Tagarchief: BEHOUDENIS

GOD UW REDDER?

 

 clip_image001

 

 

 

clip_image003

 

Een mens kan soms in zeer moeilijke en pijnlijke omstandigheden terechtkomen. Zijn leven kan in gevaar komen. Zorgen kunnen hem overweldigen. Beproevingen kunnen zijn kracht in de Here meten. (Psalmen 11:5  De Here toetst de rechtvaardige en de goddeloze; en wie geweld bemint, die haat Hij.)

 

In de Bijbel vinden wij ook mensen die veel hebben moeten verwerken. Wij kennen een Job, een David, een Paulus, en tenslotte Jezus onze Here.

Vandaag nemen wij het voorbeeld van koning David, in de tijd kort voor hij koning werd en zware beproevingen doorstond. Wij gaan even kijken hoe David op de Heer vertrouwde, welk een persoonlijke relatie er was tussen hem en God.

 

1 Sam.23:14-28 en Psalm 54

 

Wat was het probleem van David?

 

14 David hield verblijf in de woestijn, in bergvestingen. Hij verbleef in het gebergte, in de woestijn van Zif. Alle dagen zocht Saul hem, maar God gaf hem niet in zijn macht.

15  David vernam, dat Saul uitgetrokken was om hem naar het leven te staan. David bevond zich in de woestijn van Zif te Choresa.

 

David kende dus een spannende tijd. Ongerustheid, opgejaagd door Sauls troepen

Het is hem een moeilijke tijd vol strijd voor hij koning werd.

Het is precies een tegenbeeld voor ons die ook als koningen met de Heer zullen              regeren, onze tijd hier op aarde als christen is niet gemakkelijk, wij worden ook achtervolgt door de troepen van de boze, die nog weinig tijd heeft. En wij moeten zeer waakzaam zijn. Onze geestelijke wapenrustig moet in orde zijn.

 

Dan heb je mensen die blijkbaar op geld uit zijn, en zo waren er ook onder de zifieten mensen die koning Saul berichten waar David zich bevond. De satan heeft ook zijn kinderen, kinderen des toorns, welke hij kan gebruiken. Mensen die hem ten val wilden brengen.

Wees op uw hoede in onze strijd zijn er ook die ons ten val willen brengen. Ongelovige mensen die u willen weghouden van God, van Jezus.

19 Enige Zifieten echter trokken naar Saul in Gibea en zeiden: Weet gij wel, dat David zich bij ons verborgen houdt in de bergvestingen bij Choresa, op de heuvel van Chakila, ten zuiden van de wildernis?

 

Koning Saul valt aan!

26  Saul ging langs de ene en David met zijn mannen langs de andere zijde van de berg. David trachtte in allerijl aan Saul te ontkomen; en reeds stond Saul met zijn mannen op het punt David en diens mannen te omsingelen en te grijpen,

 

David bijna omsingeld en ten prooi. Menselijk gesproken kon hij niet meer weg.

Wij kunnen ook omsingeld worden door allerlei ernstige problemen zodat wij er geen uitweg meer voor vinden.

Vele mensen komen vandaag in zulke situaties terecht, waarbij ze gevangen zijn of in de strik des duivels zitten, en ze grijpen naar alles wat hun gedachten kan veranderen of plegen zelfmoord. Ook hier staat David werkelijk machteloos, zijn enige hoop was God zelf! Dit zijn omstandigheden waarbij wij zelf ons geloof kunnen meten.  Het probleem dus van David was eigenlijk de gewone strijd welke hij had om koning te worden. Bijbelgetrouwe christenen kennen dezelfde strijd hier op aarde omdat ze ook later als koningen zullen regeren.

 

 

WAT DEED DAVID?

 

Doch David respecteerde nog steeds koning Saul, maar wachtte geduldig op zijn God. Hij wacht op God en is tevreden met zijn schuilplaats in de woestijn. In die schuilplaats bad hij :

Psalm 54

2  (54-4) O God, hoor mijn gebed, neem ter ore de redenen van mijn mond.

