Categoriearchief: HULP EN NAZORG

NIEUW LEVEN IS MOGELIJK

EEN NIEUW LEVEN IS MOGELIJK!

 

 

clip_image002

            

 11 Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet

aangenomen.

12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun

heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te

worden, hun, die in zijn naam geloven;

13 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch

uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.(Joh.)

 

 

De wedergeboorte gaat vooraf aan ons bewustzijn. Wij zijn er en wij hebben nog geen besef. Precies zoals wij naar het vlees geboren waren.

 

“ HEM AANNEMEN “ zoals er staat, betekent Jezus aannemen, Gods Woord aannemen met blijdschap (Marc.4:16) Men moet het aanvaarden als een kind (Marc.10:15). Dit wil zeggen dat men, wat God zegt wil aanvaarden of geloven. Wij gaan het bestuderen uit geloof, en niet bestuderen om te zien of het wel waar is, of om te zien als God niet zou gelogen hebben!

Het Woord neemt men helemaal aan, en niet slechts wat men goed vindt daaraan!

Een mens kan Gods Woord aannemen, als God het toelaat. ( Joh.3:27). Er is dus een ingreep van God nodig. Het verstand moet geopend worden ( Lucas 24:45)

 

Wie de Bijbel heeft aangenomen, met hart en ziel, die verdrijft de onwetendheid of duisternis uit zijn hart. Hij brengt licht in zijn hart, door kennis te krijgen,

van wat God eigenlijk wil. Het ontrukt de mens aan de duistere machten waaraan hij onderworpen was. Zijn ziel wordt gaandeweg genezen! Gezond worden en gezond leren denken. Hij vraagt vergeving, en krijgt vergeving voor al zijn handelen zonder God. Het geestelijk genezingsproces begint.

 

 

Een mens wordt VER – ANTWOORD – DELIJK!

 

Ieder mens die Gods woorden heeft gehoord, moet antwoord geven aan God.

Dit doet hij hier in zijn leven op aarde. Zijn antwoord kan zijn:

 

A / Ik geloof in Jezus, het vleesgeworden woord, als Zoon van de levende

      God, en dat alle godheid in Jezus woont! Dat Hij mijn zondestraf droeg.

 

B / Ik geloof niet, of niet alles, wat in de Bijbel staat, Ik geloof niet in Jezus. Ik geloof niet dat Jezus als God op aarde leefde.

 

Het aannemen van Gods Woord zal later door God beantwoordt worden.

De mens die God door geloof in Jezus heeft aangenomen, wordt behouden. Het zal echter voor iedereen openbaar worden op de dag  van CHRISTUS, dan zal Hij  Zijn kinderen opnemen !

 

 

DAN ZULLEN ER TWEE IN HET VELD ZIJN, EEN ZAL AANGENOMEN WORDEN EN EEN ZAL ACHTERGELATEN WORDEN. Matth.24

 

 

clip_image004

Hier zien wij een duidelijk verband tussen de mens die God heeft aangenomen, en God die dan zijn kinderen aanneemt en naar huis haalt voor het grote feest.

 

 Johannes  3 :  5 – 7

 

Nikodemus was een farizeeër, godsdienstleraar, zoals bijvoorbeeld bij ons een priester. Nikodemus ging ‘s nachts tot Jezus en wilde niet gezien worden uit angst. Al ging hij in de duisternis toch kwam er licht in zijn hart. Hij wilde eens vertrouwelijk met Jezus spreken. Zo kan ieder dit nog steeds doen!

Ook voor Nikodemus was het een voorwaarde  wedergeboren te worden.

Nikodemus moest leerling worden, opnieuw van nul beginnen.Hij bracht later mensen tot geloof in Jezus.

Deze man begreep hoever ook zij al waren afgedwaald van de waarheid, en zich  moesten bekeren !

 

 

EENMAAL GEBOREN EN DAN TWEEMAAL STERVEN = VERLOREN

 

TWEEMAAL GEBOREN EN EENMAAL STERVEN = BEHOUDEN

 

 

EEN NIEUWE SCHEPPING

 

 

2  CORINTHIERS  5 : 17

 

Zo is iedere christen als een zaad nog in de aarde zodat na een bepaalde tijd openbaar zal worden of hij behoort tot de oude schepping of tot de nieuwe schepping.

Een nieuwe schepping begint bij de mens.

Nieuwe mensen worden vandaag al geschapen voor de komende nieuwe schepping.

Het begint bij een veranderen van denken, naar het denken van God.     God geeft Zijn Geest aan de mens die de woorden van God gelooft. Een waterdoop verandert de mens niet. Het dopen is een gevolg en een eerste stap van gehoorzaamheid.

