23 PSALM

Psalm 23. Dit is “het” bijzondere lied van koning David, die geschiedenis schreef onder zijn volk en alle Bijbelgetrouwe christenen! Sommigen konden het lied nog zingen staande op een b…

Bron: PSALM 23

rijkdom psalm 73

39 PSALM DE TRANEN VAN KONING DAVID

DE TRANEN VAN KONING DAVID PS 39.pdf

BEPROEVING EN GEBED

BEPROEVING EN UW GEBED
Psalm 102

Wanneer wij een beproeving of tegenslag kennen, dan mogen wij ons hart eens uitstorten bij de Heer, zoek de stilte, waar u niet kunt worden gestoord! Wanneer een kind voor iets weent, of pijn werd gedaan, dan is het altijd ontvangen in de armen van zijn vader of moeder. Het krijgt de nodige liefdevolle troost. Ook volwassenen kunnen moeiten en zorgen hebben. Gods volk werd zwaar bedroefd in de geschiedenis en nog. Deze Psalm is waarschijnlijk van David leerzaam en profetisch. Koning David maakte van zijn gebed een lied! Wanneer uw gebed verhoord is, dan kunt u toch ook blij en spontaan Gods lof zingen!

(1,2) Hier lezen wij over “iemand”, een ellendige, welke in de put zit, omwille van allerlei redenen, en dan gaat hij bidden. (3) Het is iemand die ernstig God zoekt, en Gods aandacht trekt om te worden geholpen. In het algemeen wordt er altijd meer gebeden in moeilijkheden dan anders. (4) Hij wordt al ouder, en heeft mogelijk felle koorts, hij is ziek. Dat is wat hij vertelt aan zijn God. Het lijkt of hij wel een goede relatie heeft met God.

HET GEMOED VAN DE ELLENDIGE

(5) Zijn denken lijkt op verdord gras, verbrand van de zon, verward. De hitte van de zon hier, kunnen wel zware beproevingen zijn, die een mens geestelijk dient te verwerken. Ook kunnen wij letterlijk het hart zelf begrijpen, dat de kracht van de mens is, nu hier werd hij krachteloos en moedeloos. Hij at niet meer, had geen honger, en werd als een skelet! Dit zijn symptomen van een depressie. Wie depressief is dient hoe dan ook, te eten en te drinken! (Elia 1 Kon.17) Geestelijk voedsel geeft kracht en is noodzakelijk en enkel te vinden in Gods woorden.

(6, 8) Zuchten is een kenmerk van depressie, het gehuil en gekras van die vogels, wijzen erop dat hij klaagt, en niet kan slapen. Hij heeft de neiging zich te verwijderen in eenzaamheid. Ook een beeld van Israël, welke ook triestig en terneergeslagen was na de vernietiging van hun tempel en hun latere verdrijving onder de heidenen.

(9,12) Hij werd gekwetst door zijn vijanden met verwijtende woorden, die werken als dolksteken. Zijn eten smaakt niet meer, het lijkt wel as, en weent. Het doet ons denken aan de zware beproeving van Job. Hij aanvaardt Gods werk en zware beproeving.

MAAR GIJ, O HERE…

(13,15) Het lijkt nu of die beproefde man, als symbool staat voor David of Israël . Zijn God zal zich erbarmen over hem, en een tijd van genade breekt aan. Gods volk had behagen en liefde voor de stenen van de vernietigde tempel, en sleepten deze destijds mee naar Babel om er een synagoge te bouwen. De God van Israël Jahweh, is super actief. Die bepaalde tijd hier beschreven is het herleven van de staat Israël. Het herbouwen in Jeruzalem enz.
Dan komt er……EEN NIEUW TIJDPERK!

