GOD EN MOZES.pdf

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

WIE WAS MOZES?

BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN

clip_image001

clip_image003

Weinig mensen hebben nog nooit gehoord over Mozes.

Wij gaan even luisteren wat God zegt over deze man. Het was een man die God zou gebruiken en geschiedenis zou laten schrijven. Een man die de almacht van God ervoer, die Gods wonderen met eigen ogen zag.

Het was een mens zoals wij, een gelovige in de God van Israël!

Wij bekijken een gedeelte van het leven van Mozes.

23 Door het geloof is Mozes na zijn geboorte drie maanden door zijn ouders verborgen gehouden, omdat zij zagen, dat hij een schoon kind was, en zij hebben het bevel des konings niet gevreesd.24 Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao’s dochter,

25 maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen, dan tijdelijk van de zonde te genieten;26 en hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten…

View original post 1.190 woorden meer

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DE GOEDE STRIJD

DE GOEDE STRIJD VAN EEN CHRISTEN.pdf

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DE BRIL VAN GOD

BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN

EVEN KIJKEN DOOR GODS BRIL!

clip_image002

Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.Rom.8:28

Er gebeuren in ons leven vele dingen, waarvan wij ons afvragen waarom moet ik bepaalde dingen meemaken, ervaren, beleven, mijn hartenpijn, mijn verdriet. Zie ik dan ook nog de zegeningen? Wij kunnen enorm veel leren uit onze levenservaringen die wij opdoen in ons dagelijks leven.

Er is volgens God een duidelijk verschil tussen de levenservaringen van een wedergeboren Bijbelgelovige en een ongelovige, bijzonder in het verwerken van gebeurtenissen die een mens overkomen.

Is het levenslot van een mens te veranderen? JA, God doet het voor wie het wil!

Voorwaarden opdat alles een positief eindresultaat zou hebben

God wil alles laten medewerken voor de bestwil van een mens, op voorwaarde dat de mens wil luisteren naar god. Het zijn niet de dingen op…

View original post 1.377 woorden meer

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

SIGNALEN VAN EINDTIJD

TWIJFELENvia SIGNALEN VAN EINDTIJD

Quote | Geplaatst op door

DE EINDTIJD ?

BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN

DE EINDTIJD

TWIJFELEN

Wij leven in een tijd waarbij ieder nadenkend mens de vraag stelt: Waar gaan wij naartoe in deze wereld? Welke zijn nog de zekerheden voor de toekomst? Wanneer komt er een echte wereldvrede? Om op deze vraag zinnig te kunnen antwoorden, hebben wij licht, inzicht nodig.

Johannes 8:12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Een mens welke Jezus Christus niet wil volgen, zal ook geen BETROUWBAAR inzicht krijgen in de toekomst, hij zal in de duisternis of in de onwetendheid blijven.Wanneer men destijds licht wilde maken, had men olie nodig. Olie is in de Bijbel een beeld van de H.Geest. Wie de H.Geest heeft  ontvangen, zal echt inzicht krijgen in de toekomst, en zal de media of de nieuwe fabels niet geloven als…

View original post 1.598 woorden meer

Afbeelding | Geplaatst op door

WONDEREN IN DE EINDTIJD

clip_image006.gifvia WONDEREN IN DE EINDTIJD

Quote | Geplaatst op door

GEVAARLIJKE JALOERSHEID

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DE BRIEVEN VAN JOHANNES

biblespacevia DE BRIEVEN VAN JOHANNES

Quote | Geplaatst op door

THESSALONIKI

De havenstad Thessaloniki noemt vandaag Saloniki. Het was de hoofdstad van de toenmalige

Romeinse provincie Macedoni Paulus, Silas en Timothe kwamen noodgedwongen af van Filipi. De gemeente ontstond door prediking van de apostel die een drietal weken sprak in de Joodse synagoge. Daar kwamen tal van Grieken tot geloof, proselieten, en voorname vrouwen uit de stad. (Hand.17) Er kwam vlug hevige weerstand van de jaloerse Joden, welke het straatvolk ophitsten tegen Paulus. Paulus en Timothe dienden te vluchten. Paulus zond later Timotheus terug met deze eerste brief van hem voor deze jonge en groeiende huisgemeente, welke toen al druk en vervolging kende. Deze brief is de oudste bewaard gebleven brief in het jaar 50.

HOOFDSTUK 1

Paulus schrijft naar een plaatselijke gemeente in God de Vader.(1). Dit is een gemeente welke toebehoort aan God. Christus is de enige verbinding tussen alle gemeenten. Hij zelf zorgt voor een geestelijke eenheid. Geen enkele organisatie moet zorgen voor een eenheid onder de gemeenten, het is zoals Paulus schrijft de zaak van God! Menselijke organisaties brachten eerder verdeeldheid en geestelijk verdriet onder de christenen. De katholieke kerk en andere, zijn hiervan een sprekend voorbeeld. God was voor hen een Vader geworden. Na de opname zullen er nog allerlei kerken die zich verenigden overblijven, Babel welke Hem niet toebehoorde.

De apostel wenst hen genade en vrede. Met deze vrede bedoelde Paulus de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. ( Fil.4:7). Ze hadden al vrede met God gemaakt door geloof. Hij wenst hen een rustig hart toe om te volharden, onder de tegenstand van de ongelovigen of afgodendienaars. Paulus schrijft hen dat ze uitverkoren zijn.(4). Hier gaat het over een keuze maken. God weet wie voor Hem zal kiezen, daarom schrijft Paulus, uw goede keuze is overduidelijk en hij zegt nog waarom ook:

(4,5) Omdat geeft kenmerken aan. Velen beweren vandaag christenen te zijn, maar als wij even kijken hoe men keuzes maakt in het verdere christenleven, dan is dit niet zoals in Thessaloniki. Het evangelie is voor u niet een theorie geweest, of woorden zonder invloed op uw leven. U maakte keuzes in uw leven als gevolg van uw geloof, wereldse vrienden verlieten u, omdat u Bijbelse gedachten en principes gekregen had bijvoorbeeld, omdat uw geldzucht veranderde in mededeelzaamheid.

Eerste brief aan de Thessalonicenzen R.Gaytant. Christengemeente Veurne/Ninove Pagina 1

Omdat u niet meer koos om in eer en aanzien te komen in de wereld. Omdat u vrede wilde met iedereen, Omdat u Christus verwachtende was enz.

Uitverkoren, omdat u de woorden die werden gesproken over het evangelie, u door de H.Geest werden bevestigd in uw hart als waarheid!. U kreeg geloofszekerheid, een houvast, zoals een schip een anker gebruikt.

Paulus toont aan dat het hier ging om werkelijke bekeringen en geen schijnbekeringen of ledenwerving voor een bepaalde kerk. Het was geen tijdelijke of emotionele opwelling dat deze eerste christenen hadden. (6) Hun blijdschap was van geestelijke aard. (7) Je bent een voorbeeldige christenen geworden. Hun nieuwe

levensstijl viel op, ze waren een licht. Wij stellen toch vast dat deze christenen een speciale ondertoon hadden in hun beleven, namelijk ze leefden van uit een sterke verwachting van de Heer. (8) De christenen te Thessaloniki droegen het evangelie uit, het waren echte evangelisten, en de ganse streek kwam onder invloed van hun krachtig getuigen. Ze spraken onder het volk, als versterkers toestellen om de klank met kracht luider te laten horen, er waren nog geen Tvs of kranten. Hun harten waren er vol van. Ze hadden zich van hun afgoden en idolen afgekeerd. Ze hadden begrepen dat die traditionele beeldendienst zuivere afgoderij was. Ook een Tv-beeld kan mensen weghouden van God, lezen wij even lang in de Bijbel? Ze hadden begrepen dat afgoden als geld, macht, eer en vrije seks hun leven niet verder meer zou bepalen. (9) Ook de Korintis kenden afgoderij, waarvan Paulus het volgende schreef: 2 Gij weet, dat gij, toen gij nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme afgoden liet heendrijven.1 Cor.12

Welke afgoderij was er hier in Thessaloniki?

Men kende er de afgoden zoals Zeus, Apollo,Diana en Bacchus, de wijngod. ( beeld links).Eens

werd Barnabas Zeus genoemd, en Paulus, Hermes. (Hand.14)Bij de Grieken was het Hermes, bij de Romeinen was het Mercurius, zoon van Zeus en Maya,bij de Babylonies, Nebo. Mercurius was de afgod van de handel en de winst, welke ook hier wordt aanbeden. Deze afgodsbeelden werden met veel eerbied rondgedragen in een stoet of processievorm. Precies zoals later onder Romeinse invloed, nieuwe afgodsbeelden in allerlei katholieke processies ook werden rondgedragen. Nu dienen de christenen in Thessaloniki, de ene levende onzichtbare God, de God van Isra. Alle bijgelovigheid onder de eerste christenen was aan het verdwijnen, en dat werd goed opgemerkt. Onder dit dienen is het volgende te begrijpen, namelijk, het dienen in die tijd, was zoals een slaaf. Een slaaf had geen eigen wil meer, en diende voortaan alleen de wil van zijn meester te doen.

(10) Deze christenen verwachten Jezus uit de hemel en geloofden toen al te zullen worden verlost van Gods komende oordelen, waarvan zij hadden gehoord. Blijkbaar waren zij toen al op de hoogte van het profetisch woord. Door deze nieuwe hoop waren ze ook zeer actief, ze waren niet nalatig of onverschillig in het dienen. Deze christenen waarschuwden de mensen voor Gods komende oordeel. Dit is wat christenen vandaag dienen te doen, doch weinig evangelisten hoor je op die manier prediken! Joh 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

In Paulus tijd werd de zonnegod Mithras vereerd, een god die een stier doodt. Een grote god van de Romeinen. Nieuwelingen in de cultus werden gedoopt, en mochten dan deelnemen aan een heilige maaltijd met water brood en wijn! Deze maaltijd werd gehouden voor hij ten hemel zou worden opgenomen! Deze cultus zou het christendom zwaar bevloeden. In het Louvre ligt nog een bewijs van zon maaltijd hiervan. (zie fotohiernaast)

HOOFDSTUK 2

(2,3) Paulus, Silas, en Timotheus laten weten dat ze mishandeld werden in Filippi omwille van hun evangelisatie. Pijnlijke ruggen door de zweepslagen of stokslagen enz. Paulus wijst erop dat dit geenszins was omdat de leer vals zou zijn, of omdat ze misbruik maakten en uit waren op geldgewin. Ook niet omdat ze op een meeslepende wijze als een sekte werkten! Het lijken wel de kenmerken van de hedendaagse grote evangelisten, met valse leer, met een bedekte geldzuchtigheid en meeslepende woorden, die de mensen behandelen als koopwaar! In die tijd waren er ook nog Joodse Schriftgeleerden die rondgingen om proselieten te maken.

Heidense filosofen brachten hun wereldbeschouwingen uit, voor eigen eer en eigen voordeel. (4,5). Zo was er de leerstelling van Pythagoras over de onsterfelijke ziel en de recarnatie, waarbij tot op vandaag nog vele mensen deze leugens geloven! De religieuze gedachten van Pythagoras waren oosters, wellicht ook Indisch zo schrijft men.

Pythagoras leerde dat reinheid van ziel kon bekomen worden door filosofie! Hoe dacht Paulus over al deze filosofie? Hij schreef:

20 Waar blijft de wijze? Waar de Schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? 21 Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven.1 Cor.1:20

Geen eer van mensen! Ware evangelisten!

Paulus maakt duidelijk dat hij geen eer van mensen zocht, en hoe de mensen over hem dachten trok hij zich niet aan, maar hij wilde God behagen door de gezonde leer te brengen! (6) Paulus, en zijn medewerkers hadden ook gezag, door God gekregen, maar ze maakten daar geen gebruik van zoals sommige valse predikers dit deden.

Deze verkondigers droegen veel liefde uit naar hen die zich bekeerden, zoals een moeder haar kind benaderd, zo bedoelde hij een oprechte liefde.(7)

Hij had een diep verlangen en wilde echt voor die mensen zorgen en zeker niet van hen profiteren! Wij werkten hard voor ons eigen onderhoud, we vielen niemand lastig voor ons dagelijks brood (9). Het evangelie brengen was toen voor hen geen broodzaak, maar noodzaak! Toch hadden zij wel het Bijbels recht op levensonderhoud.( 1 Tim.5:18). Een arbeider is zijn loon waard. (1Ti 5:18).

Wij oefenden niet als heersers onze roeping uit, maar handelden als een goed huisvader, en met liefde in het vermanen, tuchtigen en waarschuwen voor een christelijke levenswijze. Wij riepen op om te volharden in uw geloof. (11,12).

Paulus dankt God, omdat deze mensen zijn woorden hebben begrepen niet als woorden van een mens, maar werkelijk als woorden van God zelf komende! Vandaag ligt dit anders, ze hebben moeite om te geloven dat alles wat in de Bijbel staat de waarheid is, of van God komt.

Daarom is het naamchristendom ten dode opgeschreven, het stelde zijn eigenwijsheid, zijn eigen filosofie, zijn eigen eer, boven dat van God! (13) Bij de Thessalonisenzen kon men vaststellen dat het evangelie werkzaam was in hun dagelijks leven en niet enkel op de zondag!

U hebt het niet gemakkelijk gekregen door uw eigen volksgenoten, maar in Judea, was dit voor hen, die ook tot geloof waren gekomen in Jezus hetzelfde, daar waren het de Joden die het hen erg moeilijk maakten, dus wees sterk! (14,15) Integendeel zij zijn degenen die Jezus en de profeten hebben vermoord!

Zij wilden ons nog verhinderen dat wij het evangelie bij de heidenen brachten, zo maakten zij hun zonden nog erger! Ze streden tegen God zelf en wilden het niet begrijpen. (16) Hun verdriet wacht. Door deze gegevens zijn er christenen die denken dat God nu Zijn volk compleet heeft verworpen, doch Hij komt en er zal een overblijfsel zeker gered worden. De gemeente is hoegenaamd nooit in de plaats van Israel gekomen.

Uit het oog, uit het hart?

Neen zegt Paulus, wij hadden een oprecht groot verlangen om tot u te komen.(17) Paulus had heel graag naar Thessaloniki gereisd, het lukte hem niet. Hij schrijft wel waarom, namelijk de werking van de tegenstander, de satan. Hieruit kunnen wij leren dat de overste van de demonen, nog steeds macht heeft. Paulus kon onderscheid maken of de hinder van satan kwam of van God. (Hand.16:6). De satan heeft ook macht over alle aanbidders van de afgoden, dit zijn, zijn knechten

die onbewust of bewust handelen naar zijn wil. (18).

Paulus troost hen en zichzelf, hij heeft hoop, hij is blij omdat hij hen bij de Heer Jezus mocht brengen. Iedereen zal het allemaal begrijpen wanneer Jezus komt. Dan zal alles openbaar worden, dan is de christenstrijd voorbij. Het zal duidelijk worden wat eigenlijk onze eer dan zal zijn, iedere ziel die wij bij de Heer mogen brengen.(20).

HOOFDSTUK 3

(1,5) Door hevig verzet was Paulus gedwongen verder te reizen naar Berea, en naar Athene, want zijn leven was wel in gevaar. (foto de weg naar Berea) Hij zendt

Timotheus als een medewerker van God naar Thessaloniki. Paulus maakte zich zorgen hoe het die jonge christenen zou verlopen, en of ze de agressieve tegenstand op hen, zouden kunnen verdragen. Hij hoopte dat zijn werk niet tevergeefs zou zijn, door acties van de satan, de verzoeker. Wanneer je mensen bij de Heer mag brengen moeten wij er ook voor zorgen dat deze mensen steeds

geestelijke bijstand krijgen, zodat ze het rechte spoor blijven behouden.

Timotheus diende hen te versterken door onderwijs te geven en hen aan te troosten met Bijbelteksten. Hij leerde hen elkaar te bemoedigen, en trouw samen te komen. Timotheus leefde mee met hen en begreep hun lijden door de ernstige vervolgingen. Ze werden vroeger al verwittigd voor dit lijden. Ook Petrus schreef ook het volgende:

6 Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, 7 opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.1 Pe.1:7

(6) Timotheus keerde terug naar Paulus en vertelt over het goede nieuws!

Het eerste punt is dat hun geloof stand had gehouden, dit bleek uit hun woorden, hun daden, hun getuigen, en hun ervaringen welke ze hadden meegemaakt.

Dan hun liefde, dit was een eerste vrucht van de Geest, welke werkzaam was onder hen. Ze hadden een sterk verlangen om Paulus en de rest terug te zien. Dit was een signaal van liefdevol geestelijk leven, een verlangen naar de geestelijke familie. Wanneer onder een christen geen verlangen meer is om samen te komen, dan is het geestelijk leven in grote moeilijkheden.

1 Cor. 11:19 Want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken, wie onder u de toets kunnen doorstaan. Dit is een ernstig gevaar in onze maatschappij, want hier leven wij sterk individueel, doch een economische crisis zou verandering kunnen brengen.

(8) De apostel is getroost, zijn bezorgdheid is weg, door te horen dat hun geloof stand heeft gehouden. Ze waren nog zo jong in het geloof en waren al standvastig geworden. (9) Wij kunnen God niet genoeg danken voor de blijdschap, dit allemaal te mogen horen, dit zijn de herderlijke kenmerken bij Paulus.(10,12)

Paulus bad vurig, om toch naar hen te kunnen reizen, om hen verder te mogen onderwijzen in het geloof. Hij rekent er op dat God hem die mogelijkheid zou geven. Hier leren wij duidelijk hoe ook die grote apostel, zo afhankelijk was van de Here om het evangeliewerk te mogen doen. Paulus bidt en wacht, zo mogen wij ook zijn voorbeeld gaan volgen, en aanvaarden als de Here andere plannen heeft. (Foto van de huidige christengemeente te Berea)

(13) Het onberispelijk zijn in heiligheid.

9 Doch daarna heeft Hij gezegd: Zie, hier ben Ik om uw wil te doen. Hij heft het eerste op, om het tweede te laten gelden. 10 Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus.Hebr.10

Onze heiliging is een vaststaand feit. Dit feit is gefundeerd op de wil die christus had om Zijn

Vader te gehoorzamen. Zolang diezelfde wil bij ons aanwezig is, om in de voetsporen van Christus te wandelen, werken wij ons langzaam los van deze zondige, goddeloze wereld met staatskerken enz. en dit betekent ons heiligen.(Ef.5:27).

Jak 4:4 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is?

Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.

Onberispelijk betekent vrij van schuld, dit is het gebed van Paulus, dat ze op de dag van de wederkomst van Christus, nog steeds zullen geloven. Dit vers is heel belangrijk voor de christenen van heden, want de verleidingen van de wereld worden heviger. Christenen vallen vandaag af door de brede weg van de welvaart, genot of valse leer. Alles wat je afhoudt om de wil van God na te streven, is een afgod.

HOOFDSTUK 4

Paulus roept op om verder te gaan in die heilige, unieke levensstijl.(1)

(3) Wat wil God? Afstand nemen van de wereldse goddeloze gewoonten, gebruiken en een levenswijze zonder rekening te houden met Gods woord. Paulus wijst naar bepaalde zonden die niet verder kunnen. Hij heeft het over hoererij, sexuele uitspattingen, onnatuurlijke seks, vrije seks, en overspel. Het lijkt vandaag bijna normaal, toen was het nog erger. Er waren ook de hoeren in de

afgodentempels, waar de mannen gingen en dit leek normaal. Ook vandaag lijkt het normaal dat men seks heeft voor het huwelijk. Niet meer huwen lijkt normaal. Homofilie lijkt normaal! Simson, een man Gods, was zo sterk, en werd krachteloos door de verleiding van een mooie vrouw.

