Alle berichten door BIBLESPACE - BIJBELVERKLARINGEN -BIJBELONDERZOEK

Biblespace Bijbelverklaringen opgericht door R. Gaytant, Evangelist, vrije Bijbelexegeet, gastspreker verzorgt online Bijbelstudies, Onderzoekt reeds meer dan 40 jaar de Bijbel. Geeft Bijbels advies en studies voor gemeenten en huisgemeenten. Predikte in verschillende Vlaamse steden. Wij volgden Bijbel Theologie in Leuven 1980-83. Gaytant R was Voorganger van de Evangelische gemeente te Oostduinkerke van 1982 tot 1994. Verliet de B.E.Z een protestantse organisatie in België, gedomineerd door Nederlanders. Daarna het opstarten van huisgemeenten Ecclesia te Veurne en de Rank te Geraardsbergen tot op heden. R. Gaytant sprak in tal van Evangelische gemeenten in West Vlaamse steden en ook daarbuiten. Br. Gaytant kwam in september van 1979 tot het levende geloof in Christus door de wereldbekende Amerikaanse Evangelist Hal Lindsey, dit na een ernstige kwetsuur opgelopen tijdens een vrije voetbalwedstrijd. Zie persoonlijk getuigenis op de site. Gehuwd met Marlene Delanghe sinds 1966, welke tevens tot levend geloof kwam. R. Gaytant is gepensioneerd sinds 2004, Was werkzaam als Fin.Adviseur bij KBC- bank in België van 1964-2004 Momenteel moderator druk bezochte website "Biblespace Bijbelverklaringen", en leiding in huisgemeenten in België, zonder denominatie, organisatie of alliantie. Verzorgt een besloten groep op Facebook voor Bijbelgetrouwe christenen onder de naam vrienden van Biblespace. Ook terug te vinden op Twitter. https://biblespace.org

Een brief aan de ongevaccineerden — Frontnieuws

Ontario Civil Liberties Association wetenschapper Dr. Denis Rancourt en verschillende Canadese academici hebben een open brief geschreven ter ondersteuning van diegenen die besloten hebben de Covid-19 injectie niet te aanvaarden. De groep benadrukt het vrijwillige karakter van deze medische behandeling en de noodzaak van geïnformeerde toestemming en individuele afweging van risico’s en voordelen. Zij verwerpen…

Een brief aan de ongevaccineerden — Frontnieuws

2 PETRUS 3

HOOFDSTUK 3

 

Petrus schrijft over zijn bedoelingen met deze twee algemene brieven, namelijk om hun geloof wakker en levendig te houden. Later zouden ze nog eens zijn brieven kunnen lezen, welke werden geïnspireerd werden door de Heilige Geest! Dat geloof in Christus mag geen traditie worden, of een ceremonie! (2) Hij verwijst meteen naar de profetische woorden van het oude verbond, en aan de geboden en raad van de apostelen van het nieuwe verbond. Het valt duidelijk op dat hij precies spreekt over “het gebod” van de apostelen, en niet van de geboden van het O.T. alleen! De apostelen hadden de geboden van Jezus meer dan eens gehoord. Jezus legde hen de profetieën uit zoals aan de Emmaüsgangers.

WAAR BLIJFT DE BELOFTE VAN ZIJN WEDERKOMST?

(3,4) De apostel profeteert dat er in de eindtijd spotters zullen komen, die het evangelie en de profeten in het belachelijke zullen trekken. Dit is tevens een bewijs dat wij in de eindtijd leven. Bepaalde christenen willen niets horen over oordelen, want dat zou ook hun aards bezit en begeerten wegnemen. De eindtijd is de tijd die voorafgaat aan de zichtbare wederkomst van Jezus Christus in Jeruzalem.

Wie zijn deze spotters?

clip_image002

Wel het lijken mensen te zijn die van de wederkomst hebben gehoord, maar daarop niet veel vertrouwden. De kerkgeschiedenis heeft duidelijk aangetoond, dat er een grote meerderheid van het “christendom” de Bijbel hebben losgelaten, het gezag ervan niet verder aanvaarden en het als verboden lectuur inschreven voor het volk!

Schijnchristenen hebben de rechte weg, de smalle weg verwisseld voor rijkdom en macht. Het waren sommige christenen die enkel keken naar de tijd waarin ze leven, en niet verder letten op de Bijbelse profetieën. Zulke afgedwaalden, geloven niet verder in de wederkomst, ze blijven Hem niet meer verwachten, ze hebben geluisterd naar predikers die zelf afgeweken zijn van de Bijbel. Het zijn christenen welke geen enkel inzicht meer hadden in de profetieën en in de tekenen der tijden. Dit bracht en brengt ook verdeeldheid onder de christenen. Let op wat Jezus sprak tot de grote scharen luisteraars, waarvan velen kwamen enkel omwille van sensatie en wonderen te zien.

54 Hij zeide ook tot de scharen: Wanneer gij een wolk ziet opkomen in het westen, zegt gij dadelijk: Er komt regen, en het gebeurt. 55 En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zegt gij: Er zal hitte komen, en het gebeurt. 56 Huichelaars, het aanzien van aarde en hemel weet gij te onderkennen, waarom onderkent gij deze tijd niet? Luk.12

 

Jezus noemt deze mensen huichelaars, schijnheiligen! Wat een uitspraak! Dit was helemaal niet populair, en ook geen manier om veel volk te trekken. Jezus wilde dat al Zijn discipelen, de nodige aandacht zouden geven aan het profetische woord.

 

 

 

Ook Paulus schrijft net als Petrus over dat soort schijnheiligen:

 

9 Dezen zullen boeten met een eeuwig verderf, ver

van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid

zijner sterkte, 10 wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te

worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd

te worden in allen, die tot geloof gekomen

zijn; want ons getuigenis heeft geloof gevonden

bij u.(2 Thess.1)

(5,6) Een ander kenmerk van deze mensen is, dat ze niet willen aannemen dat God in feite de Schepper is van hemel en aarde. Ze geloofden niet verder meer in de zondvloed, als een oordeel van Godswege.  Of blijkbaar zijn ze dat wel vergeten! Ook vandaag verzwijgt men nog steeds dat de ark van Noach is teruggevonden! Wij kunnen besluiten dat die misleiders niet alles geloven van wat God zegt, of wat er vandaag in de Bijbel staat. Vandaag zijn er nog steeds mensen als in de tijd die voorafging aan Noach, “eten, drinken en seks” en niemand dacht en denkt nog aan de woorden van Noach, tot de dag dat de familie van Noach in de ark ging, en God de deur sloot!

DE DAG VAN DE OORDELEN

(7,8) Petrus laat hen begrijpen, dat de hedendaagse wereld, er is gekomen omdat God die wereld nog wilde behouden, ook na de zondvloed. Onze aarde en de hemel is anders geworden dan voor de zondvloed. Doch Hij bewaart deze planeet tot de dag of de tijd van de oordelen, om opnieuw een getransformeerde wereld te maken. Dit is het einde of een ten onder gaan van de goddelozen. Waarom zal God alle ongelovigen en schijngelovigen laten omkomen? Eenvoudig: Men verwerpt Gods liefde en wetten! Men vergeet God! Ook Israël werd eens gewaarschuwd door de profeet Hosea:

 

6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.

Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp

Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn;

daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook

Ik uw zonen vergeten.(Hos.4)

Die spotters kun je vandaag ook nog horen: “Het is altijd al zo geweest”! Het zijn geestelijk blinde mensen. Petrus laat weten dat God eeuwig is! Eén dag is bij God als duizend jaar bij ons en omgekeerd, m.a.w. geen horloge! Er waren toen al, als nu, christenen die God verwijten dat Hij treuzelt, of te lang wacht met het inlossen van Zijn beloften. (2 Kor.1,20)  God wacht te lang om alle ongerechtigheid te bestraffen, zo denken zij.

De enige reden leert Petrus, is dat God in zijn liefde, steeds nog wacht met open armen tot de laatste ziel zich bekeert, of tot Hem terugkeert, en zijn Vader gelijk geeft! Wie het leest denkt maar aan zijn eigen familie, waarbij nog vele ongelovigen behoren.

 

DE DAG DES HEREN

(10,12) Met een waarschuwende toon schrijft de apostel Petrus hier de Dag des Heren aan. Hij doet dit ten opzichte van al de dwalende predikers, vanuit de profeten, die andere leringen brachten en brengen. Dit is niet te verwarren met de dag van de opname, de dag van Christus, ter bruiloft voor de Bijbelgetrouwe christenen. (Fil.2,16) Deze grote verdrukking is voor ieder mens, die Hem niet verder blijven verwachten. Hij zal komen als een dief in de nacht! Onverwacht! Plots!

 

11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand

uw kroon neme. Openbar;3

 

“Ik kom plots is een betere vertaling. Heel onverwacht, plots, want deze afgevallen christenen hadden geen oog meer voor de tekenen der tijden die ze konden vinden in de Bijbelse profeten, en in de woorden van Jezus Christus! Jammer deze “christenen” waren in slaap gevallen, maar het ergste was, ze hadden hun geloof niet levendig gehouden door het lezen en uitzien naar de profetieën. Nochtans God gebruikt gemeenteleden, met ware profetische gaven, en dit zijn geen waarzeggers of die het sjamanisme volgen! Sommige maagden, vijf op tien, hadden olie te kort om plots klaar en voorbereid te zijn voor het vertrekken naar de bruidegom, bij de laatste bazuinstoot. Het waren die dwaze maagden, zonder voldoende olie,  te laat kwamen voor het grote bruiloftsmaal, dus niet opgenomen! Ze hadden de waarschuwing van de Heer vergeten:

 

12 Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u,

ik ken u niet. 13 Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.(Matth.25)

 

clip_image004Hier gaat het wel over de “Dag des Heren”, waarbij God vooraf de profeten Elia en Henoch opnieuw zal zenden in een zak bekleed om opnieuw te profeteren! (Mal.4,5). Deze dag werd beschreven als een dag (tijd) van benauwdheid, welke wijst op de grote verdrukking, de benauwdheid van Jacob.(Zef. 1,15) Die dag, of die tijd zal eindigen in het dal der beslissing, Armageddon. (Joel 3,14).

 

11 Maakt u op en komt, alle volken van rondom, en

verzamelt u. Doe, o Here, uw helden daarheen afdalen.12 Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om alle volken van rondom te richten. 13 Slaat de sikkel erin, want de oogst is rijp. Komt, treedt, want de perskuip is vol; de wijnbakken stromen over. Want hun boosheid is groot. 14 Menigten, menigten in het dal der beslissing, want

nabij is de dag des Heren in het dal der beslissing.

15 De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in.

 

Bij de profeet Joel gaat hier niet om een totale vernietiging van de aarde, er komt dan een transformatie in natuur en schepping, als na Noach en dan duizend jaar een echte vrede. God zal alle volkeren verzamelen voor de laatste veldslag, dus verwachten wij langzaam nog meer legers in het M.O. en in Israël. Wij weten over de tekenen die God geeft, zoals een bloedrode maan. (Joel 2,31).

 

 

30 Ik zal wonderen geven in de hemel en op de

aarde, bloed en vuur en rookzuilen.

31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de

maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.

clip_image006

(12,13) Hier is nu sprake van de dag van God. Dit gaat over de wederkomst van Jezus Christus in Jeruzalem. (Gr.Parousia Theos hymera)  Dit is de allerlaatste dag van de grote verdrukking.

 

 

clip_image008De uiteindelijke hoop van de christenen ligt in het feit dat ze bestemd zijn voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dit is pas na het duizendjarige vrederijk, koninkrijk waarbij Jezus zal regeren op aarde.

 

 

 

MAAK U KLAAR ZOALS EEN BRUID!

clip_image010

(14,18) De apostel geeft alle christenen de raad zich Bijbelgetrouw te gedragen en een goede reputatie te hebben. Hij leert dat ons gedrag sterk afhankelijk zal zijn van ons verlangen en uitzien naar de wederkomst, de dag van de opname. Wie de Here niet verwacht, of daarin niet verder wil in geloven, zal zich niet erg beijveren om naar Bijbelse normen te leven. Hij zal lauw worden en behoren tot de Laodicea gemeente. Hij zal worden besmet door valse leraars. Hij zal zich besmetten met het merkteken van de antichrist, wat hem niet onbevlekt zal laten. (15) Hij verwijst naar het schrijven van de apostel Paulus, voor wat betreft de wederkomst van Jezus. Inderdaad er waren toen en nog steeds mensen die de profetische woorden over de wederkomst van Paulus veranderden. Ze verdraaien ook de geschriften van de profeten. Ze verwarren hun eigen hoop. Laat u niet vangen, door allerlei grootsprekers, met allerlei on-Bijbelse theorieën of exegese, of schijnwonderlijk gedoe. Bescherm uw eigen standvastigheid.

 

Wat betekent op uw hoede zijn?

Daarom geeft Petrus alle kinderen die God toebehoren, de raad te groeien in genade en Bijbelkennis, waardoor je de wil van Jezus beter leert kennen. Zo kan men zijn levenswijze aanpassen en zich beschermen tegen allerlei verleidingen, om u weg te brengen van het ware evangelie. Uw persoonlijke Bijbelkennis zal u beschermen tegen alle vorm van dwalingen en leringen van boze geesten die vandaag zeer werkzaam zijn. Terwijl valse leringen groeien, is Bijbelstudie prioritair!

 

 

R.GAYTANT

Voorganger

Biblespace Huisgemeenten Vlaanderen

 

clip_image012

 

DE OPNAME NABIJ

wederkomst JCDE MYSTERIEUZE VERDWIJNING

wie op god vertrouwt ziet wonderen

Woedende patholoog: Al die “Coronagevallen” zijn helemaal geen gevallen! — Frontnieuws

De PCR-test geeft in meer dan 95 procent van de gevallen een vals-positief resultaat. Dat zegt de Canadese patholoog Roger Hodkinson in de volgende video die door voormalig BBC-verslaggever Anna Brees op social media is geplaatst. Deze vals-positieve gevallen zijn de drijvende kracht achter de grafieken die je in de ochtendkranten ziet, zegt Hodkinson. “Het…

Woedende patholoog: Al die “Coronagevallen” zijn helemaal geen gevallen! — Frontnieuws

Den: etherische olie. — Mensensamenleving.me

categorie : Gezondheid en gezondheidsproducten   . .   . . Grove Den . . Op het lichaam: goed voor hooikoorts, verkoudheid en ademhalingsproblemen. Verlicht spier– en reumatische pijn. Helpt bij emotionele zwakte en lusteloosheid. . Emoties & psyche behandelen: helpt tegen depressie, geestelijke zwakte en lusteloosheid. Bezorgt emotionele energie. . Spiritueel – Energetisch:den is reinigend en stimulerend, […]

Den: etherische olie. — Mensensamenleving.me

WIE IS DE BRUID ?

DE BRUID

EEN VLOEK

EEN CHIP IN JE LIJF ?

Microchip RFID

de bijbel en het g5

EU wil deze winter vaccinpaspoorten invoeren – reeds in 2018 gepland — Frontnieuws

Officieel is het EU-vaccinpaspoort een gevolg van de coronapandemie, maar wat de machthebbers u zelden vertellen, is dat de Europese Commissie in 2018 al een routekaart heeft opgesteld om tegen 2022 een vaccinpaspoort in de hele EU in te voeren, bericht Friatider.se. In 2018 heeft de Europese Commissie besloten een “routekaart voor een betere bescherming…

EU wil deze winter vaccinpaspoorten invoeren – reeds in 2018 gepland — Frontnieuws

DE VOLKERENTAFEL

ZELFMOORD EN VACCIN

VERDRIET

de bijbel onder vuur?

R. GAYTANT Evangelist

Biologische wapens, chemische wapens, hersenmachine interfaces… en dat zijn alleen nog maar de COVID-19 injecties — Frontnieuws

Neuro-technologieën zijn gebaseerd op verschillende instrumenten om structuren en functies van de hersenen die betrokken zijn bij cognitie, emotie en gedrag te beoordelen, er toegang toe te krijgen en ze te beïnvloeden. Het gaat er niet alleen om te achterhalen wat de hersenen doet tikken en hoe ze zijn gebouwd, het gaat erom “kunnen we…

Biologische wapens, chemische wapens, hersenmachine interfaces… en dat zijn alleen nog maar de COVID-19 injecties — Frontnieuws

ONTSNAPPEN AAN HET GROTE KWAAD VAN DE EINDTIJD !

WEG UIT BABEL (video)

antichrist / vertalen kan

Kruiden van oudsher: letter V, W en Z — Mensensamenleving.me

categorie : Gezondheid en gezondheidsproducten       Kruiden werden van oudsher, naast hun smaak, gebruikt om hun helende krachten en bijzondere effecten op ons lichaam. Het wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheden van kruiden als geneesmiddel is complex omdat heel vaak meerdere bestanddelen (iedere plant is een mengsel van actieve stoffen) bijdragen aan het gewenste effect. […]

Kruiden van oudsher: letter V, W en Z — Mensensamenleving.me

Vaccinpas vereist om voedsel te kopen — Frontnieuws

Naar aanleiding van het opnieuw opduiken van de ziekte op Cyprus hebben de autoriteiten besloten vaccinatiepaspoorten in te voeren voor onder meer busreizen, het eten in restaurants en het winkelen in supermarkten, bericht aftonbladet.se. President Nicos Anastasiades kondigde de nieuwe beperkingen, die tot de strengste in Europa zullen behoren, aan in een televisietoespraak die dinsdag…

Vaccinpas vereist om voedsel te kopen — Frontnieuws

HET GEVAAR VAN EEN VERVLOEKING

DE PROFEET ZACHARIA VERKLARING

RONNY GAYTANT PASTOR BIBLESPACE VERKLARINGEN

VERKLARING EFEZE BRIEF

APOSTEL PAULUS

BRIEF AAN DE GALATEN

Brief aan de Galaten

Macron verandert Frankrijk in een openluchtgevangenis – Nergens meer heen zonder vaccinatiekaart – Gele Hesjes staan weer op — Frontnieuws

De Fransen tot op het bot kwellen is een slecht idee. En het zou kunnen dat president Emmanuel Macron zojuist te ver is gegaan. Hij hield op televisie een 27 minuten durende toespraak voor de natie. Daarin kondigde hij ingrijpende maatregelen tegen Corona aan die zeker alle toerisme uit Frankrijk zullen verjagen. Parijs is kapot…

Macron verandert Frankrijk in een openluchtgevangenis – Nergens meer heen zonder vaccinatiekaart – Gele Hesjes staan weer op — Frontnieuws

BIJBELSE ONTDEKKING

DE TWEEDE BRIEF AAN DE THESSALONICENZEN

Thessaloniki

VIDEO BIJBELSTUDIES R.GAYTANT

R.GAYTANT

Bijwerkingen van de Covid-vaccinaties. Wat is er nu eigenlijk aan de hand? — Frontnieuws

Ik werd recent nog maar eens ‘getriggerd’ door de berichtgeving op Radio 1 en in de Morgen in verband met de nevenwerkingen van de Covid-vaccinaties. Reden dus op alles nog eens op een rijtje te zetten, want ik kan me niet ontdoen van het gevoelen dat we allemaal zwaar misleid worden. Er woedt een heuse…

Bijwerkingen van de Covid-vaccinaties. Wat is er nu eigenlijk aan de hand? — Frontnieuws

ISRAEL ACTUEEL (video)

GODS WOORD EN MACHTSMISBRUIK video (Dieleman)

Dr. Jarozlav Belsky: sterke opeenhoping van E. coli-bacteriën op implantaten na vaccinatie — Frontnieuws

Een orthopedisch chirurg Dr. Belsky meldt een sterke toename van bot- en implantaatontstekingen bij mensen die een vaccinatie tegen Corona hebben gekregen. Op het eerste gezicht lijkt er geen verband te zijn – maar bij nader inzien is dat er wel. Wat de Duitse gezondheidsautoriteit PEI en de media niet willen zien, brengt hij aan…

Dr. Jarozlav Belsky: sterke opeenhoping van E. coli-bacteriën op implantaten na vaccinatie — Frontnieuws

JEZUS KOMT NAAR JERUZALEM

HUWELIJK EN SEKS

het leven van noach

HERSTEL VAN ISRAEL

BRIEF AAN DE GALATEN DOOR VOORHOEVE

ENGELEN IN DE BIJBEL

ENGELEN ONTDEKKEN IN DE BIJBEL.pdf

APOCALYPTISCHE HITTE 2021

BIJBEL EN STERRENKUNDE

BIDDEN ZOALS GOD HET WIL

JEZUS EN HET VACCIN (Video)

EU neemt Matić-resolutie aan; abortus wordt ‘mensenrecht’ — RESTKERK nieuws

De Satan lijkt een overwinning te hebben geboekt: het Europees Parlement heeft gisteren de Matić-resolutie toch aangenomen en verklaart daarmee het afslachten van een onschuldig kind in de moederschoot tot “mensenrecht”. Abortus, welke de grootmeester van de vrijmetselaarsloge ‘Groot-Oriënt’ van Frankrijk ooit nog de “hoeksteen van de samenleving” noemde, wordt nu door de EU een […]

EU neemt Matić-resolutie aan; abortus wordt ‘mensenrecht’ — RESTKERK nieuws

JEZUS LEERDE HEN BIDDEN

De betekenis van Babylon — Mensensamenleving.me

categorie : religie       Wat waren Babylon en Babel?   Babylon of Babel was de beroemdste, door Nimrod gebouwde stad van het oude Mesopotamië, de hoofdstad van het oude Babylonische rijk ( ca. 1800 tot 539 v.C ). Door Babel stroomde de rivier Eufraat, die de stad in twee helften deelde. Tegenwoordig heet de plaats Hillah. Onder leiding […]

De betekenis van Babylon — Mensensamenleving.me

wat zag de apostel johannes?

