BIJBELVERKLARINGEN EN PROFETIE – UW BIJBELSITE

 

JEZUS IS OPGESTAAN EN LEEFT!

JEZUS VERSCHEEN

 HIJ KOMT  REGEREN IN JERUZALEM!

Zie ik kom plots! (Openbar. 22:12)

 DE OPNAME IS EEN MYSTERIEUZE VERDWIJNING VAN ALLE WEDERGEBOREN CHRISTENEN

rapture

Ik heb lief wie mij liefhebben,

wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden.(Spr.8:17)

 

 

 

WAAKT DAN, WANT GIJ WEET NIET ….

Wij leven vandaag ontegensprekelijk in de geprofeteerde tijd die voorafgaat aan de wederkomst van Christus, eerst in de lucht dan in Jeruzalem!  Godsdiensten bekijkt men hier  met de ogen van een consument, hij zoekt voor hem het beste en is traditioneel en egocentrisch ingesteld. Welke is voor hem nu de beste overtuiging voor het aardse leven. Zo zien wij voor onze ogen dat men zoekt alle godsdiensten  samen te brengen, en te overkoepelen, net als een hypermarkt, waar men bijna alles kan kopen.

Men kan er schoenen kopen, de maat en kleur  moet hen passen. Zo geloven sommigen in een godsdienst of in een prediker welke zich voldoende aanpast aan hun eigen zinnen, begeerte en karakter.

Bijbelgetrouwe christenen weten dat er maar één waarheid is, en één weg tot eeuwig leven. Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven;

Wanneer God zich aan Mozes openbaarde in de braamstruik, diende hij zijn schoenen uit te doen! Mozes kwam dichter bij God in alle nederigheid en gehoorzaamheid. (Exod.3:5).

Mensen die Jezus hebben ontmoet in hun leven, de Geest in hun lichaam en vergeving hebben ontvangen,  zij volgen niet verder hun eigen levensovertuiging, hun eigen aardse streven, maar zoeken de wil van Jezus te volgen!

Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist 2 Joh.7

Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;1 Joh.4:2

Dit betekent niet alleen dat Jezus als mens is geboren. Kerkgangers, religieuzen zeggen wel dat ze God kennen, maar met hun daden verloochenen zij Hem. Zij leven verder naar hun eigen wil of traditie. Zij bewaren niet verder Gods profetische woord, noch geboden.  Zij waken niet over Gods woord en zullen de gevolgen dragen. Zij verwachten Hem niet verder! Lezen de Bijbel niet meer…..hebben zijn Geest niet, en zijn geen tempel van zijn Geest.

Openbaring 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Zij volgen verdichtsels van filosofen, fabels,  en geboden van een staatskerk of godsdienst, en verlaten de waarheid.( 2 Tim.4:3,4). Filosofen werden afgoden! Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit 2 Petr.1:16

 De eerste christenen volgden geen kerkelijke geboden, maar verkondigden twee belangrijke Bijbelse punten, namelijk de kracht en de komst van Jezus Christus!

Zij ervaarden de kracht van het evangelie (1 Kor.1:18) (Luc.8:46) (Matth.22:29)

 Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.Fil.4:13

 De apostel Paulus waarschuwde de Korinthiërs en leerde hen waakzaam te zijn, voor de “wijzen” , de wijsheid, de wetenschap,  van deze wereld.(1 Cor.3:19) De Joodse Bijbel vertaling: “For the wisdom of this world is nonsense”  Paulus verwijst meteen naar het boek Job. Paulus argumenteert ook met  Ps.94:11.

Psalm 94:11 De HERE kent de gedachten der mensen: ijdelheid zijn zij.

Job 5:13 Hij vangt de wijzen in hun sluwheid, en het voornemen der listigen wordt verijdeld.

Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. Matth.24:42

Wakker blijven en constant alert zijn, is niet zo simpel voor het lichaam. Maar het gaat hier wel over het geestelijk, profetisch attentief te blijven. De geest is gewillig maar het vlees is zwak, de machten der duisternis dient men te kunnen weerstaan.  (Matth.26:41). Een bewaker heeft gedurende de nacht altijd licht of een lamp bij zich, wanneer hij een vermoeden heeft van inbraak. Inbreken om te stelen, vandaag steelt de duivel “uw kostbare tijd”!   Slapen is een geestelijk beeld van een gesloten, ongelezen of onbegrepen Bijbel in de kast van zwakke christen.   Iemand dacht eens Gods bescherming te krijgen door zijn Bijbel onder zijn hoofdkussen te leggen! Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. (Matth.25:5).

Deze slaperigheid is aanwezig bij christenen vandaag, de eindtijd.  Velen hebben wel kennis  van de wederkomst, van de bruidegom Jezus, doch men geeft nog weinig aandacht aan de profetieënDe olie is noodzakelijk om licht te maken en Hem tegemoet te gaan, zoals bij het oude traditionele Joodse huwelijk. Toen wist alleen de vader van de bruidegom, het tijdstip om de bruid snel op te halen. De olie staat symbool voor geestelijk brood! Olie werd gemalen van het manna in het oude verbond. Het malen betekent, onderzoeken, profetische Bijbelstudies volgen. (Joh.6:35)

De maagden, gemeenten, staan als beeld voor het oorspronkelijk christendom, doch de helft daarvan gaat verloren, door gebrek aan geestelijk voedsel, en misleiding door het Babelse christendom.

2 Petrus 1:19 En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, todat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.

WAAKZAAM ZIJN TEGENOVER DE DWALINGEN

Jezus sprak over  allerlei  tekenen die voorafgaan aan Zijn wederkomst. (Matth.24) Aardbevingen, oorlogen, oproer, Jodenhaat, aanslagen enz. Jodenhaat in Duitsland neemt vandaag erg toe volgens Merkel. (Merkel,dochter van Hitler, aangenomen door een dominee) Doch dan komen er vele valse profeten en wetsverachting neem toe. Dit zijn twee elementen welke wij vandaag vaststellen. Evangelisten met valse leringen en schijnwonderen krijgen groot succes!  De wetsverachting, de wet is de Thora, welke Bijbelonderwijs betekent! Er is duidelijk een tekort aan grondige Bijbelstudie en minder belangstelling, lauwheid als in Laodicea.

Goede herders, oudsten, zijn waakzaam en dienen te  waarschuwen.2 Timoteüs 4:3 Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen,4  dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.

Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. 2 Petr.2:1

 SCHEURINGEN HET GEVOLG VAN VALSE LEER

Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen.  Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben. Judas 19 De apostel Paulus schrijft naar de Korinthiërs, dat er wel verdeeldheid is in de Gemeente, dit is onvermijdelijk, want dan zal moeten blijken wie standvastig en trouw volhardt aan  Gods woord. (1 Cor.11:19).

Vandaag kent men veel gemeentescheuringen, geloofsafval, er dringt veel valse doctrine door, machtsmisbruik kerkleiders, en een tekort aan Bijbelkennis! Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, (2 Thess.2:3)

Waarom dienen christenen waakzaam te zijn?

Christenen kennen niet het exacte tijdstip ( Gr.Chronos) van Zijn komst. Wel kennen zij de lange tijd die voorafgaat (Gr.Kairos) de rijptijd.  De exacte tijd van de opname kent niemand, enkel God zelf. (Marc.13:32). Daar zijn nu wel voldoende hoopgevende tekenen van de letterlijke en zichtbare wederkomst  aanwezig, de oogst is rijp!

Marcus 13:33 Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer het de tijd is. De rijptijd is de tijd van de hoop, het blijven verwachten van de komst van de Heer. Jezus komt als een dief in de nacht, onverwacht voor ongelovigen of religieuzen, of slapende christenen met een tekort aan olievoorraad. Een dief komt altijd met haast en onverwacht. Ongelovigen denken vandaag in het Westen te leven in veiligheid en vredevol. De apostel Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen (1 Thess.5:3,6). Het volgende: Er komt een plotseling verderf. Dit verderf zijn Gods oordelen welke zullen komen over deze aarde, omwille van alle ongerechtigheid. Lijkt de opwarming van de aarde de voorbereiding van een soort verderf? God gebruikte vroeger ook de natuur wanneer Hij ten strijde trok.

