Categorie archief: VERKLARING PSALMEN (in opbouw)

boodschappen UITLEG

psalm 2 actueel

Ik gebruik Adobe Acrobat.
U kunt “JEZUS KOMT REGEREN.pdf” bekijken op: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:f9877b95-810e-4a7c-bc6d-463683082f8a
U kunt “JEZUS KOMT REGEREN.docx” bekijken op: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:dae1b9ff-245c-4c73-83db-933bd1465be6

PSALM 4 EEN ANGSTIG HART

BIJBELVERKLARINGEN- BIBLESPACE- RONNY GAYTANT

“HOE EEN ONRUSTIG EN ANGSTIG HART

TOT RUST KOMT”.

clip_image002

 Psalm 4. Matth.11:28-29 2 Sam.15

 28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. 29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. 30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht. (Mt.11)

 Vele mensen kennen vandaag het probleem van slapeloosheiddoor de vele zorgen en angsten die hen omringen. Het gaat van slaappil tot drugs om de problemen van zich af te wenden, doch het probleem is en blijft voor hen die God niet kennen, of arm gebedsleven. Aangenomen  kinderen van God kunnen ook slapeloze nachten krijgen, door strijd en aanvallen van de boze machten, welke vandaag zeer actief zijn.

Er is maar één oplossing: Roepen op Jezus !

Wie dit…

View original post 1.886 woorden meer

Psalm 118 GENADE ?

GENADE

 

         Psalm 118

 

Deze psalm werd geschreven door Koning David een tijd na de dood van Koning Saul en

na een van zijn overwinningen op zijn omringenden vijanden.

Anderen leggen uit dat deze psalm ook werd geschreven voor de herbouw van de tempel.

De inhoud van de psalm is een bemoediging voor ons allen die soms wel beproefd worden op eender welke wijze. Het was de geliefkoosde psalm van Luther, omdat deze psalm hem vele malen had gesterkt. De Here is telkens onze verlosser.

 

1- 4. De goedheid van God.

Deze psalm begint met een danken voor de goedheid van God.

Men was blij door de behaalde overwinningen, en men had ondervonden dat de

genade van God blijft duren, David bleef Hem trouw.

Wie looft er de Here?

Israël, dan Het huis van Aaron, en dan wie de Here vrezen

Gods Volk, dan de priesters, en dan de gemeente! Het loven van God komt uit een spontaan hart. Het loven en prijzen komt voort doordat men de goedheid van God in zijn leven waarneemt. Denk aan de vele genezen mensen die Jezus genas, ze loofden en prezen Hem in de tempel! Ze hadden een reden! Ook wij hebben redenen!  Onze redding.

 

clip_image0025 Mijn benauwdheden en zorgen

UIT DE BENAUWDHEID HEB IK TOT DE HERE GEROEPEN.

David geeft zijn gemoedstoestand te kennen:

ANGSTIG zag geen uitweg meer, tenzij door de Here;

Het Hebreeuwse woord voor BENAUWDHEID = NAUW

De satan kan de mensen in het nauw drijven precies als met Mozes en het

volk toen ze voor de Rode zee stonden en achtervolgt waren door het leger van de Farao!

Dit betekent voor vandaag:

in het nauw door financiële moeilijkheden

in het nauw door ziekte

in het nauw door verlies van werk, of faillissement.

in het nauw door echtscheiding of overspel.

Angstig voor geruchten van komende oorlogen.

Dit zijn toestanden die mensen zodanig in het nauw kunnen drijven dat ze zichzelf soms

van het leven willen beroven. Zorgen maken de mens ziek. Het is slecht voor zijn geestelijk leven.

 

DE HEER HEEFT GEANTWOORD.( vers 5b)

Dit is een gebedsverhoring. Wie niet bidt, is een verliezer. God laat zijn kinderen niet in de steek, allen die Hem vrezen, God belooft gebedsverhoring. 16 Belijdt daarom elkaar uw zonden en bidt voor elkaar, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt (Jac.5:14)

 

clip_image004I

N DE RUIMTE GESTELD ( v.5c)

 

Tegenover het woord “NAUW” vinden wij “RUIMTE!

God zorgt voor ontspanning, neemt de spanning weg en geeft een gerust gemoed.

Het enige wat God ons vraagt is op Hem te vertrouwen en op Hem alleen!

Het is soms nodig dat God mensen in het nauw laat komen, opdat ze tot geloof in Jezus zouden komen.

GOD WIL ALTIJD DE EERSTE ZIJN DIE ONZE NOOD WIL HOREN.

Meestal lopen wij eerst met onze noden naar onze huwelijkspartner, onze dichtste vriend enz…of naar mensen die belangrijk of deskundig zijn in de maatschappij.

 

6 / 7  Wie vertrouwt, verdringt angsten.

Wat een overtuiging van de schrijver! Wat een geloof!

David steunt volledig met zijn hart op de ALMACHT van zijn God!

Voor ons als Bijbelgetrouwe christen mogen wij in feite geen angsten hebben, niet van mensen.

clip_image006

In het nauw gedreven: 3 Voorbeelden:

 

Jacob: Wat zou Esau mij doen?

David: Wat zou Goliath mij doen?

Daniel: Wat zouden de leeuwen mij doen?

Ons vertrouwen op Gods beloften overwint innerlijke angsten. Sommige toestanden zijn er om ons geloof te toetsen!

 

 

LEES ROM.8:31 :”ALS GOD VOOR ONS IS, WIE ZOU TEGEN ONS ZIJN?

31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 32 Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 33 Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt;

De Here is met mij, onder mijn helpers ( v.7)

God gebruikt meestal mensen die op Hem vertrouwen, om zijn kinderen te helpen en bij te staan David had ondervonden dat God mensen gebruikt.

Spreuken 16:7 Als iemands wegen de Here behagen, doet Hij zelfs diens vijanden vrede met hem maken.

Dit is voor hen die hun levenswijze aanpassen aan Gods wil. Eerst geeft God genade aan de mens die wil, dan zal die mens streven te leven naar de richtlijnen van God en behouden worden.

 

 

8 / 9  vertrouw niet op “een lange arm”!

Op mensen zien en vertrouwen brengt teleurstelling!  Voor christenen bestaat er een gevaar op mensen te gaan vertrouwen, en niet verder op Gods Woord!

 

5 Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; 6 Hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltachtig, onbewoond land. 7 Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; Jer.

 

10 /12  Israels vijanden verslaan !

 

ZIJ WERDEN ALS EEN DOORNENVUUR UITGEBLUST

Doornenvuur kan veel lawaai en geknetter geven, maar is ook heel rap

uitgeblust. Het wapengekletter en grootspraak van Israëls vijanden?

Dit spreekt hier over David, die zijn vijanden overwon. Ook in David zien wij een beeld van Israël, welke in de eindtijd, na veel schade zal overwinnen. Wij bedenken deze psalm 118, als een lofprijzing bij loofhuttenfeest. De grote (oogst) schare vanuit de grote verdrukking.

