomelingen te hebben. Haar geloof ontwikkelde een werk van God.

Geloven en sterven zonder de belofte te krijgen.

(13-16) Het doet me sterk denken aan de gestorven christenen die nog hebben gehoopt de opname zelf te mogen meemaken. Abraham was op weg naar een ander aards vaderland, en verliet zijn geboorteland. Toch hadden die gelovigen de overtuiging dat zij hier op aarde als vreemdelingen waren, net als Abraham in het beloofde land.

Zij die Abraham volgden hadden de gelegenheid en de mogelijkheid om terug te keren naar hun oude vaderland. Maar door geloof bleven zij verlangen naar een beter en hemels vaderland, dat zij nog nooit hadden gezien.

Zo zullen de gelovigen van het O.T. en het N.T. elkander op dezelfde plaats terugvinden: De hemelse stad Jeruzalem!

Christenen kunnen ook terugkeren naar een werelds leven, naar hun oude gewoontes, hun oude cultuur en levenswijze, hun aangeleerde godsdienst enz.

2 Petrus 2:22 Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel.

Het vaderland van een christen is de hemel!

20 Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten,21 die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen. Fil.3

God onderzoekt ons geloof!

(17-19) Abraham had Gods belofte van veel nakomelingen ontvangen en geloofde Gods woorden. Hoe levendig en echt was Abrahams geloof? Je eigen zoon offeren, welke door Gods ingrijpen op aarde kwam. De wil van Abraham werd aangesproken, en Abraham wilde offeren. Ons geloof wordt ook soms aangesproken en hoe is onze wil? Wat is onze opoffering en onze christenplicht.

Eigen wil of Gods wil? Abrahams geloofsmotief was, God liegt niet, mijn God is te vertrouwen en als mijn zoon sterft, God is bij machte hem op te wekken. Abraham maakte een keuze uit zijn geloofsovertuiging. Je eigen kind afstaan, loslaten, is een geloofstest.

HANDELINGEN UIT GELOOF.

(20-21) Zegenen uit geloof. Deze zegeningen waren voor hun tijdelijke en toekomstig leven op aarde. Deze zegeningen hadden een profetisch karakter, wil zeggen uit Gods Geest.

(22) Uit geloof gaf Jozef instructies in zijn testament, aangaande zijn benen, na zijn dood. Hieruit blijkt dat een gelovige na zijn sterven zeker wacht op de opstanding tot nieuw leven. Crematie is een handeling uit ongeloof en niet naar de wil van God.

clip_image118  Mozes.

clip_image120(23-29 ) Het leven van Mozes werd gered, door het geloof van zijn ouders. Hun geloof verdreef de angst voor de overheid met een moordende wet. Mozes werd drie maanden verborgen omdat ze zagen dat hij “schoon” was! Dit betekent omdat hij “uitzonderlijk” was en het voor de ouders een bijzonder teken van God was. (Hand. 7:20) Gods wil gebeurde.

Uit geloof nam later Mozes ernstige beslissingen in zijn leven.

-Hij weigerde verder de eretitel als zoon van Farao.

-Hij wisselde kroon (eer) voor kruis,(lijden) en liet luxe en genot vallen.

-Hij verkoos de smaad en spot van Christus, als groter rijkdom dan de schatten van Egypte. Mozes heeft Christus natuurlijk niet gekend, maar wij lezen: De God van Israël!

-Hij had een toekomstvisie, want God zou belonen, dat was hij zeker!

-Hij verliet Egypte, beeld van de wereld, zonder angst, hij bleef vertrouwen op zijn Onzienlijke God!

Groepsgebed.

(30) Door het geloof in groep, kunnen stadsmuren vallen. Jericho had dubbele stadsmuren. Dit toont overduidelijk, dat het gelovig gebed invloed kan hebben op al het materiële. Wereldse bescherming is niet veilig.

Rachab.