 

 

 

WAT IS ER BIJ DE NIEUWE MENS ANDERS?

 

clip_image006

 

A.       EEN WAKKER GESCHUD GEWETEN.

 

 

Romeinen 12 : 2

Er komt een dieper bewustwording van wat God wil met U persoonlijk.

Er is een levende relatie ontstaan tussen u en Jezus. Het gevolg is scherp onderscheid leren maken tussen goed en kwaad. Vandaag noemt men het kwade goed en het goede kwaad! Ongerechtigheid regeert!

 

Efeze 4: 21 – 24

Christenen zijn de toekomstige nieuwe mensen, helemaal anders. De “oude mens “ is onderworpen aan het moraal verderf, en staat onder invloed van misleidende geesten. Christenen staan onder invloed van Gods Geest.

 

HEBREEEN 4: 12 – 13

 

De Bijbel is levendig, het spreekt tot de harten van de mensen. Het is krachtig wil zeggen, je kunt het toetsen aan de waarheid van het leven, het heeft steeds gelijk. De wetenschap loopt de Bijbel ver achterna.

Het is Krachtig, het houdt gezag in. Iemand die de Bijbel begint te lezen zal zijn geweten aanspreken, en begrijpen al de dingen die hij deed , welke God niet wilde !

 

Het is scherper dan een zwaard.

Het kan heel scherp en duidelijk onderscheid maken tussen goed en kwaad, dat leeft in de gedachten van de mensen. Het is duidelijker dan het geweten van de mens.

Het geweten is te onderdrukken, en behoort tot het zieleleven van de mens; vruchten van gewetenloze mensen, barbaren, zijn schering en inslag vandaag.

Het geweten is dus beïnvloedbaar, en niet 100 % betrouwbaar.

Het geweten is sterk afhankelijk van onze Bijbelkennis.

 

B. BEWUST ZIJN VAN HET ZOONSCHAP. ROM.8:15-16

 

Ieder kind van God is zich welbewust dat hij een aangenomen kind van God is.

In vers 1 staat dat er geen veroordeling is voor hen die “in” Christus zijn.

Dit is een uitspraak van onze goddelijke rechter.

Wij komen niet meer voor als beschaamde zondaars bij de vader, maar als

zijn zonen. Toch blijven wij denken dat wij zondaars zijn,

door ons falen. Doch God kijkt vanuit zijn hemel helemaal anders naar ons!  Ook de goddeloze kijkt en verwijt de wedergeboren christen, niet beter te zijn dan anderen, hij kan geen onderscheid maken, hij is daartoe niet in staat. Alle mensen zijn zondaars, maar je hebt er twee soorten: behouden en verloren zondaars!

 

ALS VOORBEELD:

 

Wij gaan tien minuten stil zijn, en aan alles denken wat u wilt, uitgenomen zult gij niet denken aan  “ WITTE OLIFANTEN “ !

Probeer maar , u zult vaststellen, dat dit niet gemakkelijk is, en dat u toch de blijvende neiging zult hebben te denken aan de witte olifanten!

Zo is het ook dat wij blijven denken zondaars te zijn in de ogen van God. God ziet ons toch voortaan als zijn kinderen!

Wij zijn wel kinderen die ons voorbereiden om naar huis te gaan, als de verloren zoon.

 

 Niet ieder die tot mij zegt:

 HERE, HERE, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, MAAR DIE DOET DE WIL MIJNS VADERS, DIE IN DE HEMELEN IS. Matth.7:21

 

  Bij mensen die bekeerd zijn, komen er zichtbare veranderingen.

Niet iedereen die “beweert” christen te zijn komt in de hemel !  Er zijn de nodige beslissingen die in het leven moeten worden genomen, die het leven van iemand veranderen.

Jonge kristenen moeten beslissingen nemen om naar de samenkomsten te gaan. ( Hebr. 10:25-26).

Zij kennen een echt verlangen, het is geen belangstelling alleen, het is een zaak en een verlangen van het hart.

 

Mattheus 7 : 13

 

Het begint bij de enge poort, dan een smalle weg ten leven.

Een christenleven is vreugdevol, maar het kent zijn lijden, het moet beslissingen nemen.

 

GEEN TWIJFELS MEER!

 

Iedereen die gelooft dat Jezus de gegeven redder is, dat Hij het zoenoffer is geweest voor onze zonden, die is uit God geboren.

Wie dit verwerpt, maakt God tot een leugenaar, hem wacht de hel.