De zondige begeerten (vijanden) in deze wereld kunnen vurig op ons afkomen

doch in geloof vlug overwonnen. Wie niet vervult is van de H.Geest, loopt gevaar door de wereld overwonnen te worden. Vrienden van Paulus verlieten hem door een grotere liefde te krijgen voor de lusten van de wereld.

 

13/16 Wat is mijn sterkte?

Om dit te weten moeten wij onszelf eens controleren, als wij plots in moeilijkheden komen; Aan wat denken wij het eerst?

Is het Jezus? Kristelijke vreugde in het hart is kijken naar Jezus macht.

Hier is een kristelijke vreugde in het hart van de gelovigen.De rechterhand is Jezus!

 

Hoe ontstaat geestelijke vreugde?

 

clip_image008

 

1/ Bewustheid dat men gered is………….JES.61:1O10 Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit.

2/ Overwinning op de zonde……………..PS 32:11 Van David. Een leerdicht. Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is; P s a l m 3 2

   (bekeringsgebed).

3/ Bijbeluitleg………………………JER.15:1616 Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op, uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten; want uw naam is over mij uitgeroepen, Here, God der heerscharen.

4/ Getuigen en evangelieprediking….(ook zonder vrucht)..hand.8:86 En toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. 7 Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen; 8 en er kwam grote blijdschap in die stad.

 

 

18.Wij sterven nnoit buiten Gods wil om!

De ure van ons sterven is door God bepaald, Hij zal niet toelaten dat iemand sterft,

onder zijn kinderen, als dat niet zou medewerken ten goede.

Wij hebben soms vele vraagtekens over het sterven van iemand, maar God kent

het antwoord, en Zijn denken is veel hoger dan het onze.Het is genade voor iedere dag dat wij leven. Maar God wil dat ieder mens leeft tot zijn eer!

 

19/23 Zou de steen God zijn, Christus zijn?

 

Jezus haalt deze psalm aan in MATTH.21:42-43. 42 Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden; van de Here is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen? 43 Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt.

 

           

Biblespace Vlaanderen Online

 

PSALM 142 GOD KAN U HELPEN!

PSALM  142    

 

ER IS MAAR EEN HELPER: DE HERE!

 

clip_image002

 

In ons leven kennen wij dagen van vreugde en genot, maar wij kennen ook dagen van verdriet, lijden, zorgen en angsten door omstandigheden waarin wij komen.

Het leven kan soms wel eens hard overkomen.

De Here heeft een plan met ons, doch daarin kunnen wel dagen van beproeving zitten, dagen die wij echt zelf niet zouden willen.

Ook koning David had zulke tijden in zijn leven, en wij zien eens hoe hij zich daardoor heen worstelt in zijn gebed. David heeft ondervonden dat de Here hem een betrouwbare helper is geworden, waarvan hij achteraf de Here kan loven en prijzen. David wordt naast Saul als koning gezalfd. Er zijn nu twee koningen op dat ogenblik in Israël.

David moet vluchten voor koning Saul, en gaat naar de Filistijnen en hij stelt zich als waanzinnig voor.

 

DAVIDS KONINGSCHAP BEGINT MET LIJDEN.

 

1 Sam.21

10 ¶ Daarop maakte David zich op en vluchtte die dag van Saul weg; hij kwam bij Akis, de koning van Gat.

11  De dienaren van Akis zeiden tot hem: Is dit niet David, de koning van het land? Hebben zij niet van hem bij de reidans een beurtzang gezongen: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden?

12  David sloeg acht op deze woorden en werd zeer bevreesd voor Akis, de koning van Gat.

13  Daarom stelde hij zich in hun tegenwoordigheid aan als een waanzinnige en gedroeg zich bij hen als een razende; hij bekrabbelde de deurvleugels van de poort en liet het speeksel in zijn baard lopen.

14  Toen zeide Akis tot zijn dienaren: Zie, gij merkt toch, dat de man krankzinnig is?

15    Waarom brengt gij hem bij mij? Heb ik gebrek aan krankzinnigen, dat gij mij deze gebracht hebt om bij mij uit te razen? Moet zo iemand in mijn huis komen?

 

Wat een leven van angsten en kommer achtervolgen hier David. Eerst de held tegenover Goliath, en nu? Ook wij maken soms wel overwinningen door ons geloof, maar achtervolging blijft niet uit. De zondemacht achtervolgt ons. Ontmoediging over onszelf en ons gedrag is een gevaarlijke struikelblok.

Was er geen andere oplossing om te schuilen dan bij de Filistijnen, weg van uw eigen volk? Voor David als koning openbaar werd, heeft hij veel geleden. Hij was hier nog de onbekende koning.

Dit is voor christenen en Israël zo.

De wereld weet nog niet dat echte christenen zullen regeren als koningen.

De wereld weet nog niet dat vanuit Jeruzalem de wet zal uitgaan in de toekomst, dus vanuit Israël.

 

1 sam 22

1 ¶ David ging vandaar weg en ontkwam naar de spelonk van Adullam. Toen zijn broeders en zijn gehele familie dit hoorden, kwamen zij daar bij hem.

2       Ook voegde zich bij hem ieder die in moeilijkheden verkeerde, ieder die een schuldeiser had, ieder die verbitterd was, en hij werd hun aanvoerder. Zij bleven bij hem, ongeveer vierhonderd man.

De Here omringt David met zijn familie en een deel verbitterden. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Waarop moest David zijn ogen richten? Waar kon hij sterkte vinden?

 

 

 

 

142:2-4 : Het geestelijke wapen van de christen.

 

David roept luid naar de Here. Je kunt wel als christen zeggen je mag niet bang zijn, maar hier was David bang, hij roept luid! David voelt zich machteloos en zwak.

 

2 Corinthe 12:10  Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

 

“niemand ziet naar mij om”! Je kunt zo het gevoel hebben dat u in de steek werd gelaten, doch David stelt zijn vertrouwen op de Here alleen, trouwens zijn leven staat nu op het spel. Hij is vogelvrij verklaard, en velen laten hem los en keren de rug naar hem toe. De grote held is vlug vergeten door het volk.

 

142:6 De Here is mijn schuilplaats.

 

Gij zijt mijn schuilplaats Here! Terwijl hij in de spelonk zit. Spelonken waren gekend als schuilplaatsen. Ook Jezus werd er geboren. Je zou kunnen zeggen daar zit hij nu veilig, maar dat is niet zo, eens gevonden kunnen ze dat omsingelen.

Kunnen wij ons nestelen in vertrouwen op de Here in ons gebed? Dit is kracht putten.

 

 

Psalm 62

6  waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen.

7  Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.

8 ¶ Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats. sela

 

Ik zal niet wankelen. Vandaag hebben vele mensen echte problemen en zorgen, doch zij komen er niet altijd uit. Ze wankelen, ze vallen, ze worden depressief en krijgen zelfmoordneigingen.