VRAAG MIJ NAAR DE TOEKOMST!

via VRAAG MIJ NAAR DE TOEKOMST!

God laat de Grote Reset (en de daarmee gepaard gaande ellende) toe om de mensheid te zuiveren — RESTKERK nieuws

De Grote Reset is het eindspel van de vrijmetselaarselites, voor de oprichting van hun Ene-Wereldorde. Er zijn niet-gelovigen of niet-christenen die ook door hebben dat de hele covid-plandemie opgezet werd om de Grote Reset in gang te brengen en de bevolking te beginnen uit te dunnen. En dan heb je ook nog diegenen die protesteren […]

God laat de Grote Reset (en de daarmee gepaard gaande ellende) toe om de mensheid te zuiveren — RESTKERK nieuws

ISAIAH AND AND THE WWW

DE GENERATIE VAN DE WEDERKOMST

Jezus keert terug in 2022?

Grote Verdrukking begint over enkele jaren??’

christus

Een opmerkelijk accuraat profetisch scenario dat geheel gebaseerd is op Bijbelse principes en profetieën wijst volgens Bijbeldeskundige Allen Barber eensluidend op het jaar 2017-2018 waarin Jezus Christus zal terugkeren naar de Aarde. Alhoewel hij niet beweert een profeet te zijn en daarom geen 100% zekerheid kan en wil geven, ondersteunt Barber, in het bezit van de hoogste academische graad op het gebied van Bijbelwetenschap, zijn studie met een aantal zeer sterke argumenten vanuit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. De laatste decennia zijn er talloze voorspellingen geweest aangaande het ‘einde van de wereld’, de ‘Wederkomst van Jezus Christus’, of de ‘Dag des Heeren’. Eén van de bekendste voorbeelden is Hal Lindsey, die in zijn wereldwijd in enorme oplages verkochte boeken beweerde dat Jezus in 1988 zou terugkeren. Ondanks zijn foutieve voorspellingen wordt Lindsey in met name evangelische- en pinksterkringen nog altijd als autoriteit beschouwd op profetisch gebied.

Allen Barber heeft in zijn studie naar de in de bijbel omschreven tekenen van de eindtijd gekozen voor een wat andere benaderingswijze dan de meeste van zijn ‘collega’-deskundigen. In plaats van de wereldgebeurtenissen van de laatste 50-100 jaar te projecteren binnen een bepaald raamwerk van Bijbelse profetieën over de ‘laatste dagen’, heeft hij gekeken of er een duidelijk Bijbels patroon is waarbinnen God juist in het verleden mensen en volken –specifiek het Joodse volk- via profetieën waarschuwde voor gebeurtenissen in de nabije en verre toekomst.

Barber ontdekte vanuit het Oude Testament een dergelijk patroon, dat zo goed als naadloos toe te passen valt op de stichting van de staat Israël in 1948 en de daaraan verbonden terugkeer van de Joden uit alle delen van de wereld.

Welke generatie?

‘Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt’ (Mat.24: 34), is één van de meest aangehaalde teksten door Bijbelleraars die geloven dat dit slaat op de generatie die ongeveer begon met de stichting van de staat Israël. Dit betekent volgens hen en veel van hun aanhangers dat Jezus in onze tijd zal terugkeren om Zijn vijanden te verslaan en Zijn koninkrijk, het 1000-jarig Vrederijk, op aarde te vestigen.

Critici, waaronder niet weinig andere Bijbelgeleerden, zeggen dat Jezus het hier helemaal niet heeft over de eindtijdgeneratie, maar sprak tegen de generatie van dát moment, een kleine 2000 jaar geleden. Men wijst dan op het schijnbaar in vervulling gaan van de ‘eindtijdprofetieën’ in het jaar 70, toen Jeruzalem en de tempel door de Romeinen werden verwoest.

De sleutel tot het antwoord ligt besloten in het in de grondtekst gebruikte Grieke woord voor ‘generatie’, namelijk ‘Genea’. Dit woord stamt af van ‘Ginomai’, wat betekent: (ge-)worden in de zin van ‘voortbrengen’,‘verwekken’ of ‘geboorte’. ‘Genea’ slaat onder andere op een ras of een groep mensen met dezelfde karakteristieken, een gemeenschappelijke afkomst en doel, e.d..

Als Jezus het in Matteüs 24:34 over ‘deze generatie’ heeft, dan heeft hij het over de Joden, mensen met hun specifieke religieuze identiteit en cultuur, gesymboliseerd door de vijgenboom (vs.32). Merk op dat ‘deze generatie’ betekent een ‘verwekking’, een ‘geboorte’ (Vines Expository Directory of New Testament Words, p.42). In de context van Matteüs 24 is het duidelijk dat Jezus niet spreekt over een individuele geboorte, maar over de geboorte van een natie – een natie van mensen met dezelfde kenmerken, gewoontes, gebruiken, en doelen; een natie met een onmiskenbare band met het land Israël en de stad Jeruzalem, zoals geen enkel ander volk op aarde dat heeft.

Toen Jezus sprak over ‘deze generatie’, gebruikte hij dat in dezelfde context als in Psalm 95:10, wanneer de Heer spreekt over het Joodse volk dat na de uittocht uit Egypte voor straf in de woestijn moest zwerven: ‘Veertig jaren heb ik Mij geërgerd aan dat geslacht ( /deze generatie; in het Engels staat letterlijk ‘this generation’).’

Hier wordt gesproken over een eerdere generatie, een specifieke generatie die deze uittocht meemaakte, inclusief de doortocht door de Rode Zee en de wetgeving op de berg Sinaï. God heeft het hier dus NIET over de generatie die op dat moment de woorden van deze psalm ontving.

Hetzelfde kan gezegd worden over de generatie die terug zal keren naar het beloofde land, naar Israël. In de context van Matteüs 24 wijst Jezus duidelijk op een nog komende generatie en heeft Hij het (net als in Psalm 95) NIET tegen de generatie van Zijn tijd. De betekenis van het woord dat Jezus gebruikt voor generatie, ‘genea’, wijst zoals we eerder zagen op ‘geboorte’. Die geboorte vond niet plaats in Jezus’ tijd – integendeel, in het jaar 70 werd de tempel verwoest en werden de Joden opnieuw verstrooid. De eerstvolgende gebeurtenis die een ‘geboorte’ kan worden genoemd van een nieuwe Joodse generatie in hun eigen land, kan alleen maar de stichting van de staat Israël in 1948 zijn.

Andere teksten uit Matteüs 24 ondersteunen deze interpretatie. In vers 21 zegt Jezus dat er een grote verdrukking zal zijn, zoals er nog nooit geweest is, ‘en ook nooit meer wezen zal.’ Nu, alleen al de Holocaust kan een veel grotere verdrukking genoemd worden dan de onderdrukking door de Romeinen in die dagen. Het ‘nooit meer wezen zal’ wijst op een finale, een uiteindelijke, laatste onderdrukking die ongekend verschrikkelijk zal zijn. Ook hiermee is duidelijk dat Jezus het niet tegen de generatie van Zijn dagen op aarde heeft, maar het over een andere generatie heeft – de generatie die ‘verwekt’ zal worden, een nieuwe ‘geboorte’ zal meemaken. En zo’n gebeurtenis kan alleen plaatsvinden nadat er een lange periode is geweest waarin er er geen sprake meer was van een volk en een land. Die zeer lange periode is pas ná het jaar 70 aangebroken, en is beëindigd in 1948 met de geboorte van de staat Israël.