(31) Het is geen eer om in de Bijbel vermeld te staan als hoer. Toch staat die vrouw hier als een geloofsheld beschreven. Doch zij geloofde stellig in de levende God van de Israëlieten, en daarom stelde zij haar leven op het spel om de verkenners te verbergen in haar huis op de stadsmuren te Jericho en te helpen. Zij staat beschreven in de stamboom van Jezus.

GELOOFSERVARINGEN

(32-40) De schrijver geeft nog vele andere mensen met hun ervaringen op, welke zij hebben ervaren door hun geloof. Daarin vinden wij opmerkelijke gebeurtenissen:

 • clip_image122Koninkrijken werden in geloof onderworpen, ook in oorlogstijd speelt geloof een grote rol. Gerechtigheid uit geloof.
 • Door geloof muilen van leeuwen dichtsnoeren. De leeuwenkuil werd gebruikt als een doodstraf. Het vuur als een oordeel. Ook hier heeft Jezus het laatste woord gehad.
 • Aan de dood ontsnappen, scherpe zwaarden en geloofskracht ontvangen.
 • Vrouwen kregen hun geliefden terug uit de dood door geloof! Lazarus? (35)
 • Het geloof gaf kracht om folteringen te doorstaan, geen bevrijding wilden door het afzweren van hun geloof! Gevangenschap enz.
 • clip_image124Onmenselijke beproevingen: doormidden gezaagd, schapenvachten werden hen aangedaan op keizerlijk bevel, om dan te worden opgejaagd en gedood.
 • Vluchten naar de bergen, holen,catacomben, spelonken enz. alles ter wille van hun geloof.

Ze kregen het beloofde niet, omdat God iets beters voor hen had bereid! Inderdaad Christus was nog niet gekomen, en zou dan de weg bereiden tot waar God woont. Het komende nieuwe Jeruzalem, de stad met fundamenten.

De belofte hield een eeuwige erfenis in.

15 En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden.Hebr.9

Colos. 3:24 gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer.

DE PROFEET JOEL

clip_image001

 

De naam van de profeet betekent : “ De Here is God” of “Overtuigd door God” of “De Heer is getuige” Merkwaardig dat de profeet Elia het omgekeerde betekent : “ Mijn God is de Here”. De tijd van zijn optreden is moeilijk vast te stellen. Joel zou een belangrijke opvolger zijn geweest van de profeet Jesaja. Hij sprak over de rampspoed welke zou komen over de goddelozen.

HOOFDSTUK 1

clip_image003SPRINKHANEN

(2-4) Een plaag, een ramp als voorteken van de komst van de Here. De profeet doet de ouden van dagen denken, ze hebben het nog nooit geweten . De tongen die spreken van “ het is al altijd zo geweest” zullen verstommen. Vers vier toont vier namen voor de sprinkhaan.

Het was een echte sprinkhanenplaag. Aangezien wij het boek Joel profetisch mogen benaderen, dan weten wij dat deze sprinkhanen ook een beeld kunnen zijn van militair materieel, of mensen.

Openbaring 9:7 En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen;

Jesaja 40:22 Hij troont boven het rond der aarde, en haar bewoners zijn als sprinkhanen; Hij breidt de hemel uit als een doek en spant hem uit als een tent waarin men woont.

WAKKER WORDEN!

(5) De profeet waarschuwt tegen dronkenschap, omdat ook dronkenschap slaperigheid en domheid uitwerkt. Huilt en jammert roept hij. Hij bedoelt dat ze tegen de harde realiteit van het komende gebeuren zullen moeten opzien. De welvaart zal verdwijnen. Geen jonge wijn meer wijst naar armoede in het land. De rijken zullen jammeren. In feite komt het ganse bestaan van Israël in het gedrang. Het verlies van alle vorm van rijkdom zal verloren zijn.

Psalmen 52:7 (52-9) Ziedaar de man die God niet tot zijn veste stelde, maar die op zijn grote rijkdom vertrouwde, zich sterk waande door wat zijn onheil werd.

Spreuken 11:28 Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal vallen; maar als fris loof zullen de rechtvaardigen uitspruiten.

