Categoriearchief: HET BIDDEN

HOE, WAAR EN WANNEER BIDDEN

NIEUW LEVEN IS MOGELIJK

EEN NIEUW LEVEN IS MOGELIJK!

 

 

clip_image002

            

 11 Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet

aangenomen.

12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun

heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te

worden, hun, die in zijn naam geloven;

13 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch

uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.(Joh.)

 

 

De wedergeboorte gaat vooraf aan ons bewustzijn. Wij zijn er en wij hebben nog geen besef. Precies zoals wij naar het vlees geboren waren.

 

“ HEM AANNEMEN “ zoals er staat, betekent Jezus aannemen, Gods Woord aannemen met blijdschap (Marc.4:16) Men moet het aanvaarden als een kind (Marc.10:15). Dit wil zeggen dat men, wat God zegt wil aanvaarden of geloven. Wij gaan het bestuderen uit geloof, en niet bestuderen om te zien of het wel waar is, of om te zien als God niet zou gelogen hebben!

Het Woord neemt men helemaal aan, en niet slechts wat men goed vindt daaraan!

Een mens kan Gods Woord aannemen, als God het toelaat. ( Joh.3:27). Er is dus een ingreep van God nodig. Het verstand moet geopend worden ( Lucas 24:45)

 

Wie de Bijbel heeft aangenomen, met hart en ziel, die verdrijft de onwetendheid of duisternis uit zijn hart. Hij brengt licht in zijn hart, door kennis te krijgen,

van wat God eigenlijk wil. Het ontrukt de mens aan de duistere machten waaraan hij onderworpen was. Zijn ziel wordt gaandeweg genezen! Gezond worden en gezond leren denken. Hij vraagt vergeving, en krijgt vergeving voor al zijn handelen zonder God. Het geestelijk genezingsproces begint.

 

 

Een mens wordt VER – ANTWOORD – DELIJK!

 

Ieder mens die Gods woorden heeft gehoord, moet antwoord geven aan God.

Dit doet hij hier in zijn leven op aarde. Zijn antwoord kan zijn:

 

A / Ik geloof in Jezus, het vleesgeworden woord, als Zoon van de levende

      God, en dat alle godheid in Jezus woont! Dat Hij mijn zondestraf droeg.

 

B / Ik geloof niet, of niet alles, wat in de Bijbel staat, Ik geloof niet in Jezus. Ik geloof niet dat Jezus als God op aarde leefde.

 

Het aannemen van Gods Woord zal later door God beantwoordt worden.

De mens die God door geloof in Jezus heeft aangenomen, wordt behouden. Het zal echter voor iedereen openbaar worden op de dag  van CHRISTUS, dan zal Hij  Zijn kinderen opnemen !

 

 

DAN ZULLEN ER TWEE IN HET VELD ZIJN, EEN ZAL AANGENOMEN WORDEN EN EEN ZAL ACHTERGELATEN WORDEN. Matth.24

 

 

clip_image004

Hier zien wij een duidelijk verband tussen de mens die God heeft aangenomen, en God die dan zijn kinderen aanneemt en naar huis haalt voor het grote feest.

 

 Johannes  3 :  5 – 7

 

Nikodemus was een farizeeër, godsdienstleraar, zoals bijvoorbeeld bij ons een priester. Nikodemus ging ‘s nachts tot Jezus en wilde niet gezien worden uit angst. Al ging hij in de duisternis toch kwam er licht in zijn hart. Hij wilde eens vertrouwelijk met Jezus spreken. Zo kan ieder dit nog steeds doen!

Ook voor Nikodemus was het een voorwaarde  wedergeboren te worden.

Nikodemus moest leerling worden, opnieuw van nul beginnen.Hij bracht later mensen tot geloof in Jezus.

Deze man begreep hoever ook zij al waren afgedwaald van de waarheid, en zich  moesten bekeren !

 

 

EENMAAL GEBOREN EN DAN TWEEMAAL STERVEN = VERLOREN

 

TWEEMAAL GEBOREN EN EENMAAL STERVEN = BEHOUDEN

 

 

EEN NIEUWE SCHEPPING

 

 

2  CORINTHIERS  5 : 17

 

Zo is iedere christen als een zaad nog in de aarde zodat na een bepaalde tijd openbaar zal worden of hij behoort tot de oude schepping of tot de nieuwe schepping.

Een nieuwe schepping begint bij de mens.

Nieuwe mensen worden vandaag al geschapen voor de komende nieuwe schepping.

Het begint bij een veranderen van denken, naar het denken van God.     God geeft Zijn Geest aan de mens die de woorden van God gelooft. Een waterdoop verandert de mens niet. Het dopen is een gevolg en een eerste stap van gehoorzaamheid.

 

 

 

WAT IS ER BIJ DE NIEUWE MENS ANDERS?

 

clip_image006

 

A.       EEN WAKKER GESCHUD GEWETEN.

 

 

Romeinen 12 : 2

Er komt een dieper bewustwording van wat God wil met U persoonlijk.

Er is een levende relatie ontstaan tussen u en Jezus. Het gevolg is scherp onderscheid leren maken tussen goed en kwaad. Vandaag noemt men het kwade goed en het goede kwaad! Ongerechtigheid regeert!

 

Efeze 4: 21 – 24

Christenen zijn de toekomstige nieuwe mensen, helemaal anders. De “oude mens “ is onderworpen aan het moraal verderf, en staat onder invloed van misleidende geesten. Christenen staan onder invloed van Gods Geest.

 

HEBREEEN 4: 12 – 13

 

De Bijbel is levendig, het spreekt tot de harten van de mensen. Het is krachtig wil zeggen, je kunt het toetsen aan de waarheid van het leven, het heeft steeds gelijk. De wetenschap loopt de Bijbel ver achterna.

Het is Krachtig, het houdt gezag in. Iemand die de Bijbel begint te lezen zal zijn geweten aanspreken, en begrijpen al de dingen die hij deed , welke God niet wilde !

 

Het is scherper dan een zwaard.

Het kan heel scherp en duidelijk onderscheid maken tussen goed en kwaad, dat leeft in de gedachten van de mensen. Het is duidelijker dan het geweten van de mens.

Het geweten is te onderdrukken, en behoort tot het zieleleven van de mens; vruchten van gewetenloze mensen, barbaren, zijn schering en inslag vandaag.

Het geweten is dus beïnvloedbaar, en niet 100 % betrouwbaar.

Het geweten is sterk afhankelijk van onze Bijbelkennis.

 

B. BEWUST ZIJN VAN HET ZOONSCHAP. ROM.8:15-16

 

Ieder kind van God is zich welbewust dat hij een aangenomen kind van God is.

In vers 1 staat dat er geen veroordeling is voor hen die “in” Christus zijn.

Dit is een uitspraak van onze goddelijke rechter.

Wij komen niet meer voor als beschaamde zondaars bij de vader, maar als

zijn zonen. Toch blijven wij denken dat wij zondaars zijn,

door ons falen. Doch God kijkt vanuit zijn hemel helemaal anders naar ons!  Ook de goddeloze kijkt en verwijt de wedergeboren christen, niet beter te zijn dan anderen, hij kan geen onderscheid maken, hij is daartoe niet in staat. Alle mensen zijn zondaars, maar je hebt er twee soorten: behouden en verloren zondaars!

 

ALS VOORBEELD:

 

Wij gaan tien minuten stil zijn, en aan alles denken wat u wilt, uitgenomen zult gij niet denken aan  “ WITTE OLIFANTEN “ !

Probeer maar , u zult vaststellen, dat dit niet gemakkelijk is, en dat u toch de blijvende neiging zult hebben te denken aan de witte olifanten!

Zo is het ook dat wij blijven denken zondaars te zijn in de ogen van God. God ziet ons toch voortaan als zijn kinderen!

Wij zijn wel kinderen die ons voorbereiden om naar huis te gaan, als de verloren zoon.

 

 Niet ieder die tot mij zegt:

 HERE, HERE, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, MAAR DIE DOET DE WIL MIJNS VADERS, DIE IN DE HEMELEN IS. Matth.7:21

 

  Bij mensen die bekeerd zijn, komen er zichtbare veranderingen.

Niet iedereen die “beweert” christen te zijn komt in de hemel !  Er zijn de nodige beslissingen die in het leven moeten worden genomen, die het leven van iemand veranderen.

Jonge kristenen moeten beslissingen nemen om naar de samenkomsten te gaan. ( Hebr. 10:25-26).

Zij kennen een echt verlangen, het is geen belangstelling alleen, het is een zaak en een verlangen van het hart.

 

Mattheus 7 : 13

 

Het begint bij de enge poort, dan een smalle weg ten leven.

Een christenleven is vreugdevol, maar het kent zijn lijden, het moet beslissingen nemen.

 

GEEN TWIJFELS MEER!

 

Iedereen die gelooft dat Jezus de gegeven redder is, dat Hij het zoenoffer is geweest voor onze zonden, die is uit God geboren.

Wie dit verwerpt, maakt God tot een leugenaar, hem wacht de hel.

Liefde is Gods geboden bewaren, en houden van mensen, die ook dat doen. Zo is die liefde zichtbaar in de gemeente onder allen die trouw zijn. (1 Joh.)

 

15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij

om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen

de Geest van het zoonschap, door welke wij

roepen: Abba, Vader. 16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen

Gods zijn. 17 Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen:

erfgenamen van God, en medeerfgenamen van

Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is

dat om ook te delen in zijn verheerlijking.Rom.8

 

 

LUISTERT GOD NAAR U?

LUISTERT GOD NAAR U?

 

clip_image002

Wanneer wij nadenken over het bidden, dan denken wij aan de tijd waar velen voor het eerst hierover hoorden. De meerderheid in ons land leerde op de katholieke scholen voor het eerst bidden. Men leerde allerlei voorgeschreven gebeden welke wij nergens in de Bijbel terugvinden, met uitzondering van het “Onze Vader” door Jezus als voorbeeld gegeven. God zoekt aanbidders in geest en waarheid! (Joh.4:23)

clip_image004clip_image006

Er werd veel repetitief gebeden, soms nog met de “Paternoster” in de hand, en niet meer nadenkend. Met een aanbidden van Maria, wat niet christelijk is. Bidden kan geknield of met opgeheven handen. Bidden met gevouwen of anders, is ontstaan, daar men de afgoden diende te aanbidden, in dezelfde houding, zoals de beelden werden gemaakt. Jezus, gaf zijn discipelen tips om te bidden:

6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.Matth.6

 

De mensen hielden ervan ten tijde van Jezus om openlijk in de tempel of synagoge te bidden. Sommigen maakten er een show van, met langdurige gebeden. Hij leert hier ook te bidden, privé, thuis, uw Vader ziet het toch. Herhalend bidden was een heidens aanroepen tot de afgoden zoals de Baalpriesters.

clip_image008

26 Toen namen zij de stier die hij hun gaf, bereidden

hem, riepen van de morgen tot de middag de naam van de Baal aan en zeiden: Baal, antwoord

ons! maar er kwam geen geluid en niemand gaf antwoord. Daarbij hinkten zij om het altaar dat zij gemaakt hadden.1 Kon.18

 

De Baalpriesters baden op die wijze van ’s morgens vroeg tot de middag, daarna zagen ze dat er geen verhoor kwam, en begonnen ritueel te dansen rond hun altaar. Ze kregen geen verhoring. Verloren tijd, een voorbeeld van onverhoorde gebeden, en een verkeerde godsdienst. Elia kreeg meteen een heel duidelijke verhoring.

 

GEBEDEN KUNNEN GOD LATEN VERANDEREN VAN GEDACHTEN

 

7 En de Here zeide: Ik zal de mensen, die Ik geschapen

heb, van de aardbodem uitroeien, de mensen

zowel als het vee en het kruipend gedierte en het

gevogelte des hemels, want het berouwt Mij, dat

Ik hen gemaakt heb.Gen.6

 

Hier lezen wij dat God een besluit had genomen om alle leven van de aarde weg te nemen. De boosheid van de mensen werd te groot, precies als vandaag! Doch in vers 8 lezen wij al dat God plots was veranderd van gedachten, en Noach niet onder zijn toorn zou brengen.

clip_image010

Verandert dan God zo snel van gedachten? Kent God dan spijt en berouw over gemaakte fouten?(6) Kan God zondigen? NEEN! Waarom veranderde God van gedachten? God luistert naar mensen die bidden! Wij lezen hier niet dat Noach had gebeden.

Toch was er een gelovige man  die had gebeden en gesmeekt, en zijn gebed werd verhoord!

Henoch (84:5,6) bad: En nu God, Heer, en grote Koning, smeek en vraag ik U mijn gebed te willen verhoren om een nageslacht op aarde te laten en niet uit te roeien al het vlees van de mens en maken dat de aarde leeg wordt nagelaten, zodat het voor eeuwig teloor gaat”

God werd beïnvloed door dit nederig gebed van de profeet welke leefde voor Gods oordeel, de zondvloed, over de wereld kwam. Henoch kwam niet in het oordeel van de zondvloed, maar werd behouden, en stierf niet! Henoch kan best een beeld zijn van de Bijbelgetrouwe gemeente, welke plots zal worden opgenomen. Mensen als Henoch zullen opstaan ten leven, en komen niet in het laatste oordeel!

22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Metuselach verwekt had, driehonderd jaar, en hij

verwekte zonen en dochteren. 23 Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd

vijfenzestig jaar. 24 En Henoch wandelde met God, en hij was niet

meer, want God had hem opgenomen.Gen.5

ONVERHOORDE GEBEDEN

3 (Of,) gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen. 4 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt daadwerkelijk een vijand van God.

 

Je leeft met een hemels verlangen of met een werelds verlangen in je hart. (Matth.6,19,20) Enkel wedergeboren christenen hebben nog een hoopvolle toekomst.

19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en

roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken

en stelen;20 maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch

mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar

geen dieven inbreken of stelen. 21 Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

 

Beiden samen, gaat niet. (Matth.6:24). Hier is sprake over een levenspatroon, rijk willen worden met vergankelijke rijkdom of rijk worden met onvergankelijke rijkdom. De apostel wijst erop dat bidden om wereldse welvaart, niet is naar de wil van God. Nog nooit zijn zoveel christenen afgevallen, dan in tijden van welvaart. Sommige christenen hebben geen verlangen meer naar de wederkomst van de Here, terwijl de Geest vandaag bidt:

20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig.

Amen, kom, Here Jezus! Een betere vertaling: Ik kom plots!(Openbar.22)

Waarom kwijnt het verlangen langzaam weg, en komt er spot en afkeuring door sommige kerkleiders over de wederkomst in plaats van gebed?

EEN KLEIN BIJBELS BEKERINGSGEBED!

25 Mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij levend naar

uw woord. Psalm 119

 

Zich bekeren is een veranderen van levenswijze. Van uit de natuur is de mens materialistisch, want hij komt voort uit materie.(Gen.3,19).

En zal terugkeren naar het stof. De psalmist bidt hier om verandering. Door de vloek sterft de mens. Doch zijn geest komt uit God. Het is begrijpelijk dat een mens ook verkeerde verlangens kent, want ze komen voort uit zijn aardse natuur. Die aardse verlangens weerspiegelen zich soms in onze gebeden, en God kan dit soort gebeden niet verhoren.

Waarom niet? God heeft een nieuw plan met de mens, de psalmist had dit begrepen, hij bad om verandering, want hij had begrepen dat zijn leven geen hoop meer had, hij zou terugkeren naar het stof. Dit vers is een bekeringsgebed, om niet verder onder die vloek te leven, ook niet na de dood.

Zo is iemand die gelovig bad om vergeving, en Gods Geest ontving, een nieuwe schepping. (Rom.8:19,20/ 2 Cor.5:17). Hij heeft nu twee naturen in hem. Een tijdelijke in zijn sterfelijk lichaam en een eeuwige, vandaar de opstanding, en de komende opname. Omwille van zijn oude natuur, kan hij zich nog bezondigen, daarom bidt hij telkens om vergeving. (Luk.11:4) Zo bad hij dan: maak mij levend! Zo komt een Bijbelgetrouw christen langzaam los van het materiele, en richt zich op het beloofde en geestelijke, te wonen bij God. Ook God verlangt om bij de mens te wonen.(Ps.140:14,Joh.14:2)

Een belofte van Jezus!

7 “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven?Matth.7

Het valt op dat er hier tot driemaal toe werd aangewezen te volharden, namelijk “vragen ”“zoeken” en “kloppen”. Het niet bidden lijkt dan wel zonde. Inderdaad, niet bidden kan zonde zijn. Ook de profeet Samuel dacht zo:

 

2 Want de Here zal zijn volk niet verstoten, om der wille van zijn grote naam. De Here heeft immers verkozen u tot zijn volk te maken. 23 Wat mij betreft, het zij verre van mij, dat ik tegen de Here zou zondigen door op te houden voor u te bidden; ik zal u de goede en rechte weg leren.1 Sam.12

 

Het gebed begint met een aanbidding, dankbetuiging, een belijden van zonde, (Ps.66,18) dan bidden wij voor onze noden en de noden van anderen. Ook de tollenaar, ging niet vooraan in de tempel om te bidden, maar bad en vroeg nederig om vergeving, en ging gerechtvaardigd naar huis. Hij werd verhoord, hij twijfelde niet dat zijn zonden waren vergeven! Wij bidden in de naam van Jezus, gericht aan onze Hemelse Vader.

Bij het bidden kunnen wij “zoeken”. Naar wat? Hier begrijpen wij een duidelijk zoeken naar Zijn wil in onze gebeden. (1 Joh.5,14)

 

21 Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God,

22 en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.1 Joh.3

 

Gods wil is een eenvoudige voorwaarde, dat wij Hem gehoor geven aan wat Hij van ons verlangt. Hij gaf ons raad en wetten om de mens te helpen gelukkig te leven. Die wetten zijn de Bijbelse richtlijnen. Jezus, schafte ze niet af, hij vervulde ze. God is genadig, maar schafte Zijn wet en raad niet af. Ieder gebed dat niet is in overeenstemming is met de Bijbel, is zuivere afgoderij.

9 Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens

gebed zelfs is een gruwel.Spr.28

R.G.

ROEPT OP JEZUS!

ROEPT OP JEZUS !

clip_image002

 

Vandaag willen wij stilstaan bij de zegeningen van een Bijbelse gebedsleven. In de wereld bidden vele religieuze mensen, van allerlei godsdiensten, maar krijgen geen antwoord, worden teleurgesteld of ontmoedigd. Men wil niet meer geloven in een God. Ze ontvangen geen zegen. Begrijpelijk er is maar één God, je gaat toch ook niet naar de garage om bloembollen te kopen !

Toch kunnen wij vaststellen dat de ongelovige in doodsangsten gaat roepen op « God », denk maar aan de ernstige vliegtuigenproblemen tijdens een vlucht.

 

Wij willen even zien in Gods woord, wat wij terugvinden over het aanroepen van de Here door zijn aangenomen kinderen. Waarom aanroepen mensen God ? Wanneer roepen ze naar God ?  Stelt God voorwaarden aan het gebed ?  Heeft God iets beloofd aan mensen die Hem aanroepen ? Wij gaan ons oor eens te luisteren leggen bij onze levende God JHWH zelf.

 

Wat betekent nu het “aanroepen” ?

 

Wij denken snel aan bidden, maar het Hebreeuwse woord dat gebruikt wordt wil feiltelijk zeggen of vertaald worden als :” iemand lastig vallen”.

Iemand lastig vallen , is  zijn nood uitdrukken en een oplossing zoeken. Dat wil God, Hij is geen mens.

 

Gen. 4:26  En ook aan Set werd een zoon geboren, en hij noemde hem Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. 

 

Set ? De derde zoon van Adam, wiens naam “plaatsvervanger” (voor Abel) betekent en wiens nakomelingen, de Sethieten zijn, en stonden tegenover de verworpen Kaïnieten. (Lucas 3:38  Den zoon van Enos, den zoon van Seth, den zoon van Adam, den zoon van God.) De stamboom van Jezus.)

 

 

Hier vinden wij de mens die voor het eerst begint met gebed.

 

Enos, betekent: “de zwakke mens”; Want in tegenstelling tot de overmoedige Kaïnieten  vervulden zij het gevoel van menselijke onmacht en nietigheid, en dit

gevoel dreef hem tot de dienst en hulp van God. Toen de afval van God in Kaïn’s geslacht hoe langer hoe meer openbaar werd, begon men, in het geslacht van Seth, de naam des Heeren  bij openlijke samenkomsten te aanroepen. Zij aanriepen met opgeheven handen, niet met gevouwen handen, veel vroeger bad men met de houding zoals hun afgodsbeelden werden afgebeeld.

 

Hier vinden wij de strijd met Abel en Kain terug. De eerste godsdienstoorlog, Abel de gelovige en Kain de schijngelovige, de kerkganger.

Wij kunnen vaststellen dat er het meest wordt gebeden wanneer de mens zich onmachtig begint te voelen, en wij geen uitweg meer hebben. Zo ontstonden de amuletten ter bescherming! Op zulke ogenblikken voelen wij ons het meest afhankelijk van de Heere, en dit verliep zo de ganse wereldgeschiedenis door.

 

Handelingen 9:21  En zij ontzetten zich allen, die het hoorden, en zeiden: Is deze niet degene, die te Jeruzalem verstoorde, wie dezen Naam aanriepen, die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelve gebonden zou brengen tot de overpriesters?

 

Paulus was in feite een bekeerde Kain !

 

1 Cor.1:2  Aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is, den geheiligden in Christus Jezus, den geroepenen heiligen, met allen, die den Naam van onzen Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onzen Heere;

 

Wij stellen vast dat de eerste christenen werden genoemd als mensen die de naam van Jezus aanriepen. Ze waren gekenmerkt door wat het volk opmerkte. Het bidden en hun vertrouwen stellen op die Jezus. Wie zich wil vergelijken met de eerste christenen dient te beginnen met het bekeringsgebed. Dit is een aanroepen van Jezus om vergeving, en geloven in zijn genade, wat ook uw zonden waren, enkel uw ongeloof wordt niet vergeven.