(4) Vat staat hier voor het lichaam van de vrouw. De Grieken spraken steeds over het vat der ziel, dat was hun lichaam. (Hand.9:15) Je moet de driften van je lichaam beheersen leert Paulus aan de jonge christenen. Ieder moet zijn eigen vrouw uitkiezen in heiligheid en eerbied. Deze keuze mag niet voortkomen uit hartstochtelijke begeerlijkheid! (5) Opgelet dat men zijn broeder niet bedriegt, want God zal dit zeker bestraffen, hier of later. Mensen denken soms niemand ziet of weet het! Geen seks met een gescheiden man of vrouw. (7) God riep ons niet om verder te doen zoals het in de wereld gaat.(8) Wie niet wil luisteren, verwerpt God zelf, daarom is er tucht nodig in een gemeente.(Kol.3:5)(Efeze 5:3). (9,12) Blijf elkaar liefhebben, dat ieder zich bemoeit met zijn eigen zaken leert Paulus. (1 Petrus 4:15) Verdien ook uw eigen boterham, zorg voor een eigen inkomen en wees niet lui. Wees ook geen schooiers, en zo zult u ook goed gezien worden door de buitenstaanders. De Grieken vonden handenarbeid iets voor de slaven!

De wederkomst van Christus, is een levende hoop!

De apostel wil deze jonge gemeente troosten. Er waren mensen die tot geloof kwamen gestorven, en er was verdriet gekomen in de harten van de gelovigen. Paulus gaat hier op in met bijzonder troostende woorden van kennis. (13) Er bestaat een levende hoop voor christenen, en dat legt de apostel hen uit, opdat ze niet zouden treuren.

Aristides, raadgever,schreef het volgende naar de Keizer over de christenen: Wanneer er onder hen iemand sterft, ze verheugen zich en danken God, ze begeleiden het lichaam zonder enige ceremonie.

Dit toonde aan dat die christenen helemaal anders handelden dan de afgodendienende Grieken. Voor goddelozen is er geen enkele hoop, dus kunt u de familie ook heel moeilijk troosten bij een sterfgeval. Bijzonder bij de Grieken, want deze mensen geloofden niet in een leven na de dood, of in een opstanding. De ziel verdween voor hen met het lichaam.

(14) Indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond, zo weten wij ook dat zij die in Hem geloven, zeker zullen opstaan uit de dood, dit zal God doen. Jezus was de eerste. Wat betreft: die ontslapen zijn, op de grafzerken in die tijd stond meestal geschreven: in eeuwige slaap. Ook Jezus sprak over het dochtertje van Jaus: Zij is niet gestorven, maar slaapt. Iedere dode zal eens opstaan, en wakker worden! Joh.5:29, Luc.14:14,

22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst;(1 Cor.15)

Deze opstanding gebeurt bij de eerste wederkomst van Jezus Christus, enkel voor al zijn Bijbelgetrouwe gemeenteleden.

(15) Hier geeft Paulus meer uitleg over dit mysterieus gebeuren, met een woord des heren zo benadrukt hij. Hij beklemtoont dat dit niet iets is dat hij zelf heeft uitgevonden!

De gelovigen hadden een zeer belangrijke vraag, aangaande enkele gestorvenen, onder hen, want deze mensen waren ook Christus verwachtende, maar wat nu?

Paulus had nog niet de gelegenheid gehad om dit uit te leggen bij zijn eerste verkondiging van het evangelie, en zo waren ze in een onwetendheid gebleven.

Zij die leven tijdens de opname, zullen de gestorven broeders en zusters niet voorafgaan. Die opname is een geheim, en zal niet door de ongelovigen gezien worden. (16,17)

Dit zal plaats vinden onder bepaalde beschreven geluiden. Het roepen van een aartsengel en bazuingeschal.

Deze bazuin heeft niets te maken met de laatste bazuin uit Openbaring. Waar zal deze intieme ontmoeting plaatsvinden? Op de wolken!

Dit gebeuren zal in een oogwenk gebeuren! Heel snel, zoals een dief snel iets rooft, zullen allen die christus toebehoren weggerukt zijn. Dit is de zoveel besproken opname van de christenen. Het woord opname staat niet in onze Bijbel merken er sommigen twijfelende christenen op.

Toch is vastgesteld dat in de Vulgaat Bijbel het woord rapiemur (rapturos) staat, waaruit het Engelse woord Rapture is afgeleid, en opname betekent. De opname is een hoop met zekerheid en een bijzonder troostende gedachte voor iedere christen die Hem verwacht, en niet te verwarren met de wederkomst van Christus op aarde! (18) Troost elkander met deze hoopvolle woorden!

DE OPNAME DE WEDERKOMST
Plaats: Christus komt in de lucht ons tegemoet (1 Thess.4:17) Plaats: Christus komt op aarde

( Zach.14:4)

Het is hier voor de Bijbelgetrouwe christenen. 1 Thess. 1:10 Hier is het voor de Joden

(Mt.24:16-20)

Het gebeurt zeker voor de wederkomst

(2 Thess.2:1-12)

Op het einde van de grote verdrukking De zeventigste jaarweek van Daniel.

(Mt.24:29-30)

Zal een zegen zijn voor alle gemeenteleden

Ze krijgen een verheerlijkt lichaam

Zal een oordeel zijn voor de ganse

ongelovige wereld

Is een geheimenis, staat niet in het O.T.

( 1.Cor.15:51)

Aan de profeten bekend gemaakt

( Dan.2:44)

Tijdstip: Voor de zevenjarige verdrukking, doch de exacte dag en uur is niet gekend.

Voor ongelovigen komt Hij als een dief in de nacht!

Openbaring 3:10

Tijdstip: Te zien aan de tekenen der tijden

Zeven jaar na het vredesverbond met Israel. Die dag des Heren,zal wel gekend zijn, voor gelovige Joden.

Gemeente Israel

HOOFDSTUK 5

In aansluiting op het vorige hoofdstuk, zagen we dat de christenen te Thessaloniki, vragen hadden over de wederkomst van de Heer, daarover gaat Paulus meer uitleg geven. Hij stelt vast dat ze vurig de Heer al terug verwachtende zijn, en ze ook al ongeduldig waren geworden. Hij zelf weet ook niet precies wanneer de dag des Heren zal aanbreken. Hij laat hen begrijpen dat God alle tijden in handen heeft. (1,2,3a). De gedachte van de opname was er toen nog niet.

Tijden en gelegenheden

Meestal ontstaan er veel problemen door de Nederlandse tijdsbepalingen in de

Bijbel aangaande de exegese van bepaalde teksten. Anderen vertalen hier

Tijden en tijdstippen. Het Grieks kent voor tijd ook twee woorden namelijk Chronos en Kairos. Door de oude Grieken werden deze woorden als volgt gebruikt: Kairos betekent een bepaalde tijdsperiode, hier vertaald door

gelegenheden. Chronos was het tijdstip welke het juiste eindogenblik was van een Kairos. Dit gebruikte men slechts bij speciale tijdsgelegenheden die eindigden met iets speciaals. Andere onderzoekers zien in Kairos een bepaalde tijd door God zelf vastgesteld, en voor de mens onmeetbaar, zoals onze leven, een bepaalde tijd leven en dan het tijdstip van overlijden.

Paulus heeft hen al de grote tijdslijnen uitgelegd over het profetische gebeuren. Dat wisten zij goed. Men moet zich voorbereiden, waakzaam zijn, de hedendaagse christenen dienen te letten op de profetische woorden. Vele christenen leven vandaag niet meer uit een verwachting van de Heer. Velen horen weinig over de wederkomst! Een apostel schrijft het volgende:

Hebree 10:25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

Ongelovigen en schijnchristenen.

(3b) Terwijl de ongelovigen, niets zien aankomen en leven zoals in de tijd van Noach, vrede en denken er is niets aan de hand, zullen ze een plotseling verderf kennen, een dodelijk kwaad, en niet kunnen ontkomen of vluchten. Zoals ook de Sodomieten plots een vernietigende neerslag kregen van vuur en zwavel!

Dat plotselinge verderf, is het begin van die Dag des Heren -tijd, een korte tijd na het vals en afgedwongen vredesverbond. De antichrist, wereldleider, zal dit bewerken met Israel. De openbaring van de antichrist en het plotselinge verderf liggen dicht bij elkaar, mogelijks nog in hetzelfde jaar. Heel onverwacht zal het vredesverbond worden geschonden, als een dief in de nacht. Volgens Daniel 12:8-10 zullen enkel de christenen van de eindtijd dit kunnen begrijpen. (4,5) Paulus maakt heel duidelijk dat zij, de christenen, niet in de duisternis zijn. Dit wil zeggen dat de waakzame christenen die tijd, en dat plotselinge verderf, een vernietigende aanslag, nog zullen zien aankomen. Duisternis betekent onwetendheid en geestelijke blindheid. Zo kunnen wij vandaag vaststellen dat ons volk uitgesproken in een onwetendheid leeft, door ongeloof,valse godsdiensten met valse profeten en kerkleiders!.

Ongelovigen kennen en begrijpen niets van de toekomst in het wereldgebeuren, ze laten zich misleiden door astrologen,e.d. God spot met hen door zijn profeten: 12 Roep de horden boze geesten maar op, die u al die jaren hebt aanbeden. Doe een beroep op hen om u te helpen opnieuw angst in veler harten te zaaien. 13 U hebt raadgevers genoeg; uw astrologen en sterrenkundigen, die u proberen te vertellen wat in de toekomst gebeuren gaat. Jesaja 47

Daarentegen schrijft Paulus: Gij zijt allen kinderen van het licht! (5,6)

Laten wij dan ook niet slapen! Wees waakzaam!

Zij die slapen weten nergens van, en zij die dronken zijn, denken niet na, en neigen ook tot het in slaap vallen. Men kan dronken zijn van de dwalingen, zij wandelen van links naar rechts! Hij bedoelde ongelovigen en zij die meer en meer, hun samenkomsten zonder reden verwaarlozen, minder en minder de Bijbel lezen, minder bidden en het genot laten voorgaan enz. Het gaat hier om een geestelijk slapen, niet verwarren met vs.10 (Efeze 5:14,15)

Hebree 10:39 Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt.

(8) Volharden is nodig! Het harnas van geloof, een leven uit een blijven vertrouwen op Gods woord en de nodige liefde, is een waakzame houding. Draagt steeds de helm van de hoop. Wanneer men niet leeft uit de verwachting op de komst van Christus, dan bent u heel kwetsbaar voor de satan en zijn machten.

