Categorie archief: NIEUWSBERICHTEN

DE BIJBEL IS ACTUEEL Artikelen van verschillende schrijvers

Dr. Coleman: Het einde van contant geld is angstaanjagend dichtbij – Waarom kan het mensen niet schelen? — Frontnieuws

Centrale bankiers, banksters en linkse politici willen allemaal wanhopig graag contant geld afschaffen en iedereen dwingen digitaal geld te gebruiken – in de vorm van creditcards, debetkaarten, cryptocurrencies en rekeningen bij organisaties als PayPal. Verscheidene centrale banken hebben hun digitale valuta’s al klaarliggen – uiteindelijk zullen ze worden omgevormd tot één wereldwijde munt, de Universele…

Dr. Coleman: Het einde van contant geld is angstaanjagend dichtbij – Waarom kan het mensen niet schelen? — Frontnieuws

De VS en hun Europese NAVO-bondgenoten lokken in Oekraïne een wereldoorlog uit tegen de kernmacht Rusland — The Balkans Chronicles

Het Westen bleef Rusland als een partner gedogen zolang het Westen kon beschikken over de Russische markt en zijn grondstoffen, en zolang Rusland van zijn geopolitieke belangen zou afzien. Dit lukte zolang het rampzalige beleid van president Boris Jeltsin Rusland zwak zou houden. In zijn gehaastheid had hij het land van een geleide economie in […]

De VS en hun Europese NAVO-bondgenoten lokken in Oekraïne een wereldoorlog uit tegen de kernmacht Rusland — The Balkans Chronicles

De VS maakt Europa economisch kapot en brengt ons in een nucleaire oorlog met Rusland — The Balkans Chronicles

We staan aan de rand van WW3 en bijna geen land in de EU heeft nog een regering dat nog wat met de eigen bevolking heeft.De huidige westerse militaire steun aan het regime in Kiev, dat na een staatsgreep in 2014 aan de macht kwam in een uiterst corrupt land met neo-nazi’s in zowel de […]

De VS maakt Europa economisch kapot en brengt ons in een nucleaire oorlog met Rusland — The Balkans Chronicles

BEKERING VOOR JEZUS WEDERKOMST

“ Bekering voor Jezus’ Wederkomst”

 

clip_image002 

Mattheüs 3:2 en 4:17; Mattheüs 22: 1 -14;  Lucas 14: 15-24; Lucas 21: 25-36;  1 Petrus 4: 7 – 17 – 19. Openbaring 3:4 -6, 20;  Openbaring 19: 6–10.

 

De laatste tijd legt de Heer ons zo duidelijk op het hart te verwijzen naar de Opname van de Bruid, en Wederkomst van Jezus. Ook tijdens onze laatste reis naar  Servië was dit het centrale thema.

Wanneer Jezus met Zijn Dienst op aarde begint, is het eerste waartoe Hij de mensen oproept: “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.”  Johannes de Doper is Hem hierin – in de geest van Elia – voorgegaan. Voordat Jezus terugkomt, om Gods Koninkrijk op aarde te vestigen en Hij de Koning der koningen zal zijn, zal nogmaals deze oproep in de geest van Elia klinken:

 “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.”

 Driemaal in de Bijbel betekent: – God is tot het uiterste gegaan. Zijn volheid is bereikt. Hij geeft de laatste tekenen der tijden. Er zijn tekenen gegeven aan zon, maan en sterren: op Rosh Hashana was er een zonsverduistering, op het Loofhuttenfeest zal er een bloedrode maan zijn boven Jeruzalem, “de Ster van Bethlehem”is weer aan de hemel zichtbaar geworden, want de Koning komt.

clip_image004

Deze Koning nodigt jou en mij uit Zijn Koninkrijk binnen te gaan en aan Zijn Maaltijd deel te nemen. De Heer verlangt er naar met ons een hechte gemeenschap te vormen. Een maaltijd in de Bijbel is een verbondsmaaltijd. Het hoogste en intiemste verbond is het huwelijk. Jezus verlangt naar jou en mij, naar Zijn Gemeente, als naar Zijn Bruid.

Maar willen wij ook Zijn Bruid zijn?

Waar is ons hart op gericht?

Want het zal zijn als in de dagen van Noach. De mensen leven zonder God en trotseren Zijn geboden. Als wij maaltijd houden met de wereld, hebben we gemeenschap met haar normen en waarden en zullen we Gods waarschuwingen niet opmerken. De wereld zal er blind voor zijn, wanneer bij God de maat vol is en het einde komt. Zo gebeurde dat bij Noach. Zo zal dat ook nu gebeuren.

Maar wanneer ons hart gericht is op Jezus, de Zoon, en God de Vader, zal men door de Heilige Geest horen en verstaan, dat “wie volhardt tot het einde behouden zal worden.” Matth. 24: 13.

In Mattheüs 22: 1 -14 en Lucas 14: 15-24 lezen we over het einde der tijden. God, de Vader, heeft Zijn maaltijd bereid voor de bruiloft van Zijn Zoon. Alles is gereed:

        HET IS VOLBRACHT.

Door Jezus’ Offer aan het Kruis, ligt de weg open om naar het Vaderhuis te gaan en er deel te nemen aan het Bruiloftsmaal. 

De uitnodigingen zijn verstuurd. De Koning nodigt uit: niet één keer, niet twee keer, maar wel drie keer. Ik geloof dat de eerste uitnodiging met Israël te maken heeft: men wilde niet en  wees Gods heil via Jezus af. Jeruzalem werd verwoest, Israël verstrooid.

