Categorie archief: GEZONDHEID

Waarom is kleurrijk voedsel gezond ? — De Geneeskrachtige Keuken

Eet de kleuren van de regenboog in jouw voeding. Dit kleurspectrum heeft enorm veel voordelen, want iedere kleur heeft een andere uitwerking. Vanaf je mond tot aan je ‘uitlaat’ is je spijsvertering eigenlijk één lange buis. Hierin vindt alles plaats wat met jouw gezondheid te maken heeft. En met je immuunsysteem. Een gezonde volwassen darm […]

Waarom is kleurrijk voedsel gezond ? — De Geneeskrachtige Keuken

De PCR-test is een GIGANTISCHE TESTFRAUDE, aangewakkerd door linkse corrupte regeringen en de media — The Balkans Chronicles

De PCR-test is de grootste blunder van deze eeuw,met catastrofale consequenties.Deze PCR-test is wereldwijd de gouden standaard om besmettingen met SARS-CoV-2 virus aan te tonen.Maar,een PCR-test kan niet aantonen of u besmet bent met een virus.De PCR detecteert niet eens, of er intact virus RNA aanwezig was in de persoon, noch kun je iets zeggen […]

De PCR-test is een GIGANTISCHE TESTFRAUDE, aangewakkerd door linkse corrupte regeringen en de media — The Balkans Chronicles

GENEESKRUIDEN OF VACCIN

 

 

GOD GAF OOK GENEESKRUIDEN

 

clip_image002De voorlopers van de apothekers waren al vakkundige mensen die het bereiden van welriekende oliën, zalven, kruidenmengsels, reukwerk en specerijen dagelijks beoefenden en verkochten tot welzijn van het volk.

De Bijbel leert ons dat onze Schepper ook meer dan belangstelling had voor deze dingen, die uiteindelijk de hedendaagse medicamenten en parfums zijn geworden.

Hij gaf opdracht aan Mozes om Heilige olie te laten maken. 22 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 23 Gij nu, neem u de voornaamste specerijen, de zuiverste mirre, vijfhonderd sikkels, en specerijkaneel, half zoveel namelijk tweehonderd en vijftig sikkels, ook specerijkalmus, tweehonderd en vijftig sikkels; 24 Ook kassie, vijfhonderd, naar den sikkel des heiligdoms, en olie van olijfbomen een hin; 25 En maak daarvan een olie der heilige zalving, een zalf, heel kunstiglijk gemaakt, naar apothekerswerk; het zal een olie der heilige zalving zijn. 26 En met dezelve zult gij zalven de tent der samenkomst, en de ark der getuigenis. 27 En de tafel met al haar gereedschap, en den kandelaar met zijn gereedschap, en het reukaltaar; 28 En het altaar des brandoffers, met al zijn gereedschap, en het wasvat met zijn voet. 29 Gij zult ze alzo heiligen, dat zij heiligheid der heiligheden zijn; al wat ze aanroert, zal heilig zijn. 30 Gij zult ook Aaron en zijn zonen zalven, en gij zult hen heiligen, om Mij het priesterambt te bedienen. 31 En gij zult tot de kinderen Israels spreken, zeggende: Dit zal Mij een olie der heilige zalving zijn bij uw geslachten. 32 Op geens mensen vlees zal men ze gieten; gij zult ook naar haar maaksel geen dergelijke maken; het is heiligheid, zij zal ulieden heiligheid zijn.33 De man, die zulk een zalf maken zal als deze, of die daarvan op wat vreemds doet, die zal uitgeroeid worden uit zijn volken.Exod.30 (SVV)

Deze zalf is heilig! Alles wat gezalfd is met deze olie is heilig. De specerijen waaruit deze olie werd samengesteld, had een tegenwaarde van goud! Daarom kon men het ook geven aan een koning. (1 Kon.10). De koningin van Scheba kwam naar koning Salomo met dit soort van specerijen en goud.

(Fig.1: Mirre, Fig.2 Kaneel).

Deze olie mocht dan ook niet gebruikt worden voor andere dingen, het was heilig omdat God het zo opdroeg, met de exacte verhoudingen van de beschreven kruiden.

Meteen gaan wij even kijken naar de verschillende kruiden welke wij terugvinden in het machtige boek van God, de Bijbel.

Mirre.

De naam van Mirre betekent “ de druppelende”. Uit de takken en stammen van een kleine boom, commiphora, abyssinica vloeit de Mirre.

Het werd gebruikt als reukwerk. 12 Wanneer nu een meisje aan de beurt was om bij koning Ahasveros te komen, nadat zij gedurende twaalf maanden aan de voor de vrouwen geldende bepalingen onderworpen was geweest (want de tijd voor het gebruik van de schoonheidsmiddelen werd aldus ingedeeld: zes maanden met mirreolie en zes maanden met balsem en schoonheidsmiddelen der vrouwen),

13 dan kwam het meisje aldus tot de koning: men gaf haar alles wat zij uit het vrouwenhuis naar het koninklijk paleis begeerde mede te nemen. Ester 2

22 ¶ En zij brachten Hem op de plaats Golgota, hetgeen betekent Schedelplaats. 23 En zij gaven Hem wijn, met mirre gemengd, doch Hij nam die niet.(Marc.15)

Hier werd mirre gebruikt als verdovingsmiddel. Jezus weigerde dit middel, wellicht omdat dit de geest beïnvloed.

Het leven van Jezus is begonnen met mirre als geschenk. Maar mirre gebruikt als verdoving werd geweigerd.

Kaneel.clip_image002[5]

Een zeer oud kruid. In China bekend 2700j v.Chr. Het is een onderdeel van de heilige olie. Het werkt beschermend tegen bepaalde virussen, bacteriën en schimmels.

Grieken en Romeinen maakten reukwerk, maar ook zalf voor de geneeskunde.

Het is een laulierachtige boom en komt voor in Sri Lanca.

16 Met dekens heb ik mijn bed bedekt, met bonte spreien van Egyptisch linnen.

17 Ik heb mijn leger besprenkeld met mirre, aloe en kaneel. 18 Kom, laat ons zwelgen in minne tot de morgen toe, en genieten van liefde. Spreuken 7

Hier werd kaneel gebruikt als een verleidend parfum op het bed. Laten wij zeggen een zondig gebruik van deze specerij.

Kaneel zal in de toekomst erg duur worden. Men zal waarschijnlijk bepaalde stoffen vinden die voor bepaalde ziekten zeer doeltreffend zullen zijn.

Waarom het zo kostelijk zal worden, kunnen wij besluiten aan de hand van de onderstaande Bijbeltekst uit Openbaring, het boek van de eindtijd. Het is te vinden onder de producten welke nog te betalen zullen zijn door de nog levende rijken.

11 En de kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw over haar, omdat niemand meer hun lading koopt, 12 lading van goud, zilver, edelgesteente en paarlen, van fijn linnen, purper, zijde en scharlaken; allerlei welriekend hout, allerlei snijwerk van ivoor en allerlei voorwerpen van het kostbaarste hout, van koper, ijzer en marmer, 13 kaneel, specerij, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, bloem en tarwe, lastdieren, schapen; lading van paarden en wagens en van lichamen; en zielen van mensen.Openbar.18

Hysopkruid (origanum maioranum)clip_image002[7]

22 Daarna zult gij een bundel hysop nemen en in het bloed in een schaal dopen, en van het bloed in die schaal strijken aan de bovendorpel en aan de beide deurposten; niemand van u zal de deur van zijn huis uitgaan tot de morgen. Exod.12

In de Bijbel staat dit kruid in het teken van algemene reiniging. De donzige bladeren van dit kruid neemt graag vocht op en geeft het ook vlug af.

Bij een reinigingsverklaring van een melaatse ( beeld van een zondaar) werd hij zevenmaal besprenkeld door de priester, met de hysopkwast in bloed gedoopt.

In een eerste opzicht zou men kunnen denken dat die plant slechts werd gebruikt als een hulpmiddel. De olie van dit kruid heeft een kamferachtige geur.

De Joden schrijven aan dit kruid een reinigende kracht toe. Zij noemen het daarom ook het heilig kruid.²

Ps 51:7 (51-9) Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein, was mij, dan ben ik witter dan sneeuw;

Deze tekst kan letterlijk en geestelijk worden aangenomen. De psalmist schreef enkele verzen ervoor dat hij in zonde is geboren. Zo is dat met ieder mens, er moet een ogenblik in zijn leven komen dat hij daarvan bewust wordt, en gereinigd moet worden. Hij moet geheiligd worden door als het ware besprenging met het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden! 1Jo 1:7 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Volgens Amerikaans onderzoek van de Hysopplant zou blijken dat dit kruid volgende eigenschappen bezit: het stillen van spierkrampen, genezing van bronchitis, hoest. Tevens werkt het uitstekend tegen slijmvliesontsteking en is slijmoplossend. Schimmeldodend en een remmer voor het zweten.

Enkele wetenswaardigheden over kruiden en vruchten welke wij in de Bijbel terugvinden.

VIJGEN.

De vijgen zijn een van de oudste bekende vruchten.

De genezing van koning Hizkia is een bijzonder verhaal over zijn genezing. Een genezing waarbij God zijn gebed onder tranen verhoord, en zijn profeet laat handelen.

5 Keer terug en zeg aan Hizkia, den vorst mijns volks: Zo spreekt de Heer, de god van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, uw tranen gezien. Zie, ik zal u genezen; ten derden dage zult gij opgaan naar het huis des Heeren.

6 En ik zal vijftien jaren aan uw leven toevoegen, u en deze stad uit de hand van Assurs koning redden, en ik zal deze stad beschutten, om mijnentwil en ter wille van David, mijn knecht. 7 Voorts zeide Jezaja: Neemt een vijgenkoek om dien op het gezwel te leggen, opdat hij geneze.8 Hizkia zeide tot Jezaja: Wat is het teken dat de Heer mij zal genezen en ik ten derden dage zal opgaan naar het huis des Heeren? 2 Kon.20

(Leidse vert.) ( zie ook jesaja 38:21)

Wij stellen het volgende vast: Er is een verband in dit genezingsproces tussen God en de genezingskracht van de verse vijgen.

Dit wijst erop dat God de geneesmiddelen niet afwijst, geneest en de levensjaren van ieder mens bepaald. Deze koning had een kwaadaardig en een brandend gezwel. (anderen vertalen met zweer, doch de grondtekst wijst naar “branden” en “ontsteken”).

De bijzonderste reden en verlangen opdat een mens opnieuw gezond zou worden, is dat de mens God kan danken loven en tot hem bidden. Dit gebeurde toen in de tempel.

In drie dagen tijd was de koning genezen, en hij kon naar de tempel!

Woedende patholoog: Al die “Coronagevallen” zijn helemaal geen gevallen! — Frontnieuws

De PCR-test geeft in meer dan 95 procent van de gevallen een vals-positief resultaat. Dat zegt de Canadese patholoog Roger Hodkinson in de volgende video die door voormalig BBC-verslaggever Anna Brees op social media is geplaatst. Deze vals-positieve gevallen zijn de drijvende kracht achter de grafieken die je in de ochtendkranten ziet, zegt Hodkinson. “Het…

Woedende patholoog: Al die “Coronagevallen” zijn helemaal geen gevallen! — Frontnieuws

EU wil deze winter vaccinpaspoorten invoeren – reeds in 2018 gepland — Frontnieuws

Officieel is het EU-vaccinpaspoort een gevolg van de coronapandemie, maar wat de machthebbers u zelden vertellen, is dat de Europese Commissie in 2018 al een routekaart heeft opgesteld om tegen 2022 een vaccinpaspoort in de hele EU in te voeren, bericht Friatider.se. In 2018 heeft de Europese Commissie besloten een “routekaart voor een betere bescherming…

EU wil deze winter vaccinpaspoorten invoeren – reeds in 2018 gepland — Frontnieuws

Dr. Jarozlav Belsky: sterke opeenhoping van E. coli-bacteriën op implantaten na vaccinatie — Frontnieuws

Een orthopedisch chirurg Dr. Belsky meldt een sterke toename van bot- en implantaatontstekingen bij mensen die een vaccinatie tegen Corona hebben gekregen. Op het eerste gezicht lijkt er geen verband te zijn – maar bij nader inzien is dat er wel. Wat de Duitse gezondheidsautoriteit PEI en de media niet willen zien, brengt hij aan…

Dr. Jarozlav Belsky: sterke opeenhoping van E. coli-bacteriën op implantaten na vaccinatie — Frontnieuws

Een nachtmerrie? We staan nog maar aan het begin ervan! — Geef Mij je liefde

Nieuwsbrief Pater Daniel XVI.21, 21 mei 2021 Goede Vrienden,  Echte wetenschap is gelovig, nederig en dienstbaar. Zij erkent God als Schepper van de gehele werkelijkheid en bevordert de menselijke waardigheid. Echte wetenschap schept schoonheid en brengt vreugde. Zij buigt zich voor de wetten van de natuur en beseft dat in de erkenning van de  wetten […]

Een nachtmerrie? We staan nog maar aan het begin ervan! — Geef Mij je liefde

AstraZeneca-vaccin onderzocht na dood van BBC-presentatrice Lisa Shaw — Frontnieuws