Ook Jezus sprak : (20) Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! Openb.22 (STV)

Hij vergelijkt dit met de weeën van een zwangere vrouw, pijnlijke momenten komen en herhalen zich meer en meer. Bijbelgetrouwe christenen welke profetisch onderwijs volgen zijn niet onwetend, ze zijn niet in de duisternis. Zij komen niet in Gods oordelen! (1 Thess.5:9).  1 Tessalonicenzen 5:5 want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe;6  laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.

Biblespace, 10 november 2018  https://biblespace.org

https://biblespace.org/2013/01/05/gevoelens-van-angst-en-de-gevolgen/

JEZUS IS GODDELIJK!

Het is in het leven van een christen altijd een blijdschap te mogen ervaren hoe groot en machtig de Heer Jezus Christus wel is. Dat is pas geloven! De apostelen hebben dit vele malen kunnen ervaren en zien met eigen ogen dat die Jezus van Nazareth, God op aarde was. Doet Jezus nog wonderen vandaag? Heb.13:8 Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.

Een wonder uit het gewone dagelijkse leven leerde de discipelen, die dicht bij Hem leefden, wie die Jezus wel is en op welke wijze Hij ons inzicht geeft over Zijn plan. Kort vooraf had Hij geprofeteerd dat Hij onschuldig vermoord zou worden, maar na drie dagen zou opstaan uit de dood! Het vervulde zich!

24 Toen zij te Kafarnaum kwamen, traden de ontvangers van het hoofdgeld op Petrus toe en zeiden: Betaalt uw Meester het hoofdgeld niet? Hij zeide: Zeker wel.25 (17-24c) Hij zeide: Zeker wel. (17-25) En toen hij thuiskwam, was Jezus hem voor met de vraag: Wat dunkt u, Simon? Van wie heffen aardse koningen rechten of belasting? Van hun zonen of van de vreemden?26 Toen hij zeide: Van de vreemden, sprak Jezus tot hem: Zo zijn dus de zonen vrij. 27 Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga gij naar de zee, werp een vishaak uit en de eerste vis, die bovenkomt, grijp die. En wanneer gij zijn bek opendoet, zult gij een zilverstuk vinden. Neem dat en geeft het hun voor Mij en voor u.Matth.17

De tempelbelasting, was de bijdrage die diende betaald te worden, om de tempel verder te onderhouden. Voor iedere Israëliet die twintig jaar werd, was deze heffing verplicht, maar enkel de mannen.

De belastingontvanger vroeg aan Petrus of Jezus die belasting al betaalde, Petrus dacht van wel maar hij zou het toch eens vragen of Jezus wel zeker zijn tempelbelasting had betaald. De joden betaalden volgens de plaats waar ze woonden, en rond Pinksteren was het de beurt aan Jezus.Voor wie zwemt in het geld, is belasting betalen zijn laatste zorg, maar er zijn vele anderen, die zich zorgen maken. Dit voorval kan ons leren geloven.Jezus, wist al vooraf wat Petrus Hem zou vragen!Petrus was verlegen een dergelijke vraag aan zijn Meester te stellen! Zo weten wij intussen dat wij nooit verlegen moeten zijn om iets aan Jezus te vragen in ons gebed!

Het was evengoed vragen aan Jezus of Hij zijn plicht wel had vervuld.

Maar de Here weet reeds vooraf wat wij Hem zullen vragen, en welke vragen op ons hart branden welke zorgen of wensen wij hebben. Het is voor een kind van God geruststellend, om te weten dat wanneer hij bidt, God al weet wat hij zal vragen. Je zou kunnen denken waarom moeten wij dan nog iets vragen of bidden? Enkel en alleen omdat God wil dat wij Hem bidden, Hij wil aanbeden worden. Hij wil onze enige toevlucht zijn! Jezus zegt u het volgende:

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.Fil.4

Jezus was de Heer van de tempel.

Hij diende in feite niets te betalen, doch de Joden namen Jezus niet aan als de zoon van God, hun Messias. Hij nam de vergelijking met de aardse koningen, en aldus dienden de Koninklijke familie geen belasting te betalen.

ZO IS HET MET ONS, wij zijn koningskinderen, en de nabije toekomst zal dat tonen! Doch omwille van het volk, en niet tot een aanstoot te zijn, betaalde Jezus voor Hem en voor Petrus! Ook Petrus diende dan geen belasting te betalen voor de tempel, doch de JEZUS VOORZAG

OP EEN GODDELIJKE EN WONDERLIJKE WIJZE. Petrus ontving hier een zegen, zonder ernaar te vragen. Wie wil dit niet eens ervaren?Wij moeten meer begrijpen dat Jezus een God is van ECHTE wonderen, in het dagelijkse leven.Het kan,dat wij daar niet altijd aan denken, wie dicht bij Jezus leeft, vertelt Hem ALLES! Wij willen zo graag onze moeilijkste problemen altijd zelf oplossen, in plaats van ook met deze dingen bij de Here te komen. Ook Gods volk stelde niet altijd hun vertrouwen op hun God:

Numeri 14:11 De HEER zei tegen Mozes: ‘Hoe lang zal dit volk mij nog afwijzen? Hoe lang nog zal het weigeren op mij te vertrouwen ondanks alle wonderen die ik verricht heb?

Wij moeten de eerste stap zetten en echte wonderen verwachten, wie geen wonderen verwacht, zal er ook nooit zien!

Jozua 3:5 En Jozua zei tegen het volk: ‘Reinig u, want morgen zal de HEER in uw midden wonderen verrichten.’

De Here hield het naar beneden vloeiend water van de Jordaan tegen, om de ark des verbonds door te laten gaan! De ark was symbool voor de aanwezigheid van God.

Gods volk moest nu begrijpen dat God evengoed met Jozua was, als met Mozes om het beloofde land binnen te trekken. Zo moet ieder kind van God weten, dat God met hem is, altijd en overal.

Ieder wedergeboren christen, weet dat er opnieuw een groot wonder voor de deur staat, gestorven of niet: de opstanding voor hen overleden zijn, de opname voor hen die op dat moment nog in leven zijn.

Vertrouwen op Jezus is Hem gehoorzamen!

Psalmen 9:10 Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o HERE.

Jezus laat nooit iemand die hem wil volgen in de steek! Jezus kan soms iets vragen van ons wat compleet ingaat tegen ons logisch denken.

Jezus vroeg niet aan Petrus om naar de bank te gaan achter wat geld. Maar wie dagelijks met Jezus wandelt, moet ontdekken, dat er maar één levende God is, en te bereiken door slechts één naam: Jezus Christus! Jezus kan al onze problemen en noden wonderlijk oplossen, maar wat mag Hij ons vragen en van ons verwachten?

Petrus deed wat Jezus vroeg. Hij ging vissen en ving zijn eerste vis, en deze had inderdaad, een zilverstuk in de bek! Die vis kreeg zijn naam: De Petrusvis, later Zonnevis genoemd. Deze vis heet een Tipala.

JEZUS KENT ZIJN SCHEPPING!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 40180745ed028c3134c937d1d54c002c.jpg

Deze vis houdt de eitjes in de bek bescherming voor andere vissen. Wanneer de moeder wilde rusten en geen zin had om later de visjes in haar bek te houden dan zocht ze een blinkend voorwerp en hield dit in de mond, zodoende had ze een moment van rust. Deze vis had een zilverstuk in de bek. Genoeg voor de heffing van Petrus en Jezus, die elk een halve sikkel dienden te betalen. Wie van God een wonder wil zien, dient eenvoudig zonder vragen te stellen, te doen wat hij vraagt, en op Hem te vertrouwen, ook vandaag! God kan op wonderlijke wijze voorzien in wat Zijn gehoorzame kinderen nodig hebben.

biblespace

JEZUS WAS GOD!

Dopen in de Noordzee

21 gedachten over “BIJBELVERKLARINGEN EN PROFETIE – UW BIJBELSITE”

 1. met veel interesse heb ik uw vertaling van het boek van dr. Caroline Leaf gelezen. Echter ik “mis”gezond denken deel 5, althans ik kan het niet vinden in uw archief. Kunt u mij daarmee behulpzaam zijn?

  Like

 2. Gistermiddag deze site ontdekt, via de website van E.J.Bron bij het onderwerp orgaandonatie. Vanmorgen het webadres doorgegeven aan een vriendin.
  Prachtig opgezet en eindelijk een site die dichbij mijn eigen visie staat!!! Kan in de kerk vrijwel niet aarden….Gods Zegen!!!

  Like

 3. De Heer Jezus is mijn Heiland mijn verlosser, als ik denk wat Hij heeft moeten doorstaan voor mijn zonden, kan ik alleen maar het hoofd buigen, en zeggen, dank U Heer !!
  Hij die de mens heeft geschapen, is zelf Mens geworden, omdat er geen andere oplossing meer mogelijk was!

  Like

 4. God is de allerhoogste;zijn eerste schepping was JEZUS,samen hebben zij alles wat verder bestaat geschapen.De Heilige Geest is Gods kracht(zoals elektriciteit,je voelt het maar is onzichtbaar)De tijd van de dinosaurussen is voorbij gegaan;de ijstijd ook.De 6de dag schiep God (met de medewerking van Jezus)de mens,naar Gods gelijkenis:wil zeggen:met gevoelens”je kunt die lezen in Galaten5;21&22″voor God is een dag als 1000jaar.Dus aan 6000jaar schiep God de mens en zette hem in een paradijs(alles was intussen al ferm uitgebreid gegroeit)Adam was eenzaam en zag dat alle dieren een gezel hadden..en God nam een rib van de eerste mens Adam en schiep daaruit de vrouw Eva.Toen kwam de 7de dag; rustdag,God’s rustdag.Zondag voor ons.Die rustdag is bijna voorbij;daarna zal God weer in actie komen.

  Like

    1. Inderdaad is het traditioneel de zondag, doch de eerste christenen bleven samenkomen op de zaterdag. De eerste christenen waren ook joods. Doch keizer Constantijn, de stichter van de katholieke kerk, gebood voortaan op de zondag de eredienst te houden.
     DE Romeinse soldaten waren gewoon op zondag Mars te aanbidden door een optocht, vandaar ontstond Marcheren of “Mars eren”, en Constantijn was zonaanbidder, en bleef dit in zijn hart. Een schijnbekering dus. Ook de Eucharistie was al bij de Romeinen, en
     de zondagmorgen dienden de Romeinse officieren, een koekje te offeren aan hun god als dank, enz…

     Like

     1. Heel goed op de hoogte;betreft geschiedenis!!! Triest dat de massa dit totaal niet is. De voorgangers zijn totaal verblind, versuft en dus verdoofd door de eeuwenlange hypnose vanuit de katholieke kerk.

      Like

 5. Geachte
  Ik heb u site eens vlugjes bekeken en vindt ze top!
  vooraleer ik verder wil lezen, had ik graag drie vraagjes beantwoord
  1. Geloven jullie in de H. Drievuldigheid?
  2. Er is maar één God
  3. Jezus was God en dus ook mijn schepper?
  Graag antwoord en
  Gods zegen
  Lisette

  Like

  1. God zei, laat ONS Mensen maken, Jezus was al bij de Vader en God is Geest, wie Hem wil aanbidden kan dat alleen doen in Geest en waarheid

   Like

ronnygaytant@skynet.be

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

EVANGELIST – SPREKER RONNY GAYTANT

%d bloggers liken dit: