Categoriearchief: HET HUWELIJK

HUWELIJK

Advies en praktische tips vanuit de Bijbel voor uw huwelijk en relatie. — Wat zegt de Bijbel…?

Meer interessante studies op: http://www.christelijk-huwelijk.nl Advies nodig vanuit de Bijbel? Stuur ons een bericht en u krijgt zo snel mogelijk antwoord van ons. We krijgen elke dag behoorlijk wat reacties van mensen die met problemen in hun relatie zitten. Door onze jarenlange ervaring in het huwelijkspastoraat, kunnen we veel mensen gelukkig een bruikbaar advies geven. Misschien heeft u ook vragen over uw relatie en u komt er alleen niet uit. Dan nodigen we u uit om het eens aan ons voor te leggen. Wij bieden u gratis advies aan vanuit de Bijbel en u kunt gewoon anoniem blijven. Uw vragen worden discreet behandeld en ze zijn veilig bij ons.

Advies en praktische tips vanuit de Bijbel voor uw huwelijk en relatie. — Wat zegt de Bijbel…?

HOE KIJKEN NAAR VROUWEN?

HOE KIJKEN NAAR VROUWEN.

   

clip_image002

 

Het gaat om een houding van vrouwen tegenover vrouwen

en mannen ten opzichte van vrouwen.

Jezus kon goed opschieten met vrouwen omwille van het evangelie

ook al waren deze vrouwen ongelovig, Hij bleef vriendelijk. Aangezien de helft van de wereldbevolking vrouwen zijn is het van belang met vrouwen te kunnen omgaan op een

door God aangegeven manier.

1. TEN OPZICHTE VAN EEN MOEDER.

 Efeze 6:2-3.

God wil dat de moeders gerespecteerd worden, of ze nu geloven of niet, of ze nu eerbied waardig zijn of niet. Het is niet afhankelijk van het hart van een mens of ze moet gerespecteerd worden of niet, maar wel van de wil van God!

God geeft daarbij nog een belofte, als een zegen voor hen die rekening willen houden met de wil van God, n.l. “opdat het U welgaat en gij lang leeft op aarde”

Deze belofte kan soms zeer eigenaardig in de oren klinken doch wij zien dat God nog op andere plaatsen in de Bijbel dezelfde belofte herhaald. zie bv : Ps.91:16 & 1 Petr.3:1O.

•Er staat wel “op aarde” dus niet te verwarren met eeuwig leven en laat U niet vangen door onjuiste Bijbelse verklaringen hieromtrent. God ziet het eerbiedigen hier ook als het gehoorzamen zolang men thuis is.

De kinderen moeten hun moeder (ouders) gehoorzamen, en dit kan God wil dat oude moeders worden gerespecteerd duidelijk als een zeer goed getuigenis naar voor komen, want wij leven in de eindtijd, welke gekenmerkt IS door ongehoorzaamheid aan de ouders. zie 2 Tim.3:1-5.

! zie Spreuken 23:22b

 Jezus schonk zelfs nog aandacht aan zijn moeder toen Hij stervende was op het kruis, want Hij vertrouwde haar toe aan de zorg van de apostel Johannes. zie Joh.19:25©27. Johannes zou zorgen ALS voor zijn eigen moeder! Van liefde gesproken.

 

 ”TEN OPZICHTE VAN VROUWEN IN HET ALGEMEEN;

 

Tegenover vrouwen in de wereld.

Zie Joh.4. Jezus ten opzichte van de Samaritaanse vrouw.

Zij komt helemaal niet zo vriendelijk over : “Hoe kunt gij als jood…” (vers 9)

Jezus doet ook niet als een echte jood, liever omkomen van dorst, dan water te vragen aan een Samaritaan. Jezus laat zien dat Hij de Rabinnistische protocol niet volgt.

vers 11/12.

De woorden komen enigszins spottend over, doch Jezus gaat direct

in en brengt het evangelie op een manier waaruit Hij belangstelling wekt in het hart van deze vrouw. Hij is vriendelijk. Hij blijft met eerbied tegenover haar spreken.

Potifars vrouw

GEN.39:6b-1O

6 En hij liet al het zijne aan Jozef over, en met hem  naast zich, bemoeide hij zich enkel met het brood

dat hij at. Jozef nu was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk. 7 Hierna sloeg de vrouw van zijn heer haar ogen op Jozef, en zij zeide: Kom bij mij liggen. 8 Maar hij weigerde en zeide tot de vrouw van zijn heer: Zie, mijn heer bemoeit zich, met mij naast zich, met niets van wat er in huis is, en alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven;

Het kan bijvoorbeeld verleidelijk zijn van begeerte , maar niet goed dat wij als christen broeders betekenisvolle blikken zouden werpen naar mooie wereldse vrouwen of allerlei zinspelingen maken, waardoor wij de sluwe duivel een voet geven. Jozef is ook menigmaal vergeleken met Jezus, ook hier kunnen wij leren van hem als een voorbeeld. Jozef geeft hier een goed voorbeeld inzake zijn houding tegenover een vrouw met slinkse of onzuivere bedoelingen, die aanleiding geven door gedrag en soms kleding enz…

Tegenover vrouwen, zusters in de gemeente.

1 Tim.5:1-2 Paulus schrijft hier aan Timotheus hoe men oudere zusters en jongere zusters moet benaderen.

 Oudere zusters moet hij benaderen “”als moeders•” d.w.z. Met eerbied, ook al valt er niets te respecteren toch wil God het omwille van de leeftijd alleen. Grijze haren ? zie Lev.19:32

Joodse uitleg over deze tekst toont duidelijk aan dat het hier omwille van de opgedane wijsheid en ervaring, gaat die deze mensen in hun voorbije leven hebben opgedaan.

Ze leggen wel de nadruk dat God het hart aanziet. (voor Uw God zult gij vrezen)

Jonge vrouwen in de gemeente moet hij benaderen als zusters in alle reinheid.

