Categorie archief: BIJBELVERKLARINGEN BIJBELBOEKEN

Bijbelverklaringen van geselecteerde Bijbelboeken.

THESSALONIKI 1- 2

De havenstad Thessaloniki noemt vandaag Saloniki. Het was de hoofdstad van de toenmalige

Romeinse provincie Macedoni Paulus, Silas en Timothe kwamen noodgedwongen af van Filipi. De gemeente ontstond door prediking van de apostel die een drietal weken sprak in de Joodse synagoge. Daar kwamen tal van Grieken tot geloof, proselieten, en voorname vrouwen uit de stad. (Hand.17) Er kwam vlug hevige weerstand van de jaloerse Joden, welke het straatvolk ophitsten tegen Paulus. Paulus en Timothe dienden te vluchten. Paulus zond later Timotheus terug met deze eerste brief van hem voor deze jonge en groeiende huisgemeente, welke toen al druk en vervolging kende. Deze brief is de oudste bewaard gebleven brief in het jaar 50.

HOOFDSTUK 1

Paulus schrijft naar een plaatselijke gemeente in God de Vader.(1). Dit is een gemeente welke toebehoort aan God. Christus is de enige verbinding tussen alle gemeenten. Hij zelf zorgt voor een geestelijke eenheid. Geen enkele organisatie moet zorgen voor een eenheid onder de gemeenten, het is zoals Paulus schrijft de zaak van God! Menselijke organisaties brachten eerder verdeeldheid en geestelijk verdriet onder de christenen. De katholieke kerk en andere, zijn hiervan een sprekend voorbeeld. God was voor hen een Vader geworden. Na de opname zullen er nog allerlei kerken die zich verenigden overblijven, Babel welke Hem niet toebehoorde.

De apostel wenst hen genade en vrede. Met deze vrede bedoelde Paulus de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. ( Fil.4:7). Ze hadden al vrede met God gemaakt door geloof. Hij wenst hen een rustig hart toe om te volharden, onder de tegenstand van de ongelovigen of afgodendienaars. Paulus schrijft hen dat ze uitverkoren zijn.(4). Hier gaat het over een keuze maken. God weet wie voor Hem zal kiezen, daarom schrijft Paulus, uw goede keuze is overduidelijk en hij zegt nog waarom ook:

(4,5) Omdat geeft kenmerken aan. Velen beweren vandaag christenen te zijn, maar als wij even kijken hoe men keuzes maakt in het verdere christenleven, dan is dit niet zoals in Thessaloniki. Het evangelie is voor u niet een theorie geweest, of woorden zonder invloed op uw leven. U maakte keuzes in uw leven als gevolg van uw geloof, wereldse vrienden verlieten u, omdat u Bijbelse gedachten en principes gekregen had bijvoorbeeld, omdat uw geldzucht veranderde in mededeelzaamheid.

Eerste brief aan de Thessalonicenzen R.Gaytant. Christengemeente Veurne/Ninove Pagina 1

Omdat u niet meer koos om in eer en aanzien te komen in de wereld. Omdat u vrede wilde met iedereen, Omdat u Christus verwachtende was enz.

Uitverkoren, omdat u de woorden die werden gesproken over het evangelie, u door de H.Geest werden bevestigd in uw hart als waarheid!. U kreeg geloofszekerheid, een houvast, zoals een schip een anker gebruikt.

Paulus toont aan dat het hier ging om werkelijke bekeringen en geen schijnbekeringen of ledenwerving voor een bepaalde kerk. Het was geen tijdelijke of emotionele opwelling dat deze eerste christenen hadden. (6) Hun blijdschap was van geestelijke aard. (7) Je bent een voorbeeldige christenen geworden. Hun nieuwe

levensstijl viel op, ze waren een licht. Wij stellen toch vast dat deze christenen een speciale ondertoon hadden in hun beleven, namelijk ze leefden van uit een sterke verwachting van de Heer. (8) De christenen te Thessaloniki droegen het evangelie uit, het waren echte evangelisten, en de ganse streek kwam onder invloed van hun krachtig getuigen. Ze spraken onder het volk, als versterkers toestellen om de klank met kracht luider te laten horen, er waren nog geen Tvs of kranten. Hun harten waren er vol van. Ze hadden zich van hun afgoden en idolen afgekeerd. Ze hadden begrepen dat die traditionele beeldendienst zuivere afgoderij was. Ook een Tv-beeld kan mensen weghouden van God, lezen wij even lang in de Bijbel? Ze hadden begrepen dat afgoden als geld, macht, eer en vrije seks hun leven niet verder meer zou bepalen. (9) Ook de Korintis kenden afgoderij, waarvan Paulus het volgende schreef: 2 Gij weet, dat gij, toen gij nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme afgoden liet heendrijven.1 Cor.12

Welke afgoderij was er hier in Thessaloniki?

Men kende er de afgoden zoals Zeus, Apollo,Diana en Bacchus, de wijngod. ( beeld links).Eens

werd Barnabas Zeus genoemd, en Paulus, Hermes. (Hand.14)Bij de Grieken was het Hermes, bij de Romeinen was het Mercurius, zoon van Zeus en Maya,bij de Babylonies, Nebo. Mercurius was de afgod van de handel en de winst, welke ook hier wordt aanbeden. Deze afgodsbeelden werden met veel eerbied rondgedragen in een stoet of processievorm. Precies zoals later onder Romeinse invloed, nieuwe afgodsbeelden in allerlei katholieke processies ook werden rondgedragen. Nu dienen de christenen in Thessaloniki, de ene levende onzichtbare God, de God van Isra. Alle bijgelovigheid onder de eerste christenen was aan het verdwijnen, en dat werd goed opgemerkt. Onder dit dienen is het volgende te begrijpen, namelijk, het dienen in die tijd, was zoals een slaaf. Een slaaf had geen eigen wil meer, en diende voortaan alleen de wil van zijn meester te doen.