Wanneer de Here Jeruzalem zal hebben gebouwd, en verschenen is in heerlijkheid. Dit is het ogenblik van zijn zichtbare wederkomst voor het overblijfsel van Zijn volk. Hij heeft het gebed van Israël verhoord. Gods koninkrijk komt eraan. Het absolute einde van alle verenigde vijanden van Israël is aangebroken! Het krachtigste wapen van Israël is hun gebed! God is niet vergeetachtig, kent ieder detail van de geschiedenis, ook wat in de politieke doofpot werd gebracht! (18) Israël hier beschreven als de berooide, bestolene. Geen vaderland meer, geen macht, en geen eer meer. Geen koning, geen profeet, en geen Hogepriester. In W.O.II heeft men Gods volk vermoord en bestolen.

EEN NIEUW VOLK

(19) Hier gaat het over beschrijving voor een toekomstig nageslacht van Israël en een nieuw volk. Een nieuw volk dat toen nog niet was geschapen! (O.T.) Israël was al geschapen! Ook de gemeente van Christus, kan zich verheugen bij de profetie van deze psalm!
Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 2 Kor.5:17
De context spreekt over de zichtbare wederkomst van Jezus, met al zijn heiligen! Dit geslacht is niet het geslacht ten tijde van Jezus. Het is de hedendaagse generatie!

Matteüs 24:32 Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds
week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. 33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.34 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.

TER DOOD VEROORDEELDEN

(20,23) Dat nieuw volk werd voortgebracht uit Israël, nieuw leven. Het kind uit de maagd. God heeft alles gezien, ook mensen van dat nieuw volk welke werden en worden vervolgd. Ook heeft Hij niet vergeten de mensen welke Zijn tempel hadden vernietigd. Doch alle kinderen Gods zijn of gevangen of als “ten dode” opgeschreven. Doch hier is sprake van een bevrijding door Hem die troont in de Hemel. Het lijkt wel een beschrijving van de plotse opname in het oude verbond. Er zal duidelijk verder worden gesproken over het evangelie, wie zou dat tegen kunnen houden? Resultaat: Volkeren zullen dan de Here dienen.
ISRAËL EN ZIJN GOD

(24,29) Israël gaat in gebed, zijn kracht was afgenomen. Het vreesde een vroegtijdig einde van hun bestaan. (1940-45) Doch het wist dat hun God, de Schepper was. Begin en einde van alle leven. Deze oude aarde zal eens vergaan, dit is pas na het duizend jarig vrederijk. Doch wij lezen hier over een eerste herschepping, een nieuw kleed. Zo begrijpen wij hier dat onze huidige wereld een herschepping zal kennen, met een diepgaande vrede, en natuurwisseling, voor duizend jaar. Onze huidige aarde is als een versleten kleed, zegt God, de opwarming van de aarde brengt wel schade aan, en veroorzaakt gaten door de mot welke in het oude kleed tevoorschijn komen! Bedenk de gaten in de ozonlaag. Je hoeft echt geen wetenschapper te zijn om deze dingen te begrijpen.

Hebreeën 1:12 en als een mantel zult Gij ze oprollen, als een kleed zullen
zij ook verwisseld worden;

Hoe ook de grote verdrukking mag verlopen het Bijbels christendom zal samen met het levenssap van het Jodendom blijven bestaan. Het Babels schijnheilig christendom verenigd met afgedwaalden en allerlei andere religies die solidair worden met de hoer zullen voor eeuwig verdwijnen.

118 psalm GENADE ?

GENADE            Psalm 118   Deze psalm werd geschreven door Koning David een tijd na de dood van Koning Saul en na een van zijn overwinningen op zijn omringenden vijanden. Anderen leggen uit dat deze psalm ook werd geschreven voor de herbouw van de tempel. De inhoud van de psalm is een bemoediging voor … Lees verder 118 psalm GENADE ?