 

WAAROM MOETEN WIJ GOD OF JEZUS AANROEPEN ?

 

Ps. 105:1 Looft den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken.

 

God vraagt het ons !  Als God het vraagt daar heeft hij zeker wel een reden voor, wij vermoeden dat het nodig zal zijn. God vraagt geen dingen die nutteloos zouden zijn. Wij moeten weten dat het niet mag afhangen van onze eigen zin, of wij Hem aanroepen,(bidden) Hem loven prijzen. Waar zouden wij het recht halen , om neen te zeggen tegen God, onze schepper. God is onze Vader, dan mag Hij toch wel iets vragen aan ons ? Of wie zijn wij wel ? Wij zijn geschapen om Hem te loven en alles te doen tot Zijn eer.

 

Klaagliederen 3:57  Koph. Gij hebt U genaderd ten dage, als ik U aanriep;

Gij hebt gezegd: Vrees niet!

 

God laat zijn aanwezigheid merken.

Hier is er sprake , als iemand God aanroept hij Gods nabijheid ervaart. Als God zegt vrees niet, dan wil dat zeggen : Vertrouw op Mij alles komt in orde !

God is niet als  politiekers : veel beloven en weinig geven, dat doet de zotten in vreugde leven ! God stelt niemand teleur die naar Hem gaat.

 

Ps. 17:6  Ik roep U aan, omdat Gij mij verhoort;

o God! neig Uw oor tot mij; hoor mijn rede.

 

Hier vinden wij de grote reden waarom een mens God moet aanroepen. Wij hebben een God die antwoord geeft, een God die leeft, een God die laat gebeuren wat wij vragen, andere godsdiensten kennen dit niet, of ervaren de werking van hun vader,  de satan, welke zich verschuilt achter allerlei afgoden.

Al wie God aanroept staat niet te spreken tegen de muur. Dit is de sterkte van ons gebed, wij moeten daarom ons gebed ook opvolgen. Wanneer wij geen antwoord krijgen, kan dat zijn omdat wij in zonde leven, of niet in waarheid, of naar eigen begeerten, bidden.Of wij zoeken in eigen kracht de oplossing te vinden.

 

WANNEER ROEPEN WIJ AAN ?

 

 

Ps. 88:9  Mijn oog kwijnt van ellende; dagelijks roep ik U aan,

o Here, ik breid mijn handen naar U uit.

clip_image004

 

Hier vinden wij dat dagelijks aanroepen niet uitzonderlijk is. Wie niet dagelijks bid zal wel vlug afzwakken, maar de Here kent daarvoor wel oplossingen, wanneer zijn kinderen denken Hem niet nodig te hebben om gelukkig te leven.

Wij als Gods kinderen moeten meer en meer begrijpen dat wij zo afhankelijk van Hem zijn. Vanuit beproevingen komen de beste ervaringen.

 

Denk maar hoe kinderen afhankelijk zijn van hun ouders, voor alles en nog wat hebben zijn vader of moeder nodig. Ook de gehuwde zusters moeten afhankelijk zijn van hun man, daarom dragen de zusters normaal lang haar of een hoofdbedekking als teken van hun afhankelijkheid.(Gr.Kata)

 

Ps. 86:7  Als ik geen uitweg meer zie, dan roep ik u, want u geeft antwoord.

GNB

Ps. 18:6  Toen het mij bang te moede was, riep ik de Here aan, tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep tot Hem drong door in zijn oren.

 

Hier lezen wij dat wij aanroepen in benauwdheden en angsten. Als wij het niet meer zien zitten. Dit is heel normaal ! Wanneer wij mensen horen spreken die depresief zijn dan is beste antwoord: Roep de Here aan ! Zoekt Hem en Zijn wil.

Wij moeten de mensen leren hoe ze moeten bidden, maar eerst moeten zij de Here leren kennen, anders is het bidden ademen in de lucht !

Het bekeringdsgebed uit het hart,is het eerste wat God zal zegenen !

 

VOORWAARDEN OM HEM TE AANROEPEN.

 

Ø  De wedergeboorte en geloof

Romeinen 10:14  Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker?

Psalmen 145:18  De Here is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.

 

 

De eerste voorwaarde is heel normaal, de mens moet Hem persoonlijk leren kennen. Hier is er een aanduiding dat wij de mensen moeten spreken over onze Heiland, Jezus.

Het hart van de mensen moet worden aangesproken.

Wij kunnen geen omeletten maken zonder eiren te breken. De Bijbel is een zwaard, het kan kwetsen, maar het kent de olie van de Geest om te helen ! Kerkgangers zijn er al veel te veel.

 

clip_image005

 

Zefanja 3:9  Dan zal ik de volken andere lippen geven en een zuivere taal laten spreken; mij alleen zullen zij allen aanroepen, mij zullen zij eensgezind vereren.

 

Het aanroepen moet eerlijk uit het hart komen, werkelijk gemeend zijn. Geen schone schijn,  “mij alleen” wijst duidelijk dat er maar een weg is tot God Jezus.God is heilig, uniek er is er maar één !

Er is slechts een naam gegeven !

Filippensen 2:9  Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken,

 

 

BELOFTEN VOOR WIE HEM AANROEPEN

 

Joël 2:32  En het zal geschieden, dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Here gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de Here zal roepen.

Romeinen 10:13  want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

 

Biblespace Vlaanderen

2014

 

 

 

BIDDEN OM GENEZING

BIDDEN OM GENEZING

 

clip_image002

 

Het bidden om genezing is wel een bijzonder onderwerp. Wie bidt om genezing, laat al blijken dat iemand in de eerste plaats op Jezus Christus zijn vertrouwen gaat stellen. De klassieke geneeskunde kende een enorme vooruitgang, toch blijven de ongeneeslijke ziekten bestaan en komen er nieuwe ziekten bij als bv: Aids enz.

Hoe je bidt is wel heel belangrijk, de discipelen vroegen Jezus om hen te leren bidden.

 

Algemene Bijbelse gebedsprincipes:

 

Mt 6:5  En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon

 

Het gebed van deze farizeeërs, was meer gericht om op te vallen tegenover de mensen dan op God. Op de hoeken der pleinen was er steeds volk. In de synagoge. Naar een kerkgebouw of kapel lopen om te bidden is helemaal niet wat Jezus leerde! Jezus wijst dit aan als een slecht voorbeeld. Wij zien dus dat de ingesteldheid voor het bidden geestelijk gezond moet zijn, om verhoring te krijgen. Men moet persoonlijk bidden bij elke gelegenheid ( Efeze 6:18) met hart en ziel, geen show! (Jer.29:13).

 

Mt 6:7  En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

 

Met een omhaal van woorden betekent, het herhalen van bepaalde gebeden. Vele “Onze Vaders” na elkaar heeft geen enkele zin. Ook in andere godsdiensten vindt men het herhalen van bepaalde voorgeschreven gebeden terug. Ook hier komt er geen verhoring zegt God.

 

Mr 11:25  En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeven.

 

Wanneer men in ruzie leeft met iemand, dan kan dat zorgen voor een gebedsverhindering. God wil luisteren en kracht aan uw gebed geven, indien men rekening houdt met Gods voorwaarden als deze. Het zijn eenvoudige gebedsregels. Wie zijn zonden niet wil belijden, kan geen gebedsverhoring verwachten.

 

Ro 8:26  En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

 

Ons bidden zal ook zijn in overeenstemming met het Woord van God, de Bijbel. Bidden kan en moet men leren, en God helpt ons via de H.Geest, die meebidt! God leeft mee met u, kent uw problemen, uw verdriet, uw verlangens. God weet best wat wij nodig hebben, om gelukkig en blij te zijn. Een mens kan soms denken: had ik nu veel geld, dan zou ik gelukkig zijn, mijn problemen kunnen oplossen. Ook ons denken is onvolmaakt en nog onder invloed van de zondeval. Het ontvangen van de H.Geest is dus zeker noodzakelijk ( bij bekering) om Zijn hulp te ervaren.

 

Wie zich kan verblijden, verheugen en tevreden kan zijn in zijn omstandigheden?

God zegt : Ps 37:4  verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.

Zich verlustigen in de Here, betekent dat men met hart en ziel wil geloven en luisteren naar God en telkens probeert om te doen wat God wil. Niet ons handelen kan perfect zijn, maar ons streven moet 100% zijn.

Eerst moet men weten wat God wil! Maar vandaag is dat niet zo. Israël als voorbeeld:

 

Hos 4:6  Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

 

Bidden om genezing

 

Ik heb een stil vermoeden dat er door gelovigen veel gebeden word om genezing van ziekte of kwaal. Schijngelovigen zoeken allerlei bedevaartsplaatsen of kwakzalvers op om genezing te vinden zoals bij de vijver van Siloam. Ze weten niet dat deze dingen onchristelijk zijn, en de mens wegtrekken van God, meer nog, onder een vloek en een binding kunnen brengen. Boete doen, heiligen dienen, of dergelijke om genezing te verkrijgen is ook uit den boze en gevaarlijk.

 

Ook christenen kunnen verkeerd bidden, door bepaalde Bijbelteksten niet goed of verkeerd te begrijpen.

Men leest in de profeet Jesaja volgende profetie:

 

3  Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. 4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.

5  Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Jesaja 53

 

Gods volk heeft deze tekst nooit goed begrepen, want voor hen, was die beschreven man waarover hier door Jesaja werd geprofeteerd Jezus!  Die man zou een veracht man worden in de ogen van de joden. Doch Hij zou genezing brengen, om aan te tonen dat Hij de Messias was. Wie in Hem gaat geloven zal genezen hier, maar zeker bij de opname of opstanding. Wie niet hier geneest dient niet te lopen met schuldgevoelens, omdat hij denkt geen voldoende geloof te hebben. De belofte blijft!

 

Welke is de vervulling van deze profetie?

 

Jezus droeg de zondestraf aan het kruis, de straf die wij hadden verdiend. Hij droeg de gevolgen van alle zonden, ziekte en alle verdriet. Jezus was gezond toen Hij werd gekruisigd. Jezus gaf zijn leven als schuldoffer voor onze zonden. Zijn striemen of Zijn geselingswonden zouden uiteindelijk genezing voor de gelovige mensheid worden.

Bij het bidden wordt deze tekst gebruikt alsof iedereen die gelooft gezond moet worden en geen verdriet mag hebben!

Dit staat er niet!

Deze genezing “door Zijn striemen” spreekt van een geestelijk vernieuwd worden. Indien het lichamelijk zou zijn, dan zouden alle mensen die tot geloof in Jezus kwamen, allemaal compleet zijn genezen! Iedereen zou christen willen worden! Neen, dit is het niet. Wij moeten teleurstellingen kunnen voorkomen. Velen van hen die niet genezen werden, hebben verdriet, omdat er wordt gezegd dat hun geloof niet in orde zou zijn!

 

Helaas, is niet iedereen genezen bij zijn wedergeboorte. Jezus, toonde veelvuldig aan Zijn volk, voor Hij stierf, dat Hij macht had over leven, ziekte en dood! Zo blijven wij ook als Bijbelgelovigen nog steeds blootgesteld aan ziekte en dood! Doch komt er een dag, dat wij bij Hem zullen zijn met een verheerlijkt lichaam en eeuwig leven! Dit zal de complete vervulling zijn van deze profetie. Jezus deed wonderen opdat men Hem als Messias zou aannemen.

 

GENEZEN DOOR GEBED EN ZALVING.

 

14  Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.

15  En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.

16  Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.Jac.5

 

1Co 12:28  En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing,

 

Deze twee Bijbelteksten spreken klaar en duidelijk over gebedsgenezing met of zonder zalving. Het zalven beperkt zich tot de oudsten van een gemeente.

Het roepen van de oudste(n) wijst erop dat de ziekte heel ernstig of ongeneeslijk is. Het zalven in de naam des Heren heeft niets te maken met het zalven van de doden door de Rooms Katholieke kerk, welke opnieuw een Babelse achtergrond heeft.

Het belijden van zonden lijkt wel een noodzaak. Indien iemand in ruzie leeft met een ander, kan dit ook soms een oorzaak zijn dat er geen genezing optreed. Een ziekte kan ook psychosomatisch veroorzaakt zijn. Opgekropte woede en haat kunnen ziekten veroorzaken.

Het zielenleven van een mens kan door demonen worden aangevallen met het gevolg dat een mens depressief of agressief kan worden.

 

Het gebed van een “rechtvaardige”. Dit gaat over een wedergeboren en Bijbelgetrouwe christen. Een genezing die tot stand komt door verhoring is altijd een complete genezing.

God doet geen half werk.

 

De apostel Jacobus schrijft deze tekst tussen vele andere richtlijnen. Bijzonder moeten wij letten op de context. Daar verwijst Jacobus naar de profeet Elia! Het volk bekeerde zich niet van hun afgoden, God tuchtigde het volk lichamelijk, Elia bad en het regende niet meer. Dus geen zegen! Later bekeerde het volk zich, en Elia bad om regen en het regende, dan kwam wel Gods zegen over het volk.  Genezing kwam slechts na bekering!

 

 

 

 

HET WONDER VAN EEN BELOFTE AAN GOD

 

 

HET WONDER VAN EEN BELOFTE AAN GOD

 

 

clip_image002

 

Hoe wonderlijk kan de kracht van een belofte aan de levende God wel zijn. In de Bijbel vinden wij voorbeelden, die ons verstand echt kunnen laten stilstaan. God luistert wel naar mensen die hun vertrouwen op Hem willen stellen. God is niet bezig met mensen die geen tijd hebben of willen maken voor Hem. God is niet doof of blind, God slaapt niet, maar God is en wil bezig zijn, met die mensen, die Hem echt zoeken. De profeet Jesaja riep destijds het volk op om God persoonlijk te vinden:

Jes 55:6 Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.

In de Bijbel staan mensen die dit hebben ervaren, en ook vandaag zijn er nog tal van mensen die wonderlijke belevenissen in hun leven hebben ervaren.

God zelf gaf de mensen de spelregels aangaande het beloven van een gelofte aan Hem. Er zijn natuurlijk ook waardeloze geloften, zoals bv. Ik zal niet meer roken! Zeer belangrijk voor hen die God op een bijzondere wijze willen benaderen en van Hem een wonderlijk handelen willen zien. Lees.Num.30.

HANNA DEED EEN GELOFTE

1 Sam.1 10 En bitter bedroefd bad zij tot de Here en weende

zeer. 11 Toen deed zij een gelofte en zeide: Here der heerscharen,

indien Gij werkelijk naar de ellende uwer

dienstmaagd omziet en mij gedenkt en uw dienstmaagd

niet vergeet, maar aan uw dienstmaagd

een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die

voor zijn gehele leven de Here geven en geen

scheermes zal op zijn hoofd komen.

12 Toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht des

Heren, lette Eli op haar mond;

13 En omdat Hanna bij zichzelf sprak en slechts haar

lippen zich bewogen, maar haar stem niet te

horen was, dacht Eli, dat zij dronken was.

14 En Eli zeide tot haar: Hoelang zult gij u als een

beschonkene gedragen? Zorg, dat gij uw roes

kwijtraakt. 15 Doch Hanna antwoordde: Neen, mijn heer, ik ben

een diepbedroefde vrouw; wijn noch bedwelmende

drank heb ik gedronken, maar ik heb mijn hart

uitgestort voor het aangezicht des Heren.

16 Houd uw dienstmaagd niet voor een nietswaardige;

want door grote zorg en smart gekweld heb ik

zo lang gesproken. 17 En Eli antwoordde: Ga heen in vrede, en de God

van Israel zal u geven, wat gij van Hem gebeden hebt.

clip_image004Hanna was een bedroefde vrouw, welke geen kinderen kon krijgen, ze werd er nog om bespot ook. Ook vandaag zijn er nog tal van vrouwen waarvan God de moederschoot heeft toegesloten. Voor velen een verlangen om toch maar kinderen te kunnen krijgen. Hoewel de wetenschap vergevorderd is, blijven er nog velen kinderloos en ervaren niet het geluk om zelf moeder te kunnen worden. Hanna was ook zo’n geval. De naam Hanna betekent genade of bevallige, en zij werd toch de moeder van de grote profeet Samuel.

Wat was haar gelofte aan God?

In die tijd kon men bij zulke gevallen, menselijk gesproken ook helemaal niets aan zo’n situatie veranderen. Zo moeten wij begrijpen, dat ook vandaag nog allerlei situaties zich kunnen voordoen, waarbij de mens machteloos staat, tenzij God ingrijpt.

Ook Jezus wees zijn discipelen erop dat er maar één middel was: vertrouwen op God zoals de Bijbel leert. ( Geen nutteloze, rituele of kerkelijke voorgeschreven gebeden)

Mt 17:20 Hij zeide tot hen: Vanwege uw kleingeloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn.

De berg staat hier symbool voor een enorm groot probleem. Jezus leerde dat geloof bergen kan verzetten. God is een God van wonderen, wie in Hem niet wil geloven moet dan ook geen wonderen verwachten. Mozes stond ook machteloos voor de zee, toen de farao hem zou vermoorden, maar God greep in!

God was haar laatste hoop!

Hanna geloofde in wonderen, en God was haar genadig. Zij beloofde haar kind na bepaalde tijd aan Gods dienst af te staan, als ze toch maar een zoontje mocht baren!

Hanna was bitter bedroefd, depressief en weende. Wat maakte ze dagelijks al niet mee in dit samenwonen met haar man Elkana, en met die tweede vrouw Peninna. Deze Peninna had wel veel kinderen. Vandaag zijn er veel mensen met verdriet omwille van een probleem waarbij je machteloos staat.

Wij lezen dan : 6 Haar mededingster echter tergde haar voortdurend om haar tot drift te prikkelen, omdat de HERE haar moederschoot toegesloten had.

Hanna werd voortdurend gekwetst, omwille van haar onvruchtbaarheid. We mogen werkelijk zeggen dat Hanna het niet meer zag zitten! Hoevelen zitten niet in hetzelfde schuitje als Hanna?

Haar man Elkana wilde haar troosten met liefdevolle woorden: 8 En haar man Elkana zeide tot haar: Hanna, waarom weent gij en waarom eet gij niet? Waarom zijt gij zo verdrietig gestemd? Ben ik u niet meer waard dan tien zonen?

De liefdevolle en troostende woorden van Elkana hielpen niet. Hulpverlening met woorden en veel gesprekken tonen aan dat dit ook niet altijd doeltreffend is.

Die toestand bracht haar in de tempel in de stilte bij God, en zij bad met hart en ziel, vol vertrouwen als God het wilde kwam er een oplossing.

Pre 7:3 Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gelaat is het met het hart goed gesteld.

Hopeloze toestanden doen de mens gezonder denken.

De gelofte die ze deed, gaf haar buitengewone kracht, nieuwe hoop, en andere gedachten, goede gedachten door te vertrouwen op God. Deze gedachten hadden een diepgrondige weerslag op haar lichaam. ( Ik verwijs naar de vorige Bijbelstudie)

Na haar gelovig gebed, sprak God tot haar door de tempelpriester Eli:

17 En Eli antwoordde: Ga heen in vrede, en de God van Israel zal u geven, wat gij van Hem gebeden hebt. 18 Daarop zeide zij: Uw dienstmaagd moge uw gunst verwerven. Toen ging de vrouw haars weegs, zij at weer en haar gelaat toonde geen droefheid meer.

Haar gezondheid verandert onbegrijpelijk snel, ze verlaat met volle moed de tempel en ze krijgt opnieuw honger! Haar depressie verdwijnt op een uiterst korte tijd. Wat leerzaam is dit niet ook voor ons, wanneer wij ons laten overweldigen door zorgen en angsten voor de toekomst en vele andere dingen.

Het is best begrijpelijk dat ons land zo vele depressieve mensen telt, men zoekt God niet meer, en wil het allemaal zelf oplossen in overmoed! De resultaten spreken voor zichzelf.

God dacht aan Hanna! Hij wil ook denken aan u!

19 De volgende morgen stonden zij vroeg op en bogen zich neer voor het aangezicht des HEREN; daarop keerden zij terug naar hun huis te Rama. Toen Elkana gemeenschap had met zijn vrouw Hanna, dacht de HERE aan haar,

God dacht aan haar, wanneer ze seks had met haar man. Het was haar belofte! Nu hoopte ze op haar God. Zoveel menselijke liefde was reeds in dit gezin bedreven, maar het bracht geen nieuw leven, het bracht groot verdriet en telkens een teleurstelling voor Hanna. Doch wanneer God aan de mens denkt, die Hem zocht met hart en ziel, daar ontstaat een nieuw en vreugdevol leven. Hanna mocht Gods zegen ervaren van haar gelofte. Samuel werd geboren, wat een nooit geziene vreugde zal dit zijn geweest voor deze vrouw Hanna.

Hanna zong: 1 Daarna zong Hanna een loflied voor de HERE: “Wat heeft de HERE mij blij gemaakt! Wat een kracht heeft Hij mij gegeven! Nu kan ik vrijuit tegen mijn vijanden spreken, want de HERE heeft mij verlost. Wat een vreugde!

God laat zich ook vandaag nog steeds vinden, wie zou nalaten Hem te zoeken, terwijl deze wereld oordeelsrijp is geworden. Terwijl onze wereld een zondvloed kent van problemen en hopeloosheid.

Hoeveel verdriet moet er nog komen eer de zondige mens God zal zoeken?

Zijn geloften nog wel voor onze tijd?

Wij moeten beseffen dat God niet aan tijd is gebonden, Hij is eeuwig en Hij verandert niet, Hij is niet als zijn geschapen mens! Inderdaad,een gelofte is als een krachtig gebed, en dit is er ook nog voor vandaag. Een gelofte is ook als een soort van opoffering. Wij moeten niet vrezen een gelofte te doen, maar we moeten ze wel zeker nakomen. Gods beloften blijven, en God blijft Zijn beloften getrouw.