Het vaccin tegen het COVID-19 virus van AstraZeneca is in een voorlopig doodsoorzaak certificaat genoemd als een van de mogelijke factoren die hebben geleid tot de dood van de Britse BBC-presentatrice Lisa Shaw. Karen Dilks, senior lijkschouwer in Newcastle, heeft de voorlopige overlijdensakte afgegeven, waarin wordt bevestigd dat er een onderzoek naar Shaw’s dood zal…

AstraZeneca-vaccin onderzocht na dood van BBC-presentatrice Lisa Shaw — Frontnieuws

Schokkende analyse van levend bloed na COVID-19 injectie — Frontnieuws

Een vrouw uit Nevada, V.S., genaamd Cheryl Reeder deelde een zeer alarmerend bericht over de gezondheidseffecten van het COVID-19 vaccin. Dit werd gepost op een social media site. Frontnieuws vraagt zich af of dit gecontroleerd kan worden door iemand met verstand van bloedanalyse? “Ik heb een vriendin die een Nutrition Microscopist is. Zij is een…

Schokkende analyse van levend bloed na COVID-19 injectie — Frontnieuws

Het einde van Covid-19 vaccins? Deze plant helpt 100% tegen Corona — Frontnieuws

Het hoeft niet altijd de vaccinatie te zijn! Dit wordt vaak voorgesteld als het enige alternatief, maar zoals het Oostenrijkse nieuwsportaal wochenblick.at meldt, is dit niet waar. Er is onder meer een cistuspreparaat, “Cystus 052” genaamd, dat sinds vorig jaar door het Fraunhofer-Instituut in Leipzig op zijn doeltreffendheid tegen het Covid-19 virus wordt getest. De…

Het einde van Covid-19 vaccins? Deze plant helpt 100% tegen Corona — Frontnieuws

Facebook sluit gigantische groep voor vaccinatieslachtoffers — Frontnieuws

Facebook heeft een populaire, snel groeiende groep verwijderd waarin leden verhalen plaatsten over negatieve bijwerkingen van het Covid-19 vaccin. De social mediagigant heeft een groep van 120.000 leden gesloten die “vaccinatieslachtoffers en hun families” bijeenbracht. De sluiting van de pagina volgt op de invoering door Facebook in februari van een verbod op een breed scala…

Facebook sluit gigantische groep voor vaccinatieslachtoffers — Frontnieuws

Stanford-studie: mondkapjes zijn nutteloos tegen COVID-19 en kunnen zelfs leiden tot verslechtering van de gezondheid en vroegtijdige dood — Frontnieuws

Uit een recente studie van Stanford, gepubliceerd door het NCBI, dat ressorteert onder de National Institutes of Health, blijkt dat mondkapjes absoluut niet helpen om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen en dat het gebruik ervan zelfs schadelijk is. NIH publiceerde een medische hypothese van Dr. Baruch Vainshelboim (Cardiology Division, Veterans Affairs Palo Alto Health…

Stanford-studie: mondkapjes zijn nutteloos tegen COVID-19 en kunnen zelfs leiden tot verslechtering van de gezondheid en vroegtijdige dood — Frontnieuws

Gisteren nog wappie samenzweringstheorie: Pentagon ontwikkelt implanteerbare chip om Corona te bestrijden — Frontnieuws

Amerikaanse militaire wetenschappers hebben een implanteerbare microchip ontwikkeld waarmee het SARS-CoV-2-virus kan worden opgespoord, zo heeft een legerarts aan de Amerikaanse televisie verteld. Naar verluidt is er ook een filter ontwikkeld waarmee bloed van SARS-CoV-2-virussen kan worden gezuiverd. Wetenschappers van het militaire onderzoeksagentschap DARPA (“Defense Advanced Research Agency”) van het Amerikaanse Ministerie van Defensie hebben…

Gisteren nog wappie samenzweringstheorie: Pentagon ontwikkelt implanteerbare chip om Corona te bestrijden — Frontnieuws

Afwijzing van vaccins door Italiaanse gezondheidswerkers leidt de regering ertoe ze verplicht te stellen — Frontnieuws

In een poging om het verzet tegen vaccins te breken, heeft een Italiaans regeringsdecreet ze verplicht gesteld voor alle gezondheidswerkers en apothekers. Sterfgevallen en bijwerkingen als gevolg van vaccins leiden tot een sterke oppositiebeweging onder gezondheidswerkers. In ziekenhuizen weigeren groepen werknemers inentingen. Premier Mario Draghi heeft gezegd dat gezondheidswerkers en apothekers die vaccinaties weigeren, voor…

Afwijzing van vaccins door Italiaanse gezondheidswerkers leidt de regering ertoe ze verplicht te stellen — Frontnieuws

Was ist los? Twee derde van de Duitse dokters kwam niet opdagen voor de inentingen — Frontnieuws

Afgelopen zaterdag zouden 600 artsen en praktijkmedewerkers uit de stad en regio Hannover worden ingeënt, meldt PolitikStube. Maar slechts 200 medici die zich wilden laten vaccineren kwamen opdagen voor de afspraak. De anderen lieten de afspraak voorbijgaan zonder af te zeggen, zoals de “Hannoversche Allgemeine Zeitung” (HAZ) op zaterdag meldde. Volgens de regio Hannover waren…

Was ist los? Twee derde van de Duitse dokters kwam niet opdagen voor de inentingen — Frontnieuws

Feit: Bill Gates financiert en beïnvloedt bijna elk instituut dat het ‘globale pandemie’ narratief aanwakkert — Frontnieuws

Of het nu gaat om royale subsidies voor het Imperial College in Londen, de London School of Hygiene, of het Amerikaanse Center for Disease Control (CDC), of Anthony Fauci’s National Institutes of Health (NIH), The Wellcome Trust, GAVI the Vaccine Alliance, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), het World Economic Forum en de Wereldgezondheidsorganisatie –…

Feit: Bill Gates financiert en beïnvloedt bijna elk instituut dat het ‘globale pandemie’ narratief aanwakkert — Frontnieuws

De Geneeskrachtige Kruiden-serie (Tijm) — De Geneeskrachtige Keuken

De Geneeskrachtige Kruiden. Eigenlijk is tijm een erg oud kruid. In de 11e eeuw werd tijm over de Alpen naar Europa mee genomen. Je kunt het nu in iedere supermarkt kopen. Maar het lekkerste is je eigen gekweekte verse tijm. Het plukken van de kleine blaadjes is een geduldwerkje, maar daar zijn ook wel een […]

De Geneeskrachtige Kruiden-serie (Tijm) — De Geneeskrachtige Keuken

Dr. Sherry Tenpenny doet uit de doeken HOE de Covid-19-injectie je immuunsysteem verwoest — RESTKERK nieuws

Vanwege het belang van dit artikel dat we op Eindtijdklok publiceerden, willen we het ook hier publiceren, zodat zoveel mogelijk mensen deze informatie krijgen: In een interview met Alex Jones doet Dr. Sherry Tenpenny, die in het verleden nog directeur was van een ziekenhuis in Mexico en van 1986 tot 1998 werkte als spoedarts, uit […]

Dr. Sherry Tenpenny doet uit de doeken HOE de Covid-19-injectie je immuunsysteem verwoest — RESTKERK nieuws

Venkel : etherische olie — Mensensamenleving.me

categorie : Gezondheid en gezondheidsproducten     .       Venkel etherische olie . Venkel etherische olie wordt gewonnen door stoomdestillatie van de gekneusde zaden. Venkel of Foeniculum vulgaris is een kruid dat oorspronkelijk afkomstig is uit de landen rond de Middellandse Zee. Venkel staat al sinds mensenheugenis in hoog aanzien als een geneeskrachtig kruid […]

Venkel : etherische olie — Mensensamenleving.me

Bizar: FSSPX gaat beraadslagen of dat een vaccin dat gemaakt werd met foetaal celweefsel al dan niet aanvaardbaar is — RESTKERK nieuws

Voor een échte katholiek, zoals ook Mgr. Athanasius Schneider, is het duidelijk: een vaccin dat ontwikkeld werd met behulp van celweefsel van geaborteerde kindjes is hoe dan ook uit den boze en onaanvaardbaar. Een gelovige kan zo’n vaccin niet nemen. Zeker als men op de hoogte is van de oorsprong ervan. Maar bizar genoeg, bij […]

Bizar: FSSPX gaat beraadslagen of dat een vaccin dat gemaakt werd met foetaal celweefsel al dan niet aanvaardbaar is — RESTKERK nieuws

Sluitend bewijs: Covid-19 was gepland om de Nieuwe Wereldorde te lanceren — Frontnieuws

Dokters leggen uit dat de pandemie gepland was. Een groep van meer dan 500 artsen in Duitsland, genaamd “Artsen voor Informatie”, heeft tijdens een nationale persconferentie een schokkende verklaring afgelegd: (1) De Corona-paniek is een toneelstuk. Het is oplichterij. Een zwendel. Het is hoog tijd dat we begrijpen dat we in het midden van een […]

Sluitend bewijs: Covid-19 was gepland om de Nieuwe Wereldorde te lanceren — Frontnieuws

Dennen olie — Mensensamenleving.me

Categorie: Gezondheid en gezondheidsproducten           Dennen olie, grove (Pinus sylvestris) synoniem: Schotse Den     Eigenschappen Dennen olie-Grove – aroma: fris, opwekkend, aards, droog – kleur: kleurloos tot lichtgeel – consistentie: dun – extractie: stoomdistillatie     Toepassingen Dennen olie-Grove   in aromatherapie vervult de olie van Dennen olie grove een ondersteunende […]

Dennen olie — Mensensamenleving.me

Krachtige, natuurlijke antibiotica — Mensensamenleving.me

categorie :  Gezondheid en gezondheidsproducten     . Waarom natuurlijke antibiotica?   Dankzij overgebruik van de beschikbare antibiotica, bestaat er een serieus globaal gezondheidsprobleem. Anti-biotica worden steeds minder effectief, mede door de ontelbare antibacteriële producten en het gebruik van antibiotica bij dieren. .    goed voor je darmflora   Farmaceutische antibiotica kunnen levensreddend zijn. Maar bij […]

Krachtige, natuurlijke antibiotica — Mensensamenleving.me

Knoflook-citroen effectief tegen bepaalde infecties — Mensensamenleving.me

categorie : Gezondheid en gezondheidsproducten       Gember, knoflook, citroen en honing hebben een anti-microbiële werking tegen infecties, laat een nieuwe studie weten. De combinatie knoflook-citroen is dan effectiever dan die van gember-citroen.     .     Knoflook-citroen sterk antimicrobieel   Extract van de 4 middelen is effectief tegen Streptokokken infecties.   Streptokokken kunnen […]

Knoflook-citroen effectief tegen bepaalde infecties — Mensensamenleving.me

An apple a day, keeps the doctor away,… (met lekkere en ouderwetse appelrecepten) — De Geneeskrachtige Keuken

Appelen zijn een van de soorten fruit die het lichaam kunnen reinigen. Sommige mensen kunnen daarom niet zo goed tegen appelmoes of appelsap. Een appel reinigt de darmen, en dan moet je snél handelen om op tijd bij de wc te komen. Het reinigt ook de ademhalings organen. Een Engels spreekwoord zegt :..”..An apple a […]

An apple a day, keeps the doctor away,… (met lekkere en ouderwetse appelrecepten) — De Geneeskrachtige Keuken

Jeneverbes: etherische olie. — Mensensamenleving.me

categorie : Gezondheid en gezondheidsproducten Jeneverbes etherische olie Jeneverbes etherische olie komt van de Jeneverbes struik, Juniperus communis, een groenblijvende struik of boom met naaldvormige bladeren behoort tot de Cypressenfamilie. Omdat de bessen 2-3 jaar nodig hebben om te rijpen komen aan één boom zowel donkerblauwe, rijpe bessen als groene, […]

Jeneverbes: etherische olie. — Mensensamenleving.me

Gezond fruit: granaatappel — Mensensamenleving.me

categorie: Gezondheid en gezondheidsproducten Gezond fruit: granaatappel De 29 voordelen van een granaatappel Granaatappels zijn een van de gezondste vruchten die je maar kunt eten. Ze bevatten talloze vitaminen, mineralen en fytonutriënten. Hoewel natuurlijk elke vrucht gezond is, bevatten granaatappels eigenschappen die dit fruit wel erg bijzonder maken. […]

Gezond fruit: granaatappel — Mensensamenleving.me

Mirre olie — Mensensamenleving.me

Categorie: Gezondheid en gezondheidsproducten Eigenschappen Mirre Mirre is een goede hulp bij meditatie. Bevordert en versterkt spiritualiteit. Gebruik mirre bij ontstekingen van de luchtwegen. Het is eveneens zeer desinfecterend, goed voor mondwaters. Mirre is ook een hele goede olie bij ontstoken huid. In de huidverzorging wordt het speciaal bij […]

Mirre olie — Mensensamenleving.me

Alles over Saffraan (mét veel verrassende recepten) — De Geneeskrachtige Keuken

Saffraan, het is een intrigerende specerij. Saffraan komt uit de bloem van een winterharde plant, die zijn oorsprong vindt op KRETA. De crocus sativus of crocus safran. De bloem heeft 3 oranje stampers, die worden gedroogd en gebruikt in de keuken als smaakmaker en als kleurstof. Tegenwoordig wordt saffraan vooral geproduceerd in Spanje en in […]