Lucas 12:21 Zo vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.

ISRAEL AANGEVALLEN DOOR EEN GROOT VOLK.

(6-7) Met een groot volk talrijk als de sprinkhanen. Maar er wordt iets speciaals beschreven. Ze hebben leeuwentanden. In de Nederlandse vertaling is het niet zo goed vertaald; Wij nemen de Engelse vertaling hiervoor en zien het volgende :

Leeuwentanden als van een oude leeuw, en baktanden of hoektanden van een jonge leeuw. Dit geeft een beter beeld. Wat ons doet denken aan de oude leeuw, Babel het oude Babylonische rijk. Of het Irak van heden. Het lijkt erop dat, het groot volk kan begrepen worden als alle Arabieren.

Zie Ezechiël 38:4 “ een grote schare” Wij zien dat “wijnstok en vijgenboom” zijn verwoest. Wij stellen de vraag door wat?

Ten gevolge van een grote droogte of hitte? Het lijkt toch wel door de aanval van het “sprinkhanenvolk”. De ranken van de vijgenboom zijn wit geworden. De schors is eraf, ten gevolge van Een chemisch militair wapen ? Het lijkt wel dat Iran momenteel chemische wapens ontwikkeld en ze verbergt tot grote ergernis van de grote naties.

Het wordt ook bezien als de voorlopende ramp op de komende “Dag des Heren”!

HET VERDRIET VAN ISRAEL.

clip_image005

(8-13) Een regelrechte economische ramp. Alle welvaart is verdwenen. Alles treurt tot zelfs de aardbodem. Het doet de mensen denken dat zoiets zeker een apocalyptisch beeld is van de toekomst. Wij stellen vast dat ook de priesters treuren, zij kunnen de dienst niet meer doen in de tempel. Dit laatste maakt ons nogmaals duidelijk dat er in de Apocalyps de tempel er wel staat.

OPROEP TOT GEBED EN VASTEN.

(14-15) Deze nationale ramp doet het volk zich tot hun God keren. Waarom moet er eerst zoveel verdriet zijn zou men zich afvragen. Het toont wel aan hoe de mens eerst in nood moet komen.

“Als een verwoesting” komt de Dag des Heren” van God.

Rashie vertaalt dit als : “als een plundering”.

Deze vertaling doet ons denken aan de invasie van Gog en Magog met de moslimlanden in Ezechiël 38, lees vers 12! Daar is er duidelijk sprake van een “roof en plundering” op Israël. De Europese landen geven dat soort commentaar, maar zijn zelf geen betrokken partij.

GEEN BLIJDSCHAP MEER IN HET LAND.

clip_image007(16-20) Alle vreugde is weg. Iedereen die geleefd heeft voor zijn job, als landbouwer, fruithandelaar, wijnhandelaar enz. zien hier hun leven in elkaar storten! Hun vreugde had aardse fundamenten.

Christenen hebben hun vreugde in het Woord des Heren, ze zijn reeds lang ontworteld van het aardse.

Deze blijdschap kan men van hen die God aanroepen niet afnemen, het is geestelijk.

Jeremia 15:16 Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op, uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten; want uw naam is over mij uitgeroepen, Here, God der heerscharen.
Romeinen 14:17

Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest.

HOOFDSTUK 2

AANKONDIGING VAN DE GROTE VERDRUKKING.

(1-3) Joel slaakt in feite een noodkreet: Alarm!. “Blaast de bazuin” De Dag des Heren is hier de benauwdheid van Jacob die zich aankondigt. We kunnen gerust zeggen het lijken wel de dagen waarin wij vandaag in 2011 leven. In vers 15 herhaalt de profeet zijn oproep tot het volk om zich te bekeren! Dit lijkt op het einde van de grote verdrukking.

De Dag des Heren zal een tijd zijn van duisternis en donkerheid. Deze beschrijving wil ons duidelijk maken dat de staat Israël zich in angst en kommer bevindt door zich nog steeds niet te bekeren tot hun Messias Jezus. Het zal een tijd zijn van veel verdriet en ellende en een vervreemding van hun God.