Ps 105:3 Beroemt u in zijn heilige naam; het hart van wie de HERE zoeken, verheuge zich.

BIDDEN OUDERWETS?

clip_image001

clip_image003

 

Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen. Joh.14:14

Joh 16:23 En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam.

Met dit Bijbelvers lijkt bidden wel heel eenvoudig en goed te begrijpen. Het Hebreeuwse woord voor bidden of aanroepen betekent  “iemand lastig vallen”. Er zijn mensen die niemand willen lastig vallen en alles ook zelf willen oplossen. Je valt ook slechts iemand lastig voor hulp of iets, maar dan iemand die je vertrouwt, zo is het ook met het bidden.

Wie op God niet vertrouwt, gaat ook niet bidden, of moet het geleerd worden, de discipelen vroegen er ook naar.

Toch is het eenvoudiger te spreken met God, dan te gaan om te spreken met een aardse koning of de president van je land! Daar kom je zomaar niet binnen. God echter heeft geen agenda en heeft alle tijd voor je! God luistert, als u ook wil luisteren naar Hem!

Jezus, leerde ons te spreken “in zijn naam” tot de levende God, nu onze Vader geworden, na onze geestelijke wedergeboorte. Dat is zeer belangrijk. Het gebed is geen magische formule!

Het geheim van grote gebedskracht van de eerste christenen, lag in het feit dat ze de “Naam van Jezus Christus” gebruikten en in die naam werkelijk geloofden.

Je kunt niet bidden in de naam van Jezus, zonder te weten wat Hij wil en leert. Om te weten wat Hij wil, heb je de Bijbel nodig, en geloven van wat er staat!

Waarom werd er precies gebeden in die naam? Wel, God wilde het!

8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.

9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, Fil.2

In deze wereld bidden er vele mensen, elk tot hun god, maar velen tevergeefs. Ook mensen die zich christenen noemen, bidden soms tevergeefs, als ze niet bidden zoals Jezus het leerde. Bidden tot Maria en andere “heiligen” is verloren moeite en tijd, het is verkeerd bidden, Maria is dood! Het repetitief (omhaal van woorden) bidden is niet doeltreffend, zegt Jezus. Jezus heeft nooit een “Paternoster” of voorgeschreven gebeden gebruikt!

Mt 6:7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

In mijn naam….Wat betekent dit?

Het is normaal dat men niet in zijn eigen naam gaat bidden tot God. Dit zou bidden zijn naar onze eigen wil, om onze eigen wereldse begeerten en verlangens te ontvangen.

Mt 6:8 Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet,

wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

Ook Jezus bad eens gedreven door menselijke angsten, voor Zijn lijdensweg begon. Toch vinden wij in zijn bidden, dat Hij zijn wil ondergeschikt maakte aan Gods wil, en het lijden aannam om Gods doel te vervullen.

En Hij ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. Matth.26:39

14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. 15 En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden. 1 Joh.5

Het is de wil van God, dat een mens Hem leert kennen. Als je nadert tot God, dan zal God tot u naderen. Dat naderen kan luisteren of lezen in de Bijbel betekenen.

De eerste gedachte die bij ons moet opkomen voor wij gaan bidden, is te weten wat wil God? Meestal is dat andersom.

Wij willen altijd een oplossing voor onze problemen. God kent onze problemen, maar onze problemen kunnen precies iets zijn, dat ons gezicht en onze gedachten laat keren tot Hem die van ons houdt.

Bidden om te worden genezen is een normaal gebed. God geneest niet altijd direct, en kan wachten. Hij heeft daarmede een bedoeling. Paulus genas ook niet van zijn ziekte en genas zoveel anderen in Jezus naam!

Bewuste zonde kan een oorzaak zijn. Wanneer wij bewust niet willen strijden tegen een bepaalde zonde in ons leven. Bv. Wie lui is, moeten leren werken!

Als men bidt, en ons geweten veroordeelt ons, dan kan er geen gebedsverhoring komen. Gebedsverhoring is geen toeval!

Nadat wij hebben gebeden, zien wij uit wat God doet?

19 Voorwaar, God heeft gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed.(NBG)

18 Was ik mij kwaad bewust in mijn hart, Dan had de Heer mij niet verhoord:Psalm 66 ( Can. Vertaling)

WAT SCHUILT ER ACHTER DIE NAAM VAN JEZUS?

Hulp

Ps 124:8 Onze hulp is in de naam des HEREN, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Spr 18:10 De naam des HEREN is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.

Wanneer wij vandaag zien waar de mensen hun eerste hulp, bescherming en vertrouwen zoeken in nood, dan zien wij dat de mens eerst zijn vertrouwen stelt op zijn vermogen, dan in een kostelijke medische wereld, op een mens die men gaat vertrouwen, of roepen op hun afgoden of klampen zich vast bij allerlei hulporganisaties.

Hun Schepper komt misschien op de laatste plaats.

Een christen zingt : Ps 121:2 Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Iets doen uit liefde tot Jezus

Mr 9:41 Want wie u een beker water te drinken geeft, in de naam van Christus, omdat gij discipelen van Hem zijt, voorwaar, Ik zeg u, dat hem zijn loon voorzeker niet zal ontgaan.

Het minste wat wij ook doen voor een ander, uit wederliefde tot Jezus, zal beloond worden. Alles wat wij doen, uit zelfbehagen zal niet beloond worden. Het fundament moet Christus zijn. (1 Cor.3:10)

Mensen die geen rekening houden met God, doen ook nog iets voor een ander mens, maar met een ander fundament of bedoeling.

Behouden of verloren zijn schuilt achter de naam Jezus!

Joh 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Joel 2:32 En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen.

Allen die christen zijn geworden onder het Joodse volk zullen behouden worden en ontkomen.

Hnd 2:21 En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.

Na het sterven van een mens, komt er het oordeel. Je behoort bij de gelovigen of de ongelovigen. Een gelovige bij God is enkel iemand die geloofde in de naam van Jezus Christus, die geloofde in de Bijbel. Iemand met een gebedsleven, die tijd maakte om te bidden in de naam van Jezus.

Heb 9:27 En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel,

Wonderen

Hnd 3:6 Maar Petrus zeide: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazireeër: Wandel!

Deze apostelen hadden macht gekregen te handelen in de naam van Jezus. Het gebruiken van deze naam kwam door hun vertrouwen daarin.

Petrus was een eenvoudige visser, die in Jezus geloofde, met volmacht van Jezus, maar geen paus!

Bevrijding.

Hnd 16:18 En dit deed zij vele dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zeide: Ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur.

Achter de naam van Jezus schuilt zeer grote kracht en macht over het kwade.

Doch voor wie Christus niet persoonlijk kent is dit een enorm groot gevaar die naam te gebruiken. Hand.19:14 De zonen van Scevas.

Al onze activiteiten

Col 3:17 En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!

Zalving tot genezing

Jak 5:14 Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.

Eeuwig leven

1Jo 5:13 Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Ps 113:3 Vanwaar de zon opgaat tot waar zij ondergaat, zij de naam des HEREN geloofd.

Deze wereld zal nog een metamorfose meemaken, want alle aardbewoners zullen geloven in de naam van Jezus! Daarom barst straks de strijd los, die de wereld nog nooit heeft meegemaakt.

HET WONDER VAN HANNA

clip_image002

 

clip_image003

Hoeveel gebeurt het niet dat men iemand iets geeft, een geschenk of iemand helpt, en dat men nog geen blijk van krijgt. Wij leven in een tijd dat alles wel heel normaal lijkt en de opvoeding van kinderen is vandaag een bijzaak. God is onze Schepper, en iedere dag die wij leven en beleven is dank zij Hem. Het lijkt normaal en niemand denkt eraan. Maar diezelfde God kent ons en kijkt iedere dag naar ons, ook ‘ s nachts als wij slapen. Hij kent ook onze noden en wat op ons hart ligt, onze kommer en zorg en angsten, maar ook naar onze blijdschap. Zo lezen wij in de Bijbel ook over iemand die een verlangen had, maar het verlangen was menselijk gezien niet mogelijk.

Het gevolg was dat deze vrouw dagelijks daarmede bezig was en depressief werd en niet meer at. Deze vrouw wilde kinderen en kon er geen krijgen. Deze vrouw had maar een hoop: haar God. Haar God was wel de enige levende God De God van Israël, waartegen de ganse wereld zich vandaag keert. Ze bad en iemand bevestigde dat haar gebed zou verhoord worden.

Haar gebed werd verhoord en ze kreeg wat ze had verlangd op wonderlijke wijze.

De vrouw waarover sprake, is de moeder van de grote profeet Samuel, Hanna. Het is heel belangrijk te lezen en te bedenken wat ze zegt in haar dankgebed.

Ps 37:4 verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.

 

Zich verlustigen in de Here betekent gewoon, altijd en voor alles je vertrouwen te stellen op Hem. Je moet je als het ware toevertrouwen aan Hem. Je verdriet en je vreugde delen met Hem.

 

1 Sam.2: 10-10 Het danklied van Hanna.

Vers 1

De grote wens van haar hart is in vervulling gegaan. Hanna loopt over van geluk en ze weet heel zeker vanwaar dat komt, en ze looft en prijst haar God. Ze heeft een enorme ervaring opgedaan. Wat niet kon, gebeurt toch ze is moeder geworden in een tijd waar de medische wetenschap nog nergens stond, en ook vandaag daar nog grote moeite mee heeft om zwanger te worden op normale wijze.

Ze dankt God met hart en ziel en grote blijdschap.

Wij kunnen ons vragen stellen:

 

Wanneer heb ik zoiets meegemaakt?

Welke waren mijn omstandigheden?

Welke zijn de wensen van mijn hart?

Wil ik ook zoiets eens meemaken?

Waar klop ik aan in uiterste nood? Klop ik aan het juiste adres?

Is die God van Hanna ook mijn God? Is Jezus mijn God?

Ben ik bereid een gelofte te doen?

“mijn hoorn is verhoogd in de Here”

Een hoorn in de bijbel is een beeld van macht en kracht. Wij zagen dat Hanna eerst depressief was, moedeloos, machteloos en hopeloos.

Ze was niet opgewassen tegenover haar levenslot en niet tegen de omstandigheden die ze te dragen had door haar gesloten moederschoot. De bijvrouw Peninna tergde en vernederde haar ( 1 Sam.1:6).

Nu is ze anders, ze heeft ervaren dat ze toch Iemand heeft gevonden die almachtig is.

Haar verhoord gebed maakte haar blij, sterk en moedig en het genas haar depressiviteit. Haar zoon werd een grote profeet.

Ze heeft Gods kracht ervaren, ze heeft Zijn hulp ervaren en anderen die met haar lachten moeten nu zwijgen.

 

Zoiets is gegeven als een voorbeeld.

Zovele mensen hebben problemen waar tegenover ze machteloos staan, hen verdrietig en ziek kunnen maken enz.

Waarom laat God deze dingen toe? Wel, het kunnen wegen zijn die leiden tot bij Hem.

God wil dat de mensen opnieuw willen luisteren naar Hem!

God wil dat mensen gelukkig zijn.

God wil dat mensen ook eens tijd maken voor Hem en Hem vinden in hun leven. Jes 55:6 Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.

(2) Niemand is als u. Dat betekent God is heilig. Ze vergelijkt God met een rots.

Een rots staat vast en wankelt niet .

Mt 7:24 Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.

Het bouwen van een huis, is een beeld van zijn leven. Maar waarop men zijn leven bouwt is belangrijk. Als men slechts leeft om rijk en welstellend te worden, dan bouwt men op zand. Bij een overstroming van beproeving valt het huis ineen. Zo stort het leven van mensen soms in elkaar bij het verlies van hun geld of hun droom. Ook Job werd beproefd, en verloor alles. Toch hield hij stand door zijn geloof, en later kreeg hij alles dubbel terug! Hij had een rotsvast geloof.

De Here is alwetend.

(3) Hanna heeft begrepen dat God van haar probleem wist, al voor ze bad.

Er kunnen dingen zijn die ons zorgen kunnen baren, en die dingen weet God.

Hij kijkt hoe we daarop reageren en handelen.

De wetenschapper is beperkt, en doet onderzoek, hij spreekt hoogmoedig door zijn kennis.

Christenen wisten duizend jaar vroeger dat de aarde rond was, door enkel te geloven wat God zegt in de bijbel!HANNA 2

(7) De Here maakt arm en rijk.

Alles ligt in de handen van God. Een mens moet niet roemen en hoogmoedig worden

Want alles ligt in Gods handen.

Rijk zijn is geen garantie om gelukkig te zijn.

De bijbel leert ons twee soorten van rijkdom, wereldse en hemelse!

Maar slechts de hemelse zal blijven.

De 8:17 Zeg dan niet bij uzelf: mijn kracht en de sterkte mijner hand heeft mij dit vermogen verworven.

Spr 10:22 De zegen des HEREN, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.

 

(9) Wij moeten Hem danken, want Hij bewaart ons voor verkeerde stappen in ons leven.

Hij spreekt van gunstgenoten. God bewaart ons om verkeerde beslissingen te nemen doordat wij luisteren naar Hem. De goddelozen komen om in duisternis, dit is door onwetendheid en geen kennis van God.

(10) Wie de Bijbel geen gelijk wil geven, zal uiteindelijk sterven. God heeft veel geduld, maar er komt een einde aan. Wanneer een mens de waarheid niet wil aannemen of niet wil gehoorzamen

Nadat hij het heeft gehoord, dan gaat het bergaf met die mens.

BIDDEN VERLEDEN TIJD?

clip_image001

 

 

clip_image002

 

 

Wanneer men over bidden spreekt in ons landje, dan denkt de meerderheid meestal aan de aangeleerde gebeden zoals traditiegetrouw het “Onze Vader, Wees gegroet, en akten van dit of dat”. Doch wanneer men naar God zelf luistert, kan men zijn oor te luisteren leggen naar wat Jezus werkelijk leerde, en dat is zeer tot zegen voor wie dan bidden wil!

Bidden is iets, wat raar maar waar, de ongelovige doet, als het vliegtuig waarin hij zit dreigt neer te storten! Dan roept hij spontaan op God, en niet op Darwin!!

Vooraleer de eerste christenen, “christenen” werden genoemd, sprak men over: mensen die Jezus Christus aanriepen!

Onze wereld waarin wij leven, wordt gekenmerkt door allerlei onrechtvaardigheid en criminaliteit die duidelijk de overhand krijgt in onze samenleving. En wat kan een mens die radeloos en machteloos is dan doen?………………….Roepen op Jezus !

Lucas 18:1-8

1 En Hij zeide ook een gelijkenis tot hen om te leren, dat men altijd moet bidden en niet moe worden, 2 zeggende: Er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde en geen mens ontzag. 3 En er was een zekere weduwe in die stad, die kwam tot hem zeggende: Verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. 4 En hij wilde een tijd lang niet; maar daarna dacht hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie,5 nochtans, omdat deze weduwe mij zoveel moeite maakt, zal ik haar recht verschaffen, opdat zij ten laatste niet kome en mij op het gezicht sla. 6 Toen zeide de Heer: Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. 7 En zou dan God ook geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, en zal Hij te langzaam voor hen zijn? 8 Ik zeg u: Hij zal hun schielijk recht doen. Doch wanneer de Mensen Zoon komen zal, zal Hij ook het geloof vinden op de aarde?

Jezus geeft ons de raad om ons gebedsleven actief te houden, en niet te vlug onze gebedsstrijd op te geven. Tussen de regels leert Hij ons hier geduld te hebben, en uit te zien wat God doet en wil doen voor u!

Ps 39:7 En nu, wat verwacht ik, Here? Mijn hoop, die is op U.

Kort gezegd geloven wij dat mensen met veel Bijbels geloof, ook mensen zijn van veel gebed, en gebedsverhoringen. Soms wordt ons onrecht aangedaan, en dan hebben wij de neiging om het recht zelf in handen te nemen. Soms denkt men: Waarom laat God het toe? Die specifieke vraag komt voort uit een mens die God niet kent. Maar er is een oplossing: Roep op Jezus!

Ps 7:11 God is een rechtvaardig Rechter en een God, die te allen dage toornt.

Doch hier lezen wij over een weduwe, een symbolisch beeld van de “zwakke” of “arme” in de maatschappij, die haar recht wilde opeisen via een goddeloze rechter.

Ze had wellicht een probleem met een rijke man.

Doch een tijdlang luisterde hij niet naar haar verzuchtingen of aanklachten. Hij was precies doof voor de sociaal zwakken!

Die tijd kunnen wij ook wel eens vergelijken met de wereldgeschiedenis, waar aan de onrechtvaardigheid geen einde lijkt te komen. Toch komt er verandering in de komende jaren, want Jezus komt regeren in Jeruzalem over de ganse wereld.

Jes. 33:22 Want de HERE, onze Rechter, de HERE, onze Wetgever, de HERE, onze Koning, Hij zal ons verlossen.

Mt 5:6 Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden.

Het lijkt of haar bedelen, bidden, of het vragen van de weduwe niet werd gehoord. Dit wijst erop dat er een vorm van tegenstand kwam om gerechtigheid te laten geschieden. Deze ongelovige en gewetenloze rechter had een bepaalde wereldse macht, die hij gebruikte naar zijn eigen zondige wensen.

Jezus leert dat die rechter, door het blijven aandringen van deze volhardende weduwe, hij toch op andere gedachten kwam, en haar eindelijk gaf wat haar recht was! God luistert mee! De discipelen die dit hoorden, konden begrijpen dat men, bij het bidden moet geloven en geduld hebben, en wij steeds afhankelijk moeten blijven van Gods wil. Onze ingesteldheid in het bidden, moet deze zijn zoals Jezus het leerde in het Onze Vader: “Uw wil geschiede” “Ons dagelijks brood voor morgen”…(grondtekst)

Jes 55:8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des HEREN.

Wanneer de mens een probleem heeft, dan heeft God ook daar een goede bedoeling mee, maar wij begrijpen Hem niet altijd. God wordt veel niet begrepen omdat Hij niet tot voldoende kan spreken! Hij wil spreken tot u, wanneer u voldoende de Bijbel leest! God heeft het behoud van de mens op het oog. God staat nog steeds boven de wil van een mens.

PAULUS

De grote apostel Paulus deed tekenen, wonderen, genezingen door werking van de Geest enz., Doch zelf had hij ook een probleem, en wat deed God?

8 Driemaal heb ik de Here hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten.

9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.2 Cor.12

Wij vinden dat Paulus driemaal bad voor zijn (oog)probleem. Was hij dan ongelovig? Helemaal niet! God gaf geen oplossing, maar Paulus had wel begrepen, dat God een bedoeling daarmede had. God leerde hem de kracht van God te ervaren, om dit naast zich neer te leggen.

Dit gedeelte kan men opnemen als een contrast en toch bleef Paulus een voorbeeld voor de gemeenten, en vele anderen werden door Paulus ook genezen!

Paulus zelf genas niet, maar het leerde Paulus om Gods wil te aanvaarden, en waarom God zijn situatie zo liet. Wij moeten ook Gods wil kunnen aanvaarden, en weten dat God het allerbeste met ons wil. 11 De HERE kent de gedachten der mensen: ijdelheid zijn zij.12 Welzalig de man die Gij kastijdt, HERE, die Gij onderwijst uit uw wet,13 om hem rust te verlenen van de dagen des onheils, terwijl voor de goddeloze de kuil gegraven wordt. Psalm 94

JEZUS

clip_image004

Ook Jezus aanvaarde de wil van zijn Vader:

39 En Hij ging een weinig voort, en viel op zijn aangezicht neer, en bad, zeggende: Mijn Vader, is het mogelijk, laat deze kelk van Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. Mat.26

Jezus maakte ook duidelijk, dat God niet is, als die onrechtvaardige rechter, en bijzonder voor zijn kinderen, die blijven bidden. Maar God verhoord de gebeden spoedig, en een verhoord gebed naar zijn wil, gaat soms vrij snel in uitwerking.

Een bijzondere opmerking maakte Jezus, bijzonder voor de christenen van de eindtijd, de tijd wanneer Hij zou terugkeren.

Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?

Wij moeten weten dat bidden voorwaarden kent, namelijk vertrouwen dat God luistert en zijn beloften nakomt. Jezus bedoelde “het geloof” in Hem enkel zoals de Bijbel leert!

Jak 1:6 Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.

Jezus waarschuwde in verband met het bidden in de eindtijd, onze dagen. In onze dagen gaat men meer en meer vertrouwen op zichzelf, op de wetenschap, ook al is het soms hopeloos!

Er is duidelijk een verband tussen bidden en geloof. Bidden in Geest en waarheid. God blijft toch nog steeds een God van wonderen, voor wie gelooft!

Bepaalde zaken gaan ons voorbij, omdat wij niet bidden! Dingen waar God zelf wel een oplossing wilde geven.

De profeet Jesaja riep tot alle mensen in nood het volgende:

Jes 55:7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.

VANWAAR ZAL MIJN HULP KOMEN

 

 

clip_image001

clip_image003

PSALM 121

Ik geloof niet dat er ooit een mens heeft geleefd, die nooit hulp nodig heeft gehad in zijn leven. Wij kunnen soms in moeilijke omstandigheden terechtkomen, door iets wat zich voordoet. Mensen kunnen met hun gezondheid in de problemen komen, financieel aan de grond geraken of verdriet en zielennood kennen. Vele mensen op aarde leven in oorlogssituaties een hel als in Syrië momenteel enz.

Waar en bij wie kan een mens naartoe om hulp te krijgen?

