Alle berichten van BIBLESPACE

Biblespace Vlaanderen opgericht door R. Gaytant, Evangelist, vrije Bijbelexegeet, verzorgt Bijbelstudies en toespraken. Onderzoekt reeds meer dan 40 jaar de Bijbel. Geeft Bijbels advies voor gemeenten. Wij volgden Bijbel Theologie in Leuven 1980-83. Gaytant R was Voorganger van de Evangelische gemeente te Oostduinkerke van 1984 tot 1994. R. Gaytant sprak in tal van Evangelische gemeenten in België. Br. Gaytant kwam in september van 1979 tot het levende geloof in Christus door de wereldbekende Amerikaanse Evangelist Hal Lindsey, dit na een ernstige kwetsuur opgelopen tijdens een vrije voetbalwedstrijd. Zie persoonlijk getuigenis op de site. Gehuwd met Marlene Delanghe sinds 1966, welke tevens tot levend geloof kwam. R. Gaytant is gepensioneerd. Was werkzaam als Fin.Adviseur bij KBC- bank in België van 1964-2004.

ALS GOD ZAL LACHEN

Er is een spreekwoord: “Lachen is gezond”, doch het lachen geneest niet. Wij leven in een wereld waarbij mensen moeite hebben om hun problemen weg te lachen. Om te lachen is meestal een inspanning nodig, en verdriet komt vanzelf. In de Bijbel kunnen wij lezen dat God ook kan lachen, de vraag echter is: wanneer en waarom? De tijd van het lachen en spotten met God is ook bijna voorbij! De tijd dat God zal lachen is nabij! Dit kunnen wij lezen in een psalm, namelijk: Psalm 2

Waarom en wanneer zal God lachen?

 1  Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid?

 Dit is een profetische en Messiaanse psalm welke het heeft over een tijd waarin wij leven. Koning David schreef dit lied destijds toen de filistijnen (Palestijnen) de andere volkeren ophitsten om te strijden tegen David, een man naar Gods hart!Vandaag zien wij dat Israel opnieuw moet toezien, hoe andere volkeren oproerig worden en zich verzetten tegen het bestaan van een Joodse staat Israel. Het is nutteloos en heeft geen enkele zin, ijdelheid! De nieuwe strijd van David en Goliath staat precies voor de deur.

2  Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op;3  zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Psalm 83

2  De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de HERE en zijn gezalfde:

Wij stellen vandaag vast dat er verschillende landen zijn die samenspannen en verbonden sluiten tegen Israel. De wereld moet beseffen dat de enige God die leeft, de God van Israel is! De gezalfde hier beschreven is de Messias, Jezus Christus.

De wereld wil een complete vrijheid, men wil af van al die Bijbelse wetten. Men wil eigen wetten maken voor een Godsdienst zonder God. God gaf zijn wetten aan het volk Israel en voor de ganse mensheid, opdat ze in vreugde en vrede zouden kunnen leven. Maar de “beschaafde” volkeren willen het beter weten dan God! Daarom zal God lachen!

4  Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen.

4  Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten. Psalm 2

4  He that sitteth in the heavens shall laugh; the LORD shall hold them in derision.(King James vertaling)Psalm 2

God heeft veel enorm veel geduld, Hij ziet rustig toe naar de mensen en het wereldgebeuren. Hij kent de spanningen en de vredesbesprekingen in het M.O.

Hij kent al de wereldproblemen, alle crisissen die de mens heeft veroorzaakt en de satan die Gods werk wil vernietigen.  Wereldwijd worden de mensen angstig en bezorgd. (Luc.21:25) NU lacht God ook nog niet, Hij is barmhartig en genadiger dan mensen.

Men hoort veel over “God is liefde”. Maar God is niet zo liefdevol, wanneer men met Hem spot en lacht. Noach sprak over wat God had gevraagd, en iedereen lachte met hem, Gods oordeel daarop was niet liefdevol! Gods geduld is niet eeuwig! God vraagt dat de mensen naar Hem zouden luisteren en Hem aanbidden en gehoorzamen met hart en ziel.Wanneer iemand echt niet wil veranderen van gedachten tegenover zijn Schepper, dan lezen wij dat God niet zo liefdevol gaat optreden:

12  Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan,

13  Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten. Psalm 7 

Bekeren, betekent niet dat men zich tot een bepaalde kerk of godsdienst moet bekeren, maar terugkeren naar de Schepper en luisteren wat Hij zegt ! In de Bijbel lezen is luisteren!

Die dodelijke wapenen, zijn gebeurtenissen die een mens kunnen overvallen en die de dood tot gevolg kunnen hebben. Brandende pijlen kunnen wij begrijpen als allerlei tegenslagen, ongelukken, ziekten enz.

Lachen met God is niet gezond, maar het gevaarlijkste wat bestaat!

LACH NIET MET GODS WOORDEN!

In de geschiedenis, heeft de mens wel gelachen met God. Spotters hebben geen enkel ontzag meer, en spotten met God en gebod op allerlei wijze, en mensen lachen mee. In de Bijbel vinden wij ook gevallen van mensen die lachten uit ongeloof met God, en met wat Hij sprak.

Ge 17:17  Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht, lachte en zeide bij zichzelf: Zal dan aan een honderdjarige een kind geboren worden, en zal Sara, een negentigjarige, baren?

Ge 18:12  Dus lachte Sara in zichzelf, denkende: Zal ik wellust hebben, nadat ik vervallen ben, terwijl mijn heer oud is?

Ge 21:6  En Sara zeide: God heeft gemaakt, dat ik lach; ieder die het hoort, zal om mijnentwil lachen.

Ge:21: 1  De HERE bezocht Sara, zoals Hij gezegd had, en de HERE deed aan Sara, zoals Hij gesproken had. 2  En Sara werd zwanger, en zij baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, te bestemder tijd, waarvan God tot hem gesproken had.

God had nakomelingen beloofd aan Abraham. God sprak hen aan, deed die belofte, en wat Hij beloofde gebeurde ondanks het lachen! Sara en Abraham stokoude mensen kregen het ongelooflijke, een kind! Wat niemand nog wilde geloven, gebeurde! Zo is het met de ganse Bijbel, en met alles wat God daarin heeft belooft, God is geen hedendaagse politieker!

 

Wie met de Bijbel lacht, die kan dat tot op het ogenblik en tot de tijd dat God zal beginnen te lachen!

Nergens anders is sprake dat God lacht, tenzij op de dag dat het duizend jarig vrederijk van Christus zal beginnen. God lacht niet zoals de mensen, Zijn lachen, zal een straffen betekenen van de volken die Hem en zijn volk Israel haten! Van hen die optrekken naar Jeruzalem om zijn volk te vernietigen!De dag dat de antichrist, met de grote mond, en de valse profeet levend en als eersten de hel als woonplaats krijgen!Allen die geen rekening willen houden met Gods woorden, lachen met hen die wel  vertrouwen op wat God beloofd heeft in de Bijbel. Zij die niet geloven vertrouwen op hun rijkdom, macht en hun bankiers! Helaas! Ook hier komt verandering, want de tijd dat de rechtvaardigen zullen lachen komt ook nog!

3  (52-5) Gij hebt het kwade lief boven het goede, leugen boven waarheid spreken. Sela 4  (52-6) Gij houdt van allerlei verderfelijke taal, van een bedrieglijke tong.

5  (52-7) Maar God zal u voor eeuwig verbreken, Hij zal u wegrukken en uit de tent sleuren, u ontwortelen uit het land der levenden. Sela 6   (52-8) Dan zullen de rechtvaardigen het zien en vrezen, en over hem lachen: 7  (52-9) Ziedaar de man die God niet tot zijn veste stelde, maar die op zijn grote rijkdom vertrouwde, zich sterk waande door wat zijn onheil werd. Psalm 52

 Lu 6:21  Zalig, gij, die nu hongert, want gij zult verzadigd worden. Zalig, gij, die nu weent, want gij zult lachen.

GOD LACHT MET DE GODDELOZE

12  De goddeloze smeedt boze plannen tegen de rechtvaardige en knarst de tanden tegen hem; 13  de Here belacht hem, want Hij ziet, dat zijn dag komt. Psalm 37

God ziet naar de ongelovigen die geen rekening met Hem willen houden, hij ziet hoe ze plannen maken om de christenen te treffen. Hij ziet hoe ze kwaad bedenken. God lacht met hen, want Hij ziet hun stervensdag en stervensuur naderen. Hun leven is in Gods handen en door iets anders!

3   Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4  en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is.

2 Petr.3

De psalm eindigt met een oproep die God nog eenmaal doet:

10   Nu dan, gij koningen, weest verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde.

12  Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn.

Welzalig allen die bij Hem schuilen!

WIE DURFT GODS UITNODIGING WEIGEREN

1 En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide: 2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte.3 En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen.4 Wederom zond hij andere slaven uit, met de boodschap: Zegt de genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed; komt tot de bruiloft.5 Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken.6 De overigen grepen zijn slaven, en zij mishandelden en doodden hen.7 En de koning werd toornig, en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand.8 Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard.9 Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft.10 En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen, zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.11 Toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die geen bruiloftskleed aanhad.12 En hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde.13 Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.Matth.22

Wie zal straks op het grote hemelse bruiloftsfeest zijn?
Voor de maatschappij lijkt dit een sprookje, toch geeft Jezus een heel ernstige gelijkenis, in antwoord op de farizeeërs en voor de ganse mensheid. Israël wees de uitnodiging van God af, en de geschiedenis toonde aan, wat de gevolgen waren en er nog zijn! Een Holocaust en nu de aankomende en beschreven zevenjarige benauwdheid van Jacob, met wereldwijde desastreuze gevolgen. De huidige spanningen in het Midden- Oosten en overal ter wereld zal het overblijfsel Israël verzamelen naar hun land en doen roepen op hun God.
7 Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden.8 Op die dag zal het gebeuren, luidt het woord van de HERE der heerscharen, dat Ik het juk van hun hals zal verbreken en hun banden zal verscheuren; vreemden zullen hen niet meer knechten,Jer.30
In vers 2 is de koning God, en de zoon een beeld van Jezus. Jezus wilde zijn discipelen iets leren over de blijde boodschap die Hij op aarde zou brengen.
De gelijkenis : Vele mensen werden er uitgenodigd tot een prachtig bruiloftsfeest, maar we lezen, dat ze niet wilden feesten, en geen tijd hadden, er diende geploegd te worden, zaken gedaan, winst gemaakt, een overvolle agenda! enz.
Vandaag zijn er ook mensen die niet meer willen weten, noch van God, noch van de kerk! De satan verleide de massa door macht, pracht en praal en geldzucht! Het heidens christendom heeft geen tijd voor God. Begrijpelijk vandaag, maar een liefdevolle God klopt nog een laatste maal aan de deur van hun hart, wie doet open?

Openbaring 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

Israel is niet ingegaan op de uitnodiging van de profeten, de eerste slaven die werden uitgezonden door de koning. Ook de profeet Jeremia nodigde het volk uit en waarschuwde, als ze de uitnodiging zouden afwijzen. Ze wezen het af, en kregen oorlog. Nebukadnezar viel het land binnen, en vernietigde de tempel, en doodde de moordenaars, de farizeeërs.
Later nodigde ook Jezus hen zelf uit, maar men nagelde Hem onschuldig aan een kruis. God werd kwaad, en stak hun stad, Jeruzalem nog eens in brand 70 n.Chr.
Dan gingen de slaven van het Nieuwe Testament uit, om uit te nodigen, iedereen werd nu uitgenodigd, de ganse wereld werd en wordt nog steeds uitgenodigd tot Gods grote bruiloftsfeest. En de zaal werd vol. Wij leven nu in de eindtijd, waarbij die zaal straks na de opstanding en de opname, bijna vol zal zijn met mensen die ingegaan zijn op het evangelie! Alles staat klaar voor het feest. Dit wordt pas een echte christelijke feestdag met Jezus erbij!
Mattheüs 26:29 Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders.

DE SCHIJNHEILIGE KERKGANGER
Vers 12. Iemand was toch de zaal binnengekomen, maar zonder feestkledij, Wat een belediging voor de koning kun je wel zeggen. Geen vreze des Heren zou men kunnen zeggen. Hij dacht ook dat hij een christen was, maar zijn klederen, zijn gedrag was on-Bijbels. Waarom deed die man niet als de andere genodigden?

De bruiloften in Israël waren niet zoals hier. Wanneer men werd uitgenodigd, dan ging men ’ s avonds door naar het feest, in zijn gewone klederen. Maar vooraleer men de feestzaal binnenging, dienden de uitgenodigden eerst een tijdje te wachten in een andere zaal, waar het personeel voor het feest was, en daar kreeg iedere genodigde eenzelfde koninklijk prachtig wit bruiloftskleed.
Daar is geen aanziens des persoons bij God. (Rom.2:11) De tijd van heren en slaven is voorbij. De tijd van rijk en arm, angst en zorgen, zijn dan voorgoed voorbij. Bij God is de straatveger evenwaardig als een aardse Bijbelgetrouwe koning. Daar zal men nooit meer spreken over “die goede oude tijd”!
Wanneer iedereen klaar was, de voeten gewassen, met olie gezalfd, en aangekleed, werd er na bepaalde tijd geroepen om in de bruiloftszaal zijn plaats in te nemen.
In de bruiloftszaal volgens de parabel, werd iemand opgemerkt door de koning, met zijn eigen klederen nog aan. Hij werd niet alleen verwijderd, maar naar een folterzaal gebracht. Hij had geweigerd zich te kleden met de dure witte bruiloftsklederen door de koning (God) aangeboden. Die man was wel ingegaan op de uitnodiging, maar droeg uit onverschilligheid geen bruiloftsklederen. De man werd sprakeloos toen de koning hem liet verwijderen.

DE SYMBOLIEK VAN DE KLEDEREN

Klederen weerspiegelen telkens iets van de mens zelf. Je draagt telkens iets naar je eigen wil, en wat in je eigen ogen goed is. Men volgt soms de mode in plaats van zijn eigen gedachten.
De eigen klederen van de man, beelden zijn gedachtegang of overtuiging uit: namelijk hij dacht een goed mens te zijn, en hij dacht door zijn eigen goede werken bij God te mogen komen. Die witte bruiloftsklederen waren in zijn ogen niet nodig! Hij wist het precies beter dan God, en zo vinden wij veel zulke religieuze mensen vandaag, farizeeërs, theologen.

In de Bijbel zien wij dat klederen dragen ook nog een ander functie hadden dan mooi zijn, in de mode zijn, maar om zich te bedekken.
Klederen bedekken de zondige aard van de mens. De eerste kleermaker, was God zelf:
21 En de HERE God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmede. Gen.3

Bij de wederkomst van Jezus voor Zijn gemeente, zal Hij opnieuw kijken naar de klederen, en zien wie klaar is, en de gepaste witte bruidsklederen draagt !
Deze witte klederen die iemand draagt staan symbool, voor iemand die vergeving heeft ontvangen door geloof in het bloed van het Lam. Wie tot geloof komt word gedoopt in witte klederen als een symbool hiervan.

3 Jozua nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de Engel stond.
4 Toen nam deze het woord en zeide tot hen die voor Hem stonden: Doet hem de vuile klederen uit. Hij zeide tot hem: Zie, Ik neem uw ongerechtigheid van u weg, Ik trek u feestklederen aan. Zacharia 3

Openbaring 7:14 En ik sprak tot hem: Mijn heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams.
Dan zijn er nog vele, die eerst die uitnodiging, naast zich neer hadden gelegd, niet in direct Jezus wilden geloven, en maar achteraf toch nog daar op in wilden gaan, het overblijfsel van Israël.

Openbaring 22:14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
Israël is wel het uitverkoren volk genoemd, maar niet uitverkoren tot behoud. Zij dienen nog steeds in te gaan op de uitnodiging die God hen gaf via de profeten, via de Zoon Jezus Christus, vandaag nog door de Bijbelgetrouwe christenen. Weinigen hebben in de tijd van Jezus de genadeleer aangenomen. Zij gelijken sterk op de man, die de witte klederen weigerde. Hij ging in zijn klederen van eigengerechtigheid binnen, en wees de genade af.
Het slot van deze gelijkenis door Jezus, toont ons dat het een minderheid zal zijn die het bruiloftsfeest zullen vieren.

1 En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide: 2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte.3 En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen.4 Wederom zond hij andere slaven uit, met de boodschap: Zegt de genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed; komt tot de bruiloft.5 Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken.6 De overigen grepen zijn slaven, en zij mishandelden en doodden hen.7 En de koning werd toornig, en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand.8 Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard.9 Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft.10 En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen, zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.11 Toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die geen bruiloftskleed aanhad.12 En hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde.13 Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.Matth.22

Wie zal straks op het grote hemelse bruiloftsfeest zijn?
Voor de maatschappij lijkt dit een sprookje, toch geeft Jezus een heel ernstige gelijkenis, in antwoord op de farizeeërs en voor de ganse mensheid. Israël wees de uitnodiging van God af, en de geschiedenis toonde aan, wat de gevolgen waren en er nog zijn! Een Holocaust en nu de aankomende en beschreven zevenjarige benauwdheid van Jacob, met wereldwijde desastreuze gevolgen. De huidige spanningen in het Midden- Oosten en overal ter wereld zal het overblijfsel Israël verzamelen naar hun land en doen roepen op hun God.
7 Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden.8 Op die dag zal het gebeuren, luidt het woord van de HERE der heerscharen, dat Ik het juk van hun hals zal verbreken en hun banden zal verscheuren; vreemden zullen hen niet meer knechten,Jer.30
In vers 2 is de koning God, en de zoon een beeld van Jezus. Jezus wilde zijn discipelen iets leren over de blijde boodschap die Hij op aarde zou brengen.
De gelijkenis : Vele mensen werden er uitgenodigd tot een prachtig bruiloftsfeest, maar we lezen, dat ze niet wilden feesten, en geen tijd hadden, er diende geploegd te worden, zaken gedaan, winst gemaakt, een overvolle agenda! enz.
Vandaag zijn er ook mensen die niet meer willen weten, noch van God, noch van de kerk! De satan verleide de massa door macht, pracht en praal en geldzucht! Het heidens christendom heeft geen tijd voor God. Begrijpelijk vandaag, maar een liefdevolle God klopt nog een laatste maal aan de deur van hun hart, wie doet open?

Openbaring 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

Israel is niet ingegaan op de uitnodiging van de profeten, de eerste slaven die werden uitgezonden door de koning. Ook de profeet Jeremia nodigde het volk uit en waarschuwde, als ze de uitnodiging zouden afwijzen. Ze wezen het af, en kregen oorlog. Nebukadnezar viel het land binnen, en vernietigde de tempel, en doodde de moordenaars, de farizeeërs.
Later nodigde ook Jezus hen zelf uit, maar men nagelde Hem onschuldig aan een kruis. God werd kwaad, en stak hun stad, Jeruzalem nog eens in brand 70 n.Chr.
Dan gingen de slaven van het Nieuwe Testament uit, om uit te nodigen, iedereen werd nu uitgenodigd, de ganse wereld werd en wordt nog steeds uitgenodigd tot Gods grote bruiloftsfeest. En de zaal werd vol. Wij leven nu in de eindtijd, waarbij die zaal straks na de opstanding en de opname, bijna vol zal zijn met mensen die ingegaan zijn op het evangelie! Alles staat klaar voor het feest. Dit wordt pas een echte christelijke feestdag met Jezus erbij!
Mattheüs 26:29 Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders.

DE SCHIJNHEILIGE KERKGANGER
Vers 12. Iemand was toch de zaal binnengekomen, maar zonder feestkledij, Wat een belediging voor de koning kun je wel zeggen. Geen vreze des Heren zou men kunnen zeggen. Hij dacht ook dat hij een christen was, maar zijn klederen, zijn gedrag was on-Bijbels. Waarom deed die man niet als de andere genodigden?

De bruiloften in Israël waren niet zoals hier. Wanneer men werd uitgenodigd, dan ging men ’ s avonds door naar het feest, in zijn gewone klederen. Maar vooraleer men de feestzaal binnenging, dienden de uitgenodigden eerst een tijdje te wachten in een andere zaal, waar het personeel voor het feest was, en daar kreeg iedere genodigde eenzelfde koninklijk prachtig wit bruiloftskleed.
Daar is geen aanziens des persoons bij God. (Rom.2:11) De tijd van heren en slaven is voorbij. De tijd van rijk en arm, angst en zorgen, zijn dan voorgoed voorbij. Bij God is de straatveger evenwaardig als een aardse Bijbelgetrouwe koning. Daar zal men nooit meer spreken over “die goede oude tijd”!
Wanneer iedereen klaar was, de voeten gewassen, met olie gezalfd, en aangekleed, werd er na bepaalde tijd geroepen om in de bruiloftszaal zijn plaats in te nemen.
In de bruiloftszaal volgens de parabel, werd iemand opgemerkt door de koning, met zijn eigen klederen nog aan. Hij werd niet alleen verwijderd, maar naar een folterzaal gebracht. Hij had geweigerd zich te kleden met de dure witte bruiloftsklederen door de koning (God) aangeboden. Die man was wel ingegaan op de uitnodiging, maar droeg uit onverschilligheid geen bruiloftsklederen. De man werd sprakeloos toen de koning hem liet verwijderen.