Ze zoeken hulp, maar echte hulp moet van de Here komen. Medicatie helpen niet als je in zo’n situatie zit als David (doodsangsten).

 

142:7 DE WANHOOP NABIJ

 

David staat tegen een overmacht, de vijand is sterker. Ook wij staan tegenover een overmacht, wij moeten strijden, maar in eigen kracht is dit niet haalbaar.

Wij moeten strijden met wapens die God ons geeft.

Wij moeten weten dat de Here met ons is, dat de Here meevoelt met ons.

 

Hebreen 4:15  Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.

 

 

Wij mogen niet of nooit wanhopen, daar ligt de grens.

 

 

 

142:8 David wist God te benaderen.

 

Iemand kunnen bereiken is belangrijk. Van iemand iets kunnen verkrijgen is als het ware een kunst. David kon God verbeiden. Men moet eerst de mens kennen om iets van hem te kunnen bekomen. David kende God, hij raakte aan wat God wil: aanbidding!

 

Verlos ons uit deze situatie Here, opdat ik uw naam love!

De eerste reden dat een mens leeft, is om God te loven. God is genadig tegenover al de goddelozen, Hij wacht tot ze zich gaan bekeren, tot ze willen veranderen van gedachten tegenover God, tot ze Hem kunnen loven met een eerlijk en blij hart.

Voor wij tot geloof kwamen, leefden wij ook zonder veel rekening te houden met de Bijbel.

Wanneer wij vandaag zien naar Israël, komt het precies in zo’n situatie terecht, wanneer Jeruzalem zal zijn omsingeld door de troepen van de N.V. dan zullen ze ook wel roepen op de Here, en dan zal er ontkoming zijn op de berg Sions.

 

De Here hielp David, Hij helpt Israël, maar zal ook ons helpen indien dit moet, als wij maar bidden en roepen op de Here en van Hem uitkomst verwachten, daarna zullen wij Hem heel spontaan loven, danken en prijzen.

 

Psalmen 10:14  Gij ziet het, want Gij aanschouwt moeite en verdriet, om het in uw hand te leggen. Op U verlaat zich de zwakke, voor de wees zijt Gij een helper.

 

Psalmen 30:10  Hoor, Here, en wees mij genadig, Here, wees mij een helper.

 

 R.GAYTANT Vg.

PSALM 45

clip_image002

 

 

 

clip_image004Wanneer wij luisteren naar de muziek in deze wereld, horen wij veel zingen over liefde. Vele zangers zingen liedjes die aanspreken en inspelen op de emoties van mensen. Dit is niets nieuws onder de zon. Toch willen wij even stilstaan als God zelf een lied of een gedicht laat opschrijven. Voor een huwelijksceremonie gaat men alles voorbereiden. Zo heeft ook God het huwelijk van zijn Zoon voorbereid, en een bruiloftslied laten opschrijven.

Uit liefde ontstaat nieuw leven, uit zaad (de Bijbel) ontstaat liefde tot God.

 

PSALM 45

                    PSALM 45                                                                       

Psalm 45 is een gedicht, een lied, voor een koning van Israel, Het past best in de tijd van koning Salomo, die huwde met een Egyptische prinses.

Dit beeld weerspiegelt de komende bruiloft van Christus met zijn gemeente in de hemel. Dit huwelijk zal duizend jaar duren! Een profetische psalm dus met zicht op de plots komende Koning! Koning Salomo was gekenmerkt door zijn wijsheid en zijn gerechtigheid, welke een tegenbeeld is van de komende Christus. De Egyptische prinses lijkt een beeld van de gemeente, welke het beeld is van al de volgelingen op deze wereld van Christus. (Bijbelgetrouwe christenen).

 

Vers 2

 

laat de blijdschapzien, die gekend is door de christenen die de “blijde (profetische) woorden” hebben gehoord en begrepen welke in de Bijbel staan.

Blijdschap staat steeds in verband met hoop en verwachting. Mensen die van dit aardse leven niets meer te verwachten hebben, hebben alle moeite om blij te zijn. Dat is de reden waarom wij nog weinig mensen ontmoeten die een echte blijdschap uitstralen. Let op wat mensen vandaag uitstralen: gejaagdheid, ongeduld, ontevredenheid, agressie, een sombere angstige blik, zorg, kommer of verdriet enz.

 

Wat zegt uw Schepper daarvan?

Spr. 10:28 De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet.

Maar, weet wel, het ware geluk ligt ook niet onder de kerstboom!

Daarom gaat de verwachting of de hoop van mensen die leven zonder rekening te houden met wat God zegt teniet.

Gods woord geeft hoop, omdat wij zien dat er geen leugens in staan, of loze beloften. Wij zien voor onze eigen ogen alles gebeuren wat is voorspeld. God kun je zien in de Bijbel!

Ro 12:12  Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed,

 

(3) Laat de bruidegom zien, zijn woorden zijn hoopgevende woorden van genade (SVV) (liefelijkheid).

Wie Jezus heeft leren kennen spreekt ook van genade. Dit voor alle mensen die werkelijk beseffen dat ze zondig leven, (de Bijbel niet geloofden,) en die dit met spijt aan Hem bekend willen maken.

God was Noach genadig, en redde hem en zijn familie bij de zondvloed, Noach geloofde wat God sprak en bouwde de ark, terwijl de wereld lachte en geen zin en geen tijd had voor God!

God wil opnieuw ieder mens genadig zijn die in de Bruidegom Jezus gelooft, en zal hem redden uit de komende oordelen, welke spoedig zullen komen over deze wereld! Al deze oordelen staan beschreven in het laatste Bijbelboek, bestemd voor onze tijd!

 

Een strijd voor de waarheid.

 

(4,6) Gods volk Israël noemt dit een strijd voor de wet.Jezus, en zijn bruid voeren een strijd voor de waarheid. Het zwaard aan de heup is de Bijbel, deze koning, de God van Israel, zal overwinnen, de Bijbel spreekt van genade, voor wie alleen Jezus aannemen.

Opb 2:25  Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben.

De Bijbel, overwint alle andere overtuigingen die het aardse leven als gelukkig willen voorstellen.

De pijlen in vers 6 van God hier beschreven zijn dodelijke rampen, oorlogen en tegenslagen voor Gods vijanden. Gods vijanden zijn alle goddeloze volkeren en mensen die strijden tegen de waarheid, tegen Israel en Bijbelgetrouwe christenen! (v.8).

12  Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan, 13  Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten. Psalm 7

 

Luister naar de koning!

 

(11,12) Ieder wedergeboren christen behoort tot de bruid, ondertrouwt met de hemelse Koning, maar heeft nog steeds niet haar intrek bij Hem genomen. (Joods gebruik van ondertrouw). Dit is een tijd van groot verlangen van bruid en Bruidegom naar elkaar, om te trouwen, om bij elkaar te zijn, bij elkaar te wonen!