3  (54-5) Want vreemden staan tegen mij op, geweldenaars staan mij naar het leven; zij houden God niet voor ogen. sela

4 ¶ (54-6) Zie, God is mij een helper, de Here is het, die mij schraagt.

 

David deelde al zijn problemen aan God mee in zijn gebed. vers 5

3  (54-5) Want vreemden staan tegen mij op, geweldenaars staan mij naar het leven; zij houden God niet voor ogen. sela

geweldenaars= zifieten.

 

Wat wij hier kunnen leren is dat wij in zulke omstandigheden GEDULD moeten hebben en wachten op Gods tijd;

Hebreeën 6:12  opdat gij niet traag wordt, maar navolgers moogt zijn van hen, die door geloof en geduld de beloften beërven.

Wij moeten navolgers zijn van de geloofsmannen welke ons zijn voorgegaan.

David stelde zijn vertrouwen dat God zijn enige redder zou zijn, en zo werd het!

Ook wij. David zegde precies wat er was.

Ook wij moeten precies ons probleem geven, en niet denken God kent het al!

 

Ongelovigen zouden gezegd hebben: David, vecht terug, maak een plan, stel een crisiscomité samen, waarop wacht u?

 

 

GOD ONDERSTEUNT HET GELOOF VAN DAVID. Hoe?

 

16  Toen begaf Jonatan, de zoon van Saul, zich op weg en ging naar David in Choresa. Hij versterkte zijn vertrouwen op God

17  en zeide tot hem: Vrees niet, want de hand van mijn vader Saul zal u niet vinden; gij zult koning over Israel zijn, en ik zal onmiddellijk onder u staan. Ook mijn vader Saul weet dit maar al te goed. 18  Hierop sloten die beiden een verbond voor het aangezicht des Heren. En David bleef in Choresa, maar Jonatan ging naar zijn huis.

 

God weet dat wij slechts mensen zijn. Daarom stuurde hij Jonathan om David te steunen in zijn geloof. 4 (54-6) Zie, God is mij een helper, de Here is het, die mij schraagt.)

Dit is een reden waarom christenen elkander nodig hebben en misschien nog zullen nodig hebben in de toekomst. Jonathan was een instrument in Gods hand.

“Jonatans” zijn er meer dan nodig!

 

HOE KWAM DE OPLOSSING OF DE VERHORING VAN

HET GEBED VAN DAVID?

 

27  toen er een bode tot Saul kwam met de tijding: Trek haastig weg, want de Filistijnen zijn het land binnengevallen. 28  Daarop keerde Saul terug van de achtervolging van David en trok de Filistijnen tegemoet. Daarom noemt men die plaats: Rots der Ontkoming.

 

Hier moeten wij nogmaals toegeven dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn. Dat toeval voor de ongelovigen is. God stelt niet of nooit teleur! David kon zingen en roepen van vreugde, God greep in!

 

.

5  (54-7) Hij zal het kwaad vergelden aan wie mij benauwen, verdelg hen in uw trouw.

 

Rots der ontkoming. Inderdaad zal David niet vlug deze plaats vergeten, daar waar de Here hem verloste uit de handen van Saul.

Zulke dingen vergeet men nooit meer, daarom vinden wij ook dit vele malen terug in de psalmen: die rots.

 

Psalmen 18:31  Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?

Psalmen 18:46  De Here leeft. Geprezen zij mijn Rots, en verhoogd zij de God mijns heils,

 

De verhoring van het gebed, werd kracht bijgezet door een gelofte van David in deze situatie, namelijk in vers 6 van psalm 54 schrijft David het volgende:

 

6       (54-8) Ik zal U vrijwillig offers brengen, ik zal uw naam loven, Here, want hij is goed;

Wat David hier duidelijk maakt, is dat hij zou offers brengen als God hem uit deze miserie zou helpen. Dit was een vrijwillig offer, dus een offer niet omdat het moest, maar omdat David, als hij gered zou zijn, dan God zou loven! Het verstevigt de persoonlijke relatie met God. (9)

Psalmen 115:17 Niet de doden zullen de Here loven, niemand van wie in de stilte zijn neergedaald,

 

 

BIBLESPACE HUISGEMEENTEN