WIE ZAL EEUWIG LEVEN???

WIE ZAL EEUWIG LEVEN?

image

Als God spreekt over eeuwig leven, dan kan niemand meer twijfelen, want God liegt niet! In de Bijbel vroeg ook iemand aan Jezus hoe hij eeuwig leven kon beërven. Ja er is leven na de dood!

Een theoloog, een wetgeleerde, vroeg eens aan Jezus om Hem te testen wat men diende te doen om het eeuwig leven te kunnen krijgen. Luc.10:25-37 Vandaag zou men, de vraag kunnen stellen wat je moet doen om in de hemel te komen. Sommigen valse profeten leren vandaag al dat iedereen in de hemel komt. De Bijbel leert dat er een hel of een tweede dood bestaat.

Lucas 12:4 Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam doden

en daarna niets meer kunnen doen.5 Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem!

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Jezus beantwoordt de vraag van de wetgeleerde met twee vragen. “Wat staat er in de wet?” of “Wat leert de Bijbel?” De wet of Thora betekent onderwijs. Wat hebt gij begrepen van de bedoeling van de wet? De wetgeleerde bestudeerde dagelijks de beschreven wet. Niet iedereen heeft een dergelijke job. De wetgeleerde gaf een Bijbeltekst:

Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben

uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw

kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. (Deut.6)

Jezus stelde hem de voorwaarde: Doe dat, en ge zult “leven”. Je hebt de theorie, de kennis, maar ook de praktijk. Doch dit is niet het eeuwig leven. Eeuwig leven krijg je enkel door geloof. Allen die het eeuwig leven via de wet verwachten liggen onder een vloek. Die theoloog stond te kijken naar Jezus, en het was die Jezus, Zoon van God, welke tot vloek werd, aan het vloekhout. (Gal.3)

Deze wetgeleerde diende te geloven in de woorden van Jezus, dan zou hij eeuwig leven bekomen. Leven uit geloof, en niet door werken der wet.

Galaten 3:11 En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt,

is duidelijk; immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven.12 Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar: wie dat doet, zal daardoor leven. 13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is eenieder, die aan het hout hangt.

WIE IS MIJN NAASTE?

image

Die vraag werd veel gesteld aan Thora studenten. Men zag in het woord “naaste” een vriend, maar zeker geen vijand. Ook de naam Ruth komt van het Hebreeuws “rut” afkomstig van de Hebreeuwse naam “rea”, echte levensvriend(in). Dit woord “rea” werd ook meestal gebruikt voor “iedereen”! Men diende zijn naaste lief te hebben als zichzelf. (Lev.19:17,18). Dat maakt alles zo moeilijk voor ieder mens!

De wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen, zijn geweten sprak, voelde aan, dat hij zich toch ergens schuldig was en bijzonder tegenover zijn medemens.

Hij dacht mogelijks aan hen die hem vijandig gezind waren, dus niet iedereen! Dit soort mensen hebben de neiging, God te willen spelen en de naaste te laten vallen. Dit is typisch een zondige religieuze houding. Zo’n houding komt voor uit de duivel van in den beginne. Wie iemand heilig verklaart, speelt God op aarde!

Genesis 3:4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.

Jezus maakt nu een gelijkenis, welke deze theoloog, tot een beter inzicht zal brengen, Jezus wil zijn zondebesef prikkelen.

Jezus brengt een slachtoffer van een overval in beeld, welke bijna dood was door de vele slagen en verwondingen. Die man was waarschijnlijk een eenvoudige dagloner terugkerende van zijn werk. De weg was bekend als gevaarlijk. Nooit de gelegenheid gekregen om te studeren. Uw naaste lief hebben is gebaseerd op het begrijpen van de schepping. De mens werd geschapen naar Gods beeld, zo is in ieder mens nog steeds wat goedheid te ontdekken.

imageEen priester en leviet zagen het slachtoffer en liepen gewoon voorbij. Waarom? Onbarmhartig? Genadeloos? LIEFDELOOS?

(31,32) Zij dienden allebei in de tempel. Samaritanen en Joden hadden wel de priesterklasse gemeenschappelijk. Ten tijde van Jezus waren er ook sadduceeën in de priesterklasse, zo verwierpen deze beide priesterklassen de mondelinge wetgeving. De Farizeeërs en het Joodse volk aanvaarden wel de mondelinge wetgeving.