Hoe lang duurt een generatie?

Nu duidelijk is dat Jezus het in Matteus 24 niet heeft tegen de toen levende generatie, maar spreekt over een generatie die nog moest komen, nog ‘geboren’ moest worden, rijst de vraag: hoe lang duurt een generatie in de bijbel?

In dit verband is het interessant om te kijken wat Jezus zegt over deze laatste generatie. ‘Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst des mensen zijn. Want zoals zij in (die) dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende…’ (vs. 37-38).

Nu zijn deze zaken op zich geen specifieke kenmerken voor de generatie van Noach. Immers, álle generaties hebben gegeten, gedronken, gehuwd, etcetera. Wat was er dan zo speciaal aan de generatie van Noach?

In Genesis 6:3 zegt God iets heel opmerkelijks over de generatie van Noach: ‘Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn.

Wat bedoelde God met 120 jaar? Daarover verschilt men van mening. Sommigen zeggen dat Noach 120 jaar vóór de zondvloed het oordeel predikte aan zijn generatie. Volgens anderen wordt de maximale ouderdom van de mens door God hier op 120 jaar gesteld.

Waarschijnlijk is de eerste interpretatie de juiste, aangezien de leeftijd van de mens in Psalm 90 op 70, maximaal 80 jaar gesteld wordt (hier komen we later nog op terug). Bovendien worden ook ná de zondvloed mensen nog steeds véél ouder dan de 120 jaar die God in Genesis 6 stelt. Zo werd Noach 950 jaar oud.

Daarom lijkt de enige juiste verklaring dat deze ‘120 jaar’ slaat op de periode waarin God de generatie van die tijd nog de kans geeft om zich te bekeren, alvorens Hij de zondvloed over de aarde laat   komen.

Als Jezus dan zegt dat het zal zijn als in de ‘dagen van Noach’, kan Hij met ‘dit geslacht / deze generatie’ uit Mat.24:34 dan onder andere bedoeld hebben dat deze laatste generatie vóór de grote verdrukking en Zijn terugkomst, eveneens een periode van 120 jaar krijgt toegemeten?

Hoe kunnen we vervolgens weten wanneer deze 120-jarige periode begint of al is begonnen, en daarmee dus ook wanneer deze eindigt?

Voordat we hier op door gaan, bekijken we eerst of er in de bijbel nog andere aanwijzingen zijn te vinden waardoor wij de lengte van een generatie kunnen bepalen.

 Vijf verschillende periodes – de sleutel tot de laatste generatie

De eerste periode van 120 jaar hebben we zojuist behandeld. In de bijbel staan nog eens vier verschillende periodes waarmee de lengte van een generatie wordt aangeduid.

De tweede periode is een tijd van 100 jaar. Toen God in Genesis 15:13 tegen Abraham zei dat zijn zaad 400 jaar lang in een vreemd land (Egypte) verdrukt zou worden, zei Hij in vers 16 tevens dat de vierde generatie weer zou terugkeren. Dit maakt de lengte van een generatie ongeveer 100 jaar.

De derde periode om een bijbelse generatie aan te duiden duurt 40 jaar. Toen God het volk Israël uit Egypte leidde, was het de bedoeling dat zij rechtstreeks naar het land Kanaän zouden gaan en dit in bezit zouden nemen. Maar omdat zij Hem ongehoorzaam waren (ze durfden God niet te vertrouwen toen de verspieders terugkwamen met berichten over reuzen), stuurde Hij het volk voor straf de woestijn in. De verspieders waren 40 dagen in het land Kanaän – God stelde dat het volk voor iedere dag een vol jaar in de woestijn moest blijven. We noemden al eerder Psalm 95, waarin God zegt dat Hij zich 40 jaar lang geërgerd had aan die generatie.

In Deuteronomium 2:13 zegt God dat hij wachtte met Israël naar Kanaän te laten terugkeren ‘todat dit hele geslacht, de krijgslieden uit de legerplaats, gestorven was tot de laatste man’. In Numeri 1:3 wordt een man klaar geacht om soldaat te zijn als hij 20 jaar oud is. Aangezien God het volk 40 jaar lang door de woestijn laat zwerven en pas doet terugkeren als de laatste soldaat is gestorven, betekent dit dat een Jood geen soldaat meer kon zijn na de leeftijd van 60 jaar. Een generatie ‘soldaten’ wordt hier dus aangeduid als een periode van 40 jaar.

Toen God de wereld oordeelde door middel van de zondvloed, regende het 40 dagen en 40 nachten achter elkaar. Mozes was 40 dagen op de berg Sinaï toen Hij de 10 geboden ontving. Elia vastte 40 dagen toen hij werd vervolgd door Jezebel. Jezus werd door de Geest de woestijn in geleid om daar 40 dagen door de duivel verzocht te worden. Het getal 40 lijkt dus verband te houden met een periode van oordeel, verzoeking en beproeving.

De vierde periode om de lengte van een bijbelse generatie vast te stellen duurt 70 jaar. Israël was 70 jaar lang in ballingschap in Babylon. Daniël wordt in hoofdstuk 9:24 een visioen van de ’70 jaarweken’ gegeven, waarin 1 week staat voor een periode van 7 jaar, dus in totaal 490 jaar. Het getal 70 lijkt dus in verband te staan met het vervullen van (een) profetie. God zei dat er een periode van 70 jaarweken was besloten over het Joodse volk en over Jeruzalem, alvorens ‘alle gezicht en profeet te bezegelen’ (Engels: to complete all vision and prophecy). Als deze periode afgesloten is, zal de Messias komen en Zijn koninkrijk op aarde vestigen.

In Psalm 90:10 staat dat de dagen van het natuurlijke leven van de mens 70 jaar zijn, en indien hij sterk is, 80 jaar. Daarom duurt een menselijke generatie normaal gesproken gemiddeld 70 jaar. Natuurlijk kunnen er mensen ouder worden, maar de periode van 70 jaar lijkt de richtlijn te zijn om de duur van een menselijke generatie te kunnen bepalen.

De vijfde periode van een generatie duurt 50 jaar. Elk 50e jaar was in Israël een ‘Jubeljaar’, waarin al het land moest worden teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaar. Alle schulden werden kwijtgescholden en alle slaven werden in vrijheid gesteld. Het was een jaar van verlossing en blijdschap, een jaar om feest te vieren.

Tevens heeft het getal 50 betrekking op het Pinksterfeest ( Pinksterfeest betekent: ‘Vijftigste Dag’). Afhankelijk van de stand van de nieuwe maan duurde het Pinksterfeest vanaf de 16de maand Abib (tussen Maart en April tot in Mei – Juni) voor een periode van 50 dagen. In dit verband is het opmerkelijk dat zowel het instellen van de 10 geboden op de berg Sinaï als de uitstorting van de Heilige Geest beide plaatsvonden op het Pinksterfeest.

Volgens het boek ‘Numbers in Scripture’ (Bullinger) wordt het getal 50 ook geassocieerd met het oordeel. De zondvloed duurde 150 dagen, wat 3×50 is – de ‘3’ duidt het aantal van God’s waarschuwingen aan waarmee Hij doorgaans de aandacht van een mens of van een volk wil krijgen.