Paulus schrijft dat hij (Tim) dient op te letten voor zijn gedachtewereld n.l. zijn hart.

Hij moet zijn hart rein houden, zich niet laten verleiden door begeerten, vandaag via internet enz…Het zou niet de eerste keer zijn dat pastorale begeleiders, oudsten of voorgangers  falen en zelf geestelijke begeleiding nodig hebben.

1 Tim.5:3-4

3 Houd als weduwen in ere, wie waarlijk weduwen zijn. 4 Maar indien een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten zij dan eerst aan eigen familie godsvrucht tonen en aan het vorig geslacht vergelden wat zij hun te danken hebben, want dit is welgevallig aan God.

   

    Houding van kinderen en kleinkinderen. Het gaat hier wel tegenover weduwen, doch dit telt evenzeer tegenover andere vrouwen, doch Paulus haalt nu in het  bijzonder het geval van de weduwen aan, omdat deze dikwijls door kinderen worden geminacht en soms bespot worden.

De houding tegenover de vrouw in het gezin.  

“Heb haar lief” Efeze 5:25-27

      •Dit gaat er duidelijk over dat de man een opofferende liefde moet aan de dag kunnen leggen tegenover zijn vrouw.d.w.z.de wil van zijn vrouw ook eens doen. Zij heeft een hulpfunctie maar is evenwaardig! (Dit kan wel soms moeilijk zijn, doch niet onmogelijk).

 “Wees haar trouw•

      Wij lezen hierbij 13:4  Partnerruil is niet toegelaten. Eerbied voor de zaak van het huwelijk dat door God is ingesteld. God is getuige geweest van ieders huwelijk! Het huis van een gehuwd echtpaar mag geen duiventil worden, zoals bij ongelovigen.

 

Geen echtscheiding.

 

clip_image004

 

Math.19:9

Een man kan slechts zijn vrouw wegzenden, bij overspel doch dit MOET niet, het kan anders. Hieruit blijkt ook de vergevingsgezindheid welke aanwezig kan.

 

Prijs haar!

Spreuken 31:28-29 Een vrouw heeft behoefte aan geprezen te worden.

Wij zien dat de kinderen dit doen, als zij dit ook horen  van de vader!

Wanneer prees U voor het laatst Uw vrouw voor iets?

 blijdschapBiblespace

 

 

 

 

 

WAAROM NOG HUWEN?

clip_image001

HUWELIJK (2)

 

Vandaag is deze christelijke instelling als een schip in een zeer zware storm. Meer en meer huwelijksbootjes gaan onder in een zee van egoïsme, losbandigheid en wereldse vrijheid.

Het gevolg : verdriet en haat, en kinderen die opgroeien zonder gezonde geestelijke opvoeding. Ze vallen onvoorbereid in het hedendaagse leven terug. Het huwelijk is de basis van een maatschappij welke totnogtoe steeds vooruit ging.

Helaas, is ook de ganse maatschappij in een crisis terechtgekomen, met onvoorstelbare gevolgen! Geen rekening houden met Gods geboden, en het wordt nog erger!!!

Wij zullen vandaag slechts eens luisteren naar wat God zegt over het huwelijk!

GEN.2 18 En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.

EEN HULP

De vrouw is geschapen, nadat het verbod gegeven was. De boom.(vers 16-17) Met andere woorden kunnen wij hier al besluiten dat Adam, in het gezag van God moest optreden om Eva het woord van God door te geven, en samen te volgen.

Dit is een principe binnen het huwelijk dat de man verantwoordelijk is om Gods woord door te geven aan de vrouw. Dit klinkt vandaag al heel ouderwets, en word minder en minder door de vrouwen aangenomen, zeker bij de ongelovigen. Dit met opnieuw alle gevolgen.

HET ALLEEN ZIJN.

God vindt dit niet goed, en dit zegde Hij al voor de zondeval. Hij maakte Eva, welke Adam een hulpe moest wezen op alle vlak, ook om hem bij te staan IN RAAD EN DAAD !

Dit is een heel eenvoudig gegeven en niet moeilijk om te begrijpen, maar vandaag staat dit al haaks op wat God wil.

Het “eenzaam” zijn, is niet goed. Vele mensen hebben te lijden onder eenzaamheid, eenzaamheid brengt verdriet en slaat al vlug de weg in van depressie. Let op de plotse sterfgevallen.

God schiep Eva als een AANVULLING.

Hoe zien wij dat ?

Een Bijbelverklaarder gaf hieraan een goeie uitleg :

De vrouw werd uit de zijde van Adam gebouwd.

Hiermede kunnnen wij begrijpen dat Eva aan de zijde van haar man diende te staan. Een vrouw die de zijde van haar man niet meer kiest, gaat in feite al in tegen de gedachten en principes van God zelf.

God heeft ze niet gemaakt uit het hoofd van Adam, om later op zijn kop te zitten, of hem te domineren, ook niet uit zijn voeten om hem later te vertrappen.

Aan zijn zijde om hem gelijk te zijn, en onder zijn arm om beschermd te worden, en dicht bij zijn hart om door hem met veel liefde bemind te worden!

24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn. Gen 2

Efeziërs 5:31 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn.

Wat betekent dit verlaten ?

Dit is iets wat niet van de ene dag op de andere gebeurt. Het komt er op neer dat men eerst moet leren zelfstandig te zijn. Niet verder afhankelijk te blijven van de ouders. Vandaag kan dit al moeite kosten. Men vindt niet altijd werk. De statistieken wijzen erop dat de jongeren nu langer thuis beginnen te blijven. Deze toestand is niet gezond!

Ook betekent dit, men moet zijn partner niet proberen te veranderen, opdat deze zou worden aangenomen door de wederzijdse ouders.

Wanneer men aan beide zijden een christelijke opvoeding kende, kunnen er minder problemen opkomen. Hoe meer tolerantie onder de christenen hoe meer scheidingen later, ook bij christenen!

