Tagarchief: ANGST ZORGEN

Angst verlichten en zenuwen kalmeren met 9 kruiden — Mensensamenleving.me

categorie : gezondheid en gezondheidsproducten . . . In de huidige tijd is het erg makkelijk om gek te worden van alle problemen, verplichtingen, stress, druk van het werk, concurrentie en stimuli op elk moment van de dag. Hoewel het misschien ideaal klinkt om naar het platteland te ontsnappen en je werk achter te laten, […]

via Angst verlichten en zenuwen kalmeren met 9 kruiden — Mensensamenleving.me

GEVOELENS VAN ANGST EN DE GEVOLGEN

BIBLESPACE - RONNY GAYTANT - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE - EVANGELIE

ARTIKEL 2012 TERREUR EN AANSLAGEN IN BIJBELSE PROFETIEËN

GEVOELENS VAN ANGST EN DE GEVOLGEN Onze hedendaagse maatschappij kent enorm veel mensen die leven in angsten, met zorgen en spanningen die hen doen wegzinken in verdriet en moedeloosheid, zware dep…

Bron: GEVOELENS VAN ANGST EN DE GEVOLGEN

View original post

OVERWIN UW ZORGEN ANGSTEN EN PROBLEMEN

 

clip_image001

angstig

Matth. 6:34 Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Gemakkelijker gezegd dan gedaan, of wist Jezus dat soms niet? Kent Jezus mijn en uw zorgen, uw problemen, uw verdriet niet? Weet Hij niet dat ik wakker lig, dat ik het bijna niet meer zie zitten, in deze onrechtvaardige wereld, en moedeloos ben geworden? Hoe zal ik morgen dit of dat betalen? Oorlog op komst? Ziekte? echtscheiding? Mijn geld verloren door crisis …enz. Waar zorg en angst beginnen, mag het ware geloof niet eindigen! En waar het geloof begint, eindigt de kommer en de zorgen! Jezus gaf daartoe twee unieke sleutels om al deze dingen te voorkomen of te verwerken, om ons een betere kijk en hoop te geven. Hij weet wat je nodig hebt!

clip_image005

33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.Matth.6
 Fil.4:6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.

Bij de eerste noodzakelijke sleutel, zegt God: zoek Mij, luister naar Mij, volg mijn adviezen op, …..vertrouw op MIJ! God staat klaar met doeltreffende adviezen. Hij schiep de mens en weet tot in detail, hoe de mens in elkaar steekt. Toch stelt Hij een voorwaarde: Luisteren naar Hem, in Hem geloven. Hem gehoorzamen, Hij vroeg nooit te geloven in een bepaalde kerk, of in kerkelijke geboden, maar vroeg om de woorden van Hem eenvoudig  te geloven. Joh.6:63 De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.

De tweede sleutel, is een tweede stap in geloof, in plaats van te piekeren, medicijnen te slikken, of eindeloze discussies, spreek dan thuis tot God, die uw Vader is geworden, en vertel Hem over al uw problemen, zorgen en angsten. Velen hebben zijn hulp al ondervonden, waarom u niet?

Ps.50:15 roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren. sela Ps.145:18 De HERE is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.

Koning David kende OOK deze sleutels! God verloste deze man uit al zijn angsten, verloste hem uit de greep van al zijn vijanden. Onze zorgen en angsten, dat zijn de hedendaagse vijanden, ze nemen ongelovige mensen in een wurggreep, het zijn stille moordenaars, net als de toenmalige vijanden van David! In ons land gaan zeven mensen per dag ten onder aan hun angsten, kommer en zorgen! (Hosea 4:6) De zelfmoordlijn tot God is de Bijbel!

Wij lezen even wat David op oudere leeftijd opschreef en zong een lied na zijn vertrouwen te hebben gesteld op zijn God, zo ontdekte hij die eerste sleutel.

Psalm 18

Deze psalm word nog steeds gezongen (Cfr. Rab.Gaon) als een herinnering op de zevende dag van Passover, toen Mozes vol van angst en machteloosheid voor de Schelfzee stond. Men wilde hem vermoorden! De zee splitste zich, en ze konden vluchten. Het werd hun grote verlossingsdag, profetisch kunnen wij het misschien reflecteren naar de komende verlossingsdag voor Israël, op het einde van de zevenjarige verdrukking, de benauwdheid van Jacob, de wederkomst van Jezus! (Ps.18 …2018?)