De dochter, de gemeente wordt opgeroepen om haar volk en aardse familie te vergeten!

Het lijkt wel geheel in overeenstemming te zijn als toen God Abraham, de vader der gelovigen genoemd, riep. Hij verliet vertrouwend zijn land en volk, om een nieuw volk te worden, Gods volk!

Dit maakt ook duidelijk, om te vergeten al het bijgeloof en afgoderij die onze ouders en voorouders kenden en hun tradities volgens het katholieke huis.

Zo is het ook vandaag hier, Jezus staat buiten aan de deur van zijn eigen afgeweken kerk!

Opb 3:20  Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

 

Jezus nodigt iedereen uit voor Zijn bruiloftsmaal! Zijn stem is de Bijbel!

 

Ook Abraham diende een keuze te maken tussen God en zijn eigen zoon Isaac, God wilde zien wat bij Abraham het belangrijkste was.

Laat de koning uw schoonheid begeren, betekent laat zien dat gij Jezus boven alles wilt stellen, en wil buigen voor Zijn wil. (12) De wil van God boven onze eigen wil stellen. Al de liefde welke primeert boven God, noemt God afgoderij, of geestelijk overspel!

 

Lu 22:42  deze woorden: Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!

 

Opb 19:7  Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt;

Biblespace Vlaanderen

 

 

 

PSALM 5 ABSALOM

PSALM 5  OPSTANDIGHEID VAN ABSALOM

 

 

 

ABSALOM

Deze Psalm is geschreven tijdens de moeilijke dagen van Koning David met zijn zoon Absalom welke het volk probeerde te manipuleren tegen zijn vader.

Is een een gebedslied zo mogen wij zeggen.

 

Vers 2 David valt met de deur in huis : Here let op mijn verzuchting.

Zoals kinderen bij vader of moeder ten gepaste tijde of niet binnenvallen, zo mogen wij ook binnenvallen voor de genadetroon van God in de hemel.

Kinderen kunnen aandacht vragers zijn;

Zo is ook David hier ook, hij vraagt Gods aandacht voor zijn problemen en zijn verzuchtingen.

 

Vers 3 Hier valt hij als t ware in herhaling. Maar hij zegt ” Tot u “

Ja je vraagt nooit iets aan iemand waarvan je weet dat hij u niet zal kunnen helpen.

Je proeft dat david dit heel spontaan doet.

Wij mogen wel eens de vraag stellen : is bidden is dat voor ons spontaan gebeurt ?

 

 

VERS 4   Hoe beginnen wij onze dag ?

 Hier kunnen wij zien dat David de gewoonte had met zijn problemen bij de Here te gaan in de morgen.

S morgens zijn wij helder van geest.

In de bijbel staat iedere morgen als symbool voor nieuwe hoop :

Beginnen wij onze dag goed ?  Het eerste wat wij in feite moeten doen, eerst bidden en dan beginnen te werken. Het is een gewoonte, een Bijbelse gewoonte.

Wij kunnen al onze problemen reeds bij Hem brengen die wij al kennen voor de beginnende dag.

 

5  (30-6) Want een ogenblik is er in Zijn toorn, maar een leven in Zijn goedgunstigheid; des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich.

Psalm 30

 

13  (88-14) Maar ik, HEERE! roep tot U, en mijn gebed komt U voor in den morgenstond.

Psalm 88

 

14  Verzadig ons in den morgenstond met Uw goedertierenheid, zo zullen wij juichen, en verblijd zijn in al onze dagen.

Psalm 90

 

Vers. 5, 6 ,7 Deze verzen zijn redenen die David opgeeft, waarom hij zijn vertrouwen stelt op God.

Deze verzen beginnen met het woord WANT. David maakt duidelijk dat er geen “boze” bij God zal wonen. Met boze bedoelt hij , zij die geen rekening houden met Gods wil.

Hij spreekt van de verdwaasden.  Hiermede bedoelde hij ” mensen die zichzelf wijsmaken ”

Mensen die zich een eigen waarheid maken.  In feite eigenwijzen denken steeds dat de waarheid aan hun kant is.

Leugenaars richt God ten gronde. Wie omgaan met bedrog maken zichzelf ongelukkig.

 

 VERS 8 Hier horen wij koning david spreken met grote zekerheid, vertrouwend op de genade van God. Hier zitten wij nog in het O.T. , maar als profeet schrijft hij deze dingen;

Hij had grote verlangens om in de tempel te mogen gaan. Hij diende nog 10 jaar te wachten, maar het ging in vervulling.

 

 VERS 9 David bidt om leiding. Hij had een verlangen dat God hem zou leiden in zijn moeilijke situatie; Wij moeten iedere dag Gods leiding vragen.

Hoe vinden wij Gods leiding ?

2  Want Gij zijt de God mijner sterkte; waarom verstoot Gij mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking?

3  Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden; dat zij mij brengen tot den berg Uwer heiligheid, en tot Uw woningen;

4  En dat ik inga tot Gods altaar, tot den God der blijdschap mijner verheuging, en U met de harp love, o God, mijn God!

Psalm;43

 

Het licht en de waarheid vinden wij in de bijbel .

Lucas 12

11  En wanneer zij u heenbrengen zullen in de synagogen, en tot de overheden en de machten, zo zijt niet bezorgd, hoe of wat gij tot verantwoording zeggen, of wat gij spreken zult;

12  Want de Heilige Geest zal u in dezelve ure leren, hetgeen gij spreken moet.

 

Wanneer wij in moeilijke omstandigheden zijn, zal de Geest ons wel leiden, en dit gebeurt dan ook merkwaardig.

 

VERS 10 Hier vinden wij dat David tegen God sprak over zijn vijanden, zijn belagers.

Zijn hart ligt op zijn tong.

Je proeft alsof God davids beste vriend is waartegen hij alles vertelt.

 

VERS 11 David bidt opdat God hen zou laten boeten. Ze zijn weerspannig. Ze willen niet meer luisteren naar God.

Laat ze ondervinden dat hun eigen gedachten hen laten vallen.Wij staan soms zo onmachtig in bepaalde zorgen en kommer. Men wil niet meer luisteren naar goede raad uit de bijbel.

Weerspannigheid is aanwezig. Dan is het goed om te bidden zoals David, dat God zelf wil ingrijpen.

Dan kunnen wel dingen gebeuren die de wenkbrauwen kunnen laten fronzen.

 

1 Samuël 15:23  Want weerspannigheid is een zonde der toverij, en weerstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij des HEEREN woord verworpen hebt, zo heeft Hij u verworpen, dat gij geen koning zult zijn.

 

Mensen die Gods woord verwerpen lopen groot gevaar. Zij die hun hart verharden

Wij leven momenteel in de tijd waarin de grote afval is begonnen.

 

VERS 12 EN 13 Hier lezen wij dat de rechtvaardige door God beschermd word als met een schild

God wordt zelf als een schild voor zijn  volk.