Liefde is Gods geboden bewaren, en houden van mensen, die ook dat doen. Zo is die liefde zichtbaar in de gemeente onder allen die trouw zijn. (1 Joh.)

 

15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij

om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen

de Geest van het zoonschap, door welke wij

roepen: Abba, Vader. 16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen

Gods zijn. 17 Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen:

erfgenamen van God, en medeerfgenamen van

Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is

dat om ook te delen in zijn verheerlijking.Rom.8

 

 

DE LIEFDE VAN PAULUS

DE LIEFDE VAN PAULUS VOOR GODS WET

22 want naar de inwendige mens verlustig ik mij in

de wet Gods, Rom.7

clip_image002

De apostel Paulus schrijft dat hij vreugde heeft in de wet, en zich kan verblijden met alles wat God vraagt en onderwijst. Dit kwam onder invloed van de H. Geest, en de genade welke hij had ontvangen, nadat hij christenen had vervolgd. Hij wilde alles doen naar Gods wil, maar dat lukt hem moeilijk of niet. Allen die Jezus persoonlijk hebben leren kennen, en genade kregen, kennen ook deze wederliefde. De wil is sterk, maar het vlees is zwak: “Ik ellendig mens”!  

De apostel leefde voor zijn bekering, als zoon van een traditionele farizeeër. Zijn eigen denken was in strijd met Gods wet en denken. Dit kwam door de zondeval. Niemand is geboren met een perfect DNA! Dit is het ellendige bij ieder mens, maar er is hoop, de oplossing is er voor wie wil: Jezus zal iedereen wie in Hem gelooft, verlossen van dat zondig lichaam, en dat veranderen naar een verheerlijkt lichaam als Hij wederkomt.

Velen kennen Gods geboden niet, of niet meer, er is vrijheid en wetteloosheid. Ongelovigen kennen zo ook die speciale blijdschap niet. Een ongelovige kan zich niet verblijden met de wetten van God, laat staan of kerk, dit is tegen zijn zondige natuur. Hij zoekt zijn vreugde in het vervullen van zijn begeerten. Een bijbelgetrouw christen, kent daarom een geestelijke strijd in zijn hart, tussen zijn eigen zondige geest en denken, tegenover de Heilige geest die in hem is komen wonen.

HOE DIE BLIJDSCHAP BEWAREN of verliezen?

 

22 Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u

wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand

ontneemt u uw blijdschap.Joh;16

Bij het volgen van de H. Geest ervaart men die blijdschap. Bij onze eigenzinnigheid of nalatigheid gaat die vreugde verwateren. Allen die van Gods geboden afdwalen,  zal God verwerpen! (Ps.119:118) Zo ontstaan er schijnchristelijkheid, zo ziet God het!  Valse leer is dodelijk vergif, en de geestelijke blijdschap veranderd in nalatigheid, bitterheid of gewoon schijnchristelijk humanisme.

Kenmerk van de eindtijd is geloofsafval. De profeet Ezra neemt de verhouding van het aantal gelovigen tegenover ongelovigen, in de wereld, als “goud en aarde” te vinden op aarde.

Een christen kent soms droefheid, door schuldgevoelens. Ook onnodige schuldgevoelens. Ook satan wil dat iedere christen zwijgt, en zal hem beschuldigen van zonde, en fluisteren: Je bent niet beter dan een ander! Doch de profeten zwegen ook niet! Wie zou de H. Geest kunnen tegenhouden? Ook de antichrist niet!

clip_image004

Door vervolging kan ook droefheid komen, de geschiedenis toonde dit, toen men de Bijbelgetrouwe christenen, ketters en geuzen noemde. Door die blijdschap kon men psalmen zingend naar de brandstapels gaan. Deze brandstapels waren erger dan de onthoofdingen van I.S. Doch precies die blijdschap kon en kan niemand van een christen afnemen. De vervulling van de Apocalyptische profetieën, wijzen steeds sterker op de spoedige wederkomst van de Heer.

77 Uw barmhartigheid kome over mij, opdat ik leve,

want uw wet is mijn verlustiging. Psalm 119

God is ieder mens genadig, die Gods geboden wil volgen, maar niet altijd kan houden. Daarom veranderd God een mens die zijn zonde belijdt en enkel gelooft in Jezus. Hij is dan een nieuwe schepping geworden, hij begint anders te denken. (2 Kor.5:17).  Met “godsdienstigheid” of religie wordt men geen nieuwe schepping, wel een kerkganger, soms dwangmatig als vroeger! Die God heeft gevonden zal speuren in Gods rijkdom, Zijn woorden, en ontdekken dat dit de enige waarheid is, en zal veel verdriet kunnen voorkomen. Gods hartenwens is dat ieder mens blij en gelukkig zou zijn. Deze wereld leeft in de duisternis, men heeft licht nodig om vrij te worden van wereldse banden! (Psalm 119:105) De psalmist kan zich verblijden in Gods wetten.