20 De HERE deed mij naar mijn gerechtigheid, naar de reinheid mijner handen vergold Hij mij, 21 want ik heb de wegen des HEREN gehouden en ben niet goddeloos afgeweken van mijn God.Ps.18

Ook hier vinden wij hoe koning David leefde, hij zocht meestal wat de wil van God zou zijn. Hij had kennis van wat God hem had geleerd en beleefde dit. Hij hield er rekening mee, in het dagelijkse leven,het was een levensstijl geworden.Hij kende de grote waarde en het grote belang van Gods woorden:

30 Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.31 Want wie is God behalve de HERE, wie is een rots buiten onze God?Ps.18

Wie op de Bijbelwoorden van God vertrouwt, en bouwt, kent een super bescherming tegen allerlei geestelijk kwaad. Dit is enkel te ervaren, wanneer men bezorgd, angstig en machteloos is geworden, en dan zijn vertrouwen op gaat God stellen. Daarom zijn beproevingen, soms tegenslagen, de beste Bijbelschool om God beter te leren kennen!

Psalmen 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Ook koning David kende de tweede sleutel, of remedie tegen grote problemen en het zich maken van kopzorgen.Koning Saul wilde David om het leven brengen, David wist dit. Kunt u zich grotere zorgen voorstellen, dan dat men u naar het leven staat? Dit zijn pas grote zorgen! Levensbelangrijk kan men zeggen. Zorgen kunnen levensbedreigend zijn, christenen in onze dagen, dienen op hun hoede te zijn. Zorgen en kommer werken soms als de kanker voor de geest en het lichaam van de mens. Daarom schreef ook Paulus naar zijn broeders :

1 Cor.10:13 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

Het is belangrijk God te leren kennen tijdens zijn korte aardse leven, en dit kan door Zijn Zoon,Jezus! Een God die voor u zorgt?…..God zorgt dat u weerstand kunt bieden! Koning David had dit aan de lijve ondervonden. Hij riep op de Heer! Hij bad! Bidden “in geloof” heeft een enorme positieve impact op de werking van uw hersenen!

6 Toen ik ten einde raad was, riep ik naar de HERE; ik vroeg mijn God mij te helpen. Hij hoorde mij en reageerde op mijn hulpgeroep.(boekvertaling)Ps.18

Als men ten einde raad is gekomen, dan zoekt men toch verder om eruit te komen, mensen zoeken deskundigen op voor hulp, en vele malen tevergeefs. Maar David, had anders geleerd, en begon te roepen op zijn God! Wanneer Israël op zijn God zal roepen, en opnieuw naar Hem zal willen luisteren dan zal de aarde beven en God optreden tegen hun vijanden! (v.8-20)

Afrekenen met kommer en zorgen!

 37 Ik vervolgde mijn vijanden om hen te achterhalen, en liet niet af, eer ik hen had vernietigd;38 ik verpletterde hen, zodat zij niet konden opstaan, zij vielen onder mijn voeten.39 Gij hebt mij aangegord met kracht tot de strijd, Gij deedt onder mij bukken wie tegen mij opstonden;40 Gij deedt mijn vijanden mij de rug toekeren, en mijn haters verdelgde ik.Ps.8

Zoals eerder aangehaald, zijn kommer, angsten en zorgen, de grote vijanden van onze hedendaagse maatschappij, met alle triestige gevolgen. Koning David stelde zijn vertrouwen op zijn God en streed tegen die vijanden tot ze overwonnen waren. Dit kan tijd kosten. Natuurlijk is dit hier geen lichamelijke strijd. Het is een strijd in de gedachten wereld van de mens. Daarom zijn wedergeboren en Bijbelgetrouwe christenen in staat, deze mentale moeilijkheden te overwinnen;

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.Fil.4

De tweede sleutel moet toegepast worden: maak uw zorgen duidelijk aan God bekend. Dit is pas een teken dat u op God wilt vertrouwen. Natuurlijk kent God al uw zorgen vooraf, maar Hij wil aanbeden of aangeroepen worden. Enkel en alleen dan bidden bij  grote problemen, en daarvoor niet leven uit een, dichte en oprechte relatie of band met God, is hopeloos! Als het brandt, roept men ook niet de brandweer van 100 km verderop, maar toch het dichtbijgelegen korps! Petrus volgde Jezus zo dicht, dat hij tot op het water begon te lopen ziende op Hem! Geen andere discipel deed het! Zo is het voor wie ver van God leeft, en zijn Bijbel nooit meer leest!  Een dagelijks leven in Gods vrede, geeft de wedergeboren christen, een bovennatuurlijke bescherming voor al zijn denkactiviteiten. Dit is geen tovermiddel.