(10) Deze christenen verwachten Jezus uit de hemel en geloofden toen al te zullen worden verlost van Gods komende oordelen, waarvan zij hadden gehoord. Blijkbaar waren zij toen al op de hoogte van het profetisch woord. Door deze nieuwe hoop waren ze ook zeer actief, ze waren niet nalatig of onverschillig in het dienen. Deze christenen waarschuwden de mensen voor Gods komende oordeel. Dit is wat christenen vandaag dienen te doen, doch weinig evangelisten hoor je op die manier prediken! Joh 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

In Paulus tijd werd de zonnegod Mithras vereerd, een god die een stier doodt. Een grote god van de Romeinen. Nieuwelingen in de cultus werden gedoopt, en mochten dan deelnemen aan een heilige maaltijd met water brood en wijn! Deze maaltijd werd gehouden voor hij ten hemel zou worden opgenomen! Deze cultus zou het christendom zwaar bevloeden. In het Louvre ligt nog een bewijs van zon maaltijd hiervan. (zie fotohiernaast)

HOOFDSTUK 2

(2,3) Paulus, Silas, en Timotheus laten weten dat ze mishandeld werden in Filippi omwille van hun evangelisatie. Pijnlijke ruggen door de zweepslagen of stokslagen enz. Paulus wijst erop dat dit geenszins was omdat de leer vals zou zijn, of omdat ze misbruik maakten en uit waren op geldgewin. Ook niet omdat ze op een meeslepende wijze als een sekte werkten! Het lijken wel de kenmerken van de hedendaagse grote evangelisten, met valse leer, met een bedekte geldzuchtigheid en meeslepende woorden, die de mensen behandelen als koopwaar! In die tijd waren er ook nog Joodse Schriftgeleerden die rondgingen om proselieten te maken.

Heidense filosofen brachten hun wereldbeschouwingen uit, voor eigen eer en eigen voordeel. (4,5). Zo was er de leerstelling van Pythagoras over de onsterfelijke ziel en de recarnatie, waarbij tot op vandaag nog vele mensen deze leugens geloven! De religieuze gedachten van Pythagoras waren oosters, wellicht ook Indisch zo schrijft men.

Pythagoras leerde dat reinheid van ziel kon bekomen worden door filosofie! Hoe dacht Paulus over al deze filosofie? Hij schreef:

20 Waar blijft de wijze? Waar de Schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? 21 Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven.1 Cor.1:20

Geen eer van mensen! Ware evangelisten!

Paulus maakt duidelijk dat hij geen eer van mensen zocht, en hoe de mensen over hem dachten trok hij zich niet aan, maar hij wilde God behagen door de gezonde leer te brengen! (6) Paulus, en zijn medewerkers hadden ook gezag, door God gekregen, maar ze maakten daar geen gebruik van zoals sommige valse predikers dit deden.

Deze verkondigers droegen veel liefde uit naar hen die zich bekeerden, zoals een moeder haar kind benaderd, zo bedoelde hij een oprechte liefde.(7)

Hij had een diep verlangen en wilde echt voor die mensen zorgen en zeker niet van hen profiteren! Wij werkten hard voor ons eigen onderhoud, we vielen niemand lastig voor ons dagelijks brood (9). Het evangelie brengen was toen voor hen geen broodzaak, maar noodzaak! Toch hadden zij wel het Bijbels recht op levensonderhoud.( 1 Tim.5:18). Een arbeider is zijn loon waard. (1Ti 5:18).

Wij oefenden niet als heersers onze roeping uit, maar handelden als een goed huisvader, en met liefde in het vermanen, tuchtigen en waarschuwen voor een christelijke levenswijze. Wij riepen op om te volharden in uw geloof. (11,12).

Paulus dankt God, omdat deze mensen zijn woorden hebben begrepen niet als woorden van een mens, maar werkelijk als woorden van God zelf komende! Vandaag ligt dit anders, ze hebben moeite om te geloven dat alles wat in de Bijbel staat de waarheid is, of van God komt.

Daarom is het naamchristendom ten dode opgeschreven, het stelde zijn eigenwijsheid, zijn eigen filosofie, zijn eigen eer, boven dat van God! (13) Bij de Thessalonisenzen kon men vaststellen dat het evangelie werkzaam was in hun dagelijks leven en niet enkel op de zondag!

U hebt het niet gemakkelijk gekregen door uw eigen volksgenoten, maar in Judea, was dit voor hen, die ook tot geloof waren gekomen in Jezus hetzelfde, daar waren het de Joden die het hen erg moeilijk maakten, dus wees sterk! (14,15) Integendeel zij zijn degenen die Jezus en de profeten hebben vermoord!

Zij wilden ons nog verhinderen dat wij het evangelie bij de heidenen brachten, zo maakten zij hun zonden nog erger! Ze streden tegen God zelf en wilden het niet begrijpen. (16) Hun verdriet wacht. Door deze gegevens zijn er christenen die denken dat God nu Zijn volk compleet heeft verworpen, doch Hij komt en er zal een overblijfsel zeker gered worden. De gemeente is hoegenaamd nooit in de plaats van Israel gekomen.

Uit het oog, uit het hart?

Neen zegt Paulus, wij hadden een oprecht groot verlangen om tot u te komen.(17) Paulus had heel graag naar Thessaloniki gereisd, het lukte hem niet. Hij schrijft wel waarom, namelijk de werking van de tegenstander, de satan. Hieruit kunnen wij leren dat de overste van de demonen, nog steeds macht heeft. Paulus kon onderscheid maken of de hinder van satan kwam of van God. (Hand.16:6). De satan heeft ook macht over alle aanbidders van de afgoden, dit zijn, zijn knechten

die onbewust of bewust handelen naar zijn wil. (18).

Paulus troost hen en zichzelf, hij heeft hoop, hij is blij omdat hij hen bij de Heer Jezus mocht brengen. Iedereen zal het allemaal begrijpen wanneer Jezus komt. Dan zal alles openbaar worden, dan is de christenstrijd voorbij. Het zal duidelijk worden wat eigenlijk onze eer dan zal zijn, iedere ziel die wij bij de Heer mogen brengen.(20).

HOOFDSTUK 3

(1,5) Door hevig verzet was Paulus gedwongen verder te reizen naar Berea, en naar Athene, want zijn leven was wel in gevaar. (foto de weg naar Berea) Hij zendt

Timotheus als een medewerker van God naar Thessaloniki. Paulus maakte zich zorgen hoe het die jonge christenen zou verlopen, en of ze de agressieve tegenstand op hen, zouden kunnen verdragen. Hij hoopte dat zijn werk niet tevergeefs zou zijn, door acties van de satan, de verzoeker. Wanneer je mensen bij de Heer mag brengen moeten wij er ook voor zorgen dat deze mensen steeds

geestelijke bijstand krijgen, zodat ze het rechte spoor blijven behouden.