Gen 15

1 Hierna kwam het woord des Heren tot Abram in een gezicht: Vrees niet, Abram Ik ben uw schild; uw loon zal zeer groot zijn.

 

Schilden werden altijd gebruikt in de strijd. Wij zitten kennen een geestelijke strijd.

Psalm 3

3  (3-4) Doch Gij, HEERE! zijt een Schild voor mij, mijn eer, en Die mijn hoofd opheft.

 

Efeze 6

16  neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven;

 

Iedere beproeving is zo’n brandende pijl. Dit kan van alles zijn, doch wij zien naar enkele voorbeelden :

 

Job 6:4  Want de pijlen des Almachtigen zijn in mij, welker vurig venijn mijn geest uitdrinkt; de verschrikkingen Gods rusten zich tegen mij.

Job werd alles afgenomen, familie,bezit, zijn gezond  lichaam enz…

Het zijn harde tegenslagen.

 

12  (7-13) Indien hij zich niet bekeert, zo zal Hij Zijn zwaard wetten; Hij heeft Zijn boog gespannen, en dien bereid.

Psalmen 7:13  Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten.

Wanneer wij het evangelie brengen, en het woord wordt afgewezen, dan is het zeker niet uitzonderlijk dat de aangesprokene beproevingen zal kennen. God bereid hem wellicht een tweede kans

 

Psalmen 64:3  (64-4) Die hun tong scherpen als een zwaard, een bitter woord aanleggen als hun pijl;

 

Hier zien wij dat een kwetsend woord als een pijl kan worden beschouwd, het kan wel eens een depressie bij iemand veroorzaken.

 

Jesaja 49:2  En Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, onder de schaduw Zijner hand heeft Hij Mij bedekt; en Hij heeft Mij tot een zuiveren pijl gesteld, in Zijn pijlkoker heeft Hij Mij verborgen.

 

Deze profeet  was een instrument in Gods handen. Deze psalm gaf een beeld hoe koning David gewoon was te bidden in moeilijke  en pijnlijke omstandigheden.

Deze psalm is goed te lezen bij beproevingen.

 

 

PSALM 45 EEN LIEFDESLIED

clip_image002

harp of citer

 

Wanneer wij luisteren naar de muziek in deze wereld, horen wij veel zingen over liefde. Vele zangers zingen liedjes die aanspreken en inspelen op de emoties van mensen. Dit is niets nieuws onder de zon.

Toch wil ik even stilstaan als God zelf een lied of een gedicht laat opschrijven. Voor een huwelijksceremonie gaat men alles voorbereiden. Zo heeft ook God het huwelijk van zijn Zoon voorbereid, en een bruiloftslied laten opschrijven.  Uit liefde ontstaat nieuw leven, uit zaad (de Bijbel) ontstaat liefde tot God.

Psalm 45 is een gedicht, een lied, voor een koning van Israël, Het past best in de tijd van koning Salomo, die huwde met een Egyptische prinses.

Dit beeld weerspiegelt de komende bruiloft van Christus met zijn gemeente in de hemel. Dit huwelijk zal duizend jaar duren! Een profetische psalm dus met zicht op de plots komende Koning!

Koning Salomo was gekenmerkt door zijn wijsheid en zijn gerechtigheid, welke een tegenbeeld is van de komende Christus. De Egyptische prinses is een beeld van de gemeente, welke het beeld is van al de volgelingen op deze wereld van Christus. (Bijbelgetrouwe christenen).

Vers 2

laat de blijdschap zien, die gekend is door de christenen die de “blijde (profetische) woorden” hebben gehoord en begrepen welke in de Bijbel staan.

Blijdschap staat steeds in verband met hoop en verwachting. Mensen die van dit aardse leven niets meer te verwachten hebben, hebben alle moeite om blij te zijn. Dat is de reden waarom wij nog weinig mensen ontmoeten die een echte blijdschap uitstralen. Let op wat mensen vandaag uitstralen: gejaagdheid, ongeduld, ontevredenheid, een sombere angstige blik, zorg, kommer of verdriet enz.

Wat zegt uw Schepper daarvan?

Spr. 10:28 De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet.

Met het nieuwe jaar voor de deur hoopt iedereen gezond en gelukkig te mogen zijn in 2008. Maar, weet wel, het ware geluk ligt niet onder de kerstboom!

Daarom gaat de verwachting of de hoop van mensen die leven zonder rekening te houden met wat God zegt teniet.

Gods woord geeft hoop, omdat wij zien dat er geen leugens in staan, of loze beloften. Wij zien voor onze eigen ogen alles gebeuren wat is voorspeld.

Ro 12:12 Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed,

Vers 3

laat de bruidegom zien, zijn woorden zijn hoopgevende woorden van genade (SVV) (liefelijkheid).

Wie Jezus heeft leren kennen spreekt ook van genade. Dit voor alle mensen die werkelijk beseffen dat ze zondig leven, (de Bijbel niet geloofden,) en die dit met spijt aan Hem bekend willen maken.

God was Noach genadig, en redde hem en zijn familie bij de zondvloed, Noach geloofde wat God sprak en bouwde de ark, terwijl de wereld lachte en geen zin en geen tijd had voor God!

God wil opnieuw ieder mens genadig zijn die in de Bruidegom Jezus gelooft, en zal hem redden uit de komende oordelen, welke spoedig zullen komen over deze wereld! Al deze oordelen staan beschreven in het laatste Bijbelboek, bestemd voor onze tijd!

Vers 4-6 spreekt over een strijd voor de waarheid.

Gods volk Israel noemt dit een strijd voor de wet. Jezus, en zijn bruid voeren een strijd voor de waarheid. Het zwaard aan de heup is de Bijbel, deze koning, de God van Israel, zal overwinnen, de Bijbel spreekt van genade, voor wie alleen Jezus aannemen.

Opb 2:25 Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben.

De Bijbel, overwint alle andere overtuigingen die het aardse leven als gelukkig willen voorstellen.

De pijlen in vers 6 van God hier beschreven zijn dodelijke rampen, oorlogen en tegenslagen voor Gods vijanden. Gods vijanden zijn alle goddeloze volkeren en mensen die strijden tegen de waarheid, tegen Israël en Bijbelgetrouwe christenen! (v.8).

12 Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan, 13 Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten. Psalm 7

Vers 11,12 Luister naar de koning!

Ieder wedergeboren christen behoort tot de bruid, ondertrouwt met de hemelse Koning, maar heeft nog steeds niet haar intrek bij Hem genomen. (Joods gebruik van ondertrouw). Dit is een tijd van groot verlangen van bruid en Bruidegom naar elkaar, om te trouwen, om bij elkaar te zijn, bij elkaar te wonen!

De dochter, de gemeente wordt opgeroepen om haar volk en aardse familie te vergeten!

Het lijkt wel geheel in overeenstemming te zijn als toen God Abraham, de vader der gelovigen genoemd, riep. Hij verliet zijn land en volk, om een nieuw volk te worden, Gods volk!

Dit maakt ook duidelijk, om te vergeten al het bijgeloof en afgoderij die onze ouders en voorouders kenden en hun tradities volgens het huis.

Zo is het ook vandaag hier, Jezus staat buiten aan de deur van zijn eigen kerk!

Opb 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

Jezus nodigt iedereen uit voor Zijn bruiloftsmaal! Zijn stem is de Bijbel!

Ook Abraham diende een keuze te maken tussen God en zijn eigen zoon Isaac, God wilde zien wat bij Abraham het belangrijkste was.

Laat de koning uw schoonheid begeren, betekent laat zien dat gij Jezus boven alles wilt stellen, en wil buigen voor Zijn wil. (12) De wil van God boven onze eigen wil stellen.

Lu 22:42 deze woorden: Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!

Opb 19:7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt;

PSALM 4 EEN ANGSTIG HART

“HOE EEN ONRUSTIG EN ANGSTIG HART

TOT RUST KOMT”.

 

clip_image002

 Psalm 4. Matth.11:28-29 2 Sam.15

 28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. 29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. 30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht. (Mt.11)

 Vele mensen kennen vandaag het probleem van slapeloosheid door de vele zorgen en angsten die hen omringen. Het gaat van slaappil tot drugs om de problemen van zich af te wenden, doch het probleem is en blijft voor hen die God niet kennen, of arm gebedsleven. Aangenomen  kinderen van God kunnen ook slapeloze nachten krijgen, door strijd en aanvallen van de boze machten, welke vandaag zeer actief zijn.

Er is maar één oplossing: Roepen op Jezus !

Wie dit verwerpt komt NOOIT tot rust en vindt geen kracht meer, wordt moedeloos. Wat moet ik doen als ik zorgen heb zodat ik er niet kan van slapen, wakker lig, en geen rust vind voor mijn ziel ?

PSALM 4 . David als voorbeeld David kent problemen die hem de slaap willen ontnemen. Het probleem :

2 Sam.15:1-4 :Kwaadsprekerij v. Absalom :11-14:Samenzwering met Davids raadsman.

1 Hierna schafte Absalom zich een wagen en paarden aan, benevens vijftig mannen die voor hem uit moesten lopen.  2 Geregeld ging Absalom des morgens vroeg aan de kant van de weg naar de poort staan. Dan riep Absalom ieder toe, die een rechtsgeding had en tot de koning wilde gaan om recht, en vroeg: Uit welke stad zijt gij? Als hij dan antwoordde: Uw knecht komt uit deze of die stam van Israel,  3 dan zeide Absalom tot hem: Zie, uw zaken zijn goed en recht, maar van de zijde des konings is er niemand die naar u luistert.  4 Ook zeide Absalom: Stelde men mij maar als rechter in het land aan! Dan zou ieder die een geding of een rechtszaak heeft, tot mij komen, en ik zou hem recht verschaffen.  5 Wanneer iemand naderde om zich voor hem neer te buigen, dan strekte hij zijn hand uit, greep hem en kuste hem.  6 Op deze wijze deed Absalom met alle Israelieten die om recht tot de koning kwamen, en zo stal Absalom het hart der mannen van Israel.

en verder . . .

11 Met Absalom gingen tweehonderd mannen uit Jeruzalem mee, genodigden die zonder argwaan meegingen en van de zaak niets afwisten.  12 Ook ontbood Absalom, toen hij de offers zou brengen, de Giloniet Achitofel, Davids raadsman, uit zijn stad Gilo. Zo werd het een machtige samenzwering, en voortdurend kwam er meer volk bij Absalom.  13 Toen kwam iemand David berichten: De mannen van Israël hebben Absaloms partij gekozen. 14 Daarop sprak David tot al zijn dienaren die te Jeruzalem bij hem waren: Staat op, laten wij vluchten, want anders zullen wij niet aan Absalom ontkomen. Gaat haastig heen, opdat hij ons niet ijlings inhale, onheil over ons brenge en de stad sla met de scherpte des zwaards!

 Enkele Psychische OORZAKEN van onrustige harten en slapeloosheid.

1. laster en kwaadsprekerij van Absalom, gaf koning David een onrustig hart.

Wij moeten niet altijd ingaan op het horen van kwaadsprekerij, spreken achter de rug van iemand is snel gebeurt, doch het mag geen kwaad zijn, het maakt slechts onrustige harten.

2. Bij koning Hizkia was de oorzaak een dodelijke ziekte

“tot aan de morgen zoek ik tot rust te komen” Het piekeren is zonde.

3. Bij Job was de oorzaak zijn beproeving.

“Mijn binnenste kookt en komt niet tot rust, dagen van ellende hebben mij overvallen. Beproevingen laat de Heer toe, ze werken mede ten goede.

  1. Bij de meeste mensen vandaag : In zonde te leven. Jes. 57:20

20 Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen. 21 De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.

La 1:20 Zie, Here, hoe bang het mij is; mijn binnenste is vol onrust, mijn hart keert zich om in mijn borst, omdat ik zeer weerspannig geweest ben. Buiten maakt het zwaard kinderloos, binnenshuis de pest.

  1. Hoogmoedigheid en opstandigheid was de oorzaak van het onrustig hart van Absalom.
  2. Occulte muziek beluisteren, duivels geïnspireerd, griezelfilms, horror op tv, denk aan de kinderen, die onrustig slapen door immorele tekenfilms.  

LES : Alle onrustigheid in het hart heeft een oorzaak, opsporen in het licht van de Bijbel is beter dan enkel het lichaam tot rust te brengen door medicatie.

VERS 2 DAVID BIDT VOOR ZIJN PROBLEEM.

Koning David heeft veel nagedacht, en is tot inzicht gekomen dat hij “machteloos” stond als koning in deze situatie. David heeft al veel geloofservaring en roept op de God “Zijner gerechtigheid” Hij doet beroep op Gods rechtvaardigheid en grijpt niet naar andere middelen. God wil onze Vader zijn ook in deze gevallen.

ONZE LES:

De Here brengt ons soms in een situatie, waarin wij volledig machteloos staan, opdat wij tot Hem zouden gaan !  Wie de Here Jezus niet kennen hebben geen uitzicht , en zoeken andere vluchtwegen. Wij mogen bidden tot de God der gerechtigheid, die recht zal handelen. Wij mogen bidden “Verlos mij van mijn onrustig hart”!

VERS 3 DAVID OVERDENKT WAT HIJ GAAT ZEGGEN !!!

David richt zich tot de “mannen” van de samenzwering, de mensen die de leugen najagen en de ijdelheid liefhebben.

WAT BETEKENT DE LEUGEN NAJAGEN ?

De satan heeft het hart veroverd van Absalom en Davids Adviseur Achitofel. Ze kwamen tot een samenzwering tegen David. Absalom wilde kost wat kost Koning worden, macht te hebben, eer te krijgen, enz… ook op het dagelijks werk kan men streven naar macht eer, telkens hoger op de sociale ladder, tot een trede breekt! Teleurstelling is de voordeur van depressie!