7 PSALM GOD IS RECHTVAARDIG

  PSALM 7   David beroept zich op Gods rechtvaardigheid.   Wanneer de mens enig kwaad werd aangedaan, dan kan hij op verschillende manieren gaan reageren. ·       Mensen kunnen reageren als bv. nooit meer spreken tegen zo’n mens. ·       Men kan kwaad gaan spreken en liegen van zo iemand om zichzelf op deze manier wraak … Lees verder 7 PSALM GOD IS RECHTVAARDIG

3 PSALM DAVID KON SLAPEN

 

PSALM 3

EEN SLAAPPROBLEEM ?

 

clip_image002

 

Deze psalm werd geschreven toen koning David in een conflict lag met zijn eigen zoon Absalom. David was toen 65 jaar oud. Wij vinden in de psalmen die David schreef zijn problemen terug. David brengt lof telkens een van zijn overwinningen op zijn problemen door tussenkomst van zijn God.

Wij zijn toch meestal niet geneigd om over onze problemen te zingen, doch spontaan en eerlijk over onze overwinningen. Dit is geen zingen uit traditie!

Om deze psalm te begrijpen moeten wij wel de opstandigheid van zijn zoon Absalom ( = mijn vader is vrede ) in het oog houden.

Deze psalm leert ons hoe David met zijn God, problemen en angsten oplost.

VERS 2

Hier lezen wij een stukje over het zelfbeklag van koning David.

David had nog slechts hen, die hem omringden een 600-tal mensen, de rest van het volk liet hen misleiden door zijn zoon Absalom. Het volk roddelden al dat God niet verder achter David stond.

Deze situatie was zeer pijnlijk voor deze oudere koning.

De man naar Gods hart, moet vluchten voor zijn eigen zoon!

 

13 Toen kwam iemand David berichten: De mannen van Israel hebben Absaloms partij gekozen. 14  Daarop sprak David tot al zijn dienaren die te Jeruzalem bij hem waren: Staat op, laten wij vluchten, want anders zullen wij niet aan Absalom ontkomen. Gaat haastig heen, opdat hij ons niet ijlings inhale, onheil over ons brenge en de stad sla met de scherpte des zwaards!  15  De dienaren van de koning zeiden tot hem: Zoals mijn heer de koning verkiest, zie hier zijn uw dienaren! 16  Toen ging de koning heen en zijn gehele huis volgde hem op de voet; tien bijvrouwen liet de koning achter om toezicht te houden op het paleis.

2 Sam 15

  

Wij kijken even in het hart van koning David.

 

Wij kunnen de situatie van David begrijpen, een hart vol verdriet en pijn, hij zit in de put,  maar in dit alles zeer vertrouwend op zijn God! Hij wist dat God elke dag met hem was. Nu was het geen strijd geworden die hijzelf diende te voeren, nu zou God in zijn plaats gaan strijden. Ook dit vers 2 getuigt dat David gewoon was met al zijn problemen bij God te komen, hij bidt. Het lied begint : O Here !

 

Het is zeer eigenaardig, dat  de mensen zich zo zeer kunnen vergissen bij mannen die de Here dienen.  Hoor de kwatongen van de duisternis: Zie God laat hem in de steek, hij heeft het zelf gezocht, God laat  hem vallen. Zelfs zijn eigen zoon luistert niet meer naar hem.

O David, gij hebt zwaar gefaald ! Gij zijt niet meer waard koning te zijn.

David zit hier in een geestelijke oorlogvoering. De duistere machten en mensen willen David door de knieën zien gaan, en velen verlangen ernaar!

Ook vandaag hebben vele geestelijke leiders, die radicaal en Bijbelgetrouw zijn,  zulk een strijd te voeren, maar ook iedereen komt in een geestelijke strijd terecht, let erop hoe de mensen u laten vallen wanneer gij ook maar een woord over het evangelie durft te spreken.

Maar luister hoe God met David omgaat.

 

VERS 4 EN 5

 

David zingt dat de Here hem een schild is, dat hem dekt.

Wat moeten wij hieronder begrijpen?

