Categorie archief: VERKLARINGEN BRIEVEN

dit is een commentaar met illustraties.

DE BRIEF AAN DE CHRISTENEN TE EFEZE

BIJBELVERKLARINGEN- BIBLESPACE- RONNY GAYTANT

EFEZE

HOOFDSTUK 1

De brief aan de Efeziërs, werd door de apostel Paulus geschreven tijdens zijn gevangenschap, vermoedelijk in Rome. Daar schreef hij ook nog andere brieven. Efeze was door Paulus goed gekend, hij had er een drietal jaren het evangelie gebracht. Efeze was de hoofdstad van het toenmalige Klein-Azië.

Het was een levendige stad ten tijde van de Romeinse keizer Hadrianus. Later werden na de Pax Romana de christenen ernstig vervolgd door de Romeinen. Deze zeer bemoedigende brief gaf een goed beeld, over hoe een gemeente eruit dient te zien, inzijn werking en bestaan.

(Foto: Puinhoop Tempel van Hadrianus).

(3) Paulus valt met de deur in huis, en spreekt over de geestelijke zegeningen die wij, als christenen hebben ontvangen in de hemelse gewesten. In de hemel zullen wij echt gelukkig zijn, ja, gelukzalig! Het geluk op aarde is als een vergankelijke mooie zeepbel! De Joden spreken over twee soorten van…

View original post 8.594 woorden meer

HANDELINGEN DER APOSTELEN

clip_image002

 

Met dit boek zullen wij nadenken over wat de apostelen deden onder leiding van de H.Geest. Wij kunnen zeggen het is een boek dat gaat over de werking van de H.Geest bij het ontstaan van de Gemeente van Jezus Christus. De titel van dit boek is door mensen gegeven, je kunt ook zeggen ” De handelingen van de H.Geest in de gelovigen”.  De schrijver van het boek is Lucas. Lucas was een arts. Hij schreef alles zorgvuldig en concreet op.

 

Hoofdstuk 1

clip_image004

 (1,5) Lukas deelt mede dat hij alles in zijn evangelie heeft opgeschreven wat Jezus heeft gedaan tot de dag van Zijn opname. ( Hemelvaart ).

Uit Zijn discipelen heeft Jezus mensen gekozen als “apostel”.

Grieks apostolos, d.i. gezant, bode, zendeling. Aldus noemt Jezus volgens Luc. 6, 13 <#Lu 6.13> het twaalftal, dat Hij onder Zijn jongeren had uitverkoren: “opdat zij (Marc. 3, 14 <#Mr 3.14>) met Hem zouden zijn, en opdat Hij hen zou uitzenden om te prediken.”

(6,8) Ze moesten wachten om met de H.Geest gedoopt te worden. Het beeld dat Johannes doopte met water, is om duidelijk te maken, dat ze ook zouden worden ondergedompeld worden, maar in Gods Geest.

Het was om duidelijk te maken dat ze

kracht zouden ontvangen om te getuigen.

Dit komt overeen met de wedergeboorte na elke ware bekering, waarbij men  dan de H.geest ontvangt. Andere uitleg brengt veel verwarring en misleiding, en zelfs teleurstelling.

 

ZOALS EEN FIETSLAMP NIET KAN BRANDEN ZONDER DYNAMO, ZO KAN EEN CHRISTEN GEEN LICHT UITSTRALEN  (getuigen) ZONDER DE KRACHT ( dynamis-dynamo ) VAN DE H.GEEST.

Zo zijn er christenen die niet vruchtbaar zijn. Ze getuigen nooit, ze kunnen niet getuigen, ze hebben geen geestelijke kracht ! Veel werk zonder de H.Geest is tevergeefs werken. (10,11) Hier is ook melding gemaakt van de wederkomst van Jezus. Dit was de grote troost voor deze mensen. Hun wereld was ingestort. Een triestige dag. Maar ook wij kennen nog triestige dagen in ons leven.

Ook vandaag is de belofte van Zijn wederkomst nog steeds een troost, wij weten dat Jezus de zijnen komt halen. De satan wil vandaag die troost wegnemen ! Het was een wolk die Jezus verborg, maar ook die hem zal openbaren. De twee mannen herhalen de boodschap van Jezus. Tot hiertoe leren we , niet te tellen, niet verder te staren, maar Hem te verwachten !

(14) Al heeft Jezus de trooster belooft, ze moeten er toch voor bidden. Hier kunnen wij leren dat bidden nodig is om de beloften in werkelijkheid te ervaren.