70 Ongevoelig als vet is hun hart, maar ik verlustig mij in uw wet. 71 Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren.Ps.119

 

De Thora, de wet, woord stamt uit het Hebreeuwse werkwoord “onderwijzen:” en “openbaren”. De Geest kan u iets openbaren, en u Bijbeltekst beter laten begrijpen. De wet is in feite een reeks van geordende Goddelijke openbaringen voor het welzijn van de mensheid. Iets leren van God, geeft telkens een ervaring van die bijzondere blijdschap door ervaring, dit is meer dan humanitaire “theologie”! Telkens wanneer een mens ingaat op Gods verlangen, zal hij die vreugde ervaren en “gelukkig” zijn. (Ps.119:110,112)

 

Als een “kind van God” niet wil leren, dan krijgt hij beproevingen enz. De vraag wordt dan gesteld: Waarom Here? Wie die vraag stelt, is even tot stilstand gekomen, en denkt na en dient te begrijpen dat God hem liefheeft! Denk aan de roede  van de vader!

 

6 want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon,

die Hij aanneemt. Hebr.12

 

Dit is de echte bijbelschool van Jezus, en duurt de rest van zijn leven, tenzij hij afvalt, dan komt eeuwig leven, een beloofde kroon en geen aards diploma. De blijdschap herhaalt zich na het leren, de toepassing in het dagelijks leven. (3 Joh.1)

De apostel Paulus schrijft naar de christenen te Colosse, om eensgezind te zijn, en zich niet bezorgd te maken over iets, maar te bidden. Eensgezindheid in de leer kan door samenspraak, overleg en biddend onderzoek. Dan geeft de Heer ook een opdracht. Het klinkt als een wet in het N.T.:

4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal

ik zeggen: Verblijdt u! 5 Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De

Here is nabij.Fil.4

clip_image008

Eenvoudig om deze verzen te begrijpen, maar toch zo moeilijk om doen! Zich verblijden kan veel moeite kosten, in dagen van verdriet, treurigheid of depressie. Een plant welke zonder water valt, laat zijn bladeren hangen! Dit betekent dat die plant echt is. Ook een lauwe christen heeft water nodig, iemand met troostende, opwekkende woorden vanuit Gods woord. Hij kan dan opnieuw blij en vriendelijk zijn. Hij zal blijdschap ervaren, want zoals Paulus schrijft: “want de Here is nabij.” Een namaakplant lijkt altijd mooi van uitzicht en gedrag, ook een namaakchristen of kerkganger.

De profeet Jeremia had verdriet door de handelingen en reacties van zijn vervolgers. God troostte hem en hij werd terug blij! (Jeremia 15:15,16)

Koning Belsazar verloor zijn kroon!

clip_image010

Wanneer de liefde tot Gods geboden verzwakt, dan komt er meer zonde in het leven van die christen. Het is de zonde welke de geestelijke blijdschap laat verdwijnen. Zo komt er  een verlangen naar werelds genot als koning Belsazar. Verlies je Koninklijke kroon niet! (Fil.4:1- Jac.1,12- Openbar.3:11) Denk aan de vijandige Koning Belsazar hij genoot van wat hij had gestolen uit Gods tempel. (Dan.5:1,5)

clip_image012

Koning David verloor zijn blijdschap.

De zwakke koning genoot van overspel. Hij stal de vrouw van Uria, een medewerker en was medeplichtig aan diens dood. Hij verloor zijn blijdschap. Hij bad dringend om vergeving, en voor die heilige geestelijke vreugde wat hij ervoer. Hij bad:

Psa 51:10  (51:12) Schep mij een rein hart, o God! en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest.

13 Verwerp mij niet van uw aangezicht, en neem uw

Heilige Geest niet van mij; 14 Hergeef mij de blijdschap over uw heil, en laat een

gewillige geest mij schragen.Ps.51

HET LISTIG WERK VAN SATAN

 

De satan wil dat Bijbelgetrouwe christenen hun blijdschap verliezen, want ook daarin ligt hun kracht! Zonder die blijdschap kan God een christen moeilijk gebruiken. Daarom gebruikt de satan ook geld, eer, politiek, en welvaart, om een wereldse of vleselijke blijdschap te laten primeren. Hij zoekt daarbij uw tijd te stelen. (Verloren internet bezoeken)

Hij wil werelds genot geven om zijn doel te bereiken. Zo verzocht hij ook Jezus, door de macht over al de aardse koninkrijken aan te bieden. Zo komen er velen tot geloofsafval. Het aardse genot is goed, maar mag niet primeren boven het hemelse genot, die heilige blijdschap door Christus! (2 Tim.3,4) (1 Tim.4,3)

clip_image014Simson

Simson verloor zijn trouwe geest EN KRACHT bij Delila, zijn lang haar stond als symbool van zijn trouw aan Gods wetten, werd zwak en wisselde hij dit voor seks! Hij verloor zijn super kracht en werd blind, symbool voor geestelijke blindheid van Israël, doch God was voor hem genadig!