Normaal zoals een mens is, zou David hier zwaar onder de indruk moeten zijn, op zijn vlucht. Mensen die moeten vluchten, zullen zeker zwaar te lijden hebben onder hun emoties, hun verdriet, hun angsten, hun spanningen. Vele mensen zouden zulke omstandigheden niet aankunnen. Niet kunnen verwerken. Het echt niet meer zien zitten.

 

clip_image004

 

Hoe kan koning David dan zoiets schrijven?

Wel David heeft dit al ondervonden dat God hem niet in de steek heeft gelaten.

Wat deed David daarvoor? Pillen slikken? naar de Psychiater gaan? Een fles Whisky drinken? NEEN!

David kende de weg , de weg van het GEBED.

David riep hard en luid. Hier mogen wij begrijpen dat David bad met hart en ziel.

God was zijn enige toevlucht, ook al was hij koning, en hij kon nog steeds zijn vertrouwen stellen in zijn Koninklijke wacht en getrouwen enz,

DAVID VERTROUWDE EROP DAT DE HERE HEM ZOU HELPEN!

VERS  6 EN 7

 

David legt zich neder en sliep! Hij sliep in een van de meest woelige dagen van zijn leven.

Hoe is het mogelijk? In zulke omstandigheden van ruzie, angst , verdriet en zijn eigen leven bedreigd! ? Slapen!

Slapen is in feite een geschenk van God aan hen die God liefhebben. Slapen is een zegen.

Tienduizend die hem bedreigen en David kon slapen! Wie legt het uit?

 

Twee redenen:

1.     DE Here schraagt mij.

God ondersteunt ons op een manier dat de mensen niet kunnen begrijpen, op een goddelijke wijze. Dit zijn dingen die ieder voor zichzelf moet en kan ondervinden. Daarom zijn beproevingen voor ons positieve lessen. Wij worden door zulke dingen gesterkt tegen de volgende en nieuwe beproevingen. Zo kunnen wij ook anderen daarop wijzen, dat er wegen zijn die alleen God ons leert !  

  

2.     Gij alleen o Here doet mij veilig wonen Ps. 4: 9

De veiligheid van David hing af van de Here alleen. Zo is het ook van ons, onze veiligheid en bescherming is afhankelijk van de Here. Wij mogen niet vertrouwen op de beloften van de mensen: Ik zal voor je zorgen!

Iedere avond voor David ging slapen legde hij zijn leven in de handen van de Heer.

Hij bad het gekende avondgebed: In uw handen beveel ik mijn geest! Wat ook Jezus bad voor Hij stierf. Hij ging slapen in vertrouwen op de Heer, en hij KON SLAPEN!

David werd niet gekweld door slapeloosheid, ook niet in deze moeilijke omstandigheden.

David kon slapen precies als Jezus in het schip tijdens de storm!

Mr 4:38  Maar Hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En zij maakten Hem wakker en zeiden tot Hem: Meester, trekt Gij er U niets van aan dat wij vergaan?

 

Kunnen wij ons vergelijken met David?

 

Als wij niet kunnen slapen, hoe komt dat? Ons zielenleven heeft een enorme impact op ons lichaam. Als de geest niet rustig is, hoe kan dan ons lichaam rustig zijn?

Vele mensen nemen hun angsten en problemen van alle aard, van de dag mee naar hun bed. Bijzonder de laatste uren voor het gaan slapen zijn belangrijk om rustig te zijn.

Hoeveel mensen slapen er niet door financiële problemen, zij die geld te kort hebben,        maar ook hen die er teveel hebben in tijden van crisis! Hoe meer je hebt, hoe meer je kunt verliezen!

VERS 8 EN 9

David denkt aan de tijden van vroeger, waar hij zijn God heeft leren kennen in al zijn macht, toen hij zijn vijanden heeft verslagen. David wist heel goed dat God het was die zijn vijanden grote verliezen had toegebracht. De tanden van de goddelozen kapot geslagen, van hen die een grote mond opzetten. Zij die geen rekening houden met God , zijn altijd, vroeg of  laat de grote verliezers.