Zij die Christus verwachten zijn niet bestemd voor de komende oordelen, maar voor de heerlijkheid door geloof in Jezus offer.(9,10) Of we nu (slapen) gestorven zijn of nog in leven zijn (waken), wij zullen met later Hem leven! Dat was het wat ze wilden horen! (11) Het elkaar opbouwen is elkander bemoedigen, en wanneer iemand dreigt te verzwakken in zijn geloof, te helpen en hem wakker te maken door het profetische woord.

2 Petrus 1:19 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de Morgenster opgaat in uw harten.

Deze christenen stonden onder druk van de ongelovigen en afgodendienaars.

(12,13) Paulus doet een oproep om hen te respecteren die moeite doen om de leiding te nemen, opletten voor dwalingen, en veel werk

verrichten in de gemeente. Daar waren wellicht nog maar pas oudsten aangesteld, luistert naar hen niet uit dwang, maar uit liefde voor de Heer! Maak geen ruzie onder elkander, er zijn altijd mensen die geen leiding of gezag willen aannemen.

Ongeregelden dienden in liefde te worden terechtgewezen. De gemeente was nog zeer jong, en al vroeg diende men erop te letten, dat er niet buiten de lijntjes zou gekleurd worden.

Dus geen mensen die buitensporig zouden zijn en zich niet wilden voegen naar het Woord. Bv: Overspeligen, dieven, enz. Troost hen die in het verdriet zijn. Heb geduld met zwakgelovigen.

Gaat geen kwaad met kwaad vergelden.(15)

(16,18) Dankt God onder alle omstandigheden, omdat God het wil. Wees blij, ook in de pijnlijke uren die je meemaakt, je blijdschap is gefundeerd op uw behoud! Blijf bidden! Let op Jezus!

Hebree 12:2 Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

(19,20) Blust den Geest niet uit en veracht de profetie niet.

Wij zijn kinderen des lichts, licht is iets dat brandt. Het licht dooft stil uit wanneer er geen olie meer in was. De vijf dwaze maagden hadden ook geen olie meer, dus geen geestelijk en letterlijk licht meer. Het was voor hen duister geworden, ze verkeerden in onwetendheid. Ze kwamen te laat! Zo zijn er ook vele christenen die niet weten dat de geheime komst van Jezus heel nabij is. Ze zien dus ook de Bruidegom niet aankomen, en verwachten Hem ook niet. Bij het uitdoven van de Geest, heeft Paulus het over het niet meer ernstig nemen van de beloften en profetie die nog moeten worden vervuld. Deze geven inzicht of licht, in de tijd waarin men leeft.

Ps. 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Ps. 119:130 Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.

Bijzonder in onze dagen geven de profetie licht, inzicht aan de christenen die bezig zijn met Gods woorden, en er acht op geven. Paulus schrijft: veracht de profetie niet. Profetie is de gave het profetische woord uit te leggen, tot stichting en bemoediging van de gemeente. De oude profeten maakten ook slechts de wil van God bekend aan de mensen. Calvijn gaf acht op de profetie in zijn tijd, en hij leerde tevens dezelfde gedachte. Daarom vraagt Paulus wat ze horen, omdat te toetsen, aan wat ze van hem hebben gehoord en wat ze konden lezen.(21) Onder dat toetsen begrijpen we in de grondtekst, onderzoeken zoals men metalen onderzoekt! Dit wil zeggen diepgrondig onderzoeken in de schriften.

(22,24) Vermijd alle vorm van kwaad, streef daarnaar, en God zal u heiligen! God zal ons onberispelijk maken naar geest, ziel en lichaam, zo is dit een bede van de apostel Paulus. God zal dit doen met iedere christen, in zijn ganse wezen.

Grieken zagen de mens uit drie delen. (Trichotomie) Joden uit twee, ziel en lichaam zijn n.

(dichotomie) Amen.

Geplaatst in BIJBELSTUDIE BRIEVEN AAN THESSALONICENZEN 1-2, BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

GODS TIJD EN MIJN TIJD

via GODS TIJD EN MIJN TIJD

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DE PROFEET HENOCH SUPER ACTUEEL!

BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN

DE PHENOCH EN PROFETIE  ACTUEEL?

Wij vonden een opvallend boekgedeelte van deze profeet, welke door sommigen als een verloren boek, en door anderen als niet canoniek boek werd beschouwd. Het is wel canoniek in de Ethiopische Bijbel! In onze normale Bijbelvertalingen werd er ongeveer 128 maal naar verwezen. Het is de moeite waard dit boek te toetsen aan de vervullingenWat schreef deze profeet in het boek van de berispingen?

15.10 De woning van de hemelse geesten, is de hemel, maar de woning van de geesten op de aarde, die geboren zijn op de aarde, is op de Aarde. 15.11 De geesten van de reuzen teisteren, onderdrukken, vernietigen, vallen aan, strijden, bewerken daarmee de verwoesting op aarde, en veroorzaken problemen. Zij eten geen voedsel, hebben geen dorst en zijn niet waarneembaar voor de ogen.  15.12 En deze geesten zullen opstaan tegen de kinderen van de mensen, en tegen de vrouwen, want ze…

View original post 405 woorden meer

Afbeelding | Geplaatst op door

DE PROFEET OBADJA

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

HENOCH DE EERSTE BIJBELLERAAR

HENOCH de eerste Bijbelleraar

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

OORLOGSGEVAAR M.O.

VERVULT ISRAEL DE BIJBELSE PROFETIE.pdf

Geplaatst in ACTUEEL PROFETIE

STORM IN UW LEVEN?

DE STORM EN GODS REDDENDE KRACHT.pdf

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK | 1 reactie

DE MESSIAS KOMT BEN JE KLAAR?

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

MALEACHI EN DE WEDERKOMST

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

73 PSALM TWIJFELT U AAN GOD?

Uw keuze…

BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN

clip_image002

clip_image004

Een psalm van Asaf, componist en dirigent, door koning David aangesteld voor de erediensten. Een prachtig lied met geestelijke inhoud om diep over na te denken en, dieper te vertrouwen op God.

Koning David wilde dat de God van Israël, Jahweh, zou worden geprezen, omdat er maar één levende God bestaat. Het is de God der heerlijkheid.(Ps.29:3).

Het is goed om even stil te staan bij het woord: Heerlijkheid. In het O.T. staat in het Hebreeuws “Kabod”. Het gaat over de gewichtigheid en aanzien van een persoon, door zijn bezit, rijkdom, of door een leiderspositie zoals bij Jozef.(Gen.45:13). We kunnen ook zeggen mensen die behoren tot de adelstand.

Doch wij vinden in de Bijbel, Gods woord, twee soorten van heerlijkheid, een aardse heerlijkheid en een hemelse heerlijkheid. Een vergankelijke en een onvergankelijke heerlijkheid!

Dat was het wat Asaf had opgemerkt en geobserveerd, hij kon bijna niet meer geloven dat…

View original post 1.799 woorden meer

Geplaatst in BIJBELSTUDIE PSALMEN (in opbouw)

DE DUIVEL EN BEZORGDHEID

Zorgen?

BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN

clip_image001

LEEUW (2)

7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 1 Petrus 5:8

In 2010 hoorden we al over een afschuwelijke moordpartij te Loksbergen. Het brengt grote verslagenheid, onbegrip en verdriet bij het volk. Mensen begrijpen het niet meer, en vragen zich af : Waarom? Hoe is dat mogelijk? Waarom laat God het toe, de vraag die gesteld wordt door iedereen die God nog niet tot hun Vader hebben. (Joh.1:12) Deze morgen hebben wij het over die onzichtbare brullende en verslindende leeuw!

Marcus 7:24-30 Israël stelde geen vertrouwen in Jezus,

als hun Messias, een heidense moeder deed dat wel!

Na een harde confrontatie met de Farizeeën, ging Jezus naar het gebied van Tyrus, Decapolis, welke sterk onder heidense invloed was. De Farizeeërs waarvan de discipelen nog niet hadden begrepen…

View original post 1.226 woorden meer

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK | 1 reactie

BEMOEDIG ELKANDER

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
DE BEMOEDIGING.pdf

Beoordeel dit:

Galerij

GOD VERGEEFT U

GOD IS BARMHARTIG en VERGEEFT

Psalm 103

King David

Koning David had ervaring met zonde en Gods genade. (1) Dit danklied komt recht uit het hart van de koning, als een danklied. Deze psalm toont ons dat wij God loven niet uit traditie, maar bijzonder telkens wij Gods liefde ervaren, in ons dagelijks leven. Hij deed dit met alles wat in zijn vermogen lag.

Waarom God loven?

(3) Koning David begint met het feit dat onze zonden (ongerechtigheden) worden vergeven, na ieder gebed. God vergeeft gaarne! (Ps.86). Er komt telkens blijdschap en rust in het hart terug na vergeving. Wanneer wij een geschenk krijgen, brengt dit tijdelijke blijdschap. Wie zijn zonden beleed, kreeg een geschenk van God, en dat met eeuwige blijdschap, dus zing! Paulus leert ons elkander te vergeven, zoals Christus ons vergeving schenkt.(Ef.4:32). Het gaarne vergeven kan soms grote moeite kosten! Een sorry is goedkoop!

Hij geneest al onze ziekten en kwalen.

Het eerste wat Hij bij de mens geneest, is zijn zondig denken. De mens dient zijn vertrouwen op Hem te stellen. Het zondig denken, is een denken naar de gevallen natuur van de mens na de zondeval. Het is een denken zonder nog rekening te houden met God die de mens schiep. Het kan ook nog een denken zijn over Gods woord, welke men zelf aangepast aan zijn eigen denken, zo kwamen er eigenzinnige dwalingen.

Wij kunnen de vraag stellen: Geneest Hij alle christenen? Een betere vraag zou zijn: Wanneer? Uit de context (4) Hij verlost ons van het graf, uit genade! Inderdaad, hij geeft ons een nieuw perfect verheerlijkt lichaam bij zijn komst, aan iedere christen. Sommige Joodse uitleggers wijzen naar het feit dat hij ook nu ook wel geneest van dodelijke ongeneselijke ziekten. David werd genezen.

Psalm 41:5 Ik zeide: HERE, wees mij genadig, genees mij, want tegen U heb ik gezondigd.

Psalm 41:9 Een dodelijke kwaal is op hem uitgestort, nu hij neerligt, staat hij niet meer op.

