Categoriearchief: BOODSCHAP UIT DE PROFETEN

JERUZALEM EEN WERELDPROBLEEM

JERUZALEM ANNO 2015

 

 

clip_image002

3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen,

die alle natien moeten heffen; allen die hem heffen,

zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren

der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Zacharia 12

Of wij in deze dagen leven, daar kunnen wij nog moeilijk aan twijfelen. Jeruzalem wordt het grote probleem, de grote steen. Ons land geeft verkeerde signalen en kiest om zich te verzetten tegen Gods land en stad. Als ons land wil strijden tegen God en zijn land, dan zal het zich pijnlijk bezeren! 2015 ziet er niet goed uit. Nog meer bezuinigen, het ECB wil meer macht en Europa federaliseren. Het waren de bankiers die de lijnen trokken voor de wereldoorlog, vandaag mogelijks opnieuw?

clip_image004

TURKIJE GEDWONGEN TOT ACTIE?

De Turkse premier Ahmet Davutoglu had afgelopen weekend tijdens een partijcongres in zijn geboorteplaats Konya een belangrijke ontmoeting met Hamasleider Khalid Mashaal. Na afloop van hun gesprek prees Mashaal Turkije als de absolute leider van de hele moslimwereld, en dankte hij hen voor de spoedige Turkse invasie van Jeruzalem, die tijdens de volgende wereldoorlog zal plaatsvinden. Dit deel van zijn toespraak (2) werd zoals kon worden verwacht weggelaten in de Westerse media.

‘Vandaag in Turkije, morgen in Jeruzalem’

De terroristenleider complimenteerde de heersende islamistische AKP van Erdogan en Davutoglu met ‘de lichtsnelheid waarmee de moslimwereld wordt ontwikkeld’. ‘Allah is met ons, en is met jullie voor de overwinning.’ Mashaal herinnerde het publiek aan de eerdere oorlogen tegen Israël, en eindigde zijn toespraak met een veelzeggende uitnodiging aan het adres van de Turkse leiders: ‘Wij waren welkom in Istanbul en nu in Konya, en morgen zullen wij jullie verwelkomen op de Al-Aqsa (Tempelberg) voor de volgende conferenties.’

Opnieuw laten de Turken duidelijk weten dat ze in het centrum staan van de wereldwijde islamitische jihad en in de niet al te verre toekomst vast van plan zijn om Israël aan te vallen. In het Westen laat de gevestigde orde de bevolking echter nog steeds in de waan dat Turkije een bondgenoot is. Sterker nog, zo’n 2 weken geleden schrapte de EU Hamas van de lijst met terreurorganisaties, een veeg teken dat de Europese elite de kant van Turkije en de islam heeft gekozen.

President Erdogan liet er in een toespraak in november echter geen misverstand over bestaan dat Turkije onze vijand is toen hij zei dat het Westen ‘onze vrienden lijken, maar ons dood willen. Zij willen onze kinderen zien sterven. Hoe lang pikken we dat?’ Eerder die maand bezwoer premier Davutoglu dat Turkije de stad Jeruzalem en de Al-Aqsa moskee zal ‘verdedigen’ tegen Israël.

Bron:Shoebat.

Veiligheid

VEILIGHEID

Veiligheid

Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen in toekomsnede jaren zult gij optrekken tegen het land, een volk dat zich van de krijg hersteld heeft, (Israël) dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israëls ( westbank) die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid (momenteel actiever) allen wonen zij in gerustheid. VEILIGHEID ! (Ezechiël 38)

DE TIJD IS NABIJ!

De paus: Waarom Israël is deze hoge muur nodig tegenover de Palestijnen?  De premier: Mijn de Paus, waarom hebt u een kogelvrije pausmobiel?