Hier vraagt David aan God: Doe het opnieuw!

 

 

David weet dat zijn verlossing moet komen van zijn God !

 

31  En zie, toen kwam de Ethiopier. De Ethiopier zeide: Mijn heer de koning ontvangt een goede tijding, want de Here heeft u heden recht verschaft tegenover allen die tegen u waren opgestaan.  32  Maar de koning vroeg de Ethiopier: Is het wel met de jongeling, met Absalom? En de Ethiopier antwoordde: Mogen de vijanden van mijn heer de koning en allen die tegen u zijn opgestaan om kwaad te doen, worden als die jongeling.   33  Toen ontroerde de koning; hij ging naar het bovenvertrek van de poort en weende. En terwijl hij heen en weer liep, sprak hij: Mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom! Och, dat ik in uw plaats gestorven ware, Absalom, mijn zoon, mijn zoon! 2 Sam.18

 

 

Wanneer wij in moeilijke omstandigheden komen, als er wind en storm in ons leven komt, denk dan eens aan David , aan Jezus!  

 

Isa 30:15  Want alzo zegt de Heere HEERE, de Heilige Israels: Door wederkering en rust zoudt gijlieden behouden worden, in stilheid en in vertrouwen zou uw sterkte zijn; doch gij hebt niet gewild.

 

 

11 PSALM HET GELOOF VAN KONING DAVID

 

HET GELOOF VAN DAVID.

 

 

PSALM 11

 

Bij de HERE schuil ik. Hoe durft gij dan tot mij zeggen:

Vliedt naar uw gebergte als vogels?

 

Soms horen wij mensen spreken over het bouwen van een schuilkelder. Velen hebben dit gedaan om zich te beschermen tegen tornado’s, anderen verwachten een wereldoorlog, nog anderen verwachten het begin van het einde van de wereld. Wat moet men nog geloven? Wie of wat is uw toevlucht in nood?

 

Wie of wat is uw bescherming tegen levensbedreigende gevaren?

In Psalm 11 toen koning David in levensgevaar kwam, vroegen zijn raadgevers, waarom hij niet naar de bergen zou vluchten zoals de vogels voor hun bescherming, maar de koning liet weten dat God zelf zijn bescherming was geworden! Vliegende vogels zijn een beeld voor bescherming (Jes.31:5) Wat een vertrouwen had die man toch in zijn God! Maar David kende Gods beloften! David wist dat God met hem was! Als Israël op zijn God zal vertrouwen, dan zal de wereld wenen! En wij vandaag? David werd op de hoogte gebracht dat er onheil en oorlog op komst was, namelijk:

2  Want zie, de goddelozen spannen de boog, zij leggen hun pijl op de pees, om oprechten van hart in het duister te treffen.

Kernwapen 

Inderdaad, het waren mensen in Davids tijd, die geen rekening hielden met de Bijbel, die bezig waren met oorlog voor te bereiden, om David dodelijk te treffen. Het valt mij toch sterk op dat Psalm 11 bepaalde profetische tekenen draagt van onze tijd, de eindtijd. David, als profetisch beeld van Israël ziet ook vandaag dat zijn Israëls vijanden zich sterk bewapenen.

Pijlen zijn de hedendaagse raketten, en deze worden meer en meer operationeel gemaakt. Een zeer onbetrouwbaar Iran. ( Elam in de Bijbel) Gedraagt zich zoals vroeger Hitler aan de macht kwam. Het Duitse volk is afkomstig uit de Perzen!palestiniansalute

3  Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen?

 

De psalmist stelt zich de vraag, wat kan men hiertegen beginnen? Hij spreekt over de grondslagen, en die grondslagen zijn niets anders dan de fundamenten van Gods wetten en raadgevingen. Ieder politiek of kerkelijk leider heeft hierin zijn verantwoordelijkheid op te nemen! Helaas!. Men spreekt van eigengemaakte mensenrechten! (Ps.82)  

Men gelooft vandaag niet meer in de schepping van God, maar men onderwijst een achterhaalde theorie van Darwin!