Timotheus diende hen te versterken door onderwijs te geven en hen aan te troosten met Bijbelteksten. Hij leerde hen elkaar te bemoedigen, en trouw samen te komen. Timotheus leefde mee met hen en begreep hun lijden door de ernstige vervolgingen. Ze werden vroeger al verwittigd voor dit lijden. Ook Petrus schreef ook het volgende:

6 Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, 7 opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.1 Pe.1:7

(6) Timotheus keerde terug naar Paulus en vertelt over het goede nieuws!

Het eerste punt is dat hun geloof stand had gehouden, dit bleek uit hun woorden, hun daden, hun getuigen, en hun ervaringen welke ze hadden meegemaakt.

Dan hun liefde, dit was een eerste vrucht van de Geest, welke werkzaam was onder hen. Ze hadden een sterk verlangen om Paulus en de rest terug te zien. Dit was een signaal van liefdevol geestelijk leven, een verlangen naar de geestelijke familie. Wanneer onder een christen geen verlangen meer is om samen te komen, dan is het geestelijk leven in grote moeilijkheden.

1 Cor. 11:19 Want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken, wie onder u de toets kunnen doorstaan. Dit is een ernstig gevaar in onze maatschappij, want hier leven wij sterk individueel, doch een economische crisis zou verandering kunnen brengen.

(8) De apostel is getroost, zijn bezorgdheid is weg, door te horen dat hun geloof stand heeft gehouden. Ze waren nog zo jong in het geloof en waren al standvastig geworden. (9) Wij kunnen God niet genoeg danken voor de blijdschap, dit allemaal te mogen horen, dit zijn de herderlijke kenmerken bij Paulus.(10,12)

Paulus bad vurig, om toch naar hen te kunnen reizen, om hen verder te mogen onderwijzen in het geloof. Hij rekent er op dat God hem die mogelijkheid zou geven. Hier leren wij duidelijk hoe ook die grote apostel, zo afhankelijk was van de Here om het evangeliewerk te mogen doen. Paulus bidt en wacht, zo mogen wij ook zijn voorbeeld gaan volgen, en aanvaarden als de Here andere plannen heeft. (Foto van de huidige christengemeente te Berea)

(13) Het onberispelijk zijn in heiligheid.

9 Doch daarna heeft Hij gezegd: Zie, hier ben Ik om uw wil te doen. Hij heft het eerste op, om het tweede te laten gelden. 10 Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus.Hebr.10

Onze heiliging is een vaststaand feit. Dit feit is gefundeerd op de wil die christus had om Zijn

Vader te gehoorzamen. Zolang diezelfde wil bij ons aanwezig is, om in de voetsporen van Christus te wandelen, werken wij ons langzaam los van deze zondige, goddeloze wereld met staatskerken enz. en dit betekent ons heiligen.(Ef.5:27).

Jak 4:4 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is?

Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.

Onberispelijk betekent vrij van schuld, dit is het gebed van Paulus, dat ze op de dag van de wederkomst van Christus, nog steeds zullen geloven. Dit vers is heel belangrijk voor de christenen van heden, want de verleidingen van de wereld worden heviger. Christenen vallen vandaag af door de brede weg van de welvaart, genot of valse leer. Alles wat je afhoudt om de wil van God na te streven, is een afgod.

HOOFDSTUK 4

Paulus roept op om verder te gaan in die heilige, unieke levensstijl.(1)

(3) Wat wil God? Afstand nemen van de wereldse goddeloze gewoonten, gebruiken en een levenswijze zonder rekening te houden met Gods woord. Paulus wijst naar bepaalde zonden die niet verder kunnen. Hij heeft het over hoererij, sexuele uitspattingen, onnatuurlijke seks, vrije seks, en overspel. Het lijkt vandaag bijna normaal, toen was het nog erger. Er waren ook de hoeren in de

afgodentempels, waar de mannen gingen en dit leek normaal. Ook vandaag lijkt het normaal dat men seks heeft voor het huwelijk. Niet meer huwen lijkt normaal. Homofilie lijkt normaal! Simson, een man Gods, was zo sterk, en werd krachteloos door de verleiding van een mooie vrouw.

(4) Vat staat hier voor het lichaam van de vrouw. De Grieken spraken steeds over het vat der ziel, dat was hun lichaam. (Hand.9:15) Je moet de driften van je lichaam beheersen leert Paulus aan de jonge christenen. Ieder moet zijn eigen vrouw uitkiezen in heiligheid en eerbied. Deze keuze mag niet voortkomen uit hartstochtelijke begeerlijkheid! (5) Opgelet dat men zijn broeder niet bedriegt, want God zal dit zeker bestraffen, hier of later. Mensen denken soms niemand ziet of weet het! Geen seks met een gescheiden man of vrouw. (7) God riep ons niet om verder te doen zoals het in de wereld gaat.(8) Wie niet wil luisteren, verwerpt God zelf, daarom is er tucht nodig in een gemeente.(Kol.3:5)(Efeze 5:3). (9,12) Blijf elkaar liefhebben, dat ieder zich bemoeit met zijn eigen zaken leert Paulus. (1 Petrus 4:15) Verdien ook uw eigen boterham, zorg voor een eigen inkomen en wees niet lui. Wees ook geen schooiers, en zo zult u ook goed gezien worden door de buitenstaanders. De Grieken vonden handenarbeid iets voor de slaven!

De wederkomst van Christus, is een levende hoop!

De apostel wil deze jonge gemeente troosten. Er waren mensen die tot geloof kwamen gestorven, en er was verdriet gekomen in de harten van de gelovigen. Paulus gaat hier op in met bijzonder troostende woorden van kennis. (13) Er bestaat een levende hoop voor christenen, en dat legt de apostel hen uit, opdat ze niet zouden treuren.

Aristides, raadgever,schreef het volgende naar de Keizer over de christenen: Wanneer er onder hen iemand sterft, ze verheugen zich en danken God, ze begeleiden het lichaam zonder enige ceremonie.