DE OPNAME VAN HENOCH

clip_image001

 

Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; Hebr.11

 

clip_image003

De hemelvaart van Christus moet in de ogen van de discipelen een zeer bijzondere gebeurtenis zijn geweest. Geen gebeurtenis om te feesten, integendeel de apostelen dienden getroost te worden!

rapture_04

Met hun eigen ogen hebben ze dit wonderlijke kunnen waarnemen. Ze hebben dit gebeuren de rest van hun leven meegedragen, opgeschreven en later was er onder de christenen dezelfde hoop, ook eens te worden opgenomen in de hemel, zoals ook Jezus beloofde.(Joh.14:2).

Deze hoop leeft bijna tweeduizend jaar later nog steeds onder de Bijbelgetrouwe of wedergeboren christenen, en het verlangen naar deze “opname”

groeit in onze dagen. De tijd is vandaag rijp! (Kairos, rijptijd) Het precieze tijdstip van de opname (hemelvaart) is ons niet bekend. (Chronous, exacte tijd). The rapture, komt van het Latijnse werkwoord “rapio”, en staat letterlijk in de Bijbel! Bij een Joodse stam wordt deze ongewone praktijk nog gebruikt bij het huwelijk, waarbij de bruidegom plots zijn bruid komt afhalen! Het tijdstip wordt bepaald door de vader van de bruidegom! 

1Th 5:2  immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht. Voor de ongelovigen zal dit zeer onverwacht gebeuren, omdat ze het niet hebben willen geloven! Bijbelgetrouwe christenen zullen als vermist worden opgegeven.

 

In Gods Woord vinden wij een gelijkaardige hemelvaart,

van een geloofsheld, de profeet Henoch.

 Zijn naam betekent: de “ingewijde” of de “inzicht hebbende”.

Er bestaat het verloren canonieke Bijbelboek van Henoch, waar de Bijbel meermaals naar verwijst (Joz.10:13 en2 Sam.1:18) Het boek des oprechten, volgens sommigen een verloren Bijbelboek.

Teruggevonden in 1773, en door de Joden als “apocrief” beschouwd, omdat het slechts Christus aanneemt als de Messias! Het werd door de Joden verworpen rond 300 na Christus.  Jozua kende het boek!

13  En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich op zijn vijand gewroken had. Is dit niet geschreven in het Boek des Oprechten? De zon nu bleef staan midden aan de hemel en haastte zich niet onder te gaan omstreeks een volle dag.Jozua 10

Uit andere geschriften zou Henoch de vader zijn van Methusalah. Het boek Henoch is nog terug te vinden in de eerste statenvertalingen. Methusalah stierf vier dagen voor de zondvloed en leefde 969 jaar!

De schrijvers van het N.T. kenden ook dit boek, zo schreef Judas een uitgesproken profetie van Henoch. Hij achtte dit boek betrouwbaar!  De eerste christenen zagen dit boek dus als canoniek, ook Petrus.

 

14  Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: Zie, de Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden, 15   om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.Judas 1.

Deze tekst staat ook te lezen in Henoch 1:9. Dit boek is voor een deel apocalyptisch.

 

HENOCHS HEMELVAART.

Door het geloof is Henoch weggenomen

 

De tijd van Henoch is goed te vergelijken met onze tijd, waarbij het van kwaad tot erger gaat, en men Gods wetten en raad is vergeten.

Waar hierboven staat “over hen” (14) dit zijn mensen die de weg van Kaïn zijn opgegaan, vervolgers en moordenaars van Joden en christenen.

Die voor een Bileamsloon zijn bezweken. Kerkleiders met politieke invloed die de mensen als koopwaar behandelen.(2 Petr.2:3) (Openbar.18:3).

Rome en Constantinopel zijn bezweken voor geld, macht en eer!  Henoch profeteerde de vierschaar!

 

Ge 5:24  En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.


De levenswandel van Henoch, was een leven, waarbij deze profeet God altijd betrok bij zijn doen en laten. Hij zocht steeds wat God wilde, en vertrouwde op Hem. Henoch had een persoonlijke relatie met God.Hij wandelde, en was geen opgejaagd (stress) mens die altijd en in alles dient te presteren! Wie wandelt, kan eens rustig nadenken. Is onze levenswandel getypeerd door bedachtzaamheid?