Geen respect voor de mens die naar het beeld van God is geschapen! Geen respect voor het huwelijk, men huwt bijna niet meer, wel een homohuwelijk, om God uit te dagen!

Gezagsdragers moeten hun “spirituele en morele grondslagen” zien terug te vinden. Dat heeft paus Benedictus XVI vrijdag gezegd tijdens een toespraak op het hoofdkantoor van de politie in Rome, meldde het Italiaanse persbureau Ansa.

Gij zult niet doden, maar men stemt wetten voor euthanasie, abortus! Het gaat in tegen het fundamenteel christelijk principe. Zo kunnen wij verder gaan, met gij zult niet doden, en vandaag gaat er geen dag meer voorbij of deze gruwelijkheden halen het nieuws. Deze psalm kan men lezen naast de krant vandaag!

 

Wat kan een Bijbels christelijke minderheid dan nog doen? Een politieke partij oprichten? Neen! ! ! Maar God heeft een geheim plan, welke wij verder in de psalm is te vinden.

 

4 De HERE woont in zijn heilig paleis, de HERE heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen.

 

God heeft geen schuilkelder nodig,Hij troont in zijn hemelse tempel. Jezus is de enige mens in gedaante die naast Hem die op de troon zit; Hij is bezig met al de aardbewoners, hij heeft geen computer of camera’s nodig om de mensen te bespieden of te controleren.

Hij ziet alles zo! Hij ziet u nu lezen en kent uw  gedachten en reacties.

Luister wat Hij zegt: Luk. 12:7 Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.

Wees niet angstig God heeft alles onder controle, want Hij regeert van op zijn troon:

Psalmen 103:19 De HERE heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koningschap heerst over alles.

God wil uw toevlucht zijn en zal niet beschaamd maken! Vertrouw enkel op Hem, op de woorden van JEZUS, de Bijbel!

 

5  De HERE toetst de rechtvaardige en de goddeloze; en wie geweld bemint, die haat Hij.

Hij beproeft de mensheid, en ziet hoe men reageert, Hij wil dat men Hem leert kennen, want Hij houd van Zijn schepping. Hij heeft ook nog steeds zijn volk Israël lief, ook al werden ze hard getuchtigd, omdat ze niet wilden luisteren naar Hem. De mensen leven opnieuw zoals in dagen van Noach, voor de zondvloed, maar Hij redde de mensheid toch door Noach die in Hem geloofde en de ark bouwde.

Vandaag leven wij in dezelfde tijd, en ook nu zal Hij een deel mensen behouden, voor een nieuwe schepping zonder goddelozen. Wees erbij!!!!!!

6  Hij regent op de goddelozen vurige kolen en zwavel, schroeiende wind is het deel van hun beker.

Deze beschrijving geeft een duidelijk beeld wanneer men nucleaire wapens heeft ingezet of van een zware vulkaanuitbarsting met nooit geziene gevolgen. Slapende vulkanen kunnen plots van zich laten horen en zorgen voor een ramp.

Bedenk de Romeinse stad Pompei, met hun zonneaanbidding, God veegde de stad gewoon van de kaart. TV beelden tonen vandaag eveneens hoe dorpen worden weggeveegd! Deze psalm 11 toont ontegensprekelijk veel gelijkenissen met onze dagen. Wij bedenken de gespannen toestand in het M.O. waar men zoekt om Israël, te vernietigen. Waarbij de media telkens Israël in een kwaad daglicht stelt. Wee, die leugenaars!  Wij horen veel over 2014/16, maar dit kan best het rampjaar voor de ongelovigen zijn, het kan het begin zijn van de zevenjarige verdrukking waarover Jezus spreekt!

want zegt God:

 

Spr.10:24 Wat de goddeloze vreest, dat overkomt hem, maar Hij vervult de wens der rechtvaardigen.