DE SYMBOLIEK VAN DE KLEDEREN

Klederen weerspiegelen telkens iets van de mens zelf. Je draagt telkens iets naar je eigen wil, en wat in je eigen ogen goed is. Men volgt soms de mode in plaats van zijn eigen gedachten.
De eigen klederen van de man, beelden zijn gedachtegang of overtuiging uit: namelijk hij dacht een goed mens te zijn, en hij dacht door zijn eigen goede werken bij God te mogen komen. Die witte bruiloftsklederen waren in zijn ogen niet nodig! Hij wist het precies beter dan God, en zo vinden wij veel zulke religieuze mensen vandaag, farizeeërs, theologen.

In de Bijbel zien wij dat klederen dragen ook nog een ander functie hadden dan mooi zijn, in de mode zijn, maar om zich te bedekken.
Klederen bedekken de zondige aard van de mens. De eerste kleermaker, was God zelf:
21 En de HERE God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmede. Gen.3

Bij de wederkomst van Jezus voor Zijn gemeente, zal Hij opnieuw kijken naar de klederen, en zien wie klaar is, en de gepaste witte bruidsklederen draagt !
Deze witte klederen die iemand draagt staan symbool, voor iemand die vergeving heeft ontvangen door geloof in het bloed van het Lam. Wie tot geloof komt word gedoopt in witte klederen als een symbool hiervan.

3 Jozua nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de Engel stond.
4 Toen nam deze het woord en zeide tot hen die voor Hem stonden: Doet hem de vuile klederen uit. Hij zeide tot hem: Zie, Ik neem uw ongerechtigheid van u weg, Ik trek u feestklederen aan. Zacharia 3

Openbaring 7:14 En ik sprak tot hem: Mijn heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams.
Dan zijn er nog vele, die eerst die uitnodiging, naast zich neer hadden gelegd, niet in direct Jezus wilden geloven, en maar achteraf toch nog daar op in wilden gaan, het overblijfsel van Israël.

Openbaring 22:14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
Israël is wel het uitverkoren volk genoemd, maar niet uitverkoren tot behoud. Zij dienen nog steeds in te gaan op de uitnodiging die God hen gaf via de profeten, via de Zoon Jezus Christus, vandaag nog door de Bijbelgetrouwe christenen. Weinigen hebben in de tijd van Jezus de genadeleer aangenomen. Zij gelijken sterk op de man, die de witte klederen weigerde. Hij ging in zijn klederen van eigengerechtigheid binnen, en wees de genade af.
Het slot van deze gelijkenis door Jezus, toont ons dat het een minderheid zal zijn die het bruiloftsfeest zullen vieren.

DE ONGELOVIGE Ps.11

PSALM 11

Bij de HERE schuil ik. Hoe durft gij dan tot mij zeggen: Vliedt naar uw gebergte als vogels?

Soms horen wij mensen spreken over het bouwen van een schuilkelder. Velen hebben dit gedaan om zich te beschermen tegen tornado’s, anderen verwachten een wereldoorlog, nog anderen verwachten het begin van het einde van de wereld in 2012 enz. Wat moet men nog geloven? Wie of wat is uw toevlucht in nood?

 Wie of wat is uw bescherming tegen levensbedreigende gevaren?

In Psalm 11 toen koning David in levensgevaar kwam, vroegen zijn raadgevers, waarom hij niet naar de bergen zou vluchten zoals de vogels voor hun bescherming, maar de koning liet weten dat God zelf zijn bescherming was geworden! Vliegende vogels zijn een beeld voor bescherming (Jes.31:5) Wat een vertrouwen had die man toch in zijn God! Maar David kende Gods beloften! David wist dat God met hem was! En wij vandaag? David werd op de hoogte gebracht dat er onheil en oorlog op komst was, namelijk:

2 Want zie, de goddelozen spannen de boog, zij leggen hun pijl op de pees, om oprechten van hart in het duister te treffen.

Inderdaad, het waren mensen in Davids tijd, die geen rekening hielden met de Bijbel, die bezig waren met oorlog voor te bereiden, om David dodelijk te treffen. Het valt mij toch sterk op dat Psalm 11 bepaalde profetische tekenen draagt van onze tijd, de eindtijd. David, als profetisch beeld van Israël ziet ook vandaag dat zijn Israëls vijanden zich sterk bewapenen. Pijlen zijn vandaag de raketten, en deze worden meer en meer operationeel gemaakt. Een zeer onbetrouwbaar Iran. ( Elam in de Bijbel) Gedraagt zich zoals ten tijde dat Hitler aan de macht kwam.

3 Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen?

De psalmist stelt zich de vraag, wat kan men hiertegen beginnen? Hij spreekt over de grondslagen, en die grondslagen zijn niets anders dan de fundamenten van Gods wetten en raadgevingen. Ieder politiek of kerkelijk leider heeft hierin zijn verantwoordelijkheid op te nemen! (Ps.82)

Men gelooft vandaag niet meer in de schepping van God, maar men onderwijst een achterhaalde theorie van Darwin!

Geen respect voor de mens die naar het beeld van God is geschapen! Geen respect voor het huwelijk, men huwt bijna niet meer, wel een homohuwelijk, om God uit te dagen!

Gezagsdragers moeten hun “spirituele en morele grondslagen” zien terug te vinden. Dat heeft paus Benedictus XVI vrijdag gezegd tijdens een toespraak op het hoofdkantoor van de politie in Rome, meldde het Italiaanse persbureau Ansa.

Gij zult niet doden, maar men stemt wetten voor euthanasie, abortus! Het gaat in tegen het fundamenteel christelijk principe. Zo kunnen wij verder gaan, met gij zult niet doden, en vandaag gaat er geen dag meer voorbij of deze gruwelijkheden halen het nieuws. Deze psalm kan men lezen naast de krant vandaag! Wat kan een Bijbels christelijke minderheid dan nog doen? Een politieke partij oprichten? Neen! ! ! Maar God heeft een geheim plan, welke wij verder in de psalm is te vinden.

4 De HERE woont in zijn heilig paleis, de HERE heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen.

God heeft geen schuilkelder nodig,Hij troont in zijn hemelse tempel. Jezus is de enige mens in gedaante die naast Hem die op de troon zit; Hij is bezig met al de aardbewoners, hij heeft geen computer of camera’s nodig om de mensen te bespieden of te controleren. Hij ziet alles zo! Hij ziet u nu lezen en kent uw gedachten en reacties.

Luister wat Hij zegt: Luk. 12:7 Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.

Wees niet angstig God heeft alles onder controle, want Hij regeert van op zijn troon:

Psalmen 103:19 De HERE heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koningschap heerst over alles.

God wil uw toevlucht zijn en zal niet beschaamd maken! Vertrouw enkel op Hem, op de woorden van JEZUS, de Bijbel!

5 De HERE toetst de rechtvaardige en de goddeloze; en wie geweld bemint, die haat Hij.

Hij beproeft de mensheid, en ziet hoe men reageert, Hij wil dat men Hem leert kennen, want Hij houdt van Zijn schepping. Hij heeft ook nog steeds zijn volk Israël lief, ook al werden ze hard getuchtigd, omdat ze niet wilden luisteren naar Hem. De mensen leven opnieuw zoals in dagen van Noach, voor de zondvloed, maar Hij redde de mensheid toch door Noach die in Hem geloofde en de ark bouwde. Vandaag leven wij in dezelfde tijd, en ook nu zal Hij een deel mensen behouden, voor een nieuwe schepping zonder goddelozen. Wees erbij!!!!!!

6 Hij regent op de goddelozen vurige kolen en zwavel, schroeiende wind is het deel van hun beker.

Deze beschrijving geeft een duidelijk beeld wanneer men nucleaire wapens heeft ingezet of van een zware vulkaanuitbarsting met nooit geziene gevolgen. Slapende vulkanen kunnen plots van zich laten horen en zorgen voor een ramp. Bedenk de Romeinse stad Pompei, met hun zonneaanbidding, God veegde de stad gewoon van de kaart. TV beelden tonen vandaag eveneens hoe dorpen worden weggeveegd! Deze psalm 11 toont ontegensprekelijk veel gelijkenissen met onze dagen. We zijn helemaal niet bijgelovig, maar zou het komende jaar een vervulling kunnen zijn van Ps.11?

Wij horen veel over 2017,2018,2019 maar dit kunnen best rampjaren voor de ongelovigen zijn, het kan het begin zijn van de zevenjarige verdrukking waarover Jezus spreekt! want zegt God: Spr.10:24 Wat de goddeloze vreest, dat overkomt hem, maar Hij vervult de wens der rechtvaardigen. 7 Want de HERE is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief;  de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen.

God beloofde Zijn kinderen niet in de steek laten, en zal de gerechtvaardigde niet in de komende oordelen laten gaan. Het valt opnieuw op dat deze belofte het slot vormt van psalm 11. De hoop der Bijbelgetrouwe christenen zou wel eens plots in vervulling kunnen gaan! Een feest in de hemel, en een hel op aarde! Ook andere christenen hebben deze psalm opgemerkt, en zien hierin verschillende gelijkenissen aangaande de tekenen der tijden. De jarenlange hamvraag van heel veel fundamentele christenen vandaag, is : wanneer zal de opstanding en opname geschieden?

Op een bepaald ogenblik profeteert Jezus in Mattheus 24 naar het opnieuw tot leven komen van de staat Israël, dit is inmiddels geschied in 1948. Dan spreekt hij over de generatie die dit feit zal hebben meegemaakt, en die generatie zal de wederkomst van Jezus in Jeruzalem beleven! Hoelang duurt een generatie? In de Bijbel vinden wij verschillende tijden hiervoor, maar velen wijzen naar eenzelfde jaar 2017/2018.

Bv: Neem je 120 jaar : In 1897 werd een eerste congres gehouden, waarbij de joden terug naar hun thuisland zouden gaan: 1897+120= 2017

Neem je 70 jaar als generatie: 1948+70= 2017 Neem je 50 jaar, in 1967 werd Jeruzalem ingenomen: 1967+50= 2017. Wij weten dat er een zevenjarige verdrukking of een oordeelsdag zal zijn voor Israël, de benauwdheid van Jacob beschreven in de profeten. Die tijd zullen al de Bijbelgetrouwe christenen niet beleven, volgens de beloften. Dus 2017/2018 cfr Joodse kalender – 7 = 2011 (Onderzoek Dr.Barber)

1 Corinthiërs 13:12 Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.

Spiegels in de tijd van Paulus waren koperen platen, daarin zag je wel de grote lijnen, je zag een grote neus, ook al had je maar een kleine neus. Maar dat het een neus was, was een feit. Zo kijken de christenen met blijdschap naar de toekomst, alles op Gods tijd! Een goede raad: Maak tijd en lees eenvoudig de Bijbel!

20160726_100507

 

Biblespace Vlaanderen

ALLEEN DE BIJBEL LIEGT NIET

ALLEEN DE BIJBEL   SOLA SCRIPTURA

Sola scriptura betekent, alleen de Bijbel! De Bijbel is het fundament van een krachtig geloof dat zich over de ganse wereld verspreidde, en uiteindelijk het einde betekende voor het afgodische Romeinse Rijk. De Bijbel is het onfeilbare woord van God! God sprak en spreekt tot de mens door de Bijbel, en dit boek zal nooit uit de wereld verdwijnen.(Matth. 24:35).

 God spreekt nog steeds tot de mens:

1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, 2 die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Hebr.1

God maakt zelf duidelijk hoe hij tot de mensen wil spreken. Vroeger sprak Hij op vele wijzen tot Zijn volk. Vele mensen weten niet hoe God tot hen wil spreken, toch is het eenvoudig voor iedereen, die naar Hem wil luisteren, want God sprak tot Zijn volk Israël en iedereen: 2 Hoort, hemelen, en aarde, neig uw oor, want de HERE spreekt: Ik heb kinderen grootgebracht en opgevoed, maar zij zijn van Mij afvallig geworden. Jes.1

De stem van God is niet alleen bekend op aarde, ook in de hemelse gewesten. Israël, Gods volk kon telkens weten wat God wilde. God sprak door de profeten,door dromen en beelden, doch Israël luisterde niet, en telkens kwamen zij in ernstige problemen. Dit is het voorbeeld van ieder mens die niet enkel en alleen wil luisteren naar de Zoon van God. Vandaag zijn er nog steeds Bijbelgetrouwe evangelisten die God gebruikt om tot de mensen te spreken, ze hebben een bijzonder kenmerk , dat ze zich alleen vasthouden aan de gezonde leer van de Bijbel.

1Co 4:6 Dit, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht om uwentwil, opdat gij uit ons voorbeeld zoudt leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat, opdat niet iemand uwer zich voor de een en tegen de ander opblaze.

De Bijbel heeft de werking van een anker, het is als een vast punt voor een groot zeeschip, bijzonder in een woelige en stormachtige zee.

In het menselijk leven is er slechts een enkel houvast en hoop die betrouwbaar is, een verankering in de Bijbel. De Bijbel geeft een zekerheid, en de beloften zijn vast en zeker. Het woord van God staat vast, en God liegt niet! Wie erin gelooft is behouden en dient helemaal niet angstig te zijn voor het hiernamaals! God geeft u die zekerheid zelf in uw hart!!!

 

18 Omdat God een belofte heeft gedaan en een eed heeft afgelegd, valt er aan Zijn woorden niet te twijfelen. Daarbij is het uitgesloten dat Hij zou liegen. Dat geeft moed en hoop aan ieder die naar Hem vlucht om gered te worden.19 Haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel, 20 waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchisedek hogepriester geworden in eeuwigheid. Hebr.6

Een Bijbelse hoop is een vaste verbinding tussen de mens en de hemel! De christelijke hoop is een vaste toekomstverwachting: de wederkomst van Christus! Col 1:5 om de hoop, die voor u is weggelegd in de hemelen.

Zich verankeren in de Bijbel is geloven wat in wat God zegt en leert. Wie daarin niet gelooft of daarin niet verder zijn vertrouwen wil op stellen, voor alles, is te vergelijken met een zeeschip dat vaart zonder kompas of anker! Wanneer grote en stormachtige problemen in het leven van een mens opduiken, heeft men een houvast, een anker nodig. Al onze geschillen in onze opvattingen, overtuigingen, levensstijlen, en dergelijke moeten wij toetsen aan de Bijbel. God wil ieders Vader zijn en IEDER mens helpen.

Abortus, Euthanasie, crematie, klonen, moeten wij niet toetsen aan kerkelijke of burgerlijke wetgeving, enkel aan de Bijbel! Is iets goed of kwaad kan men nazien door te luisteren naar God zelf!

Heb 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;

Ons geweten is te beïnvloeden en te onderdrukken. Het geweten is niet altijd in staat om te oordelen, emoties, familieverband, vriendschap, vooroordeel, kunnen het geweten in de war brengen.

Het denkvermogen van de mens is beperkt, omdat het ook in zondigheid is geboren. Ons denken kan slechts gezuiverd worden van foutieve en leugenachtige gedachten door ze te toetsen aan de Bijbel. Daarom moet een mens zich oefenen om zijn eigen persoonlijk denken steeds te toetsen aan wat God zegt en leert.

Heb 5:14 Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.

God spreekt vandaag ook nog via natuurrampen!

Bergrede.jpg 2

God waarschuwde en sprak door zijn profeten:

6 Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de HERE die bewerkt? 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.Amos 3

God spreekt tot de mensen opdat ze tot inkeer en inzicht zouden komen!

China, Noord Korea, verbrandt Bijbels, en God waarschuwt dat land door natuurrampen! Zo zijn er nog tal van andere voorbeelden.

God had 120 jaar geduld voor het oordeel van de zondvloed kwam, acht zielen werden gered, omdat ze enkel het woord van God geloofden! Ook Israël luisterde regelmatig niet meer naar God, de enige en levende God, schepper van hemel en aarde. (Apocr) Noach had een vierde eigenzinnige zoon welke zichzelf wilde redden door op een andere hoge berg te klimmen, hij kwam om.

zondvloed

Extreme hittegolven zullen komen:

Openbar.16:8 En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. 9 En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.

In de toekomst zal de zon zeer schadelijk en gevaarlijk worden, ongelovigen zullen brandwonden oplopen en sterven door ongekende hittegolven! Vandaag stellen wetenschappers vast dat er iets niet meer normaal is met het functioneren van de zon! Weinigen willen vandaag nog geloven, en toegeven dat de Bijbel de enige waarheid is!

Joh 12:48 Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage.

Toch zal de ongelovige na zijn dood, geoordeeld worden aan de hand van de bijbel, waarin hij niet wilde geloven! Het kostbaarste wat er op aarde te vinden is, wil men niet hebben, de wijze waarachtige woorden van God.

Vandaag roept Jezus iedere christen toe:

Opb 2:25 Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben.

Opb 3:11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

Gij hebt uw Bijbel!

GELOOFSAFVAL IN DE EINDTIJD

 

 

GELOOFSAFVAL IN DE EINDTIJD

3Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.2 Thess.2

De apostel Paulus brengt de christenen tot beter inzicht aangaande de zichtbare wederkomst van Christus op aarde. Hij geeft twee tekenen die de komst van Christus moeten voorafgaan, vooraleer deze profetie in vervulling kan gaan. Eerst komt er een wereldwijde afvalligheid van Christus, als zoon van God, en dan komt er een wereldleider die alle godsdienst zal verbieden, en zichzelf zal laten aanbidden en vereren.

Wij bespreken vandaag enkel het element van de afvalligheid en de achteruitgang van het Bijbelgetrouwe christendom. In de geschiedenis is er altijd al een soort van afvalligheid geweest in het christendom door traditie, en politieke invloed. De grote misleiding en afval kwam er al met keizer Constantijn, zonneaanbidder, welke van het jonge christendom een staatgodsdienst maakte met Babelse, Romeinse, en heidense rituelen. De Bijbelgetrouwe christenen werden verder bloedig vervolgt, omdat ze trouw bleven aan de Bijbel. Hier werd het Bijbelse gezag vervangen door een Babelse kerkvorst, die nog steeds de wereld misleid.

Vandaag is er veel verkondiging over de wederkomst van Christus op aarde, om duizend jaar in vrede te regeren in Jeruzalem. Doch vooraleer deze gebeurtenis zal plaatsvinden, profeteerde de apostel Paulus een ernstige geloofsafval een achteruitgang van het Bijbelgetrouwe christendom.

Wat voor geloofsafvalligheid bedoelde Paulus?

De apostel was zeer Bijbelgetrouw, en zal dezelfde gedachten hebben gehad zoals de profeten vroeger, en de wet over geloofsafval.

Een eerste stap tot geloofsafval:

11 Dan zal geheel Israel het horen en vrezen en men zal niet opnieuw zulk een wandaad in uw midden doen.12 Wanneer gij in een van de steden, die de HERE, uw God, u geven zal om daar te wonen, hoort zeggen:13 Er zijn snode mannen uit uw midden voortgekomen, die de inwoners van hun stad tot afval gebracht hebben door te zeggen: laten wij andere goden gaan dienen, die gij niet gekend hebt; Deut.13

“snode mannen” in de KJV : children of Belial.

Een Belialskind, was iemand die beheerst werd door de machten van het kwaad. Het zijn mensen onder invloed van demonen. In Israël beschreven ze die mensen als satanskinderen. Hierbij weten wij meteen uit welke hoek de afvalligheid werd veroorzaakt.

Ook Jezus toonde wie de verleidende kinderen van Belial waren: Een corrupte Hogepriester en schriftgeleerden, bedriegende religieuzen!

Johannes 8:44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

De apostel Johannes sprak over “antichristen” : 1 Johannes 2:18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.

Ook vandaag komt dit sluipend gevaar aan de horizon, door antichristen, mensen die alles in de plaats van Christus willen stellen, belijden en aanvaarden! Op deze wijze ontstaat er afval , afval die zal leiden tot oordeel. Mensen die de Geest niet hebben ontvangen in het vlees, misleiders, wolven in schapenvacht.(Mat.7:14) Opgelet voor schijnbekeringen, welke geen verschil zien in de profetieën van de Bijbel en deze van de Koran! Men moet het Islamitisch  denken niet onder de knie hebben om de koran te toetsen aan de Bijbel! Er bestaan geen “heilige” boeken in de Islam, omdat ze leugenachtig zijn. Enkel de Bijbel is het Woord van God.