De priester en de leviet kwamen terug van de tempeldienst. Blijkbaar waren er vele priesters in Jericho. Ze wilden zich niet verontreinigen aan de verwonde man welke er als dood bij lag. Want dan dienden ze hun reinigingsceremonie op nieuw te doen. Zij leefden naar de letter van de mondelinge wet.

Zij dachten als de man niet helemaal dood is dan zal dat wel spoedig gebeuren. Dat was hun bijkomende excuus. Volgens de geschreven wet, dient alles te worden gedaan om het leven van een mens te redden!

Doch indien de overvallen man dood was, waren ze verplicht voorbij te gaan. (Lev.21).

EEN REIZENDE SAMARITAAN ZIET DE ZWAAR GEKWETSTE MAN LIGGEN

(33,35) Deze man stopt langs de weg, en werd met barmhartigheid bewogen. De Samaritaan kende ook de wet, maar ook bij zulke gevallen kwam genade in plaats van de wet!

Hij ziet het bloed uit de wonden lopen en de man ligt stil of bewusteloos. Hij ziet dat de man werd beroofd en geslagen. Hij stelt zich geen vragen en geeft de eerste hulp door het verzorgen met olie en wijn. Wat opvalt is dat niemand zich de vraag stelt wie die gekwetste man is. Ook de Samaritaan niet. Is die man een Jood? een farizeeër? Men kon het niet zien, hij was ook zijn klederen bestolen. De Samaritaan deed nog beloften, indien de kosten nog zouden oplopen, zou hij die vergoeden op zijn terugreis!

De wetgeleerde zal nu sterk hebben nagedacht bij het horen van deze gelijkenis welke Jezus gebruikte. Een Samariataan werd door de Joden als vijandig aanzien, omwille dat zij de mondelinge wetten niet aannamen, en slechts de Thora, de boeken van Mozes volgden. (Luc.9,52-56) Je kunt het vergelijken met de hedendaagse denominaties onder de christenen, ze interpreteren Gods woord zo verschillend, dat het kan leiden tot valse leer, vijandigheid, en haat, zoals Joden tegenover de Samaritanen.

Jezus keerde terug naar de wil van Zijn Vader:

Matteüs 5:43 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben

en uw vijand zult gij haten.

44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, 45 opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Jezus sprak u hebt gehoord of geleerd “uw vijand zult gij haten”! Dit laatste staat niet in de wet, maar werd mondeling toegevoegd. En zo kwam het tot een spreekwoordelijk gezegde, welke bekend was onder het volk ten tijde van Jezus. De Joden werden op die wijze misleid, en leerden dus alles wat niet Joods was te haten, of liefdeloos te behandelen. Het woord “haten” is niet letterlijk te nemen, maar betekent in de context, liefdeloosheid.

Op die wijze leert Jezus, wat een “naaste” betekent. Wees een naaste voor uw medemens! Die Samaritaan trad in liefde op als “een naaste”!

De meerderheid dacht en denkt dat de zwaar verwonde man de “naaste” was. De wetgeleerde zal zijn ogen hebben gefronst toen hij dit zal hebben begrepen, en meteen hebben gedacht dat hij geen eeuwig leven had, volgens de leer van Christus! Jezus leerde een onvoorwaardelijke liefde voor ieder mens, dit weerspiegelt dat de mens was geschapen naar het beeld van God. (Lev.19:18). Liefde kent geen grenzen het is voor vriend en vijand!

(36,37) Wie van de drie was hier in dit geval “de naaste”?

Toen begreep de wetgeleerde dat de Samaritaan in feite de naaste was, en Jezus geeft hem de raad te doen als de Samaritaan, genadig zijn. Met andere woorden wees vanaf nu vriendelijk tegen de Samaritanen.

Spreuken 22:9 Wie vriendelijk van oog is, die wordt gezegend,

omdat hij de behoeftige van zijn brood geeft.

Efeziërs 4:32 Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander

<

p align=”center”>vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.