1 Zie, er komt een dag voor de Here, waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. 2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden.3 Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; Zach.14

EEN GROTE AANVAL OP ISRAEL.

clip_image009

(4-10) Wij lezen hier over een geweldig en machtig leger, nog nooit gezien.

Vers 5 lijkt een beschrijving van een militaire aanval. “ Als het geknetter van een vuurvlam” Zo’n beeld zagen wij al op TV in de strijd tegen het terrorisme ( Afghanistan – Israël ). Vers 9 lijkt mij wel Jeruzalem. Vers 10 doen mij toch sterk denken aan een nucleaire aanval.

GOD IS GENADIG !

Vers 11 brengt een ommekeer. Hier verheft de Here Zijn stem tot Zijn machtig leger. Een leger met een ander kenmerk dan een werelds leger, namelijk een leger DAT ZIJN WOORD VOLBRENGT ! Een echt leger des heils.

Het profetische woord is waarheid, wie zou de Bijbel leugenachtig maken?

In vers 12 volgt in feite ook een komende bekering. Het overblijfsel van Israel komende uit al de teruggekeerden naar hun land, zullen zich bekeren.

De Profeet doet een oproep: Barmhartig en genadig is God. De oproep lijkt niet meer hetzelfde als in het oude testament. Ze moeten:

· Een vasten heiligen

· Een plechtige samenkomst organiseren

· Iedere familie moet aanwezig zijn.

· De priesters moeten bidden en wenen in de tempel !

Het gebed gaat nu precies om hun land, hun erfdeel. De toestand heeft de schijn dat Israël aan het verdwijnen is. De wanhoop is nabij, als ten tijde van de schelfzee. In eigen kracht hebben zij tegen al de heidenen geen overwinningskracht. In het gebed gaat het om de naam van de Here.

HET GEBED VERHOORD.

(18-27) Hier stellen wij nu een ommekeer vast voor Israël. Vanaf nu zullen de heidenen beseffen dat de God van Israël en enige ware levende God is! Wij zien hier dat de aanvaller uit het noorden is gekomen. Dit doet ons denken aan de as Syrië en Rusland/Iran en de bekende profetie van Ezechiël 38, met Gog en Magog.

(22) De Here heeft grote dingen gedaan. Hier heb ik een sterk vermoeden dat God door natuurrampen heen zijn doel zal bereiken. Mens en dier in Israël hebben niets te vrezen.

(23) De inwoners van Jeruzalem zullen zich verheugen en jubelen in de Here. Ze krijgen de “leraar ter gerechtigheid” dit moet Jezus zijn! Hij zal Zijn rijk in gerechtigheid bouwen.

Dan zal worden vervuld, hetgeen al die eeuwen werd gebeden in het Onze Vader: “ Uw rijk kome”. Het land zal zich kompleet herstellen. (v.24-27).

Israël zal nimmer meer te schande worden. Opnieuw wordt vandaag Israël door het slijk gesleurd in de eenzijdige media.

HET PINKSTEREN VAN EEN BEKEERD ISRAEL.

Hier begint het derde hoofdstuk in de Hebreeuwse Bijbel.(28-32) Op Pinksterendag werd deze profetie gedeeltelijk vervuld. De rest van deze profetie werd op Pinksteren niet vervuld. De zon werd dan niet verduisterd enz. De apostelen waren de eerstelingen. Iedere christen daarna is in feite een “pinksterchristen”, door het ontvangen van de H.Geest ,of de doop met de H.Geest welke hetzelfde is. Doch nu, op het einde van de grote verdrukking, zal dit overblijfsel van Israël gezegend worden, een Pinksteren kennen, krachtige predikers worden. Ze zullen Gods tegenwoordigheid demonstreren. Vandaar dat er sprake is van de vroege (pinksterdag van de christenen )en de late regen. ( pinksterdag voor de joden ) (v.23b).