Dit toonde aan dat die christenen helemaal anders handelden dan de afgodendienende Grieken. Voor goddelozen is er geen enkele hoop, dus kunt u de familie ook heel moeilijk troosten bij een sterfgeval. Bijzonder bij de Grieken, want deze mensen geloofden niet in een leven na de dood, of in een opstanding. De ziel verdween voor hen met het lichaam.

(14) Indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond, zo weten wij ook dat zij die in Hem geloven, zeker zullen opstaan uit de dood, dit zal God doen. Jezus was de eerste. Wat betreft: die ontslapen zijn, op de grafzerken in die tijd stond meestal geschreven: in eeuwige slaap. Ook Jezus sprak over het dochtertje van Jaus: Zij is niet gestorven, maar slaapt. Iedere dode zal eens opstaan, en wakker worden! Joh.5:29, Luc.14:14,

22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst;(1 Cor.15)

Deze opstanding gebeurt bij de eerste wederkomst van Jezus Christus, enkel voor al zijn Bijbelgetrouwe gemeenteleden.

(15) Hier geeft Paulus meer uitleg over dit mysterieus gebeuren, met een woord des heren zo benadrukt hij. Hij beklemtoont dat dit niet iets is dat hij zelf heeft uitgevonden!

De gelovigen hadden een zeer belangrijke vraag, aangaande enkele gestorvenen, onder hen, want deze mensen waren ook Christus verwachtende, maar wat nu?

Paulus had nog niet de gelegenheid gehad om dit uit te leggen bij zijn eerste verkondiging van het evangelie, en zo waren ze in een onwetendheid gebleven.

Zij die leven tijdens de opname, zullen de gestorven broeders en zusters niet voorafgaan. Die opname is een geheim, en zal niet door de ongelovigen gezien worden. (16,17)

Dit zal plaats vinden onder bepaalde beschreven geluiden. Het roepen van een aartsengel en bazuingeschal.

Deze bazuin heeft niets te maken met de laatste bazuin uit Openbaring. Waar zal deze intieme ontmoeting plaatsvinden? Op de wolken!

Dit gebeuren zal in een oogwenk gebeuren! Heel snel, zoals een dief snel iets rooft, zullen allen die christus toebehoren weggerukt zijn. Dit is de zoveel besproken opname van de christenen. Het woord opname staat niet in onze Bijbel merken er sommigen twijfelende christenen op.

Toch is vastgesteld dat in de Vulgaat Bijbel het woord rapiemur (rapturos) staat, waaruit het Engelse woord Rapture is afgeleid, en opname betekent. De opname is een hoop met zekerheid en een bijzonder troostende gedachte voor iedere christen die Hem verwacht, en niet te verwarren met de wederkomst van Christus op aarde! (18) Troost elkander met deze hoopvolle woorden!

DE OPNAME DE WEDERKOMST
Plaats: Christus komt in de lucht ons tegemoet (1 Thess.4:17)Plaats: Christus komt op aarde

( Zach.14:4)

Het is hier voor de Bijbelgetrouwe christenen. 1 Thess. 1:10Hier is het voor de Joden

(Mt.24:16-20)

Het gebeurt zeker voor de wederkomst

(2 Thess.2:1-12)

Op het einde van de grote verdrukking De zeventigste jaarweek van Daniel.

(Mt.24:29-30)

Zal een zegen zijn voor alle gemeenteleden

Ze krijgen een verheerlijkt lichaam

Zal een oordeel zijn voor de ganse

ongelovige wereld

Is een geheimenis, staat niet in het O.T.

( 1.Cor.15:51)

Aan de profeten bekend gemaakt

( Dan.2:44)

Tijdstip: Voor de zevenjarige verdrukking, doch de exacte dag en uur is niet gekend.

Voor ongelovigen komt Hij als een dief in de nacht!

Openbaring 3:10

Tijdstip: Te zien aan de tekenen der tijden

Zeven jaar na het vredesverbond met Israel. Die dag des Heren,zal wel gekend zijn, voor gelovige Joden.

Gemeente Israel

HOOFDSTUK 5

In aansluiting op het vorige hoofdstuk, zagen we dat de christenen te Thessaloniki, vragen hadden over de wederkomst van de Heer, daarover gaat Paulus meer uitleg geven. Hij stelt vast dat ze vurig de Heer al terug verwachtende zijn, en ze ook al ongeduldig waren geworden. Hij zelf weet ook niet precies wanneer de dag des Heren zal aanbreken. Hij laat hen begrijpen dat God alle tijden in handen heeft. (1,2,3a). De gedachte van de opname was er toen nog niet.

Tijden en gelegenheden

Meestal ontstaan er veel problemen door de Nederlandse tijdsbepalingen in de

Bijbel aangaande de exegese van bepaalde teksten. Anderen vertalen hier

Tijden en tijdstippen. Het Grieks kent voor tijd ook twee woorden namelijk Chronos en Kairos. Door de oude Grieken werden deze woorden als volgt gebruikt: Kairos betekent een bepaalde tijdsperiode, hier vertaald door

gelegenheden. Chronos was het tijdstip welke het juiste eindogenblik was van een Kairos. Dit gebruikte men slechts bij speciale tijdsgelegenheden die eindigden met iets speciaals. Andere onderzoekers zien in Kairos een bepaalde tijd door God zelf vastgesteld, en voor de mens onmeetbaar, zoals onze leven, een bepaalde tijd leven en dan het tijdstip van overlijden.

Paulus heeft hen al de grote tijdslijnen uitgelegd over het profetische gebeuren. Dat wisten zij goed. Men moet zich voorbereiden, waakzaam zijn, de hedendaagse christenen dienen te letten op de profetische woorden. Vele christenen leven vandaag niet meer uit een verwachting van de Heer. Velen horen weinig over de wederkomst! Een apostel schrijft het volgende:

Hebree 10:25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

Ongelovigen en schijnchristenen.

(3b) Terwijl de ongelovigen, niets zien aankomen en leven zoals in de tijd van Noach, vrede en denken er is niets aan de hand, zullen ze een plotseling verderf kennen, een dodelijk kwaad, en niet kunnen ontkomen of vluchten. Zoals ook de Sodomieten plots een vernietigende neerslag kregen van vuur en zwavel!