Biblespace Vlaanderen

https://biblespace.org

Dr. Coleman: Het einde van contant geld is angstaanjagend dichtbij – Waarom kan het mensen niet schelen? — Frontnieuws

Centrale bankiers, banksters en linkse politici willen allemaal wanhopig graag contant geld afschaffen en iedereen dwingen digitaal geld te gebruiken – in de vorm van creditcards, debetkaarten, cryptocurrencies en rekeningen bij organisaties als PayPal. Verscheidene centrale banken hebben hun digitale valuta’s al klaarliggen – uiteindelijk zullen ze worden omgevormd tot één wereldwijde munt, de Universele…

Dr. Coleman: Het einde van contant geld is angstaanjagend dichtbij – Waarom kan het mensen niet schelen? — Frontnieuws

HET OCCULTE BOS

HET OCCULTE BOS

Wij gaan deze avond een wandeling maken door een wereld welke behoort tot de boze machten. Deze wereld leeft in een grote duisternis, een onwetendheid, onzichtbare gevaren voor de mensen die God niet kennen. De Bijbel is een licht op ons pad en God geeft zijn kinderen de raad waakzaam te zijn.

In een bos staan vele bomen, doch deze avond kunnen wij niet stilstaan bij alle bomen, want het zijn er veel te veel, en er komen jaarlijks nieuwe gevaren op ons af.

WAT ZIJN DEMONEN? HOE ZIJN DEMONEN? WAAR ZIJN DEMONEN?

Wat zijn demonen?

Het zijn afgevallen engelen, boze geesten, boodschappers onder leiding van de satan.

Ze gaan in feite schuil achter heidense afgoden. Het zijn ook geesten van gestorven reuzen, waarvan het lichaam werd begraven. Doch bij normale mensen gaat het lichaam in de aarde en de geest terug naar God. Bij de reuzen, verwekt door afgevallen engelen, komen hun geesten niet meer terug tot God.

39 Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen?

40 En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.

41 Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Matth25

Deut.32

16 Zij verwekten Hem tot naijver door vreemde goden, met gruwelen krenkten zij Hem;

17 zij offerden aan de boze geesten, die geen goden zijn, aan goden, die zij niet hebben gekend , nieuwe goden, die kort tevoren opgekomen waren, voor welke uw vaderen niet gehuiverd hadden.

Het zijn geen geesten van ongelovige mensen, zoals door bijgeloof werd geleerd.

Het zijn vervloekten. Ze schuilen achter afgoderij van de heidenen. Bijzonder de mammon, en vele andere afgoden of gruwelen.

Bijvoorbeeld: Wie naar porno kijkt, begrijpt niet altijd dat hij onder invloed van de demonen kan komen. Wie Maria aanbidt en andere heiligen, of amuletten draagt bv, verwekken God tot naijver. Je ziet ze niet, ze schuilen.

Paulus noemde ze overheden, wereldbeheersers, boze geesten in de hemelse gewesten. Hun machtsgebied is de duisternis, het occulte. ( Luk.22:53). Ze hebben vrijheid in de hemelse gewesten.

Hoe zijn en werken deze demonen?

Het zijn geestelijke wezens. Ze zijn niet waarneembaar. Ze hebben een eigen wil en een gevoelsleven.Ze zijn verstandig en sluw en hebben een naam. Voorbeeld hieronder:

clip_image005

Ze kunnen ziekten ontwikkelen en duivelse kracht ontwikkelen in bezetenen. Ze dreven hier de zwijnen in de afgrond. Ze hebben macht over het lichamelijke, het vleselijke.

Een bezetene heeft zijn lichaam niet altijd meer onder controle.

Denk ook maar aan de naaktloperij.

Mensen kunnen gevangen worden door allerlei demonische machten.

Bv : Marcus 5

2 Zodra Hij het schip verliet, kwam Hem uit de grafspelonken een man tegemoet, die door een onreinen geest was bezeten.

3 Hij had zijn verblijf in de graven, en niemand kon hem zelfs met ketens meer binden;

4 meermalen reeds was hij met voetboeien en ketens gebonden, maar hij had de ketens stuk getrokken en de voetboeien verbroken. Niemand was in staat hem te temmen.