Psalm 121. Iedere Jood ging driemaal per jaar op bedevaart naar Jeruzalem. Bijzonder had men de tempelberg in het oog en keek uit naar deze berg bij het naderen van Jeruzalem. Als wij zingen: “Ik zal opgaan naar Gods huis”, dan moeten wij iets verwachten. Vandaag zoeken de joden om te mogen bidden op de tempelberg, en dit is belangrijk voor de toekomst van Israël! Wat verwachten wij, wanneer wij opgaan naar een samenkomst? Zegen! Gods hulp kan een grote zgen zijn! Dat staat in Psalm 24.

Psalm 24 3 Wie zal klimmen op den berg des HEEREN, en wie zal staan in de plaats Zijner heiligheid? 4 Die rein van handen, en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid, en die niet bedrieglijk zweert; 5 Die zal den zegen ontvangen van den HEERE, en gerechtigheid van den God zijns heils.

Wij zijn hier samengekomen om zegen te ontvangen van de Heer. Van wat is deze zegen afhankelijk? Dat staat in vers 4. !

“ Ik hef mijn ogen op naar de bergen”.

Vanwaar zal mijn hulp komen? Ps.121

De bergen staan er al iets groots en machtigs en herinneren de christen en de jood aan de schepping en aan de Schepper. Zou de Schepper ook zijn Helper zijn?

Op deze wereld zijn er vele mensen die roepen op God, maar velen roepen tevergeefs, omdat ze roepen op een verkeerde God. Een god die men zelf maakte.

De satan maakt vele valse goden. Mensen in nood roepen op Boeddha anderen op Maria als moeder Gods, anderen op Allah, of allerlei heiligen enz, valse hulp!

Ps 146:5 Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op den HEERE, zijn God is;

Er zit ook een profetische achtergrond in deze woorden. Israël en alle christenen zullen in de toekomst in grotere nood terechtkomen, want alle landen zullen zich keren tegen Joden en Bijbelgetrouwe christenen. Let maar op de vijandige godsdiensten met het zwaard.

Joden die niet geloven in het Nieuwe testament, zullen daar ook geen rekening mee houden. Zij die in Jezus geloven zullen doen wat Hij heeft geprofeteerd dezen zullen hun leven sparen :

Matth;24: 15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) 16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;

17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen;

18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen.

Het gevolg daarvan zal zijn dat er vele joden dit niet geloven en zullen omkomen, Ze weigerden Jezus aan te nemen als hun Verlosser! Ze wilden niet luisteren.

Niet willen luisteren is niet willen geloven en hun eigen zin doen zal fataal zijn. Ieder mens die niet wil geloven in de naam van Jezus is een verloren ziel. (Hier staan de bergen voor de Westbank.)

20 En er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen, die zich bekeren van de overtreding in Jakob, spreekt de HEERE. Jesaja 59

Gods volk zal roepen om hun Messias, maar zullen eerst verleid worden door de antichrist, die zich als Messias zal voordoen en een schijnvrede zal brengen.

Jammer dat ze Jezus niet wilden herkennen, maar dat doen vele heidenen ook, daarom is Israël voor ons een voorbeeld. De Verlosser is Jezus, die komt plots voor hen die zich bekeren!

Vanwaar zal mijn hulp komen?

Wie in nood is zal bidden zowel de jood als de christen. Naar de tempelberg wil men opgaan om te bidden en een tempel te bouwen is de hedendaagse wind die waait in Israël. Ook Jezus ging op naar de bergen om te bidden.

Lu 6:12 En het geschiedde in die dagen, dat Hij uitging naar den berg, om te bidden, en Hij bleef den nacht over in het gebed tot God.

Vandaar zal uiteindelijk ook de Verlosser komen voor Israël. De Christenen kijken ook naar de hemel, want wij verwachten de wederkomst van Jezus, onze levende hoop. Christenen leven vanuit een nieuw verbond en kijken op naar het nieuwe Jeruzalem.

22 Neen, gij zijt gekomen tot den berg Sion en de stad van den levenden God, het hemels Jeruzalem, en de tienduizenden engelen,

23 de feestverzameling en gemeente der eerstgeborenen, die in den hemel staan opgeschreven, tot God, den rechter van allen, en de geesten der volkomen geworden rechtschapenen, 24 tot Jezus, den middelaar van een nieuw verbond en het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. Hebr.12

Vers 3-5 De God van Israël is een beschermer.

God zal Israël niet laten vallen, er zal een overblijfsel worden gered. Het lijkt alsof God slaapt. Tijdens de holocaust dachten de Joden dat God hen vergeten was.

Lu 8:23 En als zij voeren, viel Hij in slaap; en er kwam een storm van wind op het meer, en zij werden vol waters, en waren in nood.

Wij zien dat Israël sinds haar ontstaan voortdurend leeft in een strijd met zijn buurlanden. Het kent geen echte rust of vrede. Telkens dreigt er onheil of gaat het stormen. Momenteel is opnieuw een opstoot van oorlogsgeweld, en voorbereidingen tot oorlog.

Ook wij kunnen wel eens beproevingen kennen, en we gaan dan bidden, doch het kan ook lijken of God slaapt.

Het kan zijn dat we niet altijd reactie krijgen.

Het kan zijn dat Hij afwacht en kijkt naar ons vertrouwen op Hem.

Het kan zijn dat je zou twijfelen of je wel goed hebt gebeden. Toch zal de Here je vasthouden aan je rechthand.

Als God je vasthoudt wie zou u dan ten val kunnen brengen?

Een teleurstelling zal toch ons geloof niet laten verliezen.

Ro 8:35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?

Maar een iets moeten wij allen goed weten: God sluimert of slaapt niet!

Ps 125:2 Rondom Jeruzalem zijn bergen; alzo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid.

Bergen zijn hier een beeld van bescherming. In de besproken psalm staat er dat God zijn volk zal bewaren voor alle kwaad.

Wij naderen momenteel de vervulling van een profetie uit Ezechiël 39 en ps.83

Daarin lezen wij dat Rusland en vele andere, Arabische landen een aanval zullen plannen en uitvoeren op Israël.

3 Maar Ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan, en Ik zal uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen. 4 Op de bergen Israels zult gij vallen, gij en al uw benden, en de volken, die met u zijn; Ik heb u aan de roofvogelen, aan het gevogelte van allen vleugel, en aan het gedierte des velds ter spijze gegeven. Ezech.39

Wanneer Israel dit zal meemaken zal het wellicht uitroepen:

Vanwaar zal mijn hulp komen?

BIDDEN IS STRIJDEN BLIJVEN BIDDEN IS OVERWINNEN

BIDDEN IS STRIJDEN,

BLIJVEN BIDDEN IS OVERWINNEN!

clip_image002

 

Voor de naam “christenen” was gekend, werden deze mensen ander betiteld. Het waren “zij die de Here aanroepen”.Dit wees erop dat men deze mensen hoorde bidden in de tempel en elders. Zij baden en noemden God, hun Vader, Abba. De Hebreeuwse stam voor het woord aanroepen betekent : “iemand lastig vallen”.

Dit geeft ons een betere weergave van wat het bidden kan inhouden.

Wij weten dat de ene mens vlugger iemand zal lastig vallen voor zijn probleem dan anderen. Er zijn mensen die niemand willen lastig vallen, ze proberen het altijd zelf op te lossen. Als men iemand lastig valt, is het iemand die je vertrouwt dat hij u kan helpen. Zo was het voor de eerste christenen heel normaal, dat ze met al hun problemen nu bij God terecht konden, en Hem zelfs Abba, Vader mochten noemen. Zo was dan ook hun gebedsleven een weerspiegeling van hun geloofsleven. De eerste christenen in Jeruzalem werden reeds verdrukt, hun aanroepen werd hun overleven!

Deze morgen nemen wij een voorbeeld uit het O.T.waarbij wij kunnen zien en leren hoe Mozes een ernstig probleem door gebedsstrijd overwint.

Wij lezen Exodus 17 : 8-16.

8 Toen kwam Amalek en streed tegen Israël te Refidim.

9 En Mozes zeide tot Jozua: Kies ons mannen uit, trek uit, strijd tegen Amalek, morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf Gods in mijn hand.

10 Jozua nu deed, zoals Mozes tot hem gezegd had en streed tegen Amalek; maar Mozes, Aaron en Chur hadden de heuveltop bestegen.

11 En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israel de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand.

12 Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten; en Aaron en Chur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang.

13 Zo overwon Jozua Amalek en diens volk door de scherpte des zwaards.

14 En de HERE zeide tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en prent het Jozua in, dat Ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. {}

15 Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: de HERE is mijn banier.

16 En hij zeide: De hand op de troon des HEREN! De HERE heeft een strijd tegen Amalek, van geslacht tot geslacht. {}

Het probleem: Aanval door de Amalekieten.

Dit volk was verwant aan Edom en Israël (evenals de Edomieten waren zij afstammelingen van Esau). Ze waren nomaden en vielen Israël aan ten tijde van de uittocht in de Sinaï-woestijn en verder naar het noorden. Tijdens de periode van de Richteren trokken ze vaak Israël binnen om te plunderen. Vele eeuwen lang waren het bittere vijanden van Israël.

clip_image004Het volk van God had een probleem, namelijk er kwam een vijand opdagen, om hen de weg te versperren. Ze kwamen pas uit Egypte. Egypte is een beeld van de wereld in de bijbel.

Ook wanneer wij de wereld hebben verlaten om Jezus te volgen is er zich een strijd gaan ontwikkelen om (het beloofde land) de hemel binnen te gaan. Hoewel wij de hemel nog niet zien, kennen wij al de geestelijke hemelvreugde in ons leven.

Het Amelek-beeld, kan om het even wat zijn wat een Christen op zijn weg krijgt, doch met de bedoeling dat die christen de weg zou verlaten.

Het beeld van Amelek kan vandaag voor de christenen de “dwalingen en valse leringen” zijn, die weleens zouden kunnen worden opgedrongen vanuit een wereldkerk. Uiteindelijk de vijand van allen die door God worden geleid!

Amelekieten, nakomelingen van Esau, met nog steeds hun wrok tegenover Israel.(Jacob). Het was de onverschillige Esau die zo weinig gaf om de beloften van God, Gods woord. Hij verkocht zijn eerstgeboorterecht voor een bord soep! De nakomelingen waren en zijn mensen die het Woord van God hebben gekend en gehoord, maar voorrang gaven aan het wereldse leven, en zichzelf. Zelfs soep was voor Esau belangrijker dan de bijbel!

Amelekieten van toen, zijn de antichristen van nu!

2 Johannes 1:7 Want er zijn veel dwaalleraren in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in vlees komt. Dat is de dwaalleraar en de Antichrist.

2 Johannes 1:7 Want er zijn vele verleiders uitgegaan in de wereld, die niet Jezus Christus als in het vlees gekomen belijden. Dit is de verleider en de antichrist.

Dat Jezus in het vlees gekomen is, betekent niet dat Hij hier heeft geleefd, maar dat Hij Zijn Geest in de mensen (vlees) laat wonen, de wedergeboren christenen.

De H.Geest is de vervanger van God op aarde, en woont slechts in de aangenomen kinderen Gods!

Die dit niet geloofd is een antichrist!

Amelekieten, cfr. Deut.25:17

17 Gedenk wat Amalek u gedaan heeft op uw tocht, toen gij uit Egypte getrokken waart;

18 hoe hij u onderweg tegenkwam en al de zwakken in uw achterhoede afsneed, terwijl gij vermoeid en uitgeput waart, en hoe hij God niet vreesde.

Wij zien de Amalekieten, als een goddeloos nomadenvolk, strijdend tegen het volk van God. Ze zijn het eerste volk dat Gods volk aanvalt.

Ze vielen de achterhoede van Gods volk aan in de woestijn, dat uitgeput was van gaan, en welke de stap van de marcherende mannen niet meer konden volgen.

Ze doden zwangeren, oude mensen, vermoeide kinderen en de zieken! Ze lijken heel goed op de terroristen van vandaag, die zovele onschuldigen de dood injagen in Israël en de vrienden van Israël.

Dit is ook een beeld van zwakke christenen, die van verre volgen, zij zijn ook de eerste slachtoffers van de antichristelijke aanvallen op de christenen vandaag. Ze nemen de bijbel niet ernstig. Misbruiken de genade.

De toekomst van Amelek:

Num.24

20 Toen hij Amalek zag, hief hij zijn spreuk aan en zeide: Eerste der volken is Amalek, maar zijn einde zal ondergang zijn.

STV

20 Toen hij de Amalekieten zag, zo hief hij zijn spreuk op, en zeide: Amalek is de eersteling der heidenen; maar zijn uiterste is ten verderve!

Toen ze achtervolgd werden door het leger van de Farao, greep God zelf in, en dienden ze geen slag te geven. Nu echter, na hun morren en klagen in de woestijn, hebben ze opnieuw een ernstig probleem, opnieuw komt hun nieuw leven in gevaar.

Les: Wij moeten waakzaam zijn over onze houding tegenover God. Houden wij genoeg rekening met wat God wil. Wij kunnen ons in nesten werken, en dan de schuld aan God proberen te geven. Het gekende: “ God waarom laat Gij dit toe?”

Mozes vertrouwt op God !

Ik ga naar de heuveltop met Gods staf in mijn hand! Mozes had al wat ervaring met God opgedaan, en trekt ten strijde. Mozes had in zijn hand een staf, wij hebben vandaag Gods Woord in onze handen! Gods beloften! Wij moeten Gods woord hoog in de lucht houden, in ere houden. De bijbel is het gezag van God! Zolang wij Gods beloften vertrouwen, zijn wij aan de winnende hand. Mozes opnieuw ten einde raad, heft de handen op tot God, hulpvragende en biddende handen.

Jozua vecht beneden, en Mozes boven! Mozes zag van boven wat er gebeurde.

En zo is het vandaag nog steeds. Wij vechten beneden en Jezus boven!

Romeinen 8:34 wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit.

Wat boven gebeurt is heel belangrijk. Let op Mozes: Wanneer hij zijn hand ophief, waren Israël in overwinning, zijn hand beneden, waren de Amalekieten aan het winnen.

Telkens de kracht in de armen verzwakte bij Mozes, was de vijand opnieuw aan het winnen. Zijn opgeheven handen, zijn een houding welke van “opzien naar God” verbeelden.

De geestelijke strijd en houding zijn bepalend voor de overwinning. Ook mogen wij het uithoudingsvermogen van Mozes niet uit het oog verliezen. Mozes was al 81 jaar.

Wat op het veld gebeurde was ondergeschikt, aan het bidden van Mozes.

Dat werd opgemerkt, en men ondersteunde de armen van Mozes en de overwinning kwam. De hulp die Mozes kreeg bracht de oplossing.

Wij zien als christenen niet altijd voor ogen, wat er bezig is. Wij bidden voor iets, een probleem, doch worden moe als de armen van Mozes.

Zwakte in het gebed, kan pijn doen, verliezen lijden, teleurstelling geven, kan leiden tot opgave, depressie, niet meer zien naar de overwinning… enz. Christenen welke bijna niet meer volharden

Hand.2:41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

42 En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden., verzwakken en lopen aan de staart van de uittocht, de gevaarszone, want daar kwam Amalek.

VOLHARDEN !

Ook Jezus gaf een gelijkenis: Lukas 18

1 Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen.

2 En Hij zeide: Er was in een stad een rechter, die zich om God niet bekommerde en zich aan geen mens stoorde.

3 En er was een weduwe in die stad, die telkens tot hem kwam en zeide: Verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij.

4 En een tijdlang wilde hij niet, maar daarna sprak hij bij zichzelf: Al bekommer ik mij niet om God en al stoor ik mij aan geen mens,

5 (18-#4B) toch zal ik, (18-#5A) omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt, haar recht verschaffen; anders komt zij mij ten slotte nog in het gezicht slaan.

6 En de Here zeide: Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt.

7 Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten?

8 Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?

Wij zagen dat de Farao hen had willen tegenhouden. Dit is een sterke macht, welke mensen ervan wil afhouden zich te bekeren, de wereldliefde te verlaten. Amalek is een macht die Gods volk wilde verstoren en ontmoedigen in de wandel met hun God in de woestijn.

Alles wat ons wil tegenhouden om Jezus te volgen behoort tot Amalek, de duisternis.

Vers 14-15 De gedachtenis.

God zelf laat dit acteren in een boek. Mozes kon schrijven. Doch het moest dienen omwille van Jozua, opdat hij dit gebeuren nooit meer zou vergeten, hoe God hem de overwinning gaf. Ik lees in de bijbel regelmatig, dat God de mens iets geeft opdat hij niet zou vergeten,

Maar gedenken.Ook Jezus stelde het avondmaal in ter nagedachtenis aan Hem.

De Here zegen u, die het hebt gelezen!

WAAROM NOG BIDDEN?

WAAROM NOG BIDDEN?

 

 

clip_image002

Deze vraag is een ernstige vraag welke niet uit de lucht is gegrepen. Deze vraag stelt men, ook soms onder “christenen”.Het lijkt wel voor de ene onmogelijk, de andere denkt: God weet toch alles,

Zijn plan is er, wie brengt God op andere gedachten? Wie in de bijbel leest, ziet er vele gelovige mensen bidden, ze spreken tot God, zelfs Jezus bad, en Zijn discipelen merkten dit goed op. Het leek wel nodig.

Wat is de bedoeling van het gebed? In de Bijbel gaan we even zien, waarvoor vroeger werd gebeden en wat de gevolgen daarvan waren.

Gen.24 : 7-28 Bidden om Gods leiding in ons leven.

Met wie zal ik huwen?

clip_image004

De knecht van Abraham, was gelovig en bad opdat God hem zou leiden, om een goede keuze te kunnen maken die zeker naar de wil van God was. Een bruid voor de zoon van Abraham, Isaac!

Wanneer wij dit verhaal onder ogen brengen in ons hedendaagse leven, dan lijkt zoiets voor velen niet meer realistisch.

Wat merken wij op?

– Deze knecht was een man van gebed.

– Hij wilde niet zijn “eigen gedacht” doen in de keuze. = Het gebedsmotief. Geen vooroordeel!

– Abraham liet het aan zijn knecht over in groot vertrouwen op God

– Isaac zelf gaat niet mee! Vandaag kunnen mensen dit zich niet meer voorstellen!

Wanneer wij een keuze dienen te maken in ons leven, dan moet dit een punt worden van gebed. Wij willen altijd het goede en het beste, doch wij doen dan liefst ons eigen gedacht.

Hoeveel keuzen hebben wij al niet gemaakt in ons leven die verkeerd waren, of die achteraf gezien verkeerd waren of schadelijk waren.

De manier waarop deze man wilde weten of het werkelijk Gods wil was klinkt heel eenvoudig, maar

Het maakte de knecht los van zijn eigen denken.

Vers 14 was geen teken, maar een aanwijzing over het karakter van het aangesproken meisje.

God was werkzaam zowel in de knecht als in het meisje.

Het meisje was nog maagd!

Deze knecht was gewoon te bidden, en had ervaring in het vinden van Gods wil en leiding.

Vers 14 kwam op in de gedachten van de knecht.

Wanneer wij kijken naar onze maatschappij, en letten op de huwelijken, dan zien wij een tegenbeeld, de mens is ver afgeweken om gelukkig te leven in een huwelijksverbond.

Het huwelijk is een instelling van God, men verwerpt het, en de gevolgen blijven niet uit, verborgen tranen…tranen..

Meisjes die nog maagd zijn, en gedienstig, moeilijk te vinden, maar kostbaar!

Wij moeten weten dat de wetteloze zich wil openbaren, en dan zal het nog erger zijn, alles wat met de God van Israël te maken heeft moet verdwijnen, tenzij de komende wereldstaatskerk.

Alle christelijke instellingen zullen via de overheid afgebroken worden. Alles wat tot zegen was verandert vandaag in een vloek! Verandering door politiek of door gebed?

Alle door God ingestelde regels rond het huwelijk worden met de voeten getreden, gemeente die de tuchtregels rond het huwelijk nog toepassen worden schaarser.

Bidden voor de christelijke gezinnen is vandaag meer dan nodig. God haat de echtscheiding.

Jozua 10:12-14 Gebed om overwinning.

clip_image006

In een strijd tegen de Amorieten, bad Jozua vurig tot de Here, en ten aanhoren van het ganse volk om te overwinnen.

Hij bad dat de dag lang genoeg zou duren tot de vijand volledig werd overwonnen.

12 Toen sprak Jozua tot de HERE ten dage, waarop de HERE de Amorieten aan de Israëlieten overleverde, en hij zeide in tegenwoordigheid van Israël: Zon, sta stil te Gibeon en gij, maan, in het dal van Ajjalon! {}

13 En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich op zijn vijand gewroken had. Is dit niet geschreven in het Boek des Oprechten? De zon nu bleef staan midden aan de hemel en haastte zich niet onder te gaan omstreeks een volle dag.

14 Een dag als deze is er noch vroeger, noch later ooit geweest, waarop de HERE zo iemands stem verhoorde, want de HERE streed voor Israel.

Het gebed van Jozua werd hier getoond als een machtig wapen. Bijzonder verhoort God het gebed van Jozua voor de ogen van al het volk. De zon en maan stil laten staan, omwille dat God de overwinning wilde geven aan Zijn volk.

God kan onze gebeden nog steeds verhoren, en ons een overwinning geven in alles wat ons kwaad wil doen. God streed met hagelstenen (vers 11). Dit is de manier waarop God ten strijde trekt. Ook de toekomst zal dit tonen, wanneer God zal strijden voor Israël, ook al zal de hele wereld Israël willen bestrijden.

Het gebed van een christen kan gevaarlijk zijn voor de ongelovigen.

Gebed van berouw. Psalm 51 Koning David

Bidden met berouw is ook een bidden. Dit soort gebed leert ons ootmoedig te zijn. Het leert ons kijken naar onszelf, in plaats van naar een ander.

“Ik heb gezondigd” niemand haalt het graag over de lippen, en toch was dit ons eerste gebed, dat God van ons heeft verhoort.

David zag onze zondige toestand in, waarin wij al geboren zijn.