Ongelovigen zijn onrustige mensen zegt God, geen tijd om nog eens na te denken over de zin van het leven. De levenswijze van onze hedendaagse maatschappij staat  al tweeduizend jaar beschreven: ( Ik neem een levendige vertaling)

1  Je moet weten dat het in de laatste dagen voor de christenen erg moeilijk zal worden. 2  Want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden; zij zullen verwaand en protserig zijn; zij zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn; zij zullen ondankbaar en door-en-door slecht zijn.

3  Zij zullen hatelijk en koppig zijn; roddelen, ruzie maken en een lage moraal hebben. Zij zullen bruut en wreed zijn en met goede mensen spotten.

4  Zij zullen hun vrienden verraden; ze zullen roekeloos en opgeblazen zijn en liever hun driften volgen dan God aanbidden. 5  Zij zullen wel godsdienstig doen, maar de kern van het goede nieuws afwijzen. Laat je niet met zulke mensen in.2 Tim.3

 

Jes 57:20  Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen.

 

Henoch is ook een spiegelbeeld van de Gemeente van Christus op aarde.

Allen die Christus toebehoren komen dus niet in de laatste grote wereldoorlog met gebruik van nucleaire wapens, natuurcatastrofes, hongersnood enz.  De slechtste tijden die de wereld ooit heeft gekend staan voor de deur. Deze onrechtvaardige wereld komt voor de vierschaar van God.

Alle gelovigen met een persoonlijke relatie met Christus zullen op wonderlijke wijze deze aarde verlaten. Ieder mens moet daarom eens in zijn leven een keuze maken: geloven in de Bijbel of niet.

 

DE HEMELVAART VAN ALLE BIJBELGETROUWE CHRISTENEN.

 

13   Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die geen hoop hebben.

14  Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.1 Thess.4

 

32  De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is, maar de mond der goddelozen is enkel valsheid. Spreuken 10

Zij die gerechtvaardigd zijn hebben kennis en inzicht, net als Henoch, daardoor weten zij hoe zij God welgevallig kunnen zijn. (Tussen gerechtvaardig zijn en rechtvaardig willen leven is een verschil!)

God had aan Henoch geopenbaard, dat Hij hem van de aarde zou wegnemen, maar Henoch wist geen dag of uur. (Cfr. Boek Henoch)  Wat een  treffende gelijkenis voor de komende opname van de christenen met inzicht!

 

26  Want aan een mens die Hem welgevallig is, geeft Hij wijsheid, kennis en vreugde; maar hem die niet welgevallig is, geeft Hij de taak om te verzamelen en bijeen te brengen, ten einde dit te geven aan wie Gode welgevallig is.Prediker 2

 

Deze wijsheid, kennis en inzicht  is niet te aan te leren in een seminarie of een Bijbelschool, neen, God geeft het aan hen die Zijn principes toepassen, en leren zo uit het dagelijks leven. Wij dienen enkel te luisteren en te wandelen naar wat God zegt in de Bijbel, en enkel hierop, ons vertrouwen te stellen.

Iedere auto heeft zijn instructieboekje met uitleg over alles, soms nodig bij pech, zo heeft ook de mens van zijn Schepper een boekje, en niet alleen te lezen bij verdriet of pech!

Zoekt u de wil van God? Dan zal Hij u belonen!

 

maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.Hebr.11


Br.Vg.R.Gaytant
Biblespace Vlaanderen

 

GAYTANT R

ELIA

ELIA

ELIA2

Elia noemt men de vuurprofeet. Vuur is in de Bijbel het symbool voor beproeving.

Men hoort soms ook spreken over de vuurproef, en men bedoelt iets beproeven of het echt is. Goud kan men beproeven door het te louteren. Geloof kan ook beproefd worden en het echt geloof zal ontdekt worden wanneer Christus zijn gelovigen komt halen, voor de oordelen op aarde losbarsten. Het laatste oordeel, zal slechts zijn voor ongelovigen, religieuzen, en allen die twijfelaars!

 

1Pe 1:7  opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.

 

Als men over geloof spreekt, dan weten vele mensen niet, welk geloof nu het ware geloof is. Vele mensen leven in een twijfel, omdat men denkt dat wanneer iemand naar een kerk gaat, hij dan een gelovige is. In het dagelijks leven zien ze geen verschil. Velen gaan niet meer naar een kerk, want ze werden teleurgesteld.

Toch komt er een dag, waaruit zal blijken welke mensen het ware geloof hadden, die dag staat voor de deur. Het zal zeker een minderheid zijn, zoals dat trouwens door de ganse geschiedenis door is geweest. Jezus sprak over een klein kuddeke!

Lu 12:32  Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.

Op die dag zal men wereldwijd spreken over “vermisten” die in een oogwenk verdwenen.(1 Thess.5). 

 

ELIA NAM DE TWIJFEL WEG!

 

1 Kon.18:20-40

21   Toen naderde Elia tot het ganse volk, en zeide: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de HEERE God is, volgt Hem na, en zo het Baal is, volgt hem na! Maar het volk antwoordde hem niet een woord.

 

Het volk twijfelde over welke godsdienst nu de echte was, wie was nu de ware God, die van Elia, de God van Israël of die van de staatsgodsdienst ingesteld ten tijde van koning Achab. Baal was de grootste god van de Kanaäniet. De meerderheid volgde deze god uit schrik voor de vrouw van de koning.

 

30  Achab, de zoon van Omri, deed wat kwaad is in de ogen des HEREN, meer dan allen die voor hem geweest waren. 31  Het minst erge was, dat hij wandelde in de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, maar hij nam tot vrouw Izebel, de dochter van Etbaal, de koning der Sidoniers, en ging de Baal dienen en zich voor hem neerbuigen.1 Kon.16

 

De tijd van Elia is goed te vergelijken met onze tijd. Het westen kent een verdeling, tussen de God van de Bijbel, of de god van het bezit. Baal betekent: Bezit of bezitter.

De eenwording van Europa kent als basis de economie, Baal, en niet meer de Bijbel.

Het is het Euro-Babel geworden, wat vroeger is mislukt, willen vandaag de politici herbeginnen. Men spreekt vandaag over een globalisatie.

 

ELIA BEPROEFT DE BAALPRIESTERS MET DE WAARHEID.

 

22  Voorts zeide Elia tot het volk: Ik ben als profeet des HEREN alleen overgebleven, en de profeten van de Baal zijn vierhonderd vijftig man.

 

Onder druk van de koning, en de Baal staatsgodsdienst bleef slechts Elia alleen over die zijn God trouw bleef. Het volk werd gemanipuleerd. Precies zoals het Babels christendom, dat de kinderdoop invoerde onder druk van keizer Constantijn.

 

De proef: Wij lezen aandachtig 1 Kon. vers 23 tot 40.

Er werd gebeden en geroepen om vuur uit de hemel, om het offer te verbranden.

God luisterde naar Elia en het volk zag alles voor hun eigen ogen gebeuren.

God luisterde niet naar de Baalpriesters met al hun ceremonieën en die zichzelf insnijdingen maakten in hun armen en benen om verhoord te worden.

God zelf nam de twijfel van bij het volk weg. God overtuigde het hart van het volk, door zijn ingrijpen. Het volk voelde zich bedrogen, het had nu zelf ervaren wie de ware God was.

 

Het grote verschil lag hem in de gebedsverhoring, en God luisterde naar wie Hem kende, en dat was Elia. Bent u ook door God gekend?

God kent vandaag ook zijn kinderen, zij die bidden tot God en antwoord krijgen!

Wie niet wedergeboren is, is een ongelovige of een twijfelaar.(Joh.3:5).