1 Timotheüs 4:1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,

Sommigen laten zich meeslepen naar allerlei predikers die afwijken van het evangelie, en zich niet houden aan de Bijbel alleen. Ook het internet is een ernstig gevaar, waarbij allerlei dwalingen en verwarring, christenen uit elkaar kunnen drijven.

Paulus maakt het duidelijk:

15 Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? 16 Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.2 Cor.6

Afval betekent in de wet,een dienen van andere goden. Israël ons tot voorbeeld, diende ook andere goden, afgoden, maar werden achteraf pijnlijk getuchtigd door hun God. Het was een ontheiligen van hun God.

Zo is er maar één enkele God die leeft : JHWH, de God van Israël, die hemel en aarde schiep!

Vandaag stellen wij spijtig genoeg vast, dat christenen bereid zijn, bewust of onbewust, zich te verbinden met andere goden of godsdiensten. Het vormen van allerlei compromissen, bondgenootschappen of allianties zal leiden tot een wereldgodsdienst met allerlei goden. (Openbar.17 en 18) (Middernachtsroep 1998)

Exodus 23:32 Gij zult noch met hen noch met hun goden een verbond sluiten.

Exodus 20:3 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

Exodus 22:20 Wie aan de goden offert, behalve aan de HERE alleen, zal met de ban geslagen worden.

Deuteronomium 11:28 maar vloek, indien gij naar de geboden van de HERE, uw God, niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend hebt.

Het lijkt me nogal duidelijk wat God van Zijn volk verwachte. Zo is het ook voor wie Jezus volgt, en beweert te geloven. De keuze voor de toekomst is duidelijk: zegen of vloek.

Een tweede stap tot afval, let op de profeten:

11 En de HERE zeide tot mij: Afkerigheid, Israel, heeft zich gerechtvaardigd boven Trouweloze, Juda.12 Ga heen en roep deze woorden uit naar het Noorden en zeg: Keer weder, Afkerigheid, Israel, luidt het woord des HEREN, Ik zal u niet donker aanzien, want Ik ben genadig, luidt het woord des HEREN, Ik zal niet altoos blijven toornen.13 Alleen, erken uw ongerechtigheid, dat gij van de HERE, uw God, zijt afgevallen en uw gangen gericht hebt naar de vreemden onder elke groene boom, en naar mijn stem niet hebt gehoord, luidt het woord des HEREN.14 Keert weder, afkerige kinderen, luidt het woord des HEREN, want Ik ben heer over u; Ik zal u nemen, een uit een stad en twee uit een geslacht, en u brengen te Sion,15 en Ik zal u herders naar mijn hart geven, die u zullen weiden met kennis en verstand. Jeremia 3

De profeet Jeremia doet een oproep voor twee punten aangaan afvalligheid. Men moet willen inzien dat men is afgevallen door andere goden te dienen. Dan dient men opnieuw naar de STEM te luisteren van God. Die “stem”dat is vandaag de Bijbel, waar men zo graag van afwijkt, en eigen principes wil hanteren. Afvalligheid betekent het gezag van de Bijbel in twijfel trekken, en zich afkeren van de waarheid. In de plaats komt er dan een on-Bijbels kerkelijk gezag met wereldse structuren.

Zowel onder de wet als onder profeten begrijpt men onder afvalligheid, een meer en meer ongehoorzaam zijn aan de Bijbel. Door deze afwijkingen ontstaan er meer en meer scheuringen en verdriet onder de christenen. 1 Corinthiërs 11:19 Want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken, wie onder u de toets kunnen doorstaan.

Wij kunnen besluiten dat afvalligheid zich kenmerkt door twee elementen: Het dienen van andere goden en leringen, het afwijken en verdraaien van Gods woord, de Bijbel.

SOLA SCRIPTURA !

IRAN IN DE BIJBEL

IRAN = ELAM

In Gods woord vinden wij verschillende profetieën, welke in onze dagen vorm beginnen te krijgen. In december verleden jaar gaf ik een studie door over de komende oorlog van “Gog en Magog”, met Rusland als militaire leider, en zijn eerste bondgenoot Iran, om Israël aan te vallen, samen met vele andere landen. (Ezechiël 38).

Een andere profetie is vandaag ook aan de orde, tevens in verband met het huidige Iran, dat de staat Israël wil vernietigen, eventueel met nucleaire wapens. Ook het westen komt in gevaar door Iran, maar dit behoort tot het verzwegen nieuws. Met deze bedreigingen van Iran, komt een andere profetie meer en meer in het licht van de profeet Jeremia.

ELAM

Jeremia 49:34 Hetgeen als woord des HEREN tot de profeet Jeremia kwam over Elam, in het begin der regering van Sedekia, de koning van Juda.35 Zo zegt de HERE der heerscharen: Zie, Ik breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht,36 en Ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken des hemels en Ik verstrooi hen naar al die windstreken, zodat er geen volk zal zijn, waar niet verdrevenen van Elam komen zullen.37 Ja, Ik maak Elam verschrikt voor hun vijanden en voor wie hen naar het leven staan, Ik breng rampspoed over hen, mijn brandende toorn, luidt het woord des HEREN, Ik zend het zwaard hun achterna, totdat Ik hen verdelgd heb,38 Ik richt mijn troon in Elam op en Ik roei koning en vorsten daar uit, luidt het woord des HEREN.39 Maar in het laatst der dagen zal Ik in het lot van Elam een keer brengen, luidt het woord des HEREN.

Wie was Elam?

Het was de oudste zoon van Sem, een kleinzoon van Noach, een agressieve krijger. (Gen.10)

De Elamieten zullen zeker een rol spelen in de tijd die voorafgaat aan de zichtbare wederkomst van Christus te Jeruzalem. Het opsporen van deze oude volkeren is van groot belang, om zicht te krijgen en de profetieën te kunnen begrijpen.

Wat is Elam vandaag?

Vroeger gaf men gewoonlijk de naam van de machthebber aan een stad of een land. Voor alle duidelijkheid is “Elam” vandaag een olierijke provincie in het huidige Iran. Het oude Elamitische rijk werd veroverd door Babylonië en tenslotte werd het een deel van het Perzische wereldrijk. Susa,een van de oudste steden ter wereld was de hoofdstad van het land Elam. Dit was wellicht de eerste vervulling van deze bovenstaande profetie over de toenmalige oorlogen.

Krijgen wij een herhaling van deze profetie?

De Elamieten waren in de geschiedenis zeer bekend met hun superieure en gevreesde boogschutters, ook de profeet Jesaja maakte daar melding van.

In deze profetie maakt God duidelijk dat Hij de boog van Elamzal breken. Dit is iets wat precies past in het hedendaags gebeuren in het M.O. Vandaag schiet men natuurlijk niet meer met vuurpijlen en strijdbogen.

Vandaag zijn die pijlen de gevaarlijke langeafstandsraketten met nucleaire kernkoppen en de bogen zijn vandaag de raketinstallaties. Ook de plaats waar men kernkoppen produceert.

In de Bijbel vinden wij tal van geschriften, waarbij pijl, pijlkoker en bogen een beeld zijn van dodelijke oorlogswapens. Ook gebruikt God die beeldspraak in het geestelijke.

Zo vinden wij het belangrijk enkele van deze Bijbelverzenna te gaan en te verklaren.

Zacharia 9:13 Want ik zal Juda spannen als een boog, en leg Efraïm als pijl daarop; en uwe zonen, o Sion, zal ik oproepen tegen Griekenland en u maken tot een heldenzwaard.14 Dan zal de HERE hun verschijnen, en zijn pijl zal als de bliksem uitschieten, en de Here HERE zal de bazuin blazen en optrekken in zuiderstormen.

Hier vinden wij een prachtige beeldspraak in een profetie, vermoedelijk voor de eindstrijd. Juda ( Israël) wordt klaargemaakt voor de strijd en is in staat van paraatheid. “Efraïm als een pijl”. Dit is onmogelijk letterlijk te begrijpen, maar speurders en andere exegeten zien in Efraïm, de Amerikaanse Joden. Dit zou kunnen wijzen naar een Amerikaanse kernraket. In de tijd van Zacharia waren er nog geen pijlen die als de bliksem uitschieten, dus is het voor de eindtijd, morgen!

Wat de zuiderstormen betreft, dit zijn Gods wapens, de natuur ligt volledig in Gods handen. Het zijn wervelwinden.

12 Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan,

13 Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten. Psalm 7

Iemand die zich niet bekeren, niet wil geloven in Gods woord, de Bijbel, en Jezus verwerpt, loopt een enorm risico. Hij verwerpt zijn Schepper. God is liefde, maar hier lezen wij iets anders, want echte liefde moet van twee kanten komen.

Zo kan iemand getroffen worden door een pijl van God, dit kan een zware onoverkomelijke tegenslag zijn, met alle mogelijke gevolgen.

Alles lijkt wel angstaanjagend, maar een kind van God moet niet vrezen:

10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

Jesaja 41

Zal de profetie van Elam zich herhalen?

Ik richt mijn troon in Elam op en Ik roei koning en vorsten daar uit, luidt het woord des HEREN

Want wij lezen dat er in de laatste dagen, dit is onze tijd, een herstel zou komen van Elam. Inderdaad velen van de vroegere verdrevenen zijn teruggekeerd naar hun land. Elam welke nu een provincie is van Iran, Khuzistan.

Zie, Ik breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht

Opmerkelijk geeft de KJV “chief” in plaats van “zenuw” in de NBG vertaling. Dit betekent dat de machthebber , de president van Iran, Elam, zal verdwijnen of omkomen. Mislukte aanslagen zijn er al geweest.

Openbaring 3:11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

Houd vast aan wat God zegt!

Amen

DE GRENZELOZE MACHT VAN JEZUS CHRISTUS

43 En een vrouw, die sinds twaalf jaren aan bloedvloeiing leed en door niemand kon genezen worden,44 kwam van achteren tot Hem en raakte de kwast van zijn kleed aan, en terstond hield haar vloeiing op.45 En Jezus zeide: Wie is het, die Mij heeft aangeraakt? En terwijl allen het ontkenden, zeide Petrus: Meester, de scharen drukken en verdringen U. (8-46a) Maar Jezus zeide: Iemand heeft Mij aangeraakt,46 (8-46b) want Ik heb kracht van Mij voelen uitgaan.47 Toen de vrouw zag, dat zij niet onopgemerkt bleef, kwam zij bevende nader, viel voor Hem neer en verhaalde Hem, voor al het volk, om welke reden zij Hem aangeraakt had en dat zij terstond beter was geworden.48 En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Lucas 8

Tal van ziekten zijn vandaag nog niet te genezen, en dit veroorzaakt medelijden in het hart van de mens, die wil helpen, maar machteloos moet toezien. Noodgedwongen zal een mens zijn hoofd opheffen en naar de hemel kijken, waar een liefdevolle Vader toeziet en wacht tot die mensen op Hem gaan roepen, en het van Hem gaan verwachten. Helaas,God is voor de grote meerderheid een vreemdeling geworden! Wij leven vandaag in een tijd, voor de Bijbelgetrouwe christenen beter bekend als de eindtijd, waarbij het Bijbelgetrouwe geloof in Jezus heel zeer sterk afneemt.

Lucas 18:8 Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het” geloof vinden op aarde?

Laten wij even kijken naar een gebeurtenis voor ons opgetekend, een voorval van een ongeneeslijk zieke jonge vrouw. Een vrouw ten einde raad, die alle mogelijkheden had geprobeerd om toch maar verlost te worden en genezen van haar kwaal. Het had allemaal veel geld gekost, en niets kon helpen.(Marc.5:25)

Deze vrouw had gehoord over die Jezus, die zo vele mensen wonderlijk had genezen, en ze vestigde al haar zinnen op Hem. De ganse wereld heeft gehoord van Jezus, maar weinigen zoeken Hem en vertrouwen op Hem, dit is begrijpelijk, want men heeft over een andere Jezus geleerd, niet deze Joodse Jezus uit de Bijbel.

Haar probleem lag wel zeer gevoelig, en ze kon toch niet zomaar alles in volle publiek openbaren. Je hangt toch niet alles aan de grote klok. Ze dacht daarbij, indien zij Joods was, dat zij onrein was, en dus niemand mocht aanraken, daarom probeerde ze het zeker onopgemerkt.

Hoeveel mensen leven vandaag niet met dezelfde problemen, en hebben geen enkele hoop meer. Waar is die Jezus of God vandaag? Wie gelooft nog in Hem, want de mens is toch zo eigenwijs geworden!

Spreuken 28:26 Wie op eigen hart vertrouwt, is een dwaas; maar wie in wijsheid wandelt, zal ontkomen.

34 En toen zij overgestoken waren, kwamen zij in Gennesaret aan land.35 En zodra de mannen van die plaats Hem herkend hadden, zonden zij bericht in die gehele omgeving, en men bracht tot Hem allen, die ernstig ongesteld waren,36 en zij smeekten Hem, dat zij alleen maar de kwast van zijn kleed mochten aanraken. En allen, die Hem aanraakten, werden behouden.Matth.14

DE GEDENKKWASTEN VAN ZIJN KLEED

Die vier kwasten aan het kleed van Jezus bevonden zich aan de zoom. Het noemde “tzit tzit” het is nog steeds gekend onder de Joden. Om deze kwasten aan te raken diende deze vrouw zich op de knieën te zetten aan de voeten van Jezus. Dit kon bijna niet onopgemerkt, toch deed ze het wellicht heel vliegensvlug. Met andere woorden diende deze vrouw zich te vernederen tegenover de Here. Ze had wel de weg gevonden tot bij Jezus, maar ze diende nu een nederige houding aan te nemen, zo is dit nog steeds.

Hadden deze vier kwasten een betekenis?

37 De HERE nu zeide tot Mozes:38 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, dat zij zich gedenkkwasten maken aan de hoeken van hun klederen, van geslacht tot geslacht, en dat zij in de gedenkkwasten aan de hoeken een blauwpurperen draad verwerken.39 Dat zal u dan tot een gedenkkwast zijn; als gij daarnaar ziet, dan zult gij al de geboden des HEREN gedenken en die volbrengen zonder uw hart of uw ogen te volgen, dat gij u daardoor tot overspel zoudt laten verleiden,40 opdat gij gedenkt en volbrengt al mijn geboden en heilig zijt voor uw God. Num;15

Deze kwasten deden het volk telkens denken aan Gods 613 geboden, en God wilde dat men Hem zou gehoorzamen, zonder eigenzinnig te worden en andere goden zou gaan dienen. Zonder eigenzinnige godsdienstige wetten te maken. Andere goden dienen is overspel in Gods ogen, alle aanbidding buiten Jezus Christus, is overspeligheid en houden mensen af van God, afgoden! (10geboden)

3 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.4 Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.Exod.20

Het aanraken in geloof bracht complete genezing. Die kwasten zijn het beeld van het Woord van God, de Bijbel, Gods geboden, wie daarin eenvoudig en op nederige wijze gelooft, ervaart een bovennatuurlijke kracht in zijn leven, welke tegemoet komt aan iedere grote nood van de mens. Hier in dit geval een lichamelijke genezing.

Maar Jezus zeide: Iemand heeft Mij aangeraakt,46 (8-46b)

want Ik heb kracht van Mij voelen uitgaan

Wie Jezus aanraakt, ontvangt levenskracht die het verstand te boven gaat, bovennatuurlijk! Het evangelie van Jezus is geen theorie, fabel of filosofie!

1 Corinthiërs 1:18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.

JEZUS VINDEN KAN MOEITE KOSTEN

clip_image008

Deze zwakke vrouw had grote moeite gedaan om tussen de mensen door, bij Jezus te komen. Mensen kunnen soms iemand tegenhouden of in de weg staan om Jezus persoonlijk te ontmoeten in zijn leven.

Denk aan Zacheus die Jezus wilde zien, hij was klein, en de mensen waren voor hem ook een hinder om Hem te zien. De mensen wilden geen plaats maken voor deze tollenaar.

4 En hij liep hard vooruit en klom in een wilde vijgeboom om Hem te zien, want Hij zou daarlangs komen.Luc.19

Denk aan de verlamde: 3 En zij kwamen en brachten een verlamde tot Hem, die door vier mannen gedragen werd.4 En daar zij deze niet tot Hem konden brengen vanwege de schare, namen zij de dakbedekking weg boven de plaats, waar Hij was, en na het dak opengebroken te hebben, lieten zij de matras neder, waarop de verlamde lag.Marc.2

Vier vrienden deden alle moeite om de lamme bij Jezus te brengen. Zo zijn er vandaag nog steeds mensen die alles zouden doen om u bij Jezus te brengen, en zijn kracht te laten ervaren!

48 En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede.

Wij begrijpen dat het niet een magische kracht was die uitging van die kwasten. Het was ook niet haar gehoorzaamheid aan de wet die haar genas, maar haar geloof in de grenzeloze macht van Jezus, DAT was hetgeen dat haar gezond maakte, en haar nieuwe levenskracht gaf, zodat zij kon leven en vruchtbaar worden!

Filippenzen 4:13 Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.

PINKSTEREN VERANDERDE MENSEN

BIJBELS PINKSTEREN VERANDERDE MENSEN

DOOPDIENST OOSTDUINKERKE

Velen weten niet meer goed wat het Pinksteren gebeuren betekent, nochtans het veranderde de geschiedenis en mensen naar nieuwe mensen. Gods volk noemde het feest “Het feest der weken” en God wilde dat dit gevierd werd. Een Bijbels feest dat niet is te vergelijken met vele andere onzinvolle kerkfeesten. Deze feesten zijn een vervulling van de Bijbelse feesten, maar zeker geen nieuwe feesten, welke traditie zijn. Wat was Pinksteren?

22 Het feest der weken, der eerstelingen van de tarweoogst, zult gij vieren, en het feest der inzameling bij de wisseling des jaars.Ex.34

Exodus 23:16 Ook het feest van de oogst, der eerstelingen van uw vruchten, die gij op de akker zaaien zult; en het feest der inzameling aan het einde des jaars, wanneer gij uw vruchten van de akker ingezameld hebt.

2 Thessalonicen 2:13 Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid.

Het feest der weken was in feite het begin van de tarweoogst. Men bracht dank aan God voor de eerste vruchten. Het Grieks was doorgedrongen in Israël en men noemde het ook al “Pentacosta” vijftigste en vandaar Pinksteren. Wat is daar vandaag merkwaardig aan? Een détail van deze dag, geeft ons een open deur, voor iedereen die wil.

Hand. 2:3 en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen;

Vele schilderijen kunnen wij bekijken met de discipelen, waar boven hun hoofden iets als vuur is waar te nemen. Het was een wonderlijk teken, waarbij diende begrepen te worden, dat de H.Geest uit de hemel was nedergedaald op aarde en woning maakte in de apostelen. Dit was dus een zichtbaar en een hemels signaal, en bij nader overdenken, blijkt dit in feite “vuur uit de hemel” te zijn. Petrus verkondigde een blijde profetische boodschap en iedereen, ook anderstaligen konden het begrijpen, en kwamen tot levend geloof in Jezus Christus. Petrus haalde de profeet Joel aan op die dag: 18 ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. Hand.2

Het geestelijk vuur van God maakt het hart van de mens, brandend van blijdschap, bij het horen van de woorden van God zelf. Die blijdschap is slechts gekend door diegenen die dit soort vuur als hemelvreugde hebben ervaren, en hen die dit willen ervaren, en dat kan ook vandaag nog!!!!

De Emmaüsgangers waren mensen als u en ik, en het werden nieuwe mensen, klaar voor de nieuwe schepping van God, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde met nieuwe mensen!

Wij denken aan het hart van de Emmaüsgangers, dat brandend werd toen Jezus hen verscheen en hen uitlegde wat er van Hem in de Bijbel stond! Ze kwamen tot geloof in Hem en twijfelden nooit meer! Dat hemels vuur nam alle twijfel weg!

TWIJFEL

Vandaag leeft er veel twijfel onder het volk, men twijfelt over Gods bestaan, men leerde de leugens van Darwin, men twijfelt terecht over de ene ware “kerk”, men twijfelt over de Bijbel, men twijfelt of Jezus wel is opgestaan, men twijfelt door onzekerheid aan de toekomst, enz. Twijfel brengt veel geloofsafval, en dat bestond er eeuwen geleden ook al. Graag willen wij een bekend Bijbels verhaal aanhalen, waarbij “vuur uit de hemel” alle twijfel wegnam. (1 Kon.18)

De profeet Elia stelde de vraag aan Gods volk Israël:

Hoelang zult gij nog twijfelen?