 

Genade!

 

clip_image016

Genade is al te vinden in het oude verbond. De profeet Jesaja kende ook die heilige blijdschap, die God geeft, aan alle zondaars, die hun verloren levensstatuut, levenslot, hebben ingezien en hun falen, belijden. Jezus vergeeft altijd, zoals hij de misdadiger die bij Hem op Golgotha stierf, maar bewust was van zijn zonden, en zijn schuld erkende.

10 Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit. Jes.61

 

 

Biblespace Vlaanderen Online

http://biblespace.org/.

 

 

 

LEVEN OF DOOD

LEVEN OF DOOD

clip_image002

 

 

Lucas 8:40-56 (1991) Vele mensen in deze wereld zoeken hulp of hebben hulp gezocht wanneer zij in nood verkeren. Mensen zijn dan nederig, wanneer het “kunnen” en het “kennen” en de mammon niet meer baten. In deze passage zien wij twee mensen in grote nood, de ene was een Schriftgeleerde Jairus en de andere een onbekende zieke vrouw tussen een nieuwsgierig publiek. Wij hebben een blijde boodschap vandaag! Jezus is de man die ieders persoonlijke noden kent. Hij kan helpen. Dit deed Hij om zijn volk te tonen dat Hij de Messias was. Doch na al die vele wonderen koos het volk toch voor Barnabas, een moordenaar. Het volk werd gemanipuleerd, net als vandaag.

 

                WAARUIT BESTOND HET GELOOF VAN DEZE MENSEN?

Daar waren mensen die hun vertrouwen hadden gesteld op die “Jezus”. De Schriftgeleerde smeekte aan de voeten van Jezus. Andere Schriftgeleerden zullen met dit gebaar niet gelukkig zijn geweest. Wie niet gelooft gaat niet knielen voor Jezus. Ook een zieke vrouw viel aan de voeten van Jezus, toen ze hem had aangeraakt. Ze was ongeneeslijk ziek. Zo kennen wij nog steeds ziekten die men niet kan genezen. Deze vrouw werd onmiddellijk verlost van haar kwaal! Wij lezen hier niet over een genezingsproces. Jezus vroeg niet om nu reclame te maken voor zijn persoon!(56)

 

Men aanvaardt Jezus als HEER en VERLOSSER!

Een christen is iemand die twee elementen heeft aangenomen. Hij gelooft in de Bijbel, als het woord van God. Christenen die het gezag van de Bijbel niet aannemen, en daarvoor een staatskerk in de plaats nemen, verwerpen Jezus als “Heer”. Het andere element is “Verlosser” of redder van de eeuwige dood! Adam stierf door ongehoorzaamheid, daarom moet ieder mens ook sterven, rijk of arm. Je kunt best begrijpen dat Adam en Eva twee mensen waren die ooit het grootste verdriet dat er bestaat, hebben ervaren. Ze ontdekten dat ze plots een huid kregen als de dieren. Hun lichaam was veranderd en sterfelijk geworden. Met andere woorden, ze kwamen terecht in een andere wereld. Christenen spreken of schrijven graag over “vuur” en levendig geloof. Om vuur te verwekken had men in de oudheid twee vuurstenen nodig, en door deze twee voldoende tegen elkaar te wrijven, kwam er vuur. Zo zijn christenen die een van deze twee niet aanvaarden, niet vurig.

 

 

HOE KWAMEN DEZE MENSEN TOT ZO’N GELOVIG BIDDEN TOT JEZUS?

 

Deze mensen die Jezus volgden, waren hoogstwaarschijnlijk de stille getuigen geweest van de wonderbare genezing van de lamme. Deze mensen zullen geluisterd hebben naar de woorden die Jezus daar zal hebben gesproken bij de lamme tegen al het volk ! Het begint duidelijk bij het WILLEN HOREN.

Mensen die willen luisteren, maken hier hun eerste stap.