Dat plotselinge verderf, is het begin van die Dag des Heren -tijd, een korte tijd na het vals en afgedwongen vredesverbond. De antichrist, wereldleider, zal dit bewerken met Israel. De openbaring van de antichrist en het plotselinge verderf liggen dicht bij elkaar, mogelijks nog in hetzelfde jaar. Heel onverwacht zal het vredesverbond worden geschonden, als een dief in de nacht. Volgens Daniel 12:8-10 zullen enkel de christenen van de eindtijd dit kunnen begrijpen. (4,5) Paulus maakt heel duidelijk dat zij, de christenen, niet in de duisternis zijn. Dit wil zeggen dat de waakzame christenen die tijd, en dat plotselinge verderf, een vernietigende aanslag, nog zullen zien aankomen. Duisternis betekent onwetendheid en geestelijke blindheid. Zo kunnen wij vandaag vaststellen dat ons volk uitgesproken in een onwetendheid leeft, door ongeloof,valse godsdiensten met valse profeten en kerkleiders!.

Ongelovigen kennen en begrijpen niets van de toekomst in het wereldgebeuren, ze laten zich misleiden door astrologen,e.d. God spot met hen door zijn profeten: 12 Roep de horden boze geesten maar op, die u al die jaren hebt aanbeden. Doe een beroep op hen om u te helpen opnieuw angst in veler harten te zaaien. 13 U hebt raadgevers genoeg; uw astrologen en sterrenkundigen, die u proberen te vertellen wat in de toekomst gebeuren gaat. Jesaja 47

Daarentegen schrijft Paulus: Gij zijt allen kinderen van het licht! (5,6)

Laten wij dan ook niet slapen! Wees waakzaam!

Zij die slapen weten nergens van, en zij die dronken zijn, denken niet na, en neigen ook tot het in slaap vallen. Men kan dronken zijn van de dwalingen, zij wandelen van links naar rechts! Hij bedoelde ongelovigen en zij die meer en meer, hun samenkomsten zonder reden verwaarlozen, minder en minder de Bijbel lezen, minder bidden en het genot laten voorgaan enz. Het gaat hier om een geestelijk slapen, niet verwarren met vs.10 (Efeze 5:14,15)

Hebree 10:39 Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt.

(8) Volharden is nodig! Het harnas van geloof, een leven uit een blijven vertrouwen op Gods woord en de nodige liefde, is een waakzame houding. Draagt steeds de helm van de hoop. Wanneer men niet leeft uit de verwachting op de komst van Christus, dan bent u heel kwetsbaar voor de satan en zijn machten.

Zij die Christus verwachten zijn niet bestemd voor de komende oordelen, maar voor de heerlijkheid door geloof in Jezus offer.(9,10) Of we nu (slapen) gestorven zijn of nog in leven zijn (waken), wij zullen met later Hem leven! Dat was het wat ze wilden horen! (11) Het elkaar opbouwen is elkander bemoedigen, en wanneer iemand dreigt te verzwakken in zijn geloof, te helpen en hem wakker te maken door het profetische woord.

2 Petrus 1:19 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de Morgenster opgaat in uw harten.

Deze christenen stonden onder druk van de ongelovigen en afgodendienaars.

(12,13) Paulus doet een oproep om hen te respecteren die moeite doen om de leiding te nemen, opletten voor dwalingen, en veel werk

verrichten in de gemeente. Daar waren wellicht nog maar pas oudsten aangesteld, luistert naar hen niet uit dwang, maar uit liefde voor de Heer! Maak geen ruzie onder elkander, er zijn altijd mensen die geen leiding of gezag willen aannemen.

Ongeregelden dienden in liefde te worden terechtgewezen. De gemeente was nog zeer jong, en al vroeg diende men erop te letten, dat er niet buiten de lijntjes zou gekleurd worden.

Dus geen mensen die buitensporig zouden zijn en zich niet wilden voegen naar het Woord. Bv: Overspeligen, dieven, enz. Troost hen die in het verdriet zijn. Heb geduld met zwakgelovigen.

Gaat geen kwaad met kwaad vergelden.(15)

(16,18) Dankt God onder alle omstandigheden, omdat God het wil. Wees blij, ook in de pijnlijke uren die je meemaakt, je blijdschap is gefundeerd op uw behoud! Blijf bidden! Let op Jezus!

Hebree 12:2 Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

(19,20) Blust den Geest niet uit en veracht de profetie niet.

Wij zijn kinderen des lichts, licht is iets dat brandt. Het licht dooft stil uit wanneer er geen olie meer in was. De vijf dwaze maagden hadden ook geen olie meer, dus geen geestelijk en letterlijk licht meer. Het was voor hen duister geworden, ze verkeerden in onwetendheid. Ze kwamen te laat! Zo zijn er ook vele christenen die niet weten dat de geheime komst van Jezus heel nabij is. Ze zien dus ook de Bruidegom niet aankomen, en verwachten Hem ook niet. Bij het uitdoven van de Geest, heeft Paulus het over het niet meer ernstig nemen van de beloften en profetie die nog moeten worden vervuld. Deze geven inzicht of licht, in de tijd waarin men leeft.

Ps. 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Ps. 119:130 Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.

Bijzonder in onze dagen geven de profetie licht, inzicht aan de christenen die bezig zijn met Gods woorden, en er acht op geven. Paulus schrijft: veracht de profetie niet. Profetie is de gave het profetische woord uit te leggen, tot stichting en bemoediging van de gemeente. De oude profeten maakten ook slechts de wil van God bekend aan de mensen. Calvijn gaf acht op de profetie in zijn tijd, en hij leerde tevens dezelfde gedachte. Daarom vraagt Paulus wat ze horen, omdat te toetsen, aan wat ze van hem hebben gehoord en wat ze konden lezen.(21) Onder dat toetsen begrijpen we in de grondtekst, onderzoeken zoals men metalen onderzoekt! Dit wil zeggen diepgrondig onderzoeken in de schriften.

(22,24) Vermijd alle vorm van kwaad, streef daarnaar, en God zal u heiligen! God zal ons onberispelijk maken naar geest, ziel en lichaam, zo is dit een bede van de apostel Paulus. God zal dit doen met iedere christen, in zijn ganse wezen.

Grieken zagen de mens uit drie delen. (Trichotomie) Joden uit twee, ziel en lichaam zijn n.

(dichotomie) Amen.