De tekenen aan de hemel hier beschreven, zullen binnenkort te zien zijn, want ze kondigen de Dag des Heren aan. De zon zal verduistert worden, heeft diepere betekenis; De Babelse zonaanbidding zal een einde nemen, de godsdienst van Nimrod, welke naar Rome vluchtte, zal verdwijnen! Slechts zal er dan redding zijn voor hen die enkel Jezus, de Zoon van God aanbidden!

Vers 32 “DAT IEDER DIE DE NAAM DES HEREN AANROEPT “

De eerste christenen werden eerst op deze wijze genoemd. Voor Gods volk vandaag is een belangrijke belofte gebonden aan deze naam : Zij zullen behouden worden !

HOOFDSTUK 3

EEN OMMEKEERKEER IN HET LOT VAN JUDA EN JERUZALEM

clip_image011(1-3) Er komt een einde aan de bezettingen, vernederingen en slavernij van de staat Israël. De laatste wereldoorlog, was als een pijnlijke bevalling voor het ontstaan van Israël als natie. Vandaag wordt Israël opnieuw door bijna alle volkeren de rug toegekeerd, veroorzaakt door massamanipulatie van de wereldpers. Er komt een einde zegt God tot de profeet Joel.

De ene ware levende God zal alle heidense volkeren, welke de Joden haten, verzamelen naar Jeruzalem, naar het dal van Josafat. . Josafat betekent : De Here oordeelt. Daar zal de Here strijden om het erfdeel Israël. Terwijl ze mijn land verdeelden. Iedere natie zij gewaarschuwd, af te blijven van Israëls’ grenzen in de ogen van God. Ook Israël, dient de Bijbelse grenzen na te streven! Israël behoort God toe. In vers drie herhaalt God hoe ze omgingen met Zijn volk ! De mensen werden behandeld als koopwaar.

AANVALLEN DOOR TYRUS, SIDON , EN FILISTEA.

(4-8) God spreekt hier tot drie vijanden van Israël. Tyrus en Sidon steden welke lagen in het huidige Libanon, samen met de Palestijnen van nu waren dat Israëls grootste vijanden.

Sidon was destijds zeer machtig in de Phoenisische kolonieën, en nauw verwant met Tyrus. Sidon zou de eerstgeborene zijn van Kanaan, als eigenlijk de oudste vijand van Israël.

Sidon zou de moeder van Tyrus genoemd worden.

De Filistijnen zijn de bewoners van Peléschet, Palestina. De Filistijnen heten in het Hebr. gewoonlijk Pelischtim, zelden (Am. 9, 7) Pelischtijjim.

De stam phalascha is nog in het Ethiopisch bewaard gebleven en betekent “trekken,” “reizen”; het daarvan afgeleide zelfstandig naamwoord peléschet betekent dus “tocht,” ook wel het geheel van de “trekkenden,” en “een door kolonisten bevolkt land”; de volksnaam Filistijnen.

Wij besluiten duidelijk dat de filistijnen van de toen de Palestijnen zijn van nu, en nooit een eigen staat hebben gehad!

God laat de profeet het kwaad opschrijven dat men Gods volk had aangedaan. Namelijk lezen wij over roof van kostbare schatten, zilver en goud. Tevens werd het volk gedeporteerd en verkocht als slaven aan de Ioniërs. Deze Ioniërs zijn de Grieken, waarvan een deel naar Azië trokken en een minder deel naar het westen. God belooft dat hun kwaad op hun eigen hoofd zal terugvallen.

Ook Jezus heeft eens Tyrus en Sidon aangehaald. Wij lezen Matth.11:20-24

VERS 9 – 13 MOBILISATIE VOOR DE “ VOLKEN VAN RONDOM” of oproep

VAN DE VERENIGDE NATIES.

Eze 38:7 Maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen die zich bij u gevoegd hebben; wees gij hun tot een leidsman.

Met de volken van rondom begrijpen wij in de eerste plaats de Arabische buren van Israel.