God overtuigt zelf de mens, die op Hem roept in de naam van Jezus!

 

Ro 8:16  Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

 

Christen worden is geen zaak van naar een kerk te gaan! Het is een gans ander mens worden in zijn denken, een nieuwe schepping, klaar voor de toekomst. Klaar voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hij heeft gebeden om vergeving en geloofd dat Christus voor hem stierf.

 

30  Toen zeide Elia tot het gehele volk: Nadert tot mij. En het gehele volk naderde tot hem. Daarop herstelde hij het altaar des HEREN, dat omvergehaald was.

 

Elia herstelde het altaar. Dit betekent voor ons vandaag dat het “kruis” in zijn waarde en betekenis moet hersteld worden.

Het kruis werd slechts nog een symbool, en de betekenis is in ons land al jarenlang verloren gegaan. Het kruis was het altaar, waar God Zijn zoon, als Lam heeft op geofferd. Het gaf vergeving voor de zonden van ieder mens, niet de biechtstoel!

Het enige wat God verwacht is “geloof dat Jezus uw straf heeft gedragen”!

 

1Co 1:17  Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken.

 

4  mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht,

5  opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.1 Cor.2

 

Het ware geloof is Gods kracht dagelijks ervaren in uw leven, want een mens leeft niet van brood alleen!

 

gaytant-r

Br. Vg. Ronny Gaytant

http://biblespace.org/.

WAT ZAG DE PROFEET DANIEL?

WAT ZAG DE PROFEET DANIEL?

De profeet Daniël

Met de Broederschap aan de leiding in Egypte die een duidelijk streven hebben om het Kalifaat te beheersen, daarbij worden ze de concurrent van Turkije die dezelfde bedoeling heeft. Hiermee wordt het wat duidelijker dat er een Noordelijke koninkrijk zal ontstaan en een zuidelijk koninkrijk.

Het Noorden met voornamelijk Sjiitische gelovigen en een Zuiden met voornamelijk Soennitische gelovigen.

Deze machten worden beschreven in Daniël hoofdstuk 11 als de machten in de eindtijd.

Niemand weet precies hoe de oorlogen in de eindtijd zullen verlopen. Er zijn heel veel uitleggingen over hoe de oorlogen van Psalm 83, Ezech.38 en het uiteindelijke Armageddon zullen verlopen, maar de Bijbel geeft echter alleen aanwijzingen, maar niet hoe precies het scenario zal zijn.

Dat kan ook niet want omdat de mensheid van God een vrije wil heeft gekregen en er altijd een mogelijkheid is tot kiezen, waardoor de zaken via andere lijnen zich kunnen ontwikkelen. Anders zou gebed geen enkele zin hebben als alles toch al zou lopen zoals het moet lopen.

Deze machtsverhouding tussen het Noorden en het Zuiden is al voorzegd door Daniël als deze in hoofdstuk 11 vanaf vers 40 de strijd beschrijft die tussen deze machten die zal ontstaan waarbij het Noorden de overwinning behaald. Een macht die onder leiding staat van de antichrist.

“Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden hem met de horens stoten. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en erdoorheen trekken.”

Dat Egypte door een diep dal zal gaan is beschreven in Jesaja, maar ook een herstel voorzegd voor dit land. Het land zal 40 jaar lang onbewoonbaar zijn zegt Ezech. 29 en daar zal een hele grote catastrofe voor nodig zijn.

Maar nogmaals wanneer exact dat plaats zal vinden, dat weten we niet.

Zo ook de ramp die over Damascus zal komen. Men kan speculeren dat dit voor de tijd van de antichrist is of tijdens zijn bewind, maar zeker weten doen we het niet. Dit zal ook geheel afhankelijk zijn hoe het volk zich zal gaan gedragen, waarbij de houding tegenover Israël heel erg bepalend zal zijn. Iets wat ook voor Egypte telt.

Als we zien hoe Amerika, nadat men Israël de rug heeft toegekeerd, ramp na ramp krijgt te verwerken, extreme weersomstandigheden en allerlei andere vreemde zaken, is dat een waarschuwing. Iets wat zich in Europa ook steeds meer en meer voor gaat doen als we steeds vijandiger worden tegenover Israël en de Joden. En denken we nu werkelijk dat we de rekening niet gepresenteerd krijgen voor het zedelijke verval, van de abortussen en de liefdeloosheid die steeds meer toeneemt?

Als we blijven volharden in die houding, – en niets wijst op een ommekeer, – dan moeten we vrezen dat ook hier de zaken steeds slechter zullen gaan. Moeilijk te zeggen hoe we ons daar op moeten voorbereiden. We weten niet eens wat er allemaal over ons besloten is door de hoogste leiding in de wereld die in allerlei vergadering, – bekend en onbekend, – waarin men bij elkaar komt.

Het belangrijkste in het leven is voedsel en onderdak. Wel onze voedselvoorziening hebben we grotendeels uit handen gegeven en wat vroeger gebruikelijk was dat de mensen een eigen stuk grond hadden waar men het eten op verbouwde, die tijd is voorbij. We zijn nu voor ons eten van anderen afhankelijk. Hoe we in het bezit blijven van onze huizen zonder ons helemaal uit te leveren aan de overheid is ook de vraag, als alles financieel onzeker wordt. Politieke partijen hebben daar in ieder geval geen antwoord op want die tasten net zo in het duister.

Het parlement is verdeeld in degene die Europeanen willen worden en hen die het niet willen. Maar een huis dat in zichzelf verdeeld is, is per definitie zwak en makkelijk te verslaan. Dat zien we in de huidige onderhandelingen tussen de Europese leiders die handelen volgens richtlijnen die veel belangrijke financiële adviseurs afwijzen al leidende naar de ondergang. Er zijn krachten in het spel die onduidelijk zijn. Wat doet die vroegere bankdirecteur met Europa nu hij premier is geworden van Italië? Men levert zich steeds meer uit aan grotere instellingen waardoor een steeds kleinere groep de zeggenschap krijgt over meer mensen.

De CU die enkele jaren geleden nog een felle strijd voerde tegen de Europese grondwet, een wet die via een achterdeur met een verdrag er toch is gekomen, is ook ingekapseld – nu men de macht geproefd heeft – in het Europa denken als ze een coalitie sluiten met andere partijen om Europa de zin te geven.

Velen zien in de leider van de Europese staten de komende antichrist. Maar de Bijbel geeft daar geen bewijs voor.

Men moet juist niet raar opkijken als het hele Europese project in elkaar stort als de financiële klap komt en het Oosten de macht overneemt. Dit jaar nadat de machtsverhoudingen in het Midden-Oosten totaal zijn veranderd en de verkiezingen in Amerika aanstaande zijn, de financiële onzekerheid blijft aanhouden, zal misschien cruciaal zijn. Zal de komende Verzoendag de tijd van de Opname zijn? Ik blijf er naar uitzien.

Bron: http://www.wimjongman.nl

Een goed en toch een bemoedigend artikel! (Biblespace)

HOSEA EN DE OPNAME – THE RAPTURE

clip_image002

clip_image004Wanneer wij het tweede hoofdstuk van de kleine profeet Hosea lezen, dan ontdekken wij merkwaardige verzen. Vooreerst wilde God de profeet iets leren, en hij diende een ontuchtige vrouw te nemen, met kinderen uit de ontucht geboren. De tijd in Israël was schandelijk, trouwen,scheiden aan de lopende band, sodomie, incest, enz. Deze vrouw is in dit profetische gedeelte duidelijk een symbolisch beeld van Israël. Hosea voelde zich een bedrogen echtgenoot. Hosea is hier als een beeld van God die spreekt tot zijn overspelige vrouw, Israël.