DE LEUGEN NAJAGEN = Prediker 2

7 ik kocht slaven en slavinnen, en daar werden er ook in mijn huis geboren; ook had ik een talrijk bezit aan runderen en kleinvee, meer dan allen die voor mij te Jeruzalem geweest waren 8 ik vergaderde mij ook zilver en goud, schatten van koningen en landschappen; ik verschafte mij zangers en zangeressen en dingen die de mensen bekoren, alle mogelijke genietingen. 9 Zo werd ik groter en rijker dan allen die voor mij te Jeruzalem geweest waren; ondertussen bleef mijn wijsheid mij bij. 10 En niets dat mijn ogen wensten, ontzegde ik ze, noch hield ik mijn hart van enige vreugde terug, ja, mijn hart verheugde zich over al mijn zwoegen, en dit was wat al mijn gezwoeg mij opleverde. 11 Toen ik mij nu wendde tot alle werken die mijn handen hadden gewrocht, en tot het zwoegen waarmee ik mij had afgetobd om die te volbrengen; zie, alles was ijdelheid en najagen van wind, en er is geen voordeel onder de zon.

Al de vreugde die de wereld kan bieden is ijdelheid,zonder inhoud,zonder betekenis,zonder tegenmoet te komen aan de wens van de mens “gelukkig” te kunnen leven. IJDELHEID liefhebben is afgoderij. Die RIJK willen worden ,worden afgodendienaars, dit werd soms in de opvoeding van kinderen naar voor gebracht.

LES :

Wat David hier heeft bedoelt was het najagen van de leugen of de waarheid ! De leugen is zoeken gelukkig te zijn of te worden met de dingen van de wereld, maar men behoud een  onrustig hart, en ongezond voor het lichaam. ABSALOM verwachtte het van de mensen die zijn kant kozen, maar kwam bedrogen uit ! Wie ijdelheid najagen bereiden hun teleurstelling voor !

VERS 4 Het vertrouwen van David.

a.v. “ Beseft toch, dat Jahweh wonderen doet, voor die Hem bemint Dat Jahweh luistert als ik roep ! “

David laat hen weten dat hij als koning over Israel is aangesteld door de HERE, en dat de HERE zal luisteren naar hem ! David staat recht in de schoenen, en laat weten dat hij zal verhoord worden want God is rechtvaardig ! David kan spreken met goddelijk gezag. Zeer belangrijk :Wij moeten weten of wij recht in de schoenen staan tegenover de Here, dan pas komt gebedsverhoring. Wanneer geen gebedsverhoring komt, moeten wij onszelf grondig onderzoeken. Davids vertrouwen komt hier uit, hij vertrouwt erop dat God hem niet in de steek zal laten, en komt tot rust te komen. Het vertrouwend bidden en een goed geweten brengt  rust in het hart.

VERS 5 David spreekt tot de kwaadsprekers David geeft deze mannen raad : U bent misschien ontevreden, maar zondig daarom niet !

-David had begrip dat hij niet voor allen kon goeddoen, maar dat was nog geen reden om opstandig te zijn, laat varen mensen op te jutten tegen hem.

-David geeft de raad na te denken “in bed” na het dagelijkse werk, dan kunt U even goed nadenken over uw handelen. en vertrouw op God!

Gewetensonderzoek !

Bidden als het stil is rond U, bij de Here alleen, de “binnenkamer”

Mt 6:6 Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

 

VERS 6 Absalom aanvaardde het gezag niet meer !

Absalom bracht ook offers,(2 Sam.15:12)maar niet naar de eis ! De eis was “recht tegenover de Here te staan” Wanneer wij offeren, en staan niet recht voor de Here, is dit offeren zonde ! Offeren moet gebeuren met een ZUIVER HART.

1Sa 15:22 Maar Samuel zeide: Heeft de Here evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar des Heren stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen.

VERS 7 David of Absalom ?

Luther vertaald : Wie zal ons onderwijzen wat goed is ? David spreekt hier tegen de mensen boordevol kritiek : Zie maar wat David doet…weet je het nog met Batsheba ?Hij is een moordenaar ! Een echte politieker : belooft veel, doet niets Absalom is veel beter, zie wat hij doet ! Manipulatie van Absalom is gevaarlijk, en niet uit God ! Wie stelt koningen aan of af ?

DAVID BIDT en ZINGT de psalm: breng licht Here !

Here toont U wie koning is ! Laat ze begrijpen dat ze verkeerd handelen.

Elkander niet begrijpen kan oorzaak zijn van veel conflicten, ruzie, en met depressie tot gevolg. -Wanneer we in conflict zijn onder elkander broer of zuster, en er komt geen rust, moet er gebeden worden om inzicht. En een vergevingsgezindheid betracht worden. –gebed is soms nodig om onze eigen zonden te ontdekken !

De satan kan ons blind maken voor onze eigen zonden !

HERE WAT DOE IK VERKEERD EN WAAROVER DENK IK VERKEERD ?

ONS HART OPENZETTEN VOOR VERMANING !!! EN RAADGEVING !!!

VERS 8 David kende het verschil : hemelvreugde of aardse vreugde !  De geestelijke vreugde is veel meer waard dan de wereldse welvaartsvreugde! De hoop van David was dat zijn zoon dit zou begrijpen ! Deze hoop leeft bij alle christenouders, dat hun kinderen besef krijgen dat God op de eerste plaats dient te komen, en dan al de rest van het aardse leven.

David Saul

KONING DAVID KON TENSLOTTE SLAPEN!

Vers 9 David vertrouwt op de HERE en kan direct inslapen ! WIE KAN DAT ? Dit is een geloofstoets ! David laat zich niet door de zorgen kwellen ! Kreeg zijn gedachten onder controle. Wat een RUST in het hart van David te vinden, zelfs geen wachters aan de deur van zijn slaapkamer, NEEN Zijn vertrouwen was op de GODDELIJKE BESCHERMING

Om het hart tot rust te brengen is noodzakelijk:

Isa 30:15 Want zo zegt de Here Here, de Heilige Israëls: Door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn; maar gij hebt niet gewild.

28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;

Biblespace   https://biblespace.org

Waarom Bijbel lezen

DE WENSEN VAN UW HART

DE WENSEN VAN UW HART

Wanneer wij deze gedachte even tot ons laten doordringen, dan kunnen wij niets anders dan dromen en hopen, maar wat wil God? Eenvoudig:

God wil u heel gelukkig zien!

4 verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.Ps.37

De satan wilde als God zijn, maar het werd zijn grote val, door hoogmoedigheid, ongehoorzaamheid en opstandigheid. De Bijbel noemt de duivel een “mensenmoorder”. Dit betekent dat hij ieder mens, ongelukkig wil maken en wil doden. Hij wil al het “menselijke” laten verdwijnen.