Dan zendt de Koning zijn gezanten uit over de hele aarde, naar iedere stam, taal, of natie, om de mensen uit te nodigen voor de Bruiloft van het Lam.

“En allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in Zijn Naam geloven,  die niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees of van een man, doch uit God geboren zijn.”(Joh. 1: 12,13)  

En bij iedere uitnodiging klonk het: “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Bereidt u er op voor om de Koning te ontmoeten. Trek de klederen des heils aan.”                                    

 

Nu, aan het einde van de tijd, komt de laatste uitnodiging, die tevens een waarschuwing is. Is ons hart nog steeds op Jezus, de Messias, onze Verlosser gericht ? Heeft Hij de hoogste plaats in ons leven?

Gods plan is klaar. Het Bruiloftsmaal voor Zijn Zoon zal er komen.

Maar dan lezen we in  Mattheüs 22: 8. dat de Koning zegt:

“De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard”

 

Wanneer zijn we het in de ogen van de Koning wel of niet waard om

aan Zijn Maaltijd deel te nemen?

                  In Lucas lezen we dat de genodigden zich beginnen te verontschuldigen. Zij vonden hun eigen zaakjes belangrijker dan de heerlijkheid die God voor hen bereid heeft.

Er werd onderzoek naar gedaan, wanneer de mensen in Nederland gelukkig zijn. Het resultaat was, dat de mensen zich gelukkig voelen, als ze geld hebben en een goede baan. Ook werd er nog over een goede partner gesproken.

Jezus zegt: “Zij vinden hun eigen akker, hun eigen zaken, hun carriëre, hun familie, hun huwelijk, belangrijker dan het Koninkrijk der hemelen. Er zijn allerlei zaken of idolen die belangrijker gevonden worden, dan de Zoon des mensen”.

Soms laten mensen zich zo meeslepen door allerlei menselijke problemen, dat zij het zicht op de hemel zijn kwijt geraakt.

Maar dan klinkt het: “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.”

clip_image007

Er vindt zoveel plaats in deze wereld, zoveel mensen zijn verdreven van huis en haard. Er vinden grote bosbranden plaats en op andere plaatsen zijn er hevige overstromingen. Er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is, sinds er volken bestaan. Daniél 12:1

Maar wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofd omhoog, want uw verlossing is nabij. Lucas 21: 28.

Wie zijn het wel waard om deel te nemen aan de Maaltijd van de Heer, het Bruiloftsmaal?

Jezus zegt ons via de brief aan de gemeente van Filadelfia: “Omdat u het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking , die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houdt vast, wat u hebt, opdat niemand uw kroon neme.” Openbaring 3: 10.

Het zal net als in de tijd van Noach zijn: de Heer redt de zijnen, maar nu niet via een ark, maar door Zijn Gemeente via Zijn engelen op te halen:de Opname.

Wie op de Here steunen, te midden van het onrecht in deze wereld zoals in de dagen van Noach, zal zien dat de ogen des Heren gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan, wier hart volkomen naar Hem uitgaat. (2 Kronieken 16: 9) Want de diepste verwezenlijking  van dit Woord vindt plaats bij de Opname van Zijn kinderen. 

clip_image009De Koning heeft Zijn dienaren erop uitgezonden om van de kruispunten der wegen, uit de heggen en steggen, mensen uit te nodigen voor het Bruiloftsfeest van Zijn Zoon. Het zijn Joden en heidenen, hoogbegaafden en zwakbegaafden, goede en slechte mensen, lammen en blinden. Zij worden allen uitgenodigd het evangelie in ontvangst te nemen. Er is alleen een punt, waarin ze gelijk zijn: zij moeten zich allemaal bekeren, voordat ze aan het feest mogen deelnemen. Net als tegen de gemeente van Sardes zegt de Heer tegen ons: “Bedenk dan hoe u het ontvangen en gehoord hebt en bewaar het en bekeer u.  Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.”Openbaring 3: 3-5

Petrus zegt tegen ons: Het einde aller dingen is nabij gekomen. Spoedig laat de Bruidegom, Jezus,  Zijn Bruid halen. Dan zal ze zonder vlek of rimpel moeten zijn. Dan zullen haar rechtvaardige daden in de hemel en op de aarde bekend zijn. In  Mattheüs 22 lezen we over iemand zonder bruiloftskleed. Hij was niet in Christus gereinigd en geheiligd. Hij was niet  door Hem vrij gekocht.

Maar alleen voor hen die zich echt bekeerd hebben, wordt het feest.

 

clip_image011

 

clip_image013Bron: Adrie Bos

INTERNET EN DE BIJBEL

 

DE DOCHTER VAN BABEL EN INTERNET

 

clip_image002

 

Voor wij de sluier even willen oplichten van deze dochter, kijken wij eerst even in de geschiedenis, om ook de Bijbelse profetie beter te begrijpen welke zich vandaag snel vervuld. Het oude Babylon gebruikte politieke macht om tot een eenheid te komen van Godsdienst, een staatsgodsdienst. De profeten Jeremia en Jesaja profeteerden de ondergang van Babel voor hun afgoderij. De tempel van Gods volk werd er ook voor vernield, en zo zal het ook gebeuren met de dochter van Babel. Zoals men vanaf 27 voor Chr. Het volk leerde om de Romeinse keizer te aanbidden, was dat net als in Babylon. Wie deze staatsgodsdienst niet wilde volgen werd vermoord. Zo werd W.Tyndale, een Bijbelvertaler vermoord op de brandstapel, in België op 6 okt.1536

Dit gezegd zijnde kijken wij even naar wat er vandaag zich voordoet, met hen die de dochter van het huidige Babel in vorming, als de wereldkerk niet zal willen volgen.

Een Duitse krant schreef dat de V.N. afspraken maakte met Microsoft en Facebook, om christelijke sites of oude christelijke doctrines te weren van het Internet. Ze dienen te worden aanzien als “Digitaal terrorisme”. Ook klimaatontkenners worden als tegenwerkers van Globalisatie aanzien. Begrijpelijk want het klimaat is een mogelijke of langzame weg naar wereldmacht. Komen er opnieuw kampen, executies voor tegenstanders van de globalisatie, lees de dochter van Babel? Let op de laatste ontmoetingen van de paus met de verantwoordelijken van wereldwijde sociale media. Welke zijn de banden tussen de sociale media en de wereldpolitiek?

1 En een van de zeven engelen, die de zeven schalen

hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom

hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer,

die zit aan vele wateren,

2 met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben,

en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken

geworden van de wijn harer hoererij. Openbar. 17

Wij verwijzen naar onze studie van de Apocalyps 17

https://biblespace.wordpress.com/2015/10/27/het-boek-openbaring-apocalyps/

Biblespace Vlaanderen: https://biblespace.wordpress.com/.

GERUCHTEN VAN OORLOGEN

Gorbatsjov  7 okt 2014

 

 

clip_image002

 

Het Westen heeft de grens overschreden, de wereld staat aan de rand van de afgrond. De man beweert dat het Westen, de VS, een rode lijn heeft overschreden in Oekraïne. Gorbatsjov nam nochtans steeds positieve standpunten in tegenover het Westen. (Bron: Deutsche Wirtschafts Nachrichten)

 6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. 7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.8 Doch dat alles is het begin der weeën. Matth.24

Wij kennen  twee soorten van weeën, de eerste weeën, en dan de persweeën, welke pijnlijk kunnen zijn. Daarna komt er nieuw leven te voorschijn, de hoop van alle Bijbelgetrouwe christenen.

 

Toespraak van Gorbatsov 1987 wordt

huiveringwekkende realiteit
clip_image004

 

 

Europees luchtruim binnenkort plotseling vol Russische vliegtuigen?

 

clip_image006

 

Een door vrijwel iedereen vergeten toespraak van ‘glasnost’-kampioen Michael Gorbachov uit 1987 begint in onze tijd huiveringwekkende realiteit te worden. De officiële toespraak, gedaan voor het Sovjet-Politburo, zegt bijvoorbeeld dat het Westen de jaren na ’87 door Rusland misleidt zal worden, in slaap gesust – en dan keihard zal worden aangevallen.

Gorbachov vertelde het Politburo bijvoorbeeld:

 

‘Heren, kameraden – wees de komende jaren niet verontrust over alles wat u hoort over Glasnost en Perestroika en democratie. Dat is voornamelijk bedoeld voor de buitenwereld. In werkelijkheid zullen er geen grote interne veranderingen in de Sovjet Unie plaatsvinden, anders dan slechts voor kosmetische doeleinden.’

 

‘Ons doel is het ontwapenen van de Amerikanen, hen in slaap te laten vallen en hen dan aan te vallen.* We willen drie dingen bereiken:

 

1. De terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Europa

2. De terugtrekking van Amerikaanse kernwapens uit Europa

3. Het stopzetten van het Amerikaanse Strategic Defense Initiative.’

 

Punt 1 en 2 zijn grotendeels bereikt. Punt 3 officieel ook, maar het is vrijwel zeker dat het SDI-programma ‘ondergedoken’ is in diverse opgesplitste ‘black-projects’.

 

In het licht van dit alles is het niet zo vreemd dat Rusland op haar achterste benen staat, nu de Amerikanen antiraketsystemen ontwikkelen en willen stationeren in Polen, Tsjechië en Japan. Dat bedreigt het uiteindelijke doel van Rusland, nl. de onverhoedse vernietiging van de VS en de verovering van Europa. Obama probeerde een compromis te maken met Rusland, door het rakettenschild in Polen te laten vallen in ruil, dat Rusland zijn steun aan Iran opzegt.

 

Mede gezien de recente hoog opgelopen spanningen rond de oorlog in Georgië en de ongekend dreigende taal van Rusland richting Polen, valt te verwachten dat de Russen waarschijnlijk niet veel langer meer zullen wachten met het uitvoeren van hun plannen. 

 

 

 

 

Biblespace Vlaanderen

Macron zegt dat ongevaccineerde Franse burgers niet langer welkom zijn in het land – maar ongevaccineerde moslims kunnen gewoon binnen marcheren — Frontnieuws

De Franse president Emmanuel Macron is trots op het feit dat hij hen “pissig maakt”, verwijzend naar de ongevaccineerden in zijn land die door de staat worden vervolgd omdat ze vertrouwen op hun eigen, door God gegeven immuniteit om gezond te blijven, schrijft Naturalnews.com. In een recent interview met Le Parisien gaf Macron toe dat […]

Macron zegt dat ongevaccineerde Franse burgers niet langer welkom zijn in het land – maar ongevaccineerde moslims kunnen gewoon binnen marcheren — Frontnieuws

Apenpokken – Bevolkingsbeheersing door de  COVID-19 vaccin immunogecompromitteerden te infecteren met de pokken? — Frontnieuws

De corrupte volksgezondheidsfunctionariss in de Westerse wereld, die de handlangers zijn van Big Pharma en meedelen in de winst van de geneesmiddelen die zij goedkeuren, staan op het punt de mensheid een ergere ramp dan het COVID-19 vaccin toe te brengen. Zij overwegen het pokkenvaccin te gebruiken om het publiek tegen de apenpokken te beschermen.…

Apenpokken – Bevolkingsbeheersing door de  COVID-19 vaccin immunogecompromitteerden te infecteren met de pokken? — Frontnieuws

De oorlog in Oekraïne werd veroorzaakt door Washington-Joe Biden, niet door Moskou-Vladimir Poetin — The Balkans Chronicles

Amerikaans minister van Defensie Lloyd Austin bevestigde dat de oorlog in Oekraïne een oorlog is tussen de VS en de NAVO enerzijds en Rusland anderzijds.De VS is de drijvende kracht in de Oekraïense oorlog, die erop gericht is Rusland te verlammen, te onderwerpen en haar regering omver te werpen en een einde aan de status […]

De oorlog in Oekraïne werd veroorzaakt door Washington-Joe Biden, niet door Moskou-Vladimir Poetin — The Balkans Chronicles

De eindtijd vooraf — Mensensamenleving.me

categorie : religie       Openbaring hoofdstuk 8 :zegel 7 en de eerste vier bazuinen   Pasteltekening van John Astria     Veel mensen geloven dat er niets over het tijdstip van de wederkomst van de Heer kan worden geweten, omdat Jezus zei dat Hij zou terugkomen als een dief in de nacht (Matteüs […]

De eindtijd vooraf — Mensensamenleving.me

Om de Derde Wereldoorlog en de kernaanval op Rusland af te wenden en het herstel van nazilanden te voorkomen, besloot de Russische overheid orde op zaken te stellen in de Oekraïne — The Balkans Chronicles

Overheden en de media in westerse landen blijven tegen het publiek liegen over de redenen van de Russische operaties in Oekraïne. “Oekraïne maakt deel uit van het Amerikaanse plan. Ze kregen wat ze wilden: een conflict met Rusland. Oekraïne is een strategisch belangrijk land voor de Verenigde Staten, waarmee Washington zich moet verzetten tegen Moskou. […]

Om de Derde Wereldoorlog en de kernaanval op Rusland af te wenden en het herstel van nazilanden te voorkomen, besloot de Russische overheid orde op zaken te stellen in de Oekraïne — The Balkans Chronicles

Na de staatsgreep van 2014 door Washington en Brussel werd het regime in Kiev gecontroleerd door het Westen en neonazi’s — The Balkans Chronicles

De Amerikaanse regering en haar door de VS gedomineerde imperialistische NAVO-alliantie zijn verantwoordelijk  voor voltrekkende ramp in Oekraïne.Als we objectief naar de huidige situatie kijken, volgt het scenario van de Russisch-Oekraïense crisis het pad dat is uitgestippeld door de “regisseur”: de Verenigde Staten.De VS heeft Oekraïne als stra­te­gi­sche pion in­gezet tegen Rus­land en laat de […]

Na de staatsgreep van 2014 door Washington en Brussel werd het regime in Kiev gecontroleerd door het Westen en neonazi’s — The Balkans Chronicles

Dr. Vernon Coleman: Beseft u wel hoezeer u de afgelopen twee jaar door de propaganda van de regering gemanipuleerd bent? — Frontnieuws

Ik heb het sterke vermoeden dat de meeste mensen nog steeds niet beseffen hoezeer zij de afgelopen twee jaar gemanipuleerd zijn. Evenmin beseffen zij de diepte van het bedrog of de omvang van de fraude die hun leven veranderd heeft. De meeste mensen geloven dat, hoewel hun politici niet te vertrouwen zijn op de kleine…

Dr. Vernon Coleman: Beseft u wel hoezeer u de afgelopen twee jaar door de propaganda van de regering gemanipuleerd bent? — Frontnieuws

De Russische president Vladimir Poetin vecht in Oekraïne tegen de Deep Staat en de Bilderberg Club — The Balkans Chronicles

Na de val van het IJzeren Gordijn in 1989,het Westen breidde triomfantelijk zijn economische, politieke en militaire tentakels steeds verder oostwaarts uit, tot tegen de grenzen van Rusland. Poetin protesteerde, maar het Westen luisterde niet naar de diepe Russische grieven en frustraties. Zo zijn we bij de oorlog in Oekraïne aanbeland.In de jaren ’90, net […]

De Russische president Vladimir Poetin vecht in Oekraïne tegen de Deep Staat en de Bilderberg Club — The Balkans Chronicles

GERUCHTEN VAN OORLOGEN

Gorbatsjov  7 okt 2014

 

 

clip_image002

 

Het Westen heeft de grens overschreden, de wereld staat aan de rand van de afgrond. De man beweert dat het Westen, de VS, een rode lijn heeft overschreden in Oekraïne. Gorbatsjov nam nochtans steeds positieve standpunten in tegenover het Westen. (Bron: Deutsche Wirtschafts Nachrichten)

 6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. 7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.8 Doch dat alles is het begin der weeën. Matth.24

Wij kennen  twee soorten van weeën, de eerste weeën, en dan de persweeën, welke pijnlijk kunnen zijn. Daarna komt er nieuw leven te voorschijn, de hoop van alle Bijbelgetrouwe christenen.

 

Toespraak van Gorbatsov 1987 wordt

huiveringwekkende realiteit
clip_image004

 

 

Europees luchtruim binnenkort plotseling vol Russische vliegtuigen?

 

clip_image006

 

Een door vrijwel iedereen vergeten toespraak van ‘glasnost’-kampioen Michael Gorbachov uit 1987 begint in onze tijd huiveringwekkende realiteit te worden. De officiële toespraak, gedaan voor het Sovjet-Politburo, zegt bijvoorbeeld dat het Westen de jaren na ’87 door Rusland misleidt zal worden, in slaap gesust – en dan keihard zal worden aangevallen.

Gorbachov vertelde het Politburo bijvoorbeeld:

 

‘Heren, kameraden – wees de komende jaren niet verontrust over alles wat u hoort over Glasnost en Perestroika en democratie. Dat is voornamelijk bedoeld voor de buitenwereld. In werkelijkheid zullen er geen grote interne veranderingen in de Sovjet Unie plaatsvinden, anders dan slechts voor kosmetische doeleinden.’

 

‘Ons doel is het ontwapenen van de Amerikanen, hen in slaap te laten vallen en hen dan aan te vallen.* We willen drie dingen bereiken:

 

1. De terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Europa

2. De terugtrekking van Amerikaanse kernwapens uit Europa

3. Het stopzetten van het Amerikaanse Strategic Defense Initiative.’

 

Punt 1 en 2 zijn grotendeels bereikt. Punt 3 officieel ook, maar het is vrijwel zeker dat het SDI-programma ‘ondergedoken’ is in diverse opgesplitste ‘black-projects’.

 

In het licht van dit alles is het niet zo vreemd dat Rusland op haar achterste benen staat, nu de Amerikanen antiraketsystemen ontwikkelen en willen stationeren in Polen, Tsjechië en Japan. Dat bedreigt het uiteindelijke doel van Rusland, nl. de onverhoedse vernietiging van de VS en de verovering van Europa. Obama probeerde een compromis te maken met Rusland, door het rakettenschild in Polen te laten vallen in ruil, dat Rusland zijn steun aan Iran opzegt.

 

Mede gezien de recente hoog opgelopen spanningen rond de oorlog in Georgië en de ongekend dreigende taal van Rusland richting Polen, valt te verwachten dat de Russen waarschijnlijk niet veel langer meer zullen wachten met het uitvoeren van hun plannen. 

 

 

 

 

Biblespace Vlaanderen

Kijk: Door Twitter gewiste epische remix ontmaskert Great Reset technocraten — Frontnieuws

Een krachtige remix die naar verluidt aan de lopende band door Twitter wordt verwijderd, ontmaskert de planners van de agenda van de Great Reset, namelijk World Economic Forum-oprichter Klaus Schwab die schetst hoe zijn organisatie regeringen penetreerde om een ambitieus complot uit te voeren om vrijheden en burgerrechten radicaal in te perken om de Nieuwe…

Kijk: Door Twitter gewiste epische remix ontmaskert Great Reset technocraten — Frontnieuws

Ja, je kunt ontgiften van covid “vaccin” spike-eiwitten: hier is hoe — Frontnieuws

De World Council for Health (WCH) heeft een gids voor het ontgiften van spike-eiwitten uitgebracht om degenen die “gevaccineerd” zijn voor het coronavirus (Covid-19) te helpen verlichting te vinden van het chemische geweld dat hun is aangedaan. De wereldwijde coalitie van gezondheidsgerichte organisaties en groepen uit het maatschappelijk middenveld bevelen de volgende stoffen aan om…

Ja, je kunt ontgiften van covid “vaccin” spike-eiwitten: hier is hoe — Frontnieuws

De Deep State (schaduwregering in de VS) gaf het groene licht aan Biden om Rusland aan te vallen — The Balkans Chronicles

De Deep State rommelt nu Poetin de Derde Wereldoorlog in! Na de Tweede Wereldoorlog begonnen de geheime genootschappen van ’s werelds machtigste en rijkste families het Vierde Rijk te plannen, dat uiteindelijk zou leiden naar een Nieuwe Wereldorde. De crisis om Oekraïne is een strijd voor die toekomstige wereldorde, omdat het om deze kwesties draait. […]

De Deep State (schaduwregering in de VS) gaf het groene licht aan Biden om Rusland aan te vallen — The Balkans Chronicles

Aanval van de transfobische Poetin-Nazi truckers! — Frontnieuws

Ze rolden over Ottawa’s Parliament Hill als een van de plagen uit het Boek der Openbaringen, toeterden met hun helse luchthoorns, de grills van hun tractoren grijnsden demonisch, de zijkant van hun trucks waren beschilderd met godslasteringen als “VRIJHEID TOT KEUZE”, “MANDAATVRIJHEID”, “GEEN VACCINEVERPLICHTINGEN” en “VERENIGD TEGEN TIRANNIE”, schrijft CJ Hopkins. Ja, dat klopt, het […]