Onze gedachten kunnen worden beïnvloed door demonische machten, die enkel de bedoeling hebben u of anderen uiteindelijk ten onder te brengen. Daartegenover dient er geestelijke bewaking te zijn. Wie niet wil geloven ontloopt hier een onbekende zegen van God, Gods vrede. Door deze levenservaring van overwinning, kon koning David zingen na zijn doodsangst :

Ik heb U hartelijk lief, HERE, mijn sterkte,

ronny-1

 

WEES NIET ANGSTIG VOOR MORGEN!

clip_image001

6.En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.Mt.24 (SVV)

Lu 21:9 En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u niet beangstigen. Want die dingen moeten eerst geschieden, maar dat is nog niet terstond het einde.

Wanneer wij in onze dagen de nieuwsberichten horen, dan is er al reden genoeg opdat de mensen angstig worden en zich zorgen gaan maken over de toekomst. Weet dat er ook nog veel verzwegen wereldnieuws bestaat. Wij horen van aanslagen, oorlogen en oorlogsdreigingen. Daarbij hebben wij nog de angstaanjagende economische en financiële crisissen? Vooroorlogse toestanden, werkloosheid, Jodenhaat enz. Toekomstvoorspellers, en valse profeten brengen de mensen hierbij nog meer in verwarring.

Wat zei onze Heiland, Jezus Christus?

Zij die in Jezus geloofden hadden Hem vragen gesteld aangaande de toekomst. Hij ontweek hun vragen niet, maar gaf ze inzicht in de Bijbelse profetie. Voor vele ongelovigen, is Jezus een charlatan, een waarzegger of een Joodse sekteleider, enz. Hij, de Zoon van God, deelde ontegensprekelijk de mensheid in twee groepen, voor of tegen Jezus! Angstige of hoopvolle mensen! Behouden of verloren mensen!

Tot hen die in Jezus geloven roept Hij vandaag: Wees niet angstig!

Toch kunnen wij vaststellen dat ook ware christenen zich angstig en bezorgd kunnen maken bij het horen van al de angstaanjagende berichten. Gelooft men dan niet wat Jezus zei? Gelooft men dan niet meer in het evangelie? Maar een trouwe christen heeft geen angst! Angst kan ontstaan door wat men niet kent of ervaart!

clip_image003Voorbeeld: Een klein kind geeft niet graag een handje aan een vreemde man, want het kent hem niet, het heeft tijd nodig om hem beter te leren kennen, zo verdwijnt angst. Onvoldoende kennis of ervaren van wat Jezus leerde, kan ook nog angst bij christenen veroorzaken, bijzonder bij hen die Hem niet verwachten.

Over een kind van God staat geschreven: 7 Voor een kwaad gerucht zal hij niet vrezen, zijn hart is gerust, vol vertrouwen op de HERE;Psalm 112

Toch moeten oorlogen komen sprak Jezus! Denk aan de zondvloed, toen geloofde er ( zoals vandaag) ook niemand meer in de reddende woorden van de profeet Noach! Een wereld die niet wil luisteren naar zijn Schepper gaat dan ten onder. Sommigen bidden opdat deze dingen niet zouden geschieden, gelooft men dan niet, dat Gods profetische woord de waarheid is en vervuld zal worden? Al de vervulde profetieën zijn totnogtoe tot in detail uitgekomen. Mt 24:35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

Profetie is geen menselijke waarzeggerij of een dubieuze voorspelling! Al maakt de duivel reclame voor het zesde zintuig! Kent men Gods plan niet? Houden zulke mensen zo van deze onrechtvaardige wereld? Profetie is voor gelovigen!

De profeten spraken: wees niet angstig!

De profeet Jesaja.

8 Weest niet verschrikt en vreest niet. Heb Ik het u niet van oudsher doen horen en verkondigd? Gij zijt mijn getuigen: is er een God buiten Mij? Er is geen andere Rots, Ik ken er geen.Jes.44

De profeet Jesaja bemoedigde het volk Israel, wees niet angstig, God heeft u al jaren geleden voorzegd dat ge niet angstig moet zijn voor de komende moeilijke dagen, op wie heb je uw vertrouwen gesteld? Er is toch geen andere God buiten Mij. Ieder mens die zijn vertrouwen stelt op iets of iemand anders buiten de God van Israel, zal meer dan bedrogen uitkomen en nog veel angsten, doodsangsten beleven!

Jer 17:5 Zo zegt de HERE: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de HERE wijkt;

De komende jaren zullen duidelijk maken wie waarlijk hun vertrouwen hebben gesteld op Jezus, op de Bijbel! Allen die op Hem alleen niet willen vertrouwen maken zich vandaag een eigen god , een eigen godsdienst, een eigen wereldkerk,Babel!

Jes 41:10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

Dit zijn woorden die God spreekt tot Israel in de eindtijd, in de grote verdrukking, de benauwdheid van Jacob. De strijd van David en Goliath komt terug, en de kleine David had geen schrik! Inmiddels zijn de trouwe christenen van deze aardbol verdwenen door een mysterieus ingrijpen: The rapture!

De leviet Jahaziël bemoedigde het volk in Gods naam!

14 Toen kwam in het midden der gemeente de Geest des HEREN op de Leviet Jachaziel, de zoon van Zekarja, de zoon van Benaja, de zoon van Jeiel, de zoon van Mattanja, uit de zonen van Asaf, 15 en hij zeide: Luistert, geheel Juda en inwoners van Jeruzalem en koning Josafat! Zo zegt de HERE tot u: weest niet bevreesd en wordt niet verschrikt voor deze grote menigte, want het is geen strijd van u, maar van God.

2 Kron.20

Toen er oorlog dreigde tegen koning Josafat van Israel door de Moabieten en Ammonieten, kwam God zelf spreken door de mond van Jahaziël.

Wees niet angstig het is een strijd van Mij sprak God. Ook wat vandaag voor de deur staat is een strijd van God, met deze onrechtvaardige en ongelovige wereld. God zal afrekenen in Israel. Zac 12:3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natien moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. De onrechtvaardige wereld zal in zijn dwaasheid Gods volk Israel, opnieuw de schuld geven dat deze wereld ten onder gaat. Legers zullen strijden tegen Israel, en beseffen niet dat ze strijden tegen de Almachtige!

Let op wat koning Josafat sprak:

20 De volgende morgen vroeg trokken zij uit naar de woestijn van Tekoa. En terwijl zij uittrokken, trad Josafat naar voren en zeide: Luistert naar mij Juda en inwoners van Jeruzalem, gelooft in de HERE, uw God, en gij zult bevestigd worden, gelooft in zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn.Kron.20

Opnieuw zien wij hier dat het gaat om geloof in de woorden die God spreekt. God vraagt vriendelijk om te willen geloven in Zijn profeten, en ge zult zegen ontvangen, het zal u voordelig zijn. Heb 1:1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon,

Geloof komt slechts zichtbaar in de moeilijke tijden van ons leven. Dat is ook vandaag nog zo, dit is de leerschool van de christenen.

Bent u toch angstig?

clip_image005Ps 107:6 Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid, en Hij redde hen uit hun angsten;

Deze teksten zijn enkel voor mensen die geloven of willen geloven zoals koning David. God weet wat mensen kunnen meemaken, ook Jezus heeft doodsangsten gekend in de olijfhof.

Angsten zijn te overwinnen op geestelijk vlak, angsten komen voort uit het zielenleven van de mens. Hier is een gelovig gebed een doeltreffend middel, ook vandaag.

4 Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Iedere vorm van angst, komt voort uit acties van Gods vijand, en kan depressies veroorzaken.

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.Fil.4

Christenen kunnen evengoed bezorgd zijn als ongelovigen, maar ze kennen een uitweg, het gebed!

Mt 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

clip_image006