 

Deze mensen hebben de macht van Jezus gezien, Jezus is nog

steeds dezelfde, wij vandaag kunnen over zijn macht lezen

Ook kunnen en mogen wij bidden omdat mensen die willen zijn GROTE

KRACHT zouden mogen ervaren!

 

 

Deze mensen hebben de woorden van Jezus onthouden: Vergeven!

 

24 Maar, opdat gij moogt weten, dat de Zoon des

mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven

– zeide Hij tot de verlamde: Tot u zeg Ik, sta op,

neem uw bed op en ga naar uw huis.Luc.5

 

Nog steeds moeten wij deze beloften onthouden, en bidden in

geloof dat God zijn beloften waar maakt en ons vergeving geeft!

Vandaag is er een reëel gevaar, dat men meer geloof hecht aan de woorden van theologen, filosofen en soms evangelisten, dan aan de eigenlijke woorden van JEZUS Zo ontstaan er andere evangelies zonder kracht. Deze mensen zetten beide de stap tot Jezus elk op zijn manier Jairus kwam openlijk in het publiek

De vrouw kwam niet gemerkt, maar bereikte haar doel.

         

 

WIJ ZIEN STAPPEN IN GELOOF VAN JAIRUS EN DE VROUW

 

Het lijken wel dezelfde stappen als Petrus op het water. Wie dit ook niet wil geloven, hoe zou hij dan genezing ontvangen? Het zijn hier beide hopeloze gevallen:

1/Een stervende dochter 2/Een ongeneeslijke kwaal

De man ten einde raad en de vrouw door de specialisten opgeheven.

 

Als de wereld de mens niet meer kan helpen, dan is er maar oplossing: JEZUS CHRISTUS! Alle andere goden zijn gestorven en niet opgestaan. Mohammed is dood! Boeddha is dood! enz…dus ook geen oplossingen enkel teleurstellingen.

De satan wil het geloof breken van de schriftgeleerde: de dochter is gestorven :TE LAAT!

       

Nooit te laat bij Jezus! Nog steeds zo!

 

Het geduld gaat samen met geloof; Jairus moest wachten omwille van “de vrouw”!

Zonder geduld komt men in paniek als een ongelovige. Hoe groter het probleem, of beproeving, des te groter de blijdschap achteraf.

 

DE ZEGEN OP HET GELOVIG GEBED

 

Deze beiden hebben zegen ontvangen de ene krijgt zijn kind terug! HOEVELEN ZOUDEN DAT VANDAAG NIET WILLEN. de andere word verlost van een ongeneeslijke kwaal en werd rein!

 

WIE JEZUS AANRAAKT STAAT VERSTELD!

 

Al wie Jezus aanraken zullen wij dat ook meemaken, doch slechts door geloof op HEM!

 

HOE JEZUS AANRAKEN?

Jezus aanraken kan op twee manieren : Er tegen aanlopen door met Hem mee te lopen dan gaat er geen kracht van Hem uit! Hem doelbewust aanraken in geloof, dan gaat er kracht van Hem uit.

 

Wat raakte die vrouw aan?

clip_image004

   Ze raakte de KWAST aan van zijn kleed.

   Dit heeft een betekenis n.l. NUM.15:38 Jezus droeg de gedenkkwasten!

  Wie Gods geboden aanraakt, zal kracht ontvangen. De vrouw streefde ernaar om die kwast aan te raken. Wie zich inspant om Gods raad en geboden te vinden en na te streven, die zal de kracht van Gods woorden ondervinden naar ziel en lichaam!

 

 

Kwast betekent : TSITSCHI  getalswaarde: 6OO Gemaakt met 8 draden met 5 knopen samen 613 Er zijn in de wet van Mozes 613 geboden gegeven!

Wij moeten geen angst hebben maar geloof Deze vrouw overwon haar angst omdat het door iedereen zou geweten zijn, doch Jezus deed ze het openbaar maken!

Wij moeten de mensen die ONREIN zijn van zond en bij Jezus witte kwasten brengen!

 

 

In Jezus naam….

 

 

clip_image006

 

Biblespace Vlaanderen Online

WONDEREN OF KAARSJES BRANDEN

HET OLIEKRUIKJE

clip_image003

 

 

1 Een van de vrouwen der profeten riep tot Elisa om hulp en zeide: Uw knecht, mijn man, is gestorven, en gij weet zelf, dat uw knecht de HERE vreesde. En nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven voor zich weg te halen. 2  En Elisa vroeg haar: Wat kan ik voor u doen? Vertel mij, wat gij in uw huis hebt. En zij antwoordde: Uw dienstmaagd heeft niets in huis behalve een kruikje olie. 3  Toen zeide hij: Ga heen, vraag buitenshuis vaten van al uw buren, ledige vaten; laat het er niet weinige zijn. 4  Ga dan naar binnen, sluit de deur toe achter u en uw zonen en giet in al die vaten; en wat vol is, moet ge laten wegzetten.