5 Dag en nacht was hij in de grafspelonken en op de bergen, waar hij schreeuwde, en zich met stenen sloeg. 6 Toen hij van verre Jezus zag, snelde hij toe, viel voor Hem neer,

7 en schreeuwde het uit: Wat hebt Gij met ons te maken, Jezus, Zoon van den Allerhoogste God? Ik bezweer U bij God, mij niet te gaan kwellen. 8 Want Hij had hem gezegd: Onreine geest, ga uit van dien man! 9 Nu vroeg Hij hem: Hoe is uw naam? En hij zei Hem: Legioen is mijn naam, want we zijn velen.

10 En hij bad Hem dringend, hem toch niet buiten die streek te bannen.

11 Nu liep daar bij de berg een grote troep zwijnen te grazen.

12 Ze smeekten Hem, en zeiden: Zend ons naar de zwijnen, opdat we daar ingaan.

13 Hij stond het hun toe. Toen gingen de onreine geesten uit, en wierpen zich op de zwijnen. En de troep van ongeveer twee duizend plofte van de steilte in het meer, en verdronk in het meer.

Ze hebben buitengewone lichamelijke kracht. Zichzelf kwetsen, de hand aan zichzelf slaan. Demonen hebben een naam. Bij uitdrijving is de naam van de demon belangrijk. Bij uitdrijving dient men de plaats aan te duiden die de Here gebied.

Wie kan uitdrijven, ieder wedereboren christen, die voldoende vertrouwen heeft, en recht in zijn schoenen staat. Gebed en vasten is uiterst belangrijk.

1 ¨Petrus 5

8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 9 Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten .

Voorbeeld : Judas. Hij verleidde hem om de Heer de verraden. Hij werd zelf verslonden door een overweldiging en pleegde zelfmoord.

Waar zijn demonen?

Ze zijn werkzaam op aarde en onder de mensen. Bijzonder kunnen ze werkzaam zijn achter dictators, koningen, presidenten en andere regeerders. Ieder ongelovig mens kan een woonplaats worden van demonen, of onder invloed komen.

Voorbeeld:

1 Kon.22

19 Micha zeide: Daarom, hoor het woord des HEREN. Ik zag de HERE op zijn troon zitten, terwijl het ganse heer des hemels aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand stond.

20 En de HERE zeide: wie zal Achab verleiden, zodat hij optrekt en sneuvelt te Ramot in Gilead? De een zeide dit en de ander dat.

21 Toen trad er een geest naar voren en stelde zich voor de HERE en zeide: ik zal hem verleiden. De HERE vroeg hem: waarmede?

22 Hij antwoordde: ik zal heengaan en een leugengeest worden in de mond van al zijn profeten. Toen zeide Hij: gij moet hem verleiden, en gij zult er ook toe in staat zijn ; ga heen en doe het.

Alles wat ze doen staat onder Gods controle.

Wij zien hier dat ze enorme invloed kunnen maken op mensen. Christenen moeten hierom niet angstig zijn, want dezen weten dat die macht verbroken werd aan het kruis.

ONGEHOORZAAMHEID AAN DE BIJBEL EEN OPEN

POORT VOOR SATAN.

1 sam 15

23 Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeglijkheid is afgoderij en dienen van terafim. Omdat gij het woord des HEREN verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn.

Elke ongehoorzaamheid, eigenzinnigheid is een invalshoek voor demonische machten. Een christen kan opnieuw slachtoffer worden, indien hij Gods woorden verwerpt.

Koning Saul wilde alles wat waardevol was in zijn ogen niet slaan met de ban.

Wat een vloek was in de ogen van God, wilde Saul sparen uit angst voor het volk zogezegd.

Wat is het dienen van terafim?

We komen de terafim tegen in de religie van de Syrische stammen, waarvan Abraham en zijn geslacht zich losgemaakt hadden (Gen. 31:53; 35:2 <#Ge 31.53 35.2>; Joz. 24:2, 14v <#Jos 24.2,14>). Toen bij de Mesopotamische volkeren de sterrendienst reeds lang volkscultus geworden was, gebruikte de koning van Babel ook nog terafim (Ez. 21:21 <#Eze 21.21>).

Genesis 35:2 Toen zeide Jakob tot zijn huis en tot allen die bij hem waren: Doet weg de vreemde goden die in uw midden zijn, reinigt u en verwisselt uw klederen.