Wat betekent : het aanhangen ?

Dit wil zeggen aankleven of lijmen, en zijn vrouw aanhangen: ‘aanhangen’ is Gr. proskollaoo, een afgeleide vorm van Gr. kollaoo, ‘kleven’, ‘plakken’, dat – in dezelfde beeldende taal die wij eveneens kennen – ook kan betekenen ‘gehecht zijn aan’;

Dit moet een weloverwogen beslissing nemen. Alleen de Here mag boven de relatie staan.

Ook God is getuige van ieder huwelijk.

14 En dan zegt gij: Waarom? Omdat de Here getuige geweest is tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is.

Scheiden is telkens een ramp ! Voorbeeld: Een papieren man en papieren vrouw knippen en aan elkaar lijmen en dan achteraf scheuren. Let erop beiden zijn zeer zwaar gekwetst !

Om deze pijn te voorkomen heeft de satan een oplossing : samenwonen zonder verbond met God! En zonder God en zonder zegen. Als het niet gaat dan gaan wij uit elkaar. Is dat de oplossing? Onze maatschappij kent een valse vrijheid!

TOT EEN VLEES ZIJN? Wat betekent dat?

Hier wordt bedoeld de laatste stap NA het huwelijk in de fase van het aanhangen.

Tot een vlees zijn betekent niet alleen met het lichaam, zoals bij velen hier het verstand een einde neemt.

Man en vrouw moeten het eerst “eens ” zijn OOK met hun gedachten, gevoelens, vreugden , bezittingen, en welke God zij zullen dienen.

Dus kent het christelijk huwelijk geen huwelijken met bezitsbepalingen of voorwaarden.

Mannen en vrouwen hebben geen geheimen voor elkaar, en zijn hier aan elkander gelijk!

Mannen en vrouwen schamen zich ook niet voor elkaar!

(Gen 2 : 25 En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkaar niet. )

Schaamte zou kunnen aanwezig zijn door verkeerde opvoeding, en later problemen geven.

Vroeger was er geen sexuele voorlichting, nu gaat ze te ver!

GEN 3

11 En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten?

12 Toen zeide de mens: De vrouw, die Gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten.

13 Daarop zeide de Here God tot de vrouw: Wat hebt gij daar gedaan? En de vrouw zeide: De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten.

Problemen in een huwelijk kunnen ontstaan door de gevolgen van zonde.

Hiervoor wijzen wij naar bovenstaan tekst. Wij zien hier Adam beschuldigt Eva; Eva beschuldigt de satan. Geen van beiden zeggen: Het is mijn schuld.

Mensen hebben het moeilijk om te kunnen toegeven dat ze fout zitten of zondigen;

De volgende stap is vergeving, deze is soms nog veel moeilijker!

Het herstellen van zulke toestanden van vijandigheden. De BEIDE partners moeten zich eerst tot God willen keren. Daarna kan men opnieuw zoeken om telkens een nieuw begin te maken. Wie dit toepassen zijn goed bezig!

Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen;2 maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.Jesaja 59

12 Kan iemand er een overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken Prediker 4

Huwen gebeurt niet met twee, maar met drie. Man vrouw en God. Wanneer de verhouding tussen deze drie gezond blijven, is een huwelijk sterk.

Daarom is het nodig openhartig te kunnen zijn. Een vervulling van de H.Geest.

God wil een vast fundament voor het huwelijk.

Ø Men moet zich aan elkaar verbinden

8 Toen kwam Ik voorbij u en zag u, en zie, de tijd der liefde was voor u gekomen; Ik spreidde de slip van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid, Ik ging onder ede een verbond met u aan, luidt het woord van de Here Here; zo werd gij de mijne.

Ezechiel 16

Ø Verbond met slechts één man of één vrouw. Hétérosexuel.

5 En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot een vlees zijn.

6 Zo zijn zij niet meer twee, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet Mattheus 19

Vandaag kent men andere culturen, huwelijken met meerdere vrouwen, huwelijken voor homo’s enz. Daar komt nooit een zegen op!

1 Kor.7 : 2

1 Wat nu de punten betreft, waarover gij mij geschreven hebt, het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn,

2 maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.

3 De man kome jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. 4 De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. 5 Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden en voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens uw gemis aan zelfbeheersing.

In feite komt het er op neer, dat alles wat buiten het huwelijk gebeurd hoererij is. Er zijn de echtelijke verplichtingen. Veel huwelijken zinken ook op vers 4 en 5.

Het huwelijk is ingesteld om ook de hoererij te vermijden en tegen te gaan.

God weet best hoe een huwelijk zegen kan ontvangen, daarom lees en overleg de Bijbel!!

HERTROUWEN?

HERTROUWEN?

clip_image002

Als we bezig zijn met echtscheiding, laten wij niet uit het oog verliezen, Gods wet is klaar en duidelijk :”Gij zult niet echtbreken”.Ex.2O:14.Echtscheiding is uitzondering op de regel,vanwege de hardheid van hart. Er is een verschil tussen echtbreken en echt scheiden. Echtbreken is overspel of vreemd gaan.

clip_image006.png

1 En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat Hij uit Galilea vertrok, en Hij kwam over de Jordaan in het gebied van Judea. 2 En vele scharen volgden Hem en Hij genas hen aldaar. 3 En er kwamen Farizeeen tot Hem om Hem te verzoeken, en zij zeiden: Is het geoorloofd zijn vrouw weg te zenden om allerlei redenen? 4 Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt ? 5 En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot een vlees zijn. 6 Zo zijn zij niet meer twee, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet . 7 Zij zeiden tot Hem: Waarom heeft Mozes dan bevolen een scheidbrief te geven en haar daarmede weg te zenden? 8 Hij zeide tot hen: Mozes heeft u met het oog op de hardheid uwer harten toegestaan uw vrouwen weg te zenden , maar van den beginne is het zo niet geweest. 9 Doch Ik zeg u: Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, pleegt echtbreuk. 10 De discipelen zeiden tot Hem: Indien voor een man de zaak met zijn vrouw zo staat, is het niet raadzaam te trouwen. 11 Doch Hij zeide tot hen: Niet allen vatten dit woord, alleen zij, aan wie het gegeven is.Matth.19

Waarover gaat de discussie tussen Farizeeën en de Heer?