Zelfs zien wij hier dat de broeders van Jezus nu ook tot geloof zijn gekomen en ook bidden .

 

HET SCHRIFTWOORD DIENDE IN VERVULLING TE GAAN

 

(16,20) Petrus leeft vanuit een zekerheid, dat Jezus terugkomt. Hij haalt een actueel gebeuren aan , namelijk de dood van Judas, de man die ogenschijnlijk van Jezus hield. Judas had zijn eigen keuze gemaakt, hij ging naar zijn “eigen plaats” (v.20) .  

 

Psalm 109

5  En zij hebben mij kwaad voor goed opgelegd, en haat voor mijn liefde.

6 Stel een goddeloze over hem, en de satan sta aan zijn rechterhand.

7  Als hij gericht wordt, zo ga hij schuldig uit, en zijn gebed zij tot zonde.

8  Dat zijn dagen weinig zijn; een ander neme zijn ambt;

9  Dat zijn kinderen wezen worden, en zijn vrouw weduwe.

10  En dat zijn kinderen hier en daar omzwerven, en bedelen, en de nooddruft uit hun verwoeste plaatsen zoeken.

 

Hier over deze psalm gaat het over mensen met bloedschuld. Daar komt een vloek over hen. Duidelijk is dat het hier gaat over Judas. Hij gaat zich verhangen, ze zullen hem een tijd later hebben gevonden, in ontbinding. Op deze grond, bij Jeruzalem, is sindsdien niets op gebouwd.

 

Ps.55

23  Maar Gij, o God, zult hen doen neerdalen in de kuil van het verderf; de mannen van bloed en bedrog zullen hun dagen niet ter helfte volbrengen. Ik echter vertrouw op U.

Wij kunnen weten dat deze vloek slaat op de bezittingen, en het nageslacht van Judas ! Alle bezit op oneerlijke wijze verkregen kan door God niet gezegend worden !

 

EEN NIEUWE APOSTEL

 

(21,26) Deze aanstelling gebeurt op een eenvoudige wijze.

 

q  Er werd gebeden. Dit wijst op de ernst van het gebeuren

q  Ze stellen enkel kandidaten naar voor, doch kiezen zelf niet        

q  Ze gaan loten. Het lot viel op Matthias.

q  Geen handoplegging

 

God kent alle harten.

Daarop stellen zij hun vertrouwen.  Ze werpen het lot. Dit is een werkwijze welke op verschillende plaatsen in het O.T. voorkomt.

De wijze waarop de loting plaats had, volgt uit de eigenlijke betekenis van het Hebr. woord gôrâl, steentje, en de uitdrukking: lot werpen. Doorgaans toch bediende men zich van kleine witte en zwarte steentjes; zij werden getrokken uit een vaas, ook wel uit de plooien van een mantel (Spreuk. 16, 33 <#Pr 16.33>), vanwaar de uitdrukkingen: het lot komt er uit (Num. 33, 54 <#Nu 33.54>) en het valt (Jon. 1, 7 <#Jon 1.7>).

Toeval is er niet en nooit. God heeft alles onder controle ook het lot. Wij mogen het niet zien als een loterij zoals de wereld dit invoerde.

 

 

33 Het lot wordt in den schoot geworpen; maar het gehele beleid daarvan is van den HEERE. Spr.16

bv : Jona 1

clip_image0066  En de opperschipper naderde tot hem, en zeide tot hem: Wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God, misschien zal die God aan ons gedenken, dat wij niet vergaan.

7  Voorts zeiden zij, een ieder tot zijn metgezel: Komt, en laat ons loten werpen, opdat wij mogen weten, om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten, en het lot viel op Jona.

8  Toen zeiden zij tot hem: Verklaar ons nu, om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welk is uw land en van welk volk zijt gij?

Andere voorbeelden : Lev.16:8 / Joz.18:6 / 1 Sam.14 :41 .

 

Moet dit nu ook nog in onze dagen zo gebeuren ?  Uit ervaring is geleerd dat men hiermede heel omzichtig moet zijn bij het aanstellen van broeders. De gevolgen kunnen rampzalig zijn voor een gemeente.

In ieder geval moeten het mensen zijn vol van de H.Geest. Wat naar voren komt is dat met het lot, het menselijke aspect zwaar beperkt wordt, en het vertrouwen op God zelf dient gezet.