21 Toen naderde Elia tot het gehele volk en zeide: Hoelang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de HERE God is, volgt Hem na; maar indien het de Baal is, volgt hem na. Doch het volk antwoordde hem niets.1 Kon.18

Het aan beide zijden mank gaan, was een oud spreekwoord dat toen werd gebruikt. Ook net zoals de vogels, ze springen van de ene tak op de andere, vandaag denkt men zo, morgen denkt men anders. De tijd van Elia is best te vergelijken met onze dagen. Koning Achab was ongelovig en lachte met God, en liet zich in met alle soorten van afgoderij en beeldendienst. Bijzonder met de god Baal. Baal of Bel een algemene naam voor geld, bezit, vermogen enz. (Bel, België Belgique??)

Het was toen van bemin Baal bovenal, en offer alles voor geld en bezit, offer daarom uw gezondheid, uw vrije tijd, uw kinderen, uw gezin, enz.

Elia, stelde hen, in Gods naam openlijk voor de keuze: Baal of de HEERE

Zo is het vandaag nog steeds, ieder mens moet persoonlijk een keuze maken in zijn leven wie hij aanbidden wil: Baal of Jezus. De rijke jongeling maakte ook zijn keuze. Deze rijke jongeling kunnen wij wel eens symbolisch vergelijken met Europa of Amerika.

21 Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij.22 Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele goederen.Matth.19

Europa stelt het nog goed, maar hoelang nog? Het koos voor de Baal, en ontstond en groeide door de economie.

Daarom zijn er in Europa heel weinig Bijbelgetrouwe christenen, een kleine minderheid, net als ten tijde van Elia:

22 Voorts zeide Elia tot het volk: Ik ben als profeet des HEREN alleen overgebleven, en de profeten van de Baal zijn vierhonderd vijftig man.

De Baaldienst was de grootste kerk! Elia stond er bijna alleen voor, en bleef vertrouwen op de ene levende God, de God van Israël. Elia vertegenwoordigde nog slechts een zeer kleine minderheid van de bevolking, die de Bijbelse God trouw bleef.

HET VUUR UIT DE HEMEL BRACHT ZEKERHEID.

In het verhaal toetst Elia de Baaldienst met de waarheid, en het vuur uit de hemel zou alle twijfels wegnemen.

24 Roept gij dan de naam van uw god aan, en ik zal de naam des HEREN aanroepen. De God die met vuur zal antwoorden, die zal God zijn. En het gehele volk antwoordde: Dat is goed.

De Bijbel mag altijd worden getoetst aan de werkelijkheid, want God liegt niet.

Hier in dit geval door gebedsverhoring, welke godsdienst is nu de echte?

De Baalaanbidders deden alle inspanningen, baden en schreeuwden een ganse voormiddag tot hun god Baal, maar er gebeurde niets! Ze begonnen aan hun zelfgeselingen, altaarrituelen, enz., niets kwam uit de hemel, hun god was zeker op reis???

Zo bidden miljoenen mensen en krijgen geen gehoor! Alles is enkel ritueel en dood kerkgezang! Deze Baalpriesters waren door de koning financieel ondersteund, als een staatsgodsdienst.

Elia bad dan ook : 36 Op de tijd nu, dat men het avondoffer brengt, trad de profeet Elia naar voren en zeide: HERE, God van Abraham, Isaak en Israel, heden moge bekend worden, dat Gij God zijt in Israel, en dat ik uw knecht ben, en op uw bevel al deze dingen doe.37 Antwoord mij, HERE, antwoord mij, opdat dit volk wete, dat Gij, HERE, God zijt, en dat Gij hun hart weer terugneigt.38 Toen schoot het vuur des HEREN neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde, en lekte het water in de groeve op.39 Toen het gehele volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden: De HERE, die is God! De HERE, die is God!

Het volk dat deze dingen had gezien, twijfelde niet meer.

Het is van groot belang voor ieder mens die wil bidden tot God, dat hij van alle twijfels is verlost. Het “vuur uit de hemel” in het O.T. of in het N.T. is een beeld van de H.Geest. Om dit geestelijk hartverwarmend vuur te ervaren dient men in de Bijbel te lezen, erop te vertrouwen, en God zal hemels vuur in uw hart brengen, zo begint men aan een nieuw mensenleven, dat over de grenzen van de dood zal gaan.

Hoe komt dit? Omdat dit nu precies werk is van God en niet van mensen:

15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.Rom.8

Laat u niet overtuigen door mensen, maar door God zelf, en u zult nooit meer twijfelen welke God u dienen moet! DE GOD VAN ISRAEL! JEZUS

TELEURSTELLING EN VERDRIET VOORDEUR VAN DEPRESSIE

TELEURSTELLING EN VERDRIET

Teleurgestelling verwerken

Teleurstelling en verdriet behoren eenmaal tot ons aardse leven. Ze staan geschreven op de voordeur van depressiviteit. Mensen worden teleurgesteld omdat hun levensverwachtingen er niet meer komen. Teleurgesteld in zichzelf, want je kunt niet alles wat je zelf wil vervullen, teleurgesteld in anderen, beloften die gebroken worden, promoties geweigerd, liefdesverdriet , diploma’s niet behaald, gemaakte plannen die mislukken, ieder denkt eens aan zichzelf. Gods woorden geven raad om al deze dingen te voorkomen of te verwerken, de Bijbel stelt niemand teleur, tenzij de ongelovige !

Vertrouw op Gods Woord.

Wie op Gods woord wil vertrouwen moet het eerst aannemen, en gehoor geven, handelen naar wat men leest, levensprincipes veranderen. Geloven is een werkwoord. God wil alle mensen verlossen en genezen van hun wonden opgelopen door teleurstellingen. God wil de mensen blij zien, niet verdrietig. God kent onze emoties!

Exodus 2.

23 In die lange tijd stierf de koning van Egypte; en de Israëlieten “zuchtten “ nog steeds onder de slavernij en schreeuwden het uit, zodat hun hulpgeroep over de slavernij omhoog steeg tot God. 24 En God hoorde hun klacht en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jakob.

Gods volk was in Egypte in de slavernij, iedereen teleurgesteld. Egypte een beeld van de wereld. Dit is een tegenbeeld van de mens die hier op aarde geboren word en leeft onder de zondeslavernij, zonder doel. God verloste allen die in zijn woorden geloofden, bij het slachten van het lam, het Pascha.

Het Lam is Christus, wie in Hem gelooft en op Hem blijft zien, zal de vijand “teleurstelling” en “verdriet” kunnen weerstaan, hij gaat niet door deze voordeur, hij hoort de stem van God in de Bijbel en zijn leven heeft een doel.

Mt 7:24 Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.

Mt 7:26 En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand.

De teleurstelling zal slechts komen voor hem die zijn leven bouwt op zand, zijn levensverwachtingen storten vroeg of laat in. Een storm van zorgen,kunnen iemand ten onder laten gaan. Een Bijbelgetrouw christen is iemand die Gods hulp,Gods reddingsboei vastgrijpt uit vrije wil! Hij ervaart Gods kracht op tijd. Christen zijn is Gods werk ervaren in de mens.

17 Maar Gode zij dank: gij waart slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is;

(Romeinen 6)

TELEURSTELLING IN JEZELF?

PETRUS ALS VOORBEELD.Apostel Petrus

31Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan Mij aanstoot nemen in deze nacht. Want er staat geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. 32 Doch nadat Ik zal zijn opgewekt, zal Ik u voorgaan naar Galilea. 33 Petrus antwoordde en zeide tot Hem: Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik nooit! 34 Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, in deze nacht, eer de haan kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen.

Petrus was de man die van zichzelf dacht, ik zet desnoods mijn leven in voor mijn Heer ! Petrus had een beeld van zichzelf, dat niet klopte, een verkeerd beeld, want

inderdaad, de Heer kende hem het best ! Ook u ! Ieder mens denkt zondig, niet correct over zichzelf! Petrus verloochende de Heer tot driemaal toe.

Zijn teleurstelling was bijzonder groot, en hij weende bitter !

75 En terstond kraaide een haan. En Petrus herinnerde zich het woord, dat Jezus gesproken had: Eer de haan kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter. (Matth.26).

Een waarschuwing van de Heer hielp Petrus niet, helpt het ons ? Wij lezen in de Bijbel, en toch komen er tranen, onze strijd is een geestelijke strijd, in het vlees overwinnen wij niet !

ELIA ALS VOORBEELD.

1 Kon. 18

23 Laat men ons nu twee stieren geven; laten zij voor zich de ene stier uitkiezen, die aan stukken houwen en op het hout leggen, maar geen vuur daarbij aanbrengen; dan zal ik de andere stier bereiden, op het hout leggen en ook geen vuur daarbij aanbrengen. 24 Roept gij dan de naam van uw god aan, en ik zal de naam des Heren aanroepen. De God die met vuur zal antwoorden, die zal God zijn. En het gehele volk antwoordde: Dat is goed.

38 Toen schoot het vuur des Heren neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde, en lekte het water in de groeve op. 39 Toen het gehele volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden: De Here, die is God! De Here, die is God! 40 Daarop zeide Elia tot hen: Grijpt de profeten van de Baal, laat niemand van hen ontkomen. Zij grepen hen, en Elia voerde hen naar de beek Kison en liet hen daar slachten. 1Kon18

Wat een bediening had Elia, geweldig, het volk was erg onder de indruk van het gebeuren, de valse profeten waren zwaar teleurgesteld in hun god. Vals geloof helpt niemand. Elia zag uit naar de vruchten van zijn gebed . . .www.heiligen-3s.nl/heiligen/07/20/07-20-00--0800-Elia-Profeet.php +++

37 Antwoord mij, Here, antwoord mij, opdat dit volk wete, dat Gij, Here, God zijt, en dat Gij hun hart weer terugneigt.

Hier bidt Elia opdat het volk tot inzicht zou komen, en zich opnieuw zouden keren naar hun God, de God van Israel. Nu zagen ze wel duidelijk voor eigen ogen,wie de ware God was !

Helaas, het was vlug vergeten, de koning stoorde zich niet aan dit gebeuren, en was meer bezig met zijn dieren, dan met zijn volk !

2 zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: Zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner.

Elia plots in levensgevaar ! De koningin wil een aanslag plegen op de profeet Elia.

4 Zelf echter trok hij een dagreis ver de woestijn in, ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven, en zeide: Het is genoeg! Neem nu Here, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen.

Elia is teleurgesteld in zichzelf, in God, in zijn bediening, in het volk enz. Elia zag het echt niet meer zitten.

Mensen bekeerden zich niet, het tweede gedeelte van zijn gebed werd niet verhoord.

Teleurgesteld maar niet schuldig ! Daarom laat God zulke mensen niet in de steek ! Ja, Elia wilde stoppen met zijn prediking !

Elia vroeg om te mogen sterven, God liet het niet toe ! Zelfs is Elia nooit gestorven !

Een “vurige wagen” nam hem weg ! De laatste christenen op aarde zullen ook niet sterven, maar weg zijn eer Gods oordelen komen. De natuurrampen van de laatste jaren zijn slechts de voorbode van wat komen moet!

De profeet Elia zag zichzelf als een mislukking, Elia was triestig en veranderd, MAAR GOD NIET ! God hield van hem zowel toen hij in de put zat, als tijdens zijn overwinning op de berg Karmel !

Gods liefde is niet afhankelijk van ons succes of ons falen !

OORZAKEN VAN TELEURSTELLING en VERDRIET

VALSE HOOP ALS OORZAAK.

12 Een langgerekt hopen maakt het hart ziek, maar een vervulde begeerte is een boom des levens. Spreuken 13

28 De hoop der rechtvaardigen is blijdschap; maar de verwachting der goddelozen zal vergaan. Spreuk.10

Wij moeten waakzaam zijn ons hart (gedachten) niet te vervullen met ijdele hoop, onzekere hoop, maar God wil dat wij ons vervullen met de hoop beschreven in Zijn Woord, de Bijbel.

Mattew Henry schrijft niets is smartelijker dan een teleurstelling van een vleiende en gegronde verwachting die niet doorgaat. Les : Teleurstelling kan men voorkomen !

VERKEERD BEGRIP als OORZAAK.

17 En Hij zeide tot hen: Wat redenen zijn dit, die gij, wandelende, onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? 18 En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot Hem: Zijt Gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen, die deze dagen daarin geschied zijn? 19 En Hij zeide tot hen: Welke? En zij zeiden tot Hem: De dingen aangaande Jezus den Nazarener, Welke een Profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk.

20 En hoe onze overpriesters en oversten Denzelven overgeleverd hebben tot het oordeel des doods, en Hem gekruisigd hebben. 21 En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israel verlossen zou. Doch ook, benevens dit alles, is het heden de derde dag, van dat deze dingen geschied zijn. Luc.24

Hier vinden wij de Emmaüsgangers als teleurgestelde mensen ! Jezus had het gehoord en gezien. En waarom waren deze mensen diep teleurgesteld ? Deze mensen hadden Gods Woorden niet goed begrepen.Wij kunnen onmiddellijk vaststellen dat wanneer mensen Gods Woord verkeerd begrijpen of niet alles geloven. Hier waren ze teleurgesteld omdat ze dachten dat Jezus Israel zou verlossen van de vijand. Les: onvoldoende Bijbelkennis kan leiden tot teleurstelling.

GOD STELT ZIJN KINDEREN NIET TELEUR !

3 Gimel. Ja, allen, die U verwachten, zullen niet beschaamd worden; zij zullen beschaamd worden, die trouwelooslijk handelen zonder oorzaak.

Psalm 25

Vandaag leven Bijbelgetrouwe christenen ook in een verwachting, een hoop, de opname. Wij zullen niet teleurgesteld worden. Slechts zij die niet geloven of niet trouw blijven aan Gods Woord zullen op de dag van de opname de grootste teleurstelling van hun leven meemaken !

Openbaring 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wone

DE PETRUSVIS WAS EEN ZEGEN

JEZUS IS GODDELIJK!

Het is in het leven van een christen altijd een blijdschap te mogen ervaren hoe groot en machtig de Heer Jezus Christus wel is. Dat is pas geloven! De apostelen hebben dit vele malen kunnen ervaren en zien met eigen ogen dat die Jezus van Nazareth, God op aarde was. Doet Jezus nog wonderen vandaag? Heb.13:8 Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.

Een wonder uit het gewone dagelijkse leven leerde de discipelen, die dicht bij Hem leefden, wie die Jezus wel is en op welke wijze Hij ons inzicht geeft over Zijn plan. Kort vooraf had Hij geprofeteerd dat Hij onschuldig vermoord zou worden, maar na drie dagen zou opstaan uit de dood! Het vervulde zich!

24 Toen zij te Kafarnaum kwamen, traden de ontvangers van het hoofdgeld op Petrus toe en zeiden: Betaalt uw Meester het hoofdgeld niet? Hij zeide: Zeker wel.25 (17-24c) Hij zeide: Zeker wel. (17-25) En toen hij thuiskwam, was Jezus hem voor met de vraag: Wat dunkt u, Simon? Van wie heffen aardse koningen rechten of belasting? Van hun zonen of van de vreemden?26 Toen hij zeide: Van de vreemden, sprak Jezus tot hem: Zo zijn dus de zonen vrij. 27 Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga gij naar de zee, werp een vishaak uit en de eerste vis, die bovenkomt, grijp die. En wanneer gij zijn bek opendoet, zult gij een zilverstuk vinden. Neem dat en geeft het hun voor Mij en voor u.Matth.17

De tempelbelasting, was de bijdrage die diende betaald te worden, om de tempel verder te onderhouden. Voor iedere Israëliet die twintig jaar werd, was deze heffing verplicht, maar enkel de mannen.

De belastingontvanger vroeg aan Petrus of Jezus die belasting al betaalde, Petrus dacht van wel maar hij zou het toch eens vragen of Jezus wel zeker zijn tempelbelasting had betaald. De joden betaalden volgens de plaats waar ze woonden, en rond Pinksteren was het de beurt aan Jezus.Voor wie zwemt in het geld, is belasting betalen zijn laatste zorg, maar er zijn vele anderen, die zich zorgen maken. Dit voorval kan ons leren geloven.Jezus, wist al vooraf wat Petrus Hem zou vragen!Petrus was verlegen een dergelijke vraag aan zijn Meester te stellen! Zo weten wij intussen dat wij nooit verlegen moeten zijn om iets aan Jezus te vragen in ons gebed!

Het was evengoed vragen aan Jezus of Hij zijn plicht wel had vervuld.

Maar de Here weet reeds vooraf wat wij Hem zullen vragen, en welke vragen op ons hart branden welke zorgen of wensen wij hebben. Het is voor een kind van God geruststellend, om te weten dat wanneer hij bidt, God al weet wat hij zal vragen. Je zou kunnen denken waarom moeten wij dan nog iets vragen of bidden? Enkel en alleen omdat God wil dat wij Hem bidden, Hij wil aanbeden worden. Hij wil onze enige toevlucht zijn! Jezus zegt u het volgende:

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.Fil.4

Jezus was de Heer van de tempel.

Hij diende in feite niets te betalen, doch de Joden namen Jezus niet aan als de zoon van God, hun Messias. Hij nam de vergelijking met de aardse koningen, en aldus dienden de Koninklijke familie geen belasting te betalen.

ZO IS HET MET ONS, wij zijn koningskinderen, en de nabije toekomst zal dat tonen! Doch omwille van het volk, en niet tot een aanstoot te zijn, betaalde Jezus voor Hem en voor Petrus! Ook Petrus diende dan geen belasting te betalen voor de tempel, doch de JEZUS VOORZAG

OP EEN GODDELIJKE EN WONDERLIJKE WIJZE. Petrus ontving hier een zegen, zonder ernaar te vragen. Wie wil dit niet eens ervaren?Wij moeten meer begrijpen dat Jezus een God is van ECHTE wonderen, in het dagelijkse leven.Het kan,dat wij daar niet altijd aan denken, wie dicht bij Jezus leeft, vertelt Hem ALLES! Wij willen zo graag onze moeilijkste problemen altijd zelf oplossen, in plaats van ook met deze dingen bij de Here te komen. Ook Gods volk stelde niet altijd hun vertrouwen op hun God:

Numeri 14:11 De HEER zei tegen Mozes: ‘Hoe lang zal dit volk mij nog afwijzen? Hoe lang nog zal het weigeren op mij te vertrouwen ondanks alle wonderen die ik verricht heb?

Wij moeten de eerste stap zetten en echte wonderen verwachten, wie geen wonderen verwacht, zal er ook nooit zien!

Jozua 3:5 En Jozua zei tegen het volk: ‘Reinig u, want morgen zal de HEER in uw midden wonderen verrichten.’

De Here hield het naar beneden vloeiend water van de Jordaan tegen, om de ark des verbonds door te laten gaan! De ark was symbool voor de aanwezigheid van God.

Gods volk moest nu begrijpen dat God evengoed met Jozua was, als met Mozes om het beloofde land binnen te trekken. Zo moet ieder kind van God weten, dat God met hem is, altijd en overal.

Ieder wedergeboren christen, weet dat er opnieuw een groot wonder voor de deur staat, gestorven of niet: de opstanding voor hen overleden zijn, de opname voor hen die op dat moment nog in leven zijn.

Vertrouwen op Jezus is Hem gehoorzamen!

Psalmen 9:10 Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o HERE.

Jezus laat nooit iemand die hem wil volgen in de steek! Jezus kan soms iets vragen van ons wat compleet ingaat tegen ons logisch denken.

Jezus vroeg niet aan Petrus om naar de bank te gaan achter wat geld. Maar wie dagelijks met Jezus wandelt, moet ontdekken, dat er maar één levende God is, en te bereiken door slechts één naam: Jezus Christus! Jezus kan al onze problemen en noden wonderlijk oplossen, maar wat mag Hij ons vragen en van ons verwachten?

Petrus deed wat Jezus vroeg. Hij ging vissen en ving zijn eerste vis, en deze had inderdaad, een zilverstuk in de bek! Die vis kreeg zijn naam: De Petrusvis, later Zonnevis genoemd. Deze vis heet een Tipala.

JEZUS KENT ZIJN SCHEPPING!