Niet : Is echtscheiding toegestaan? maar “OM ALLERLEI REDEN ? vs.3•

In Jezus dagen was er felle discussie tussen twee wetgeleerden, Hillel en Shammai. Onderwerp van Mozes bepaling over de scheidbrief. Deut.24:1(c)4. 1 Wanneer iemand een vrouw genomen en gehuwd heeft, dan zal, (als hij haar geen genegenheid toedraagt, omdat hij iets onbehoorlijks aan haar gevonden heeft , en hij een scheidbrief geschreven en haar die overhandigd heeft, waarna hij haar uit zijn huis heeft weggezonden) 2 en als zij dan uit zijn huis vertrokken, haars weegs gegaan en de vrouw van een ander geworden is; 3 en als dan de laatste man een afkeer van haar krijgt , een scheidbrief schrijft, haar die overhandigt en haar uit zijn huis wegzendt; of als de laatste man, die haar tot vrouw genomen heeft, gestorven is , 4 dan zal de eerste echtgenoot, die haar weggezonden heeft, haar niet opnieuw tot vrouw mogen nemen, nadat zij verontreinigd is geworden; want dat is een gruwel voor het aangezicht des HEREN; gij zult geen zonde brengen over het land dat de HERE, uw God, u ten erfdeel geven zal

Het ging om de interpretatie van de term “”iets onbehoorlijks”•

vs.1.

“HILLEL•: Interpreteerde dit zeer ruim, dat kon van alles zijn, aangebraden eten. Daarom was Hillel zeer populair bij het grootste deel van het volk, hij maakte echtscheiding zeer eenvoudig.

“SHAMMAI•: Deze kwam hier fel tegenop.””iets onbehoorlijks”• betekende volgens hem sexuele zonden, hoererij of ontucht. Alle andere echtscheidingsgronden waren niet wettig volgens hem .Natuurlijk vond hij veel tegenstand bij het volk! De farizeeen wilden Jezus “verzoeken” dat wil zeggen in discrediet brengen bij het volk ,want ze meenden dat Jezus partij zou kiezen voor SHAMMAI.

“Let dus op :• De discussie ging niet over “scheiding” op zich, maar over het MOTIEF tot echtscheiding.

Uit Deut.24:2+3 blijkt dat hertrouw na scheiding als normaal werd aangenomen, doch niet opnieuw met de eerste partner, dat is de Heer een gruwel. Voor een jood was ongehuwd blijven een onmogelijke zaak, men zag het huwelijk als opdracht van God, bovendien was het huwelijk noodzaak, om een vertegenwoordiger van het geslacht te hebben als getuige van de komst van de Messias. Daarom was hertrouwen na echtscheiding heel normaal. Dit blijkt ook uit onderstaande tekst van een scheidbrief ,uit de tijd van Jezus.

Tekst.

“Op…..(dd)ik,wiens naam is…..zoon van ….uit de stad…. geef hierbij toestemming met mijn eigen wil, zonder dwang, en ik laat los, zendt weg en doe afstand van ….mijn vrouw, wier naam is…ook dochter van ……die heden in deze stad is ,die mijnvrouw is geweest, en zo laat ik haar los en zendt haar haar weg, en doe afstand van haar.

“Zodoende heeft zij toestemming en beslist zij over haarzelf te trouwen met elke man die ze verlangt, •en zodoende mag geen man haar hinderen van nu af aan.

Dit is een scheidbrief van mij aan haar, een document van loslaten, een brief van vrijheid overeenkomstig de wet van Mozes en Israël.

“Jezus antwoordt:•

Jezus spreekt zich niet rechtstreeks uit over Hillel of Shammai.

Zijn antwoord is: “Wat zegt Gods Woord? “Mark.1O:3. 3 Hij antwoordde en zeide tot hen: Wat heeft Mozes u geboden?

4 Zij zeiden: Mozes heeft toegestaan een scheidbrief te schrijven en haar daarmede weg te zenden. 5 Jezus zeide tot hen: Met het oog op de hardheid uwer harten heeft hij u dat gebod geschreven.

Mozes gaf geen “bevel• (zoals de farizeen zeiden) maar hij stond het toe, vanwege de hardheid van hun harten!!!(zegt Jezus). Maar normaal is, naar Gods plan, het huwelijk onontbindbaar!!!

Het huwelijk is:

a.Een goddelijke instelling (c)Mat.19:4,6+8.Vgl Gen.1:27+28

b.Een opdracht/Principebesluit (c)Matt19:5+6 vgl Gen.2:24+25.

c.Een eenwording die niet gescheiden mag worden(c)Math19:5+6

d.Uitzondering op deze Goddelijke regel is slechts toegestaan

i.v.m.de onbekeerlijke hardheid van hart van de Israëlieten.

UITZONDERINGSREGEL TOT WETTIGE ECHTSCHEIDING.

Mat.19:9. 9 Doch Ik zeg u: Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, pleegt echtbreuk.

Jezus spreekt hier in het openbaar,voor gelovigen en ongelovigen als algemene regel uit : ALLEN HOERERIJ OF ONTUCHT (Matth.5:32) mag reden zijn tot echtscheiding, alle andere reden zijn “Echtbreuk” d.w.z. overtreding van Ex.2O:14.