Dit is precies wat soms zo moeilijk is om mensen daarvan te overtuigen. (v5)

Neem al mijn zonden weg ( v9).

David diende niet meer te worden overtuigd nu dat hij zondig was, zijn hart is een open boek voor God geworden. Voor God kunnen wij niets verbergen, zo kunnen wij bidden in openheid tot de God.

Vers 10

David bidt tot God opdat Hij hem zuiver gedachteleven wil geven, en een vaste geest.

Wanneer wij dit lezen dan begrijpen dat David niet meer wil zondigen, doch het vlees is zwak, maar de geest is sterk.

1 Johannes 3:6 Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.

1 Johannes 5:18 Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem.

Zondigen wij niet meer?

Des te meer een reden om te bidden. Doch wij mogen niet in een kramp leven, want als wij blijven zondigen, kunnen wij depressief gaan worden. Dat wil God niet.

Wij bidden om vergeving. Doch wij moeten weten dat wij een nieuwe schepping zijn, en die schepping zondigt niet meer! Deze schepping leeft in ons door de H.Geest. Onze geest is zwak en behoort tot ons oude leven. Deze oude schepping heeft in ons nog een drang naar zonde.

Zo is het wanneer er strijd is in het leven van een christen, in zijn gedachten, dan zit het goed met hem.

Dit is de goede strijd!

Jona 2 : Bidden over de gevolgen van de zonde.

clip_image008

Jona had een opdracht gekregen van God, om naar Nineve te gaan prediken. Jona ontvluchtte wat hij voor de Here moest doen.

Jona gaf geen gehoor aan Gods vragen. Hij kwam in de grote vis terecht, en was als een godverlatene.(v4)

Wanneer wij ons van de opdracht van de Here niets aantrekken en weigeren of wegvluchten door uitvluchten, dan kan men in een heel benarde positie terechtkomen.

Wij kunnen zondigen en vergeving vragen, maar de gevolgen zijn er. Deze gevolgen kunnen ons verdriet bezorgen en ons hart versmachten (v7)

Versmachten betekende hier : wegzinken in onmacht.

Ook hier is Jona een beeld van Israël, het is aan het wegzinken. Israël luistert nog steeds niet naar Koning Jezus. Slechts op het einde zal het zich bekeren als Jona.

Mattheüs 16:4 Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona. En Hij verliet hen en ging heen.

Jona kon niet meer spreken, maar er staat hij dacht aan de Here. Dit denken aan de Here, was een gebed.

Wij zien dat, wanneer men ziek is en geen kracht meer is om te spreken, toch onze stille gedachten aanneemt als een gebed. Jona weende en dacht.

God kent onze gedachten.

Psalmen 94:11 De HERE kent de gedachten der mensen: ijdelheid zijn zij.

Psalmen 139:2 Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten;

God luisterde naar zijn stil gebed, het kwam in de tempel. Nu komen onze gebeden voor Gods troon in de hemel. Waar wij bidden speelt geen rol.

God kan toch een einde stellen aan de gevolgen van de zonde, wanneer men bidt om vergeving, en God eer en aanbidding wil geven.

God neemt niet alle gevolgen van de zonde weg. Wie aan waaghalzerij doet en een been verliest, hij kan wel tot geloof komen, maar dan moet hij wachten voor herstel tot zijn verheerlijkt lichaam op de dag van de opstanding of opname.

Amen!

GEBEDSVERHORINGEN

clip_image001

 

clip_image003

 

Wij leven vandaag in een tijd van veel verborgen leed verdriet, en zorgen. Ieder mens kent wel zijn eigen levenservaringen die hem emotioneel raken. Wat kan en moet en wil men doen? Dit is een vraag die leeft in de harten van mensen. Als deze dingen te erg gaan worden en een invloed krijgen op het lichaam en gezondheid, dan gaat men naar de arts. Inderdaad men kan machteloos worden en dan zoekt men zijn heil in mensen waarvan men verwacht toch enige hulp te kunnen verwachten, doch helaas!

Men moet weten dat de mens een schepsel is van God. God maakte duidelijk dat de mens niet leeft van brood alleen. Er bestaat ook zoiets als “geestelijk voedsel” en honger daarnaar!

Dit geestelijk voedsel is onderwijs vanuit de Bijbel, Gods woord. Zo heeft God mensen aangewezen om dit te doen. Hier heerst een grote geestelijke hongersnood in ons welvarend landje.

Aan de hand van enkele Bijbelse voorbeelden gaan wij zien met welke persoonlijke problemen de mensen leefden. Toen hadden ze nog niet al die “hedendaagse deskundigen”, doch de mensen verlieten zich meer met een vertrouwen op hun Schepper.

Door dit vertrouwen bekwam men meer dan vandaag door de vele wetenschappelijke kunstgrepen.

HET PERSOONLIJK PROBLEEM VAN HANNA

1 SAMUEL 1: 6-20

Het persoonlijk probleem van Hanna was dat ze onvruchtbaar was. Dit was toen een ernstig probleem, trouwens ook vandaag leven nog veel mensen met ditzelfde probleem. Men levert vele financiële inspanningen om dit probleem op te lossen.

Zoals wij lezen in vers acht weent Hanna en eet ze niet, welke symptomen waren van haar depressiviteit. Toen ze jaarlijks van haar woonplaats Ramataïm naar Silo ging met haar man om te offeren en te bidden en te eten en drinken kwam ze erbij om met haar pijnlijke nood naar God te gaan.

Ze ging de tempel binnen, en bracht onder tranen haar verdriet bij God zelf. Ze bad lang en stil. Ze bedacht daarbij om een belofte te doen. Ze beloofde indien ze zwanger werd, dat indien een zoon, deze de Here zou dienen. Ze beloofde hem af te staan na de zoogtijd. Haar belofte was wel met toestemming van haar man (vlg. de wet num.30:8)

Het gebed werd wonderlijk verhoord. Wat door geen tussenkomst van mensen mogelijk was, kwam toch. Ze werd zwanger en kreeg een kind. Ze noemde hem Samuel, welke betekent: “van God gevraagd”.

Ze werd overgelukkig, haar hoop en haar tranen hadden het hart van God bewogen.

Voor ons en u die dit leest is dit een open deur, want God is nog steeds Dezelfde.

Hij luistert naar mensen die met hun problemen in waar vertrouwen tot hem komen.

clip_image005Het kan wel een lastige beweging zijn om tot God te gaan, voor Hanna was het zes uur wandelen om op de plaats te komen. Voor vele mensen vandaag kost het moeite om te geloven wat God zegt!

Het is ook duidelijk dat dit gebeuren in het leven van Hanna, haar leven heeft bewogen en het klein vertrouwen dat ze had begon te groeien als een zonnebloem. Een zonnebloem richt zich naar de zon, zo moet de mens zich ook richten naar God!

Wanneer God kracht aan het gebed geeft, dan worden bergen van problemen verzet.

 

Besluit:

Ook al hebben wij een persoonlijk probleem, waarbij wij menselijk gesproken machteloos tegenover staan er toch één oplossing mogelijk is: Uw vader in de hemel!

Het gebed doorbreekt de grenzen van het verstand. Een traan over je wang in vertrouwen op God, is krachtiger dan de kracht van een atoombom! Verander van gedachten en ga naar Jezus! Doe als Hanna!

HET PERSOONLIJK PROBLEEM VAN ELISA.

2 Koningen 6:8-23

Het probleem van de profeet Elisa was dat zijn leven in gevaar kwam. Er is niets dat kostbaarder is dan het leven van een mens. Ieder mens zal alles doen wat in zijn macht ligt om zijn eigen leven te redden.

De profeet is omsingeld door de legers van Aram in de stad Dothan. Een bijkomend probleem was dat zijn dienaar in een panische angst terecht komt en radeloos wordt.

Bijzonder is dat de profeet niet angstig is in zijn reactie bij het zien van de omsingeling

door het vijandig leger, doch de angst bij zijn dienaar wegneemt door gebed!

17 Toen bad Elisa: HERE, open toch zijn ogen, opdat hij zie. En de HERE opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa.

Telkens wij in benarde situaties zijn, hebben wij de neiging weinig vertrouwen te hebben. Dit komt omdat wij gaan reageren vanuit een zeer menselijk (zielig) oogpunt.

De profeet reageert hier geestelijk.

Er zijn zoveel dingen die wij niet zien of kunnen waarnemen. De profeet had wel vertrouwen en zag het leger Gods dat hem zou verdedigen.

De knecht zag dit allemaal niet. Daarom bad Elisa opdat God de ogen voor de knecht ook zou openen.

Het is duidelijk dat wanneer wij alles menselijk gaan benaderen, wij begrenst zijn in ons vleselijk denken. Onze emoties nemen de overhand, en dat is negatief. Echter is er een overbrugging mogelijk door een gebed in vertrouwen.

De knecht ziet al Gods legers in het onzichtbare en komt tot algehele rust.

Het lijkt soms of ook wij omsingeld zijn door allerlei problemen zodat wij geen uitkomst meer zien. Alles draait tegen. Velen maken er dan ook een einde aan.

Zij die geloven in Jezus hebben een betere kans, zij kunnen zien op de Onzienbare.

Door Zijn striemen kan Hij ieder genezen van geestelijke blindheid in de allereerste plaats!

(Hebr11 24 Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao’s dochter,

25 maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen, dan tijdelijk van de zonde te genieten; 26 en hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding.

27 Door het geloof heeft hij Egypte verlaten , zonder de toorn des konings te duchten . Want hij bleef standvastig, als ziende de Onzienlijke.)

De blindheid van de knecht is een beeld van geestelijke blindheid en ongeloof.

Door het gebed sloeg Elisa zijn vijanden met blindheid. Zo kunnen wij ervaren dat

Wedergeboren christenen machtig zijn, als ze maar bidden in vertrouwen en naar de wil van God.

HET PROBLEEM VAN NEHEMIA

Nehemia 2 : 1-6

clip_image007Het probleem van de profeet Nehemia is een verborgen verdriet, omwille van de ballingschap van het volk. Nehemia werd koninklijke wijnschenker van koning Artachsasta in Susan. Jeruzalem was een puinhoop.

Ook wij kunnen verdriet hebben omwille van anderen die het niet goed stellen, chronische problemen hebben in hun leven enz.

Wij vinden hier in dit geval, dat de profeet niet direct een gebedsverhoring krijgt. Het was zijn verlangen om Jeruzalem te mogen herbouwen. Daar heeft hij in zijn gebedstijd uitgebreid voor gebeden. Toen hij vier maanden later de kans kreeg om zijn plan uit te werken, schrok hij van die onverwachte kans! En deed gauw een “schietgebedje” !

Het “goede moment” moest komen. God weet best wanneer het voor ons goed zal zijn. Vele malen lopen wij eigenlijk God voor de voeten, door eigen ongeduld.

Geduld speelt ook grote rol bij het gebed. Wanneer wij vandaag zaaien, willen wij altijd dat alles ’s anderdaags al zou zijn opgeschoten.

Geduld is een vrucht van de H.Geest, ongeduld is zonde.

4 En de koning zeide tot mij: Wat is dan uw verzoek? Toen bad ik tot de God des hemels.

5 En ik zeide tot de koning: Dat gij, indien het de koning goeddunkt en indien uw knecht u welgevallig is, mij zendt naar Juda, naar de stad waar de graven mijner vaderen zijn, om haar te herbouwen.

Veel tijd om te bidden was er nu niet meer, het “goede moment” was plots gekomen en de profeet begrijpt het. Wij moeten de goede momenten die God ons geeft kunnen onderscheiden. Wij bidden maar moeten ook waakzaam en oplettend zijn.

De gebedsverhoring kwam prompt :

6 De koning zeide tot mij, terwijl zijn gemalin naast hem zat: Hoelang zal uw reis duren, en wanneer zult gij terugkeren ? En de koning stemde erin toe mij te zenden; en ik gaf hem een bepaalde tijd op.

In de Bijbel vinden wij “een bidden zonder ophouden”.

16 Verblijdt u te allen tijde, 17 bidt zonder ophouden,

18 dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.

( 1 Thess.5:17)

¨ Nehemia had een sterk gebedsleven. Het “schietgebed” is iets dat zeer spontaan op de tong komt te liggen. Hij had een gezond gebedsleven.

¨ Dit gebed werd verhoord op “Gods tijd”

¨ De profeet was voorbereid, maar wist niet wanneer.

¨ God had het hart van de koning voorbereid.

¨ God had een omstandigheid gemaakt, waarin het zou passen, om van de gelegenheid gebruik te maken.

EEN BELOFTE DOEN

clip_image001

 

 

clip_image003

 

Alle volkeren hadden in de oudheid een gebruik om geloften te doen en offers te brengen aan een of andere god die ze dienden. Ze deden dit met een doel, voor een goede afloop van bepaalde zaken of in grote moeilijkheden.

15 Daarna namen zij Jona op en wierpen hem in de zee, en de zee hield op met woeden.

16 En de mannen vreesden de HERE met grote vrees, en zij slachtten de HERE een offer en deden geloften.17 En de HERE beschikte een grote vis om Jona in te slokken; en Jona was in het ingewand van de vis drie dagen en drie nachten. Jona 1

Hier kwamen deze mensen in levensgevaar, ze brachten een dankoffer en geloften! Ze deden dit omdat ze wonderlijk werden gered. Ze deden geloften om nog meer offers te brengen bij hun aankomst. Ze werden behouden uit een zee van grote moeilijkheden die hen het leven konden ontnemen. Onze westhoek kent momenteel het grootste aantal zelfmoorden van Belgie! Toch wil men niet luisteren naar het evangelie! In vele vergaderingen komt het tot veel gekakel over dit onderwerp, maar helaas geen eieren!

Wanneer wij doen als Jona, die geroepen was, en vluchten om van redding te spreken, kan ons ook een beproeving als Jona overkomen!

Onder de christenen vandaag horen wij nog nauwelijks spreken over het doen van een belofte. Een Bijbelse belofte doen aan God. In de Bijbel vinden wij daar prachtige voorbeelden, die ons zouden meer moeten inspireren.

Wat is een belofte of gelofte?

Waarom doet een gelovig mens een gelofte aan God?

Hebben wij eens sinds we christen zijn een belofte gedaan?

Wanneer doen wij een gelofte aan God?

Deze morgen gaan wij even onderzoeken in Gods woord, of een belofte tot zegen zou kunnen leiden.

Wat is een belofte?

Aan de hand van voorbeelden in de bijbel, kunnen wij beter begrijpen wat een gelofte doen betekent. In ieder geval is het een vrijwillig beloven aan God, onze Vader. Iedereen moet heel goed begrijpen en beseffen dat dit een zeer ernstige uitspraak is van de mens tegen God.

In ieder geval is een gelofte een krachtig spreken tot God, en God kan inspelen op een gegeven woord.

Het is in ieder geval geen omkopen van God om iets te bekomen. Een gelofte gaat gepaard met geloof, net als een gebed.

Wanneer God reageert, is dit altijd een grote zegen of een wonder voor de mens! Denk maar aan Hanna die toch werd gezegend met een kind, al kon ze er nooit krijgen door tussenkomst van een mens.

De ernst van de gelofte:

Nu 30:2 Wanneer een man de HERE een gelofte doet of een eed zweert, waardoor hij een verplichting op zich neemt, dan zal hij zijn woord niet schenden; geheel zoals hij het uitgesproken heeft, zal hij doen.

Er staan dus duidelijke richtlijnen wanneer men een gelofte wil doen. ( Num.30:1-16)

Een gelofte doen komt overeen met een verbond, dat men gaat sluiten met God. In een huwelijk, kan ook de vrouw een gelofte doen, maar slechts met toestemming van haar man. Een weduwe of een verstoten vrouw kan dat wel eigenmachtig doen.

Men stelde ook vast dat wanneer het geloven zwakker werd, ook minder beloften werden gedaan. Of wanneer het over, offeren ging, dan bracht men een kreupel dier ipv het beloofde dier. ( Mal. 1:14).

De 23:21 Wanneer gij de HERE, uw God, een gelofte doet, zult gij er niet mee talmen haar in te lossen, want de HERE, uw God, zou ze toch van u eisen en dan zoudt gij u bezondigen.

De 23:22 Maar, wanneer gij u onthoudt van het doen van een gelofte, bezondigt gij u niet.

De 23:23 Wat over uw lippen gegaan is, moet gij stipt volbrengen; gij hebt immers de HERE, uw God, volkomen vrijwillig een gelofte gedaan, die gij hebt uitgesproken met eigen mond.

25 Het is een valstrik voor een mens ondoordacht ‘heilig’ te roepen, en pas na gedane geloften te overwegen. Spreuken 20

JACOB DOET EEN BELOFTE TE BETHEL

Ge 28:20 En Jakob beloofde een gelofte, zeggende: Wanneer God met mij geweest zal zijn, en mij behoed zal hebben op dezen weg, dien ik reize, en mij gegeven zal hebben brood om te eten, en klederen om aan te trekken; 21 en ik behouden tot mijns vaders huis wederkeer, dan zal de HERE mij tot een God zijn.22; En deze steen, die ik tot een opgerichte steen gesteld heb, zal een huis Gods wezen, en van alles wat Gij mij schenken zult, zal ik U stipt de tienden geven.

Jacob vluchtte uit angst voor Esau naar Laban, omwille van de grote ruzie met zijn broer Esau, omwille van zijn gestolen zegen. In die tijd was dit een groot risico dat hij nam. Het kwam erop neer dat hij geen bestaansinkomen had en geen onderdak.

Indien iemand vandaag, hier zijn werk verliest, dan kan hij terecht voor vervangingsinkomen, maar in die tijd bestond dit helemaal niet. De bezorgdheid van Jacob was wel gegrond.

Zo kunnen wij ook in bepaalde moeilijkheden soms terechtkomen en moedeloos worden.

Jacob stelde zijn vertrouwen op God en deed een gelofte!

Ge 31:13 Ik ben die God van Beth–el, alwaar gij het opgerichte teken gezalfd hebt, waar gij Mij een gelofte beloofd hebt; nu, maak u op, vertrek uit dit land, en keer weder in het land uwer maagschap.

Wanneer Jacob terug naar zijn thuis gaat, openbaart God zich aan hem, sterkt hem en herinnert hem aan zijn gedane belofte. Opnieuw staat God aan zijn zijde en sterkt hem.

Ook hier zien wij dat zijn angst voor Esau bij zijn terugkeer er was, maar dat hij sterkte ontving van God zelf. Zo zien wij de uitwerking van een gedane belofte van Jacob aan God. God vergat die belofte niet!

De gelofte van Jefta.

JEFTA

29 ¶ Toen kwam de Geest des HEREN over Jefta; hij trok Gilead en Manasse door, daarna door Mispa in Gilead en van Mispa in Gilead trok hij verder naar de Ammonieten. 30 Toen deed Jefta de HERE een gelofte en zeide: Indien Gij de Ammonieten in mijn macht geeft, 31 dan zal hetgeen mij uit de deur van mijn huis tegemoet komt, wanneer ik behouden van de Ammonieten terugkeer, de HERE toebehoren, en ik zal het ten brandoffer brengen. {} 32 Vervolgens trok Jefta tegen de Ammonieten op om met hen te strijden en de HERE gaf hen in zijn macht. Richt. 11 34 Toen Jefta naar Mispa, naar zijn huis kwam, zie, zijn dochter ging hem tegemoet met tamboerijnen en reidansen. Zij was zijn enig kind; behalve haar had hij zoon noch dochter. {}

35 En zodra hij haar zag, verscheurde hij zijn klederen, en riep uit: Ach, mijn dochter, gij buigt mij diep terneer en gij zijt het, die mij in het ongeluk stort; ik heb tegenover de HERE een woord gesproken en kan niet terug. 36 Maar zij antwoordde hem: Vader, als gij tegenover de HERE een woord gesproken hebt, doe mij dan naar wat gij beloofd hebt, nu de HERE u volledig wraak verschaft heeft over uw vijanden, de Ammonieten.

God waarschuwt heel goed, wanneer wij een gelofte afleggen. ( zie spreuk. Voorafgaand).

Jefta had gedacht aan een dier om te slachten, maar had enkel gezegd: het geen wat uit mijn huis komt! Jefta had de overwinning gekregen, wat hij vroeg.

Een gelofte ontstaat uit het geloof.

32 En wat moet ik nog verder aanvoeren? Immers, de tijd zou mij ontbreken, als ik ging verhalen van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten,33 die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling der belofte verkregen hebben, muilen van leeuwen dichtgesnoerd, Hebr.11

Jefta staat onder de geloofshelden geschreven. Een gelofte wordt uitgesproken in vertrouwen dat God ons bidden zal aanhoren. Jefta ziet zijn enige dochter dansend afkomen om feest te vieren voor de overwinning door haar vader behaald. Jefta zijn gelofte, een groot offer. De dochter gaat in de tempeldienst en huwt niet. De dochter werd niet verbrand zoals sommigen denken, want dat was nooit de wil van God!

Het offer dat Jefta bracht, was zeer kostbaar, zijn eigen dochter.

  • Als wij bereid zijn te offeren, dan is God bereid te luisteren naar onze verzuchtingen al moeten er daarvoor wonderen gebeuren.
  • Zijn wij bereid wat ons het meeste aan ons hart ligt te offeren?
  • Jefta zat in de put, maar hij hield zijn belofte. Doch ook dan mogen wij beroep doen op de beloften die God ons deed in Zijn woord!
  • De dochter was gelovig opgevoed, en aanvaarde de belofte die haar vader had gedaan. Dit bracht duidelijke verzachting van het leed van de koning. God wist dit vooraf, dit betekent Hij zal ons nooit boven vermogen beproeven.

Ervaar de kracht van een Bijbelse gelofte. Doch voor men zoiets doet, moet men overwegen en geloven!