Deze vis houdt de eitjes in de bek bescherming voor andere vissen. Wanneer de moeder wilde rusten en geen zin had om later de visjes in haar bek te houden dan zocht ze een blinkend voorwerp en hield dit in de mond, zodoende had ze een moment van rust. Deze vis had een zilverstuk in de bek. Genoeg voor de heffing van Petrus en Jezus, die elk een halve sikkel dienden te betalen. Wie van God een wonder wil zien, dient eenvoudig zonder vragen te stellen, te doen wat hij vraagt, en op Hem te vertrouwen, ook vandaag! God kan op wonderlijke wijze voorzien in wat Zijn gehoorzame kinderen nodig hebben.

biblespace

JEZUS WAS GOD!

EEN NIEUW LEVEN

clip_image006.gif

Deze koude winter is nog niet voorbij, en toch verlangt iedereen naar de lente, naar nieuw leven, tulpen, paasbloemen, wringen zich tevoorschijn vanuit de harde grond, en verlangen om straks hun schoonheid gekregen van God te laten bewonderen.

1 Cor. 15:42 Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid;

Voor de grote meerderheid is de dood in hun ogen, het einde van alles. Men denkt niet altijd diep na over de zin van het aardse leven, en men gaat verder. Voor de Bijbelgetrouwe christenen is de opstanding van Jezus Christus uit de dood, een bewijs van Zijn goddelijkheid.

Maar is een opstaan uit de dood, of nieuw leven werkelijk een groot wonder?

In de ogen van een gewone sterveling wel, want hij kan vechten tegen de dood, maar hem uiteindelijk niet overwinnen, dit kwam door niet te luisteren naar de Schepper.

cropped-clip_image0061

Jezus overwon de dood, maar wat een veel groter bewijs is, is dat Jezus de zoon van God was, en dit alles vinden wij in de vervulling van al de profetieën welke over Hem in vervulling zijn gegaan. Profetieën honderden jaren opgeschreven voor Zijn geboorte in de Bijbel! Dat Hij tekenen en wonderen zou doen, dat Hij te Bethlehem zou geboren worden, dat hij blinden,doven en lammen zou genezen. Dat Hij zou verraden worden en vermoord, dat Hij zou opstaan en verschijnen aan meer dan vijfhonderd mensen. DAT alles samen bewees en bewijst nog steeds zijn godheid, door profetieën die straks nog in vervulling zullen gaan, aangaande Zijn wederkomst op aarde.

Israël had al individuele opstanding meegemaakt maar die bewezen daarmede geen goddelijkheid.

2 Koningen 13:21 Terwijl men eens bezig was iemand te begraven, zie, daar zagen zij een bende: toen wierpen zij de man in het graf van Elisa en liepen weg. En toen de man met het gebeente van Elisa in aanraking kwam, werd hij levend, en rees overeind op zijn voeten.
2 Kon.8:4 De koning was juist in gesprek met Gechazi, de knecht van de man Gods, en had gezegd: Vertel mij toch al de grote daden die Elisa verricht heeft.5 Terwijl hij bezig was de koning te vertellen, dat deze een dode levend had gemaakt, riep daar juist de vrouw wier zoon hij levend had gemaakt, de hulp in van de koning met het oog op haar huis en haar akker. Toen zeide Gechazi: Mijn heer de koning, dit is de vrouw en dit is haar zoon, die Elisa levend gemaakt heeft.

Jezus wekte Lazarus op uit de dood, en zo zijn er nog voorbeelden. Johannes 11:43 En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider stem: Lazarus, kom naar buiten!

Welke mensen en wanneer stonden er nog op uit de dood?

51 En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden,52 en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt.53 En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar zij aan velen verschenen. Matth.27

Toen Jezus stierf, kwamen bepaalde mensen uit hun graf, met een verheerlijkt en onsterfelijk lichaam, en ze verschenen in Jeruzalem. Dit waren geen gestorvenen uit het O.T. want koning David was er ook niet bij. (Hand.2:29) Het waren mensen die gestorven waren toen Jezus op aarde predikte. Ze hadden geloofd in Jezus, als hun Messias en Zoon van God, en hadden voor Hem gekozen tijdens hun leven. Zij kwamen tot leven en ze verschenen aan hun familie, hun vrienden, en allen die ze hadden gekend in Jeruzalem. Stel je voor dat zo iemand die stierf en je kende, plots voor je staat! Je zou je ogen niet geloven zoals Thomas, en vragen mag ik eens voelen?

Vandaag zouden die opgestane mensen constant worden overstelpt met vragen van de internationale pers, en het zou wereldwijd worden uitgezonden, of zou men het verzwijgen zoals zoveel verzwegen nieuws? Zou men leugens uitzenden? Men verspreidde destijds ook het nieuwsbericht als zou het lijk van Christus zijn gestolen door zijn discipelen!

Waar zijn die opgestane eerste christenen nu?

Wij moeten weten dat deze mensen echte gelovigen waren van Christus, zij hadden deel aan zijn opstanding. Zoals iedereen die ook vandaag Jezus aannam als de Zoon van God. Zouden dan die mensen opnieuw zijn gestorven? Neen, ze zijn opgestaan in heerlijkheid en niet op de wijze van Lazarus, die later opnieuw stierf.

Deelden dan die christenen ook in de hemelvaart?

9 En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.10 En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen,11 die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.Hand.1

Wat is die betekenis van die wolk? Was het een plotse opkomende mist? Het lijkt me goed even te kijken of de Bijbel dit letterlijk neemt, of mogen wij zoals zoveel malen onder die wolk iets anders begrijpen?

Hebreeën 12: 1 Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt.

Bij de hemelvaart lezen wij het volgende: en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Wij hebben een sterk vermoeden dat die wolk hier beschreven best een wolk van gelovigen en geloofshelden zou kunnen zijn. Deze getuigen in de Hebreeënbrief, zijn mensen die als eenvoudig voorbeeld van gelovigen waren, die door een leven uit geloof behouden werden! Jezus zal omringd geweest zijn bij Zijn hemelvaart door een wolk van christenen! De Geest zou ons leiden tot de volle waarheid, nietwaar?

Laten wij verder de Bijbel zelf deze uitleg bevestigen.

Daar waren bij de hemelvaart twee mannen in witte klederen die bij de apostelen stonden, en in hun troostwoorden vinden wij : “op dezelfde wijze” keert Jezus terug. Mogen wij een wolk of wolken vergelijken met mensen? Doet de Bijbel dit? Ja! Wij lezen:

Judas 1:12 Dezen zijn de schandvlekken bij uw liefdemalen, zij, die zonder schroom tezamen feesten om zichzelf te weiden; wolken, die geen water geven, daar zij door winden voorbij gejaagd worden; bomen, die in de late herfst geen vrucht geven; tweemaal gestorven zijn zij en ontworteld;

Hier gaat het wel over onvruchtbare schijnheiligen die zich voordoen als christenen. ZE zijn niet tot een zegen, geen water, maar brengen een teleurstelling in hun kerk.  Zie ook Jesaja 60:8

Als Jezus terugkomt wie zal met Hem zijn?

Jezus komt!

62 En Jezus zeide: Ik ben het, en gij zult de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende met de wolken des hemels. Marcus 14

Het is heel opmerkelijk dat wij lezen dat Jezus niet komt op de wolken maar MET de wolken in heerlijkheid. Er staat “wolken”, in het meervoud, inderdaad het zullen er veel meer zijn, want dit zijn alle gestorven Bijbelgetrouwe christenen gedurende tweeduizend jaar lang, en de “opgenomen” christenen die straks van deze aardbol plots zullen verdwenen zijn, nog voor de oordeel tijd. Dit is pas “hoop” die opnieuw doet leven! Deze terugkomst van Christus zal ieder levend mens zien, ook zij die Jezus hebben gekruisigd, de Farizeeërs!

Zacharia 14:5 en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de HERE, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem.

 

7 Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.Openb.1

Voor ongelovigen is de dood in hun ogen, het einde van alles. Dat lijkt voor hen normaal. Men denkt niet altijd diep na over de zin van het aardse leven, en men gaat verder. Voor de Bijbelgetrouwe christenen is de opstanding van Jezus Christus uit de dood, ergens een bewijs van Zijn goddelijkheid en een herstel van de sterveling, die in Hem wil geloven.

Maar is een opstaan uit de dood, of nieuw leven werkelijk een groot wonder?

In de ogen van een gewone sterveling wel, want hij kan vechten tegen de dood, maar hem uiteindelijk niet overwinnen, dit kwam door niet willen luisteren naar de Schepper. Jezus overwon de dood, maar wat een veel groter bewijs is, is dat Jezus de zoon van God was, en dit alles vinden wij in de vervulling van al de profetieën welke over Hem in vervulling zijn gegaan. Profetieën honderden jaren opgeschreven voor Zijn geboorte in de Bijbel! Dat Hij tekenen en wonderen zou doen, dat Hij te Bethlehem zou geboren worden, dat hij blinden, doven en lammen zou genezen. Dat Hij zou verraden worden en vermoord, dat Hij zou opstaan en verschijnen aan meer dan vijfhonderd mensen. DAT alles samen bewees en bewijst nog steeds zijn godheid, door profetieën die straks nog in vervulling zullen gaan, aangaande Zijn wederkomst op aarde.

Israël had al individuele opstandingen meegemaakt maar die bewezen daarmede geen goddelijkheid.

2 Koningen 13:21 Terwijl men eens bezig was iemand te begraven, zie, daar zagen zij een bende: toen wierpen zij de man in het graf van Elisa en liepen weg. En toen de man met het gebeente van Elisa in aanraking kwam, werd hij levend, en rees overeind op zijn voeten.

2 Kon.8:4 De koning was juist in gesprek met Gechazi, de knecht van de man Gods, en had gezegd: Vertel mij toch al de grote daden die Elisa verricht heeft.5 Terwijl hij bezig was de koning te vertellen, dat deze een dode levend had gemaakt, riep daar juist de vrouw wier zoon hij levend had gemaakt, de hulp in van de koning met het oog op haar huis en haar akker. Toen zeide Gechazi: Mijn heer de koning, dit is de vrouw en dit is haar zoon, die Elisa levend gemaakt heeft.

Jezus wekte Lazarus op uit de dood, en zo zijn er nog voorbeelden. Johannes 11:43 En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider stem: Lazarus, kom naar buiten!

Welke mensen, en wanneer stonden er nog op uit de dood?

51 En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden,52 en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt.53 En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar zij aan velen verschenen. Matth.27

Toen Jezus stierf, kwamen bepaalde mensen uit hun graf, met een verheerlijkt en onsterfelijk lichaam, en ze verschenen in Jeruzalem. Dit waren geen gestorvenen uit het O.T. want koning David was er ook niet bij. (Hand.2:29) Het waren mensen die gestorven waren toen Jezus op aarde predikte. Ze hadden geloofd in Jezus, als hun Messias en Zoon van God, en hadden voor Hem gekozen tijdens hun leven. Zij kwamen tot leven en ze verschenen aan hun familie, hun vrienden, en allen die ze hadden gekend in Jeruzalem.

Stel je voor dat zo iemand die stierf en je kende, plots voor je staat! Je zou je ogen niet geloven zoals Thomas, en vragen mag ik eens voelen?

Vandaag zouden die opgestane mensen constant worden overstelpt met vragen van de internationale pers, en het zou wereldwijd worden uitgezonden, of zou men het verzwijgen zoals zoveel verzwegen nieuws? Zou men leugens uitzenden? Men verspreidde destijds ook het nieuwsbericht als zou het lijk van Christus zijn gestolen door zijn discipelen!

Waar zijn die opgestane eerste christenen nu?

Wij moeten weten dat deze mensen echte gelovigen waren van Christus, zij hadden deel aan zijn opstanding. Zoals iedereen die ook vandaag Jezus aannam als de Zoon van God. Zouden dan die mensen opnieuw zijn gestorven? Neen, ze zijn opgestaan in heerlijkheid en niet op de wijze van Lazarus, die later opnieuw stierf.

Deelden dan die christenen ook in de hemelvaart? 9 En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.10 En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen,11 die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.Hand.1

Wat is die betekenis van die wolk? Was het een plotse opkomende mist?

Het lijkt me goed even te kijken of de Bijbel dit letterlijk neemt, of mogen wij zoals zoveel malen onder die wolk iets anders begrijpen?

Hebreeën 12: 1 Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt.

Bij de hemelvaart lezen wij het volgende: en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Wij hebben een sterk vermoeden dat die wolk hier beschreven best een wolk van gelovigen en geloofshelden zou kunnen zijn.

Deze getuigen in de Hebreeënbrief, zijn mensen die als eenvoudig voorbeeld van gelovigen waren, die door een leven uit geloof behouden werden! Jezus zal omringd geweest zijn bij Zijn hemelvaart door een wolk van christenen! De Geest zou ons leiden tot de volle waarheid, nietwaar?

Laten wij verder de bijbel zelf deze uitleg bevestigen.

Daar waren bij de hemelvaart twee mannen in witte klederen die bij de apostelen stonden, en in hun troostwoorden vinden wij : “op dezelfde wijze” keert Jezus terug.

Mogen wij een wolk of wolken vergelijken met mensen? Doet de Bijbel dit? Ja! Wij lezen:

Judas 1:12 Dezen zijn de schandvlekken bij uw liefdemalen, zij, die zonder schroom tezamen feesten om zichzelf te weiden; wolken, die geen water geven, daar zij door winden voorbijgejaagd worden; bomen, die in de late herfst geen vrucht geven; tweemaal gestorven zijn zij en ontworteld;

Hier gaat het wel over onvruchtbare gelovigen. Zie ook Jesaja 60:8

Als Jezus terugkomt wie zal met Hem zijn?.

62 En Jezus zeide: Ik ben het, en gij zult de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende met de wolken des hemels. Marcus 14

Het is heel opmerkelijk dat wij lezen dat Jezus niet komt op de wolken maar MET de wolken in heerlijkheid. Er staat “wolken”, in het meervoud, inderdaad het zullen er veel meer zijn, want dit zijn alle gestorven Bijbelgetrouwe christenen gedurende tweeduizend jaar lang, en de “opgenomen” christenen die straks van deze aardbol plots zullen verdwenen zijn, nog voor de oordeelstijd. Dit is pas “hoop” die opnieuw doet leven! Deze terugkomst van Christus zal ieder levend mens zien, ook zij die Jezus hebben gekruisigd, de Farizeeërs!

Zacharia 14:5 en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de HERE, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem.
7 Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.Openb.1

bloemstuk

DE WENSEN VAN UW HART

DE WENSEN VAN UW HART

Wanneer wij deze gedachte even tot ons laten doordringen, dan kunnen wij niets anders dan dromen en hopen, maar wat wil God? Eenvoudig:

God wil u heel gelukkig zien!

4 verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.Ps.37

De satan wilde als God zijn, maar het werd zijn grote val, door hoogmoedigheid, ongehoorzaamheid en opstandigheid. De Bijbel noemt de duivel een “mensenmoorder”. Dit betekent dat hij ieder mens, ongelukkig wil maken en wil doden. Hij wil al het “menselijke” laten verdwijnen.

Opb 12:12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

Ook de mens wil zijn verlangens en voornemens, in vervulling zien gaan, maar helaas, wij zijn God niet. Onbekeerde mensen volgen de weg van satan voor een tijdelijk aards geluk. Ons levensplan hebben wij mensen, niet in onze handen. Moet dan de sterveling ongelukkig leven, in een wereld vol van geweld, massamoord, oorlog, ziekte, dood en verdriet? Dan de vraag stellen “Waarom?” Neen! Er is maar één oplossing of één levensweg om gelukkig te zijn! Vele moderne machines hebben vandaag een uitgebreide handleiding van de fabrikant, om een toestel efficiënt en zonder problemen te kunnen gebruiken. God voorzag voor de mens ook een zeer uitgebreide handleiding, opdat de mens gelukkig en zonder veel problemen zou kunnen leven, en de zin van het leven zou kunnen begrijpen. God gaf ons Zijn eigen woord, de Bijbel, en niets anders!

Bijbel

Ps 119:162 Ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt. Dit is een geestelijke rijkdom. Een rijkdom als een schat. Lu 12:34 Want waar uw schat is, aldaar zal ook uw hart zijn. Aardse rijkdom kan smelten als sneeuw voor de zon. De geestelijke rijkdom, kan men niet meer afnemen. Een rijkdom die niet kan gestolen worden!

Ps 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. De Bijbel is een handleiding om u te beschermen tegen alle kwaad, en veel ontroostbaar verdriet kan voorkomen.

Ps 119:160 Heel uw woord is de waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig. De Bijbel is ons als een correcte raadgever, wie het verwerpt, doet als satan, eigenwijs, hoogmoedig, is ongelukkig en wil velen ongelukkig maken.

 

Ps 37:4 verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven

de wensen van uw hart.

5 Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem,

en Hij zal het maken;

Dit vers is een unieke sleutel om gelukkig en tevreden te worden, nu en in de toekomst. Eerst nog dit. De satan wilde ook gelukkig zijn als God, maar hij koos de verkeerde, doodlopende weg, namelijk zijn hoogmoed, zijn kennis, zijn ongehoorzaamheid aan Gods woord, zijn eigen wil, hij wilde regeren boven zijn Schepper . Hij werd opstandig tegenover wat God sprak. Na de ongehoorzaamheid aan God, de zondeval, liep de mens ook angstig weg van God.

God kan de wensen van ons hart veranderen! Vele mensen zoeken hun geestelijk geluk en welzijn, op de misleidende levenswegen. Ze zoeken blijdschap in het aardse en niet in het hemelse. Het materialisme maakt het hart van de mens niet blijvend gelukkig! Col 3:5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, De Lotto, veel andere kansspelen, en de beurs is een goed voorbeeld van hebzuchtigheid. De mens heeft een diepgrondige operatie nodig in zijn denken. God geeft hem de raad en David schreef Gods woorden en zong biddende:

25 Daleth. Mijn ziel kleeft aan het stof; maak mij levend naar Uw woord.

“Het stof” is al het materiële, het vergankelijke, voor wie God niet kent is dit een soort levensdoel, bezittingen en geld, om dan na te laten aan de nakomelingen. Een andere vertaling geeft: mijn ziel komt niet los van het stof. Een gebondenheid.

David bidt dat God hem de weg toont en de deur (daleth) wil openen naar dat nieuw leven. Een nieuw leven dat een weg is naar eeuwig leven. Hij wil dat God hem als ‘t ware wil herschapen. De psalmist voelt zich niet gelukkig, want al zijn wensen zijn nog materialistisch, al zijn hartstochten, geven geen voldoening. Zijn onze wensen, ook de wensen van God? Dan gaan uw verlangens in vervulling. De ware weg opdat God, de wensen van uw hart zou vervullen, is: nederigheid, en zoeken naar Gods wil, welke in de Bijbel te vinden is, en niet onze eigen wil. Dat betekent, “zich verlustigen in de Here”. Psalm 37:4 De wensen van ons hart, ons denken moet veranderen, een metamorfose meemaken, wie tot geloof ,is gekomen is een nieuwe schepping. Ga 6:15 Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is.

2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Deze operatie kan alleen God doen in het hart van de mens, het is een werk van God. We weten hoe wij nu bestaan, maar we moeten eens denken, wat God van ons wil maken! Onze verlangens worden dan langzaam omgebogen naar de goede verlangens en voornemens die God met ons heeft. Hij roept ieder mens om in Zijn dienst te komen. (Jes.44).Jes 55:8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des HEREN. Wat de wereld belangrijk vindt, vindt God onbelangrijk. De evolutieleer, de wereld vindt dit goed en waar, voor God is het een grote leugen enz.

Denk aan Jobs wensen. Job 17:11 Mijn dagen gaan voorbij, verijdeld zijn mijn plannen, de wensen van mijn hart.

Job als voorbeeld, wanneer uw wensen de mist in gaan. Job bleef vertrouwen op zijn God, en er kwam later in zijn leven verandering en een dubbele zegen! Het was wel eerst een pijnlijke weg, maar toch kwam alles naar zijn wensen. Enkel wie God op de eerste plaats van zijn leven wil zetten, mag zegen verwachten, en de vervulling van zijn wensen. Wij hebben soms de meest ambitieuze plannen en toch zien wij dat ze niet altijd in vervulling gaan wanneer wij dat willen, toch dienen wij te volharden in ons vertrouwen.

prediking-jezus

Denk aan Jezus wensen en Gods wil!

7 Toen hij gestraft en mishandeld werd, deed hij zijnen mond niet open: gelijk een lam, dat ter slachting geleid wordt, en gelijk een schaap, dat verstomt voor zijne scheerders, zo deed ook hij zijnen mond niet open. 8 Maar hij is uit den angst en uit het gericht genomen, en wie kan de lengte zijns levens uitspreken? Want hij is uit het land der levenden weggerukt, toen hij om de misdaad mijns volks geplaagd werd. 9 Men heeft hem willen begraven bij de goddelozen, maar hij is in zijnen dood geweest als een rijke, omdat hij niemand onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijnen mond geweest is. 10 Maar de Heer wilde hem alzo verbrijzelen en ellendig doen worden: als hij zijn leven tot een schuldoffer zal gegeven hebben, zal hij zaad zien, en in lengte leven, en het voornemen des Heren zal door zijne hand volvoerd worden. Jes.53

God had een voornemen met Jezus, een ganse nieuwe schepping! De wens van Jezus hart, werd het vervullen van Gods wil.

Eerst diende de zonde bestraft te worden en later door geloof te worden vergeven.

Joh 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Daarom kan God ongeloof in Jezus, als Zoon van God, niet vergeven. Dit is de enigste zonde die God niet wil vergeven! De ongelovige blijft onder de vloek.

Opb 21:5 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.

Biblespace   https://biblespace.org

ronny-1

 

 

VOOR MENSEN VAN GOEDE WIL

KERSTBOODSCHAP

Jezus in Bethlehem geboren

 

We zouden kunnen zeggen nu is het de tijd om feest te vieren, vreugde en vrede te beleven voor alle christenen op aarde. Doch wanneer ik rondom mij kijk in deze wereld, en bijzonder in onze eindejaarsdagen met kerst en nieuwjaar, stel ik vast dat alles nog draait rondom eten en drinken, verlof nemen, reizen en cadeautjes kopen.

Jezus verdwijnt in de duisternis, en de kerstman der ongelovigen komt meer en meer in het licht en in de harten der kinderen! Kerst keert terug naar het feest der lichten! De Joden vieren het feest der lichten, Chanoeka in december, een feest ter herinnering voor de herovering van de tempel op de Syriërs in 167 voor Chr. Romeinen en Egyptenaren vierden op het einde van het jaar het lichtfeest om de goden gunstig te stemmen. Ook dacht men geesten en heksen te kunnen verjagen.

In het jaar 381 werd het kerstfeest ingevoerd en 25 december gekozen als geboortedag van Christus. Er kwam veel vermenging van feesten.  Wij vinden prachtige verlichting in de steden en versierde kerstbomen, maar, wie weet nog waarom en voor wie Jezus kwam in deze wereld? De eerste komst van Jezus werd voorspeld door de profeet Jesaja, ongeveer 700 jaar voor Christus! Wij lezen het volgende:

 

Jes 9:6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Joh 1:14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

Ja in deze wereld was er geen plaats voor Hem, nog niet voor Zijn geboorte! Jezus de echte Vredevorst! Deze wereld maakte destijds een keuze. Men kon kiezen tussen een moordenaar, terrorist, en een vredevorst. Vandaag is dat nog steeds hetzelfde, men kan kiezen tussen hemel en hel, tussen de waarheid en leugen, tussen geld en God, tussen oorlog en vrede!  Gods volk dat voor ons als voorbeeld staat in de bijbel, zien wij wat men heeft gekozen, en wat de gevolgen zijn geweest voor Gods volk na het sterven van Christus, hun Messias, hun God! Toen schreeuwden ze: Zijn bloed kome over ons! Dit was een uitdrukking welke werd gebruikt wanneer men zo zeker was, zoals men vandaag zou zweren op het hoofd van zijn kind dat men de waarheid sprak! Doch Zijn bloed is over de ongelovige Jood gekomen!

Men maakte destijds een keuze tussen

Jezus en Barrabbas

Mt 27:21 De stadhouder antwoordde en zeide tot hen: Wie van die twee wilt gij, dat ik u loslaat? Zij zeiden: Barabbas.

Mt 27:26 Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus geselde hij en hij gaf Hem over om gekruisigd te worden.

De meerderheid van de wereld van toen, maakte een keuze, men koos voor oorlog in plaats van voor vrede! Men koos voor de leugen en niet voor de waarheid! Vandaag is het niet anders! De keuze tussen God en geld is vlug gemaakt vandaag. Het vleesgeworden Woord, Jezus, wilde een ware vrede brengen! Een sprekende bijbel! Daarom gaan wij nu kijken wat het Woord zegt over vrede.

 

De wereld kent nog steeds een valse vrede.

13 Want van klein tot groot zijn zij er allen op uit zich te bevoordelen; allen, van profeet tot priester, plegen zij bedrog. 14 Zij trachten de breuk van mijn volk op het lichtst te genezen door te zeggen: Vrede, vrede, terwijl er geen vrede is. Jeremia 6

 

1 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: 2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht. 3 Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.1 Thess;5

Wat hier staat is dat de leidslieden van Gods volk zoeken zich te verrijken, en willen een schijn van vrede en welvaart ophangen voor het volk. Ook de wapenstilstand die de antichrist zal brengen, zal plots verbroken worden.

16 Zo zegt de HERE: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan.

Jeremia roept op om Gods wegen opnieuw te bewandelen, want het zijn wegen om een echte vrede te krijgen. Doch men wil de wegen van God niet bewandelen. Men wil van Gods principes niet weten. Men wil christen zijn zonder kruis. Zo zien wij ook vandaag dat de wereld zijn eigen levenswijzen wil volgen, de ene heeft alles en de andere niets! Samenwonen i.p.v. huwen, Sodom en Gomorra in bloei, duivelsaanbidding als in het Vaticaan enz Men wilde niet luisteren naar de profeet, zo is het ook vandaag, men wil niet luisteren naar de Bijbelse christenen. Vandaag wil men niet meer weten van de christelijke Bijbelse principes die leiden naar vrede en rust

Er is geen goede wil meer. 12 En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. 13 En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: 14 Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.

14 “Ere zij God in de hoge,” zongen zij. “Vrede op aarde bij de mensen die naar Zijn wil leven.” (Het boek)

Men vindt nog slechts rustige, vredige en blije harten bij hen die Jezus willen volgen zoals hij heeft geleerd in Zijn Woord. Vandaag worden alle tien geboden overtreden!

“welbehagens”

Het Griekse woord hiervoor is “ eudokia” Dit woord bevat twee begrippen namelijk “wil” en “keuze”. De boodschap die God laat brengen naar de wereld bij de geboorte van Jezus is het volgende:

Vrede met God voor mensen die van goede wil zijn en een goede keuze maken!  Dit is heel belangrijk, want mensen zijn soms wel van goede wil, maar kunnen niet altijd een goede keuze maken. Meestal willen mensen een keuze maken die in overeenstemming is met hun eigen wil en hun eigen overleggingen of levensprincipes. Anderzijds worden er velen misleid door tradities en valse leringen van staatsgodsdiensten. De keuze dient gemaakt te worden door de mensen zelf. Jezus bracht bij zijn eerste komst een boodschap over vrede tussen mens en God.

Mt 10:34 Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

Het zwaard betekent oorlog! Oorlog tussen mensen die kiezen voor de ware leer, het Bijbels christendom die Jezus bracht en mensen die blijven kiezen voor hun eigen levensprincipes of het Babels christendom!

Mt 16:24 Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.

In het verloochenen begrijpen wij, je eigen levensprincipes opzij kunnen zetten en de levensprincipes en gedachten van Jezus aannemen en toepassen en verkondigen!

WAT STAAT ER DAN TE WACHTEN?

 

19 Hoor, gij aarde, zie, Ik breng onheil over dit volk, de vrucht van hun eigen overleggingen, want zij luisteren niet naar mijn woorden, en mijn wet verwerpen zij. Jer.6

 

Het onheil, de holocaust, dat over Israël is gekomen kent vandaag nog steeds zijn tranen en verdriet, omdat men Gods vrede heeft verworpen. Zo zal het ook zijn voor de goddeloze wereld in zijn geheel.

Ge 12:3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

De houding van ieder tegenover Israël is bepalend, het ontvangt vloek of zegen. Alle vijanden van Israël, en alle Jodenhaters zullen omkomen. (Deut.30)  Maar God zal het overblijfsel van Israël genadig zijn. Zij die tot geloof zijn gekomen in Jezus zullen nog behouden worden, zij die in Hem een vredevorst zien.

clip_image006

Biblespace, 18 december 2018

BEKEREN IS ECHT LUISTEREN NAAR GODs woorden

BEKEREN IS 

GOED WILLEN LUISTEREN NAAR GOD

cropped-dsc_534614

1 Sam. 7 : 2-17

 De toestand voor de bekering.

Israël achtervolgde de Here met hun klachten.(2).

Wij kunnen hieruit besluiten dat Israël de gevolgen droeg door zover af te dwalen van hun God. Men begon te klagen, men had verdriet en tegenslag na tegenslag. Dit kwam vanaf de dag dat de ark in Kirjat-Jearim stond en het duurde al twintig jaar.Mensen beginnen te klagen wanneer lichamelijke of geestelijke pijn begint erg te worden.

PIJN is een symptoom dat er ergens iets niet in orde is met de gezondheid van een deel van ons lichaam.

KLAGEN is iets dat aantoont dat er iets niet meer gezond functioneert met het zielenleven van de mens.Je kunt pijn hebben en niet klagen.Vele mensen lopen vandaag rond met lange gezichten, moedeloosheid, verdriet, stress, je kunt het zo van hun aangezicht aflezen.Het zijn allemaal gevolgen van het zondaar zijn, een leven zonder rekening te houden met God. Bijbelgetrouwe christenen zouden normaal het tegenovergestelde moeten zijn. Dit is jammer genoeg ook niet altijd zo. Ik hoor sommige Christenen ook klagen, in plaats van zich te verblijden. En deze blijdschap is nochtans een gevolg van onze levende hoop !

Romeinen 8:23 En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.

Er is maar een medicatie tegen zielenpijn : de christelijke blijdschap !

Onze planeet kwijnt weg !

KERNRAMP

JESAJA 24

3 De aarde wordt volkomen ontledigd en geheel leeggeroofd, want de Here heeft dit woord gesproken. 4 De aarde treurt, verwelkt; de wereld kwijnt weg, verwelkt; de hoogsten van het volk des lands kwijnen weg. 5 Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken. 6 Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over. 7 De most treurt, de wijnstok verkwijnt, alle blijden van hart zuchten.

Hier vinden wij het profiel van de mens, die hebzucht en wereldse rijkdom aanbid. Dit zijn de afgoden, en ze bestaan nog steeds. De mensen “ontwijden” door Gods wetten. Er komt vloek over de aarde in plaats van zegen. ” Alle blijden van hart zuchten ”

Het gedrag van mensen voor hun bekering vandaag:

2 Want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden; zij zullen verwaand en protserig zijn; zij zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn; zij zullen ondankbaar en door-en-door slecht zijn.3 Zij zullen hatelijk en koppig zijn; roddelen, ruzie maken en een lage moraal hebben. Zij zullen bruut en wreed zijn en met goede mensen spotten.4 Zij zullen hun vrienden verraden; ze zullen roekeloos en opgeblazen zijn en liever hun driften volgen dan God aanbidden.5 Zij zullen wel godsdienstig doen, maar de kern van het goede nieuws afwijzen. Laat je niet met zulke mensen in. 2 Tim.3 (het boek).

VERS 3 DE OPROEP TOT BEKERING.

In een oproep van de profeet Samuel horen wij heel duidelijk wat bekering inhoud: Bekeren met uw hele hart ! Met hart en ziel, bekeren is niet veranderen van geloof als van een paar schoenen ! Het is veranderen van denken, leren denken zoals God sprak door de profeten.

” doe de afgoden weg “. Er staat ” EN DIENT HEM ALLEEN “

De wereldkerk predikt vandaag het omgekeerde : Dient alle goden, zoekt  en vormt een eenheid ! De vorst van het Vaticaan leert het zo, en omhelst de godsdienst van het zwaard.

Welke twee afgoden moesten er verdwijnen volgens de profeet Samuel?

– Het dienen van de Baal. : Dit was de god van het bezit, rijkdom, oorlogvoeren voor meer bezit enz. In het O.T. zijn de meest bekende goden der Kanaänieten:

Baäl en zijn gemalin Astarte.

astarte

Het dienen van de Baal bestaat nog steeds :

Baal

Een ganse leven streven naar meer en meer bezit, meer en meer geld bemachtigen op gelijk welke wijze. De geldzucht = de baal van vandaag. Vandaag is deze in grote opmars. Banken sporen aan tot beursspeculaties. Nationale loterijen, allerlei gokken, De gezinnen zijn onstabiel geworden, beide ouders gaan werken, kinderen worden geofferd en worden tenslotte het slachtoffer de moderne Moloch enz.

1 Timotheüs 6:10 Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.

Het dienen van deAstarte.

ARTEMIS TE EFEZE

Dit was de god van de erotische liefde, seks, vruchtbaarheid.

– Bij Jeremia (7, 18. 44, 17 <#Jer 7.18 44.17>) heet Astarte

als maangodin “de koningin (bij ons Melecheth) des hemels,” bij Herodianus Urania.

Jeremia 7:18De kinderen rapen hout, de vaders steken vuur aan en de vrouwen kneden deeg om offerkoeken te maken voor de koningin des hemels en zij brengen plengoffers aan andere goden teneinde Mij te krenken.

De godin des hemels, vandaag kennen wij ook  nog. Denk maar aan wat men heeft gemaakt van de moeder van Jezus ! Lourdes, Fatima enz. Hierboven lezen wij van het bakken van de koeken. Ook dat bestaat vandaag nog steeds, wel in mindere mate, denk maar aan die lieve vrouwkes snoep.

Samuel keurde seks niet af, maar wel de liberale seks, zoals later in de tijd der Romeinen . Openlijk en algemeen buiten het huwelijk, vandaag gaat het in die richting. De Romeinse jeugd trad in het huwelijk na jaren van vrije seks beleven met al de jonge maagden! Het zal ingang vinden in grote kerkelijke samenkomsten ! Seks is een gave van God en niet van een afgod.

VERS 4 ISRAEL LUISTERDE EN AANVAARDE.

Israel had genoeg tegenslagen, verdrukking, en verdriet en ongeluk gekregen. Israel wil gelukkig en in vrede gaan leven. Israel begon opnieuw het leven aan te passen naar de normen die God hun had gegeven, in zijn woord !

Dat is precies bekering. God wil gelukkige mensen zien. God wil blijdschap zien i.p.v. tranen en geklaag. Dat is precies waar de mensen vandaag naar willen grijpen, maar zonder God ! Ze vertrouwen op hun menselijke wetenschap. Mensen stellen zich veel de vraag : Waarom moet ik dit of dat tegenkomen ? Israel is ons voorbeeld !

VERS 5 SAMUEL BIDT

Wat hier staat doet ons denken. Pas NA de bekering van het volk gaat Samuel voor hen bidden ! DE wil van het volk vas aanwezig. Het is noodzakelijk niet op te houden te bidden voor mensen na hun bekering.

VERS 6 WIJ HEBBEN TEGEN DE HERE GEZONDIGD !

Het putten van water en het uitgieten was een symbolisch een chaldeeuws gebaar, voor het uitstorten van zijn hart. Tot een teken dat zij hun harten, van zonden gewassen en gereinigd zijnde uitgoten voor den Heere MET BEROUW en spijt. Dit werd aanzien als een belijdenis.

Met het uitgieten van water in het bekeringsgebeuren wil zeggen dat men zich aan het ledigen is van zijn eigen denkpatronen, van een vertrouwen op zijn eigen kracht,zijn eigen kunnen , zijn eigen wijsheid enz. Een nieuw begin : men gaat vertrouwen op Gods woord, en niets anders meer ! Het volk had besef gekregen, dat het opnieuw een goddeloze of liberale levensnormen had aangenomen. Het had zijn eigen weg gekozen, maar die weg bracht hen tot een puinhoop.

clip_image006.png

Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Vele mensen hebben hun eigen overtuiging, en velen hebben al eens veranderd van gedachten, omdat ze ontdekten dat het hen niet gelukkig maakte en hen niet genas, noch naar ziel of lichaam. Jezus is de enige weg om gelukkig door het leven te kunnen gaan en de levensbeproevingen met kracht te kunnen weerstaan of verdragen.

Velen geloven dit niet, doch helaas, er is geen andere waarheid. Gehoor aan Gods woord is de enige oplossing.

Voorbeeld : Dominee riep zijn kind van onder een boom, waarin een slang zat.

VERS 7 – 13 DE OVERWINNING / DE ZEGEN

Er kwam een geestelijk opwekking onder het volk, door uitleg die Samuel gaf aan het volk. Het volk vroeg om verlost te worden van de Filistijnen. (Palestijns) De Filistijnen zijn een beeld van de zonde en zondigheid. Ze werden daarvan verlost.

Hoe ? Wij lezen vers 9 Samuel nam een lam ten offer.

Wij dienen wel te beseffen dat het lam een profetisch beeld was van Jezus. Het offer van Jezus verlost de mensen van de zonde en zondigheid. De zonden van het volk van Israel werden hun vergeven.

Opmerking : Vers 10

De Filistijnen rukten op terwijl Samuel het lam offerde. In de korte periode wanneer iemand tot geloof komt, dan komen de aanvallen, en laten niet op zich wachten. Hier begon een geestelijke strijd, De Filistijnen schermden voor hun afgoden. De geestelijke strijd van Samuel ontwikkelde een oorlog. De Israëlieten werden bevreesd.

(7) God grijpt in en strijdt zelf , door de natuur, met donder en bliksem, iets wat wij regelmatig terugvinden en ook toekomstig is.

Israel overwint zijn vijand. tot in Beth-Kar , welke lamshuis betekende.

Romeinen 1:16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.

Biblespace https://biblespace.org

DE NIEUWE BIECHT

DE NIEUWE BIECHT!

en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren (Mt.6:12)

Dit is een levensprincipe van een christen die de bijbel volgt. Wanneer wij bidden, dan moeten wij overwegen of wij ook een ander kunnen vergeven en of wij dat doen of willen doen.In het O.T. werden vele zondoffers gebracht om vergeving te krijgen, er liep veel bloed van dierenoffers. Het bloed van Jezus maakte een nieuw verbond, een einde aan het onschuldig sterven van de dieren, welke slechts de zonden bedekte, maar niet wegnam. Vergeven is een zeer belangrijk element in het christenleven. Het bekeringsgebed was en is niets anders dan bidden om vergeving, zoals de verloren zoon dit deed. Zo kwamen en komen mensen tot inzicht van de waarheid door de Geest van Christus te ontvangen, en krijgen een levend geloof. Zonder die Geest kan de mens de zin van het leven niet begrijpen!

PSALM 32 : DE GENADEPSALM

1 Van David. Een leerdicht. (-) Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is;

2 welzalig de mens, wie de HERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.

Een mens kan zich maar gelukkig voelen wanneer hij weet dat God zelf zijn zonden heeft vergeven. Dit is pas het ware geluk. Koning David was naar lichaam gezond, maar zijn ziel was doodziek, gezondheid is niet het belangrijkste om gelukkig te zijn, want er zijn veel gezonde mensen die doodongelukkig rondlopen!

Jezus leerde ons geen biechtstoelpraktijken welke opnieuw een afwijking zijn. Het opbiechten van zonden moet persoonlijk gebeuren vanuit het diepste van het hart en met alle eerlijkheid naar God toe!

De kostbaarste wetenschap is te weten dat uw zonden vergeven zijn door God.

Een ongelovige moet bidden om zelfs zonden te ontdekken, waarvan hij geen weet heeft. Het geweten is niet perfect en is manipuleerbaar en te onderdrukken, daarom heeft de mens Gods Woord nodig. Zonden ontdekken bij anderen gaat vlot, maar zelf is men niet geholpen.

Psalm 32

3 Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag 4 want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte.

Wij kunnen vaststellen dat het verzwijgen van verkeerde handelingen tegenover God en mensen zeer schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Mensen kunnen ongelukkig worden door een verkeerde levenswijze, een zondige wandel leert de bijbel ons. Wie niet handelt of wil handelen naar de wil van God komt duidelijk in de moeilijkheden terecht. Ook koning David had gezondigd met Bathseba. De profeet Nathan maakte David dit duidelijk. Voor God is niets verborgen.

Hij kreeg een pijnlijke beenderziekte vandaar zijn gejammer, en geklaag over de pijnen.

Wij kunnen hieruit afleiden dat er toch wel een verband bestaat tussen zonde en ziekte in dit geval. Doch men mag niet veralgemenen. Ziekte kan ook veroorzaakt worden door ouderdom, organen die versleten zijn enz.

5 Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide : Ik zal de HERE mijn overtredingen belijden , en Gij vergaaft de schuld mijner zonden. sela

6 Daarom bidde iedere vrome tot U ten tijde dat Gij U laat vinden; zelfs bij een stortvloed van geweldige wateren zullen die hem niet bereiken.