Opb 12:12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

Ook de mens wil zijn verlangens en voornemens, in vervulling zien gaan, maar helaas, wij zijn God niet. Onbekeerde mensen volgen de weg van satan voor een tijdelijk aards geluk. Ons levensplan hebben wij mensen, niet in onze handen. Moet dan de sterveling ongelukkig leven, in een wereld vol van geweld, massamoord, oorlog, ziekte, dood en verdriet? Dan de vraag stellen “Waarom?” Neen! Er is maar één oplossing of één levensweg om gelukkig te zijn! Vele moderne machines hebben vandaag een uitgebreide handleiding van de fabrikant, om een toestel efficiënt en zonder problemen te kunnen gebruiken. God voorzag voor de mens ook een zeer uitgebreide handleiding, opdat de mens gelukkig en zonder veel problemen zou kunnen leven, en de zin van het leven zou kunnen begrijpen. God gaf ons Zijn eigen woord, de Bijbel, en niets anders!

Bijbel

Ps 119:162 Ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt. Dit is een geestelijke rijkdom. Een rijkdom als een schat. Lu 12:34 Want waar uw schat is, aldaar zal ook uw hart zijn. Aardse rijkdom kan smelten als sneeuw voor de zon. De geestelijke rijkdom, kan men niet meer afnemen. Een rijkdom die niet kan gestolen worden!

Ps 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. De Bijbel is een handleiding om u te beschermen tegen alle kwaad, en veel ontroostbaar verdriet kan voorkomen.

Ps 119:160 Heel uw woord is de waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig. De Bijbel is ons als een correcte raadgever, wie het verwerpt, doet als satan, eigenwijs, hoogmoedig, is ongelukkig en wil velen ongelukkig maken.

 

Ps 37:4 verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven

de wensen van uw hart.

5 Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem,

en Hij zal het maken;

Dit vers is een unieke sleutel om gelukkig en tevreden te worden, nu en in de toekomst. Eerst nog dit. De satan wilde ook gelukkig zijn als God, maar hij koos de verkeerde, doodlopende weg, namelijk zijn hoogmoed, zijn kennis, zijn ongehoorzaamheid aan Gods woord, zijn eigen wil, hij wilde regeren boven zijn Schepper . Hij werd opstandig tegenover wat God sprak. Na de ongehoorzaamheid aan God, de zondeval, liep de mens ook angstig weg van God.

God kan de wensen van ons hart veranderen! Vele mensen zoeken hun geestelijk geluk en welzijn, op de misleidende levenswegen. Ze zoeken blijdschap in het aardse en niet in het hemelse. Het materialisme maakt het hart van de mens niet blijvend gelukkig! Col 3:5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, De Lotto, veel andere kansspelen, en de beurs is een goed voorbeeld van hebzuchtigheid. De mens heeft een diepgrondige operatie nodig in zijn denken. God geeft hem de raad en David schreef Gods woorden en zong biddende:

25 Daleth. Mijn ziel kleeft aan het stof; maak mij levend naar Uw woord.

“Het stof” is al het materiële, het vergankelijke, voor wie God niet kent is dit een soort levensdoel, bezittingen en geld, om dan na te laten aan de nakomelingen. Een andere vertaling geeft: mijn ziel komt niet los van het stof. Een gebondenheid.

David bidt dat God hem de weg toont en de deur (daleth) wil openen naar dat nieuw leven. Een nieuw leven dat een weg is naar eeuwig leven. Hij wil dat God hem als ‘t ware wil herschapen. De psalmist voelt zich niet gelukkig, want al zijn wensen zijn nog materialistisch, al zijn hartstochten, geven geen voldoening. Zijn onze wensen, ook de wensen van God? Dan gaan uw verlangens in vervulling. De ware weg opdat God, de wensen van uw hart zou vervullen, is: nederigheid, en zoeken naar Gods wil, welke in de Bijbel te vinden is, en niet onze eigen wil. Dat betekent, “zich verlustigen in de Here”. Psalm 37:4 De wensen van ons hart, ons denken moet veranderen, een metamorfose meemaken, wie tot geloof ,is gekomen is een nieuwe schepping. Ga 6:15 Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is.

2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Deze operatie kan alleen God doen in het hart van de mens, het is een werk van God. We weten hoe wij nu bestaan, maar we moeten eens denken, wat God van ons wil maken! Onze verlangens worden dan langzaam omgebogen naar de goede verlangens en voornemens die God met ons heeft. Hij roept ieder mens om in Zijn dienst te komen. (Jes.44).Jes 55:8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des HEREN. Wat de wereld belangrijk vindt, vindt God onbelangrijk. De evolutieleer, de wereld vindt dit goed en waar, voor God is het een grote leugen enz.

Denk aan Jobs wensen. Job 17:11 Mijn dagen gaan voorbij, verijdeld zijn mijn plannen, de wensen van mijn hart.

Job als voorbeeld, wanneer uw wensen de mist in gaan. Job bleef vertrouwen op zijn God, en er kwam later in zijn leven verandering en een dubbele zegen! Het was wel eerst een pijnlijke weg, maar toch kwam alles naar zijn wensen. Enkel wie God op de eerste plaats van zijn leven wil zetten, mag zegen verwachten, en de vervulling van zijn wensen. Wij hebben soms de meest ambitieuze plannen en toch zien wij dat ze niet altijd in vervulling gaan wanneer wij dat willen, toch dienen wij te volharden in ons vertrouwen.

prediking-jezus

Denk aan Jezus wensen en Gods wil!

7 Toen hij gestraft en mishandeld werd, deed hij zijnen mond niet open: gelijk een lam, dat ter slachting geleid wordt, en gelijk een schaap, dat verstomt voor zijne scheerders, zo deed ook hij zijnen mond niet open. 8 Maar hij is uit den angst en uit het gericht genomen, en wie kan de lengte zijns levens uitspreken? Want hij is uit het land der levenden weggerukt, toen hij om de misdaad mijns volks geplaagd werd. 9 Men heeft hem willen begraven bij de goddelozen, maar hij is in zijnen dood geweest als een rijke, omdat hij niemand onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijnen mond geweest is. 10 Maar de Heer wilde hem alzo verbrijzelen en ellendig doen worden: als hij zijn leven tot een schuldoffer zal gegeven hebben, zal hij zaad zien, en in lengte leven, en het voornemen des Heren zal door zijne hand volvoerd worden. Jes.53

God had een voornemen met Jezus, een ganse nieuwe schepping! De wens van Jezus hart, werd het vervullen van Gods wil.

Eerst diende de zonde bestraft te worden en later door geloof te worden vergeven.

Joh 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Daarom kan God ongeloof in Jezus, als Zoon van God, niet vergeven. Dit is de enigste zonde die God niet wil vergeven! De ongelovige blijft onder de vloek.

Opb 21:5 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.

Biblespace   https://biblespace.org

ronny-1