Terafim zijn wellicht huisgoden van Babelse oorsprong. Afgodbeeldjes welke als het ware elk hun bedoeling hadden. Een beeldje voor geluk, liefde, het weer, succes, enz.

Israël herviel in de afgoderij, en ook dit soort behoorde erbij. Ook het christendom wilde iets in die aard, en zo kregen wij al de afgodsheiligen bv. St. Antonius bij verlies van zijn geld, of een andere tegen tandpijn, enz. Het oude gekende “dienen”, afgoden dienen.

Zij werden vereerd door de afstammelingen van Nahor en, onder hun invloed, ook door de Hebreeën. Daarom nam ook Rachel (zie artikel) buiten Jakobs medeweten de terafim van haar vader Laban mee (zie artikel Laban; vgl. Gen. 31:19, 30, 32 <#Ge 31.19,30,32>).

Anderen wijzen erop dat het dienen van terafim, ook het vereren met brandende kaarsen en aanspreken van een portret van een overleden familielid zou zijn. Doch dit lijkt mij meer een gevaar voor spiritisme.

Kaartleggen.

Het kaartleggen komt weer op. De toekomst voorspellen is eeuwenoud. Paranormale gaven spelen hierbij een rol. De kaarten zijn een medium.

Telepathie, het gedachtelezen spelen ook een rol.

Jesaja 8

19 En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten van doden en de waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen. Zal een volk niet zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden vragen? 20 Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.

21 Dan trekt men rond, gedrukt en hongerig , en wanneer men hongert, zal men in woede uitbarsten, en zijn koning en zijn God vervloeken, en men zal de blik omhoog richten

22 en men zal naar de aarde schouwen, en zie , benauwdheid en duisternis, beangstigende donkerheid, en in duisternis is men verstoten .

Een andere vertaling maakt de gevolgen van wie deze dingen doen duidelijk.

19 Men zal jullie vragen: ‘Wend u tot hen die de geesten van doden kunnen raadplegen.’ Maar die fluisteren en prevelen maar iets. Een volk wendt zich toch tot zijn God! Wat moeten de levenden bij de doden?

20 Houd je aan het onderricht van de Heer, houd je aan mijn getuigenis. Voor wie daar niet mee instemt, is er geen dageraad. 21 Ontmoedigd en hongerig zwerven de mensen rond in het land. De honger maakt hen razend, ze verwensen hun koning en hun God. Ze kijken omhoog,

22 ze staren naar de grond, maar overal heerst een beangstigend duister, een verstikkend donker. Ze zijn een inktzwarte nacht ingejaagd.

Hier zijn dit symptomen van een depressie met zelfmoordneigingen. Nacht ingejaagd, of de dood ingejaagd.

Vg. R.GAYTANT https://biblespace.org

clip_image006

Angst – Het virus dat de gevaccineerden treft — Frontnieuws

De stoïcijnen uit de oudheid geloofden dat het in veel gevallen mogelijk was om pijn door alleen maar gedachten te beheersen. Om dit te bereiken, accepteerden zij als het ware stoïcijns pijnlijke of onaangename gewaarwordingen en bekeken deze met bestudeerde onverschilligheid. Als zodanig ging de pijn vaak vanzelf over, hoewel ze eerlijk gezegd wel een…

Angst – Het virus dat de gevaccineerden treft — Frontnieuws

DE EMMAUSGANGERS GELOOFDEN NIET ALLES!

clip_image002De weg naar Emmaus!

Opnieuw vieren wij Pasen en herinnert zich de christenheid al meer dan tweeduizend jaar, het lijden en sterven en de opstanding van Jezus. Telkens met blijdschap kunnen wij luisteren naar deze blijde boodschap van de opstanding van Jezus Christus.

Alle gestorven wedergeboren christenen, ook zij die we kennen, wachten met blijdschap om ook deze opstanding te beleven, (Johannes 11:25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven,) de gelovige christenen van vandaag wachten al meer naar de dag van de opstanding, de dag van de opname.

Pasen is het belangrijkste feest van de christenen, het feest van vergeving, verzoening en eeuwig leven.