14 Gij zult niet echtbreken.

Zeer opvallend is, dat in parallelteksten in Math.1O:1O(c)12 en Lukas 16:1+18 geen sprake is van deze uitzondering op het verbod tot echtscheiding. Dat komt omdat de Heer daar spreekt in beperkte discipelkring, dus voor gelovigen, van wie Hij geen zaken van hoererij of ontucht verwacht. Een Christusgelovige heeft immersgeen hardheid van hart of hij streeft ernaar de Here te gehoorzamen: 2 Cor.5:17. Ezech.36:26+27. 26 een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.// 17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Lees:1 Cor.7:1O+11. 10 ¶ Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten

11 (is dit toch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen) en een man moet zijn vrouw niet verstoten.12 Maar tot de overigen zeg ik, niet de Here: heeft een broeder een ongelovige vrouw, die erin bewilligt met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten.

Paulus werkt deze woorden van de Heer verder uit!

Zijn conclusie voor Christenen is dus: Echtscheiding is voor hen niet toegestaan.Zijn twee wedergeboren christenen toch uit elkaar gegaan, dan blijven er maar twee mogelijkheden open :

1. Verzoening tussen de beide partners.

2. Als verzoening niet mogelijk is ,”moeten zij ongehuwd blijven.

Op deze laatste mogelijkheid zijn geen uitzonderingen meer !!!

“2 UITZONDERINGSCLAUSULE TOT WETTIGE ECHTSCHEIDING.•

1 Cor.7 :12(c)16.

12 Tegen de overigen zeg ik en niet de Heer: als een christen een ongelovige vrouw heeft die erin toestemt bij hem te blijven, moet hij niet van haar scheiden.13 En als een christen-vrouw een ongelovige man heeft die met haar wil blijven leven, moet zij niet van haar man scheiden.14 Want de ongelovige man is door de band met zijn vrouw geheiligd en de ongelovige vrouw is door de band met haar gelovige man geheiligd. Als dit niet zo was, zou u niet met uw kinderen mogen omgaan; maar in werkelijkheid zijn ze geheiligd.15 Maar als de niet-gelovige partij wil scheiden, laat hem dan scheiden. In een dergelijk geval is de christelijke partner, man of vrouw, niet gebonden. God heeft u geroepen om in vrede te leven.16 Bent u er zeker van, zuster, dat u uw man tot geloof zult brengen? En u, broeder, bent u er zeker van dat u uw vrouw tot geloof zult brengen?17  Ieder moet de plaats behouden die de Heer hem gegeven heeft, en blijven wat hij was toen God hem riep. Zo schrijf ik het in alle gemeenten voor.

Deze uitzonderingsclausule geldt alleen voor een huwelijk tussen

een gelovige en een ongelovige, mits geen ongelijk span is

aangegaan (c)2 Cor.6:14(c)16.Dus voor een bestaand huwelijk, waarbijeen van de partners tot geloof komt terwijl de ander er niet wil van weten. Dit geldt dus niet voor een huwelijk waarbij een christen in ongehoorzaamheid aan het Woord, wel een ongelijk span aangaat.

In Dat geval geldt 1 Cor.7:1O+11.

Wanneer in een bestaand huwelijk spanningen komen als een van beiden tot geloof komt, en deze spanningen worden zo sterk dat echtscheiding dreigt, dan is de gelovige er niet toe gebonden dit huwelijk koste wat kost in stand te houden. Wanneer de ongelovige ondanks alles bij de gelovige wil blijven is er geen probleem, wordt het huwelijk echter tot een hel, dan mag de gelovige toestaan dat er scheiding komt.

N.B. De gelovige zelf vraagt nooit geen echtscheiding aan!

De gelovige is geroepen tot verzoening.vs 15 toont aan dat de ongelovige het initiatief neemt tot de scheiding,de gelovige mag daarin toestemmen.

“IS NA SCHEIDING HERTROUWEN TOEGESTAAN?•

Deut.24:1(c)4 toonde reeds aan dat Mozes ervan uitging, dat na echtscheiding, de gescheiden personen een nieuw huwelijk aangingen. Dit kwam ook tot uiting in het voorbeeld van een scheidbrief, zie boven.

Ook de Here Jezus noemt in Matt.19:9 WEGZENDEN en EEN ANDER

TROUWEN,in een‚ adem. 9 Doch Ik zeg u: Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, pleegt echtbreuk. Hij veroordeelt dit, wanneer het niet om reden van hoererij is. Met andere woorden: in geval van hoererij, is scheiding en een Ander trouwen wel toegestaan.

Dit blijkt ook uit Matth.5:32.Wie z’n vrouw wegzendt, zodat ze met een ander trouwt, maakt dat er echtbreuk met haar wordt gepleegd, dus de 1O geboden worden overtreden. Ook iemand die zo’n weggezondene huwt overtreedt de 1O geboden. Er staat echter nadrukkelijk bij, dat dit alleen zo is, wanneer het wegzenden is geschied om andere reden dan ontucht. In geval van ontucht is wegzenden wel toegestaan.

“Conclusie•:Wanneer echtscheiding plaats vindt op wettige basis ,zie Matth.5:32 en 19:9 dan is het huwelijk volledig ontbonden, en is huwen met een ander toegestaan.

Ook Paulus bevestigt deze laatste regel in 1 Cor.7:12(c)16.Hij noemt hier een wettige toelatingsgrond voor scheiding en zegt er duidelijk bij: als de ongelovige VERLAAT (zelfde term als in vs 11,waar die persoon “ongehuwd”moet blijven(c)bewijst dat het huwelijk volledig ontbonden is.) Dan is de broeder of de zuster niet GEBONDEN.

(Zelfde term als vs 39 waar staat dat men normaal GEBONDEN is door de huwelijksband,totdat de dood scheidt.)

M.a.w.het huwelijk is volledig ontbonden, men is nu een ongehuwde, en mag dus huwen, hoewel Paulus advies is : als je kunt blijft ongehuwd 1 Cor.7:8+9,doch zoniet trouw dan!

“WAT MET PERSONEN DIE GESCHEIDEN ZIJN OF AAN HET SCHEIDEN ZIJN WANNEER ZIJ TOT GELOOF KOMEN ?•

Gods Woord leert ons duidelijk, dat wanneer iemand tot geloof komt, hij een volkomen nieuwe schepping wordt het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen.2 Cor.5:17. Ook tegen de overspelige vrouw spant Jezus geen proces in tot steniging, Hij vergeeft en geeft haar de opdracht:” Ga heen, zondig van nu af niet meer!• Op deze basis moeten wij nieuw bekeerden tegemoet treden. Het oude is vergeven , voorbij!!!

Is iemand dus gescheiden, wanneer hij tot geloof komt?

Terugkeer na officiële scheiding is de Heer een gruwel(Deut.24) Moet Hij/Zij dan ongehuwd blijven? Paulus adviseert :Indien men het niet kan opbrengen alleen te blijven trouw dan! Is iemand bezig met een echtscheidingsprocedure, en komt hij/zij dan tot geloof?Laat men alles in het werk stellen om tot een verzoening te kunnen komen. Is dit niet mogelijk dan geldt de 2de uitzonderingsmogelijkheid.

1.COR/6:1O+11toont duidelijk aan dat ook in de gemeente van

Corinthe er velen waren die in allerlei seksuele zonden hadden

geleefd, tot gepraktiseerde homofilie en hoererij toe.

MAAR……..het oude is voorbijgegaan, hoewel ze dat waren, hebben

ze zich laten wassen, het nieuwe is gekomen, ze zijn geheiligd en

gerechtvaardigd, door de naam van de Here JEZUS CHRISTUS.

HET BIJBELS HUWELIJK

clip_image001

mariage-civil

 

Vandaag is het huwelijk als een mooi schip in een zeer zware storm. Het huwelijk begint bij de beloften aan elkaar en voor het aangezicht van God, dit gebeurt in het openbaar en met getuigen. God is de eerste getuige van dit levensverbond! (1 Kor.7:39)Toch zien wij nergens in de Bijbel wel een ritueel voor een huwelijk. Meer en meer huwelijksbootjes gaan onder in een zee van liefdeloosheid, egoïsme, losbandigheid, hebzucht, feminisme, het bemoeien van ouders,en een wereldse vrijheid met overspel. Overspel of echtbreuk is de enige mogelijke reden, niet noodzakelijk tot echtscheiding, na een poging tot vergeving! Dit alles is een groot verdriet. Twee wedergeboren christenen kunnen Bijbels nooit scheiden!

echtscheiding

Kinderen groeien op zonder een gezonde opvoeding door het ontbreken van een van beide ouders.. Kinderen uit een echtscheiding leren de haat en nijd in plaats van de liefde. Door teleurstelling en verdriet, in plaats van blijdschap worden ze harder van hart. Ze vallen veel te vroeg op zichzelf terug en willen in feite geen keuze maken. Je hebt maar één vader en één moeder! Het christelijke huwelijk is de enige basis voor een beschaafde maatschappij. Helaas gaat onze ganse maatschappij sterk achteruit op het sociale en familiale vlak. Het individualisme en het materialisme van vandaag vormen de grote puinhoop van vandaag en morgen. Wij zullen vandaag eens luisteren naar wat God zegt over het huwelijk van man en vrouw.

18 En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.Gen.2

EEN HULP

De vrouw is geschapen, nadat het ene verbod gegeven was. De boom.(vers 16-17) Met andere woorden kunnen wij hier al besluiten dat Adam, in het gezag van God zou  optreden om Eva het woord van God goed door te geven. Dit is een principe binnen het huwelijk dat de man verantwoordelijk is om Gods woord door te geven aan zijn vrouw. Dit klinkt vandaag al heel ouderwets, en word minder en minder door de vrouwen aangenomen, en zeker bij de geëmancipeerde en gezag voerende vrouw.

HET ALLEEN ZIJN.

God vindt dit niet goed, en dit zegde Hij al voor de zondeval. Hij schiep Eva welke Adam een hulp moest wezen op alle vlak, ook om hem bij te staan IN RAAD EN DAAD! Zij beslist niet, maar is de beste adviseur.Dit is een heel eenvoudig gegeven en niet moeilijk om te begrijpen, maar vandaag staat dit al haaks op onze ongelovige maatschappij. Het “eenzaam” zijn, is niet goed. Vele mensen hebben te lijden onder eenzaamheid, eenzaamheid brengt verdriet en slaat al vlug de weg in van depressie, en het einde van die weg is soms zelfmoord. God schiep Eva als een AANVULLING. Hoe zien wij dat ?

Een Bijbelverklaarder gaf hieraan een goede uitleg:

De vrouw werd uit de zijde van Adam gebouwd. Hiermede kunnen wij begrijpen dat Eva aan de zijde van haar eigen man moest staan. Een vrouw die de zijde van haar man niet meer kiest, gaat in feite al in tegen de gedachten en wil van God zelf. God heeft ze niet gemaakt uit het hoofd van Adam, om later op zijn kop te zitten, of hem te domineren, ook niet uit zijn voeten om hem later te vertrappen. Aan zijn zijde om hem gelijk te zijn, en onder zijn arm om beschermd te worden, en dicht bij zijn hart om door hem bemind te worden!

24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn. Gen 2

Efeziërs 5:31 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn.

Wat betekent dit verlaten? Dit is iets wat niet van de ene dag op de andere gebeurt. Het komt er op neer dat men moet leren zelfstandig te zijn. Niet verder afhankelijk te blijven van de ouders. Vandaag kan dit al moeite kosten. Men vindt niet altijd een job . De statistieken wijzen erop dat de jongeren nu langer thuis beginnen te blijven. Deze toestand is niet zo gezond. Ook betekent dit, men moet zijn partner niet proberen te veranderen, opdat deze zou worden aangenomen door de ouders of schoonouders. Wanneer men aan beide ouderlijke zijden een christelijke Bijbelse opvoeding kende, kunnen er minder problemen opkomen. Zeker bedoelt men niet een tolerante christelijke opvoeding. Hoe meer tolerantie, lauwheid, en valse vrijheid, gepaard met een tekort aan Bijbelkennis onder de christenen, hoe meer echtscheidingen later.