Alles over Saffraan (mét veel verrassende recepten) — De Geneeskrachtige Keuken

Wat doet peterselie met de gezondheid? — Mensensamenleving.me

categorie : Gezondheid en gezondheidsproducten De voordelen voor de gezondheid van peterselie zijn onder andere het onder controle houden van kanker, diabetes, reuma en het helpt ook osteoporose te voorkomen. Bovendien handelt het als pijnstiller met ontstekingsremmende eigenschappen. Het biedt ook soelaas bij gastro-intestinale problemen zoals indigestie, buikkrampen, opgeblazen gevoel en misselijkheid […]

Wat doet peterselie met de gezondheid? — Mensensamenleving.me

Klachten na een tekenbeet — Mensensamenleving.me

categorie : gezondheid en gezondheidsproducten Klachten Infecties kunnen asymptomatisch verlopen of een brede waaier aan symptomen vertonen, afhankelijk van de duur van de infectie, gastheer factoren (immuniteit), enz. Klassiek onderscheidt men drie verschillende stadia. Vroeg gelokaliseerd stadium (stadium I: 2 à 30 dagen na […]

Klachten na een tekenbeet — Mensensamenleving.me

Knoflook-citroen effectief tegen bepaalde infecties — Mensensamenleving.me

categorie : Gezondheid en gezondheidsproducten Gember, knoflook, citroen en honing hebben een anti-microbiële werking tegen infecties, laat een nieuwe studie weten. De combinatie knoflook-citroen is dan effectiever dan die van gember-citroen. . Knoflook-citroen sterk antimicrobieel Extract van de 4 middelen is effectief tegen Streptokokken infecties. Streptokokken kunnen […]

Knoflook-citroen effectief tegen bepaalde infecties — Mensensamenleving.me

Natuurlijke ontstekingswerende kruiden — Mensensamenleving.me

categorie : Gezondheid en gezondheidsproducten Gember, kurkuma, Basilicum het ontstekingswerende drietal . . Dit setje kruiden vormt een drie-eenheid binnen Ayurvedische therapie. Ze hebben alle drie ontsteking werende eigenschappen. Dr. James Dillard zegt over dit drietal: “elk kruid heeft zijn wetenschappelijke database van be-wijs.” Curcumine heeft behalve anti-ontsteking werende ook neuro-beschermende […]

Natuurlijke ontstekingswerende kruiden — Mensensamenleving.me

Venkel : etherische olie — Mensensamenleving.me

categorie : Gezondheid en gezondheidsproducten . Venkel etherische olie . Venkel etherische olie wordt gewonnen door stoomdestillatie van de gekneusde zaden. Venkel of Foeniculum vulgaris is een kruid dat oorspronkelijk afkomstig is uit de landen rond de Middellandse Zee. Venkel staat al sinds mensenheugenis in hoog aanzien als een geneeskrachtig kruid […]

Venkel : etherische olie — Mensensamenleving.me

Salie : etherische olie — Mensensamenleving.me

categorie : Gezondheid en gezondheidsproducten . . . Salie etherische olie . Salie etherische olie wordt gewonnen door stoomdestillatie van de bloemen en bladeren van de Salvia officinalis plant. Dit is een kleine struik die bloeit met paarse bloemetjes. De etherische olie is kleurloos tot lichtgeel en heeft een kruidige geur. […]

Salie : etherische olie — Mensensamenleving.me

Geneeskrachtige kruiden — mijnbookschaduw

DUIZENDBLAD: Uranus/Neptunus Latijn: Achillea Millefolium, Engels: Yarrow of Milfoil. Foto : Alice Lentjes Duizendblad is heel makkelijk te herkennen aan de duizenden nerfjes van het blad, wat aan bloedvaatjes doet denken. Duizendbladthee, gemaakt van gedroogd duizendblad, is dan ook heilzaam voor eenbetere bloedsomloop, het reinigt de bloedvaten, helpt bij trombose/ open wonden, en helpt bij koude voeten ofwinterhanden, het is bloeddrukverlagend en […]

Geneeskrachtige kruiden — mijnbookschaduw

Gezond fruit: kruisbessen — Mensensamenleving.me

Categorie : Gezondheid en gezondheidsproducten . . Gezond fruit: kruisbessen Er zijn vele bessen en vruchten die een goede bron zijn voor vitaminen en mineralen. Zoals altijd zullen een aantal van deze vruchten een betere bron zijn voor vitamine dan andere. De kruisbes is een vrucht die naast de redelijk […]

Gezond fruit: kruisbessen — Mensensamenleving.me

Gezond fruit: rozenbottel — Mensensamenleving.me

Categorie : Gezondheid en gezondheidsproducten Gezond fruit: rozenbottel De rozenbottel is een vlezige vlucht van een roos, die al honderden jaren wordt gebruikt voor diverse medicinale toepassingen. Rozenbottels zijn niet alleen lekker en gemakkelijk te verwerken in verschillende gerechten, maar hebben ook een geneeskrachtige werking die al honderden jaren […]

Gezond fruit: rozenbottel — Mensensamenleving.me

Lavandin super : etherische olie — Mensensamenleving.me

categorie : Gezondheid en gezondheidsproducten LAVANDIN SUPER Beschrijving Lavandin is een pittige kruising tussen echte en spijklavendel met een oppeppende geur. Lavandin is een kruising tussen de echte lavendel (Lavandula angustifolia) en de spijklavendel (Lavandula latifolia). Lavandin heeft een gelijkaardige werking als lavendel maar is doordringender […]

Lavandin super : etherische olie — Mensensamenleving.me

GEBED VOOR GENEZING

BIBLESPACE - RONNY GAYTANT - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE - EVANGELIE

Beste vriend bezoeker,

Er bestaat een mogelijkheid vanaf heden u in te schrijven op onze wekelijkse nieuwsbrief welke bestaat uit een  Bijbelgetrouwe boodschap. Gelieve enkel te vermelden indien u een Bijbelgetrouw christen bent of  vrijzinnig.U kunt eenvoudig uw e-mailadres opgeven op deze site, zo blijft u op de hoogte ook van profetische boodschappen.

Er is een mogelijkheid tot het stellen van  vragen over de Bijbelen voor gebed in geval van ziekte, alles vertrouwelijk  per mail op biblespace@hotmail.com

Uw vragen worden verzonden per e-mail.

RONNY GAYTANT

Voorganger

View original post

Gezond fruit: ananas — Mensensamenleving.me

categorie : Gezondheid en gezondheidsproducten . . Gezond fruit: ananas Ze zijn lekker sappig en zoet, ideaal als tussendoortje in de zomer. Deze tropische vrucht bevat tonnen vitaminen, voedingsstoffen en enzymen. Hier zijn redenen om ananas te eten deze zomer. 1. Gezond en glanzend haar Een stukje […]

via Gezond fruit: ananas — Mensensamenleving.me

Gezond fruit: sinaasappel — Mensensamenleving.me

categorie : Gezondheid en gezondheidsproducten . . . Gezond fruit: sinaasappel Sinaasappels staan bekend als gezonde vruchten omdat ze veel gezondheidsproblemen tegengaan. Zo remmen ze ontstekingen, verkleinen ze de kans op maagkanker en hebben ze nog veel meer gezonde voordelen. Korte geschiedenis De sinaasappel komt oorspronkelijk uit China en […]

via Gezond fruit: sinaasappel — Mensensamenleving.me

Geranium: etherische olie — Mensensamenleving.me

categorie : Gezondheid en gezondheidsproducten Geranium etherische olie komt van de Geranium plant en de meeste mensen kennen deze plant als tuin- of kamerplant. De Latijnse naam is Pelargonium Graveolens. Er bestaan meer dan 700 soorten Geranium planten maar er worden slechts 7 soorten gebruikt voor de productie van etherische oliën. […]

via Geranium: etherische olie — Mensensamenleving.me

Dennen olie — Mensensamenleving.me

Categorie: Gezondheid en gezondheidsproducten Dennen olie, grove (Pinus sylvestris) synoniem: Schotse Den Eigenschappen Dennen olie-Grove – aroma: fris, opwekkend, aards, droog – kleur: kleurloos tot lichtgeel – consistentie: dun – extractie: stoomdistillatie Toepassingen Dennen olie-Grove in aromatherapie vervult de olie van Dennen olie grove een ondersteunende […]

via Dennen olie — Mensensamenleving.me

Kamille olie — Mensensamenleving.me

Categorie: Gezondheid en gezondheidsproducten Kamille etherische olie (echt-blauw) Kamille etherische olie (echte of blauwe kamille) wordt gewonnen door stoomdestillatie van de kamillebloemen en heeft een warme kruidige geur. Er is vaak verwarring met kamille olie omdat er 2 verschillende soorten kamille olie zijn. Er is de Roomse Kamille en de éénjarige Kamille, […]

via Kamille olie — Mensensamenleving.me

Kruiden van oudsher: letter L — Mensensamenleving.me

categorie : Gezondheid en gezondheidsproducten . . Kruiden werden van oudsher, naast hun smaak, gebruikt om hun helende krachten en bijzondere effecten op ons lichaam. Het wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheden van kruiden als geneesmiddel is complex omdat heel vaak meerdere bestanddelen (iedere plant is een mengsel van actieve stoffen) bijdragen aan het gewenste effect. […]

via Kruiden van oudsher: letter L — Mensensamenleving.me

Selderijzaad olie — Mensensamenleving.me

Categorie: Gezondheid en gezondheidsproducten Selderijzaad olie (Apium graveolens) Eigenschappen – aroma: warm, kruidig, zoet – kleur: lichtgeel – consistentie: dun – extractie: stoomdistillatie Toepassingen in aromatherapie vervult Selderijzaad olie een ondersteunende rol in de volgende situaties: geest en zenuwstelsel – rustgevend, kalmerend en sterkt de zenuwen – […]

via Selderijzaad olie — Mensensamenleving.me

Kruiden van oudsher: letter A — Mensensamenleving.me

categorie : Gezondheid en gezondheidsproducten . . Kruiden werden van oudsher, naast hun smaak, gebruikt om hun helende krachten en bijzondere effecten op ons lichaam. Het wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheden van kruiden als geneesmiddel is complex omdat heel vaak meerdere bestanddelen (iedere plant is een mengsel van actieve stoffen) bijdragen aan het gewenste effect. Hieronder […]

via Kruiden van oudsher: letter A — Mensensamenleving.me

Angst verlichten en zenuwen kalmeren met 9 kruiden — Mensensamenleving.me

categorie : gezondheid en gezondheidsproducten . . . In de huidige tijd is het erg makkelijk om gek te worden van alle problemen, verplichtingen, stress, druk van het werk, concurrentie en stimuli op elk moment van de dag. Hoewel het misschien ideaal klinkt om naar het platteland te ontsnappen en je werk achter te laten, […]

via Angst verlichten en zenuwen kalmeren met 9 kruiden — Mensensamenleving.me

Peterselie olie — Mensensamenleving.me

Categorie: Gezondheid en gezondheidsproducten Peterselie olie Eigenschappen Deze peterselie olie is zeer gezond, lekker en makkelijk te maken. Iedereen kent wel de peterselie, die vaak wordt gebruikt als garnering. Maar wist je dat peterselie een enorm gezonde plant is en dat je er een heerlijke kruidenolie mee kan maken. Deze […]

via Peterselie olie — Mensensamenleving.me

Karamel, een niet zo onschadelijke kleurstof in onze voeding — Mensensamenleving.me

categorie : gezondheid en gezondheidsproducten Karamel, een niet zo onschadelijke kleurstof in onze voeding Karamel is de meest verspreide en gebruikte kleurstof ter wereld, omdat het aan voedingsmiddelen een mooie kleur en de geroosterde smaak geeft waar consumenten zo tuk op zijn. We vinden karamel terug in frisdranken op basis […]

via Karamel, een niet zo onschadelijke kleurstof in onze voeding — Mensensamenleving.me

Koriander olie — Mensensamenleving.me

Categorie: Gezondheid en gezondheidsproducten . Koriander olie (Coriandrum sativum) Eigenschappen Koriander olie – aroma: zout, houtachtig, kruidig – kleur: kleurloos tot lichtgeel – consistentie: dun – extractie: stoomdistillatie Toepassingen Algemeen koriander olie is licht verwarmend en stimulerend: bij onderstaande condities niet gebruiken als er sprake is van oververhitting […]

via Koriander olie — Mensensamenleving.me

Beschermen groenten en fruit tegen kanker? — Mensensamenleving.me

categorie : kamerplanten en bloemen Verschillende media berichtten over een nieuw grootschalig Europees onderzoek waaruit blijkt dat het eten van groenten en fruit geen bescherming biedt tegen borstkanker. Kort daarvoor had ook al een Amerikaans onderzoek bekendgemaakt dat zij geen verband had gevonden tussen groenten en fruit en kanker. […]

via Beschermen groenten en fruit tegen kanker? — Mensensamenleving.me

ZIEKTE EN GENEZING

clip_image001

 

clip_image003

 

Vandaag willen wij even luisteren wat God ons wil leren over dit onderwerp.