 

7  Want de HERE is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief;

de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen.

 

God beloofde Zijn kinderen niet in de steek laten, en zal de gerechtvaardigde niet in de komende oordelen laten gaan. Het valt opnieuw op dat deze belofte het slot vormt van psalm 11. De hoop der Bijbelgetrouwe christenen zou wel eens plots in vervulling kunnen gaan! Een feest in de hemel, en een hel op aarde!

Ook andere christenen hebben deze psalm opgemerkt, en zien hierin verschillende gelijkenissen aangaande de tekenen der tijden.

De jarenlange hamvraag van heel veel fundamentele christenen vandaag, is : wanneer zal de opstanding en opname geschieden?

 

Op een bepaald ogenblik profeteert Jezus in Mattheus 24 naar het opnieuw tot leven komen van de staat Israël, dit is inmiddels geschied in 1948.

Dan spreekt hij over de generatie die dit feit zal hebben meegemaakt, en die generatie zal de wederkomst van Jezus in Jeruzalem beleven!

 

Hoelang duurt een generatie? In de Bijbel vinden wij verschillende tijden hiervoor, maar alle wijzen naar eenzelfde jaar 2017/2018.

Bv: Neem je 120 jaar : In 1897 werd een eerste congres gehouden, waarbij de joden terug naar hun thuisland zouden gaan: 1897+120= 2017

Neem je 70 jaar als generatie: 1948+70= 2017  Neem je 50 jaar, in 1967 werd Jeruzalem ingenomen: 1967+50= 2017.

Wij weten dat er een zevenjarige verdrukking of oordeelstijd zal zijn voor Israël, de benauwdheid van Jacob beschreven in de profeten. Die tijd zullen de christenen niet beleven, volgens de beloften. Dus 2017/2018 cfr Joodse kalender – 7 = 2011

(Onderzoek Dr.Barber)

1 Corinthiërs 13:12 Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.

 

Spiegels in de tijd van Paulus waren koperen platen, daarin zag je wel de grote lijnen, je zag een grote neus, ook al had je maar een kleine neus. Maar dat het een neus was, was een feit. Zo kijken de christenen met blijdschap naar de toekomst.

 

 

Vg.R.GAYTANT

84 PSALM

UW VERLANGENS             HET GROTE VERLANGEN VAN EEN DISCIPEL VAN JEZUS?   Psalm 84.     Deze psalm werd gezongen toen men opging naar de tempel, om er te feesten te Jeruzalem. Velen Zijn blij te mogen opgaan naar een feestje. Maar hoe zit het met het hart? David schreef … Lees verder 84 PSALM

5 PSALM

PSALM 5  OPSTANDIGHEID VAN ABSALOM       Deze Psalm is geschreven tijdens de moeilijke dagen van Koning David met zijn zoon Absalom welke het volk probeerde te manipuleren tegen zijn vader. Is een een gebedslied zo mogen wij zeggen.   Vers 2 David valt met de deur in huis : Here let op mijn … Lees verder 5 PSALM

45 PSALM

      Wanneer wij luisteren naar de muziek in deze wereld, horen wij veel zingen over liefde. Vele zangers zingen liedjes die aanspreken en inspelen op de emoties van mensen. Dit is niets nieuws onder de zon. Toch willen wij even stilstaan als God zelf een lied of een gedicht laat opschrijven. Voor een … Lees verder 45 PSALM

142 PSALM GOD KAN U HELPEN!

PSALM  142       ER IS MAAR EEN HELPER: DE HERE!     In ons leven kennen wij dagen van vreugde en genot, maar wij kennen ook dagen van verdriet, lijden, zorgen en angsten door omstandigheden waarin wij komen. Het leven kan soms wel eens hard overkomen. De Here heeft een plan met ons, doch daarin … Lees verder 142 PSALM GOD KAN U HELPEN!