7 ¶ Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. Sela

David kwam eerlijk uit voor zijn gemaakte zonde, en beleed dit dan ook. Hij kwam duidelijk tot besef dat zijn zonden hem begonnen te raken. (2 Samuel 12:13 Toen sprak David tot Natan: Ik heb tegen de HERE gezondigd. En Natan zeide tot David: De HERE heeft uw zonde vergeven: gij zult niet sterven,)

Ook vandaag zien wij hoe zovele mooie Bathseba’s mannen kunnen tot zonde verleiden, en omgekeerd. Echtscheidingen en overspelig gedrag kunnen zware kwalijke gevolgen hebben.

Het lijkt wel of men vandaag geen rekening meer houd met de levende God, doch Hij doet Zijn werk. De hand van God kan zwaar drukken op de mens, en dit met de bedoeling dat de mens zich gaat bekeren en gelukkig kan leven. God wil blijde mensen zien, en niet mensen die omkomen van verdriet zorgen en depressies.

God respecteert de vrije wil van de mens, er zijn vele verbitterde mensen, door oorlog, verlies van kinderen en allerlei tegenslagen.

Ze willen niet meer geloven dat er nog een levende God bestaat, maar zijzelf zijn de oorzaak van hun verdriet.David toont aan dat bidden helpt, wanneer de “vrome” de gelovige bidt, zullen rampen hem niet bereiken! Dit wil zeggen dat hij zich kan beschermen tegen veel kwaad dat op hem kan afkomen.

God is een toevlucht voor ons. De deur staat altijd open voor zijn kinderen. God kan onze gedachten bewaren voor angsten. Dit zijn dingen die de mens persoonlijk moet ervaren. Het is niet iets van “horen zeggen”!

Psalmen 55:22 Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt .

1 Petrus 5:7 Werpt al uw bekommernis op Hem , want Hij zorgt voor u. Beseffen wij genoeg dat er Iemand voor ons zorgt. Toen wij kinderen waren werd voor ons gezorgd, wij beseften het niet. Vandaag hebben wij een hemelse Vader die zorgt, geloven wij het nu? Denk aan de discipelen bij Jezus in de storm. Je kunt ook doornat worden in een storm van angst kommer en zorg.

9 Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u.

9 Weest niet als een paard, als een muildier zonder verstand, welks trots men bedwingt met toom en bit, opdat het u niet te na kome. 10 Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar wie op de HERE vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid.

Onze vader in de hemel leert ons, al is dit met vallen en opstaan, om gelukkig door het leven te kunnen gaan. Hij laat beproevingen toe in ons leven opdat wij daaruit zouden leren. Wij moeten ook Hem kunnen bedanken ook voor dit soort dingen. Hij ziet toe op zijn kinderen, allen die willen luisteren naar zijn raadgevingen. De tien geboden zijn raadgevingen van Godswege. Er is een oproep opdat de mens zijn verstand gebruikt en niet moet geleid worden als de paarden. Velen die geen rekening houden met de wil van God kennen veel verdriet, ook christenen kunnen verdriet kennen door hun nalatigheden, maar God is hen genadig.

Lucas 23:34 En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.

Dit gebed van Jezus doet ons nadenken. Inderdaad kreunend, en bijna niet kunnen spreken van de pijn, is Jezus in staat te vergeven. Onschuldig ter dood veroordeeld op een jonge leeftijd van in de dertig. Zouden wij in zo’n geval de moed hebben op deze wijze te bidden?

Een christen moet dus in staat zijn om meer te kunnen vergeven dan een goddeloze. Hij weet dat na de dood het leven verder gaat. Hij kan zich sterken aan wat God zegt:

Mattheus 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide , ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

De begrippen als “hel” en “ hemel”, het “hiernamaals” zijn voor de ongelovige mensen van minder of geen belang. Maar wij kunnen erover nadenken omdat ze een invloed kunnen hebben op ons leven van nu. Men kan tweemaal sterven.

Wanneer men moeite heeft om te vergeven dan moet men zoeken naar elementen en beloften die hoopgevend zijn. De islam laat mensen op deze wereld opdrachten uitvoeren, ze worden volbracht in de hoop van een beloofde hemel bestaande uit mooie vrouwen! De kracht van een leugenachtige belofte laat mensen hun leven beïnvloeden.

HOEVEEL MAAL VERGEVEN?

21 ¶ Toen kwam Petrus bij Hem en zeide : Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe?

22 Jezus zeide tot hem: Ik zeg u , niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal. Matth.18

Wij weten dat zeven het getal van de volheid is, wat wil zeggen in termen van tijd: ALTIJD. Wij moeten de barmhartigheid van God nastreven.

Blijven vergeven is geen beproeving boven mate of boven ons kunnen.Hier speelt onze wil de grote rol. Je wilt of je wilt niet, dit spreekt van de bereidheid. De tweede stap is het “kunnen”. Ook daar is een mogelijkheid, bijzonder wanneer wij kijken naar onszelf zullen wij meer de neiging hebben en in staat gesteld worden om te kunnen vergeven. Dit laatste moet nog kunnen gebeuren met hart en ziel. Aan vliegende woorden of een koude “sorry” daar heeft niemand niets aan. Een van harte vergeven is ook vergeten, en goed voor de gezondheid!

WAAROM LAAT GOD HET KWAAD TOE?

Waarom laat God toch zoveel kwaad toe?

Wij kunnen deze vraag stellen voor ons persoonlijk leven en in het algemeen. Oorlog…natuurrampen…..tegenslagen in uw leven….ongeluk, ziekte en tenslotte de dood…..Om op deze vraag een correct antwoord te kunnen geven, dan dienen wij te luisteren wat God zelf zegt, en dat staat enkel in de Bijbel.

Jesaja 48:17 Zo zegt de HERE, uw Verlosser, de Heilige Israels: Ik ben de HERE, uw God,

die u leert, opdat het u welga; die u de weg doet betreden, die gij moet gaan.

God heeft het goede voor met ieder mens. God heeft medelijden met mensen, waarvan de tranen rollen in het verborgene. Daarom wil God de mens leren hoe hij op deze aarde een gelukkige levensweg kan bewandelen. God gaf ons geen catechismus, een geloofsboek, of een gebedenboek, neen, enkel sprak Hij door de profeten, door Jezus Christus, en later door de apostelen.  De grote vraag is natuurlijk: Wil de mens leren van God of niet.

Lukas 2:14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

Jezus kwam op aarde voor de mensen met een goede wil om te leren!

Hoe denkt God over u? Dit kunt u weten!

 

Psalmen 147:11 de HERE heeft welbehagen in wie Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.

God schept plezier in mensen die Hem liefhebben boven al, mensen die luisteren naar Hem die spreekt door de Bijbel, en die hun hoop hebben gesteld op Zijn genade! God houdt niet van mensen die niet WILLEN luisteren, kritiek hebben, en niet willen geloven in de liefde van Zijn Zoon!

Wij nemen Gods volk als voorbeeld :

5 En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: Waarom hebt gij ons uit Egypte gevoerd? om te sterven in de woestijn? Want er is geen brood en geen water en van deze flauwe spijs walgen wij.6 Toen zond de HERE vurige slangen onder het volk; die beten het volk, zodat er velen van Israel stierven.7 Daarop kwam het volk tot Mozes en zeide: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de HERE en tegen u gesproken; bid tot de HERE, dat Hij de slangen van ons wegdoe. Toen bad Mozes ten gunste van het volk.8 De HERE dan zeide tot Mozes: Maak een vurige slang en plaats die op een staak; ieder, die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven.9 Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak; en wie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven. Numeri 21

God leidde zijn volk uit de slavernij, en hun dankbaarheid was, kritiek en verwijten. Zou God dit niet horen? Hij die het oor schiep? Zo hoort hij ook iedere dag wat mensen zeggen, en doen wat Hij verbood.Ze hadden kritiek op Mozes en God, over die lange reis,het eten en dat manna, iedere dag hetzelfde! Ik denk dat Mozes soms zijn tent niet meer uitkwam! Doch Mozes volgde verder de weg die God hem gaf. Aan Gods geduld kwam een einde, net als ten tijde van Noach.Zo moet de mens weten, dat het geduld vandaag van God met de mens opnieuw ten einde loopt. God zond toen “vurige slangen” tot Zijn volk in de woestijn, en velen werden dodelijk ziek en stierven. Wat een ramp, met veel tranen en verdriet. Slangen een beeld van demonen, afgevallen engelen.

Waarom liet God het toe?

Toen was het volk nog niet zo ontwikkeld als in onze moderne tijd, maar ze hadden het wel veel vroeger begrepen waarom God dat alles toeliet! Deze mensen kenden nog een bewustzijn van zonde, hadden nog een werkend geweten. Ze liepen tenslotte naar Mozes, huilend en wenend en beseften: Wij hebben gezondigd!

Dat is het wat God van de mens ook vandaag verwacht! Ze gaven toe dat ze niet wilden aanvaarden wat God van hen verlangde. God had geen plezier meer in Zijn volk.God verlangt niet dat de mens naar de maan vliegt, terwijl velen sterven van de honger,maar wel dat hij zich bekeert!De tranen die de zachtmoedige Mozes zag bij het volk, en hun geroep om genadebracht hem ertoe, toch opnieuw tot God te bidden voor dit opstandig en kritiekvol volk.

God antwoordde Mozes, en gaf hem de opdracht een koperen slang maken en op een staak te plaatsen, wie er gelovig en met spijt naar keek, zou niet sterven van het gif van de slangenbeten. Het gif is een beeld zondigheid in het bloed van de mens. De straf die God hier had gegeven, om Gods wil niet te aanvaarden, was wel keihard, de dood! Kort na de schepping was het ook al zo.

Genesis 2:17 maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.

Doch wie oprecht geloofde in het beeld van Gods genade, bleef in leven. Bij de hedendaagse rampen of tegenslagen stelt met zich niet meer de vraag, wat doet de mens toch verkeerd?

Leven of dood! Zegen of vloek!

Iedereen maakt een keuze in zijn leven.

 

Johannes 3:14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden,

Het ergste wat een mens kan overkomen is sterven zonder de genade van God aan te nemen. Het brengt veel ontroostbaar verdriet, en dit is iets wat God ook niet wil! Daarom kunnen de mensen veel beproevingen op aarde krijgen, en zich veel vragen stellen. Toch er is een toekomst voor hen die geloven, in de Zoon des mensen, Jezus Christus, onschuldig vermoord en aan een kruis gehangen door barbaren. Die toekomst is leven na de dood: eeuwig leven! Jezus stond op uit de dood!

Johannes 11:25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven,

Om deze woorden te bewijzen stond Jezus voor het graf van Lazarus en riep:

43 En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider stem: Lazarus, kom naar buiten!

44 De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken, en er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. Jezus zeide tot hen: Maakt hem los en laat hem heengaan.

Daarom zullen allen die geloofden in Jezus, zoals de Bijbel het leerde, en niet anders, elkander terugzien na de dood, bij de opstanding, of de opname die NU voor de deur staat!

Jakobus 5:8 Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij.

UW GEWETEN EN GEEN BIECHT !

HET MENSELIJK GEWETEN

 

Richt. 17:6 In die dagen was er geen koning in Israël;

ieder deed wat goed was in zijn ogen.

biechstoel

Wanneer we het hebben over het menselijk geweten, dan spreken wij over een besef van goed en kwaad. Het woord geweten betekent ook: “God heeft gezien”. Het is ook wel iets heel persoonlijks. Een persoonlijke controle over de gedachten, het lijkt wel een soort ingebouwd virusprogramma, maar niet de stem van God zelf. Voor de ene is iets goed en voor de ander is iets kwaad of zondig.

Zijn we goed bezig? Iedereen denkt meestal over zichzelf dat hij zijn leven doorbrengt op een “goede” manier. Doch het denken van de mens is op zichzelf zondig, onvolmaakt, dus ook zijn geweten is ziek. Vandaag zien wij hoe onze maatschappij er moraal zeker niet op vooruitgaat . Let maar op volgend kwaad : overspel, verkrachting, diefstal, moord, zelfmoord, en alle gevolgen enz. Het is niet meer uitzonderlijk, het is dagelijkse kost geworden. Toch wil men veel in de doofpot steken. Werkt het geweten niet meer? Het geweten is te onderdrukken, het verschil tussen goed en kwaad is vandaag de mist in, de ongelovige mens is als een schip zonder kompas, dat vroeg of laat te pletter slaat!

20 Wee(Vervloekt zijn) hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.21 Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig. Jesaja 5

Wie zijn geweten naar eigen normen en denken beïnvloed trekt een vloek over zich, omdat God het zegt. Daarom heeft ieder mens normen nodig die in waarheid perfect zijn, deze normen staan enkel in de Bijbel!

De Bijbel is als een potloodscherper, het kan het stomp geworden geweten aanscherpen, en ons terug op het goede spoor zetten om gelukkig te leven op aarde, onheil te voorkomen of te verwerken! Andere geloofsboeken of filosofie werken als een boomzaag om een potlood te scherpen! De mensheid is gewetenloos geworden. Als God niet zal ingrijpen verdwijnt de schepping, bedenk dat we leven als in de kwade dagen van Noach, voor de zondvloed.(Matth.24:22)

Enkel de Bijbel!

Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;

 

Christenen leven niet naar eigenwijze menselijke normen. Hun geweten en hun denken wordt contant getoetst aan Gods woord. Ook een christen bezondigd zich nog, maar hij vertrouwt op de genade van God, beschreven in Gods woord, en daardoor blijft zijn geweten gezond. Jezus stelde geen biecht in!

12 Want dit is onze roem, het getuigenis van ons geweten, dat wij in heiligheid en reinheid Gods, niet in vleselijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de wereld verkeerd hebben, in het bijzonder ten opzichte van u.2 Cor.1:12

clip_image002_thumb4

 

EEN SLECHT GEWETEN, SCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID.

1 En een zeker man, met name Ananias, met zijn vrouw Saffira, verkocht een eigendom,2 hield iets van de opbrengst achter, met medeweten van zijn vrouw, en bracht een zeker deel en legde het aan de voeten der apostelen.3 Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land?4 Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kond gij aan deze daad in uw hart plaats geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. 5 En bij het horen van deze woorden viel Ananias neder en blies de adem uit. En een grote vrees kwam over allen, die het hoorden. Hand;5:1

Het geweten werkt als: God heeft gezien!God zag dat deze mensen handelden naar hun eigen zondig denken. Ze dachten (zondig) niemand weet het, dat wij toch een deel voor onszelf houden, al waren zij daarin volledig vrij! Ze wilden de schijn alles te geven aan God!

Ze wilden doorgaan voor christen, maar schijnheiligheid komt voort door een zondig geweten. Hier zien wij dat de satan hun denken had vervuld. Dit wijst erop dat een mens niet steeds uit zichzelf verkeerd handelt, maar ook in bepaalde situaties onder invloed van duistere machten gaat denken. Sommige toestanden kunnen zeer verleidend en misleidend zijn voor het geweten.  De gevolgen zijn slecht voor de gezondheid. Het hart van Ananias begaf bij het horen van die woorden, dat God het wist, en Petrus bracht de schijnheiligheid aan het licht, dit veroorzaakt een geestelijke schok, een hartstilstand?

Koning David verdriet

EEN christen MET SLECHT GEWETEN, KAN DAT?

18 Deze opdracht vertrouw ik u toe, mijn kind Timotheus, overeenkomstig de profetieën, die vroeger aangaande u zijn uitgesproken, opdat gij, u daarnaar richtend, de goede strijd strijdt 19 met geloof en met een goed geweten.Omdat sommigen dit hebben verworpen, heeft hun geloof schipbreuk geleden.1 Tim.19

In het woord “geweten” zit “weten”. Ieder mens die luistert naar het evangelie, luisterde naar God zelf,en heeft het “geweten”.Wanneer men als christen de Bijbel wil aanpassen aan zijn eigen filosofie, om toch maar te kunnen doen wat hij goedvindt, zo iemand is bezig met zijn geweten te onderdrukken en te besmetten. Hij is bezig zichzelf te misleiden door het loslaten van de Bijbelse principes. Een christen zonder geloof in de Bijbel is geen christen!Hij sterft hier niet letterlijk, maar het geestelijk leven sterft af en alleen het zielig leven gaat verder. Onbeleden zonden knagen, en zo’n christen kan nooit een geestelijke blijdschap uitstralen.  Dat knagen maakt toxische stoffen in de hersenen, welke op de zwakste gedeelten van het lichaam invloed maken, en ziekte kunnen veroorzaken.

 Jakobus 1:22 En weest daders des woords en niet alleen hoorders:dan zoudt gij uzelf misleiden.

DE VERANDERING VAN EEN SLECHT

NAAR EEN GOED GEWETEN!

clip_image004.png

18 Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, 19 in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis,20 die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden.21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus,1 Petrus 3

De apostel Petrus wijst naar de dagen van Noach. Zoals nu hadden de mensen een slecht sprekend geweten, door ongeloof. Ze geloofden niet wat Noach predikte, de mensen leefden gewetenloos en bleven ongehoorzaam aan wat God vroeg. God had geduld om te zien of de mensen Hem gehoorzaam zouden worden. Maar de mensen wilden niet luisteren. Gods geduld kende een einde, en de zondvloed kwam.

Vandaag luistert men ook niet, men leeft en denkt een “goed” mens te zijn in eigen ogen. Noach had een goed geweten door GELOOF IN Gods genade en bouwde de ark dag na dag,tot zijn redding.Ieder mens is in feite geboren met een slecht geweten en heeft nood aan een goed geweten door dagelijkse vergeving.Zo is er dat tegenbeeld ook vandaag, wie ongehoorzaam blijft aan de Bijbel, komt in de apocalyptische oordelen die God straks over deze wereld zal laten brengen, en waarvan wij heden de symptomen al kunnen vaststellen, let op de natuurrampen.

Wie wil gehoorzamenaan wat Jezus ons leerde zal behouden worden, zijn eerste gehoorzaamheid is zich vrijwillig te laten dopen, en dit is als een uitzonderlijk gelovig gebed van een goed en veranderd geweten tot God. Als het geweten niet is veranderd, is ook zo’n doop waardeloos, net als de kinderdoop!

Men krijgt een goed en gerust geweten door te geloven in het offer van Christus, die opstond uit de dood. Een goed geweten staat steeds tegenover zijn Schepper, en is niet angstig tegen de dag van zijn beoordeling, maar begint een nieuw leven!

Wie bidt als koning David met zijn zondig geweten krijgt ook een goed geweten? ZO BEKEERDE KONING DAVID ZICH

Psalm 51: Schep mij een rein hart, o God,

en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest;

 

Wie Bijbels gelooft in Jezus en gehoorzaamt komt niet in de aardse oordelen, want Christus komt STRAKS eerst om de Zijn wereldwijde kleine gemeenten op te halen! De gemeente van Jezus is geen staatskerk!

Mattheüs 24:37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

Biblespace

ARTIKEL 2012

ELIA EN ZIJN GOD

 

ELIA EN ZIJN GOD

Iedereen heeft in zijn leven vreugdevolle of bedroevende gebeurtenissen meegemaakt die hij nooit meer zal vergeten. Aan de vreugdevolle dingen heb je goede herinneringen. Aan problemen en moeilijkheden, als je daaraan denkt, dan komen slechte gevoelens op, het is soms wel verwerkt, toch blijven er soms littekens op je ziel.Je kunt je wel eens de vraag stellen waar was God toen? Dacht Hij aan mij? Dacht ik aan Hem?Elia was een gewoon mens als wij, doch hij had een zeer goede relatie met zijn God.

1 Koningen 17 De geloofskracht van Elia.

De profeet Elia leefde in de tijd van koning Achab, de koning van Israel, die zijn God vaarwel zei, en andere goden diende, zoals de Baal, hij bouwde een altaar voor Baal, en plaatste gewijde palen, obelisken. Gods volk boog ook zijn knieën voor dat stuk steen, en volgde de meerderheid. Een nieuwe staatsgodsdienst deed zijn intrede. Het was zeer gevaarlijk Gods wetten te ovetreden :

Ex 23:2 Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee, om het recht te buigen.

Baal was een algemene Kanaanitische afgod onder verschillende vormen, zoals de zonnegod. In Babylon werd hij “Bel” genoemd. Zijn vrouw heette Astarte, een vruchtbaarheidgodin. Zo beweren er uitleggers dat ook ons land “Bel”-gië daar zijn wortels heeft. Trouwens België, is een afgodenlandje.

Oordeel.