5                 Zij ging van hem weg, sloot de deur achter zich en haar zonen toe; dezen plaatsten steeds de vaten bij haar en zij goot steeds door.

6                 Toen de vaten vol waren, zeide zij tot haar zoon: Breng mij nog een vat. Maar hij zeide tot haar: Er is geen vat meer. Toen hield de olie op te stromen.

7                 Zij ging het de man Gods vertellen, en deze zeide: Ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, en leef met uw zonen van het overige. 2 Kon.4

 

Het is een pijnlijke zaak wanneer men een moeder haar kinderen wil afnemen. Deze wereld kan meedogenloos zijn als het gaat door schuldeisers. Hier vinden wij een weduwe in nood, haarkinderen zorgden voor haar levensbestaan, en men wil ze opeisen! Mensen kunnen beproefd worden op allerlei wijzen. Ook vandaag kunnen mensen in moeilijke situaties terechtkomen. Bijzonder in onze dagen is er een geestelijke hongersnood. Maar men wil geen geestelijk voedsel. Ons land bewijst dit fenomeen met vele zelfmoorden!

 

Een menselijk probleem.

 

Deze weduwe had een man gehad die in dienst stond van God, de profeet Obadja! Deze vrouw ziet het niet meer zitten na het overlijden van haar man. Ze kreeg het heel moeilijk. Maar ze heeft hoop, en ze kenteen weg. Ze is een gelovige weduwe, en zoekt hulp.

 

 

 

Wie kan haar helpen? Vanwaar zal mijn hulp komen?

 

Je kunt vlug zien wanneer een mens in de problemen zit, waar men zijn hulp zoekt, op wie of wat men zijn vertrouwen stelt. Dan kan men zien hoe diep het geloof is geworteld en gegroeid. Geloof wordt levenslang beproefd!

 

6 Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, 7  opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.1 Petr.1

 

Een bijbelgetrouwe gelovige zoekt zijn hulp eerst bij God, als hij dagelijks ook bezig is met Hem. Een kind roept ook  spontaan naar zijn moeder of vader voor hulp. Je moet het hem niet leren! Zo is het ook met een kind van God!

 

Psalmen 94:17  Indien de HERE mijn hulp niet was geweest, mijn ziel zou bijna in de stilte gewoond hebben.

Psalmen 34:4  Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. 

 

Wanneer iemand vervuld is met de Geest, dat wil zeggen dat hij dagelijks heeft gedronken uit de Bijbel, het levende water. Hij heeft geluisterd naar God, zijn Vader. Hij zoekt om in alles rekening te houden met God. Hij heeft geestelijke gesprekken met andere gelovigen. Vroeger was dat dagelijks bij de eerste christenen, ze woonden en werkten in dezelfde omgeving. Ze gingen naar de gemeente waar ze woonden.

 

Waar gaat de weduwe naartoe?

Ze gaat hulp zoeken bij Elisa, een man Gods. Elisa betekent: “God heeft geholpen” Ze is aan het juiste adres. Ze stelt haar vertrouwen niet op wereldse rijke  mensen voor hulp. Ze vertrouwt dat God haar zal helpen, dat is haar enige hoop! 

Jeremia 17:5  Zo zegt de HERE: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de HERE wijkt;

 

Wat kan ik voor u doen?

Deze man weerspiegelt de liefde van God door zijn bereidheid om haar te helpen. Wij kunnen voor onszelf de vraag stellen, in hoeverre zijn wij nog bereid iemand te helpen in geestelijke of andere nood? 

God zag ook het machteloze en medelijdend hart van deze profeet. Ook hij was afhankelijk van God!

 

Elisa kon de schuld niet betalen!

Je kunt wel bereid zijn, maar je moet de mogelijkheden hebben. 

Doch God kent ook deze dingen. Wie wel kan helpen in zulke nood en het niet doet, het is tot zonde. Twee gelovige mensen buigen hier hun hoofd over dit probleem. Alle mensen zijn in zulk een situatie, want hun zondeschuld, kunnen zij zelf niet aflossen. God zelf heeft betaald met het bloed van Jezus! 

 

 

Elisa bedenkt biddend dit probleem.

 

Deze profeet stelt zijn vertrouwen op God, en is dan ook verwachtend dat God hem niet in de steek zal laten. Hij weet dat God hen kan helpen, en voor God niets onmogelijk is. Wat is hij hier een voorbeeld voor ons christenen vandaag!