DE BRIEF AAN DE CHRISTENEN TE EFEZE

BIBLESPACE - RONNY GAYTANT - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE - EVANGELIE

EFEZE

HOOFDSTUK 1

De brief aan de Efeziërs, werd door de apostel Paulus geschreven tijdens zijn gevangenschap, vermoedelijk in Rome. Daar schreef hij ook nog andere brieven. Efeze was door Paulus goed gekend, hij had er een drietal jaren het evangelie gebracht. Efeze was de hoofdstad van het toenmalige Klein-Azië.

Het was een levendige stad ten tijde van de Romeinse keizer Hadrianus. Later werden na de Pax Romana de christenen ernstig vervolgd door de Romeinen. Deze zeer bemoedigende brief gaf een goed beeld, over hoe een gemeente eruit dient te zien, inzijn werking en bestaan.

(Foto: Puinhoop Tempel van Hadrianus).

(3) Paulus valt met de deur in huis, en spreekt over de geestelijke zegeningen die wij, als christenen hebben ontvangen in de hemelse gewesten. In de hemel zullen wij echt gelukkig zijn, ja, gelukzalig! Het geluk op aarde is als een vergankelijke mooie zeepbel! De Joden spreken over twee soorten van…

View original post 8.594 woorden meer

DE EERSTE PETRUSBRIEF

DE EERSTE BRIEF VAN PETRUS

HOOFDSTUK 1

Inleiding.

De apostel Petrus noemde men ook Cefas, in het Aramees, wat steenrots betekent. Hij gebruikte graag de naam die Jezus hem gaf, het betekende veel voor hem. Hij was ook de eerste die Jezus erkende als de verwachte Messias. Hij geloofde rotsvast in Jezus, ondanks zijn vallen en opstaan. Hij was een visser, en stond wel iets in de schaduw van de apostel Paulus. Wij begrijpen dat hij zijn gedachten liet opschrijven onder leiding van Gods Geest. Wij voeren geen discussie aangaande het auteurschap, en nemen aan dat deze brieven wel degelijk van Petrus afkomstig zijn. Wij geloven niet in de fabel dat Petrus de eerste paus was. Wij vinden regelmatig wel hebraïsmen in zijn brieven, Joodse uitdrukkingen, omdat hij ook regelmatig verwijst naar het oude verbond. Hij gebruikt ook cryptisch Babylon als een schuilnaam voor het toenmalige Rome. Hij had een goede visie op het algemeen gebeuren.

(1,2) Petrus richt zich tot alle gevluchte Joden, uitverkorenen noemt hij ze, omdat ze apart werden gezet door het werk van de H. Geest in wat vandaag het zuidelijke deel van  Turkije noemt. In dit gebied werkte Paulus niet. Hij werkte niet in een gebied waar anderen bezig waren het evangelie te verkondigen. Een principe naar Gods wil! Ze hebben vergeving ontvangen, en zijn gedoopt met de H. Geest, daarom zijn ze als vreemdelingen op aarde geworden. Petrus wenst ze ook genade en vrede toe. Vrede in het hart van een christen is van groot belang. Die vrede betekent, een langzaam wegblijven van allerlei spanningen, zorgen, angsten, zonden, welke storend en onrustwekkend werken in het persoonlijk leven. Die rust en die vrede straalt uit een christen in moeilijkheden, en de ongelovige merkt dat op! Er zijn nog steeds getuigenissen hierover. Dan ben je een licht, die het licht van Jezus weerspiegelt! Hij was geboren voor mensen met een goede wil, om in Hem te geloven.

Hopen op wat? Geloven hoe? Een heilige liefde?

(3) Wij vinden hier dat de God en Vader van Jezus, een nieuwe schepping is begonnen. Door de opstanding van Jezus, kwam er een nieuwe levensverwachting voor de mensheid. Wij zijn wedergeboren tot een levende hoop! Petrus had het zelf ondervonden. Die Bijbelse hoop is geen ijdele verwachting, of een soort droomkasteel. Die hoop is ook niet de wortel die men voor de muil van een ezel houdt, zoals een ongelovige denkt! Gods Geest overtuigt de mens zelf, zonder marketing praktijken.(Rom.8:16)

(4,5) Hopen op wat?

Dat is nu precies wat de apostel in eenvoudige woorden laat opschrijven. Christenen hopen op een hemelse erfenis, onvergankelijk, en alle kenmerken van heerlijkheid. Niemand kan die erfenis afnemen wanneer wij “in de Heer” blijven geloven! Denk even na: een erfenis kan men enkel ontvangen bij leven.

Onze erfenis behoort bij het leven van de Eeuwige. Doch op aarde kreeg Gods volk het beloofde land. Maar dit bleef altijd kwetsbaar door oorlogen, door een terugval in afgoderij, natuurrampen. Vandaag opnieuw een hedendaags wereldprobleem, met Jeruzalem als inzet van de laatste strijd. Wij ontvangen echter het beloofde in de hemel!

3 En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt

zich, gelijk Hij rein is. 1 Joh.3:3

Betracht dus reinheid naar lichaam en geest!

En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat gij met een oog het

Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met tweeogen in de hel geworpen wordt,(Marc.9:47)

Geloven als Abraham!

Ook Abraham vertrok in geloof naar die plaats welke hij zou ontvangen “als erfenis”, maar bij zijn vertrek wist hij helemaal niet waarheen, een echte geloofsweg, stappen op het water richting Jezus! (Hebr.11,8). Ook wij weten niet precies waar in de hemelse sferen die plaats is gereserveerd, met voor ieder kind van God een hemels V.I.P.- kaartje! Alle Bijbelgetrouwe christenen zijn op de smalle weg, naar wat God ons heeft beloofd.(Mt.5:11,12) Alles zal ontsluierd en zichtbaar worden in de laatste eindtijdfase.

(6,7) Petrus maakt duidelijk dat het ware geloof ook een korte tijd zal worden beproefd. Ons aardse leven is heel kort tegenover de komende eeuwigheid. Al vliegt de leugen: “Ieder zalig in zijn geloof” nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem straks wel. Dit alles zal openbaar worden op de dag van Zijn wederkomst voor Zijn uitverkoren volk, Israël! In klein Azië werd er goud gesmolten om het vuil te verwijderen, zo mag een christen blij zijn met beproevingen het verwijderd een zondig gedrag en het is een teken dat God met Zijn kind bezig is te reinigen.

(8,9) Een heilige liefde.

Al die gelovigen hadden Jezus lief, met een moeilijk te verklaren vreugde. Iemand lief hebben zonder Hem ooit te hebben gezien, is als het ware een Bijbels geheim, enkel te begrijpen door hen die Jezus Christus hebben aangenomen als hun Heer en Heiland. Jezus, liefhebben betekent Zijn gezag aanvaarden zoals de schrift leert, en geloven in een behoud door geloof. Zij hadden het doel van hun geloof met vallen en opstaan begrepen, het doel was hun behoud.

Ook Petrus zelf zal hebben gedacht aan:

15 Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid mijn lammeren.Joh.21

(10,13) Wie de Bijbel leest blijft steeds in een nieuwsgierige spanning door de profetieën. Ook de profeten hebben onderzocht om de komende en voorziene genade te kunnen begrijpen, welke nu jullie behoud betekent door geloof. Zij speurden om te weten door wie en wanneer die Messias zou komen. Zij profeteerden door de Geest van Christus, over het lijden van Jezus en over veel heerlijkheid. Zo wordt er vandaag door velen onderzoek gedaan in de profeten. (Dan.12,4)

Petrus bedacht ook de Joden in Klein-Azië, vandaar zijn meerdere verwijzingen naar de profeten, om hen tot nadenken te brengen en aan te tonen dat hun profetieën in vervulling zijn gegaan door Christus komst! Zij spraken niet alleen voor de nakomelingen van Abraham, maar bijzonder om de hedendaagse christenen uit de tegenwoordige wereld die nu geloven in het nieuwe verbond in Jezus bloed! De profeten werden geïnspireerd door de Geest van Christus, ze waren in feite de eerste leerlingen van Jezus zonder het te beseffen. In Psalm 22 heeft Jezus zichzelf aangekondigd!

Let op wat Jezus sprak: 16 Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen. 17 Voorwaar, Ik zeg u: Vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet, en zij hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, en zij hebben het niet gehoord. Matth 13

Engelen zijn nieuwsgierig en begeren inzicht te krijgen in die dingen. Wij lezen nergens dat engelen verlossing of behoud nodig hebben, of kunnen krijgen. Daarom kijken ze mee en leven mee met de gemeente die Jezus toebehoort.

Petrus geeft advies…

(13,24) Het omgorden van de lendenen, een beeld dat Petrus gebruikt om niet te vallen of te struikelen. Hun lange klederen werden omgord bij lange wandelingen of op het werk, en dit om niet te vallen door op het kleed te trappen. Het spreekt om gewoon verstandig om te gaan, en niet te vallen in de vroegere zonden van voor de bekering. Soms zie je de neiging bij christenen omdat ze niet verstandig handelen, en zich verkeerd laten leiden.

Na hun bekering vallen ze terug in oude wereldse praktijken en principes, want het kan soms financieel of ander nadeel brengen.

Petrus bedoelde dat men zijn gedachten onder discipline dient te houden, en telkens rekening houden met Gods woord, waakzaam zijn, de eigen olievoorraad controleren, als bij de wijze maagden. Olievoorraad is Bijbelkennis opnemen. De dwaze maagden, zijn een beeld van christenen die niet voldoende Bijbelstudie volgen.

45 Want Ik ben de Here, die u uit het land Egypte

heb doen trekken, om u tot een God te zijn;

weest heilig, want Ik ben heilig.Lev.11

Petrus wijst naar het Bijbelboek Leviticus, deze opdracht kreeg Gods volk toen het uit Egypte trok, met de bedoeling geen heidense culturen en levensstijlen meer over te nemen. Met eenvoudige woorden, weg van alle wereldse afgoderij! Laat u niet besmetten door allerlei religieuze afgoderij. Egypte staat symbool voor een wereld van paganisme. Oude afgoden keren vandaag terug en velen merken dit niet op. Al deze afgoden welke ze daar aanbaden, diende Gods volk uit hun leven te bannen. Ook de Babyloniërs, de Grieken, de Romeinen hadden vele onheilige goden, hun namen gewoon werden overgenomen en veranderd. Zo werd ook het Babelse of Roomse christendom zwaar beïnvloedt, en zoekt het Vaticaan al jaren naar een heidense oecumenische wereldkerk. (Openbar.18:4,9) Ons Vlaanderen is ziek en zieltogend door een antichristelijk paganisme! Jahweh zegt: “Ik ben heilig” Er is maar één God, en Zijn naam is heilig. Er is maar één weg hemelwaarts: Jezus. Wees heilig op aarde! Een sleutel om later ook heilig te zijn in de hemel en de toekomstige wereld.

Een christen bidt aldus: 9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; Matth.6

Vandaag wordt Gods naam ontheiligd, door een eenheid te vormen van alle godsdiensten met vele namen samen. Het is de aanloopfase voor de staatswereldkerk van de komende antichrist. Ook Israël zal hem in het begin volgen, tot halverwege de verdrukking, of de benauwdheid van Jacob. De gebeden van de christenen zullen verhoord worden. (Ps.86,9)

(17) Indien…Dit is wel voorwaardelijk. Indien u een kind van God bent, welke Abba roept, (Gal.4:6) let dan op de wil van God. Leert dan God te vrezen en niet de mensen! (Ps.111,10)

God houdt geen rekening met uw afkomst, uw beroep of positie, tijdens uw aardse leven. Petrus legt de nadruk op de wijze hoe men is vrijgekocht. Slaven werden met geld (goud en zilver) losgekocht. Zowel de slaaf als het geld is vergankelijk. Er komt een tijd waarbij het goud en zilver zijn waarde zal hebben verloren. Het bloed van Jezus dat u loskocht is van eeuwigheidswaarde.

De waarde van dat onschuldig bloed, als het bloed van een onschuldig lam, omvat in feite de waarde van alle mensenlevens samen. (20) Jezus werd niet geschapen, Hij was er voor de schepping. Omwille van uw behoud heeft Hij zich bekend gemaakt onder Zijn uitverkoren volk. U gelooft door Jezus in God, op die wijze is uw geloof ook hoop op God geworden. (22) Er is blijkbaar een reiniging in het leven van die christenen gekomen. Vruchten van bekering kwamen door gehoorzaamheid aan Gods woorden.