Ook Myriam kreeg melaatsheid, door haar kwaadsprekerij, Mozes bad en ze werd genezen. Ze zal dan God de eer en de lof hebben gegeven.

De GENEZENDE

kracht van DE BIJBEL

Water is ook een symbool van Gods woord. Wij lezen ook over het water te Mara. Het was bitter (Ex.15:23) Men wilde er niet van drinken. Vele mensen willen ook de Bijbel niet lezen, kerkboek en kerk kan hen gestolen worden. Het water kan wel eens bitter smaken, een boodschap welke men niet graag wil horen.

Soms gaat men naar eigen begeerte uitleggen. Het bittere water te Mara, was om het vette van de vleespotten uit Egypte, in hun darmen te zuiveren, het leek wel ontsmetting. Doch ontsmetting op een wonde kan pijn veroorzaken! Mozes nam een stuk hout, en het werd drinkbaar. Een chemische reactie, welke men toen niet kende. Het werd drinkbaar en gedronken. Het hout wijst wel op het kruishout dat grote veranderingen in het leven van een mens kan brengen, spontane genezing, en men de Bijbel met liefde gaat lezen!

(5) Nog een reden om God te loven. God verzadigt de ziel met het goede. Betere vertalingen schrijven; Die uw mond vult met het goede. Christus is hier de enige die de mens super blij kan maken door het manna, het geestelijke voedsel. Het manna het brood uit de hemel.

Johannes 6:51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld.

Alle dingen die wij leren uit de Bijbel zijn waar en goed! Het is werkelijk voedsel voor onze geest. Wij leven vandaag in een land waarbij er een geestelijke hongersnood heerst. Men zoekt kracht voor de geest in allerlei theorie, of psychische begeleiding zonder resultaten.

De mond vullen, God kan de honger naar Zijn woorden laten opkomen in het hart van wie Hem zoekt. Ons land staat op de kop met haar aantal zelfmoorden. Hier speelt de opvoeding een belangrijke rol. Jonge paarden legt men toom en bit in de mond, om hem te richten, en zijn fierheid in te tomen. (Ps.32:9) Het leren kennen van God, en zijn woorden aanvaarden, is uiterst noodzakelijk. (Spr.2 en 3).

(5b) Dit gedeelte vraagt meer onderzoek. Het Hebreeuwse woord voor mond of ziel spreekt over ouderdom of rijpere leeftijd. De profeet Jesaja gebruikt dat Hebreeuwse woord voor sieraad voor een bruid, als Jeruzalem. (Jes.49:18)

De bruid van Jezus, de bruidegom, maakt zich ook klaar voor Zijn komst. Die christenen worden hongerig naar het profetische woord. Daar verschillende wakkere christenen in de eindtijd hongerig worden, gaan zij ook meer zelf onderzoeken, en de Bijbel meer lezen. Dit laatste werd geprofeteerd door Daniel:

Dani 12:4 Maar gij, Daniel houd de woorden verborgen, en verzegel het

boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.

Wie ouder wordt, zal in zijn gedachten verjongen, door dat geestelijk voedsel. Hij heeft geleerd van zijn fouten. Hij heeft hoop en krijgt meer inzicht als een arend. Hij ziet alles scherper. Arenden werden als symbool gekozen voor macht en schoonheid.

Jesaja 40:30 Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, 31maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

arend jesaja

De arend vliegt het hoogst hemelwaarts! Wie vliegt straks hemelwaarts?

Zing over Hem, over Zijn goedheid voor zijn kinderen!

(11-15) Hier vinden wij vele verschillende vertalingen: Gods Goedheid, genade, liefde. Zijn genade lijkt hier wel onbeperkt voor allen die Hem vrezen. Dit is geen discriminatie tegenover de ongelovigen! Iedereen kan een keuze maken: Voor of tegen Jezus! Hemel of hel. Het wachtwoord voor de hemel is Jezus. Wie dit wachtwoord niet persoonlijk kent, blijft wachtend op de hel. Iedere minuut dat iemand Jezus niet gelooft, neemt het grootste risico wat op Gods aarde bestaat! Hij is al door God geoordeeld.

Johannes 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Wat betekent die vreze des Heren? Deze vreze heeft niets te maken met angst! Deze vreze begint bij het willen luisteren naar Gods wijsheid.(Ps.34) Van het kwade te wijken en het goede na te jagen, zijn de algemene Bijbelse regels. Het is een levenswijze met Gods principes, het is de beste levensovertuiging dat blijdschap geeft in plaats van verdriet en teleurstelling! (Deut.8:6).

Spreuken 14:27 De vreze des HEREN is een bron des levens,

om de strikken des doods te ontwijken.

(12) Hij vergeeft, ieder die daarom vraagt! Van Oost naar West, dit is de beweging van de zon, ze verdwijnt in het Westen. Zo zijn onze zonden verdwenen, niet meer te zien of te bespeuren, niet meer aan te klagen. Zo vergeeft een vader de mistappen van zijn kinderen. God weet hoe zwak wij zijn, als stof, een zwakke sterveling.

Hij spreekt over onze aardse natuur, afstervend. Hij kent ieder mens die Hem liefheeft, over Hem getuigt, zingt en jubelt.

heli koksijde

Biblespace, 26 mei 2018

 

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK | 1 reactie

DE ONBEKENDE LIEFDE

DE WARE LIEFDE IS SUPER!

BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN

clip_image001

clip_image003

Het Grieks kent drie woorden voor “Liefde”:Eros,Filio en agape. Eros- liefde is de erotische vleselijke liefde,Filio- liefde is humanisme, mensvriendelijke liefde, Agape- liefde, de Goddelijke liefde, is de opofferende liefde. Niemand wordt geboren met de Agape- liefde, maar kan die wel ontvangen!

13 Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.14 Want de gehele wet is in een woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 15 Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt. 16 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.Gal.5

Wij lezen hier de grote bedoeling van God, namelijk dat de mensen elkaar lief zouden hebben. Zijn bedoeling is zeker geweest dat de mensen gelukkig…

View original post 1.222 woorden meer

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

NOACH WERD BEHOUDEN

Noach was geen gelovige van de zondag alleen, hij bouwde iedere dag aan zijn behoud!

BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN

clip_image002

Vandaag zien wij dat er veel uitstervende kerken leeglopen en omgebouwd voor andere commerciële doeleinden. Het bouwen van een moskee neemt toe, en gesteund door Mijnheer Ratzinger.Als dwang verdwijnt…In de geschiedenis is de levende gemeente van Jezus Christus steeds een klein kuddeke geweest, en nooit een meerderheid geweest.

Dit is de tijd die voorafging aan de wereldwijde vloed, een oordeel van Gods wege, waarbij een Tsunami, of aardbeving vandaag nog maar een klein voorsmaakje is. Het was een tijd waarbij niemand zich nog iets aantrok van God, noch zijn gebod. Bij de zondvloed werden er slechts acht zielen gered en behouden! Enorm vele slachtoffers, geen journalist meer om een sensationeel artikel te schrijven, of Tv beelden te tonen. De grootste ramp die de wereld kende staat in de Bijbel te lezen, ook de laatste, verloren gaan voor de eeuwigheid!

1 Petrus 3:18 – 4:1-6

18 Want ook Christus is eenmaal…

View original post 1.200 woorden meer

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

EEN BELOFTE DOEN

BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN

clip_image001

clip_image003

Alle volkeren hadden in de oudheid een gebruik om geloften te doen en offers te brengen aan een of andere god die ze dienden. Ze deden dit met een doel, voor een goede afloop van bepaalde zaken of in grote moeilijkheden.

15 Daarna namen zij Jona op en wierpen hem in de zee, en de zee hield op met woeden.

16 En de mannen vreesden de HERE met grote vrees, en zij slachtten de HERE een offer en deden geloften.17 En de HERE beschikte een grote vis om Jona in te slokken; en Jona was in het ingewand van de vis drie dagen en drie nachten. Jona 1

Hier kwamen deze mensen in levensgevaar, ze brachten een dankoffer en geloften! Ze deden dit omdat ze wonderlijk werden gered. Ze deden geloften om nog meer offers te brengen bij hun aankomst. Ze werden behouden uit een zee van grote moeilijkheden…

View original post 1.323 woorden meer

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

BIJBELSE BLIJDSCHAP

via BIJBELSE BLIJDSCHAP

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

SLUWE LISTEN VAN SATAN

BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN

image

In het leven hebben nog vele mensen goede bedoelingen, ze zoeken een overtuiging waarvan ze denken dat ze op het goede spoor zijn, en ze voelen zich schijnbaar goed in hun vel! Voor velen komt het er niet op aan wat men gelooft, of niet gelooft. Dit op zichzelf is al een sluwe valstrik, waarbij de sterveling niet veel verder denkt. De satan boekt daarbij de beste resultaten, en kent op die wijze de minste weerstand, als Jezus maar uit die denkpiste blijft! Hij maakt omstandigheden, waarbij de christenen en anderen weinig Bijbelkennis zouden hebben! Eva kwam in verwarring!

Waarom zijn sluwe gedachtestrijd tegen Israël en de Bijbelgetrouwe Christenen? Wel hij weet dat wanneer een mens met liefde in de Bijbel en in het verlossingswerk van Jezus gaat geloven, dat dan die ziel enkel door dat geloof zal worden behouden.

De apostel Paulus doet er geen doekjes om, er zijn…

View original post 1.193 woorden meer

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

JEZUS HEEFT MACHT OVER ALLE KWAAD

Jezus heeft alle macht en komt WEL terug!

BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN

de bezetene 2

Wanneer wij kijken naar TV dan zien wij enorm veel kwaad. Wanneer wij naar de mensen zelf luisteren horen wij over veel kwaad. Wij kunnen ons daarbij nog eens de vraag stellen Wat begrijpen wij onder het woord kwaad? Niet altijd zien wij bepaalde dingen als een kwaad.

Jesaja 5:20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis;

Men heeft God vergeten, Zijn Woord! Met het lezen in de Bijbel zullen wij beter gaan begrijpen, dat ook Bijbelgetrouwe christenen toch gespaard kunnen blijven van veel kwaad in deze wereld. Inderdaad je zou hier wel kunnen tegen ingaan en zeggen, de christenen hebben hier veel kwaad te lijden door vervolging en dergelijke.

Het kwaad zit in het bloed van de mensen, denk aan het gif van de slang, in de woestijn,

Denk aan de opgerichte staak met slang. Maar…

View original post 1.529 woorden meer

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DE BRIEF AAN TITUS

DE BRIEF AAN TITUS 2018 (automatisch hersteld).pdf

Geplaatst in DE BRIEF AAN TITUS

PINKSTEREN VERANDERDE MENSEN

via PINKSTEREN VERANDERDE MENSEN

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DE ONGELOVIGE Ps.11

via DE ONGELOVIGE Ps.11

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DE PETRUSVIS WAS EEN ZEGEN

Kent u die vis?

BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN

JEZUS IS GODDELIJK!

Het is in het leven van een christen altijd een blijdschap te mogen ervaren hoe groot en machtig de Heer Jezus Christus wel is. Dat is pas geloven! De apostelen hebben dit vele malen kunnen ervaren en zien met eigen ogen dat die Jezus van Nazareth, God op aarde was. Doet Jezus nog wonderen vandaag? Heb.13:8 Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.

Een wonder uit het gewone dagelijkse leven leerde de discipelen, die dicht bij Hem leefden, wie die Jezus wel is en op welke wijze Hij ons inzicht geeft over Zijn plan. Kort vooraf had Hij geprofeteerd dat Hij onschuldig vermoord zou worden, maar na drie dagen zou opstaan uit de dood! Het vervulde zich!

24 Toen zij te Kafarnaum kwamen, traden de ontvangers van het hoofdgeld op Petrus toe en zeiden: Betaalt uw Meester het hoofdgeld niet? Hij zeide:…

View original post 983 woorden meer

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

BENT U GERED?

GERED DOOR GELOOF.pdf

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

UITNODIGING KONINKLIJKE BRUILOFT

EEN KONINKLIJKE BRUILOFT.pdf

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

HONGER EN DORST

BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN

Uw bericht kan nu met de volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:

Dorst.pdf
Dorst.pdf

View original post

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

EENZAAM EN VERLATEN

Afbeelding | Geplaatst op door

DE PROFEET ZEFANJA

via DE PROFEET ZEFANJA

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DE DROOM VAN DE WERELDGESCHIEDENIS

BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN

clip_image006.gif

DE DROOM VAN NEBU­KADNESSAR.

 

WIE WAS NEBUKADNESSAR ?(Daniel 2)

clip_image002

 

Hij was de zoon van Nabopolassar,  de stichter van het Nieuw-Chaldees rijk of Babylonische rijk in 606 v.Chr. Nebukadnessar versloeg de Farao van Egyp­te, veroverde Syrië en Palestina. Jeruzalem werd verwoest en bezet. ( Jer.46:27-28 )

 

WELKE GODSDIENST HAD HET BABY­LONISCHE RIJK ? (v.2-18)

clip_image004

Het was gewoon afgoderij. Goden als “Isjtar”, “Mar­duk” die ook de naam van “Bel” of “baal” krijgt. Vele afgoden als Krijgsgoden, liefdesgoden, goden die in getallen werden uitgedrukt enz…

Al deze goden worden vandaag opnieuw levend, eigenaardig, ze zijn nooit helemaal verdwenen, hun symbolen vinden wij terug, zoals vroeger in de staatskerk, het nieuwe Babel! De koning wil zijn droom begrijpen en richt zich tot de “geestelijken” van zijn land, die aan het hof werken. Wie wordt nu bedoelt met deze mensen ?

clip_image006Er waren en zijn er de verschillende…

View original post 1.726 woorden meer

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

GODS VERGEVING IS VOLMAAKT

via GODS VERGEVING IS VOLMAAKT

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

WAKKER WORDEN MET DE PROFEET HAGGAI

via WAKKER WORDEN MET DE PROFEET HAGGAI

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

UFO- APOCALYPS- OPENBARING 4

via UFO- APOCALYPS- OPENBARING 4

Geplaatst in ACTUEEL PROFETIE, EINDTIJD

NIET ALLEEN VAN BROOD ZAL DE MENS LEVEN

via NIET ALLEEN VAN BROOD ZAL DE MENS LEVEN

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

IS BIJBELKENNIS BELANGRIJK ?

via IS BIJBELKENNIS BELANGRIJK ?

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

3 PSALM DAVID KON SLAPEN

Deze galerij bevat 1 foto.

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
Reblogged on WordPress.com Bron: 3 PSALM DAVID KON SLAPEN

Beoordeel dit:

Galerij

DE EERSTE ANTICHRIST

NIMROD DE EERSTE ANTICHRIST.docx 07102017.pdf

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

IRAN BEDREIGT ISRAËL

Iran dreigt Isral met aanvallen.pdf

Geplaatst in ACTUEEL PROFETIE

UPDATE GOG UIT MAGOG

UPDATE PROFETIE GOG uit het land MAGOG 2018.pdf

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

HET WELVAARTSEVANGELIE

via HET WELVAARTSEVANGELIE

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK | 2 reacties

SEKS EEN GAVE

SEKS EEN GAVE VAN GOD.PDF

SEKS EEN GAVE.PDF

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DE GRENZELOZE MACHT VAN JEZUS CHRISTUS

Wie heeft Hem gevonden? Wie zoekt die vindt!

BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN

43 En een vrouw, die sinds twaalf jaren aan bloedvloeiing leed en door niemand kon genezen worden,44 kwam van achteren tot Hem en raakte de kwast van zijn kleed aan, en terstond hield haar vloeiing op.45 En Jezus zeide: Wie is het, die Mij heeft aangeraakt? En terwijl allen het ontkenden, zeide Petrus: Meester, de scharen drukken en verdringen U. (8-46a) Maar Jezus zeide: Iemand heeft Mij aangeraakt,46 (8-46b) want Ik heb kracht van Mij voelen uitgaan.47 Toen de vrouw zag, dat zij niet onopgemerkt bleef, kwam zij bevende nader, viel voor Hem neer en verhaalde Hem, voor al het volk, om welke reden zij Hem aangeraakt had en dat zij terstond beter was geworden.48 En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Lucas 8

Tal van ziekten zijn vandaag nog niet te genezen, en dit veroorzaakt medelijden in het hart van…

View original post 1.052 woorden meer

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

WEES NIET BEZORGD

BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN

clip_image001

God is Ef.3:20 “bij machte oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen”.Nog een vers van de pen van Paulus in zijn dodencel te Rome: Fil.4:19 “Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.” Niet alleen voorziening, maar heerlijke voorziening! Niet naar menselijke middelen en mogelijkheden, maar “naar zijn rijkdom”.God doet niet krenterig voor Zijn kinderen. Jezus zei:Joh.10:10b “Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed”.


View original post

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

ABRAHAM NAAR DE HEMEL

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

112 PSALM WIE IS ECHT GELUKKIG?

Gelukkig?

BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN

clip_image002

Wanneer wij eerst die vraag stellen aan onszelf, dan kunnen wij door onze antwoorden heen onszelf leren kennen. De ene mens is vlug gelukkig, en voor de andere moet het al veel meer gaan kosten.

Wat is nu echt gelukkig zijn? Wanneer wij het hebben over de zaligsprekingen dan proeven wij al een heel andere gedachte en opvatting over wat gelukkig zijn echt betekent. Is het geluk, van een mens afhankelijk van zijn geld, zijn bezit, zijn gezondheid, zijn familie enz.? Het begrip geluk voor wij tot geloof kwamen is heel anders dan “geluk” nadat wij tot geloof zijn gekomen.

Wij gaan deze morgen ons oor eens te luisteren leggen, horen hoe God een mens gelukkig ziet.

Voor velen is horen over God en Godsdienst al genoeg om een slecht humeur te krijgen. Toch is het zo dat niemand beter weet dan God zelf, wanneer een mens gelukkig kan zijn…

View original post 1.261 woorden meer

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

WONDEREN

Wie op God vertrouwt Daniel 6.pdf

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DE OPNAME EN GOG

Het komt alles dichterbij, wees klaar…

BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN

WANNEER KOMT DE OPNAME,

VOOR OF NA DE OORLOG VAN GOG UIT MAGOG?

clip_image002

Het meer en meer bekende Bijbelse thema, “De oorlog van Gog uit Magog”, komt meer en meer in de belangstelling voor de Bijbelgetrouwe christenen. Een uitgebreide studie is te vinden op onze site: https://biblespace.wordpress.com/Over die komende oorlog in het nabije Oosten te schrijven of spreken komt wel eens negatief over. Daarom begint de grote vraag over die geheime opname meer en meer te leven.

Over het tijdstip van de opname, het plotse wegnemen van wedergeboren christenen van de aarde, is bijna onmogelijk te beantwoorden. Paulus sprak niet voor niets dat het een geheimenis is. Sommigen verliezen al hun hoop, en geloven niet verder in “The Rapture”. Ze vinden het niet in hun Bijbel, toch staat het er in! (Zie onze studie). (Letterlijk in de Vulgata). Anderen verwarren die oorlog welke Rusland en Iran e.a. voorbereiden…

View original post 736 woorden meer

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK | 1 reactie

SPREUKEN 1-17

SPREUKEN 2018.pdf

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

GOG EN MAGOG 2018 OORLOG

Geplaatst in ACTUEEL PROFETIE, GOG EN MAGOG OORLOG

DE PROFEET AMOS

Amos was geen theoloog, een klein boertje, maar God gebruikte hem om tot het volk te spreken! Gods zegen voor wie het leest!

BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN

View original post

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

WAARHEID OF VATICAANS BEDROG

DE WAARHEID VERVANGEN DOOR DE LEUGEN.pdf

Geplaatst in ACTUEEL PROFETIE | 1 reactie

HET MYSTERIE VAN DE TOEKOMST

clip_image002

BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN

clip_image002clip_image004

Soms horen wij over geheime besprekingen van grootmachten en toppolitici in de wereld. Wij vragen ons soms af wat wordt er besproken, welke beslissingen heeft men genomen voor de toekomst? Wat mag het publiek weten, wat moet geheim blijven, en de wereldburger ligt daar niet altijd van wakker en werkt verder. In de sterren staat de toekomst ook niet altijd geschreven! En wat velen niet weten :God bewaarde een groot geheim voor alle leerlingen van Jezus Christus, Gods zoon!

De Bijbelgetrouwe christen weet dat men de wereldproblemen niet meer aan kan, want die christen weet wat de profeten schreven, en wat de apostelen van Christus ons nalieten, en ze logen niet als de ongelovige wereldleiders. De gewone sterveling die wil luisteren naar Gods woord, en het gelooft, ontdekt geheimenissen die hem een vreugdevolle hoop geven, en een prachtige toekomst.

11 En Hij zeide tot hen: U is gegeven het geheimenis

View original post 1.064 woorden meer

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

WAKKER WORDEN MET DE PROFEET HAGGAI

BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN

clip_image002

Haggai

Wie een wekker gebruikt om wakker te worden, kan wel eens schrikken! Wie iemand anders wil wakker maken gaat hem schudden tot hij wakker is. Wel God wil dat je nu wakker word in deze tijd. Vandaag kan man als persoon wakker worden, maar ook volkeren kunnen gewekt worden! De God van de Bijbel liet een van zijn profeten, Haggai, iets opschrijven wellicht voor onze dagen. Ook Jezus maakte eens mensen wakker!

6 Want zo zegt de HERE der heerscharen: Een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal Ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. 7 Ja, Ik zal alle volken doen beven….

Joodse vertaling: “There will rise another one, and I will shake up the heaven and the earth and” …..

22 Ik zal de hemel en de aarde doen beven, Ik zal de troon der koninkrijken omverwerpen, de kracht van de…

View original post 546 woorden meer

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

BEHOUDEN OF VERLOREN

BEHOUDEN OF VERLOREN.pdf

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK | 1 reactie

COMMENTAAR RUTH

Afbeelding | Geplaatst op door

OPGELET MERKTEKEN 666

via OPGELET MERKTEKEN 666

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

HET LAATSTE OORDEEL

via HET LAATSTE OORDEEL

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

PASEN 2018 ook voor u?

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
WAT BETEKENT PASEN VOOR U.pdf

Beoordeel dit:

Galerij

LEES UW BIJBEL DAGELIJKS

via LEES UW BIJBEL DAGELIJKS

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

PASEN OF PASCHA

Afbeelding | Geplaatst op door | 1 reactie

PASEN, JEZUS VIERDE PESACH!

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

HET MERKTEKEN 666

chip inspuitingvia HET MERKTEKEN 666

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

GOD EN RIJKDOM

GOD EN GELD.pdf

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

VALLEN IN DE GEEST

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, OCCULTISME | 4 reacties

APOCALYPS VAN JESAJA

JESAJA EN DE EINDTIJD.pdf

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

HIJ KOMT PLOTS

HIJ KOMT STRAKS.pdf

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

ALLE VOLKEREN TEN STRIJDE NAAR JERUZALEM!

via ALLE VOLKEREN TEN STRIJDE NAAR JERUZALEM!

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DUIVELSE INVLOED 2

DUIVELSE INVLOED 2.pdf

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

RUSLAND MAAKT ZICH KLAAR

GOG MAAKT ZICH KLAAR.pdf

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

WAT ZEGT GOD OVER TATTOOS

WAT ZEGT GOD.pdf

Geplaatst in OCCULTISME

BIJBELSE BLIJDSCHAP

via BIJBELSE BLIJDSCHAP

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

4 PSALM EEN ANGSTIG HART

BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN

“HOE EEN ONRUSTIG EN ANGSTIG HART

TOT RUST KOMT”.

clip_image002

 Psalm 4. Matth.11:28-29 2 Sam.15

 28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. 29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. 30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht. (Mt.11)

 Vele mensen kennen vandaag het probleem van slapeloosheiddoor de vele zorgen en angsten die hen omringen. Het gaat van slaappil tot drugs om de problemen van zich af te wenden, doch het probleem is en blijft voor hen die God niet kennen, of arm gebedsleven. Aangenomen  kinderen van God kunnen ook slapeloze nachten krijgen, door strijd en aanvallen van de boze machten, welke vandaag zeer actief zijn.

Er is maar één oplossing: Roepen op Jezus !

Wie dit…

View original post 1.886 woorden meer

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

HET GEVAAR VAN WAARZEGGERIJ, SPIRITISME EN HEKSERIJ

BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN

HET GEVAAR VAN WAARZEGGERIJ, SPIRITISME, HEKSERIJ.

Vandaag is er weliswaar veel belangstelling naar de toekomst. Vele mensen vinden het van belang eens te gaan luisteren naar een waarzegger. Ze willen graag weten koste wat kost, wat hen persoonlijk te wachten staat, of hoe het verder moet in deze wereld gedurende dit korte leven, al is er dan ook geen garantie voor uitspraken in waarheid Het oproepen van geesten en hekserij is ook weer trendy! God die alles over de toekomst weet, laat men erbuiten, laat men vallen.

Is hekserij een kwaad in Gods ogen?

Deuteronomium 18:10 Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar,

God verbood zijn volk om waar te zeggen of te luisteren naar de waarzeggers. Toch blijft de ongelovige mens steeds nieuwsgierig naar de toekomst. Let maar…

View original post 1.130 woorden meer

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DE BIJBEL IS EEN REDDENDE KRACHT!

via DE BIJBEL IS EEN REDDENDE KRACHT!

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK | 1 reactie

DUIVELSE INVLOED OP UW LEVEN

GEVALLEN VAN DUIVELSE INVLOED OP DE MENS.pdf

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, OCCULTISME | 1 reactie

DE ZIEKEN ZALVEN

via DE ZIEKEN ZALVEN

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK | 1 reactie

VALENTIJN

via VALENTIJN

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, OCCULTISME | 1 reactie

ER STAAT GESCHREVEN

via ER STAAT GESCHREVEN

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

GOG EN MAGOG 2018 OORLOG

GOG EN MAGOG 2018.

Geplaatst in ACTUEEL PROFETIE, GOG EN MAGOG OORLOG | 1 reactie

HOOGLIED COMMENTAAR 2018

HOOGLIED COMMENTAAR 2018.pdf

Geplaatst in COMMENTAAR BIJBELBOEKEN R.GAYTANT, HOOGLIED

DE HUISGEMEENTE

Studie van Br.W.Stauder

BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN

DE GEMEENTE AAN HUIS

HUISGEMEENTEN

Wij zijn inmiddels aangekomen bij het laatste deel van deze driedelige reeks bijbelstudies waarin wij de taalkundige en inhoudelijke betekenis van zowel de nieuwtestamentische geloofsgemeenschap alsook de plaats van de samenkomst onderzoeken en bestuderen. En zo verdeeld deze geloofsgemeenschap is, zo verdeeld is men ook over de vraag naar de juiste benaming ervan. Christenen met een reformatorische, rooms-katholieke of orthodoxe achtergrond hebben het over de “kerk” terwijl het woord “gemeente” een ingeburgerd begrip is onder christenen uit vooral de evangelische hoek, maar ook in het Jodendom gebruikt wordt. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de naam “kerk” voor ons onaanvaardbaar is omdat deze een heidense oorsprong heeft en de kloof tussen het Christendom en het Jodendom daardoor alleen maar verbreedt. De naam “gemeente” daarentegen is wel bijbels en geniet derhalve onze voorkeur. Het is interessant om zowel in de bijbelse grondteksten alsook in de vertaling…

View original post 5.301 woorden meer

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

ISRAEL EN VN PSALM 2

PSALM 2.pdf

Geplaatst in ACTUEEL PROFETIE, BIJBELSTUDIE PSALMEN (in opbouw), BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK | 1 reactie

DE ONGELOVIGE V.N EN ISRAEL

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

GODS LEIDING ERVAREN

via GODS LEIDING ERVAREN

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

TRADIONELE LEUGENS

DWALING VAN HET VATICAAN.pdf

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

OORLOGSDREIGING ISRAËL RUSLAND IRAN

OORLOGSDREIGING ISRAËL RUSLAND IRAN

Poetin 2018

Geplaatst in ACTUEEL PROFETIE, GOG EN MAGOG OORLOG | 1 reactie

GELOOFSAFVAL DOOR MISLEIDING 2018

GELOOFSAFVAL DOOR MISLEIDING .pdf

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

ANTICHRIST

HET BEGRIP ANTICHRIST.pdf

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

HET BEGRIP ANTICHRIST

HET BEGRIP ANTICHRIST.pdf

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

ANTICHRISTELIJKE SIGNALEN

Afbeelding | Geplaatst op door

DE HERE IS MIJN HERDER!

BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN

Psalm 23.

Dit is het lied van koning David, dat geschiedenis schreef onder zijn volk en alle Bijbelgetrouwe christenen! Sommigen hebben het nog gezongen staande op een brandstapel, omdat die woorden geestelijke kracht gaven voor de menselijke geest. Het is een psalm en lied dat men zingen moet, in moeilijke en pijnlijke situaties, het brengt de geest tot innerlijke rust. David schreef gewoon Gods woorden op, voedsel voor de geest!

(Joh.6 63 De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.)

1 Een psalm van David. De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets;2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren;3 Hij verkwikt mijn ziel.

Koning David zelf een schapenherder geweest, wist dat de Here God zijn herder was. Hij begreep het heel goed, en zong dit lied…

View original post 1.236 woorden meer

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

PERSOONLIJKE RELATIE MET JEZUS CHRISTUS

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK | 1 reactie

DE LAMP VAN HET LICHAAM

via DE LAMP VAN HET LICHAAM IS HET OOG

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DUISTERNIS IN EUROPA

Wij verwijzen naar onze videoclip voor alle christenen met hoop voor de toekomst!

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

JEZUS IS OP KOMST

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

KENT U JEZUS?

via KENT U JEZUS?

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

GEZOND WILLEN DENKEN

GEZOND WILLEN DENKEN

Dr.Leaf Caroline

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

ALLEEN DE BIJBEL LIEGT NIET

via ALLEEN DE BIJBEL LIEGT NIET

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

ARK VAN NOACH GEVONDEN

via ARK VAN NOACH GEVONDEN

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

LAZARUS EN DE OPNAME

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DE NIEUWE MENS

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

GOD EN TOPSECRET

via TOPSECRET – DE OPNAME VAN CHRISTENEN

Beoordeel dit:

Galerij

DE WONDERLIJKE GEBOORTE VAN JEZUS

BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN

clip_image001

clip_image003

Onze geboortedag is altijd een speciale dag, een verjaardag met soms een feestje. Aan onze geboorte is eerst een tijd van verwachting aan voorafgegaan, een tijd van nieuwsgierigheid, een korte stonde van pijn en daarna de grote blijdschap. De geboorte van Jezus is wel bijzonder.Vooraf geeft de evangelist de stamboom van Jezus, en daarin ligt een geheimenis! (Matth.1:17) Bij de driemaal 14 generaties, samen 42 generaties dus, ontbreekt er één bij de laatste14, dus 13de generatie is die van Jozef!

Die “laatste” generatie impliceert de komende en wederkomende Jezus, eerst als “de zoon des mensen”, (Jes.53:2,3) daarna als Rechter over de vele natiën, op de troon van David, als “de zoon van David” Een tweevoudige generatie. Hij komt terug met Zijn volk, de gemeente, de laatste generatie!

Dit is het 42ste geslacht, zijn gemeente. Het zijn nieuwe mensen, een generatie uit de Geest geboren net…

View original post 1.148 woorden meer

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

GODS FEESTEN

via FEESTEN VAN GOD

Beoordeel dit:

Galerij

GRIEP EN ANDERE KWALEN

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

COMMENTAAR RUTH

via COMMENTAAR RUTH

Afbeelding | Geplaatst op door

ESTHER COMMENTAAR

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

WIE ZOEKT DIE VINDT

via JEZUS VINDEN – KOSTBAARSTE OP AARDE

Afbeelding | Geplaatst op door

KERSTFEEST 2017

Afbeelding | Geplaatst op door

AMOS

via DE PROFEET AMOS

Afbeelding | Geplaatst op door

JACOBUSBRIEF

Lees verder

Afbeelding | Geplaatst op door

JEZUS VINDEN – KOSTBAARSTE OP AARDE

Jesusvia JEZUS VINDEN – KOSTBAARSTE OP AARDE

Afbeelding | Geplaatst op door | Tags: | 2 reacties

BETHLEHEM

via De stad Bethlehem

Afbeelding | Geplaatst op door

DE ONGELOVIGE Ps.11

BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN

PSALM 11

Bij de HERE schuil ik. Hoe durft gij dan tot mij zeggen: Vliedt naar uw gebergte als vogels?

Soms horen wij mensen spreken over het bouwen van een schuilkelder. Velen hebben dit gedaan om zich te beschermen tegen tornado’s, anderen verwachten een wereldoorlog, nog anderen verwachten het begin van het einde van de wereld in 2012 enz. Wat moet men nog geloven? Wie of wat is uw toevlucht in nood?

 Wie of wat is uw bescherming tegen levensbedreigende gevaren?

In Psalm 11 toen koning David in levensgevaar kwam, vroegen zijn raadgevers, waarom hij niet naar de bergen zou vluchten zoals de vogels voor hun bescherming, maar de koning liet weten dat God zelf zijn bescherming was geworden! Vliegende vogels zijn een beeld voor bescherming (Jes.31:5) Wat een vertrouwen had die man toch in zijn God! Maar David kende Gods beloften! David wist dat God met hem was!…

View original post 1.135 woorden meer

Geplaatst in BIJBELSTUDIE PSALMEN (in opbouw)

WAT IS ER NA DE DOOD?

BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN

WAT IS ER NA DE DOOD? 

 

 

Ieder levend mens, heeft wellicht eens deze vraag gesteld, erover nagedacht, of boeken gelezen, of mensen horen spreken over de “bijna” doodservaringen. Het blijft mysterieus, en slechts Gods woord kan er een zinnig en betrouwbaar antwoord op geven. Daarom hebben de Bijbelgetrouwe christenen een goede visie over dood, leven en eeuwig leven. U kunt nu nog luisteren naar uw Schepper, wat Hij zegt en ons leert over dood en leven, hemel of hel.

 

Hebreeën 9:27  En zoals het de mensen beschikt is,

eenmaal te sterven en daarna het oordeel,

 

Het is al duidelijk dat de mens hier slechts éénmaal zal sterven, tengevolge van zijn ongehoorzaamheid aan Zijn Schepper. Dit sluit alle valse vormen van reïncarnatie uit. Dat de mens moet sterven is geen fabel, dus ook de reden niet!

Wij weten dat er geen tweede kans komt, geen herkansing…

View original post 1.195 woorden meer

Afbeelding | Geplaatst op door

SCHEPPER EN SEKS

via IS SEKS ZONDE?

Aside | Geplaatst op door

IS SEKS ZONDE?

Verbood God seks? Verbood God ergens het huwelijk?

BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN

huwelijksbedHoofdstuk 1

De schrikwekkende feiten

Hoe wij hier zijn gekomen is het gevolg van een proces waarover de medische wetenschap ons kan inlichten en waarin op school wordt onderwezen. De kinderen komen het ‘op straat’ aan de weet, teenagers leren het via alle vormen van de moderne communicatiemedia, zoals de tv, video, internet en films. Maar hoe werd deze kennis toegepast? Enkele ontnuchterende feiten kunnen u het antwoord geven.
Er zijn zowel in de westerse wereld als in de derde wereldlanden miljoenen homoseksuelen. Dit aantal neemt de laatste jaren toe in de ‘vooruitstrevende’ landen. Hierin zijn begrepen mannelijke homoseksuelen (mannen zonder duidelijke seksuele belangstelling voor vrouwen), lesbische vrouwen en biseksuelen (mannen en vrouwen die zowel homo- als heteroseksuele1 verlangens hebben).

1) Heteroseksualiteit, de seksualiteit tussen individuen van verschillend geslacht. De term wordt gebruikt als tegenstelling tot homoseksualiteit.

Elk jaar worden er over de gehele wereld ontelbare onwettige kinderen…

View original post 21.322 woorden meer

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK | 1 reactie

DE LAMP VAN HET LICHAAM IS HET OOG

BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN

DE LAMP VAN HET LICHAAM

IS HET OOG

19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen;20 maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. {}21 Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. 22 De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; 23 maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis! 24 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon. Matth.6

De eerste twee…

View original post 1.389 woorden meer

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

KERSTFEEST OF YULEFEEST?

via KERSTFEEST OF YULEFEEST?

Afbeelding | Geplaatst op door

EEN KERSTBOOM PLAATSEN?

via DE KERSTBOOM

Afbeelding | Geplaatst op door

HERDERS OF WOLVEN?

Afbeelding | Geplaatst op door

DE ZIEKEN ZALVEN

Afbeelding | Geplaatst op door

DE BIJBEL

via DE BIJBEL IS EEN REDDENDE KRACHT!

Afbeelding | Geplaatst op door

IRAN IN DE BIJBEL

BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN

IRAN = ELAM

In Gods woord vinden wij verschillende profetieën, welke in onze dagen vorm beginnen te krijgen. In december verleden jaar gaf ik een studie door over de komende oorlog van “Gog en Magog”, met Rusland als militaire leider, en zijn eerste bondgenoot Iran, om Israël aan te vallen, samen met vele andere landen. (Ezechiël 38).

Een andere profetie is vandaag ook aan de orde, tevens in verband met het huidige Iran, dat de staat Israël wil vernietigen, eventueel met nucleaire wapens. Ook het westen komt in gevaar door Iran, maar dit behoort tot het verzwegen nieuws. Met deze bedreigingen van Iran, komt een andere profetie meer en meer in het licht van de profeet Jeremia.

ELAM

Jeremia 49:34 Hetgeen als woord des HEREN tot de profeet Jeremia kwam over Elam, in het begin der regering van Sedekia, de koning van Juda.35 Zo zegt de HERE der heerscharen: Zie…

View original post 825 woorden meer

Geplaatst in ACTUEEL PROFETIE, PROFETIE

THE RAPTURE

via TOPSECRET – DE OPNAME VAN CHRISTENEN

Afbeelding | Geplaatst op door

ALLE VOLKEREN TEN STRIJDE NAAR JERUZALEM!

via ALLE VOLKEREN TEN STRIJDE NAAR JERUZALEM!

Afbeelding | Geplaatst op door | 2 reacties

ALLE VOLKEREN TEN STRIJDE NAAR JERUZALEM!

Deze galerij bevat 1 foto.

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
ALLE VOLKEREN TEN STRIJDE  2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van…

Beoordeel dit:

Galerij

OP NAAR JERUZALEM ZEGT GOD!

via ALLE VOLKEREN TEN STRIJDE NAAR JERUZALEM!

Afbeelding | Geplaatst op door

TRUMP EN ZACHARIA JERUZALEM

Trump en Zacharia.pdf

Aside | Geplaatst op door

DE PROFEET ZEFANIA

de-profeet-zefanja-2015

Afbeelding | Geplaatst op door

TEVREDEN OF NIET

BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN

clip_image001

clip_image003

Iedereen wordt wel eens teleurgesteld in het dagelijks leven.Van kindsbeen af hebben wij dit al ondervonden. Eerst op school, jeugdbeweging, later op het werk, bij vrienden, in het huwelijk, bij erfenissen, en ten slotte ook nog in onszelf. De gevolgen kunnen van klein tot groot zijn. Onze wereld kent zijn deskundigen die daarvoor hebben gestudeerd, doch dit kan een peperdure zaak worden, en er zijn garanties voor verbetering. Mensen met depressies komen vandaag in groter aantal, maar er komt weinig genezing op dit vlak. Dit wijst erop dat de mens niet leeft van brood alleen! Men stapt uit het leven……… Wij als christenen willen mensen helpen, doch veel liefde en goedheid zijn daarom nog geen waarborg voor verbetering.

DRIE VOORWAARDEN OM TOT RESULTAAT TE KOMEN :

1. DE MENS MOET WILLEN GEHOLPEN WORDEN.

2. DE MENS MOET DE WAARHEID AANNEMEN ( de bijbel)

3. VOLHARDEN IN HET NASTREVEN VAN…

View original post 720 woorden meer

Aside | Geplaatst op door

GOD EN DAMASCUS

via WAT GOD ZEGT OVER DAMASCUS

Afbeelding | Geplaatst op door

DE LEUGENAAR

de leugenaar 201