De profeet kondigt aan de koning een oordeel aan, dat het 3,5 jaar niet meer gaat regenen, tenzij het op zijn woord! (1) Geen water betekende dan stervensgevaar voor mens en dier. Je zou kunnen zeggen dat was een onheilsprofeet, neen, hij was enkel de profeet , de boodschapper van de God van Israel. De koning en het volk geloofden verder in hun nieuwe god, de Baal. De wereldkerk vandaag in wording is daarvan een tegenbeeld!Nu zou de koning en zijn volk moeten vertrouwen op zijn afgod, en offeren omdat het zou regenen.De koning zou nu kunnen leren welke god de ware is, de God van Elia of zijn god! Jammer voor de koning, en de meerderheid van het volk, maar Baal, is dood! Zo zijn er vele mensen vandaag die met de vraag rondlopen: Welke godsdienst is nu de echte? De nabije toekomst zal dat aantonen, jammer voor hen die het tegen die tijd,Jezus nog niet hebben gevonden! Zij die gestorven zijn kennen nu al de waarheid, en weten of ze behouden zijn of wachten op het “laatste” oordeel.

Geloof is iets dat altijd mag, moet en kan getoetst worden aan de realiteit, want er is maar één waarheid.

DE GOD VAN ELIA SPRAK TOT HEM.

(2) God zegt hem te vluchten naar een andere streek. God zegt hoe hij voor hem zou gaan zorgen! 5 Daarop ging hij heen en deed naar het woord des HEREN; hij ging verblijf houden bij de beek Kerit, die in de Jordaan uitmondt. 6 De raven brachten hem des morgens brood en vlees, en des avonds brood en vlees, en hij dronk uit de beek.(1 Kon.17)

Het luisteren naar God, (De Bijbel lezen) en te geloven wat Hij zegt is toch een speciale ervaring. Moet God het niet eerst mogelijk maken dat je het kunt geloven?

Dat je kunt drinken uit een beek die God aanwees, is aan te nemen, maar… Wie zou nu gaan geloven dat de vogels hem tweemaal daags te eten zouden geven? Wat hij te eten zou krijgen is vermeld!Elia geloofde het en ging op weg. Zou je ook gaan? Stappen zetten in geloof?Dit is het wat God van ieder mens verlangt, te geloven wat hij leest in de Bijbel, zonder voorwaarden. Dat kan omdat de Bijbel, Gods woord is. Wie dat niet gelooft, zal God nooit ervaren in zijn persoonlijk leven, al ga je honderd jaar naar een kerk, ben je pastoor, dominee of theoloog!

Elia deed het, en zijn God hield woord, hij kreeg te eten op wonderlijke wijze. Zo zal ook alles wat God beloofde in Zijn woord in vervulling gaan.

Ro 8:28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

Elia was een man die God lief had. Wie ook vandaag nog luistert naar de God van Elia, zal wonderlijke belevenissen meemaken.

God leefde met Elia mee.

EEN EERSTE PROBLEEM: DE BEEK DROOGDE UIT!

Was nu de profeet slachtoffer van zijn onheilsvoorspelling? Neen, want zijn God wist dit al lang te voren en had voorzien in een oplossing!  Zo kent God de problemen van ieder mens die hem te wachten staan. Maar kent die mens de God van Elia? Of denkt die mens nooit aan God, of denkt die mens dat hij altijd al zijn problemen zelf kan oplossen? Heeft die mens een god als koning Achab,, die niets kan veranderen! België bewijst het velen zien het niet meer zitten! Inderdaad ze kennen de ene levende God van Israël niet, de God van de Bijbel.

De oplossing?

8 Toen kwam het woord des HEREN tot hem:

9 Maak u gereed, ga naar Sarefat, dat aan Sidon behoort, en houd daar verblijf. Zie, Ik heb daar een weduwe geboden u te verzorgen. ( 1 Kon.17)

Wat een wonderlijke God! Hij voorzag een weduwe voor Elia!  Doch in de ogen van vele mensen, is dit toch maar geen goede oplossing, want deze weduwe had zelf bijna niets! Toch had God voorzien en deze weduwe geboden voor een komende en hulpbehoevende man te zorgen! Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, ook zijn oplossingen voor menselijke zware problemen. Deze weduwe had slechts nog één maaltijdtje voor haar en haar zoon.  Het geloof van deze weduwe werd zwaar op de proef gesteld.

14 Want zo zegt de HERE, de God van Israel: Het meel in de pot zal niet opraken, en de olie in de kruik zal niet ontbreken tot op de dag, waarop de HERE regen op de aardbodem geven zal.

 

Enkel te geloven en te ervaren. Ook in het nieuwe Testament staan beloften die goed zijn om te onthouden en te geloven:

Flp 4:19 Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.

Het is niet altijd evident, daarom wil God dat wij op Hem leren vertrouwen. Wie zijn vertrouwen stelt op andere goden, kan slechts maar wachten op teleurstellingen.

EEN TWEEDE PROBLEEM: DE ZOON WERD DODELIJK ZIEK.

17 Na deze gebeurtenissen werd de zoon van de vrouw des huizes ziek: ja, zijn ziekte werd zeer hevig, totdat er geen adem in hem overbleef.

Een huilende weduwe van verdriet omwille van haar gestorven zoon, haar toekomst. Ze denkt dat ze gestraft is omwille van haar ongerechtigheden en een oordeel door Elia is uitgesproken.

Ro 6:23 Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

De profeet denkt er anders over, zijn God is de schepper van hemel en aarde en alle leven. Hij bad omdat de ziel zou terugkeren in het lichaam. God gaf die zoon nieuw leven. Twee gelukkige zielen in een slag! Op Pinksteren kwam er ook nieuw leven in hen die geloofden wat Petrus sprak!Al deze luisteraars waren geestelijk dood. Deze weduwe wist nu dat Elia een profeet was, een man die sprak in Gods naam.

Wie een nieuw leven wil beginnen, moet luisteren naar de God van Elia.

Amen!

DE OPNAME VAN HENOCH

DE PLOTSE OPNAME VAN HENOCH

5 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; Hebr.11

De hemelvaart van Christus moet in de ogen van de discipelen een zeer bijzondere gebeurtenis zijn geweest. Met hun eigen ogen hebben ze dit wonderlijke kunnen waarnemen. Ze hebben dit gebeuren de rest van hun leven meegedragen, opgeschreven en later was er onder de christenen dezelfde hoop, ook eens te worden opgenomen in de hemel, zoals ook Jezus beloofde.(Joh.14:2). Deze hoop leeft bijna tweeduizend jaar later nog steeds onder de Bijbelgetrouwe of wedergeboren christenen, en het verlangen naar deze “opname” ( The rapture) groeit in onze dagen. De tijd is vandaag rijp! (Kairos) Het precieze tijdstip van de opname (hemelvaart) is ons niet bekend. (Chronous).

1Th 5:2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht. Voor de ongelovigen zal dit zeer onverwacht gebeuren, omdat ze het niet hebben willen geloven! Bijbelgetrouwe christenen zullen als vermist worden opgegeven.

In Gods Woord vinden wij een gelijkaardige hemelvaart,van een geloofsheld, de profeet Henoch.

Zijn naam betekent: de “ingewijde” of de “inzicht hebbende”. Er bestaat het verloren Bijbelboek van Henoch, waar de Bijbel naar verwijst (Joz.10:13 en2 Sam.1:18) Het boek des oprechten, volgens sommigen een verloren Bijbelboek.Teruggevonden in 1773, en door de Joden als “apocrief” beschouwd, omdat het slechts Christus aanneemt als de Messias! Het werd door de Joden verworpen rond 300 na Christus. Jozua kende het boek!

13 En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich op zijn vijand gewroken had. Is dit niet geschreven in het Boek des Oprechten? De zon nu bleef staan midden aan de hemel en haastte zich niet onder te gaan omstreeks een volle dag.Jozua 10

Uit andere geschriften zou Henoch de vader zijn van Methusalah. Het boek Henoch is nog terug te vinden in de eerste statenvertalingen. Methusalah stierf vier dagen voor de zondvloed en leefde 969 jaar! De schrijvers van het N.T. kenden ook dit boek, zo schreef Judas een uitgesproken profetie van Henoch. Hij achtte dit boek betrouwbaar! De eerste christenen zagen dit boek dus DUIDELIJK als canoniek, ook Petrus. De tijdslijn van Henoch loopt samen met onze Bijbel!

14 Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: Zie, de Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden, 15 om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.Judas 1.

Deze tekst staat ook te lezen in Henoch 1:9. Dit boek is voor een deel apocalyptisch.

HENOCHS HEMELVAART.

5 Door het geloof is Henoch weggenomen

De tijd van Henoch is goed te vergelijken met onze tijd, waarbij het van kwaad tot erger gaat, en men Gods wetten en raad is vergeten.Waar hierboven staat “over hen” (14) dit zijn mensen die de weg van Kaïn zijn opgegaan, vervolgers en moordenaars van Joden en christenen.Die voor een Bileamsloon zijn bezweken. Kerkleiders met politieke invloed en macht, die de mensen als koopwaar behandelen.(2 Petr.2:3) (Openbar.18:3).Rome en Constantinopel zijn bezweken voor geld, macht en eer! Henoch profeteerde de vierschaar!

Ge 5:24 En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.

De levenswandel van Henoch, was een leven, waarbij deze profeet God altijd betrok bij zijn doen en laten. Hij zocht steeds wat God wilde, en vertrouwde op Hem. Henoch had een persoonlijke relatie met God.Hij wandelde, en was geen opgejaagd (stress) mens die altijd en in alles dient te presteren! Wie wandelt, kan eens rustig nadenken. Is onze levenswandel getypeerd door bedachtzaamheid? Ongelovigen zijn onrustige mensen zegt God, geen tijd om nog eens na te denken over de zin van het leven. De levenswijze van onze hedendaagse maatschappij staat al tweeduizend jaar beschreven: ( Ik neem een levendige vertaling)

1 Je moet weten dat het in de laatste dagen voor de christenen erg moeilijk zal worden. 2 Want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden; zij zullen verwaand en protserig zijn; zij zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn; zij zullen ondankbaar en door-en-door slecht zijn.3 Zij zullen hatelijk en koppig zijn; roddelen, ruzie maken en een lage moraal hebben. Zij zullen bruut en wreed zijn en met goede mensen spotten.4 Zij zullen hun vrienden verraden; ze zullen roekeloos en opgeblazen zijn en liever hun driften volgen dan God aanbidden. 5 Zij zullen wel godsdienstig doen, maar de kern van het goede nieuws afwijzen. Laat je niet met zulke mensen in.2 Tim.3

Jes 57:20 Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen.

Henoch is ook een spiegelbeeld van de Gemeente van Christus op aarde. Allen die Christus toebehoren komen dus niet in de laatste wereldoorlog met gebruik van nucleaire wapens, natuurcatastrofes, hongersnood enz. De beschreven valse profeet  zal te herkennen zijn als een soort beeld van Judas, welke met een kus, een teken van valse liefde, Jezus verried, omwille van vergankelijk kapitaal!  De slechtste tijden die de wereld ooit heeft gekend staan voor de deur. Deze onrechtvaardige wereld komt voor de vierschaar van God. Alle gelovigen met een persoonlijke relatie met Christus zullen op wonderlijke wijze deze aarde verlaten. Ieder mens moet daarom eens in zijn leven een keuze maken: geloven in Jezus, het Woord, de Bijbel of niet.

Vervulling Antichrist en valse profeet

DE HEMELVAART VAN ALLE CHRISTENEN.

13 Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die geen hoop hebben.14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.1 Thess.4

32 De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is, maar de mond der goddelozen is enkel valsheid. Spreuken 10

Zij die gerechtvaardigd zijn hebben kennis en inzicht, net als Henoch, daardoor weten zij hoe zij God welgevallig kunnen zijn. (Tussen gerechtvaardig zijn en rechtvaardig willen leven is een verschil!) God had aan Henoch geopenbaard, dat Hij hem van de aarde zou wegnemen, maar Henoch wist geen dag of uur. (Cfr. Boek Henoch) Wat een treffende gelijkenis voor de komende opname van de christenen met inzicht!

26 Want aan een mens die Hem welgevallig is, geeft Hij wijsheid, kennis en vreugde; maar hem die niet welgevallig is, geeft Hij de taak om te verzamelen en bijeen te brengen, ten einde dit te geven aan wie Gode welgevallig is.Prediker 2

Deze wijsheid, kennis en inzicht is niet te aan te leren in een seminarie of een Bijbelschool, neen, God geeft het aan hen die Zijn principes toepassen, en leren zo uit het dagelijks leven. Wij dienen enkel te luisteren en te wandelen naar wat God zegt in de Bijbel, en enkel hierop, ons vertrouwen te stellen. Iedere auto heeft zijn instructieboekje met uitleg over alles, soms nodig bij pech, zo heeft ook de mens van zijn Schepper een boekje, en niet alleen te lezen bij verdriet of pech!

Zoekt u de wil van God? Dan zal Hij u belonen!

6 maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.Hebr.11

LAAT U NIET ONTMOEDIGEN

LAAT U NIET ONTMOEDIGEN!

2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u gezegd hebben) want Ik ga heen om u plaats te bereiden; 3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. Joh.14

Na de afscheidswoorden van Jezus, werden de discipelen ontmoedigd. Hun Meester zou hen verlaten. Maar het zou geen vaarwel worden, maar een tot weerziens, ja al stierf Jezus onschuldig voor hun ogen! Afscheid nemen is nooit plezant, bijzonder als er een innige band is gekomen met iemand waarmede je een relatie hebt.  De discipelen dienden te geloven wat Hij beloofde, om de ontmoediging snel te verwerken. Die belofte is geldig voor allen die totnogtoe Jezus volgden en volgen. Er kan in uw leven iets gebeuren, waardoor ge zwaar ontmoedigd werd en nieuwe levenskracht nodig hebt. Soms komen mensen zoiets nooit meer te boven, en kunnen het niet verwerken. Toch kan een Bijbelse belofte de enige doeltreffende medicatie zijn.

Waar vinden wij die kracht tegen ontmoediging?

Jesaja 40:31 maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

Het ganse wereldgebeuren is bezig met het volk te ontmoedigen, in wat het meemaakt, en wat hen overkomt, en nog zal ,overkomen. Daarom zijn er niet weinigen die er aan denken er zelf een eind aan te maken. Wie luistert naar Jezus en vele profeten, zal ontmoediging voorkomen, of kunnen verwerken, want Gods plan en Zijn beloften gaan altijd in vervulling! Wij leven vandaag in een tijd waar alle Bijbelgetrouwe christenen de wederkomst van Christus verwachtende zijn, en dit geeft de nodige kracht om alles te verwerken wat ons wil of zou kunnen ontmoedigen! De enige mensen op aarde die een toekomstperspectief hebben zijn de wedergeboren christenen, nieuwe mensen, klaar ! (Joh.3)

Krachtbron: de Bijbelse hoop!

Luister naar de profeet Jeremia!

7 Gezegend is de man die op de HERE vertrouwt, wiens betrouwen de HERE is;

8 hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.Jer.17

Het levensnoodzakelijke voor de mens is water! Het water is er nodig voor het aardse leven. Jeremia vergelijkt de Bijbelgelovige mens met een boom, die zijn wortels door de grond boort, om aan water te komen. Zo moet ook een mens zich verdiepen, zich wortelen, onderzoeken en vasthouden aan wat God zegt, om ook nog vruchtbaar te zijn, actief te zijn in de moeilijke en ontmoedigende dagen van zijn leven. Het geestelijk leven van de mens heeft het levende water nodig. Wie dit levende water niet kent, zal sterven als een boom, als er hitte komt. De hitte kunnen ernstige problemen en tegenslagen zijn in uw leven, of ziekte zoals bij Job. Drinken uit de Bijbel is noodzaak.

Krachtbron: Bijbelkennis

LEVENDE BIJBEL

Luister naar Jezus! Johannes 4:13 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen;14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.

Wie dorst heeft zoekt om zijn dorst te lessen. Wie de waarheid wil vinden gaat op zoek. Wie de waarheid voor het leven heeft gevonden, gaat niet verder meer zoeken. Spreuken 8:17 Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden. Wie Hem vond, is een bron geworden, voor andere mensen, die ook op zoek zijn gegaan in deze wereld naar de waarheid. Wie Jezus heeft gevonden in zijn leven vond de enige waarheid.(Joh.14:6) Vandaag wordt soms de waarheid veranderd, door woordverdraaiingen, daarom is er al een predikant die de laatste nieuwe Bijbelvertalingen verbrand waar men de woorden verdraait. Woordverdraaiingen dat was de eerste list van satan bij de zondeval! Hij veranderde Gods woorden! God spreekt enkel door de Bijbel.

Krachtbron: Jezus Christus!

Hebreeën 1:1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, Een van de laatste woorden welke God sprak in Zijn woord tot de mensheid was:

Openbaring 22:17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.

Dit waren drie krachtbronnen om de batterij van uw geest op te lade

KRACHT uit de PSALMEN

In “geestelijke” muziek en zang zit kracht tegen ontmoediging!

God gaf ons in Zijn liefde een zangbundel. Hij gaf de psalmen om ze te zingen, ook in moeilijke dagen en geloofsbeproeving. In de middeleeuwen gingen de christenen naar de brandstapels, zij zongen luid hun psalmen!

DSC_5350

Psalm 23 : 3 Hij verkwikt mijn ziel.

Wie verdrietig is en ontmoedigd, moet weten dat er iemand is,die hem kan helpen, en dit is niemand minder dan de “Goede Herder”, Hij die u schiep!  Zijn woorden hebben rechtstreeks invloed op ons denken, ons gemoed, ons geestelijk leven. Woorden van mensen kennen deze kracht niet. Koning David zong dit lied, wellicht meer dan eens, het verkwikte zijn gemoed. Door de schapen bij rustige wateren te brengen, was dit voor deze dieren een zaligheid.  Zo moet iedereen weten, die een kind van God is, dat God het nodige zal doen om ook uw ziel te verkwikken. Neem de tijd om te drinken van Gods woorden. Wie niet drinkt krijgt een verdorde geest!

4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij

Hier is sprake over angst voor de dood en zware tegenslagen. Vele slechte nieuwsberichten kunnen mensen ontmoedigen, of angst aanjagen. Christenen dienen niets te vrezen, want de aanwezigheid van de H.Geest, in hen,is een Geest van kracht. (2 Tim.1:7) De H.Geest is een trooster!

“uw stok en uw staf” zijn instrumenten die alles in de goede banen kan leiden. Beloften in de Bijbel vertroosten de ontmoedigden die de beloften geloven!

 

EEN ONTMOEDIGDE GELOVIGE Psalm 42

Toen koning David uit zijn paleis was gevlucht voor zijn zoon Absalom, was hij zwaar ontmoedigd. Wat mij opvalt zijn de vele vragen die koning David, een ontmoedigde man, zich stelde.

Wanneer zal ik voor uw aangezicht verschijnen God? Wij stellen een verlangen vast, zoals iemand die dorst heeft om deze te kunnen lessen. David kent verdriet, omwille van de opstandigheid van zijn eigen zoon. Wat David sterk miste was, te kunnen opgaan naar Gods huis, de tempel. Daarom staat in psalm 88:11 Zullen de doden u loven misschien? God heeft niets aan de dood van David. God wil dat alle mensen stralen van blijdschap.

Waar is uw God? De kwetsende woorden van hen die lachten met zijn geloof, waren ontmoedigend. Waar is uw geloof nu? Laat God u nu in de steek? ( vers 5,6) David haalt een wapen uit in zijn gedachtestrijd, welke hem moed geeft. Hij breekt zijn negatieve gedachten af, met positieve gedachten uit zijn verleden. Goede herinneringen en ervaringen met God. Zulke gedachten kunnen een vangnet zijn in onze gedachtewereld. David wist dat God hem reeds uit alle moeilijkheden had gered! (2 Sam.4:9, 1 kon.1:29, Ps.54:7) Paulus kende de zelfde ervaringen. (2Tim.3:11) Hij denkt aan zijn optocht naar de tempel met muziek, feestvreugde en lofzang!

Wat er ook gebeurt, ik zal hem nog loven.

David had een gezonde toekomstvisie, waarop hij terugviel. Een christen moet zich vasthouden aan de echte hoop, waarvan Paulus zoveel schrijft. De satan weet, als hij die hoop bij ieder christen kan wegnemen, hij zou winnen! Vandaar, dat er stemmen opgaan uit kerken, niet verder te geloven in de wederkomst van Christus op aarde! (Cfr. Recente uitspraak van mijnheer Ratzinger).

12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naar dat zijn werk is.Openb.22

Romeinen 5:5 en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is,

 

win_20170221_11_45_59_proBiblespace Vlaanderen