Aan de hand van de profetie in Ezechiël weten wij dat Rusland de moslimstaten zullen leiden in een aanval tegen Israel. Van Amerika is hier geen sprake meer.

Jer 31:10 Hoort het woord des Heren, o volken, verkondigt het in verre kustlanden en zegt: Hij, die Israel verstrooide, zal het verzamelen en het behoeden als een herder zijn kudde.

De wereld heeft totnogtoe nog steeds die woorden niet begrepen. God is nog steeds bezig zijn volk te verzamelen. Wat vandaag zich voordoet in het M.O. en in de EU is aanleiding om de rest van het Joodse volk terug naar hun land te brengen. Via politieke aanslagen en massabetogingen zien wij voor onze ogen deze vertekening in het M.O. Doch hij zal optreden als een herder.

Doch Jezus zal optreden als “ de leraar ter gerechtigheid”. De zonde is zo groot geworden, dat het vergeleken wordt met een oogst die moet binnengehaald worden. De perskuip is vol van misdaadvruchten!

VERS 14 – 17 DE HERE EEN SCHUILPLAATS VOOR ISRAËL.

Ps 43:2 Want Gij zijt de God mijner toevlucht; waarom verstoot Gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking?

Wij mogen wel niet verwarren met de dagen vandaag, waarbij Israel lijdt en verdriet kent, en rouwt om zijn slachtoffers. De antichrist brengt nog zijn gedwongen schijnvrede welke hij zal sluiten met Israel. Doch halverwege de grote verdrukking, dan zal de hel losbarsten, doch op het einde zal de Here tussenkomen. Dan zal vers 17 in vervulling gaan.

17 En gij zult weten, dat Ik, de Here, uw God ben, die woon op Sion, mijn heilige berg, en Jeruzalem zal een heiligdom zijn, en vreemdelingen zullen er niet meer doortrekken.

Ps 62:8 Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats.

VERS 18 – 21 ZEGEN VOOR ISRAËL, VLOEK VOOR EGYPTE EN EDOM.

Vers 18 geeft een beeld van een nooit geziene bloeiende economie in Israel. Een bron zal ontspringen in het huis des Heren.

Isa 55:12 Want in vreugde zult gij uittrekken en in vrede geleid worden; de bergen en de heuvelen zullen voor u uitbreken in gejuich en alle bomen des velds zullen in de handen klappen.

De volksvreugde zal enorm zijn. We kunnen zeggen het overblijfsel van Israel zal van het ene uiterste in het andere vallen. Daartegenover lezen wij over het valse Egypte en Edom (Saudie-Arabië) dat het als een woestijn en wildernis zal worden!

Deze landen zullen dus heel zwaar getroffen worden in de toekomst.

De reden hiervoor is, dat er veel onschuldig bloed werd vergoten van de kinderen van Juda.

Wij weten nu intussen ook dat de aanslag op 11 september 2001 georganiseerd werd en uitgevoerd in complot met afstammelingen van Edom, en dat daar ook veel onschuldige Joden zijn omgekomen! Ook vandaag sterven nog onschuldigen onder Gods volk. Vers 20 toont de reden van al dat bloed vergieten. Juda en Jeruzalem ! Men wil vandaag Israel van de kaart vegen, maar dat zal nooit zo zijn. Vele plannen worden gesmeed, maar slechts Gods plan zal een feit worden. De Here zal blijven wonen op Sion.

In vers 21 zien wij dat dan God Zijn volk genadig zal zijn en het evangelie toonaangevend zal zijn.

10 Jubel en verheug u, gij dochter van Sion! want zie, Ik kom in uw midden wonen, luidt het woord des Heren, 11 en vele volken zullen te dien dage gemeenschap zoeken met de Here en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Dan zult gij weten, dat de Here der heerscharen mij tot u gezonden heeft.