Wij gaan enkel de bijzonderste punten focussen en de gezonde leer op dat gebied geestelijk of Bijbels benaderen.

Iedereen van ons is al eens ziek geweest of had moeilijke kwalen. Ook zijn er mensen met ongeneeslijke ziekten, die niemand kan helpen. Mensen die gehandicapt zijn bij geboorte, blindheid, doofheid, afwijkingen enz. 

Nieuwe ziekten van allergie komen er veel bij.

 De mens zoekt op verschillende wijzen om tot genezing te komen.

De medische wetenschap is er goed op vooruit gegaan, en is voor ons als christenen nog steeds de eerste normale weg. Ten tijde van Jezus waren er ook artsen, en Jezus heeft zijn volk nooit afgewezen te gaan bij deze mensen. De apostel Lucas was ook een arts. Lu 5:31  En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn.

Christenen wijzen wel alle paranormale geneeswijzen af. De wereld loopt vol van kwakzalvers en religieuze genezers. Alle bedevaartsoorden tot genezing zijn occult.

clip_image005

Hoe is ziekte in de wereld gekomen?

 

Ge 2:17  maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.

Ge 3:4  De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven,

 

Ziekte en sterven is een gevolg van de zondeval.

De mens heeft een vrije wil, en kan dus kiezen te luisteren naar God of naar de satan. Wij vinden in de Bijbel eerst dat de mensen stierven van ouderdom. Wij lezen in  Het begin van Genesis weinig dat mensen stierven dor ziekte, maar wel door hoge ouderdom. Later was het gevolg dat de mens ook stierf ten gevolge van ziekten. Ziekte en het afsterven van het lichaam is een gewoon verschijnsel als gevolg van ongehoorzaamheid aan wat God vraagt en ongeloof aan wat Hij zegt in de Bijbel.

 

Ex 15:26  terwijl hij zeide: Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de HERE, ben uw Heelmeester.

God zelf is de “dokter”! Hij die de mens schiep! Hij vraagt wel te luisteren naar Hem! Wie niet luistert naar Hem zondigt, en loopt gevaar om getroffen te worden door ziekte. Mirjam sprak kwaad van Mozes en werd plots melaats!

 

God is barmhartig en wil de mens genezen, en Jezus, Zoon van God toonde het aan de mensen.

 

De profeet Jesaja voorspelde de komst van Jezus, en wat Hij zou doen.

4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 5  Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Jesaja 53

 

Hieronder kunnen wij het best begrijpen, dat deze profetieën in vervulling zouden gaan wanneer Jezus hier op aarde was ongeveer 700 jaar later! Door al deze goddelijke genezingen diende Jezus aan te tonen dat Hij de Messias was. Maar Zijn volk was Hem niet sterk verwachtend, nog verlangend daarnaar, zoals ook veel of sommige christenen vandaag. Door het lijden en sterven van Jezus zullen wij een nieuw verheerlijkt lichaam krijgen, allen  die tot geloof in Jezus zijn gekomen. Dat lichaam zal perfect zijn en zonder enige gebrek. Daarom was er zoveel verdriet bij Adam en Eva, weinige mensen hadden zoveel verdriet als zij! Israël geloofde niet in Hem, ondanks Zijn wonderlijke tekenen en genezingen. Jesaja had het geprofeteerd, en dit is geen waarzeggerij!

 

Johannes 9  De blindgeborene

 

Hier vinden wij een blindgeborene. Iemand geboren zonder ogen. Een mens die nog nooit het licht en de werkelijkheid om zich heen had gezien zoals dat is.

Zo’n mens is goed te vergelijken met een ongelovige. Een ongelovige is niets anders dan iemand die Jezus in zijn leven nog niet heeft ontmoet. Hij stelt zich vele vragen zoals een blinde, maar kan er niet op antwoorden.

Spr 4:19  De weg der goddelozen is als duisternis; zij weten niet, waarover zij kunnen struikelen.

Een blinde moet opletten voor stenen op zijn weg, als hij valt kan hij zich deerlijk bezeren. Deze stenen zijn een beeld van satans listen voor de ongelovige.

Joh 8:12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Jes 42:16  En Ik zal de blinden leiden op een weg die zij niet kenden; op paden die zij niet kenden, zal Ik hen doen treden; Ik zal de duisternis voor hen uit tot licht maken en de oneffen plaatsen tot een vlakte. Dit zijn de dingen die Ik doen zal en die Ik niet zal nalaten.

 

In vers 7 liet Jezus hem de ogen wassen in het badwater van Siloam en hij was genezen! Had een totaal nieuw zicht. Jezus schiep hem ogen!

 

Gods woord de Bijbel is het water. Wie het leest en het aanneemt en spijt heeft dat hij niet eerder naar God wilde luisteren, zal vanaf dat moment de Bijbel kunnen begrijpen. Je kunt jarenlang naar een kerk lopen, en toch blind en in de duisternis blijven omdat de leiders even blind zijn. Mt 15:14  Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen.

 

 

 

Slechts wanneer iemand werd aangeraakt door Jezus zal hij kunnen zien en begrijpen!

 

 

Jezus zond hem naar Siloam, wat “gezonden” betekent!

Ieder mens welke tot geloof komt in Jezus, is een gezondene. Hij bekijkt de wereld met andere, geestelijke ogen, hij heeft een andere toekomstvisie en een levensdoel die over de grens van de lichamelijke dood ligt.

 

Generaal Naaman.

 

clip_image007

 

( 2 Kon.5) Deze generaal was melaats. Melaatsheid is in de Bijbel een beeld van zonde.

Deze zeven wijst op een volheid of volledigheid. Geen halve gehoorzaamheid.

De man diende zich zevenmaal te wassen in de Jordaan en zou genezen worden.

Eerst wilde hij niet gehoorzamen aan de dienstknecht van God.

Mensen hebben het soms heel moeilijk om gehoor te geven, om te geloven wat God zegt. Het klinkt soms helemaal tegen de gedachtegang en de wetenschap van de mens.

De generaal genas en ontving zegen slechts vanaf het moment dat hij gehoorzaam werd aan het woord van God gesproken door de profeet Elisa.

Lucas 5 :17 Een verlamde

 

clip_image009

 

Een eerste probleem.

Deze man kon niet op eigen krachten tot bij Jezus komen. Maar hij wilde toch bij Jezus zijn. Hij had hulp nodig en anderen die in Jezus geloofden droegen hem.

Wij moeten mensen bij Jezus brengen in geloof en we zullen wonderen zien. Sommigen genezen op de dag dat ze tot geloof komen, zonder tussenkomst soms.

Een tweede probleem was teveel volk om nu bij Jezus te komen.

Levensomstandigheden kunnen het soms moeilijk maken om bij Jezus te komen. Maar geloof overwint. De gelovigen braken het dak open om toch bij Jezus te komen.

Jezus zag het geloof van zijn vrienden en zegende dit!

Jezus heeft de macht zowel over het geestelijke als over het lichaam van de mens

De kerkleiders hadden felle kritiek op Jezus, omwille van het vergeven van zonde.

 

De mensen rondom Jezus zagen ongelooflijke dingen, doch ook vandaag gebeuren nog soms wonderlijke genezingen.  God heeft geen reclame nodig.

Christenen kunnen mensen tot bij Jezus brengen, ook al kan dat veel moeite kosten, maar het was zeker de moeite waard, want de verlamde werd genezen en vergeven!

Op deze wijze bevestigde Jezus dat Hij de zoon van God is.

 

 

 

 

Biblespace Vlaanderen

BIDDEN OM GENEZING

BIDDEN OM GENEZING

 

clip_image002

 

Het bidden om genezing is wel een bijzonder onderwerp. Wie bidt om genezing, laat al blijken dat iemand in de eerste plaats op Jezus Christus zijn vertrouwen gaat stellen. De klassieke geneeskunde kende een enorme vooruitgang, toch blijven de ongeneeslijke ziekten bestaan en komen er nieuwe ziekten bij als bv: Aids enz.

Hoe je bidt is wel heel belangrijk, de discipelen vroegen Jezus om hen te leren bidden.

 

Algemene Bijbelse gebedsprincipes:

 

Mt 6:5  En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon

 

Het gebed van deze farizeeërs, was meer gericht om op te vallen tegenover de mensen dan op God. Op de hoeken der pleinen was er steeds volk. In de synagoge. Naar een kerkgebouw of kapel lopen om te bidden is helemaal niet wat Jezus leerde! Jezus wijst dit aan als een slecht voorbeeld. Wij zien dus dat de ingesteldheid voor het bidden geestelijk gezond moet zijn, om verhoring te krijgen. Men moet persoonlijk bidden bij elke gelegenheid ( Efeze 6:18) met hart en ziel, geen show! (Jer.29:13).

 

Mt 6:7  En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

 

Met een omhaal van woorden betekent, het herhalen van bepaalde gebeden. Vele “Onze Vaders” na elkaar heeft geen enkele zin. Ook in andere godsdiensten vindt men het herhalen van bepaalde voorgeschreven gebeden terug. Ook hier komt er geen verhoring zegt God.

 

Mr 11:25  En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeven.

 

Wanneer men in ruzie leeft met iemand, dan kan dat zorgen voor een gebedsverhindering. God wil luisteren en kracht aan uw gebed geven, indien men rekening houdt met Gods voorwaarden als deze. Het zijn eenvoudige gebedsregels. Wie zijn zonden niet wil belijden, kan geen gebedsverhoring verwachten.

 

Ro 8:26  En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

 

Ons bidden zal ook zijn in overeenstemming met het Woord van God, de Bijbel. Bidden kan en moet men leren, en God helpt ons via de H.Geest, die meebidt! God leeft mee met u, kent uw problemen, uw verdriet, uw verlangens. God weet best wat wij nodig hebben, om gelukkig en blij te zijn. Een mens kan soms denken: had ik nu veel geld, dan zou ik gelukkig zijn, mijn problemen kunnen oplossen. Ook ons denken is onvolmaakt en nog onder invloed van de zondeval. Het ontvangen van de H.Geest is dus zeker noodzakelijk ( bij bekering) om Zijn hulp te ervaren.

 

Wie zich kan verblijden, verheugen en tevreden kan zijn in zijn omstandigheden?

God zegt : Ps 37:4  verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.

Zich verlustigen in de Here, betekent dat men met hart en ziel wil geloven en luisteren naar God en telkens probeert om te doen wat God wil. Niet ons handelen kan perfect zijn, maar ons streven moet 100% zijn.

Eerst moet men weten wat God wil! Maar vandaag is dat niet zo. Israël als voorbeeld:

 

Hos 4:6  Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

 

Bidden om genezing

 

Ik heb een stil vermoeden dat er door gelovigen veel gebeden word om genezing van ziekte of kwaal. Schijngelovigen zoeken allerlei bedevaartsplaatsen of kwakzalvers op om genezing te vinden zoals bij de vijver van Siloam. Ze weten niet dat deze dingen onchristelijk zijn, en de mens wegtrekken van God, meer nog, onder een vloek en een binding kunnen brengen. Boete doen, heiligen dienen, of dergelijke om genezing te verkrijgen is ook uit den boze en gevaarlijk.

 

Ook christenen kunnen verkeerd bidden, door bepaalde Bijbelteksten niet goed of verkeerd te begrijpen.

Men leest in de profeet Jesaja volgende profetie:

 

3  Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. 4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.

5  Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Jesaja 53

 

Gods volk heeft deze tekst nooit goed begrepen, want voor hen, was die beschreven man waarover hier door Jesaja werd geprofeteerd Jezus!  Die man zou een veracht man worden in de ogen van de joden. Doch Hij zou genezing brengen, om aan te tonen dat Hij de Messias was. Wie in Hem gaat geloven zal genezen hier, maar zeker bij de opname of opstanding. Wie niet hier geneest dient niet te lopen met schuldgevoelens, omdat hij denkt geen voldoende geloof te hebben. De belofte blijft!

 

Welke is de vervulling van deze profetie?

 

Jezus droeg de zondestraf aan het kruis, de straf die wij hadden verdiend. Hij droeg de gevolgen van alle zonden, ziekte en alle verdriet. Jezus was gezond toen Hij werd gekruisigd. Jezus gaf zijn leven als schuldoffer voor onze zonden. Zijn striemen of Zijn geselingswonden zouden uiteindelijk genezing voor de gelovige mensheid worden.

Bij het bidden wordt deze tekst gebruikt alsof iedereen die gelooft gezond moet worden en geen verdriet mag hebben!

Dit staat er niet!

Deze genezing “door Zijn striemen” spreekt van een geestelijk vernieuwd worden. Indien het lichamelijk zou zijn, dan zouden alle mensen die tot geloof in Jezus kwamen, allemaal compleet zijn genezen! Iedereen zou christen willen worden! Neen, dit is het niet. Wij moeten teleurstellingen kunnen voorkomen. Velen van hen die niet genezen werden, hebben verdriet, omdat er wordt gezegd dat hun geloof niet in orde zou zijn!

 

Helaas, is niet iedereen genezen bij zijn wedergeboorte. Jezus, toonde veelvuldig aan Zijn volk, voor Hij stierf, dat Hij macht had over leven, ziekte en dood! Zo blijven wij ook als Bijbelgelovigen nog steeds blootgesteld aan ziekte en dood! Doch komt er een dag, dat wij bij Hem zullen zijn met een verheerlijkt lichaam en eeuwig leven! Dit zal de complete vervulling zijn van deze profetie. Jezus deed wonderen opdat men Hem als Messias zou aannemen.

 

GENEZEN DOOR GEBED EN ZALVING.

 

14  Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.

15  En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.

16  Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.Jac.5

 

1Co 12:28  En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing,

 

Deze twee Bijbelteksten spreken klaar en duidelijk over gebedsgenezing met of zonder zalving. Het zalven beperkt zich tot de oudsten van een gemeente.

Het roepen van de oudste(n) wijst erop dat de ziekte heel ernstig of ongeneeslijk is. Het zalven in de naam des Heren heeft niets te maken met het zalven van de doden door de Rooms Katholieke kerk, welke opnieuw een Babelse achtergrond heeft.

Het belijden van zonden lijkt wel een noodzaak. Indien iemand in ruzie leeft met een ander, kan dit ook soms een oorzaak zijn dat er geen genezing optreed. Een ziekte kan ook psychosomatisch veroorzaakt zijn. Opgekropte woede en haat kunnen ziekten veroorzaken.

Het zielenleven van een mens kan door demonen worden aangevallen met het gevolg dat een mens depressief of agressief kan worden.

 

Het gebed van een “rechtvaardige”. Dit gaat over een wedergeboren en Bijbelgetrouwe christen. Een genezing die tot stand komt door verhoring is altijd een complete genezing.

God doet geen half werk.

 

De apostel Jacobus schrijft deze tekst tussen vele andere richtlijnen. Bijzonder moeten wij letten op de context. Daar verwijst Jacobus naar de profeet Elia! Het volk bekeerde zich niet van hun afgoden, God tuchtigde het volk lichamelijk, Elia bad en het regende niet meer. Dus geen zegen! Later bekeerde het volk zich, en Elia bad om regen en het regende, dan kwam wel Gods zegen over het volk.  Genezing kwam slechts na bekering!

 

 

 

 

GOD EN ORGAANDONATIE

GOD EN ORGAANDONATIE

clip_image002

Hoe denkt een Bijbelgetrouw christen over dit omstreden onderwerp?  Hoe denkt er een ongelovige over? Welke wetten maakt men hieromtrent? Maar wat veel belangrijker is: Hoe denkt God erover, en wil men het denken van God geloven en aanvaarden. De Bijbel is Gods woord, het is levend en krachtig. Het is een zwaard dat haarfijn kan snijden, het schift overleggingen en het denken van de mens.(Hebr.4,12). Daarom toetsen wij dit onderwerp enkel aan de Bijbel. Wie de Bijbel niet gelooft, dient niet verder te lezen.

Een eerste tekst die wij willen onder ogen zien is, 1 Thess.5,23. Dit futuristisch Bijbelvers, waarschuwt de christenen, te zorgen voor hun lichaam, en het onberispelijk te bewaren tot de wederkomst van Jezus. Het is een tempel van Gods Geest. Dus is het lichaam geen persoonlijk bezit meer van de christen. Ieder kan er nu ook zelf over nadenken, en beslissen voor het geven van bepaalde organen tijdens zijn leven. Naastenliefde is een must, doch als het niet in overeenstemming is met Gods wil, dienen wij te weten dat onze gehoorzaamheid tot God, onze liefde tot God betekent. Wie staat er op de eerste plaats? God of uw naaste?

Na de dood….

Wanneer is iemand dood?  Leviticus 17

11 Want het leven van het vlees is in het bloed,

Het is duidelijk dat het leven eindigt, wanneer het hart het bloed niet meer laat stromen. God spreekt over het hart en niet over de hersenen. Dan is men pas dood voor God. Hersendood is nog niet hetzelfde als de dood, doch het is een eindfase voor het sterven van iemand. Vandaag denkt de mens daar anders over, maar niet God.

Getransplanteerde organen in het lichaam kunnen sterk worden afgestoten. De mens werd dus geschapen met een afweersysteem voor vreemde organen. Daarom zoekt de mens opnieuw dit te overbruggen, en dienen sterke medicatie gegeven voor onderdrukking. Ook deze medicatie heeft zijn nevenwerkingen. Wij zwijgen dan nog over de handel erin.

Grenzen overschrijden…. Deut.27:17

17 Vervloekt is hij, die de grensscheiding van zijn naaste verlegt. En het gehele volk zal zeggen: Amen.

 Volgens Dr.P.Beck, kan deze Bijbeltekst ook benaderd worden, als een verleggen van levensgrenzen. Het komt er op neer dat men mensen kunstmatig in leven houdt met het doel tot orgaandonatie. Het doet ons denken aan een andere tekst van naastenliefde: 17 Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Doch mogen wij dan wel ook begeren zijn hart, longen of zijn nieren? Uiteindelijk hoopt men op iemand anders dood.

Is er dan geen hoop voor die mensen welke lijden onder slecht functionerende organen?

Iedere Bijbelgetrouwe christen, weet en hoopt op zijn verheerlijkt lichaam, hetzij hij eerst sterft, of zal worden opgenomen. Die dag nadert snel, onze generatie maakt het wel mee! Maar vergeet niet dat de Here nog steeds kan genezen, na gewoon een gebed of zalving in geloof.

Natuurlijk kan men nog verder gaan over dit onderwerp, doch de Bijbel blijft actueel. De Bijbel spreekt veel meer over het hart dan over de hersenen. Dat heeft zijn reden, bijzonder als men heeft ontdekt dat het hart ook nog geheugencellen zou bevatten.

Biblespace Bijbelonderzoek https://biblespace.org

BEZORGDHEID EN GEZONDHEID

clip_image001

 

 

clip_image003

Wij leven vandaag in tijden waarbij men nog weinig mensen vindt zonder zorgen. Veel bezorgdheid komt ook nooit aan het daglicht. Niet iedereen is bereid zijn zorgen aan anderen bekend te maken. Zorgen zijn niet weg te nemen door medicatie. Toch is er een luisterend hart voor zulke dingen en is er Iemand die, wel de nodige tijd wil nemen om te luisteren. Het is de ene ware levende God, uw schepper!

Mensen die God persoonlijk kennen weten of zijn vergeten hoe God over zulke dingen denkt. Wij gaan samen eens teksten lezen die bezorgdheid bestrijden door geloof.

7 Werpt al uw bekommernis op Hem , want Hij zorgt voor u.1 Pet.5

Deze tekst is niet zo moeilijk om te begrijpen. Het gaat erom dat wij onze zorgen mogen toevertrouwen aan onze God. De reden dat wij dat mogen doen is omdat HIJ VOOR ONS ZORGT, als wij naar Hem willen luisteren! Alles heeft hier te maken met vertrouwen of geloof. Dat is niet zo eenvoudig. Vele mensen stellen hun vertrouwen op hun vermogen en hun kunnen, op deskundigen, en alles wat in hun macht ligt. De eigenzinnige mens wil alles gewoonlijk zelf regelen, doch wanneer hij onmachtig wordt, komt hij radeloos en wanhopig!

2 Koningen 19:14 Hizkia nam de brief uit de hand der gezanten en las hem. Toen ging Hizkia op naar het huis des HEREN, spreidde hem uit voor het aangezicht des HEREN Koning Hizkia werd bedreigd door de koning van Assur. Deze schreef een brief naar hem. Waarin stond dat ook hij niet zou kunnen weerstaan aan de macht van de koning van Assur zoals zovele andere landen.

Dit wekte enorm veel bezorgdheid bij koning Hizkia. Wat deed hij? Hij ging bidden en pakte de brief en toonde hem aan de Heer bij zijn gebed! Wat een reactie!?Hieruit kunnen wij wel leren dat deze man alles van zijn zorgen en angsten met God deelde, God was zijn beste vriend! Wie God tot vriend heeft, vlucht niet weg in allerlei drugs of andere middelen.  Doen christenen dat ook? Wat doen wij met onze zorgen? Zorgen die angsten en verdriet kunnen veroorzaken. Is dit een gewoonte voor een christen?

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.Fil.4 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

KOMMER EN ZORGEN IN ONZE GEDACHTEN.

25 Kommer in het hart van de mens buigt het neder, maar een goed woord verblijdt het.Spr.12

Depressies kunnen ontstaan door het piekeren. Hij loopt met het hoofd naar de grond, zijn eetlust stopt enz. Wat hebben wij als christenen te doen? Zoveel mensen hebben harteleed en zielepijn. Hoe kun je troosten of bemoedigen? Zorgen maken ziek!

Wat is een “een goed woord”?

Een goed woord is beter dan een cadeau of bloemen! Wanneer wij tot geloof kwamen bracht het woord Gods blijdschap in ons hart, in het denken van de mens. Het eerste woord van God bracht licht in de duisternis, onwetendheid.

Gen.1:3!

Een goed woord is bemoedigen vanuit de Bijbel. Verdriet in het hart kan bestreden worden door de hoop op Jezus. Door gebed en vertrouwen op Gods beloften, dat een machtig middel is tegen problemen welke kommer en zorgen. Problemen en zorgen zijn dingen die de mens soms dichter bij God kunnen brengen.Doch er komt zegen enkel voor wie op God wil vertrouwen!

34 Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud , en die dag niet plotseling over u kome,Luk.21

Waarom kan zorgen maken even erg zijn als dronkenschap. Dronkenschap brengt iemand in de armoede en dan naar het graf! Bezorgdheid kan depressies veroorzaken en dan beneemt men zich het leven uit radeloosheid. “Men stapt heel beleefd uit het leven!”

Spreuken 14:10 Het hart kent zijn eigen droefheid , en in zijn vreugde kan een vreemde zich niet mengen.

Spreuken 15:13 Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk, maar door harteleed wordt de geest verslagen.clip_image003

Het is zichtbaar wanneer iemand blij is, doch een betrokken gelaat wijst naar verdriet en moet opgelost raken. De geest heeft evengoed verzorging nodig als het lichaam, doch enkel de Bijbel kan doeltreffende raad geven.

Spr.15:15 Al de dagen van de ellendige zijn boos, maar voor de blijmoedige is het altijd feest .

Spr.15:23 Iemand heeft vreugde, als hij een gepast antwoord geeft, en hoe goed is een woord op zijn tijd !

Spr.17:22 Een vrolijk hart bevordert de genezing , maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.

22 Een blij hart doet het lichaam goed, maar een ontmoedigde geest maakt ziek.

22 A merry heart doeth good like a medicine: but a broken spirit drieth the bones.

Een blijde geest werkt als een medicijn. Hier vinden wij dat een verslagen geest, ook de gezondheid van het lichaam kan aantasten. De hersenen maken schadelijke toxische stoffen aan. De beenderen zijn het sterkste van het lichaam dat kan aangetast worden.

Spreuken 18:14 De geestkracht van de mens houdt hem staande in zijn lijden, maar een neerslachtige geest , wie zal die opbeuren?

Christenen kunnen verder denken dan de goddelozen, ze vinden kracht in Gods woord welke de geest blijdschap geeft en kracht, hoop en voeding voor de menselijke geest. Deze dingen komen van God. Goddelozen stellen hun vertrouwen op de wetenschap van de mens. Gods woord toepassen kent geen nevenverschijnselen. Hier zie ik dat God een vraag stelt : Wie zal opbeuren? Een mens is onbekwaam op bepaalde delen van het leven. Een mens leeft niet van brood alleen! God wil dat de mens rekening houdt met Hem. Wie niet wil zal de gevolgen dragen.

Psalmen 42:11 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven , mijn Verlosser en mijn God!

ZORG EN KOMMER EEN HINDER OM TOT GELOOF TE KOMEN?

22 De in de dorens gezaaide is hij , die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar. Matth.13

Het lijkt mij nog duidelijk dat ook een van de redenen waarom zo weinig mensen nog tot geloof en inzicht komen, deze bovenstaande reden is, namelijk mensen lopen met kommer en zorgen. En de enige medicatie die hen kan helpen, geloven ze niet meer, ze hebben genoeg van het kerk en godsdienst, begrijpelijk als men zelf God , of antichrist wil spelen!

Ronny Gaytant

Voorganger

GENEESKRUIDEN EN DE BIJBEL

 

 

GOD GAF OOK GENEESKRUIDEN

 

clip_image002De voorlopers van de apothekers waren al vakkundige mensen die het bereiden van welriekende oliën, zalven, kruidenmengsels, reukwerk en specerijen dagelijks beoefenden en verkochten tot welzijn van het volk.

De Bijbel leert ons dat onze Schepper ook meer dan belangstelling had voor deze dingen, die uiteindelijk de hedendaagse medicamenten en parfums zijn geworden.

Hij gaf opdracht aan Mozes om Heilige olie te laten maken. 22 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 23 Gij nu, neem u de voornaamste specerijen, de zuiverste mirre, vijfhonderd sikkels, en specerijkaneel, half zoveel namelijk tweehonderd en vijftig sikkels, ook specerijkalmus, tweehonderd en vijftig sikkels; 24 Ook kassie, vijfhonderd, naar den sikkel des heiligdoms, en olie van olijfbomen een hin; 25 En maak daarvan een olie der heilige zalving, een zalf, heel kunstiglijk gemaakt, naar apothekerswerk; het zal een olie der heilige zalving zijn. 26 En met dezelve zult gij zalven de tent der samenkomst, en de ark der getuigenis. 27 En de tafel met al haar gereedschap, en den kandelaar met zijn gereedschap, en het reukaltaar; 28 En het altaar des brandoffers, met al zijn gereedschap, en het wasvat met zijn voet. 29 Gij zult ze alzo heiligen, dat zij heiligheid der heiligheden zijn; al wat ze aanroert, zal heilig zijn. 30 Gij zult ook Aaron en zijn zonen zalven, en gij zult hen heiligen, om Mij het priesterambt te bedienen. 31 En gij zult tot de kinderen Israels spreken, zeggende: Dit zal Mij een olie der heilige zalving zijn bij uw geslachten. 32 Op geens mensen vlees zal men ze gieten; gij zult ook naar haar maaksel geen dergelijke maken; het is heiligheid, zij zal ulieden heiligheid zijn.33 De man, die zulk een zalf maken zal als deze, of die daarvan op wat vreemds doet, die zal uitgeroeid worden uit zijn volken.Exod.30 (SVV)

Deze zalf is heilig! Alles wat gezalfd is met deze olie is heilig. De specerijen waaruit deze olie werd samengesteld, had een tegenwaarde van goud! Daarom kon men het ook geven aan een koning. (1 Kon.10). De koningin van Scheba kwam naar koning Salomo met dit soort van specerijen en goud.

(Fig.1: Mirre, Fig.2 Kaneel).

Deze olie mocht dan ook niet gebruikt worden voor andere dingen, het was heilig omdat God het zo opdroeg, met de exacte verhoudingen van de beschreven kruiden.

Meteen gaan wij even kijken naar de verschillende kruiden welke wij terugvinden in het machtige boek van God, de Bijbel.

Mirre.

De naam van Mirre betekent “ de druppelende”. Uit de takken en stammen van een kleine boom, commiphora, abyssinica vloeit de Mirre.

Het werd gebruikt als reukwerk. 12 Wanneer nu een meisje aan de beurt was om bij koning Ahasveros te komen, nadat zij gedurende twaalf maanden aan de voor de vrouwen geldende bepalingen onderworpen was geweest (want de tijd voor het gebruik van de schoonheidsmiddelen werd aldus ingedeeld: zes maanden met mirreolie en zes maanden met balsem en schoonheidsmiddelen der vrouwen),

13 dan kwam het meisje aldus tot de koning: men gaf haar alles wat zij uit het vrouwenhuis naar het koninklijk paleis begeerde mede te nemen. Ester 2

22 ¶ En zij brachten Hem op de plaats Golgota, hetgeen betekent Schedelplaats. 23 En zij gaven Hem wijn, met mirre gemengd, doch Hij nam die niet.(Marc.15)

Hier werd mirre gebruikt als verdovingsmiddel. Jezus weigerde dit middel, wellicht omdat dit de geest beïnvloed.

Het leven van Jezus is begonnen met mirre als geschenk. Maar mirre gebruikt als verdoving werd geweigerd.

Kaneel.clip_image002[5]

Een zeer oud kruid. In China bekend 2700j v.Chr. Het is een onderdeel van de heilige olie. Het werkt beschermend tegen bepaalde virussen, bacteriën en schimmels.

Grieken en Romeinen maakten reukwerk, maar ook zalf voor de geneeskunde.

Het is een laulierachtige boom en komt voor in Sri Lanca.

16 Met dekens heb ik mijn bed bedekt, met bonte spreien van Egyptisch linnen.

17 Ik heb mijn leger besprenkeld met mirre, aloe en kaneel. 18 Kom, laat ons zwelgen in minne tot de morgen toe, en genieten van liefde. Spreuken 7

Hier werd kaneel gebruikt als een verleidend parfum op het bed. Laten wij zeggen een zondig gebruik van deze specerij.

Kaneel zal in de toekomst erg duur worden. Men zal waarschijnlijk bepaalde stoffen vinden die voor bepaalde ziekten zeer doeltreffend zullen zijn.

Waarom het zo kostelijk zal worden, kunnen wij besluiten aan de hand van de onderstaande Bijbeltekst uit Openbaring, het boek van de eindtijd. Het is te vinden onder de producten welke nog te betalen zullen zijn door de nog levende rijken.

11 En de kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw over haar, omdat niemand meer hun lading koopt, 12 lading van goud, zilver, edelgesteente en paarlen, van fijn linnen, purper, zijde en scharlaken; allerlei welriekend hout, allerlei snijwerk van ivoor en allerlei voorwerpen van het kostbaarste hout, van koper, ijzer en marmer, 13 kaneel, specerij, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, bloem en tarwe, lastdieren, schapen; lading van paarden en wagens en van lichamen; en zielen van mensen.Openbar.18

Hysopkruid (origanum maioranum)clip_image002[7]

22 Daarna zult gij een bundel hysop nemen en in het bloed in een schaal dopen, en van het bloed in die schaal strijken aan de bovendorpel en aan de beide deurposten; niemand van u zal de deur van zijn huis uitgaan tot de morgen. Exod.12

In de Bijbel staat dit kruid in het teken van algemene reiniging. De donzige bladeren van dit kruid neemt graag vocht op en geeft het ook vlug af.

Bij een reinigingsverklaring van een melaatse ( beeld van een zondaar) werd hij zevenmaal besprenkeld door de priester, met de hysopkwast in bloed gedoopt.

In een eerste opzicht zou men kunnen denken dat die plant slechts werd gebruikt als een hulpmiddel. De olie van dit kruid heeft een kamferachtige geur.

De Joden schrijven aan dit kruid een reinigende kracht toe. Zij noemen het daarom ook het heilig kruid.²

Ps 51:7 (51-9) Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein, was mij, dan ben ik witter dan sneeuw;

Deze tekst kan letterlijk en geestelijk worden aangenomen. De psalmist schreef enkele verzen ervoor dat hij in zonde is geboren. Zo is dat met ieder mens, er moet een ogenblik in zijn leven komen dat hij daarvan bewust wordt, en gereinigd moet worden. Hij moet geheiligd worden door als het ware besprenging met het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden! 1Jo 1:7 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Volgens Amerikaans onderzoek van de Hysopplant zou blijken dat dit kruid volgende eigenschappen bezit: het stillen van spierkrampen, genezing van bronchitis, hoest. Tevens werkt het uitstekend tegen slijmvliesontsteking en is slijmoplossend. Schimmeldodend en een remmer voor het zweten.

Enkele wetenswaardigheden over kruiden en vruchten welke wij in de Bijbel terugvinden.

VIJGEN.

De vijgen zijn een van de oudste bekende vruchten.

De genezing van koning Hizkia is een bijzonder verhaal over zijn genezing. Een genezing waarbij God zijn gebed onder tranen verhoord, en zijn profeet laat handelen.

5 Keer terug en zeg aan Hizkia, den vorst mijns volks: Zo spreekt de Heer, de god van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, uw tranen gezien. Zie, ik zal u genezen; ten derden dage zult gij opgaan naar het huis des Heeren.

6 En ik zal vijftien jaren aan uw leven toevoegen, u en deze stad uit de hand van Assurs koning redden, en ik zal deze stad beschutten, om mijnentwil en ter wille van David, mijn knecht. 7 Voorts zeide Jezaja: Neemt een vijgenkoek om dien op het gezwel te leggen, opdat hij geneze.8 Hizkia zeide tot Jezaja: Wat is het teken dat de Heer mij zal genezen en ik ten derden dage zal opgaan naar het huis des Heeren? 2 Kon.20

(Leidse vert.) ( zie ook jesaja 38:21)

Wij stellen het volgende vast: Er is een verband in dit genezingsproces tussen God en de genezingskracht van de verse vijgen.

Dit wijst erop dat God de geneesmiddelen niet afwijst, geneest en de levensjaren van ieder mens bepaald. Deze koning had een kwaadaardig en een brandend gezwel. (anderen vertalen met zweer, doch de grondtekst wijst naar “branden” en “ontsteken”).

De bijzonderste reden en verlangen opdat een mens opnieuw gezond zou worden, is dat de mens God kan danken loven en tot hem bidden. Dit gebeurde toen in de tempel.

In drie dagen tijd was de koning genezen, en hij kon naar de tempel!

GEZOND DENKEN Dr.C.Leaf. deel 4

fWho switched off my brain? Dr C.Leaf

 

DEEL 4

clip_image002

OVERDENK

Vorige keer hebben we de 5 stages genoemd van het traject om onze hersenen ‘aan’ te schakelen, de 2de stage ‘overdenken’ is een Bijbels principe. Vooral in het boek spreuken wordt de aandacht gevestigd op het winnen van wijsheid, overleg, inzicht en kennis. Mediteren en toepassen wat we weten en ons ernaar uitstrekken.Nadat dus alle informatie die we hebben ontvangen via onze zintuigen en de bestaande gedachten, komen we bij de hippocampus die we vorige keer hebben besproken.

De informatie die daarin terecht komt blijft daar 24 tot 48 uur ‘rondhangen’, en doordat de hippocampus in rechtstreeks contact staat met de hersenen wordt iedere gedachte die weer naar voor komt in de hippocampus versterkt. Dit stelt een merkwaardig proces in werking. Iets wat God zo prachtig heeft gemaakt. Een reeks gebeurtenissen die onze vrije wil zijn, en onze mogelijkheid geven om beslissingen te nemen. Wanneer de gedachte komt bovendrijven in de hippocampus binnen de 24 tot 48 uur na de gebeurtenis wordt de gedachte als het ware ‘kneedbaar’, onstabiel, de gedachte kan veranderen. In feite, de gedachte MOET veranderen;

Een constante in deze wetenschap is dat er ALTIJD verandering plaatsvindt in de gedachten.

Ofwel wordt de bestaande gedachte zoals ze is, krachtiger gemaakt ofwel verandert ze deels of zelfs helemaal! De herinnering kan niet wegzinken in ons onderbewustzijn om deel te worden van wie we zijn zonder op één of andere manier te veranderen. Dit is eigenlijk geweldig nieuws maar aan de andere kant duidt het ons erop dat we grote verantwoordelijkheid hebben over onze gedachten.

Hoe harder we denken, hoe meer verandering we kunnen aanbrengen!

PROTEÏNESYNTHESE: Wanneer we overdenken gebeurt er een proces genaamd proteïne synthese, er worden proteïnen aangemaakt om nieuwe ‘takken’ te groeien om gedachten aan vast te houden. Dus opnieuw als we de gedachte niet verwerpen maken we door dit proces meer takken aan om de gedachte te versterken..

Conclusie is dat we dus proteïne synthese kunnen voorkomen via onze vrije wil om, door te zeggen “ik zal niet….’, ‘ik wil niet……’ enz…

 Dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus

2 Cor 10:5 (SVV)

Deze tekst krijgt nu opeens een nieuwe dimensie, niet?

Hersenscans hebben aangetoond dat bij het verbeelden van een gebeurtenis, sommige delen van de hersenen gebruikt worden, zoals bij het effectief uitvoeren van de gebeurtenis.

Hebreeën 11:1 het geloof is de zekerheid van de dingen men hoopt, en het bewijs van de dingen die men niet ziet…

Het mentaal repeteren van gebeurtenissen die in de toekomst plaatsvinden is een groot alledaags voorbeeld van hoe we denken en dieper overdenken van de dagelijkse acties, telkens we dit doen veranderen we ons geheugen. Zoals een chirurg zijn incisie reeds voor de operatie mentaal repeteert hoe hij het zal doen, of een atleet vlak voor de wedstrijd doet, of iemand die een examen voorbereid, enzovoort. Hoe meer we erop ingaan hoe groter en sterker het boompje wordt die onze gedachten vasthoudt. Op den duur legt het zelfs connecties met andere gedachtepatronen. We kunnen zowel gezonde als toxische gedachten bouwen met mentale repetitie. We kunnen ook toxische bolwerken neerhalen door een gedachte op te roepen in het bewustzijn voor analyse, en vervolgens deze te veranderen door berouw en vergeving (die proteïne synthese veroorzaakt) en nieuwe gezonde gedachten in de plaats ervan te zetten door het overdenken. Neem eventueel volgend Bijbelvers als richtlijn:

8 Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is,

al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve

Phil 4:8 (SVV)

Ook handig om in gedachten te houden is dat ons hart ook een 2de brein is, die ons bij het maken van dergelijke keuzes a. h. v. een woordje goede raad influistert. Wanneer we daar naar luisteren wordt een ANF hormoon afgescheiden die ons een gevoel van vrede geeft..

SLOT: We moeten ons richten op datgene waarvoor we ontworpen zijn: diep intellectueel gezond denken! Overdenken is een belangrijk onderdeel in het ontgiften van onze denkwereld. Het stelt proteïne synthese in werking waardoor we gedachtepatronen kunnen veranderen en gezonde gedachten over toxisch denken plaatsen.

“Het slechten van bolwerken” is dus iets wat in onze verantwoordelijkheid ligt, en hoeven we het dan ook niet af te schuiven op God, dat Hij het doet in onze plaats. Hij zegt al in zijn Woord (spreuken) OVERDENK!, wordt wijs, overleg, zoek kennis, speur naar haar als naar schatten, strek je uit naar inzicht, zie spreuken. Onderzoek toont aan dat ongeveer 7 diepe denkoefeningen per dag over een periode van 21 dagen al langdurige verandering brengt in het denken en de denkwereld.

De volgende stages in het vormen van gedachten ‘beschrijven’, ‘herlezen’, en ‘reiken’ tonen ons hoe we kunnen profiteren van deze oefeningen om onze gedachten op te halen en ze te veranderen of hoe we onze ‘proteïne synthese’ kunnen stabiliseren.

Volgende studie gaat dus over het opschrijven van onze gedachten de stage wordt door C. Leaf genoemd : JOURNAL. Bereid je dus voor op het maken van een gedachtedagboek…

GEZOND DENKEN DEEL 3

Samenvatting boek: Who switched off my brain, Dr Caroline Leaf.

 

DEEL 3:

De wetenschap van gedachten

clip_image002

Onze omstandigheden en omgeving mogen dan nog zo ‘toxisch’ zijn of invloed uitoefenen op ons, toch kunnen we daar dwars doorheen onze gedachten controleren en ontgiften.Onze hersenen zijn echt ongelooflijk; het kan hervormd en vernieuwd worden.Het ontgiften van onze hersenen kan vergeleken worden met het uitkiezen van een boek in je persoonlijke bibliotheek. Je haalt het van de plank, opent het en herschrijft een pagina, en zet het terug op de plank. Beter nog, als je een boek hebt die nogal levensbedreigend is kan je het gewoon helemaal herschrijven of gewoon weggooien meteen.

Dat kan allemaal deel uit maken van het bouwen van een nieuwe gezonde gedachte over een oude toxische gedachte en tegelijkertijd ook de emotie die eraan gekoppeld is.

Het goede nieuws is dat we deze trajecten in 4 dagen kunnen veranderen en nieuwe bouwen in 21 dagen. Vanaf dat je je opnieuw bewust van herinnering wordt begint ze fysisch weer te veranderen. Zoals reeds gezegd, onze gedachten zijn dynamisch en kunnen groeien, krimpen, en ze vertegenwoordigen wie jij bent.

31 Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid; 32 Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft.

Eph 4:31-32 (SVV)

HOE?

Om dit nu concreet te realiseren , moeten wij om een toxisch gedachte te hervormen, deze gedachte opnieuw door het traject halen waardoor ze eigenlijk ontstaan is, of beter nog voorkomen en afleren om toxische gedachten te maken vooreerst.

Dr Leaf heeft dit traject onderverdeeld in 5 verschillende stages, en iedere stage een naam gegeven:

1. verzamel

2. overdenk

3. schrijf op

4. herlees

5. reik uit

Dit traject wordt dan voor elk van de 12 genoemde toxische gebieden gebruikt om te ontgiften, aan de hand van enkele vragen. Eerst wat uitleg over de 5 verschillende stages, omdat het belangrijk is te weten hoe deze werken, vooraleer ze te doorgaan.

1. VERZAMELEN:

Hier kan ik niet anders dan enkele medische termen  gebruiken omdat de stage ‘verzamelen’ het proces toont waarop de informatie via onze zintuigen omgezet wordt in onze hersenen en zo gedachten en emoties teweegbrengt.

Alles wat via onze 5 zintuigen binnenkomt (zicht, reuk, gehoor, smaak, gevoel) word via zenuwen direct doorgestuurd naar de hersenen. Daar komen deze signalen binnen in de ‘thalamus’. Die zorgt ervoor dat deze signalen verwerkt en doorgestuurd worden overal in onze hersenen. Daardoor ontstaat een link tussen de externe wereld en de interne wereld, en op deze manier kan een herinnering of een gedachte opnieuw geactiveerd worden. Precies alsof er een wind door de bomen waait die opeens de bomen doet bewegen.

Voorbeeld: door een bepaalde parfum te ruiken kan een herinnering geactiveerd worden aan iemand of een gebeurtenis. Die opnieuw geactiveerde gedachten/herinneringen, zijn zoals we nu weten altijd gekoppeld aan een emotie, en zo wordt ook een houding geactiveerd. Deze geactiveerde houding (positief of negatief) word dan van de ‘THALAMUS’ doorgestuurd naar de ‘HYPOTHALAMUS’.

Het komt erop neer dat de ‘HYPOTHALAMUS’ de klier is die reageert op de geactiveerde houding als gevolg van de inkomende informatie via de zintuigen. Hij reageert daarop door middel  van afscheiding van chemicaliën en hier wordt het nu interessant;

Een positieve houding zorgt voor een afscheiding van de juiste formule chemicaliën, en een negatieve houding zorgt voor een verkeerde formule. Deze chemicaliën zetten een klier in werking die het ‘endocriene systeem’ bestuurd. Het endocriene systeem scheidt hormonen af om ons lichaam in ‘beschermingsmodus’ te zetten zeg maar. We hebben al gezien wat het gevolg is wanneer ons lichaam zich teveel focust op bescherming…. dan wordt de groei belemmert.

We kunnen onze omstandigheden en omgeving niet controleren, maar we kunnen wel controleren hoe het onze hersenen beïnvloedt.

Hoe? Deze informatie is nog steeds in een tijdelijke staat, ze is nog niet opgeslagen in ons permanent geheugen. Dit wil zeggen dat we er effectief voor kunnen kiezen hoe we deze info verwerken en onthouden en erop reageren, nog voordat het in ons permanent geheugen gegrift wordt en zo ons onderbewustzijn binnensijpelt en uiteindelijk deel wordt van wie we zijn. Op die manier kunnen we toxische input uit ons denken houden!

De amygdala en de hippocampus…Om ons goede keuzes te helpen maken heeft God ons voorzien van 2 klieren.

De amygdala: heeft te maken met de hartstochtelijke, waarneembare emoties als gevolg van de inkomende info/gedachten die gekoppeld zijn aan de reeds bestaande gedachten in ons hoofd.

De hippocampus: heeft te maken met geheugenformatie en motivatie. Hier is het aan ons: hier maken wij de beslissing om de inkomende gedachten deel te laten worden van ons al dan niet.

Hoe? Om het simpel te maken is het alsof de amygdala verteld aan de hippocampus welke gedachten, info, emoties enz. moeten in het geheugen gegrift worden en hoe ze moeten herinnert worden.

Verduidelijking: de amygdala is een klier in onze hersenen die te maken heeft met zowel positieve (liefde – gebaseerde) als negatieve (angst – gebaseerde) emoties. Hij beïnvloedt de hippocampus om zijn aandacht te richten op de vastgestelde emoties bij het formeren van permanent geheugen.

We kunnen keuzes maken die ons helpen met het controleren van onze reacties op de omstandigheden.

De amygdala en de hypothalamus werken samen: De amygdala is als een bibliotheek die de gedachte opslaat in z’n tijdelijk geheugen en er ook wat emotionele kruiden aan toevoegt. De hypothalamus zoals eerder gezegd is verantwoordelijk voor het maken van de formule chemicaliën die worden doorgestuurd naar de amygdala, zij zijn dus in constante communicatie met elkaar. Daardoor kunnen we de reactie van ons lichaam op onze gedachten VOELEN. Deze reacties (verhoogde hartslag, adrenaline,…) dwingen ons ertoe om te beslissen of we de informatie accepteren of afwijzen.

Om ons nog meer te helpen staat de amygdala ook nog in rechtstreeks contact met de ‘voorkwab’ van de hersenen. Het interessante hiervan is dat dit deel van de hersenen gebruikt wordt om te redeneren, maken van beslissingen, analyseren en het maken van strategieën.

Dit is goed nieuws, want zolang de informatie en emoties in de amygdala zijn kunnen we ze beïnvloeden met onze hersenen en keuzes maken nog vóór ze in ons geheugen gegrift worden door zijn vriend, de hippocampus. Gewoon door te zeggen :‘ik kies om niet meer aan die gedachten te denken!’ zullen die gedachten dan ook vervagen, want ze zijn namelijk nog niet in ons permanent geheugen binnengekomen. Aan de andere kant, wanneer we wel blijven denken op bepaalde gedachten, en ze toelaten vloeien ze door naar de hippocampus:

De hippocampus is een klier die werkt als een verslaggever samen met de hersenen om de informatie (gedachten en gekoppelde emoties) om te zetten van tijdelijk geheugen naar permanent geheugen. Zoals je een Word – bestand kunt converteren naar een PDF-file. Dit gebeurt meestal ’s nachts wanneer men slaapt. De hippocampus is zeer gevoelig voor stress. Aanzienlijke stress zorgt ervoor dat de hippocampus cellen verlies en krimpt, waardoor de communicatie met de hersenen beïnvloedt word en het nog moeilijker word om gezonde herinneringen aan te maken.

Tot zover de eerste stage ‘VERZAMELEN’

Vertaling: Dhr. B.Gaytant

GEZOND DENKEN DEEL 2

Samenvatting boek: Who switched off my brain? Dr Caroline Leaf

Deel 2

STRESS

In de vorige samenvatting hebben we gezien dat stress het gevolg is van toxines in ons lichaam, die we door onze gedachten aanmaken.

De 12 genoemde gebieden in vorig hoofdstuk worden gedreven door stress, maar in grotere mate dan alleen een onaangenaam gevoel en verhoogde hartslag. Deze zijn de medische verklaring voor ernstige overbelasting/spanning op onze lichaamssystemen inclusief onze hersenen, en de gevolgen hiervan zijn op lange termijn niet te overzien (‘horrific’, Dr L.)

Deze stress veroorzaakt door ons toxisch denken gaat tot diep in ons lichaam en geest zodat ze uiteindelijk deel beginnen uitmaken van wie we zijn, onze persoonlijkheid…

Begraven gevoelens, zoals woede, afkeer, vijandigheid, bouwen zich inwendig op als een vulkaan en barsten inwendig uit als een brandend zwavelvuurtje..

Om die reden staan woede, vijandigheid, wrok, wraakzucht, e.d. Bovenaan de lijst van toxische gevoelens en veroorzaken de grootste schade, mentaal en lichamelijk.

2 belangrijke lichaamssystemen

Om te overleven heeft ons lichaam het volgende nodig:

groei

bescherming

Beiden van deze systemen worden aangestuurd door onze hersenen en zenuwstelsel.

Groei: is van groot belang in ons lichaam voor tal van redenen, miljarden cellen van ons lichaam moeten dagelijks vernieuwd en vervangen worden, bv. de cyclus van onze ingewanden vernieuwd zich elke 72 uur.

Bescherming: naast groei moet het lichaam zich ook beschermen. Dit systeem wordt onderverdeeld in 2 soldaten, de ene beschermt tegen interne bedreigingen, ook het immuunsysteem genoemd. De andere beschermt tegen externe bedreigingen.

*patronen voor de volwassenheid worden gevormd tijdens de jeugd*

Conclusie hieruit is dat kinderen die sterk blootgesteld worden aan stress, later voor de rest van hun leven kunnen kampen met stress-gerelateerde ziektes…. ik denk aan het Bijbelgedeelte

21 Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden

Col 3:21 (SVV)

Wanneer we door ons toxisch denken stress veroorzaken in ons lichaam gebeurt er iets merkwaardigs met beide systemen (groei en bescherming). Ze gaan namelijk in tegen elkaar op deze manier. Het lichaam zal of zijn energie benutten aan het beschermen of aan de groei.

Conclusie is dat wanneer het lichaam zich focust op bescherming tegen dreigingen (zoals onze toxische chemicaliën komende van uit onze gedachten), wordt de groei stopgezet. In die groei zit o.a. intelligentie, geheugen, denkvermogen en dit wordt dus tegengehouden.

Normaal gezien hoort het lichaam zich meer te focussen op de groei-systemen dan op de beschermingssystemen

Door stress raken onze systemen een beetje in de war en onstabiel als het ware. Wat hieraan gevaarlijk blijkt is, dat ons immuunsysteem dagelijks bezig is met een groot deel van kankercellen te vernielen. Als men intens bezorgd, nerveus, boos, of continue met een recente gebeurtenis in uw gedachten bent, versterken de toxische gedachten. Deze toxines zoals al gezegd kunnen zelf het DNA van de immuun – cellen verstoren, waardoor ze minder effectief worden in het bestrijden van de kankercellen in ons lichaam. Het is belangrijk te weten dat niet iedere kanker stressgerelateerd is. Door deze stress toxines kunnen onze systemen niet optimaal werken, hoewel ons lichaam toch verbazend bestendig is tegen ziektes.

Ons geheugen en gedachten zijn als “boompjes” zoals besproken in vorige studie, en wanneer stress onze hersenen even gaat overgieten met slechte hoeveelheden chemicaliën, kunnen sommige takken opeens verdwijnen.. Dit gebeurt soms wanneer je een examen moet afleggen en opeens ben je alles kwijt.. black out. Eens na het examen komt alles precies terug op zijn plaats en kan je, je alles weer herinneren. Dit komt doordat de stress-chemicaliën weer zijn afgenomen en het geheugen wordt weer bereikbaar.

In een ergere vorm van stress blijven sommige takken weg of krimpen ze gewoon omdat de chemische balans in de hersenen weg is.

Typische problemen kunnen zijn:

• Depressie

• Fobieën

• Paniekaanvallen

• Vermoeidheid

• Lethargie (gevoelloosheid)

• uitputting

• slapeloosheid

• nervositeit

• verwarring

• gebrek aan creativiteit

• migraines

• vergeetachtigheid

Volgens mij wordt wanneer JHWH zegt ‘maakt u in geen ding bezorgd’ niet zomaar een goede raad maar een gebod van levensbelang!

Er is een manier om ons denken te vernieuwen (detoxicatie)

Meeste negatieve gedachten en gevoelens zijn op angst gebaseerd. Onderzoek toont ons dat ANGST alleen al meer dan 1400 gekende fysische en chemische reacties in ons lichaam teweegbrengt en dit activeert op zijn beurt weer meer dan 30 hormonen en neuronen samen waardoor ons lichaam letterlijk GEK wordt.. (Ik dacht dat in de bijbel zo’n 365 keer staat “vrees niet!”….)

3 stadia van stress:

• In het eerste stadium van stress zijn de gevolgen direct zichtbaar, tijdelijk en voelbaar; zweterige handpalmen, verhoogde hartslag.. voor mij zoals een optreden geven in het sportpaleis bvb.

• In het tweede stadium van stress komen de tijdelijke gevolgen niet boven na de gebeurtenis en begint het al reeds schade te veroorzaken aan de systemen

• Het derde stadium van stress is chronische stress. In dit stadium zijn de lichaamssystemen al uitgeput van voortdurende verhoogde alertheid.

We moeten ons confronteren met gevoelens zoals “onvergevingsgezindheid”, wrok, haat, woede enz.. .

We hebben een medische nood om mensen te vergeven en vooral ook onszelf te vergeven.

Drie onderdelen/organen van het lichaam zijn onderhevig aan stress-chemicaliën.

• Het hart

• immuunsysteem

• spijsverteringsstelsel

Het hart

In ons hart zit een “tweede brein” als het ware, ons hart staat rechtsreeks in contact met onze hersenen en ons gedachteleven.

Het zendt niet alleen signalen door naar de hersenen die emotionele en waarnemende processen aanstuurt maar ook hogere ‘cognitieve’ functies.

Gevolgen daarvan zijn verschillende hartaandoeningen, hoge bloeddruk enz..

Het immuunsysteem

We hebben al gezien dat het immuunsysteem in contact staat met onze hersenen. Het zendt signalen naar onze hersenen en het ontvangt ook signalen van de hersenen via hormonen en neuronen.

Gevolg daarvan zijn auto-immuun ziektes. Het systeem wordt zodanig verstoord door de chemicaliën dat het bijna niet meer onderscheid welke de stoute cellen en de brave cellen zijn, waardoor het systeem ook de goede cellen begint aan te vallen. Vb ziekte van sjörgen.

Het spijsverteringsstelsel

Het is de bedoeling van dit stelsel om zoveel mogelijk gezonde voedingsstoffen op te nemen in het lichaam en ze zo goed mogelijk te plaatsen. Onderzoek heeft aangewezen dat ook ons eten in connectie staat met onze emoties.. raar maar waar, bijvoorbeeld zorgen koolhydraten ervoor dat er een ‘boost’ word gegeven aan het produceren van een zekere chemische stof in de hersenen genaamd ‘serotin’, deze is onderdeel van het gevoel van blijdschap. Dit duurt echter maar 20 minuutjes en dan is het weer weg.

Verder onderzoek hiernaar toont aan dat onze gedachten en emoties zodanige invloed hebben op de spijsvertering dat ze zelf de ‘serotin’ door het eten van koolhydraten bijvoorbeeld kunnen omtoveren in toxines! Je zou eigenlijk niet mogen eten wanneer je kwaad bent… het is alsof de toxines van boosheid in je eten sijpelen terwijl je het verteert.

Gevolgen kunnen verschillende darm syndromen zijn en constipatie, diarree, misselijkheid, enz.

WEES GERUST, DE GENEZING IS MOGELIJK EN BESCHIKBAAR IN VOLGENDE DELEN!

GEZOND WILLEN DENKEN

Who switched off my brain?
(Dr. C.Leaf, Amerikaanse hersenspecialiste en christen)

Dr.Leaf Caroline

DEEL 1:

ACTIVEER UW HERSENEN

5 Dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus 2 Cor 10:5 (SVV)

Ons gedachteleven is belangrijker dan we denken, ook de Bijbel zegt ons dat op verschillende plaatsen. Veel van onze ziektes, afwijkingen, verstrooidheid, en dergelijke vinden hun oorsprong in ons gedachteleven. Dankzij de wetenschap is er een grote vooruitgang gekomen in deze studies en vanuit Bijbels oogpunt komen heel wat dingen bovendrijven en krijgen vele teksten een veel diepere perceptie.

Wat is een ‘toxische’ gedachte?

Dit zijn gedachten die negatieve en onrustige emoties activeren, daardoor ontstaat een toxische afscheiding van bepaalde klieren die ons lichaam in stress brengt. Ze worden opgeslagen in zowel onze gedachten als in de cellen van ons lichaam.

Er zijn 12 gebieden waarin het toxisch denken een rol speelt en zich manifesteert.

Deze gebieden kunnen ons aanzienlijke schade berokkenen.

1. Gedachten

2. Emoties

3. Woorden

4. Keuzes

5. Dromen

6. Zaden

7. geloof

8. liefde

9. aanraking

10. ernst

11. gezondheid

12. schemas

Dr Leaf heeft een opeenvolging van vragen ontwikkeld, ‘the brain sweep’ genaamd. Dit om onze denkpatronen te ontgiften en opnieuw gezond en helder te kunnen denken. Verder in het boek wordt elk van de 12 gebieden afzonderlijk behandeld.

De methode die Dr. Leaf heeft ontwikkeld werkt precies zoals onze hersenen ook geschakeld zijn, en is daardoor praktisch permanent en heel simpel. Onze gedachten lijken op boompjes in onze hersenen die actief meewerken.

Als we ons denken veranderen kunnen we waarnemen dat sommige ‘takken’ van die boompjes weggaan en andere bijgroeien, God heeft onze hersenen erop voorzien om te kunnen ‘resetten’, herconfigureren, en groeien!

En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Romans 12:2 (SVV)

 

Wanneer we begrijpen hoe een gedachte een impact maakt op onze emoties en ons lichaam hebben we 2 keuzes, we kunnen onze gedachten laten giftig worden of we kunnen onze gedachten DETOX’EN (ontgiften) en vervolgens onze emotionele en lichamelijke gezondheid terugwinnen.

19 Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad Deut 30:19 (SVV)

 

We kunnen niet alleen onze gedachten wetenschappelijk waarnemen, maar we kunnen ook vaststellen hoe ze ons lichaam beïnvloeden. We kunnen als het ware onze gedachten ‘voelen’ door onze emoties.

Gedachten en herinneringen zijn ALTIJD gekoppeld aan een emotie

Om dit te demonstreren kun je een recente herinnering oproepen die nogal verontrustend is, hoe langer je, je focust op deze herinnering hoe sterker je de emotie van toen herbeleefd.

Gedachten brengen veranderingen aan zelfs tot op genetisch niveau. Wetenschappers hebben aangetoond dat deze veranderingen de oorzaak zijn van aandoeningen en ziektes die zich in ons lichaam vast zetten. Wanneer we echter kiezen om NON-toxisch te denken krijgen we hierdoor genezing, betere geheugenvorming, dieper denkvermogen, alles gecombineerd:

VERHOOGDE INTELLIGENTIE!

Vertaling: B.Gaytant, Zonnebeke

Dr.CAROLINE LEAF

Lieve BIJBEL vrienden,

GEZOND DENKEN

 

Op de site van Joyce Meyer, heb ik 2 dagen kunnen luisteren en kijken naar Dr. Caroline Leaf, een hersenspecialist (geen psychiater, maar iemand die de hersenen bestudeerd heeft en doceert). 25 jaar is zij met deze materie bezig. Ik wil deel 1 kort samenvatten voor jullie. Ik heb er wel 4 keer naar moeten luisteren omdat ze zo ontzettend vlug praat.

Haar studie komt hierop neer dat onze gedachten enorm krachtig zijn. Onze gedachten zijn even fysisch als onze spijsvertering. Onze gedachten vormen in onze hersenen a.h.w. kleine boompjes. Onder microscoop zijn kleine boompjes te zien die gevormd worden door de chemicaliën die door de gedachten (positieve en negatieve) geproduceerd worden. Ze was altijd al christen, maar aan de universiteit ging ze als een wetenschapper te werk.Het is pas later dat ze een link ontdekte tussen het GELOVIG- zijn en de werking van de hersenen.

Ons lichaam is ontworpen om ENKEL positieve gedachten te hebben. Ook negatieve gedachten vormen ‘boompjes’ in onze hersenen met doorntjes aan. En deze chemicaliën circuleren (net als de goede chemicaliën) in ons lichaam rond en maken ons ZIEK. Wat te doen? Als christenen weten wij dat we de keuze hebben tussen leven en dood. In Deut. zegt God ‘kies het leven’. Wel, God is zo Almachtig zoals Hij ons ontworpen heeft, zodat wij niet ten onder hoeven te gaan aan negatieve gedachten. Hij heeft namelijk een soort “mini – hersenen” geplant in ons hart, jawel in ons hart. Het bevat ongeveer 40 000 neuronen. Het is in deze “mini – hersenen” dat ons vermogen tot kiezen ligt : het zal ons zeggen ‘doe dit’ als het goed is of ‘doe dit niet’ als het slecht is. Afhankelijk van onze respons hierop zullen chemicaliën aangemaakt worden die al of niet goed voor ons zijn.Het wondere van dit systeem is, als wij de negatieve ideeën verwerpen, worden de slechte chemicaliën omgezet in warmte voor ons lichaam (vandaar dat ik het altijd goed warm heb (-_*)).

Per seconde verwerken onze hersenen 400.000.000signalen, waarvan we ons slechts van 2000 bewust zijn. Je kunt wel denken dat er een ‘ferm’ gevecht aan de gang is in ons hoofd.

De Bijbel zegt dat we elke gedachte moeten onderwerpen aan Christus 2Kor.10:5.

Wij zijn in staat om het ‘bos met doorntjes’ te vernietigen op 4 dagen tijd, door goede gedachten te kiezen. Ja, we moeten ervoor KIEZEN, want negatieve gedachten duiken automatisch op. Lieve Bijbelvrienden, hier was een wetenschapper aan het woord. Alles wat ik hier heb samengevat is ‘reëel. Voor niet – wetenschappers is de Bijbel DE handleiding bij uitstek, want Gods Principes staan er één voor één in uitgelegd.

Nu ga ik deel 2 van Dr.Caroline Leaf enkele malen beluisteren en dan breng ik jullie weer een samenvatting.
Van harte, Marie-Louise

Nota: Het boek van Dr.Caroline Leaf  heet: Who switched off my brain. ISBN : 978 0 9819567 2 5

SOEP VAN GEROOKTE SCHELVIS EN GEROOKTE ZALM

WILDE ZALM

  soep voor 4 personen

  – 50 g boter 1 ui fijn, 600ml melk, 3 laurierblaadjes, 1 lepeltje gemalen nootmuskaat, 300 g geschilde aardappelen in kleine blokjes,

     350g gerookte schelvis, zonder vel in stukjes breken. 200ml magere slagroom, 100gr gerookte zalm in reepjes snijden.

     zwarte peper gebruiken, verse dille voor de presentatie.

     Smakelijk!!!

LINZENSOEP MET GEHAKTBALLETJES

4 personen :

-350g groene linzen, 2u in koud water weken

-2 kleine uien fijnsnijden

-2 teentjes knoflook zeer fijn snijden

-1 klein venkelknolletje klein snijden

-2 wortels, in kleine blokjes snijden

-2 grote tomaten (rijp) in stukken

-2 eetlepels tomatenpuree

-1 een groot takje rozemarijn en tijm, daarbij enkele laurierblaadjes

-350 gram lamsgehakt ( of runder)

-olijfolie en 4 eetlepels gehakte peterselie

bloemstuk

ZIEKTEKIEMEN

Benzinepomp broedplaats ziektekiemen

De benzinepomp is een van de belangrijkste broedplaatsen van ziektekiemen, zo blijkt uit onderzoek van de hygiëne-afdeling van de Amerikaanse Kimberly-Clark Corporation. Ze onderzochten een aantal alledaagse voorwerpen in 6 Amerikaanse steden op ziektekiemen.
De benzinepomp kwam als meest verontreinigde voorwerp uit de studie, gevolgd door publieke brievenbussen, roltrapleuningen, de toetsen van geldautomaten, parkeermeters, de voetgangerstoetsen van verkeerslichten en de toetsen op drank- en voedselautomaten.
De onderzoekers geven de raad om na gebruik van dergelijke toestellen altijd goed de handen te wassen.