Het doet denken aan de woorden van Jezus:

Markus 10:27  Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.

Wij leren hierbij dat het voor een christen duidelijk is, dat hij altijd Iemand heeft waarop hij kan rekenen. Wanneer wij zwak zijn en afhankelijk van Hem dan zijn we sterk. 

2 Corinthiërs 12:10  Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Er komt bij hem, na hun bidden een gedachte op geboren uit Gods Geest! 

 

Wat hebt gij in huis?

 

Een klein kruikje olie. Elisa weet dat God grote dingen kan doen met iets kleins. Mozes gebruikte zijn staf, Simson een ezelskaak, David nam vijf gladde stenen, voor het grote probleem, Goliath. 

Jezus sprak van het mostaardzaadje, het kleinste.

 

Mattheüs 13:32  Het is wel het kleinste van alle zaden, maar als het volgroeid is, is het groter dan de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogelen des hemels in zijn takken kunnen nestelen.

 

Olie is een beeld van de H. Geest.

Het kleine kruikje werd de oplossing! Olie was een product dat iedereen had, het werd veelvuldig gebruikt.

De profeet vraagt aan haar om stappen in het geloof te zetten. Ze diende kruiken te gaan halen bij buren en vrienden!

Ze zal wellicht niet hebben geweten wat er nu zou gebeuren. Wanneer wij iets van God mogen verwachten kan Hij ons leiden in voor ons onmogelijke, onwaarschijnlijke en moeilijk te begrijpen situaties!

 

Denk aan Naaman bij zijn genezing. Denk aan Mozes voor de zee! Denk aan Jezus voor het graf van Lazarus! enz. De weduwe zet deze stappen. Het zijn stappen die haar tot een grote zegen zullen brengen. Ze zoeken grote lege kruiken. Deze kruiken kunnen ook een beeld zijn van ongelovigen. Olie was kostelijk!

De weduwe gehoorzaamt aan de profeet welke de woorden van God tot haar overgebracht. Ze kon ook hebben gelachen, of haar eigen gedacht hebben gedaan! Wij zien dat gehoor geven aan het woord van God tot grote zegen kan leiden in moeilijke omstandigheden. De vaten werd allen vol! Wat een zegen!

 

 

 

 

 

Olie een beeld van de H. Geest.

 

Olie werd ook gebruikt om licht te maken. Wij gaan even kijken naar de olie in de kruiken van de tien maagden.

 

1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. 2  En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs.

3  Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie; 4  doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen.

5  Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. Matth.25

 

Het verschil tussen de dwaze en de wijze maagden zat in de voorbereiding op de komst van de bruidegom!.Er zijn christenen die Jezus verwachten en er zijn er die daar weinig aandacht aan geven.

Deze tien maagden zijn een beeld van het christendom.

 

De dwaze maagden.

 

 

clip_image005

Zij die slechts op de zondag christenzijn, kunnen wij vergelijken met echte kerkgangers. Zij wisten wel of niet van de wederkomst, maar keken bijna nooit naar hun profetische horloge, de Bijbel. Ze gelijken op een vrouw die zwangeris, maar zijn het niet! Er is geen echte verwachting in hun denken. Hun hart, hun denken is geen nieuw leven verwachtende. Er is ook geen stille blijvende vreugde door dat soort van verlangen! 

 

Hebreeën 1:9  Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten.

 

15 De onverstandige (dwaze) gelooft elk woord, maar de schrandere geeft acht op zijn gang. 16De wijze vreest en wijkt af van het kwaad, maar de dwaas gaat zich te buiten en voelt zich toch veilig. Spreuken 14

Het zijn gelovigen die goedgelovig zijn, ze willen ook naar de hemel, maar hebben geen profetisch licht en inzicht, omdat ze hun olievoorraad vergeten hebben, Bijbelkennis welke licht geeft over de komst van de Bruidegom! 

 

De wijze maagden hadden voldoende olie in hun emmers voor hun fakkels, en al werden ze moe, toch konden ze de bruidegom tegemoet gaan. Er was een groot verlangen naar de Bruidegom. Deze wijze gelovigen letten op hun levenswandel, bijbelgetrouw en weken niet af van de gezonde Bijbelse leer.

Ze hebben voldoende olie meegenomen, dus hadden ze(profetisch)  licht om de bruidegom tegemoet te gaan in de nacht.

 

Psalmen 119:105

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

 

Hoe is het gesteld met uw olievoorraad?

Uw vervulling met Gods geest?