Wij willen vandaag nadenken over de gesprekken van de teleurgestelde Emmausgangers.

Twee mensen zijn op weg naar huis, en vertellen over de verschrikkelijke onrechtvaardige terechtstelling van Jezus de Nazarener, hun koning,en over Zijn opstanding.

LUCAS 24: 13-35

è Wat hier al opvalt is, dat er vandaag ook zoveel gebeurt in deze wereld, maar vlug is alles vergeten. De communicatie is vandaag zeer goed. Doch waarover deze mensen hier spreken daar wordt er vandaag nog steeds van gesproken, tweeduizend jaar lang! De opstanding van Jezus in het hart van een mens is daar de oorzaak van.

<

p align=”center”>Wie waren deze mensen uit Emmaus?

emmausgangersZij waren diegenen die dicht bij de apostelen werkten, zo waren er nog die behoorden tot de grotere kring die bij Jezus thuishoorden. Deze gelovigen zijn wel teleurgesteld door de dingen die nu zijn gebeurd, die Jezus, hun hoop was nu gestorven. Blijkbaar opgestaan, maar ze hadden Hem niet gezien. Jezus gaat met hen meewandelen, en ze herkennen Hem niet eens. Doch er stond: hun ogen waren bevangen. Alle niet wedergeboren mensen zijn nog blind, ze weten wel van Jezus, maar kennen Hem niet persoonlijk. Je kunt theoloog zijn en Jezus niet kennen! Voor hen is Jezus dood.

Om Hem te kunnen herkennen is een openbaring van Jezus nodig!

Een somber en duister gelaat.

Ze zijn verdrietig, eerder bedroefd precies mensen zonder hoop of toekomst. Ze hadden grote verwachtingen gehad. ( lees vers 21) Hij zou Israël verlossen.

Het leek nu wel voorbij, voor hen die hun hoop op Jezus hadden gezet. Het is altijd triestig wanneer men zijn hoop verliest.

Weet gij dit niet? v.18

Kleopas hield het niet voor mogelijk dat er nu iemand was die van dit hele gebeuren niets wist, iedereen sprak ervan en had er de mond van vol, en nu komt er iemand die van niets weet! Hieruit kunnen wij weten dat dit gebeuren wereldnieuws was van toen!

Wie weet van vandaag niet van de kernramp in Fukushima?

Voor Kleopas was het bevreemd dat Jezus dat niet wist. Het doet hem denken.

Jezus vraagt naar het onderwerp!

v.19-21

Hier nu luistert Jezus hoe ze over Hem denken.

Welk beeld hadden zij van Jezus. Jezus wilde dit weten.

Ook wil Jezus weten vandaag hoe gij over Hem denkt, bijzonder wat Hij voor U betekent.

Voor hen was hij een PROFEET, Machtig in werk en woord voor God. Dan hoe de overpriesters Hem ter dood lieten brengen.Ze leefden in de hoop dat Hij Israël zou verlossen! Ze dachten dat de Schriftgeleerden verkeerd waren, en Jezus gelijk had. Jezus werd gekruisigd door de jaloersheid van de Schriftgeleerden.

Vraag eens aan iemand hoe hij denkt over Jezus, en je weet of hij Hem kent!

Zij hadden gehoord dat Hij leeft, maar……

Vers 22-24

De Emmaüsgangers hadden dus al een verhaal gehoord dat Jezus zou zijn opgestaan. Enige vrouwen zouden engelen hebben gezien die zegden dat Hij leefde.

Zij waren dus op weg naar huis, en keerden niet terug om eens zelf te weten wat er nu was. Hun emoties zullen een rol hebben gespeeld in hun geloofsleven.

Wanneer men vandaag u zou zeggen : Ik heb een engel gezien en hij zeide mij dit of dat, hoe zou u reageren. De meeste zouden zoals de Emmaüsgangers wel eens hun schouders ophalen en verder gaan. Opgelet voor engelenverhalen! Het keert terug. Galaten 1:8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!

Bij deze mensen zien wij niet dat ze dat verhaal eens zouden hebben getoetst aan de bijbel, want ze hadden toch wel hun bijbel mee of misschien hadden ze nog geen bijbel.

Herinnerden zij zich ook niets meer van wat Jezus had gesproken? Vergeten?

Een opgestane Jezus wijst naar de

profetie in de schriften!

v.25

Jezus wijst er niet op dat ze naar die engelen dienden te luisteren, maar gaf

een waarschuwende vinger, dat ze niet alles geloofden wat de profeten over Jezus hadden geschreven.

Psalmen 119:130 Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandige inzicht.

Jezus, toont hen eerst en vooral dat de Messias eerst moest lijden en dan de heerlijkheid zou krijgen volgens de schriften. Ze hadden de Bijbelse hoop niet goed begrepen, met nu alle gevolgen vandien. Schriftkennis is van groot belang! Opdat mensen werkelijk tot geloof en inzicht zouden komen moeten wij de schriften kunnen uitleggen.

Jezus, wees naar wat over Hem stond geschreven. v.26,27.

Hadden zij niet ALLES geloofd van wat er stond geschreven? Ze hadden het kunnen weten!

Vandaag zijn er veel theologen en voorgangers die niet ALLES geloven wat er staat geschreven! Wat een groot gevaar!

Soms geloven zij niet dat Jezus over het water liep. Ze geven er dan een geestelijke betekenis aan of zwijgen er helemaal over!

De Bijbel kan het hart brandend maken.

Deze mensen hadden iets gehoord dat hun denken had aangeraakt. Ze hadden iets beginnen te begrijpen. Eerst door de woorden van Jezus, doch nu aan de tafel brak Jezus het brood zelf als Gastheer.

Hierbij gebeurt het dat ze Jezus herkenden! Hoe wonderlijk lijkt dit te zijn. Eerst een onherkenbaar optreden van Jezus, daarna wel. Blindheid verdwijnt bij het kruis van Golgotha. Hun ogen werden geopend. Het gevolg hiervan is dat het nu niet meer nodig was dat ze Jezus nog verder lichamelijk zagen, vandaar dat Hij plots weg was.

Je zou kunnen zeggen dat is toch onbeleefd, eten en plots weg! Doch hierin ligt een grote betekenis voor ons mensen van vandaag, ook wij zagen Hem niet, maar geloven evengoed als de eerste discipelen.

Mensen herkennen slechts Jezus wanneer zij over Hem horen en geloven wat er staat. v.32 Het woord uitleggen kan het hart, het denken van de mens brandend van blijdschap maken.

v.45 Het verstand dient door Jezus geopend om de schrift te kunnen verstaan.

Terug naar Jeruzalem!

Nu is er pas geloof en blijdschap aanwezig, nu kunnen ze wel getuigen, dat Jezus is opgestaan. Hun ogen zijn open. Ze gaan prediken, ze zoeken de andere discipelen op en vertellen hun ervaringen op weg naar Emmaus.

Christenen zijn blijde mensen, of zouden dat moeten zijn.

Hun somber gelaat en hart is weg, hun verdriet is ook weg. Het zijn andere mensen geworden. Hun geloof is levendig geworden;

Johannes 5:39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen,

Wat een ommekeer zal dit niet geweest zijn in het leven van deze mensen.

Eerst zagen ze hoe de overpriesters en de farizeeërs hadden gehandeld met Jezus, doch het waren ook dezelfde mensen die het volk leerden vanuit de schriften. De bestudeerden de schriften, maar NU hadden ze iemand gehoord die de schriften uitlegde als nooit tevoren.

Dit is precies zoals vandaag een katholiek tot geloof komt en nu een brandend geloof in hun hart kennen.

1 Thessalonicen 4:14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.

Vaccins werken niet, maskers werken niet: Alles wat de regering ons vertelde over COVID-19 was fout — Frontnieuws

Joseph Curl vertelt ons in de Washington Times dat vaccins niet werken, maskers niet werken: alles wat de overheid ons vertelde over Covid-19 was fout. Ze vertelden ons dingen om ons te laten doen wat ze wilden, maar niets ervan was gebaseerd op wetenschap. Weet u nog dat de regering u vertelde dat maskers effectief…

Vaccins werken niet, maskers werken niet: Alles wat de regering ons vertelde over COVID-19 was fout — Frontnieuws

DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN- RONNY GAYTANT OP YOU TUBE

%d bloggers liken dit: