Categorie archief: PROFETIEËN BOODSCHAP OF STUDIE

Profetische boodschappen of studies

DE WIJZE EN DE DWAZE MAAGDEN

DE WIJZE EN DE DWAZE MAAGDEN

Mattheus 25 : 1 – 13

Er staan in de bijbel verschillende gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen. Deze hier staat in het licht van een komende bruiloft. Waarbij wij de bruidegom zien als Jezus, en de bruid als Zijn gemeente.Bij het lezen van het gedeelte zijn er bepaalde dingen die voor ons als westerlingen niet zo duidelijk zijn. Daarom moeten wij ons beter inleven bij de toenmalige gebruiken.

HOE VERLIEP ZO’ N BRUILOFT ?

clip_image002

Het was de gewoonte dat de vriendinnen van de bruid zich verzamelden in het huis van de bruid, ‘ s avonds of wellicht reeds in de namiddag. Normaal werd er gewacht tot rond middernacht om op te stappen naar het huis van de bruidegom. Het was daar de gewoonte dat men trouwde in de nacht. Na het gekende geroep ging de bruid op naar het huis van de bruidegom, om dan pas samen op te stappen naar de feestzaal voor de bruiloft.Wachten kon lang duren, en de maagden begonnen te knikkebollen en te sluimeren, wat een zeer menselijk gegeven is. Wij kunnen stellen dat die maagden een beeld zijn van het christendom in zijn totaliteit. Een beeld van tien gemeenten. Zo zien wij dat het beeld van slaperigheid wijst naar de inactiviteit van de christenen op allerlei gebied. De bijbel krijgt minder en minder invloed op het leven van de christenen.Wat wij hier wel in het oog dienen te houden dat die tien maagden onderverdeeld werden in twee maal vijf. Dus heeft het “christendom” twee gezichten, en kent twee soorten. Toch weten zij van de komst van Jezus, maar geloven is iets anders!

WAAROM TIEN MAAGDEN ?

Tien mensen is toch maar weinig. Als de maagden een beeld zijn van de wereldwijde gemeente van Jezus, is dit zeer klein. Bij de joden was het verplicht wanneer men tien mensen had die gelovig waren diende er een synagoge gebouwd te worden. Men spreekt in feite al over een gemeente. Wij kunnen denken aan Abraham in Genesis 18

32 En hij zeide: De Here worde toch niet toornig, als ik nog eenmaal spreek; misschien worden er daar tien gevonden. En Hij zeide: Ik zal haar niet verwoesten ter wille van de tien. 33 Toen ging de Here weg, nadat Hij geeindigd had tot Abraham te spreken, en Abraham keerde naar zijn woonplaats terug.

Wij moeten wel nadenken dat het hier gaat over de tijd van de wederkomst van Jezus. Deze tijd zal een zeer moeilijke tijd zijn.De christenen zullen in de toekomst een keuze moeten maken tussen de komende wereldkerk van allerlei godsdienst, of niet. Evangeliseren naar Bijbelse maten zal moeilijk gemaakt worden, of verboden. Het gevolg zal zijn het ontstaan van nieuwe huisgemeenten.

5 Wij moeten werken de werken desgenen, die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan. 5 Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld. Joh.9

VALS OF ECHT VERLANGEN NAAR DE WEDERKOMST.

Niet iedereen is even blij bij het horen van de wederkomst, wie jong is en trouwplannen heeft, het mag wachten, en voor hem die al oud is, kijkt er al anders naar. Maar hoe wij ook denken, Hij zal komen ! God denkt anders !Het was niet het in slaap vallen dat zondig was bij de maagden. Maar hoe ernstig werd op de komst van de bruidegom voorbereid. Zonder een werkelijke bekering komt er ook geen werkelijk klaarmaken.

De dwaze maagden zullen er misschien wel mooier gekleed zijn geweest dan de wijze, maar de wijze wisten wat belangrijker was n.l. de oliereserve. Hun dwaasheid bestond erin geen oliekruik mee te hebben genomen, om de fakkel  op tijd in de kruik te kunnen dopen. Dit betekent een vervullen met de Geest. De satan doet alles omdat er geen reserve aan olie bij de christenen zou zijn. Hij steelt daarom onze tijd ! Geen tijd meer voor Bijbelstudies, wel voor TV.Het was de gewoonte dat men fakkels (lampen) gebruikte om op weg te gaan. Deze fakkels gebruiken veel olie, onderweg moet men deze indompelen. In de rechterhand droegen zij hun fakkel en in de linkerhand droegen zij een kruik met olie. Zo lopen ook christenen namelijk met de Bijbel in de hand en de H.Geest in hun hart.

PSALM 119

104 Uit uw bevelen heb ik inzicht ontvangen; daarom haat ik elk leugenpad.105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

De olie is een beeld van de H.Geest. Zoals de fakkels moesten vervuld zijn met olie om licht te geven, zo moeten ook wij een licht kunnen zijn. Dit kan niet zonder Bijbellezen, bijbel onderricht, gemeenschap met elkander, de samenkomsten met avondmaal en gebed In gemeenteverband. Als deze dingen verzwakken begint men te gelijken op de dwaze maagden.

ZIET MEN HET VERSCHIL TUSSEN DWAZE EN WIJZE MAAGDEN ?

Men ziet dit blijkbaar niet altijd duidelijk. Maar op het moment dat er geroepen word komen de dwaze maagden tot de pijnlijke ervaring te laat te zullen komen door gebrek aan olie,  gebrek aan Bijbelkennis, profetische kennis! Als wij dagelijks met de Here bezig zijn, dan bepaalt dit ons handelen bij kritieke momenten.

Het verschil tussen dwaas en wijs staat duidelijk te lezen in spreuken.

Spreuken 12:15 De weg van de dwaas is recht in zijn ogen, maar wie naar raad luistert, is wijs.

Spreuken 10:8  Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.

De dwaze maagden hadden geen olie, ze wilden dat van anderen. De gemakkelijkste weg. Je kunt onmogelijk olie in reserve houden voor anderen! Ze werden naar de verkopers gestuurd, zij die het evangelie uitleggen, zijn olieverkopers. Ze stonden daar wel met een fakkel, maar geen olie. Ze hadden geen vervulling van de Geest! Je zou kunnen zeggen met of zonder een bijbel in de hand, maar geen Geest ! Geen licht, alles werd voor hen onbegrijpelijk. Bij aankomst was de deur van de genade dicht. Het klonk duidelijk : Ik ken u niet ! Ze hadden God nooit persoonlijk leren kennen. Onder dit kennen moet men begrijpen “een relatie met Christus hebben ”

Zoals …

9 Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken? Gal.4

Ook hadden zij wel Jezus willen zien, maar ze zijn er nooit toe gekomen. Ze hadden ook geen liefde tot Hem. Wie niet streeft te doen naar Gods Woord, die heeft Hem niet lief.

8 Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde,9 daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen.1 Pet.1

Hier staat beschreven hoe de wijze maagden Hem lief hadden.clip_image004Mat.24

12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. 13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.