Samenvatting

We hebben geconstateerd dat een bijbelse generatie 40, 50, 70, 100 en 120 jaar kan duren. 40 jaar lijkt een periode van beproeving in te houden; na een periode van 50 jaar is er verlossing en blijdschap; na 70 jaar worden ‘profetieën’ vervuld; 100 en 120 jaar zijn de langste periodes waarin God afrekent met respectievelijk Israël en de mensheid.

De laatste generatie en Israël

Hoe staan deze verschillende generatie-periodes nu in verband met het ontstaan van Israël? Dr. Allen Barber ontdekte een zeer opmerkelijke overeenkomst met de belangrijkste data in de recente geschiedenis van zowel de aanloop naar de stichting van de Joodse staat als vanaf het moment dat Israël in 1948 een feit werd.

In zijn studie rekent Allen Barber uitgebreid voor waarom de specifieke bijbelse periodes alleen maar betrekking kunnen hebben op deze jaartallen in onze recente geschiedenis. Alle andere combinaties zijn niet mogelijk, óf omdat de tijd voor vervulling reeds verstreken is, óf omdat ze niet overeenkomen met de cruciale momenten die de geboorte van Israël als natie markeren. Hieronder wordt duidelijk dat de bovengenoemde periodes van 40, 50, 70, 100 en 120 jaar maar op één manier toegepast kunnen worden, en dat zij allen naar hetzelfde eind-jaar wijzen: 2017-2018.

1897

Het eerste Zionistische congres, gehouden door Theodor Hertzl in Basel, Zwitserland. Hier werd de allereerste aanzet gegeven om de Joden terug te laten keren naar hun thuisland. De vijgenboom waar Jezus over sprak begint hier voor het eerst een knopje te krijgen.

***1897 + 120 jaar = 2017 of 2018 (het Hebreeuwse normale jaar begint in september en het heilige jaar in maart. Hierdoor komt de uiteindelijke som uit in of 2017, of 2018. Dit geldt ook voor de overige berekeningen.)

1917

Na het einde van de Eerste Wereldoorlog wordt de Balfour-declaratie afgekondigd, waarin de Joden officieel het internationale recht krijgen om terug te keren naar hun eigen land en daar een eigen staat op te richten. Waarom 100 jaar betrokken op het jaar 1917? Omdat het in de bijbel de eerste vermelding is van de lengte van een generatie Israëlieten, en 1917 de eerste officiële aanzet was tot de oprichting van een Joodse staat.

***1917 + 100 jaar = 2017 

1948

Stichting van de staat Israël, officieel goedgekeurd door een VN-resolutie. Na zo’n 2500 jaar verbannen te zijn geweest beginnen de Joden weer terug te keren naar hun door God gegeven thuisland. Waarom 70 jaar toegepast op 1948? Omdat 70 jaar betrekking heeft op de totale vervulling van een profetie, vanaf het begin (de daadwerkelijke geboorte) tot aan het eind. Het is ook het eerste getal dat gebruikt wordt in relatie tot Israël’s eerste jaren na het binnengaan in het beloofde land, een periode waarin ze een onafhankelijke theocratische monarchie werden met een koning en een priesterschap.

***1948 + 70 jaar = 2017

1967

Na de zesdaagse oorlog verovert Israël Jeruzalem en krijgt voor het eerst sinds de ballingschap in Babylon controle over de stad. Een jaar van bevrijding en blijdschap. ‘50’ refereert naar het Jubeljaar, dat iedere 50 jaar gevierd werd. Uiteindelijk zal heel Israël en Jeruzalem totaal bevrijd worden uit de druk van de heidenen door de terugkomst van de Messias.

***1967 + 50 jaar = 2017

1977-1978

Volgens de Joodse historie en cultuur wordt een man volwassen als hij 30 is. Dit is ook de vereiste minimumleeftijd voor het Levitische priesterschap in het Oude Testament. Uitgaande van de ‘geboorte’ van Israël, zoals Jezus het aangaf in Matteüs 24, welke plaatsvond in 1948, komen we in het jaar 1977-1978 waarin Israël volwassen werd.

In 1977 werd Menachin Begin premier van Israël, en in 1978 tekende hij het Camp David vredesakkoord met de Egyptische president Sadat. Heel de Arabische wereld reageerde furieus omdat een belangrijk Arabisch land voor het eerst vrede had gesloten met Israël. Premier Sadat werd er om vermoord. Het vredesakkoord wekte de woede op van Yasser Arafat, leider van de Palestijnse terreurorganisatie PLO, en in 1978 zette hij daarom de eerste ‘intifada’ in gang.

Nadat Israël in 1977-1978 volwassen werd op de ‘leeftijd’ van 30, begon de periode van beproeving met het uitbreken van de intifada. Zoals we al eerder zagen duurt een bijbelse periode van beproeving 40 dagen of 40 jaar.

***1977-1978 + 40 jaar = 2017 – 2018

‘Waakt dan, want gij weet noch de dag, noch het uur,’ zei Jezus.   De dag of het uur is niet precies bekend, maar kunnen we aan de hand van de tekenen van de tijd en aan de hand van de bijbelse profetieën wél weten in welke periode deze dag zal vallen? Ik denk het wel – er zijn genoeg bijbelse gronden om dit te kunnen stellen.

Het ‘dief in de nacht’ principe wordt door veel christenen valselijk gebruikt om aan te tonen dat je niet kunt weten wanneer Jezus terugkomt. Er staat echter duidelijk dat dit de ongelovigen aangaat – voor de gelovigen die níet in de duisternis zijn, zal Jezus níet terugkeren als een dief in de nacht (1 Tess.5:4). Maar juist verwacht, omdat zij op de tekenen van de tijd zijn blijven letten, opmerkzaam zijn geweest en Zijn Woord bewaard hebben.

De gelovigen die Zijn komst verwachten zullen niet onvoorbereid zijn, en zijn zoals de vijf wijze maagden die olie in hun lamp bewaarden. Maar de anderen, zowel ongelovigen als gelovigen, die Zijn komst niet verwachten, zullen plotseling overvallen worden.

Jezus wederkomst

Profeet en Internet

Beste vrienden van Biblespace,

Wat soort net is Internet?

Een Bijbelse profeet schreef er al over.

Klik hier en lees: jesaja-en-het-www.pdf (wordpress.com)

Groeten,

Ronny

https://biblespace.org

jesaja en het WWW

BENT U BESCHERMD TEGEN CORONA?

GOD IS AAN HET WERK !

ANGST VOOR DOOD OF CORONA?

DE PLOTSE EVACUATIE

god en complottheorie

Gevreesde tijgermug in België gesignaleerd — Mensensamenleving.me

categorie : gezondheid en gezondheidsproducten       Gevreesde tijgermug in België gesignaleerd . .     Sinds vorige zomer volgen onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) een populatie Aziatische tijgermuggen (Aedes albopictus) op in een bandenimportbedrijf in de buurt van de Antwerpse haven. In juli 2013 werd reeds een eerste exemplaar van […]

Gevreesde tijgermug in België gesignaleerd — Mensensamenleving.me

Een nachtmerrie? We staan nog maar aan het begin ervan! — Geef Mij je liefde

Nieuwsbrief Pater Daniel XVI.21, 21 mei 2021 Goede Vrienden,  Echte wetenschap is gelovig, nederig en dienstbaar. Zij erkent God als Schepper van de gehele werkelijkheid en bevordert de menselijke waardigheid. Echte wetenschap schept schoonheid en brengt vreugde. Zij buigt zich voor de wetten van de natuur en beseft dat in de erkenning van de  wetten […]

Een nachtmerrie? We staan nog maar aan het begin ervan! — Geef Mij je liefde

AstraZeneca-vaccin onderzocht na dood van BBC-presentatrice Lisa Shaw — Frontnieuws

Het vaccin tegen het COVID-19 virus van AstraZeneca is in een voorlopig doodsoorzaak certificaat genoemd als een van de mogelijke factoren die hebben geleid tot de dood van de Britse BBC-presentatrice Lisa Shaw. Karen Dilks, senior lijkschouwer in Newcastle, heeft de voorlopige overlijdensakte afgegeven, waarin wordt bevestigd dat er een onderzoek naar Shaw’s dood zal…

AstraZeneca-vaccin onderzocht na dood van BBC-presentatrice Lisa Shaw — Frontnieuws

Schokkende analyse van levend bloed na COVID-19 injectie — Frontnieuws

Een vrouw uit Nevada, V.S., genaamd Cheryl Reeder deelde een zeer alarmerend bericht over de gezondheidseffecten van het COVID-19 vaccin. Dit werd gepost op een social media site. Frontnieuws vraagt zich af of dit gecontroleerd kan worden door iemand met verstand van bloedanalyse? “Ik heb een vriendin die een Nutrition Microscopist is. Zij is een…

Schokkende analyse van levend bloed na COVID-19 injectie — Frontnieuws

DODELIJKE INFLATIE KOMT ERAAN !

WAT ZEGT DE BIJBEL OVER IRAN?

WEDERKOMST EN BRUILOFT

UIT HET LEVENSTAPPEN ?

Europa heeft meer dan een jaar geen probleem met het coronavirus, maar met de Great Reset dictatuur — The Balkans Chronicles

De wil om de wereld te overheersen bestaat al zolang als de mensheid bestaat.“Agenda 2030” die nu, dankzij corona, versneld wordt uitgerold, is al tientallen jaren geleden in gang gezet.Dit programma, dat onder auspiciën staat van de V.N. en wordt aangestuurd door de machtigen der aarde, heeft als doel de vorming van een communistische wereldregering.En […]

Europa heeft meer dan een jaar geen probleem met het coronavirus, maar met de Great Reset dictatuur — The Balkans Chronicles

DE KOMENDE OORLOG VAN RUSLAND

GOG UIT MAGOG

EEN MACHTIGE WERELDLEIDER OP KOMST ?

OPENBARING VERKLARING UPDATE 2021

DE CORONABOOG

MALEACHIE EINDTIJD EN WEDERKOMST

Maleachie

teleurstelling vandaag

Mgr. Smeets, die opriep om kerken om te vormen tot vaccinatiecentra, krijgt herseninfarct — RESTKERK nieuws

In Nederland is Mgr. Smeets in het ziekenhuis opgenomen na een licht herseninfarct. Men hoopt op een spoedig herstel. Deze bisschop riep zijn parochies op om hun kerken open te stellen voor de Covid-19-vaccinatie. Het is niet bekend of de bisschop ook het vaccin genomen heeft, maar hij heeft het alleszins gepromoot en de kerkbesturen […]

Mgr. Smeets, die opriep om kerken om te vormen tot vaccinatiecentra, krijgt herseninfarct — RESTKERK nieuws

Aantal COVID-gevallen in Delhi loopt dramatisch terug na massale distributie van Ivermectine — Frontnieuws

De massadistributie van Ivermectine lijkt de oorzaak te zijn van de dramatische daling van het aantal COVID-19 gevallen, zowel in India als in Mexico-Stad. India heeft de laatste tijd verschrikkelijk geleden onder COVID en het volledige dodental zal misschien nooit bekend worden. Maar de hoofdstad Delhi begon met massadistributie van Ivermectine en de resultaten zijn…

Aantal COVID-gevallen in Delhi loopt dramatisch terug na massale distributie van Ivermectine — Frontnieuws

HUWELIJKSPROBLEMEN?

eindtijd psalm 83

https://studio.youtube.com/video/L5NEfSjZJic/edit

Columbia wetenschappers presenteren microscopische implanteerbare chip in injectienaalden — Frontnieuws

Elektronica in ons lichaam plaatsen zodat deze samen met de rode bloedcellen circuleert om biologische signalen te bewaken en in kaart te brengen, fysiologische functies te ondersteunen en te verbeteren, en ziekten te behandelen, is iets wat in de wereld van de geneeskunde steeds wenselijker wordt. Implanteerbare medische apparatuur transformeert de gezondheidszorg en verbetert de…

Columbia wetenschappers presenteren microscopische implanteerbare chip in injectienaalden — Frontnieuws

EEN BIJBELATLAS

HET GEVAAR VAN EEN VLOEK

PINKSTEREN 2001/2021

ISRAEL EN ZIJN HATERS PS 83

Pinksteren en doop

Beste vrienden van Biblespace,

Weldra Pinksteren, een geweldige herinnering voor allen die

Dit ook mochten ervaren.

Hierbij een link van mensen die zich daarna lieten dopen.

PINKSTEREN VERANDERDE MENSEN | BIBLESPACE – BIJBEL EN BIJBELVERKLARINGEN – BIJBELONDERZOEK – PROFETIE – PASTOR R. GAYTANT – media

Wij wensen u veel kijkgenot.

https://biblespace.org

GOD VERANDERDE MENSEN

via PINSTEREN VERANDERDE MENSEN

doopdienst-oostduinkerke

VACCIN EN MERKTEKEN 666

Vertwijfeling of vlucht naar voren? Corona-gevallen onder gevaccineerden mogen niet meer geteld worden — Frontnieuws

Krijgt men het probleem niet onder controle, of hoe moet deze ommezwaai anders geïnterpreteerd worden? Wat door sommige artsen al zo lang wordt geëist, namelijk dat alleen die Corona-geïnfecteerden worden geregistreerd als Coronagevallen die symptomen van de ziekte vertonen, gaat nu gelden voor gevaccineerde mensen. Het aantal berichten over volledig, tweemaal gevaccineerde mensen die positief…

Vertwijfeling of vlucht naar voren? Corona-gevallen onder gevaccineerden mogen niet meer geteld worden — Frontnieuws

psalm 2 actueel

Ik gebruik Adobe Acrobat.
U kunt "JEZUS KOMT REGEREN.pdf" bekijken op: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:f9877b95-810e-4a7c-bc6d-463683082f8a
U kunt "JEZUS KOMT REGEREN.docx" bekijken op: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:dae1b9ff-245c-4c73-83db-933bd1465be6

JEZUS KOMT REGEREN

Viroloog onthult: toename nieuwe Covid-gevallen doet zich voor bij volledig gevaccineerde patiënten in Franse verpleeghuizen — Frontnieuws

“…de toename van nieuwe gevallen doet zich voor bij gevaccineerde patiënten in verpleeghuizen in Montpellier, in Sarte, in Reims, in Moezel…’” Viroloog Christine Rouzioux heeft een bom laten ontploffen tijdens een interview met een Franse nieuwszender. Er is een nieuwe golf van Coronavirus-gevallen onder verpleeghuispatiënten die volledig vaccin zijn gevaccineerd. Rouzioux deed de schokkende uitspraak…

Viroloog onthult: toename nieuwe Covid-gevallen doet zich voor bij volledig gevaccineerde patiënten in Franse verpleeghuizen — Frontnieuws

DE HEMELVAART VAN HENOCH.pdf

DE HEMELVAART VAN HENOCH.pdf

UW HEMELVAART .doc.pdf

DE WONDERLIJKE HEMEL 2012.doc.pdf

ALLE VOLKEREN TEN STRIJDE NAAR JERUZALEM!

https://israelunwired.com/un-preparing-against-israel/ De Bijbelse profetieën worden langzaam actueel zo volgt Biblespace alles op! De steen door de profeet Zacharia beschreven wordt vandaag een wereldprobleem ! De V.N. vijand van Israel, ontstaan in 1948 uit duivelse wortels zal sneuvelen! 