GEORGANISEERDE OF LIEFDEVOLLE EENHEID?

Die vruchten waren de reden dat er een spontane gezonde eenheid en ware liefde kwam onder de broeders en zusters bij de eerste christenen. Er was geen verschil meer van sociale standen tussen de eerste christenen, rijk of arm, Griek of Jood, enz.

Die mensen hadden de christelijke vrijheid leren kennen, door alle aardse begeerten te verlaten en een nieuw leven te beginnen, dat was werk van de Geest. Blijf elkaar liefhebben als wedergeboren mensen, wedergeboren uit onvergankelijk zaad, Gods woord, de Bijbel! Dit zijn de komende hemelburgers! Wie niet wedergeboren wordt, is als een bloem in het gras die verdwijnt. Petrus verwijst naar Jacobus:

9 Laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid,10 maar de rijke in zijn geringheid, want als een bloem in het gras zal hij vergaan.11 Want de zon komt op met haar hitte en doet het gras verdorren, en zijn bloem valt af en de schoonheid van haar uiterlijk verdwijnt; zo zal ook de rijke met zijn ondernemingen verwelken. Jak.1

Br.Vg. R.GAYTANT

DE TWEEDE BRIEF AAN DE THESSALONICENZEN

grote afval, en antichrist komt na de opname, de opname is nabij!

BIBLESPACE - RONNY GAYTANT - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE - EVANGELIE

HOOFDSTUK 1

DE WEDERKOMST

Deze brief werd waarschijnlijk niet lang na de eerste brief geschreven en verzonden aan de bloeiende christengemeente te Thessaloniki. Er zou een valse brief in omloop gekomen zijn die verwarring bracht over de wederkomst, en de opname, daarom dat Paulus deze brief nu “eigenhandig” heeft ondertekend.

Paulus is gelukkig, en noemt het een plicht om God te danken, voor wat Hij doet in deze stad, ondanks de zware tegenstand.(3). Hij ziet de liefde en het geloof krachtig groeien onder hen. De apostel staat vol bewondering voor hen, hoe zij volharden om samen te komen en te blijven getuigen over Jezus. Dit bewijst in feite de ware bekeringen die zich voordoen, onder de werking van de H.Geest. (4) Andere gemeenten hoorden over deze krachtige gemeente, onze gemeenten vandaag kunnen zich wel eens spiegelen, want Thessaloniki was geen lauwe gemeente. (5,6) Hun volharden bewijst dat ze waardig zullen worden…

View original post 3.085 woorden meer

DE FILIPENZENBRIEF

clip_image002

 

 

 

clip_image001

 

Het ontstaan van deze gemeente gebeurde op een merkwaardige wijze. God zelf wees deze plaats aan en riep Paulus naar Macedonië met een visioen. Dit kunnen wij lezen in Hand.16:9. 9 En Paulus kreeg in de nacht een gezicht; er stond een Macedonische man, die hem toeriep: Steek over naar Macedonië en help ons.

Paulus herkende hierin Gods wil, en vertrok naar de steden in deze Romeinse provincie, waaronder Filipi. Hij zag dat er daar mensen waren die open stonden voor het evangelie. Lydia, een purperverkoopster was de eerste bekeerling en werd gedoopt in een rivier. Er was ook sterke tegenstand, Philipi was een stad waar toen veel Romeinen woonden door de kolonisatie. Paulus predikte (evangeliseerde) daar, doch dit was tegen de Romeinse wetten en zeden.

Deze brief is ook geschreven vanuit de gevangenis of een huisarrest te Rome, wachtend om bij keizer Nero te mogen komen.

clip_image004De inleiding toont aan dat ook Timotheus hier bij Paulus aanwezig is, ze richten zich naar de christenen,oudsten en diakenen te Filipi.

In het begin van de brief kunnen wij lezen dat Paulus God dankt en bid voor hen te Filipi, en hij doet dit met enorm veel blijdschap. Deze blijdschap is kenmerkend voor hen die mensen bij de Heer mogen brengen, ook al zat hij in hechtenis.(4).Wij kunnen ook bidden om mensen bij de Heer te mogen brengen, dit geeft ons een hemelse blijdschap. Telkens hij aan zijn broeder en zusters te Filipi, dacht bad hij. Al was Paulus zo ver weg van hen, hij was met hen bezig. Het is niet zoals in de wereld: uit het oog, uit het hart.

(6) 6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

Hierin proeven wij dat Paulus zijn vertrouwen stelt op de Here alleen. Hij maakt zich geen te grote zorgen hoe het nu verder moet in Filipi zonder hem. Maar toch schrijft hij een brief ter ondersteuning van de leer met enkele waarschuwingen.

De apostel laat hen iets weten waarom hij een zekere gerustheid van ziel kent. Paulus heeft vertrouwen met wat is gebeurd, namelijk, die jonge christenen te Filipi hebben de Geest ontvangen. Onder “werk” moeten wij begrijpen: een handeling door God zelf verricht! God doet nooit geen half werk!!!

Deze Geest is krachtig en werkzaam leert hij, en zal die werking in hun hart en leven verder zetten tot de wederkomst van Jezus. De dag van Christus is de dag van de opstanding van christenen en de opname.

Het is begrijpelijk zegt Paulus dat ik zoveel aan jullie denk, want jullie zijn deelgenoten van mijn gekregen genade. Ware christenen zijn met elkander bezig, bidden voor elkander, helpen elkander, verlangen naar elkander. Iedere samenkomst rond de Bijbel moet een geestelijke belevenis zijn. Ro 12:15 Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden.

(9) De apostel bid opdat door de liefde voor Jezus, het Woord zal groeien. Een christen die Jezus lief heeft,is een christen die Jezus beter wil leren kennen, met het doel zich te heiligen. 1Pe 1:16 er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig. Het zijn christenen die hongerig zijn naar het woord,

Een discipel is een leerling. Zo zijn al degenen die zich willen heiligen leerlingen, leerlingen die zitten als op de school van het dagelijkse leven, eerst op de Bijbelstudie, en dan getuigen en leren overal waar je gaat.

(10) Christenen moeten in staat zijn om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad leert Paulus. 1Co 6:3 Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen? <