ONZE VADER

clip_image001

 

JEZUS CHRISTUS

ONZE VADER

9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd.10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.11 Geef ons heden ons dagelijks brood.12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen. Mattheus 6

Jezus gaf het “Onze Vader” als antwoord op een vraag van een discipel om hen te leren bidden. Wij mogen dan aannemen dat dit gebed als een goed voorbeeld diende. Jezus gaf zijn discipelen geen “Paternoster”! De vragende discipel had ontdekt dat het gebed, een bron van bijzondere kracht was in het ganse aardse leven van Jezus.

De sterkte van een christen is niet te herkennen aan zijn spieren, maar wel aan zijn gebedsverhoringen. Bidden is een uiting van vertrouwen welke wij op God hebben gesteld. Wij bidden in Jezus naam. Als Jezus amen kan zeggen op uw gebed, is dit een verhoord gebed! Het is een toevlucht naar de ene levende God, de God van Israël. Wij moeten begrijpen wat wij bidden. Vele “Onze Vaders” worden gebeden, maar men begrijpt niet wat men bidt, hoe zal men het dan geloven dat het zal verhoord worden!

Mt 6:7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

Het herhalend bidden van hetzelfde gebed, moet men niet doen, en heeft geen zin leert Jezus.

ONZE VADER ,

Wie mag God zijn Vader noemen?

clip_image004Iedereen? Neen, Petrus zegt slechts iedereen met een christelijke handel en wandel, en die weet en zekerheid heeft dat hij is vrijgekocht door Jezus bloed! Dat Jezus door zijn Geest in ons woont, daarom zijn wij een tempel van de H.Geest.

En, dat gij zonen zijt, God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader.7 Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. Galaten 4

Abba in het Aramees, betekent in feite een intieme band die er is van een kind tot zijn vader. “Onze” staat er om te tonen dat een christen nooit alleen staat. (Ps.103:13). Wie de Geest niet heeft ontvangen, kan niet bidden in Geest en waarheid. Wie de bijbel verwerpt als het woord van God, verwerpt de Zoon van God, Jezus.

Jezus zeide tot hen: Indien God uw Vader was, zoudt gij Mij liefhebben, want Ik ben van God uitgegaan en gekomen; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.43 Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. 44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Joh.8

Omdat gij mij woorden niet kunt verstaan, en niet wil luisteren.

DIE IN DE HEMELEN ZIJT

 

Wanneer wij tot iemand spreken, richten wij ons naar zijn wezen. Ook hier is het duidelijk dat Jezus de richting aantoont, namelijk “boven de aardse natuur, bovennatuurlijk”. Onze Vader is niet aards, maar hemels, geestelijk, en Hij leeft met ons mee! God is daar waar onze toekomstige hemelse woonplaats is.

Joh 14:2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.

Bij God mogen wonen, moet de grootste droom van een mens zijn tijdens zijn leven op aarde. Het is een sterk verlangen, die voor velen werkelijkheid zal worden door te geloven wat staat geschreven. Jezus is nu de enige mens in de hemel.

Wat is er in de hemel, waar God woont?

Mt 19:21 Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, volg Mij.

clip_image008Het toont aan dat er een geestelijke onvergankelijke rijkdom is in de hemel, die we hier kunnen bewerken door onze geloofsdaden, niet te vergelijken met de vergankelijke rijkdom die men op deze aarde kan verkrijgen.

Jak 5:3 uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn.

Lu 12:34 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

De financiële wereldcrisis van onze dagen toont aan dat het “goud en zilver”, ons geld

een sterke waardevermindering kent, het verroesten, wijst naar ontwaarding. Het “roest” in de grondtekst betekent “kwaad, kanker en vergif”. ( 1 Tim.6:10). Komt er opnieuw goudgeld in omloop of een wereldmunt als oplossing?

UW NAAM WORDE GEHEILIGD.

clip_image009JHWH. Jezus bidt opdat de mensen de naam van zijn Vader zouden heiligen, of als superuniek beschouwen. (bv. kleed vrouw). De naam van God moet in hart en ziel van de mens een aparte plaats krijgen. Vandaag wordt die naam ontheiligd, door het vormen van een wereldkerk, een valse eenheid! Dat is het verlangen van Jezus, dus ook van allen die Jezus echt willen volgen. God wil in het leven van de mens de allereerste plaats krijgen. Iemands naam laat weten hoe hij is, wie hij is, wat hij is, waar hij woont of hoe hij is geweest. Een naam zegt zeer veel. God heeft meerdere namen, Mozes wilde ook de naam van God kennen. Ook Jacob wilde Gods naam weten.

13 Daarop zeide Mozes tot God: Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg:

De God uwer vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: hoe is zijn naam? wat moet ik hun dan antwoorden? 14 Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. en Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden. Exod.3

IK BEN MET U, KLAAR OM TE REDDEN EN TE HANDELEN.

Die naam heeft in het denken van Mozes een speciale, heilige plaats gekregen.

Ik zal voor u een reddende God zijn.

Deze naam “heiligen” betekent ook dat men die naam zal aanroepen en op die naam zal vertrouwen, en in die naam zal spreken. God wil dat je alles aan Hem bekend maakt, en je Hem in alles wil kennen. Die naam moet men eerbiedigen, en de naam van Jezus niet gebruiken als stopwoord. Er is geen andere naam voor redding, hulp of survival!

Jezus

In het Hebreeuws: Jesua en betekent: Jahweh is redding!

32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen. Joel 2

18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. Joh.3

Jezus is de naam!

15 Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze,

16 en met een goed geweten, opdat bij al het kwaad, dat men van u spreekt, zij die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden. 1 Petrus3

Uw naam worde geheiligd, betekent hier dat Christus voor ons de zoon van God is, en geen profeet als alle anderen. Allen die deel hebben aan de oecumenische wereldkerk, ontheiligen de naam van God, schepper van hemel en aarde. Er waait een wind van een sluwe, valse eenheid, katholiek, protestant,sommige uit evangelische kringen, boeddhist, en morgen de Islamiet!

clip_image011

 

 

UW KONINKRIJK KOME

Vele mensen bidden en baden : “Uw koninkrijk kome”, dit kan men beter vertalen als “uw koningschap”. Doch weinigen hebben goed inzicht over wat dit wel eigenlijk betekent. Jezus komt terug en zal duizend jaar op aarde regeren vanuit Jeruzalem!

Openbaring 12:10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen.

Openbaring 20:6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.

Wanneer wij bidden: “Uw koninkrijk kome” dan bedoelen wij daarmede, dat wij hopen, verlangen en vertrouwen op Zijn wederkomst. Het betekent vrede voor Jeruzalem.

In dat koninkrijk zal de mens opnieuw gehoorzaam zijn aan de enige God, de God van Israël. Sinds de zondeval en door ongehoorzaamheid aan God is deze wereld een vervloekt gebied geworden. Er komt dus een diepgrondig herstel op onze planeet.

(Jesaja 11)

Wanneer begint dit duizendjarige koninkrijk van Jezus Christus?

Dit gebeurt op het einde van de 7 jarige oordeelstijd, de benauwdheid van Jacob, het huidige Israël, zegt God. Dit duizendjarig vrederijk, met zijn Vredevorst staat ook beschreven in de profeet Jesaja 2.

Hieronder een oude schets van Larkin. Tussen de twee laatste bergtoppen kun je het duizendjarig rijk zien staan. De zon der gerechtigheid zal opgaan als begin van deze tijd. (Maleachi 4:2) Daarna komt er een compleet nieuwe schepping!

clip_image013

Deze tijdslijn toont de wereldgeschiedenis. 4000 jaar voor Christus, 2000 jaar na christus, 7 jaar verdrukking, dit is de laatste jaarweek van Daniel. Hou rekening dat onze Romeinse tijdsrekening niet correct is, en dus enkele jaren kan verschillen. De laatste jaarweek van de profeet Daniel begint met een vredesverbond met Israël. Israël zal de antichrist zien als hun redder, een wereldleider,tot op het ogenblik dat hij zich wil laten aanbidden in de intussen herbouwde derde tempel, halverwege de verdrukking. Zo zal dan ook de tijd van de terugkomst van Jezus op aarde door het Joodse volk gekend zijn.

 

 

UW WIL GESCHIEDE……UW WIL WORDE VOLBRACHT GELIJK IN DE HEMEL ZO OOK OP DE AARDE

Wanneer wij zoiets bidden, dan buigen wij, ja wij aanvaarden dat Zijn wil geschiede en niet de onze eigen wil. Wij hebben ons leven, toen wij tot geloof kwamen, in Zijn handen gelegd, Hij wil ons gebruiken als een instrument en om gebruikt te worden als levende stenen! Wij moeten onze eigen wil verloochenen. Wij uiten hierbij eerbied voor de wil van God, en zeggen Uw wil worde gedaan!

clip_image015

1. Derhalve broeders, bezweer ik u bij de barmhartigheid Gods, uw lichamen aan te bieden als een levende offerande, heilig en welgevallig aan God; als een redelijke eredienst uwerzijds.2 Vormt u niet naar deze wereld, maar hervormt u door vernieuwing van inzicht, opdat gij onderscheiden moogt, wat de wil is van God, wat goed is, welbehagelijk en volmaakt. Rom.12 Can.vert.

Mattheus 7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Wanneer wij bidden: “Uw wil geschiede” dan spreken wij over gehoorzaamheid aan het woord van God, de bijbel, en niet aan menselijk gemaakte kerkelijke wetten of dogma’s!

Wanneer wij ziek zijn, willen wij gezond worden, maar het blijft: “Uw wil geschiede”.

De Heer vraagt wel dat men bidt, en roept de oudsten opdat ze bidden.

Paulus bad ook voor zijn doorn in het vlees, werd niet genezen, en genas zo vele anderen!

Wij kunnen en moeten telkens de vraag stellen: Jezus wat is uw wil? Zijn wil is te vinden in de bijbel.

Het is voor niemand gemakkelijk je eigen wil te laten vallen, zichzelf verloochenen.

Mt 16:24 Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij.

clip_image016Het beeld van kruis dragen is een vorm van lijden en verdraagzaamheid. Het kan van alles zijn, want lijden wil niemand. Niets kunnen verdragen, is zijn kruis niet willen opnemen.

Schade lijden omdat men Jezus wil volgen, is ook zijn kruis dragen. Men kan kwaad spreken over je, omdat je Jezus wilt volgen, en aardse voordelen of genot wilt laten vallen.

Men kan zijn job verliezen, vervolgd worden, gedood worden.

 

 

GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD.

Vandaag leven wij hier nog in een schijnbaar welvarend land. Hier en daar vindt men nog in huizen het bovengenoemde opschrift in de vorm van een bord. Vele mensen bidden of danken God vandaag niet meer, en zeker niet om hun “dagelijks brood”, hun inkomen en onderdak. Ze vinden alles normaal, en ze werken er zelf voor, en denken dan ook zo. God heeft er voor hen niets mee te maken. Toch geeft God ons de graankorrel om brood te maken, geen of slechte oogst betekent geen brood!clip_image019 Christenen danken de Vader altijd voor hun eten! “Geef ons” Er staat niet geef mij, ons allemaal betekent de gemeenschap, niet individueel. Onder dagelijks brood kunnen wij ook begrijpen: Al het broodnodige of levensnoodzakelijke voor het leven, onderdak en kleding.

“heden” Tijdsbepalingen zijn altijd moeilijk in de vertalingen. Hier dienen wij ook te begrijpen “Heden” en “morgen”. (Cfr. Grondtekst) In onze dagen is dit zeer toepasselijk, dat wij bidden ook morgen, in de toekomst “ons dagelijks brood te mogen hebben!

Dat wij dienen te werken voor ons brood, als wij kunnen is overduidelijk:

11 Wij horen namelijk, dat sommigen onder u zich ongeregeld gedragen, door geen werk te verrichten, maar bezig te zijn met wat geen werk is; 12 zulke mensen bevelen wij en wij vermanen hen in de Here Jezus Christus, dat zij rustig bij hun werk blijven en hun eigen brood eten.(2 Thess.3)

Ons dagelijks “geestelijk” voedsel is ook noodzaak!

Er is kracht nodig voor het lichaam, maar ook voor de GEEST!

3 En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden. 4 Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. Matth 4

God leert ons duidelijk dat de mens zowel geestelijk als lichamelijk gevoed moet worden. Momenteel verhongeren er veel mensen door gebrek aan geestelijk voedsel. Veel mensen vinden geen kracht meer om alles te verwerken wat op hen afkomt , aan zorgen kommer, angsten of tegenslagen.. Waar kunnen ze nog geestelijke kracht putten? Jezus is het brood des levens! Er bestaat geen medicatie voor deze dingen, wel kan men alcohol of drugs gebruiken zoals de goddeloze wereld dit doet. De bijbel is als het manna, dat dagelijks uit de hemel viel. Lees je Bijbel elke dag!

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Fil.4

Wanneer wij tevreden zijn met onze dagelijkse levensbehoeften, dan zitten wij op een goed spoor, alles wat wij meer willen kan de mens in een gevaarszone brengen en ons in een strik werken.

Vele mensen werken niet alleen om in hun dagelijkse behoeften te voorzien, maar ook omwille van de luxe en rijk willen worden. Het werd zo van kindsbeen af zo geleerd! Sommigen hebben amper tijd voor een hobby, en God zijn ze allang vergeten.

God leert: 38 Geeft en u zal gegeven worden: (Luc.6)

De wereld leert: zorg dat je zoveel mogelijk verdient of wint en zoveel mogelijk spaart.

clip_image0211Ti 6:9 Maar wie graag rijk willen worden, komen al gauw in verleiding om verkeerde dingen te doen. Zij verlangen naar onnodige en verkeerde dingen en gaan tenslotte verloren. (Het boek).

Mt 6:19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; 20 Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeeist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? 21 Zo vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.

Een mens die Gods principes op de allereerste plaats in zijn leven zet, zal zeker eten en drinken krijgen, want God weet wat hij broodnodig heeft!

Alles wat een christen verdiend moet op een eerlijke wijze gebeuren, dit is gerechtigheid. Zo moeten wij ook de gerechtigheid nastreven. Deze belofte hier geschreven, is wel voorwaardelijk. Spr. 10:2 Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.

VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN, GELIJK OOK WIJ VERGEVEN (HEBBEN) ONZE SCHULDENAREN

Om vooraf al duidelijk te maken, dat Jezus hier niet het biecht heeft ingesteld! De biecht is een overblijfsel uit de stad Babel. Daar dienden vreemden eerst verhoord, in een plaats afzonderlijk, bij de stadspoort, om te weten te komen of de bezoeker niets op zijn kerfstok had. Dan mocht hij de stad Babel betreden.

Moeten wij dan altijd vergeven? Willen wij vergeven?

Kunnen wij vergeven?

 

Wanneer wij niet willen vergeven, wat zal God dan doen?

Wie tot bekering en inzicht is gekomen, weet dat God hem alles heeft vergeven, ook al was hij een seriemoordenaar! Hij kan en mag een nieuw leven beginnen. God is hem genadig geweest, hij kreeg eeuwig leven uit geloof! Slachtoffers kunnen moeilijk zulke dingen vergeven, daarom is de vergeving uiteindelijk altijd door God.

Lees Gen.50:16-19

Hier is de wil van God klaar en duidelijk: vergevingsgezindheid van harte moet aangeleerd worden! Dit is een echte Bijbelschool naar het model van Jezus. Vergeven is vrede stichten: Mt 5:9 Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

23 Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft, 24 laat uw gave daar, voor het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave.(Mt.5)

Wij moeten weten dat offers, inspanningen zijn. Al onze inspanningen die wij voor de heer doen, terwijl wij dit niet in vrede kunnen doen met onze broeders of zusters, dit geen waarde heeft. Wij besluiten dan ook dat in ieder gebed, wij het belijden van zonde niet mogen vergeten, en voor wij gaan bidden, iedereen ten minste proberen te vergeven. Veel huwelijken kunnen slechts staande blijven door een wederzijdse en hartelijke schuldvergeving.

De bedoeling van Jezus is dat wij in ons gebed ook ons schuldbesef aanwakkeren, en niet het geweten onderdrukken of sussen zoals vandaag! Zonde brengt immers scheiding tussen God en mens. De zondeschuld steeds bij een ander leggen is niet geestelijk gezond, want God is rechtvaardig en weet het toch.

Kun je blijven vergeven?

21 Toen kwam Petrus tot Hem, en zeide: Heere! hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen, en ik hem vergeven! Tot zevenmaal? 22 Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zeven maal.(Mt.18)

Vergeven mag geen schijn zijn, want God ziet en weet het toch. God weet wie gelijk en ongelijk had. Achter een glimlach kan ook nog bitterheid en wraakgevoelens schuilen. Bij de rechterstoel van Christus komt alles aan het licht. Deze rechterstoel is niet het laatste oordeel. Rom.12:19 Wij mogen onszelf niet wreken, want God komt de wraak toe.

EN LEIDT ONS NIET IN VERZOEKING, MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE

Wij weten dat deze wereld vol is van verleidingen en beproevingen die leiden tot zonde. Wij moeten steeds leren de juiste beslissingen te nemen.

In feite staat hier in het gebed: Laat mij niet door de verleidingen overweldigd worden! Maak mij sterk. Wij hebben Gods leiding nodig in ons leven, daarom is een persoonlijke en dagelijkse relatie met Jezus uiterst noodzakelijk.

Ieder mens zou moeten weten dat er een strijd wordt gevoerd om het bezit van zijn hart, zijn denken,zijn leven, zijn ziel.

Wanneer het kwaad ons aanvalt, dan vragen wij: Waarom moet mij dit overkomen? Waar heb ik dit verdiend?

Dan pas komt de verzoeking om God op te geven en in eigen kracht door te gaan. Tijdens de Romeinse verdrukkingen waren er toch wel christenen, die de keizer hun offers brachten om in het leven te blijven!

clip_image025De verzoeking kwam bij Job uiteindelijk van zijn vrouw, die hem vroeg om zijn vertrouwen God te verlaten en vaarwel te zeggen!

Jozef werd beproefd bij de vrouw van Potifar, en vluchtte. Bid om niet in zulke situatie terecht te komen.

De verzoeking om je Bijbel vaarwel te zeggen dat is wat de boze echt wil. Jezus werd verzocht om niet verder de wil van Zijn Vader te doen!

Verlos ons van de boze…..

Hieruit leiden wij af, dat de werking van de duistere machten, alles in het werk stellen om de mens te laten falen zodat hij verloren gaat en zijn levensdoel en erfenis in de hemel mist. De groten der aarde komen sterk onder de invloed van satansaanbidding, volkeren lijden eronder en kennen veel onnodig verdriet!

De verleidingen met nicotine, alcohol, drugs, eetverslaving, televisieverslaving, vrije seks, alle genot, en een comfortabel losbandig leven lijken de hemel op aarde, helaas, het is de autosnelweg naar de hel. Ook hier zal dit gebed verhoord worden.

In het duizendjarige rijk van Christus is de satan gebonden, en zullen er geen satanische verleidingen meer zijn in de gedachten vanuit de onzichtbare wereld. Wij leven in een duistere wereld en in een gevaarlijke tijd zegt God!

Psalmen 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

De Bijbel geeft inzicht om in deze duistere en immorele wereld nog gelukkig te kunnen leven, en de menselijke beproevingen te verwerken of te voorkomen.

Velen hebben de Bijbel, het woord van God gelijk gegeven, doch na pijnlijke ervaringen in hun leven, en hebben nu een levende hoop: Jezus komt terug en zal de wereld regeren! Christenen maken de oordeelstijd niet mede, welke over deze wereld komt.

Dit is de “Onze Vader” kerk in Jeruzalem. Deze kerk staat op de plaats waar Jezus zijn discipelen leerde bidden. Hier ziet men de wand in keramieken tegels het Onze Vader in veel verschillende talen.

ONVERHOORDE GEBEDEN

clip_image002

clip_image002

 

 

ONVERHOORDE GEBEDEN

Wedergeboren christenen ,kunnen God zien als een liefdevolle vader, doch onder Bijbelse voorwaarden, huisprincipes! Hij roept ons op om te bidden in vertrouwen op Hem. Wij mogen tot Hem gaan met al onze zorgen en behoeften. Wij weten dat God barmhartig is en ons liefheeft als een echte vader voor Zijn kinderen. Toch kunnen wij niet ontkennen dat christenen ook onverhoorde gebeden kennen, en dan teleurgesteld zijn, opstandig zijn of zwijgen!

Wij kunnen even kijken wat God ons toont ook over de onverhoorde gebeden. Als God onze gebeden niet wil verhoren, waarom doet Hij dat? Kan zonde of iets anders een hinder zijn? Moet men opnieuw leren bidden? Hoeveel maal kunnen wij bidden voor een punt? Maken onverhoorde gebeden een christen moedeloos? Waarom zwijgt men over al de onverhoorde gebeden? Is bidden een theorie of een praktijk? Verhoorde gebeden is een leerschool op zich en doet ons vertrouwen groeien. Wij nemen enkele voorbeelden van “onverhoorde gebeden”.

Het onverhoorde gebed van Mozes.

23 Ook smeekte ik toen de HERE: 24 Here HERE, Gij zijt begonnen uw knecht uw grootheid en uw sterke macht te laten zien; want welke God is er in de hemel of op de aarde, die zulke werken en zulke krachtige daden kan doen als Gij? 25 Laat ik toch naar de overzijde mogen trekken en het goede land zien, dat aan de overkant van de Jordaan ligt, dat schone bergland en de Libanon.

26 Maar de HERE was tegen mij verbolgen om uwentwil en hoorde niet naar mij; de HERE zeide tot mij: Laat het genoeg zijn, spreek Mij niet meer over deze zaak.

27 Beklim de top van de Pisga en sla uw ogen op naar het westen, naar het noorden, naar het zuiden en naar het oosten en zie met uw ogen in het rond, want de Jordaan hier zult gij niet overtrekken. 28 Maar geef Jozua uw bevelen, sterk hem en bemoedig hem, want hij zal aan de spits van dit volk naar de overzijde trekken en dit het land doen beërven, dat gij zult zien.Deut.3

Mozes bad om te mogen ingaan in het beloofde land. Mozes had een sterk verlangen om zijn volk te mogen binnenleiden in het beloofde land Kanaan. Hij wilde zien wat God beloofd had. Mozes was een nederige dienaar en toch luisterde God niet naar zijn vurige smeekbede, integendeel God werd kwaad.