2 Klaagt uw moeder aan, klaagt haar aan, want zij is mijn vrouw niet, en Ik ben haar man niet. Laat zij haar ontucht van haar gelaat verwijderen en haar overspel van haar boezem,3 anders zal Ik haar naakt uitkleden en haar laten staan als ten dage toen zij geboren werd, haar maken als een woestijn, haar doen worden als een dor land, en haar doen sterven van dorst; 4 en over haar kinderen zal Ik Mij niet ontfermen, omdat zij uit ontucht geboren zijn.

Hos.2

Israël wordt als hoer beschreven, het heeft haar God laten vallen, het diende allerlei andere afgoden, het verwierp uiteindelijk haar Messias Jezus. Toch verwachten de Joden ook vandaag nog steeds hun Messias. Het lijkt er duidelijk op dat ieder mens, die Jezus verwerpt, oordeel mag verwachten, net als Zijn volk,Israël.

God zou Israël “naakt” laten staan, wil zeggen beschaamd, ten schande en zonder bescherming laten staan tegenover de ganse wereld, en hun kinderen niet genadig zou zijn, bedenk de Holocaust.

5 Want hun moeder heeft ontucht bedreven; zij, die van hen zwanger geweest is heeft schandelijk gehandeld. Want zij zeide: Ik wil achter mijn minnaars aan gaan, die mij mijn brood en water, mijn wol en vlas, mijn olie en drank geven.

Israël, de vrouw liep weg om verder afgoden te dienen als weelde, welvaart, veel geld verdienen, in plaats van op de eerste plaats hun God te dienen en te eren.

Zo lopen er ook christenen weg om te doen waar ze zin in hebben, hun eigen zin doen, ondanks wat er staat geschreven. Of men gaat Bijbelteksten verdraaien om toch maar aan hun EIGEN begeerten en  trekken te kunnen komen. Of men zoekt leraars die spreken naar hun eigen zin, maar dat is afgoderij en valt tegen! Luister:

6 Daarom, zie, Ik ga uw weg met doornen versperren, Ik ga tegen haar een muur oprichten, zodat zij haar paden niet vinden kan.

God maakt het Israël moeilijk, doornen kunnen pijnlijk zijn, tegenslagen, aanslagen enz.

God kan een gelovige moeilijkheden bezorgen, en je met je hoofd tegen de muur laten lopen, om te verhinderen dat de welvaart, rijkdom,genot, u zou afhouden van Hem! Israël besefte niet dat ze toch alles van God zelf kregen! Onze welvaart ligt in de handen van God! De meerderheid dankt God niet.

8 Zij echter beseft niet, dat Ik het ben, die haar het koren, de most en de olie heb gegeven, die haar het zilver rijkelijk geschonken heb en het goud, dat zij voor de Baal gebruikt hebben.

Gods volk kreeg bij de uittocht, goud en zilver van de Egyptenaren.(Ex.12:35)

Alles wat we hebben of krijgen dienen wij tot eer van Hem te gebruiken, maar het mag geen oorzaak worden om God te verlaten.

1Ti 6:10 Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.

DE OPNAME BESCHREVEN DOOR DE PROFEET HOSEA!

9 (2–8) Daarom zal Ik wederkomen, en Mijn koren wegnemen op zijn tijd, en Mijn most op zijn gezetten tijd; en Ik zal wegrukken Mijn wol en Mijn vlas, dienende om haar naaktheid te bedekken. ( Stat.Vertaling).

De reden waarom de Here eerst ongezien zal terugkomen, is dubbel, enerzijds straftijd voor Israel en anderzijds de opname van Zijn gemeente.

Hier lezen wij de belofte dat Jezus eerst terugkomt voor Zijn volk en de gemeente. Wij lezen dat Hij op een bepaalde of vaste tijd, zal ingrijpen om de welvaart in Israel weg te nemen.

Maar ook “Mijn wol en Mijn vlas”. Dit zijn de klederen die God zal wegrukken, als ‘t ware van Zijn vrouw Israel.

Klederen geven bescherming voor het lichaam tegen koude en hitte.

Het beeld van “Mijn wol en Mijn vlas” kan best een beeld van de gemeente zijn. Wanneer wij zien dat alle ware christenen, wereldwijd, nog steeds achter het land Israel staan, daadwerkelijk en in gebed, dat is nog steeds een werkelijke bescherming.

(9) Wanneer God dit zal wegrukken, zal Israel er helemaal alleen voor staan en zeer kwetsbaar zijn, dus naakt, onbeschermd! De benauwdheid van Jacob staat voor de deur.

Het woord “wegrukken” in het Hebreeuws, dat hier werd gebruikt, betekent wegnemen en een afzonderlijke plaats geven. (Cfr.Gen.31:7)

Dit is precies wat God zal doen met Zijn gemeente. Zijn gemeente heiligen!

De bekende Rabbijn Rashi legt dit woord uit als volgt: “Redden voor het aankomende kwaad” Dit is precies wat de opname zal zijn, een redding door Jezus Christus van de christenen voor Gods komende oordelen op aarde.

Er is dus enkel ware hoop voor de christenen, de nabije toekomst zal dit openbaren. Ongelovigen of anders gelovigen en schijnchristenen zullen wanhopig en angstig worden, dit proeven wij al vandaag.

Zo zien we vanuit een andere hoek, dat de opname met zekerheid voor de grote verdrukking zal gebeuren!!! Maak u klaar! Lees de Bijbel en vertrouw erop.

Wat met Israël na de opname?

Terug naar Hosea.

10 Nu dan, Ik wil haar schaamte ontbloten voor de ogen van haar minnaars en niemand zal haar uit mijn hand redden.11 Ik zal doen ophouden al haar vreugde, haar feest, haar nieuwe maansdag en haar sabbat, ja, al haar hoogtijden.12 Dan zal Ik haar wijnstok en haar vijgenboom verwoesten, waarvan zij zeide: Die zijn het loon, dat mijn minnaars mij gaven. Ik zal ze maken tot een woud, en het gedierte des velds zal ze afvreten.13 Zo zal Ik over haar bezoeken de dagen, waarop zij voor de Baals het offer ontstak, zich tooide met ring en halssieraad en achter haar minnaars aan ging, maar Mij vergat, luidt het woord des HEREN.14 Daarom zie, Ik zal haar lokken, en haar leiden in de woestijn, en spreken tot haar hart.

Wij moeten begrijpen dat de laatste jaarweek van Daniel enkel en alleen voor Israël is, en niet voor de gemeente van Jezus.(Dan.9:24).

Het land zal geteisterd worden door de natuur en oorlog, niemand zal er iets aan kunnen veranderen, ook ,hun afgoden niet. (10) Doch uiteindelijk zal God genadig zijn, en de vrouw, Israël leiden naar de woestijn.(Openbar.12:6)

Israël is een voorbeeld voor de ganse wereld, die de ene levende God vergat. Zo zullen de oordelen voor de ongelovige wereld nog erger zijn. De mensen vergeten God, maar God vergeet al hun onrechtvaardigheden zeker niet!

clip_image006Psalm 1:5 Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen, 6 want de HERE kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat.

Ook deze Bijbeltekst laat duidelijk zien, dat de christenen niet angstig dienen te zijn, de oordelen die komen zijn voorzien voor allen die geen rekening houden met wat God vraagt, en al de schijnchristenen die zich nog in de gemeenten bevinden.

21 Voorwaar, de boze blijft niet ongestraft, maar het geslacht der rechtvaardigen wordt bevrijd. Spreuken 11

Voorwaar, betekent : “zekerlijk” daarvoor steek ik mijn hand in het vuur zegt God, de ongelovige blijft niet ongestraft, en de Bijbelgetrouwe christenen samen met hun kinderen zullen aan mijn oordelen ontsnappen! ( Eng.Vert. Escape!)

Wie oren heeft die hore!

clip_image008