Zach.2

clip_image013

R Gaytant

DE BESTE MEDITATIE

DE BESTE MEDITATIE

Om een goed voorbeeld van meditatie te vinden, is het van belang eens op te sporen, welk figuur er in de Bijbel ons kan inspireren. Wij weten dat tijdens de middeleeuwen het Bijbels mediteren de kop werd ingedrukt, en zo zijn gevolgen heeft nagelaten. Het mankement van gezonde voeding voor de geest van de mens laat zich bijzonder in onze dagen gevoelen. Mensen hebben alle moeite om hun tegenslagen te voorkomen of om ze te verwerken! Graag nemen wij vandaag koning David, een man van het ware mediteren. De psalmen zijn in de Bijbel een bron van levend water om daaruit te drinken.

 

Psalm 5

1 Voor de koorleider. Bij fluitspel. Een psalm van David. (5-1) Neem mijn redenen ter ore, o HERE, let op mijn verzuchting. 2 Sla acht op mijn hulpgeroep, o mijn Koning en mijn God, want tot U richt ik mijn gebed.3 HERE, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit.4 Want Gij zijt geen God, aan wie goddeloosheid behaagt, geen boze zal bij U vertoeven;5 de verdwaasden houden geen stand voor uw ogen, Gij haat alle bedrijvers van ongerechtigheid;

Graag willen mensen soms wat op hun hart ligt aan iemand kwijt. Ze hebben hun verzuchtingen, en het blijft hun gedachten overweldigen. Ook koning David kende dit soort van problemen. Zijn meditaties vinden wij terug in zijn psalmen, en ze leren ons hoe hij dit aanpakte en overwon.Koning David nam de nodige tijd om de Bijbel te lezen en dacht er diep over na, hij deed dit ’s morgens. Ook Abraham ging ’s morgens vroeg in de stilte, om te zien naar de opstijgende rook van Sodom en Gomorra, en mediteerde over wat God had gedaan met al die goddelozen.(Gen.19:27).

Bij wie kan men terecht met zijn noden, verzuchtingen, angsten, problemen?

Koning David zocht zijn hulp bij een andere Koning, hij noemde Hem “Mijn koning en mijn God!” David kende de macht van een koning. Je kunt slechts geholpen worden door iemand die geestelijk machtiger en sterker is dan jezelf. Sommigen mediteren in een bos, en geloven dat ze geestelijke kracht zullen ontvangen door te luisteren naar het fluiten van de vogels! Anderen proberen hun gedachten op nul te zetten, en stellen zich open, in alle stilte. Dit is een zeer gevaarlijk soort mediteren, demonen kunnen daar op inspelen.David legde zijn problemen in gedachten neer voor de troon van God, hij vertrouwde op wat God sprak, en keek uit tijdens de dag hoe God hem zou helpen. David bad opdat zijn meditatie God welgevallig zou zijn. 14 Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser .Psalm 19

Wij moeten onze gedachten onder controle houden. Zondige gedachten zijn ook zonde! Let op wat Jezus sprak:

28 Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.Matth.5

14 Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser .Psalm 19

Ps 51:10 (51-12) Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest;

David bad duidelijk om een in ingreep van God zelf, schep mij een gezond denken, en maak mij standvastig en trouw.

Een Bijbelse meditatie geeft een correct inzicht.

3 Mijn mond zal enkel wijsheid spreken, de overdenking van mijn hart is louter inzicht.Ps.49

Een Bijbelse meditatie is zeer nuttig, want het leert te begrijpen wat God zegt. Als wij overdenken welke levensweg God met ons gaat, kunnen wij leren begrijpen wat Zijn wil is. Het leven van een christen is slechts een voorbereidende tijd, om later in alle wijsheid te oordelen in het hiernamaals. Diep nadenken is slechts nuttig, als de mens Gods hand daarin vasthoudt. Jammer dat zoveel mensen eerst in moeilijkheden door ziekte of ongeval moeten komen om te denken aan hun Schepper. Vele mensen denken heel weinig na over de zin van het leven, tot ze bij een graf komen te staan, van een teerbeminde, of van iemand die veel voor hen betekende. Dan zegt God dat de mens dieper gaat nadenken. De denkrichting is dan goed.