Ook wij kennen sterke verlangens, voor wat wij bidden, maar niet al onze eigen verlangens en begeerten worden ingewilligd. Wij stellen ons ook dan de vraag: Waarom Heer?

God was gewoon kwaad op Mozes, maar waarom?

7 Toen sprak de HERE tot Mozes: 8 Neem de staf en laat de vergadering samenkomen, gij en uw broeder Aaron; spreek dan in hun tegenwoordigheid tot de rots, dan zal zij haar water geven; gij zult voor hen water uit de rots te voorschijn doen komen en de vergadering en hun vee drenken. 9 Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht des HEREN, zoals Hij hem geboden had. 10 Toen Mozes en Aaron de gemeente voor de rots hadden doen samenkomen, zeide hij tot hen: Hoort toch, wederspannigen, zullen wij uit deze rots voor u water te voorschijn doen komen?11 Daarop hief Mozes zijn hand op en sloeg de rots met zijn staf tweemaal, en er kwam veel water uit, zodat de vergadering kon drinken en ook het vee. 12 Maar de HERE zeide tot Mozes en Aaron: Aangezien gij op Mij niet vertrouwd hebt en Mij ten aanschouwen van de Israelieten niet geheiligd hebt, daarom zult gij deze gemeente niet brengen in het land, dat Ik hun geef. Num.20

Mozes was onbedachtzaam geweest en geloofde niet in dat “spreken” tot de rots! Dit is het bidden tot Jezus! Hij diende enkel voor de ogen van het volk te spreken tegen de rots! De rots is een beeld van Christus. Mozes werd eigenzinnig! Doch Mozes sloeg op de rots voor de ogen van het ganse volk en toch kwam er het nodige levensnoodzakelijke water. Mozes stond onder invloed van het weerspannige volk en de omstandigheden. Ze sloegen ook Jezus!

Enkel de “manier” waarop Mozes het water liet vloeien, was niet volgens Gods wil! Bidden en handelen dient naar Zijn wil te gebeuren.

God wil ons zegenen, maar niet buiten Zijn woorden om! Bidden moet in Geest en in waarheid!

Had Noach Gods maten of Gods meter, niet gevolgd, voor het bouwen van de ark, was de ark gezonken! Als wij God willen dienen op onze eigen manier, dan kan er geen vreugde en zegen opkomen.

Toch was God zijn dienstknecht genadig,

1.Mozes mocht het beloofde land wel zien vanaf een heuveltop, nog voor hij stierf.

2.In Lucas staat dat enkel Mozes en Elia sprak met Jezus, ook dat was een zegen voor hem. Hij zag de verlosser, die hem uit Egypte verloste!

Wij leren hieruit, om na te denken over de redenen van onverhoorde gebeden, maar ook tevens dat God toch troost en alles medewerkt ten goede voor hen die Hem liefhebben!

Het onverhoorde gebed van Elia

3 Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden; en gekomen tot Berseba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daar achter.4 Zelf echter trok hij een dagreis ver de woestijn in, ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven, en zeide: Het is genoeg! Neem nu HERE, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. 5 Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een bremstruik. Doch zie, daar raakte een engel hem aan en zeide tot hem: Sta op, eet. 1 Kon.19

De profeet Elia werd door koningin Izebel hard vervolgd, omwille van de omgekomen Baalpriesters. Elia had voor de ogen van het volk een grote overwinning gemaakt op de afgoderij welke het volk bedreef. Elia vluchtte, werd doodsangstig, wilde sterven en sprak dat het nu genoeg was geweest. Hij kon het niet verder aan. Een mens kan soms diep in de put geraken, dat hij bad dat niet verder meer wilde leven.

Wij lezen niet dat hij zelfmoord wilde plegen. Wij lezen dat hij bad om te mogen sterven!

Zijn gebed om te mogen sterven werd niet verhoord!

Hij at niet meer en ging slapen in de schaduw van een bremstruik. God liet Elia niet sterven. Zijn gebed was verkeerd!

Je sterft niet zoals en wanneer je wilt. Opb 22:13 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.

Elia sterft niet, integendeel hij werd opgenomen en zag de dood niet!

2Kon 2:11 En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden! en die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel.

God wilde eerst een opvolger voor Elia, en liet hem helemaal niet sterven wanneer hij wilde. God kent onze menselijke gedachten en zo bidden wij verkeerd door zondige gedachten. Onze gevoelens mogen geen invloed hebben, enkel Gods woord! God handelt op een heilige wijze.

Jes 55:8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en

uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des HEREN.

Het onverhoorde persoonlijk

gebed van Jezus

Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil,maar de uwe geschiede! Luc.22

Het is een onverhoord gebed gebleken. Dit onverhoorde gebed werd tot zegen voor allen die in Jezus geloven. God heeft Zijn eigen zoon niet gespaard. God kon, maar wilde dit gebed niet verhoren, want met de beker was de geplande verzoening en voorspeld!

Een onverhoord gebed mag ons niet teleurstellen! Als dit wel teleurstelt, dan wilde men de wil van God niet respecteren! Jezus, zou ten volle genieten van de vruchten van zijn verlossingswerk! Ieder mens die tot geloof in Hem komt is een eeuwige zegen met hemelvreugde!

In zijn woorden “ doch niet mijn wil, maar de uwe geschiedde.”

Hij was mens en weet heel goed hoe wij bestaan. Hoe wij ons voelen in zeer moeilijke omstandigheden. Hij leeft met ons mee. Jezus was bereid de wil van Zijn Vader te doen, te aanvaarden, ondanks alles.

Mt 12:50 Want al wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder.

Het onverhoorde gebed van Paulus

Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen.

8 Driemaal heb ik de Here hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten. 9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome. 2 Cor.12

Paulus had een pijnlijke kwaal of ziekte. Paulus bad driemaal. Zijn gebed werd niet verhoord. In ieder geval God kon hem nog beter gebruiken op die manier, anders werd hij misschien te hoogmoedig. Paulus zal het wellicht ook niet hebben begrepen, maar nam het later aan!

Mijn genade is u genoeg. Paulus wist heel goed wat dit betekende, want hij had tegen God gevochten! Hij schrijft ook dat dit een ervaren is, namelijk de kracht van Christus te ervaren in moeilijkheden.

Was Paulus nu kwaad op God? Neen!

Geloofde hij nu niet meer verder? Neen!

Was zijn geloof te klein? Neen!

Leefde de apostel in zonde? Neen, dat lezen we niet!

Liep Paulus nu naar een andere apostel voor genezing? Neen!

Israël kende ook onverhoorde gebeden door slecht gedrag!

13 Gaat niet voort met huichelachtige offers te brengen; gruwelijk reukwerk is het Mij; nieuwe maan en sabbat, het bijeenroepen der samenkomsten. Ik verdraag het niet: onrecht met feestelijke vergadering.14 Uw nieuwemaansdagen en uw feesten haat Ik met heel mijn ziel, zij zijn Mij een last. Ik ben moede ze te dragen. 15 Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg Ik mijn ogen voor u; zelfs wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; uw handen zijn vol bloed.16 Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen; Jesaja 1

16 Gij nu, bid niet voor dit volk; zend voor hen geen smeking op en geen gebed, en dring niet bij Mij aan, want Ik hoor naar u niet.17 Ziet gij niet wat zij doen in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem?Jeremia 7

Israel was in geestelijk verval, je zou denken nu is het moment en hoog tijd om te bidden en te vasten! De zonden van het volk waren: overspel, moord, afgoderij, paganisme, luisteren naar valse profeten enz.

Er zijn ook nog andere redenen waarom gebeden niet verhoord worden:

Niet vergeven: Marc.11:24 26 Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven.

Twijfel: 22 En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen. Wie zijn oor gesloten houdt voor het hulpgeroep van de geringe, zal, als hij zelf roept, geen antwoord ontvangen.Matth.21

Hoogmoed: 14 en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.15.Thans zullen mijn ogen geopend zijn, en zullen mijn oren luisteren naar het gebed te dezer plaatse. 2 Kron.7

Eigenwijsheid: 11 Maar zij weigerden te luisteren, zetten hun schouder er dwars tegenin en stopten hun oren toe om niet te horen; 12 hun hart maakten zij als diamant, om niet te horen naar de onderwijzing en de woorden die de HERE der heerscharen door zijn Geest, door de dienst van de vroegere profeten, had doen overbrengen. Daarop kwam er een grote toorn van de HERE der heerscharen. 13 En gelijk Hij riep zonder dat zij gehoor gaven, zo ook zullen zij roepen zonder dat Ik gehoor geef, zeide de HERE der heerscharen. Zach.7

JEZUS BAD OOK !

clip_image001

 

 

clip_image003

 

JEZUS BAD ….Telkens wij aan de opstanding van Jezus denken hebben wij een blij gemoed, omdat wij weten dat ook al Zijn volgelingen zullen opstaan! De dag van de opstanding van zoveel Bijbelgetrouwe christenen van nu, en vorige geslachten, samenlopend met de “opname”. Wij kunnen blij zijn dat dus Pasen een profetisch karakter kent.  Voor de dag van de opstanding had ook Jezus een moeilijke tijd. Ook denk ik dat wij voor de dag van de opname nog een moeilijke tijd van strijd zullen kennen.  Daarom laten wij eens kijken naar de moeilijkste en meest pijnlijkste tijd die Jezus hier op aarde kende.

Marcus 14

32 En zij gingen naar een plaats, genaamd Getsemane, en Hij zeide tot zijn discipelen: Zet u hier neder, terwijl Ik bid.33 En Hij nam Petrus en Jakobus en Johannes mede. En Hij begon zeer ontsteld en beangst te worden,34 en Hij zeide tot hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe; blijft hier en waakt.35 En Hij ging een weinig verder, en Hij wierp Zich ter aarde en bad, dat, indien het mogelijk ware, die ure aan Hem zou voorbijgaan,36 en Hij zeide: Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem deze beker van Mij weg. Doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt.37 En Hij kwam en vond hen slapende, en Hij zeide tot Petrus: Simon, slaapt gij? Waart gij niet bij machte een uur te waken?38 Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.39 En wederom ging Hij heen en bad, dezelfde woorden sprekende.40 En toen Hij terugkwam, vond Hij hen slapende, want hun ogen waren zeer bezwaard; en zij wisten niet, wat zij Hem zouden antwoorden.41 En Hij kwam ten derden male en zeide tot hen: Slaapt nu maar en rust. Het is genoeg. De ure is gekomen, zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren.42 Staat op, laten wij gaan. Zie, die Mij overlevert, is nabij.

In vers 33 lezen wij hoe Jezus ook mens was.

Hij werd beangst en ontsteld. Voor deze angst gebruikt het Grieks het sterkste woord. De discipelen die zijn verheerlijking op de berg hadden gezien, zien hier een Jezus in een totaal andere toestand, namelijk het meest bedroevende moment van Zijn aardse leven. Dit lag duidelijk in het feit dat de zondestraf van alle mensen op Jezus begonnen te wegen. Het was een begin van Gods oordeel.Men zou ook de vraag kunnen stellen: God waarom? Was er dan geen andere oplossing voor de redding van de wereld? Waarom een Onschuldige straffen met de doodstraf?

Vers 36 Bad Jezus: lees vers 36

Jezus, wist dat alles mogelijk was bij God. Hij bad neemt deze beker van mij weg,

DOCH NIET WAT IK WIL, MAAR WAT GIJ WILT.

Het is goed om te weten wat met de beker in de Bijbel werd bedoeld. Wij proeven dat dit een heel belangrijk symbool is.

Dit is de beker zoals men vroeger dacht: iemands levenslot of ervaring, met vreugde of tegenspoed, goddelijke beschikkingen, gunstig of ongunstig, worden met een beker vergeleken die God iemand geeft te drinken: aldus van voorspoed en tegenspoed

Jesaja 51:17 Ontwaak, ontwaak, sta op, Jeruzalem; gij, die uit de hand des Heren de beker zijner grimmigheid hebt gedronken, de kelk der bedwelming hebt leeggedronken.

48 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Als tegen een rover zijt gij uitgetrokken met zwaarden en stokken, om Mij gevangen te nemen?49 Dagelijks was Ik bij u, lerende in de tempel, maar gij hebt Mij niet gegrepen; doch de Schriften moeten in vervulling gaan.50 En zij lieten Hem alleen en vluchtten allen.

Jezus kon vele malen hebben gevraagd: Waarom? Waarom moet ik dit nu doen? Waarom behandelt men mij als een politiek misdadiger, Jezus deed nooit aan politiek! Het kon toch anders, en dat wist Jezus.

Maar God liet Zijn woord in vervulling gaan ook al bad Jezus dit! Doch Jezus aanvaarde de wil van Zijn Vader, ook na zijn vurig gebed.

34 Jezus zeide tot hen: Mijn spijze (het meest noodzakelijkste in mijn leven) is de wil te doen desgenen, die Mij gezonden heeft, en zijn werk te volbrengen.joh.

Ook wij stellen soms wel eens de vraag: kon mijn leven er nu niet anders uitzien? Waarom moest ik al de ellende die ik heb meegemaakt krijgen. Waarom moest ik ziek worden? Waarom werd ik niet genezen, toch geloof ik? Waarom …?

Wellicht kennen wij momenten alsof God ons vergat! Maar dat is niet zo, tenzij wij in niet geloven of in constante zonde gaan leven, en God vaarwel zeggen.

Jezus heeft dit wel gekend :

Toen hij aan het kruis riep : Mijn God Mijn God waarom hebt gij mijn verlaten! Ja, dan was het wel zo , want God kon geen gemeenschap hebben met de zonde en het vloekhout.

Er is wel de mogelijkheid dat dit alles tot een vorm van opstandigheid tegenover God zou kunnen leiden.

Opstandigheid of hardheid van hart. Tegenslagen kunnen een oorzaak zijn om het hart te verharden. Wij kijken naar de Farao die zijn hart verharde tegenover God. Hier ging het over de wil van Farao tegenover de wil van God. Hij en Zijn volk kreeg tegenslagen rampen en plagen.

Exodus 14:4 En Ik zal het hart van Farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Dan zal Ik Mij aan Farao en aan zijn gehele legermacht verheerlijken, en de Egyptenaren zullen weten, dat Ik de Here ben. En zij deden alzo.

Er zijn mensen die hun geloof verliezen. Ook daarom bad Jezus voor zijn discipelen opdat ze hun geloof zouden behouden. Opdat ze bewaard zouden blijven van de boze.

DOCH NIET MIJN WIL…..

Wanneer men dit in iemands gebed hoort, dan mogen wij spreken van echt geloof, echte liefde tot Jezus, echte gehoorzaamheid, echte trouw, zelfverloochening.

Jezus kende zijn opdracht, en wilde deze volbrengen …voor u en voor mij !

10 Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus( Hebr.).

Hier zien wij hoe belangrijk de wil van een mens kan zijn, en dit naar de toekomst toe. 38 Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Hier leren wij dat gebed het beste wapen is tegen verzoeking. Het vlees is zwak. Daar heeft Jezus begrip voor. Hij wijst naar Petrus om te waken. Al was het maar één uur. Gebed is een superstrijd.

Maar al te goed zal Petrus hebben begrepen wat het vlees betekende toen hij Jezus verloochende. Die sterke Petrus naar het vlees!

DE OPSTANDING

9 Toen Hij des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was, verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala, van wie Hij zeven boze geesten uitgedreven had.Mc.16

Wat toch opvallend is, is dat Jezus de grote eer geeft aan Maria van Magdala om Hem het eerst te mogen zien en te herkennen na Zijn opstanding.

Helemaal niet de eerste minister of president van het land, of de Romeinse keizer, maar een eenvoudige huisvrouw die door Hem werd verlost en bevrijd van veel kwaad en miserie! Een vrouw die wenende zat bij Zijn graf (Joh.) Bij die vrouw lag Jezus nauw aan het hart zou men kunnen zeggen.

Deze vrouw was dankbaar dat God haar zoveel had vergeven. Wie dankbaar is, zet Jezus op de eerste plaats in zijn leven. Jezus werd God in haar ogen!

Wij kunnen die vraag voor onszelf ook eens stellen:

Hoe nauw ligt Jezus aan uw hart?

BIDDEN OM VERGEVING?

clip_image001

 

 

clip_image003

 

IS BIDDEN OM VERGEVING NODIG?

en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren (Mt.6:12)

Dit is een niet zo gemakkelijke levensprincipe van een christen die de Bijbel volgt. Wanneer wij bidden, dan moeten wij overwegen of wij ook een ander kunnen vergeven en of wij dat doen of willen doen. Door de vergeving kwamen we tot eeuwig leven!

In het O.T. werden vele zondoffers gebracht om vergeving te krijgen, er liep veel bloed van onschuldige dieren. Het bloed van Jezus maakte een nieuw verbond, en stelde een einde aan het onschuldig sterven van de dieren, welke slechts de zonden bedekte, maar niet wegnam.

Vergeven is een zeer belangrijk element in het christenleven, voor zijn geestelijke en lichamelijke gezondheid. (Wetenschappelijk bewezen door Dr. Leaf). Het bekeringsgebed was en is niets anders dan bidden om vergeving, zoals de verloren zoon dit deed. Zo kwamen en komen mensen tot inzicht van de waarheid door de Geest van Christus te ontvangen, en krijgen een levend geloof.

Zonder die Geest kan de mens de zin van het leven niet of nooit begrijpen!

PSALM 32 : DE GENADEPSALM

1 Van David. Een leerdicht. (-) Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is;

2 welzalig de mens, wie de HERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.

Een mens kan zich maar gelukkig voelen en een echt “goed gevoel” hebben wanneer hij weet en zeker is, dat God zelf zijn zonden heeft vergeven. Dit is pas het ware geluk. Koning David was ziek aan het worden, maar zijn ziel was onrustig door zonde, gezondheid is niet het belangrijkste om gelukkig te zijn, maar gezond blijven, want er zijn veel gezonde mensen die doodongelukkig rondlopen!

Jezus leerde ons geen Babelse biechtstoelpraktijken welke opnieuw een afwijking zijn. Het opbiechten van zonden moet persoonlijk gebeuren vanuit het diepste van het hart, met spijt en met alle eerlijkheid naar God toe!

De kostbaarste wetenschap is te weten dat uw zonden vergeven zijn door God.

Een ongelovige moet bidden om zelfs zonden te ontdekken, waarvan hij geen weet heeft. Het geweten is niet perfect en is manipuleerbaar en te onderdrukken, daarom heeft de mens Gods Woord nodig. Zonden ontdekken bij anderen gaat vlot, maar zelf is men niet geholpen.

Psalm 32

3 Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag 4 want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte.

Wij kunnen vaststellen dat het verzwijgen van verkeerde handelingen tegenover God en mensen zeer schadelijk kunnen zijn voor de lichamelijke gezondheid. Mensen kunnen ongelukkig worden door een verkeerde levensovertuiging, een zondige wandel leert de Bijbel ons. Wie niet handelt of wil handelen naar de wil van God komt duidelijk vroeg of laat in de moeilijkheden terecht. Ook koning David had overspel met Batsheba. De profeet Nathan maakte David dit duidelijk. Voor God is toch niets verborgen.

Hij kreeg een pijnlijke beenderziekte vandaar zijn gejammer, en geklaag over de pijnen.

Wij kunnen hieruit afleiden dat er toch wel een verband bestaat tussen zonde en ziekte in dit geval. Doch men mag niet alles veralgemenen. Ziekte kan ook veroorzaakt worden door ouderdom, organen die versleten zijn, enz.

5 Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide : Ik zal de HERE mijn overtredingen belijden , en Gij vergaaft de schuld mijner zonden. sela

6 Daarom bidde iedere vrome tot U ten tijde dat Gij U laat vinden; zelfs bij een stortvloed van geweldige wateren zullen die hem niet bereiken.

7 Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. Sela

David kwam eerlijk uit voor zijn gemaakte zonde, en beleed dit dan ook. Hij kwam duidelijk tot besef dat zijn zonden hem ernstig begonnen te raken. (2 Samuel 12:13) Toen sprak David tot Nathan: Ik heb tegen de HERE gezondigd. En Natan zeide tot David: De HERE heeft uw zonde vergeven: gij zult niet sterven,

Ook vandaag zien wij hoe zovele mooie Bathseba’s mannen kunnen tot zonde verleiden, en omgekeerd. Echtscheidingen en overspelig gedrag kunnen zware kwalijke gevolgen hebben. Hersenen kunnen ook giftige stoffen in het lichaam brengen! (Het geweten)

Het lijkt wel of men vandaag geen rekening meer houd met de levende God, doch Hij doet Zijn werk. De hand van God kan zwaar drukken op de mens, en dit met de bedoeling dat de mens zich gaat bekeren en gelukkig kan leven. God wil blijde mensen zien, en niet mensen die omkomen van verdriet zorgen en depressies.

God respecteert de vrije wil van de mens, er zijn vele verbitterde mensen, door oorlog, verlies van kinderen en allerlei tegenslagen.

Ze willen niet meer geloven dat er nog een levende God bestaat, maar zijzelf zijn de oorzaak van hun verdriet. David toont aan dat bidden helpt, wanneer de “vrome” de gelovige bidt, zullen rampen hem niet bereiken! Dit wil zeggen dat hij zich kan beschermen tegen veel kwaad dat op hem kan afkomen.

God is een toevlucht voor ons. De deur staat altijd open voor zijn kinderen. God kan onze gedachten bewaren voor angsten. Dit zijn dingen die de mens persoonlijk moet ervaren. Het is niet iets van “horen zeggen”!

Psalmen 55:22 Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt .

1 Petrus 5:7 Werpt al uw bekommernis op Hem , want Hij zorgt voor u.

Beseffen wij genoeg dat er Iemand voor ons zorgt. Toen wij kinderen waren werd voor ons gezorgd, wij beseften het niet. Vandaag hebben wij een hemelse Vader die zorgt, geloven wij het nu? Denk aan de discipelen bij Jezus in de storm. Je kunt ook doornat worden in een storm van angst kommer en zorg.

9 Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u.

9 Weest niet als een paard, als een muildier zonder verstand, welks trots men bedwingt met toom en bit, opdat het u niet te na kome. 10 Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar wie op de HERE vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid.

Onze vader in de hemel leert ons, al is dit met vallen en opstaan, om gelukkig door het leven te kunnen gaan. Hij laat beproevingen toe in ons leven opdat wij daaruit zouden leren. Wij moeten ook Hem kunnen bedanken ook voor dit soort dingen. Hij ziet toe op zijn kinderen, allen die willen luisteren naar zijn raadgevingen. De tien geboden zijn raadgevingen van Godswege. Er is een oproep opdat de mens zijn verstand gebruikt en niet moet geleid worden als de paarden. Velen die geen rekening houden met de wil van God kennen veel verdriet, ook christenen kunnen verdriet kennen door hun nalatigheden, maar God is hen genadig.

Lucas 23:34 En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.

Dit gebed van Jezus doet ons nadenken. Inderdaad kreunend, en bijna niet kunnen spreken van de pijn, is Jezus in staat te vergeven. Onschuldig ter dood veroordeeld op een jonge leeftijd van in de dertig. Zouden wij in zo’n geval de moed hebben op deze wijze te bidden? Een christen moet dus in staat zijn om meer te kunnen vergeven dan een goddeloze. Hij weet dat na de dood het leven verder gaat. Hij kan zich sterken aan wat God zegt:

Mattheus 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide , ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

De begrippen als “hel” en “ hemel”, het “hiernamaals” zijn voor de ongelovige mensen van minder of geen belang. Maar wij kunnen erover nadenken omdat ze een invloed kunnen hebben op ons leven van nu. Men kan tweemaal sterven.

Wanneer men moeite heeft om te vergeven dan moet men zoeken naar elementen en beloften die hoopgevend zijn. De islam laat mensen op deze wereld opdrachten uitvoeren, ze worden volbracht in de hoop van een beloofde hemel bestaande uit mooie vrouwen! De kracht van een leugenachtige belofte laat mensen hun leven beïnvloeden.

HOEVEEL MAAL VERGEVEN?

clip_image005

21 Toen kwam Petrus bij Hem en zeide : Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe?

22 Jezus zeide tot hem: Ik zeg u , niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal. Matth.18

Wij weten dat zeven het getal van de volheid is, wat wil zeggen in termen van tijd: ALTIJD. Wij moeten de barmhartigheid van God nastreven.

Blijven vergeven is geen beproeving boven mate of boven ons kunnen.

Hier speelt onze wil de grote rol. Je wilt of je wilt niet, dit spreekt van de bereidheid. De tweede stap is het “kunnen”. Ook daar is een mogelijkheid, bijzonder wanneer wij kijken naar onszelf zullen wij meer de neiging hebben en in staat gesteld worden om te kunnen vergeven. Dit laatste moet nog kunnen gebeuren met hart en ziel. Aan vliegende woorden of een koude “sorry” daar heeft niemand iets aan. Een van harte vergeven is ook vergeten, en goed voor de gezondheid!

CORRECT BIDDEN KAN HELPEN

clip_image001

 

 

clip_image003

Voor vele mensen klinkt bidden ouderwets en helpt het niet. Dit komt omdat men verkeerd bidt of repetitief zegt Jezus. Matt.6:7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

Wij leven vandaag in een tijd gekenmerkt door veel verborgen hartenpijn en zorgen. Ieder mens kent wel zijn eigen levenservaringen die hem emotioneel raken, of raakten.

Wat kan en wil men doen?

Dit is een vraag die leeft in de harten van vele mensen. Inderdaad men kan soms machteloos worden en dan zoekt men zijn heil bij deskundige mensen waarvan men enige hulp verwacht, doch helaas! Men moet weten dat de mens een schepsel is van God. God maakte duidelijk dat de mens niet leeft van brood alleen. God gaf: “geestelijk voedsel”. Dit enige gezonde geestelijk voedsel is betrouwbaar onderwijs uit de Bijbel, Gods woord. In ons landje, heerst een grote geestelijke hongersnood. Mensen kunnen soms al geen kleine tegenslag meer “verwerken”, er is geen doeltreffende geestelijke kracht . Hier stappen zelf acht mensen per dag uit het leven! Twee Bijbelse voorbeelden:

HET PERSOONLIJK PIJNLIJK PROBLEEM VAN HANNA

1 SAMUEL 1 : 6-20

Het persoonlijk probleem van Hanna was dat ze onvruchtbaar was.

Dit was toen een heel ernstig probleem, trouwens ook vandaag leven nog veel mensen met dit probleem. Zoals wij lezen in vers 8 weent Hanna en eet ze niet, welke symptomen waren van haar depressiviteit.

Naar gewoonte ging ze jaarlijks van Ramataïm naar Silo met haar man om daar te offeren en te bidden. Ze had slechts nog één hoop: haar God!

Ze ging de tempel binnen, en bracht onder tranen haar probleem openhartig bij God zelf. Ze bad lang en stil. Ze dacht eraan om een belofte te doen. Ze beloofde indien ze zwanger werd, en een zoon zou baren, dit kind de Here zou dienen. Ze beloofde hem af te staan na de zoogtijd. Haar belofte was wel met toestemming van haar man (vlg. de wet num.30:8)

Het gebed werd in alle stilte wonderlijk verhoord. Later zei Jezus:

Lukas 18:27 Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.

Ze noemde hem Samuel, welke betekent: “van God gevraagd”.

Ze werd overgelukkig, haar hoop en haar tranen hadden het hart van God bewogen. God veranderde haar tranen van verdriet in tranen van blijdschap!

Voor ons en u die dit leest is dit een sleutel, want God is nog steeds dezelfde. Hij luistert vandaag naar mensen die met hun problemen enkel tot Jezus komen, die pleit voor u. Het is ook duidelijk dat dit gebeuren in het leven van Hanna, haar leven heeft bewogen en het vertrouwen dat ze had begon te groeien als een zonnebloem. Een zonnebloem richt zich naar de zon, en ziet er stralend uit, zo moet de mens zich altijd ook richten naar God! Rekening houden met Gods wil.

Een traan over je wang, en een eigen gebed in vertrouwen op God, kan je ganse leven veranderen. Hanna werd een blij en welgezind mens.

HET PROBLEEM VAN NEHEMIA

Nehemia 2 : 1-6

Het probleem van de profeet Nehemia was een verborgen verdriet, een verborgen hartzeer,omwille van de ballingschap van zijn volk. Nehemia was Koninklijk wijnschenker van koning Artachsasta in Susan, toen Jeruzalem een puinhoop was!

Ook wij kunnen om allerlei reden, treuren en hartzeer hebben, die wij zelf proberen te verwerken, of te verdragen.

Wij vinden hier in dit geval, dat de profeet niet terstond een gebedsverhoring krijgt voor zijn verlangens. Daarom moeten ook wij soms geduld hebben, en uitzien naar wat God doet in omstandigheden, want toeval bestaat niet. Het was zijn vurige verlangen om naar Jeruzalem te reizen en daar te mogen herbouwen,waar zijn familie begraven lag.

Jezus leeft mee met die mensen die ook bekommerd zijn om de dingen die God belangrijk vindt. Daarom hebben christenen ervaringen met het ingrijpen van God in hun leven.

God luistert naar het gelovig gebed. God beloofde: Mattheüs 7:8 Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden.

Toen Nehemia een korte tijd later bij de koning te kwam, want hij was wijnschenker, schrok hij van die plotse kans! Hij bad in gedachten toen hij in gesprek was met de koning!

4 En de koning zeide tot mij: Wat is dan uw verzoek? Toen bad ik tot de God des hemels.

5 En ik zeide tot de koning: Dat gij, indien het de koning goeddunkt en indien uw knecht u welgevallig is, mij zendt naar Juda, naar de stad waar de graven mijner vaderen zijn, om haar te herbouwen.

De gebedsverhoring kwam :

6 De koning zeide tot mij, terwijl zijn gemalin naast hem zat: Hoelang zal uw reis duren, en wanneer zult gij terugkeren ? En de koning stemde erin toe mij te zenden; en ik gaf hem een bepaalde tijd op.

16 Verblijdt u te allen tijde,17 bidt zonder ophouden,

18 dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. bidt zonder ophouden,

( 1 Thess.5:17)

Problemen?

Doe het als Hanna en Nehemia en zoveel anderen!

¨ Nehemia en Hanna hadden een sterk gebedsleven.

¨ Dit gebed werd verhoord op “Gods tijd” in beide gevallen.

¨ De profeet was voorbereid, maar wist niet wanneer. Hanna geloofde erin!

¨ God had het hart van de koning voorbereid. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk!

¨ God had een omstandigheid voorzien, waarin het zou passen, om van de gelegenheid gebruik te maken ten goede voor hetgeen wij vechten en bidden.

BIDDEN EN GENEZEN BESTAAT NOG ALTIJD

clip_image003clip_image001

 

17 Toen bad Abraham tot God, en God genas Abimelek en zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij baarden.Gen.20

Over bidden en genezen zijn tal van boeken geschreven en veel toespraken gehouden. Vandaag willen wij ons beperken zonder veel omhaal tot wat we vinden in het woord van God, de Bijbel. We nemen de eerste Bijbelse gebedsgenezing. Wonderlijke genezingen gebeurden in het dagelijkse leven, door een eenvoudig, maar gelovig verhoord gebed.

Onvruchtbaarheid.

Onvruchtbaarheid is voor vele vrouwen een pijnlijke zaak, het kwam vroeger voor, en ook vandaag zoekt en speurt men om dit probleem op te lossen, met alle gevolgen vandien. Wellicht is onvruchtbaarheid en andere vloeken, een gevolg van afgoderij, waarbij de profeet Ezechiël waarschuwde. (Ez.23:49)

Drie stappen tot de zegen van genezing!

Jakobus 5:16 Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

Iedere zieke wil normaal genezing, doch er zijn vandaag nog steeds ziekten of kwalen, die ongeneeslijk zijn, zoals wij dit vandaag even willen overdenken. Is er hoop? Zijn er nog mirakels? Geneest God altijd?

Kunnen wij ook nog Bijbels bidden als Jezus, of bidden: Uw wil geschiede?

Wij volgen het advies van de apostel Jacobus, welke de eerste stap leert : “zonde belijden”. Zonde klinkt zo ouderwets vandaag, dat men de eerste stap tot wonderlijke genezing niet begrijpt. Zonde is gewoon niet willen luisteren naar God, en dus ook geen gezonde levensstijl kent. 1 Joh.1:10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet .Ook Abraham viel in zonde.

Welke zonde had Abraham gedaan?

Abraham had gelogen over Sara tegen koning Abimelech! Gen:20:2,3 Liegen is een kwalijke zonde, en kan pijnlijke gevolgen hebben. De leugen van beiden, Abraham en Sara was een halve leugen, maar het bleef liegen. Liegen om bestwil, is ook zonde! Sara was een halfzuster, Abraham verklaarde dat het zijn zuster was. Het was in feite een leugen uit angst! Abraham maakte een denkfout, een zonde in het denken!(11)

Wat had dan de koning gedaan?

clip_image005 De koning haalde die vreemde, maar mooie Sara weg naar zijn paleis, ook al was ze niet meer zo jong. God zelf greep in en het kwam niet tot seks. Toch bleef het gevolg niet uit, Abimelech en zijn huis werden getroffen met lichamelijke onvruchtbaarheid. Zonde uit onwetendheid blijft zonde! Daarom kan goede Bijbelkennis ziekten of gebreken voorkomen. Met andere woorden “De vreze des Heren” Spreuken 14:27 De vreze des HEREN is een bron des levens, om de strikken des doods te ontwijken.

De koning wist niet dat Sara gehuwd was, en dat Abraham een profeet van God was! God had een bijzonder plan met Abraham en Sara. Door God kwam er dan verzoening en vergeving tussen Abraham en koning Abimelech. Vrede nastreven met iedereen is de eerste stap tot genezing. Dit betekent dat er een vergevingsgezindheid aanwezig moet zijn. Lukas 11:4 en vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven een ieder, die ons iets schuldig is; en leid ons niet in verzoeking.

De tweede stap is het gebed van een Bijbelgetrouw gelovige. (7) God had de koning duidelijk gemaakt, dat die Abraham een profeet was, en voor hem zou kunnen bidden, opdat hij in leven zou blijven. Enkel diende hij Sara terug te geven. Uit dankbaarheid kreeg Abraham bovenop tal van geschenken en geld. Inderdaad men zou alles geven om zijn leven te redden!

Het valt op dat God niet tot de koning zegt: Bidt voor uzelf en uw huis. Inderdaad het zou de zaak verslechteren, want het gebed van een ongelovige helpt niet. Neen, hij laat Abraham bidden om genezing en herstel. Bidden dient te worden geleerd, en gedaan in “Geest” en “waarheid”. Enkel wedergeboren christenen zijn in staat om Bijbels en gelovig te bidden.

Johannes 4:23 maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders;

GENEZING EN HERSTEL

17 Toen bad Abraham tot God, en God genas Abimelek en zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij baarden.18 De HERE had namelijk elke moederschoot in Abimeleks huis toegesloten ter oorzake van Sara, de vrouw van Abraham.

Zo leren wij dat het soms niet eenvoudig is om de reden van een bepaalde vloek, ziekte of letsel te achterhalen. Zo stelt de mens zich steeds de vraag: Waarom? Hier zien wij dat er verschillende mensen door dat ene gebeuren getroffen werden met een ernstige tegenslag: onvruchtbaarheid.

En God genas!

Dit is het derde punt, welke de apostel Jacobus aanhaalt. Het gebed van een gelovige is tot veel in staat, omdat God kracht kan verlenen aan het gebed. Dit wil zeggen dat het gebed kan bekrachtigt worden, uitgevoerd zal worden! .

Wil God dan niet altijd genezen?

God is de Schepper en weet wat goed is voor de mens, alle tegenslagen kunnen medewerken in het voordeel van een Bijbelgetrouw mens. Paulus genas ook niet van zijn kwaal, maar het hield hem nederig. Soms kan een ongelovige door ziekte of een tegenslag, God leren kennen en genezen worden naar geest en lichaam. Soms maakt God dat men tijd krijgt als men nooit tijd heeft voor Hem! Bij de wedergeboorte kunnen gewoon kwalen achterblijven, waarvoor geen verdere verklaring voor is.

Romeinen 8:28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

Luister tot slot wat de Here sprak en zet enkel uw hoop op Hem, want buiten Jezus is er geen oplossing voor niet op te lossen problemen!

Markus 10:27 Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.

clip_image007

GEBEDSGENEZING IN DE BIJBEL

Is er iemand bij u ziek? (Jacobus 5)

melaats

Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.15 En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.16 Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.17 Elia was slechts een mens zoals wij en hij bad een gebed, dat het niet regenen zou, en het regende niet op het land, drie jaar en zes maanden lang;18 en hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde deed haar vrucht uitspruiten. Jacobus 5

Jacobus, een dienstknecht van God, gaf richtlijnen voor de eerste christenen. Hij leerde ook wat ze moeten doen, wanneer er iemand onder hen ernstig ziek was in hun gemeente. Hij sprak hier duidelijk over het zieke lichaam. In vers 13 heeft hij het over de zielslijdende mensen, als verdriet, moedeloosheid, depressie, enz. Een hart vol haat, nijd, jaloersheid, en dergelijke welke gevaarlijk zijn voor de gezondheid van het lichaam. Volgens Dr. Caroline Leaf, bekende Amerikaans hersenspecialiste, worden veel van de tegenwoordige ziekten, voor 87% veroorzaakt in het gedachteleven van een mens! Ze spreekt over een epidemie van giftige emoties!

Laat de oudsten komen, dit zijn de leidende broeders. Het initiatief gaat wel uit van de zieke broeder of zuster zelf. Hier zijn het niet, de christenen met de “gave van genezing” die gevraagd moeten worden.(1 Kor.12:9). (voor de ongelovigen).

De zieke kan de hand van God soms zien in zijn ziekte, en de oorzaak ervan bedenken. De oude Egyptenaren dachten vroeger altijd, dat ziekte ontstond door zonden als jaloersheid, haat, nijd, ruzie enz. Zij aanbaden dan hun afgod Isis en smeekten om genezing.

Mirjam had ruzie en sprak kwaad over haar broer Mozes, en ze kreeg plots melaatsheid. Haar kwade gedachten, veroorzaakten dit. De Bijbel, Gods woord, leert dat er dus een verband bestaat tussen de werking van de geest en het lichaam.

16 Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander,

opdat gij genezing ontvangt.

Zonden kunnen oorzaak zijn van ziekte. Maar de zieke mag niet twijfelen aan de vergeving, wanneer men om vergeving bidt. Men mag niet twijfelen dat God alles kan genezen onder Zijn Bijbels-christelijke voorwaarden.

Het elkander vergeven, is ook een noodzaak, in ruzie leven met een ware broeder of een zuster is een hinder tot genezing. Jacobus gaat toch uit van de overtuiging dat ziekte kan veroorzaakt worden door de persoonlijke zonden van een mens, of andere mensen. Opgekropte woede, jaloersheid, nijd, kwade gedachten, kunnen een mens ziek maken. (Giftige stoffen in de hersenen?) Iemand pesten kan hem ziek maken. Wij nemen enkele voorbeelden waarbij de Bijbel duidelijk aantoont dat er een direct verband bestaat tussen de ziekte en zonde. Bv. Het overspel van Koning David.

1 Een leerzaam gedicht van David. Gelukkig is hij wiens misstap vergeven en zonden niet meer gezien worden.2 Gelukkig is hij, aan wie de HERE zijn zonde niet toerekent en wiens innerlijk eerlijk en oprecht is.3 Zolang ik mijn zonde niet beleed, kwijnde ik weg. Ik was de hele dag tot tranen toe bewogen.4 Dag en nacht voelde ik hoe U tot mijn geweten sprak. Ik schrompelde in elkaar als bij grote hitte. 5 Toen heb ik U al mijn zonden beleden en niets voor U verborgen gehouden. Ik zei: “Ik zal de HERE alles opbiechten” en toen hebt U mijn schuld vergeven. Psalm 32

Koning David werd ziek en depressief. (Spr.12:25) Zolang David zijn zonde niet beleed bleef hij ziek. God prikkelde zijn geweten en dat maakte hem moedeloos. Hij at niet meer en vermagerde. (4). Hier vinden wij een rechtstreeks verband tussen een persoonlijke zonde en zijn ziekte of kwaal.

Ziektepreventie, beter voorkomen dan genezen. Zien wij dat wij zonden moeten belijden, want God kent ze toch alle. Mt 6:12 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

Vergevingsgezindheid, is een must, en nodig ook tegenover hen die ons groot kwaad hebben gedaan. Vergeving kan soms de enige doeltreffende therapie zijn!

EEN ZIEKTE OF KWAAL IS NIET HET ERGSTE WAT EEN MENS KAN OVERKOMEN!

11 Doch hij antwoordde hun: Die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tot mij gezegd: Neem uw matras op en ga uws weegs.12 Zij vroegen hem: Wie is de mens, die tot u gezegd heeft: Neem op en ga uws weegs? 13 En de genezene wist niet, wie het was; want Jezus was ontweken, omdat er een grote schare op die plaats was. 14 Daarna vond Jezus hem in de tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome. 15 De man ging heen en zeide tot de Joden, dat het Jezus was, die hem gezond gemaakt had. Joh.5

Wat deze man van zonde had gedaan is niet vermeld, wij vermoeden slechts dat het toch ernstig was, omdat de man daar al achtendertig jaar lam lag. Jezus genas hem op wonderlijke wijze. Jezus waarschuwt hem, zijn zonde na te laten, en “iets ergers” zou de dood kunnen betekenen. Of bedoelde Jezus de tweede dood.? Zo zijn er nog voorbeelden in de Bijbel die duidelijk het verband tussen zonde en ziekte bevestigen, toch is dit niet de algemene regel!

De zalving door de oudsten (14).

Dit gebeurt met olie, en olie is een beeld van de H.Geest. De zalving doet men “In de naam des Heren” d.i. Jezus Christus. De olie heeft geen enkele medicale betekenis hier in dit geval. Hoe zou olie kanker kunnen genezen? Deze handeling is naar de wil van Jezus, en laat verstaan dat het enkel God is die laat genezen.

En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken,

en de Here zal hem oprichten

De belofte dat de zieke zal genezen wijst naar een genezingsproces, ook al is men ongeneeslijk ziek! Dit wonderlijk gebeuren is er ook nog vandaag onder de Bijbelgetrouwe christenen. Onder de eerste christenen werden ook niet allen genezen, want wie zijn zonde niet wil nalaten, verhinderd het genezingsproces. Het weigeren van de beste medicatie is zeker uit de boze! Hizkia werd genezen, na zijn gebed, met de toenmalige middelen, kruiden en dergelijke!

Wie zich wil laat zalven stelt een daad van geloof.

Het gebed van een rechtvaardige.

Hierover bestaat veel misbegrip. Velen denken aan een goed en eerlijk mens. Een rechtvaardige in Gods ogen is een mens die door God werd gerechtvaardigd, door in Jezus en Zijn Woord te gaan geloven, en van God vergeving kreeg. Wie de Bijbel niet gelooft van kaft tot kaft, is niet gerechtvaardigd, zijn gebed is verloren adem! Wie twijfelt, moet bidden dat God hem zelf overtuigd.(Rom.8).