PROFETIE OVER JERUZALEM

PROFETISCH KIJKEN NAAR JERUZALEM

clip_image002

1 Godsspraak, het woord des Heren, over Israel.

Aldus luidt het woord van de Here, die de hemel

uitspant en de aarde grondvest, en de geest des

mensen in diens binnenste formeert.

2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming

voor alle volken in het rond; ja ook tegen

Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.

3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen,

die alle natien moeten heffen; allen die hem heffen,

zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren

der aarde zullen zich daarheen verzamelen.Zacharia 12

 

Inderdaad Jeruzalem is al ontwaakt! (Jes.51:17) Jeruzalem is de heilige stad, en momenteel nog afhankelijk van andere machten. (Efraïm evt. America). Vandaag is de profeet Zacharia brandend actueel. Hij profeteerde over een tijd waarbij God zelf, Zijn stad tot een groot probleem (steen) zou maken voor de Verenigde Naties! Wij kunnen vaststellen dat de wereldpolitiek zich vijandig opstelt tegenover een democratische staat, Israël. Wij beleven vandaag enkele de start van de weeën waarover Jezus sprak in Matth. 24. Begrijpelijk want deze politieke leiders leven in duisternis, dit betekent onwetendheid van de toekomst. Vandaag zien wij opnieuw de grote blindheid van Europa, weerspiegelt door haar minister van Buitenlandse zaken.

Doch de God van Israël, belooft iets aan zijn volk, de landen die met geweld en druk, Jeruzalem zullen aanvallen, zullen zich verwonden. Onder dit verwonden, kunnen wij best begrijpen als rampen voor die volken, die God zal bewerkstelligen. God strijdt met zijn natuurwapens. Tot alle christenen doen wij enkel een oproep om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. De blijde boodschap is enkel voor allen die Jezus hebben aangenoimùen in hun lmeven, want Jezus komt straks terug voor al de zijnen, en zal ze herstellen met een verheerlijkt lichaam. Dat is zo’n lichaam als Adam en Eva hadden voor de zondeval. Een lichaam dat straalt van licht en gezondheid, en niet verder onder de vloek! Eeuwig leven terug! Een lichaam en geest dat enkel nog het “goede” zal kennen!

Een artikel over het actuele welke ons schrijven zal bevestigen kunt u lezen op:

http://israeltoday.nl/headlines/9-nederlands/4966-europa-verdeel-jeruzalem-netanyahu-beslist-niet

Biblespace Vlaanderen

DE PROFEET ZACHARIA VERKLARING

RONNY GAYTANT PASTOR BIBLESPACE VERKLARINGEN

GAZA EINDTIJD PROFETIE

Het einde van Covid-19 vaccins? Deze plant helpt 100% tegen Corona — Frontnieuws

Het hoeft niet altijd de vaccinatie te zijn! Dit wordt vaak voorgesteld als het enige alternatief, maar zoals het Oostenrijkse nieuwsportaal wochenblick.at meldt, is dit niet waar. Er is onder meer een cistuspreparaat, “Cystus 052” genaamd, dat sinds vorig jaar door het Fraunhofer-Instituut in Leipzig op zijn doeltreffendheid tegen het Covid-19 virus wordt getest. De…

Het einde van Covid-19 vaccins? Deze plant helpt 100% tegen Corona — Frontnieuws

PSALM 8 JHWH

GODS WRAAK

DE CORONAVLOEK PSALM 91 (video)

DE GROTE DWALING

APOCALYPS IN VERVULLING

DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS EN DE KOMST VAN DE ANTICHRIST

vertrouw op god tijdens de corona vloek

CIA neurobiologie expert over hoe RNA vaccins de menselijke hersenen controleren — Frontnieuws

Het gebruik van RNA-vaccins om het menselijk brein te controleren, uitgelegd door een CIA neurobiologie expert op een conferentie op West Point Militaire Academie. Onafhankelijk journalist Guy Boulianne heeft een zeer belangrijk stuk informatie opgegraven over de mogelijkheid om RNA-vaccins te gebruiken om onze hersenen te manipuleren. Deze hypothese was niet afkomstig van een grootsprakige…

CIA neurobiologie expert over hoe RNA vaccins de menselijke hersenen controleren — Frontnieuws

GAZA EINDTIJD PROFETIE

CHALDEA EN BABYLONISCHE MAGIERS

psalm 136 god is goed

HET ONZE VADER IN 2021

JEZUS LEERDE HEN BIDDEN

BIDDEN OM VERGEVING PSALM 32

BIDDEN KAN HELPEN

BIDDEN KAN HELPEN

Facebook sluit gigantische groep voor vaccinatieslachtoffers — Frontnieuws

Facebook heeft een populaire, snel groeiende groep verwijderd waarin leden verhalen plaatsten over negatieve bijwerkingen van het Covid-19 vaccin. De social mediagigant heeft een groep van 120.000 leden gesloten die “vaccinatieslachtoffers en hun families” bijeenbracht. De sluiting van de pagina volgt op de invoering door Facebook in februari van een verbod op een breed scala…

Facebook sluit gigantische groep voor vaccinatieslachtoffers — Frontnieuws

GOD ZOEKT U !

Corona

DE EERSTE BIJBELLERAAR HENOCH

HENOCH de eerste Bijbelleraar

HENOCH

HET EERSTE BOEK VAN ADAM EN EVA
Al eens gelezen?

TWEEDE BOEK VAN ADAM EN EVA

EVANGELIE VAN THOMAS

HET EVANGELIE VAN NICODEMUS

DE GOEDE HERDER

WERELDMACHT VIA CORONA?

Verklaring van Mgr. Viganò betreffende de aanstaande Vaticaanse conferentie: “De H. Stoel wordt bezet door een sekte die het anti-evangelie van de Nieuwe Wereldorde verkondigt” — RESTKERK nieuws

Naar aanleiding van de Vijfde Internationale Gezondheidsconferentie met als titel ‘Verkennen van Geest, Lichaam & Ziel – Verenigen om te voorkomen en verenigen om te genezen‘, schreef Aartsbisschop Viganò een verklaring, die wij hieronder integraal weergeven en waarin hij onomwonden zegt dat het Vaticaan “de dienaar van de Nieuwe Wereldorde” geworden is. De H. Stoel […]

Verklaring van Mgr. Viganò betreffende de aanstaande Vaticaanse conferentie: “De H. Stoel wordt bezet door een sekte die het anti-evangelie van de Nieuwe Wereldorde verkondigt” — RESTKERK nieuws