Aanval van de transfobische Poetin-Nazi truckers! — Frontnieuws

Implanteerbare nano-hydrogel biosensor als mogelijk bestanddeel van toekomstige vaccins? — Frontnieuws

Een implanteerbare hydrogel biosensor, gemaakt via een door DARPA-Gates gefinancierd bedrijf in Silicon Valley, lijkt te zullen worden gebruikt in het komende COVID-vaccin. Het Amerikaanse Ministerie van Defensie en de Bill and Melinda Gates Foundation zijn een samenwerking aangegaan met Profusa, een bedrijf in Silicon Valley, om een stukje nanotechnologie te ontwikkelen dat is gemaakt…

Implanteerbare nano-hydrogel biosensor als mogelijk bestanddeel van toekomstige vaccins? — Frontnieuws

ZELFMOORD EN DE BIJBEL

Ons land wordt meer en meer geconfronteerd met een geestelijke ziekte, als zijnde de zovele zelfmoorden en pogingen. Het lijkt al een epidemie! Bovenstaand artikel werd gepubliceerd in 2012. Zelfmo…

Bron: ZELFMOORD EN DE BIJBEL

Het grote sterven: “Enorm aantal sterfgevallen door vaccin en het wordt nog veel erger” – Dr. Pierre Kory — Frontnieuws

De wereldberoemde Covid-19 expert op het gebied van kritieke zorg en longen, Dr. Pierre Kory, zegt dat de gegevens duidelijk zijn dat de Covid-19 injecties “niet veilig, niet effectief” zijn en dat ze een enorm aantal sterfgevallen veroorzaken. Het wordt nog veel erger als we de injecties niet stoppen, schrijft Beforeitsnews.com. Dr. Kory waarschuwt: “Ze…

Het grote sterven: “Enorm aantal sterfgevallen door vaccin en het wordt nog veel erger” – Dr. Pierre Kory — Frontnieuws

Nog meer Amerikaanse IC-verpleegkundigen slaan alarm over “overweldigend” aantal hartaanvallen, bloedstolsels en beroertes — Frontnieuws

IC-verpleger Sam spreekt zich uit omdat hij “deze onzin zat is”. Hij stelt vast dat steeds meer jongeren ernstige gezondheidsproblemen krijgen na het nemen van een Corona-injectie. “Het is gek hoe niemand meer iets in twijfel trekt,” bericht Conejoguardian.org. “Niemand van de artsen vraagt zich af of het vaccin myocarditis, pericarditis en de beroertes veroorzaakt…

Nog meer Amerikaanse IC-verpleegkundigen slaan alarm over “overweldigend” aantal hartaanvallen, bloedstolsels en beroertes — Frontnieuws

Prof. Bhakdi legt in een paar minuten uit waarom vaccins niet werken en ook nooit zullen werken — Frontnieuws

https://videopress.com/embed/NSlZaRtn

De klinische studie op basis waarvan het vaccin van Pfizer werd goedgekeurd voor gebruik in noodsituaties, blijkt te zijn vervalst. Met andere woorden, er is geen enkel bewijs dat deze vaccins beschermen tegen ernstige ziekte en dood, verklaarde Professor Sucharit Bhakdi tijdens het tweede Artsen voor Covid Ethiek symposium. Hij voegde eraan toe dat er…

Prof. Bhakdi legt in een paar minuten uit waarom vaccins niet werken en ook nooit zullen werken — Frontnieuws

#RealNotRare: Vaccinbeschadigde vrouwen brengen video uit om mensen bewust te maken van bijwerkingen — Frontnieuws

Een groep vrouwen wier leven op zijn kop is gezet door de experimentele COVID-19 prik heeft onlangs een video gemaakt om mensen bewust te maken van de bijwerkingen, bericht Infowars.com. “Hallo, Pfizer. Hallo, Moderna. Hallo, AstraZeneca. Hallo, Johnson & Johnson,” zeggen de vrouwen tegen de camera in de intro van de video. “Hallo, CDC. Hallo,…

#RealNotRare: Vaccinbeschadigde vrouwen brengen video uit om mensen bewust te maken van bijwerkingen — Frontnieuws

Iedereen heeft dit gemist… Gevaccineerde mensen hebben tot negen keer meer kans op een ziekenhuisopname dan ongevaccineerde mensen. — Frontnieuws

Er was een verborgen juweeltje in een blogbericht van Aaron Siri dat niemand oppikte. Het was het bewijs dat gevaccineerde mensen 9X meer kans hebben om in het ziekenhuis te worden opgenomen dan ongevaccineerden, schrijft Steve Kirsch. Om de een of andere reden is het tegenwoordig moeilijk om goede, eerlijke gegevens uit ziekenhuizen te krijgen.…

Iedereen heeft dit gemist… Gevaccineerde mensen hebben tot negen keer meer kans op een ziekenhuisopname dan ongevaccineerde mensen. — Frontnieuws

Hoeveel mensen zijn er vermoord met de Covid-19 vaccins? — Frontnieuws

Deel dit zeer belangrijke artikel alstublieft met iedereen die u kent. Help ook levens te redden en stuur dit artikel naar ziekenhuizen, dokterspraktijken, verzorgingstehuizen, scholen, kranten, journalisten, enz, schrijft Dr. Vernon Coleman. Niemand weet hoeveel mensen de vaccins doden – of hoeveel er zullen sterven. Maar hoewel ik de mainstream media de meeste van deze…

Hoeveel mensen zijn er vermoord met de Covid-19 vaccins? — Frontnieuws

De prik werkt – 50 procent minder doden … onder de ongevaccineerden — Frontnieuws

Eindelijk liggen er enkele echt betrouwbare cijfers op tafel. Deze keer van de Angelsaksen. Zoals altijd, gaat het over de netelige kwestie van de Covid-19 spuit. Aanvankelijk gingen de fabrikanten prat op een doeltreffendheid van meer dan 90 %, maar deze cijfers zijn natuurlijk allang achterhaald. De interessantste cijfers komen nu van het eiland. Van…

De prik werkt – 50 procent minder doden … onder de ongevaccineerden — Frontnieuws

Een Pandemie van de Gevaccineerden — Frontnieuws

En om de ECHTE pandemie aan de gang te houden, moeten we vaccinatie-mandaten en paspoorten hebben, schrijft Jon Rappoport. Daily Mail, 18 november 2021: “Dr. Anthony Fauci, de directeur van het National Institute for Allergy and Infectious Diseases, zei dat de afnemende immuniteit van de eerste vaccinaties leidt tot een toename van ernstige gevallen onder…

Een Pandemie van de Gevaccineerden — Frontnieuws

Vaccinatie of gevangenisstraf: Oostenrijk’s Coronaregime wil vanaf 1 februari verplichte vaccinatie voor ALLEN! — Frontnieuws

De kat is uit de zak: ALLEN worden gedwongen de naald erin te zetten. Gezondheidswerkers zijn slechts de eerste slachtoffers van de dwang. Wochenblick berichtte donderdag al over het uitlekken van een onvoorstelbaar ontwerp waarin verplegend personeel en artsen in geval van twijfel zelfs met gevangenisstraf worden bedreigd als zij de vaccinatie niet nemen. Bijzonder vervelend:…

Vaccinatie of gevangenisstraf: Oostenrijk’s Coronaregime wil vanaf 1 februari verplichte vaccinatie voor ALLEN! — Frontnieuws

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò roept gelovigen op zich te verenigen in een wereldwijde antiglobalistische alliantie om de mensheid te bevrijden van het totalitaire regime — Frontnieuws

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò heeft een oproep gedaan aan katholieken, christenen, gelovigen en mensen van goede wil om zich te verenigen tegen de duistere krachten van het globalisme. Aartsbisschop Viganò stuurde The Gateway Pundit zijn video en oproep tot een anti-globalistische alliantie. Kijkt u naar zijn aangrijpende oproep tot eenheid, moed, kracht en geloof. Aartsbisschop…

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò roept gelovigen op zich te verenigen in een wereldwijde antiglobalistische alliantie om de mensheid te bevrijden van het totalitaire regime — Frontnieuws

Robert F. Kennedy Jr: Denk hier eens over na — Frontnieuws

Denk hier eens over na. Ik ben van Instagram getrapt voor “Vaccin desinformatie”. Instagram en Facebook kunnen geen enkele foutieve verklaring bewijzen die ik ooit heb afgelegd. Alles wat wij publiceren is doorgelicht en gebaseerd op gegevens uit overheidsbronnen en externe, peer-reviewed getoetste publicaties. Wanneer zij de term “onjuiste informatie over vaccins” gebruiken, gebruiken zij…

Robert F. Kennedy Jr: Denk hier eens over na — Frontnieuws

COVID golf in België: “Ze zijn allemaal gevaccineerd” — Frontnieuws

Antwerpse ziekenhuizen in België beginnen zich zorgen te maken. Met een hoog percentage volledig gevaccineerden, worden ze overspoeld met patiënten die positief testen op COVID-19, en “ze zijn allemaal gevaccineerd,” schrijft Shtfplan.com. Maar helaas geven velen de “vaccins” niet de schuld van deze ziekenhuisopnames. Ze zeggen dat de toename van patiënten alleen maar kan zijn…

COVID golf in België: “Ze zijn allemaal gevaccineerd” — Frontnieuws

3D-geprinte vaccinpatch —

De toekomst van vaccins? Wetenschappers ontwikkelen een 3D-geprinte micronaaldpleister die een pijnvrij alternatief voor prikken kan bieden. Proeven bij muizen toonden aan dat het een 10 keer grotere immuunrespons bood dan naaldenHet is pijnloos, minder ingrijpend dan een injectie met een naald en kan zelf worden toegediend. Wetenschappers hebben een kleine 3D-geprinte micronaaldvaccinpleister ontwikkeld die […]

3D-geprinte vaccinpatch —

JEZUS EN BARAQ O BAMA

Is Barack Obama de ‘bliksem uit de hemel’

waar Jezus over sprak?


clip_image002 

De naam van de Amerikaanse democratische presidentskandidaat Barack Obama valt bizar genoeg te herleiden naar zowel de Hebreeuwse als Griekse grondtekst van de Bijbel. ‘Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen,’ zegt Jezus in Lucas 10:18. Had Hij het misschien over Barack Obama?

 

De naam Barack betekent in het Hebreeuws (Baraq) ‘bliksem’. Ook in het Grieks betekent Barak ‘bliksem’.

 

De Hebreeuwse term ‘bama’ wordt gebruikt als referentie naar de ‘hoogten’ van de hemel, zoals in Jesaja 14:14. Dit wordt in dat hoofdstuk direkt in verband gebracht met de val van lucifer, satan.  


De Hebreeuwse letter vau wordt vertaald als een ‘O’ of een ‘U’, en wordt hoofdzakelijk gebruikt om een verbinding tussen twee woorden of twee concepten te maken. Barack O Bama vertaalt zich vanuit het Hebreeuws dan ook als ‘Bliksem van (uit) de hemel.’ In Lukas 10:18 heeft Jezus (indien Hebreeuws sprekend) daarom letterlijk gezegd: ‘Satan Baraq O Bama.’

 

Lucas 10:18 bevat het woord ‘vallen’. Het Griekse woord waar dit van vertaald is betekent echter niet letterlijk ‘vallen’ maar ‘overtredingen’ of ‘schendingen’. Vrijwel alle bijbelgeleerden zijn het hier over eens. Het Griekse woord voor vallen is namelijk ‘pipto’, maar dat woord wordt hier niet gebruikt.

 

Het Griekse woord wat in Lucas 10:18 wordt gebruikt is ‘pesouta’. Dit is waarschijnlijk een fonetische vertaling van de Hebreeuwse stamvorm ‘pesa’, wat refereert naar opstand, rebellie, zonde of ‘overtreding’. Dit is exact het concept van ‘satan’ in de christelijke theologie, en past precies in de context van Jezus’ woorden over de val van satan uit de hemel.

 

Samenvattend kan Lucas 10:18 dus letterlijk vertaald worden als:

‘Satan is als bliksem (Bara(c)k) van / uit (O) de hoogte (bama) der hemelse rebellie / zonde / overtreding.’

 

Passen we dit toe op een andere, overeenkomende tekst: ‘Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn’ (Mattheüs 24:27),dan ontstaat er een buitengewoon interessante mogelijke verklaring.

 

Het woord ‘gelijk’ is in het Engels vertaald met ‘voor’ en is op zijn beurt vertaald van het Griekse woord ‘gar’. Dit woord kan eveneens vertaald worden met ‘wanneer’ of ‘ziende’. 

 

Barack Obama groeide als moslim op in het ‘oosten’ (Indonesië), maar kwam naar het westen om daar een bliksemsnelle carrière te maken tot presidentskandidaat van de machtigste Westerse natie op Aarde, de Verenigde Staten.


Vertaald staat er dan in Mattheüs 24:27:

 

‘Wanneer/Ziende de bliksem (Barack) komende uit het oosten (Indonesië, moslim-achtergrond) en licht tot het westen (VS), zo (dan) zal de komst van de Zoon des mensen zijn.’


In Lukas 17:24 staat de vergelijkbare tekst:

‘Want gelijk de bliksem flitst en van de ene kant des hemels tot de andere kant licht, zó zal de Zoon des mensen wezen op Zijn dag.’

 

Deze tekst kan dan gelezen worden als:

‘Wanneer/Ziende bliksem (Barack) komende (O) uit de hemel (Bama)... zo (dan) zal de Zoon des mensen komen.’


Gaf Jezus werkelijk een verborgen aanwijzing voor de identiteit van de antichrist en daarmee het tijdstip van Zijn terugkomst? Gezien de vele antichrist-kandidaten valt dat nog te bezien, maar de betekenis van Barack Obama’s naam in het Hebreeuws (en Grieks) en de toepasbaarheid op de woorden van Jezus is op zijn minst zeer opmerkelijk te noemen.

C. Godfrey

Vaticaan zegt opnieuw dat vaccin ontwikkeld met behulp van cellen van geaborteerde kindjes ethisch OK is — RESTKERK nieuws

De Congregatie van de Geloofsleer heeft maandag in een verklaring gezegd dat het voor Katholieken ‘ethisch’ is om coronavaccins te gebruiken die ontwikkeld werden met gebruik van cellijnen van geaborteerde foetussen. Het document werd op 17 december goedgekeurd door Bergoglio (de dag van zijn 84-ste verjaardag nota bene). In het document dat door Bergoglio op […]

Vaticaan zegt opnieuw dat vaccin ontwikkeld met behulp van cellen van geaborteerde kindjes ethisch OK is — RESTKERK nieuws

Indische staat met 240 miljoen inwoners CORONA-VRIJ verklaard dankzij IVERMECTINE — Frontnieuws

De Indiase deelstaat Uttar Pradesh is vorige week officieel COVID-vrij verklaard, zo heeft de deelstaatregering vorige week bekendgemaakt. Uit The Hindustan Times: Er zijn geen actieve gevallen van het coronavirus meer in de 33 districten van Uttar Pradesh, die een bevolking hebben van 241 miljoen mensen. “In totaal telt de deelstaat 199 actieve gevallen, terwijl…

Indische staat met 240 miljoen inwoners CORONA-VRIJ verklaard dankzij IVERMECTINE — Frontnieuws

De PCR-test is een GIGANTISCHE TESTFRAUDE, aangewakkerd door linkse corrupte regeringen en de media — The Balkans Chronicles

De PCR-test is de grootste blunder van deze eeuw,met catastrofale consequenties.Deze PCR-test is wereldwijd de gouden standaard om besmettingen met SARS-CoV-2 virus aan te tonen.Maar,een PCR-test kan niet aantonen of u besmet bent met een virus.De PCR detecteert niet eens, of er intact virus RNA aanwezig was in de persoon, noch kun je iets zeggen […]

De PCR-test is een GIGANTISCHE TESTFRAUDE, aangewakkerd door linkse corrupte regeringen en de media — The Balkans Chronicles