3 Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gelaat is het met het hart goed gesteld. 4 Het hart der wijzen is in het huis van rouw, maar het hart der dwazen in het huis van vreugde.(Pred.7)

want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking, meditatie!

97 Hoe lief heb ik uw wet! Zij is mijn overdenking de ganse dag.98 Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden, want het is altoos bij mij.99 Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking.100 Ik heb meer inzicht dan de ouden, want ik bewaar uw bevelen.101 Ik weerhoud mijn voeten van alle boze paden, opdat ik uw woord onderhoude.102 Ik wijk niet af van uw verordeningen, want Gij onderwijst mij.103 Hoe aangenaam zijn uw redenen voor mijn verhemelte, meer dan honig voor mijn mond.104 Uit uw bevelen heb ik inzicht ontvangen; daarom haat ik elk leugenpad.105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.Ps.119

Het begrip “wijsheid” kan wel op verschillende manieren worden opgevat door de mens. Meestal begrijpt men daaronder, intelligentie, deskundigheid, wetenschappelijke kennis bekroont met titels en diploma’s.Hoe God over wijsheid spreekt blijft voor velen een groot vraagteken, toch schreef de apostel Paulus in Gods naam het volgende:

19 Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen.20 Waar blijft de wijze? Waar de Schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? 21 Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het God behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven.1 Cor.1

Hieronder kunnen wij vaststellen, dat werkelijke wijsheid in Gods ogen te maken heeft met behoudenis of redding. In het hiernamaals zullen de wijzen eeuwig gescheiden worden van de dwazen. De dwazen zijn zij die niet “willen” geloven wat God leert aan de mens. Zij willen zelf bepalen wat goed of kwaad is. Hieraan gaat onze maatschappij te gronde.(Hos.4)Wij dienen Gods wetten als een wijze raad en met een gewillige geest benaderen. Gods wetten zijn zeer goed voor ons geestelijk leven, goed voor onze gezondheid, goed om gelukkig te kunnen leven op aarde.Vandaag wordt ons lichaam onder een scanner geplaatst om onderzoek te doen waar het probleem zit. Zo is Gods woord, de Bijbel, een scanner om onderzoek te doen waar er problemen zitten in ons zondig denken, onze geest.

Heb 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;

David schreef: Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden,

Laten wij ook even mediteren, maar wie zijn onze hedendaagse vijanden? Hier alvast een ervan.

Angsten en zorgen kunnen ook een vijand zijn, en een geestelijke hongersnood.

Allerlei negatieve nieuwsberichten kunnen de wereld worden ingezonden, die de ongelovigen en de Bijbelgetrouwe christenen kunnen angstig maken, doch Gods raad werkt als een schild. Wie Gods wetten en Gods genade niet wil geloven wordt in de toekomst meedogenloos slachtoffer van de pijlen bedoeld in Psalm 7:13.

Wie is uw schild?

Ps 119:114 Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.

Wanneer iemand zijn vertrouwen gaat stellen op allerlei theorieën en therapieën, dan is hij niet beschermd tegen allerlei soorten moordende pijlen van de satan.

Spr 30:5 Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.

Ex 23:22 Maar indien gij aandachtig naar hem luistert, en alles doet, wat Ik zeg, zal Ik uw vijanden vijandig bejegenen, en benauwen die u benauwen.

Wie zijn vertrouwen stelt op Gods woorden, beschermt zichzelf in alle omstandigheden. Belangrijk is natuurlijk Gods woorden te begrijpen, en dat vraagt een inspanning, voldoende Bijbelstudie!

Een Bijbelse meditatie geeft aanleiding tot gebed!

De beste meditatie kan slechts tot een geestelijke voeding zijn en krachtig zijn,door een gebed in vertrouwen. Koning David had ware ervaringen, ervoer meer dan eens Gods kracht en werd door God zelf geleerd, dit is pas ware theologie!

David was een man naar Gods hart, bent u dat ook?