Wat betekent het aanhangen?

Dit wil zeggen aankleven of lijmen. En zijn vrouw aanhangen: ‘aanhangen’ is Gr. proskollaoo, een afgeleide vorm van het Griekse “ kollaoo,” ‘kleven’, ‘plakken’, dat – in dezelfde beeldende taal die wij eveneens kennen – ook kan betekenen ‘gehecht zijn aan’; Dit moet een weloverwogen beslissing zijn. Alleen de Here mag boven de relatie staan, en zal beschermen, indien men wil luisteren naar Hem. Ook God is getuige van ieder huwelijk.

14 En dan zegt u: Waarom? Omdat de Here getuige geweest is tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is.

Scheiden is erg. Voorbeeld: Een getekende papieren man en papieren vrouw aan elkaar lijmen en dan achteraf scheuren. Let erop beiden zijn zwaar en levenslang gekwetst! Om deze pijn te voorkomen heeft de satan een oplossing: samenwonen zonder een verbond met God! Een proefhuwelijk. Zonder God en zonder zegen. Als het niet gaat dan gaan wij uit elkaar,simpel!

TOT EEN VLEES ZIJN?  Wat betekent dat?

Hier wordt bedoeld de stap NA het huwelijk in de fase van het aanhangen. Tot een vlees zijn, betekent niet alleen seks. Ook de geest vormde een bijzonder geheel voor de zondeval! Man en vrouw moeten het eerst “eens “ zijn Ook met hun gedachten, gevoelens, vreugden, bezittingen en welke God zij zullen dienen; Dus kent het christelijke huwelijk bezitsbepalingen in feite. Mannen en vrouwen hebben geen geheimen voor elkaar! Mannen en vrouwen schamen zich ook niet voor elkaar! (Gen 2 : 25 En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkaar niet. )  Vroeger was er in de opvoeding geen seksuele voorlichting, nu gaat men veel te ver !

11 En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten? 12 Toen zeide de mens: De vrouw, die Gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. 13 Daarop zeide de Here God tot de vrouw: Wat hebt gij daar gedaan? En de vrouw zeide: De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten.Gen.3

Problemen in een huwelijk kunnen ontstaan door zondige oude on-Bijbelse principes. Hiervoor wijzen wij naar bovenstaan tekst. Wij zien hier Adam beschuldigt Eva; Eva beschuldigt de satan. Geen van beiden zeggen: Het is mijn schuld. De val werd veroorzaakt door satan, welke jaloers was van de mens voor de val, want hij was gevallen. Hij vervalste Gods woord, een andere vertaling, en loog om hen te laten vallen, daarna werd het dier welke satan gebruikte mee vernederd!. Mensen hebben het heel moeilijk om te kunnen toegeven dat ze fout zitten of zondigen.

De volgende stap is vergeving, deze is nog iets moeilijker.

clip_image007Het herstellen van zulke toestanden van vijandigheden. De BEIDE partners moeten zich eerst tot God willen keren of bekeren! Daarna kan men opnieuw zoeken om telkens een nieuw begin te maken. Wanneer bij een van de partners die wil niet aanwezig is, komt er nooit geen herstel.

Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen; 2 maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort. Jesaja 59

12 Kan iemand er een overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken Prediker 4

Huwen gebeurt niet met twee, maar met drie. Man, vrouw en God. Wanneer de verhouding tussen deze drie gezond blijven, is een huwelijk sterk. Daarom is het nodig openhartig te kunnen zijn. Een vervulling van de H. Geest. Therapie zal nooit helpen als de wil niet aanwezig is.

God wil een vast fundament voor het huwelijk.

 Men moet zich aan elkaar verbinden

8 Toen kwam Ik voorbij u en zag u, en zie, de tijd der liefde was voor u gekomen; Ik spreidde de slip van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid, Ik ging onder ede een verbond met u aan, luidt het woord van de Here Here; zo werdt gij de mijne. Ezechiel 16

Verbond met slechts één man of één vrouw. Heterosexueel. 5 En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot een vlees zijn. 6. Zo zijn zij niet meer twee, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet Mattheus 19

Vandaag kent men andere culturen, huwelijken met meerdere vrouwen, huwelijken voor homo’s schijnhuwelijken, enz. Daar komt nooit zegen op!

1 Wat nu de punten betreft, waarover gij mij geschreven hebt, het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn,2 maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.1 Cor.7

3 De man kome jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man.4 De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. 5 Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden en voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens uw gemis aan zelfbeheersing.

In feite komt het er op neer, dat alles wat buiten het huwelijk gebeurd hoererij is. Er zijn de echtelijke verplichtingen. Veel huwelijken zinken ook op vers 4 en 5. Daar zijn de partners duidelijk evenwaardig benaderd. Het huwelijk is ingesteld om ook de hoererij te vermijden en tegen te gaan.

huwelijksbed

Seks in het huwelijk is als een vuur.

Men moet er zorgvuldig en op natuurlijke wijze en met liefde mee omspringen. Het vuur kan je huis verwarmen, en je kunt er echt van genieten. Het brand op de juiste tijd en plaats. Sommige Joodse families genieten op vaste afgesproken dagen. Dit is natuurlijk geen regel.Maar datzelfde vuur kan ook je huis afbranden, als te fel en bovenmate brandt. Dit gebeurt wanneer men er niet gepast mee omspringt!

Vg.R.GAYTANT Biblespace Vlaanderen

SEXUELE IMMORALITEIT

IMMORELE SEXUALITEIT

Het onderwerp komt al meer en meer in de actualiteit. Is het een kenmerk van onze tijd ? Wat zegt God over dit onderwerp? Sex is door God geschapen, en in het kader van het huwelijk iets goeds, wie verder gaat overschrijdt Gods grenzen.