 

HOOFDSTUK 2

 

(1,4) De Pinksterdag was de vijftigste dag na Pasen. Op deze dag gebeurt iets unieks, ze kunnen het niet goed beschrijven, vandaar het vergelijken wat ze zien en horen. Bij dit gebeuren ontvangen zij de H.Geest, zoals beloofd.

Ze beginnen God te loven in andere talen. In Babel kwam er verwarring in de talen, hier doorbreekt de H.Geest soms dit probleem. De H.Geest werkt hier zelf, Hij is een Goddelijk persoon. Deze mensen waren helemaal afhankelijk van Hem.

Later zien wij nog verder van wat Hij doet als bv :

 

q  Hij onderwijst (Joh.14:26 )

q  Hij Getuigt ( Joh.14:26)

q  Hij oordeelt en overtuigt ( Joh.16:8)

q  Hij leidt ( Joh.16:13)

q  Hij kiest en zendt uit ( Hand.13 :2-4)

q  Hij deelt de gaven uit ( 1 Kor.12 )

 

Gods Geest begon dus in hen woning te maken en ze werden verzegeld met de H.Geest. ( Ef.1:13).

Later gebeurt dit nog, maar niet op zo’n opmerkelijke wijze. Mensen komen tot geloof en ontvangen de H.Geest. ( Joh.3:3,6 / 1Joh.5:1 /  1 Cor.6:19 / 1 Cor.12:13 ).

VERS  5  – 13  Een eigenaardig geluid verzamelde de mensen van Jeruzalem

De apostelen spreken in tongen, talen, iedereen begrijpt hen in hun taal. Ze zoeken zeker zichzelf niet, ze spreken over de grote daden Gods.

Het is de H.Geest zelf die spreekt. De mensen waren buiten zichzelf van verwondering, en begrepen niet wat dit teken te betekenen had. 

Doch er kwam ook scheiding, namelijk  mensen die spotten met het gebeuren . Dit was de werking van de satan. Vandaag valt hij op nog sluwere wijze aan.

Op vele dingen imiteert de satan de werking van de H.Geest. Hij imiteert ook de  genezingen, prediking, profetie enz.

 

Petrus legt HET BELANGRIJKSTE van het gebeuren uit !

 

(14,21) Petrus trekt de aandacht van de mensen, en legt uit voor hen die het gebeuren niet begrepen, en Hij had al de spot gehoord, maar zegt het is nog maar 9 u in de morgen , niemand is hier dronken !

Petrus haalt de profeet Joël aan als uitleg van het bijzondere gebeuren.

Met Pinksteren mogen we weten dat de “laatste dagen” zijn begonnen !

Een vervulling van deze profetie. De laatste tweeduizend jaar zijn begonnen.

 

2 Petrus 3:8 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.

 

Wij zien dat tot op vandaag nog steeds mensen tot geloof komen, de H.Geest ontvangen  die uitgestort is. Wij maken het herstel van Israël mede als voorbereiding op de dag des Heren. Dan komen de Israëlitische evangelisten, die 144000 die de wereld nog een kans geven.

clip_image010vers 21 Het behoud is voorbehouden voor al wie de naam des Heren aanroept.

Dit wil zeggen alle christenen die de H.Geest hebben ontvangen. Voor men het woord  “christen” gebruikte noemde men hen  ” zij, die de naam des Heren aanroepen ” .

 

Mensen, u liet Jezus onschuldig vermoorden (11,36)

Een harde manier om het evangelie te brengen. De inwoners van Jeruzalem wisten heel goed wat er gebeurd was. De Bijbel is een zwaard, de waarheid kwetst, maar de olie van Gods Geest zalft. De H.Geest was bezig  de mensen te overtuigen van zonde gerechtigheid en oordeel !

Petrus maakt gebruik van de bijbel, en wijst via de bijbel naar Jezus, dit is de beste manier om mensen te bereiken met het evangelie, maar hij bedelde niet!

Mensen kunnen tot inzicht worden gebracht, door uitleg over de profetieën !

Petrus maakt duidelijk dat de mensheid heeft gefaald ! Ze denken nog steeds de God van Israël te kunnen vermoorden of te doen zwijgen.

Jezus is opgewekt !  Dit is de prediking , de taal van de opstanding  van Jezus !

Petrus haalt psalmen van David aan als profetie !

Ten tweede male treft Petrus het volk met Gods Woord :vers 35.