VROEGER EN NU, OVERAL IN DE WERELD.

1 Wat nu de punten betreft, waarover gij mij geschreven hebt, het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn,( gemeenschap te hebben)2 maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.3 De man kome jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man.1 Cor.7

In de tijd van Paulus was er ook hoererij in de volle zin van het woord. Daarom gaat hij waarschuwen. Je blijft alleen, en je hebt geen gemeenschap met een vrouw, of je gaat huwen. Samenwonen en proberen staat niet in de bijbel, het is zondig, en zondigheid kent zijn gevolgen. Vers 1 kan nooit gebruikt worden om het celibaat te verdedigen !

Maar voor de komende tijd heeft ook God gesproken, terwijl God deze aarde zal oordelen en straffen bekeert de mens zich nog niet !

Wij lezen Openbar . 9

20 En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan;21 en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.

Wij proeven in deze tekst de onbekeerlijkheid van de mensen. De immoraliteit gaat gewoon door, het groeit als doornen en distels verder. Hoewel er veel tranen vloeien, wil men niet meer luisteren, zelfs niet naar wat God zegt. Het lijkt wel of wij reeds in deze dagen leven !

DE OORZAAK VAN IMMORELE SEKSUALITEIT

Matth.15

18 Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein.19 Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen.

 

God maakt ons duidelijk dat de oorzaak van immorele seksualiteit uit het denken van de mensen komt. Onze gedachtewereld word beïnvloed door allerlei factoren. Jezus legde de vinger al vlug op de wonde toen hij zei : Mattheüs 5:28 Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.

jupiter elk romeins huis had een huisaltaar

Hier komt duidelijk naar voor wanneer men over de schreef gaat, zowel man als vrouw. Wanneer wij dit gegeven bedenken, dan moeten wij vaststellen dat bij iedere reclame met aantrekkelijke vrouwen, een aanleiding tot overspel kan veroorzaken.

Job 31:1Ik had met mijn ogen een verbond gesloten, hoe zou ik dan een maagd hebben aangezien?

Wat doen wij daaraan ? Zijn wij beter dan anderen ? Job legde zichzelf discipline op. Zelfbeheersing. 2 Timotheus 1:7 Want God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing.

De kinderen van heden kijken naar tekenfilms, waar seks en gruwel in voorkomt. Waar blijft de bescherming voor de kinderen ? Ouders willen zich goedkoop van de kinderen ontdoen, onvoldoende tijd?

DE DWAASHEID VAN DE IMMORELE SEX.

32 Maar wie overspel pleegt, heeft geen verstand, zo iemand richt zichzelf te gronde Spr.6

Volgens een Joods uitlegger Rashi moet men hier begrijpen onder ” geen verstand” als dat de mens niet gedwongen werd tot overspel. Hij neemt een beslissing, hij beslist het kwade te doen, dan kiest hij Gods tegenstander te zijn. Wie deze weg opgaat is dwaas, of geeft tekens van ongelovigheid. Overspel is slecht voor de gezondheid. (zie rubr. gezondheid Dr.Leaf)

IMMORELE SEKS WORDT BESTRAFT.

4 Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.Hebr.13

Het huwelijk moet eerlijk blijven. Men mag Gods instelling niet gering schatten of schenden. Met ” onbezoedeld “ moet men begrijpen geen overspel of ook het samenwonen wettig of onwettig zonder huwelijksverbond. Overspelers die in de tegenwoordige tijd door de overheid niet meer (kunnen) geoordeeld worden, zal God oordelen. Wie denkt niemand heeft het gezien, moet begrijpen dat God alles ziet !

1 Cor.6

10 Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters zullen het Koninkrijk Gods niet beerven.

Wat hiet staat voor dwalen, wil zeggen ” niet afwijken van de waarheid” of ” bedrieg uzelf niet”. Wij zijn in deze tijd te vlug geneigd, om excuses te zoeken voor echtbreuk. Paulus sprak hier tot christenen !

11 En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.

Er is duidelijk verandering gekomen zegt Paulus in uw leven :

AFWASSEN . . . . . . . ONREINHEID

HEILIGING . . . . . . . . . .. . . . BEVLEKKING

GERECHTVAARDIGD . . . . . . . . SCHULD

Gelovigen mogen zich geen nieuwe schuld op zich laden, ze moeten zich heiligen, en het bezoedelen verafschuwen. Onder heiligen begrijpt men Gods principes aanvaarden bv: Orale seks is ongezond, een christen past geen orale seks toe, en neemt geen riscio!

Spreuken 22

14 De mond van vreemde vrouwen is een diepe groeve; hij, op wie de Here vergramd is, valt daarin.

Wie onder Gods toorn leeft, valt in deze put. Er is veel overspel vandaag maar ook veel depressiviteit. Is er een verband ?Men komt moeilijk uit deze put. Het verstand wordt verdwaasd, en het geweten onderdrukt of stom gemaakt.

Rom 1

24 Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt.25 Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.26 Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.27 Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende.

God heeft deze mensen “overgeven”, wil zeggen in iemands macht gegeven, hier in dit geval de boze. Mensen gevangen door homofilie, pedofilie en dergelijke moeten bevrijd worden. De homofiele geaardheid is niet zondig, maar wel de daad. Het is opmerkelijk dat de immoraliteit van de heidense wereld vandaag zo in het licht wordt gesteld: dat de dingen nu zo zijn is een oordeel van God.

VERGEVING VOOR SEXUEEL WANGEDRAG.

JOH.8 3 En de schriftgeleerden en de Farizeeen brachten een vrouw, op overspel betrapt,4 (8-3b) en zij stelden haar in het midden en zeiden tot Hem: (8-4a) Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; 5 en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij?6 En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond.7 Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.8 En weer bukte Hij neder en schreef op de grond.9 Maar toen zij dit hoorden, gingen zij een voor een weg, te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden.10 En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld?11 En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!

clip_image006.jpgclip_image002