 

Psalm 110

1 Van David. Een psalm. Aldus luidt het woord des Heren tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten.

 

Petrus toont hier duidelijk aan het volk dat het hier gaat over die JEZUS die ze hadden gekruisigd. DAT MOET U WETEN predikt Petrus.

Mensen moeten in kennis worden gesteld over dit onrechtvaardig gebeuren.

clip_image012

Handelingen 8:30  En Filippus liep snel erheen en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: Verstaat gij wat gij leest?

2 Corinthiërs 1:13  Want wij schrijven u niets anders dan wat gij leest of ook begrijpt, ja, ik hoop, dat gij het volkomen zult begrijpen,

 

 

Wat moeten wij doen, mannen broeders ?

 

(38) Als mensen overtuigd worden, dat ze God door hun handelen hebben verworpen, en zelf dreigen verloren te gaan, zal hun geweten hen wakker maken. Hun hart werd getroffen staat er.  Treffen wij harten van mensen door ons spreken ?

Wat doen ? Zich bekeren,( de waarheid aanvaarden ) zich laten dopen (eerste geloofsdaad) en als gevolg de H.Geest ontvangen. Bekeren is niet veranderen van geloof, maar een bekeringsleven, door Gods wil in de Bijbel dagelijks te aanvaarden.

(41,47) Het was voor deze mensen zeker geen bevlieging, of een kortstondig gebeuren, maar een diepgrondige verandering van hun ganse leven ! 

De eerste gemeenten waren huisgemeenten.  Verschillende huisgezinnen kwamen samen aan huis. Verder ook dagelijks in de tempel.

 Vers 42 toont ons vier punten waaraan een christen zich laat binden

 

1.     Het onderwijs der apostelen (bijbelstudies)

2.     de gemeenschap ( al de samenkomsten )

3.     breken van het brood (avondmaal )

4.     het bidden ( het gebedsleven ).

 

Het vraagt een inspanning en aanpassing van onze eigen wil, aan de wil van de H.Geest, die in de christen leeft.  Volharden betekent hier : standvastigheid, getrouwheid.

 

Exodus 27:2  Gij zult hoornen aan de vier hoeken maken; de hoornen zullen daarmee een geheel vormen, en gij zult het overtrekken met koper.

 

clip_image014In het oude testament waren er vier hoornen op het altaar om daaraan het offerdier vast te binden. Wij zijn geen dier, dat gedood moet worden om als offer te dienen. Jezus was het laatste offer .

Doch wij worden wel aanzien als een ander soort offer :

 

Romeinen 12:1  Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

 

Christen zijn is geen ceremonie-godsdienst met vele staatskerkelijke wetten, maar een leven als een voorbereiding om te kunnen regeren met Christus in het duizendjarig vrederijk, en later bij Hem te zijn in het hemelse Jeruzalem !

Christen zijn is een opdracht vervullen : het evangelie te brengen, waardoor zielen kunnen behouden worden ! Er waren mensen die tot het geloof kwamen en die bezittingen verkochten en uitdeelden aan behoeftigen.

 Daarom is vandaag Rome geen beeld van het christendom, maar van een religieus, politiek en economisch, financieel Babel !  (Bel=baal=bezit, Bel-gië ).

 Het Vaticaan noemt vandaag de god van de Islam de ware god!!!

(Openbar.18) 2  En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte,

3  omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid.

  

Het verenigd Europa is een oud ideaal, wat nieuw leven is ingeblazen.

clip_image016Het verdrag van Rome bevestigde de vorming  en het begin van het huidige

Europa, welke nog slechts zeer pijnlijk wacht op zijn leider , de Antichrist !

Hierboven zien wij de hoererij !  Hoe pausen en koningen en de elite (kooplieden) de macht over de wereld in bezit namen.

 

Bijgaande tekst over de schilderij :

De Frankische koning Karel de Grote had zijn hele leven nauwe betrekkingen met de diverse pausen uit zijn tijd. Zo werd hij in 754 door paus Stefanus II (III) gezalfd en verplichtte hij zich op grond van de hem toen verleende titel (Patricius Romanorum) de kerk van Rome te beschermen. In 772 riep paus Adrianus I hem te hulp tegen de invallende Longobarden en in de kerstnacht van het jaar 800 werd hij door diens opvolger paus Leo III in de Sint Pieter in Rome tot Rooms keizer gekroond. Op de afbeelding vraagt paus Adrianus Karel om hulp.

Archivo Iconografico, S.A.[1]