Tagarchief: CHRISTUS

DE GEBOORTE VAN DE KONING DER KONINGEN

 

 

clip_image001

 

 

KERSTSTAL

De geboortedag van iemand is altijd een speciale dag, bijzonder voor de ouders. Er is een tijd van verlangen aan voorafgegaan, een tijd van nieuwsgierigheid, een korte tijd van pijn en daarna de tijd van grote blijdschap en vreugde. Voor Jozef was er eerst een tijd van korte beproeving geweest.

Was hij de vader? Vooraf geeft de evangelist de stamboom van Jezus, daarin lezen wij:

16 en Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die genoemd wordt Christus.Matth.1

Jozef is hier beschreven als de wettelijke man van Maria, maar niet als de vader van Jezus. Jozef had het heel moeilijk toen hij vernam dat Maria zwanger was, hij wist zeker dat het dus niet door hem was. Zij woonden dan ook nog niet samen. Ze hadden wel elkaar de huwelijksbelofte gegeven. Hij kreeg de menselijke gedachte om van haar in stilte te scheiden, om haar niet in opspraak of in schande te brengen.

Jozef depressief?

Je kunt best begrijpen welke depressieve gevoelens Jozef zal hebben gehad. Het in de put zitten is niet gezond, en het kan gevaarlijke gevolgen hebben. Jozef was een gelovige man, die de wet en de profeten kende!

De gedachte dat Maria hem ontrouw zou zijn geweest, bleef hem achtervolgen. Achterdocht overweldigde hem. Maar een steniging van Maria, volgens de wet, wilde hij zeker voorkomen, hij hield van haar! Vanaf de verloving behoorden man en vrouw al elkander toe, volgens de wet.

Ook al staat het er niet, Jozef zal hebben gebeden tot God om hulp voor zijn geestelijke nood. Jozef zal wel medicatie hebben genomen, maar geen antidepressiva zoals vandaag, neen, wel een geloofspil die de geest van de mens ondersteunt. Jozef zal wel Gods raad hebben gelezen en daarop hebben gehoopt.

God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. 2 Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. Psalm 46

God zelf greep onmiddellijk in via een bijzonder visioen.( Num.12:7).

20 Maar terwijl hij deze dingen overdacht, zie, een engel van de Heer verscheen hem in de droom en zei: Jozef, zoon van David, vrees niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. Matth.1

God overtuigde Jozef zelf door een engel te zenden met deze boodschap. Jozef nam het kind aan, als zijn kind. Hij werd ingeschreven als de wettelijke vader.

Had Maria Jozef willen overtuigen dat haar zwangerschap van de Geest kwam, dan zou Jozef dit nooit hebben willen geloven of aanvaarden! Daarom heeft geloven in Jezus niet zijn oorsprong in de overtuiging door een ander mens, maar door een overtuiging en bevestiging van boven, van God! (Rom.8:16).

Het zal zeker bij Jozef goed zijn doorgedrongen dat het kind, in een voederbak gelegd, een bijzonder koningskind was. Geboren in een rotsspleet gebruikt als schapenstal, in een zomerse nacht! Er was geen plaats meer voor Hem in deze wereld, precies of dat er ook geen plaats of nog tijd is voor Hem in het hart van vele nu feestvierende mensen rond een heidense boom.

Jozef zal ook het volgende hebben gelezen in de profeten:

Jes 9:6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 7 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.

Een gedeelte van deze profetie is nog niet vervuld, namelijk, Jezus beschreven als de vredevorst op de troon van David komt nog.

Enkel schijnvrede komt er straks in het M.O. door een bedriegende wereldleider, daarna W.O.III en daarna komt Jezus, dan zal er pas echte vrede op aarde zijn! Een eindeloze vrede die zal doordringen tot in het diepste van de natuur. Een vrede tot en met vrede onder de dieren!

Jes 11:7 de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund;

Deze blijde hemelse boodschap bracht rust en vreugde in het hart van Jozef. Wie de Bijbel niet wil geloven, zal ook nooit een hemelse rust en blijdschap in zijn leven ervaren! Hij zal nooit begrijpen wat de christelijke hoop inhoudt. Zijn ogen ( zijn levensvisie) blijven gericht op het aardse en niet op de hemelse. Jozef had geloofszekerheid, en diende nooit meer te twijfelen aan deze Bijbelse boodschap.

(Heb 11:1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.)

Geloven is persoonlijk God ervaren, geloven is niet uit traditie naar een grote kerk lopen! Of als onmondig kind gedoopt zijn.

21 Zij zal een zoon baren, en gij zult hem de naam Jezus geven; want hij zal zijn volk verlossen van hun zonden. Matth.1

Jozef kreeg een droom, en meteen een opdracht, precies als al die andere geloofshelden beschreven in de Hebreeënbrief.

Voor een geboorte was en is er nog steeds veel nieuwsgierigheid naar het geslacht, hier hoorde Jozef dat het een zoon zou zijn! Vandaag kan men met de hedendaagse mogelijkheden wel wat vroeger zien naar het geslacht van de nog ongeborene, maar de vergissingen en teleurstellingen zijn er nog steeds. Jozef wist met zekerheid dat het een zoon zou zijn! Het was er ook de gewoonte dat het de man was die een naam voor het kind koos. Jozef zou hem de naam “Jezus” geven.

Al dit gebeuren was reeds heel lang voorspeld door de profeet Jesaja! (7:14)

Deze profeet leefde 700 j. v.Chr.! Wie had ooit in die tijd durven denken dat ongeveer nu tweeduizend jaar geleden, deze profetie in vervulling zou gaan?

Vele profetieën worden slechts dan begrepen wanneer ze in vervulling gaan, of dat men voorafgaande tekenen kan waarnemen, zoals vandaag.

De opwarming van de aarde is een voorteken van nog komende vervullingen, de Bijbel heeft altijd gelijk!

Een hemelse legermacht looft God:

14 Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij

<

p align=”center”>mensen des welbehagens. Luc.2

De eerste vrede die de mens nodig heeft, is vrede met God!

Onder het woord “welbehagens” dient men te begrijpen volgens de grondtekst, (wil,keuze) mensen van goede wil, die een goede keuze wilen maken!

Het gaat hier over mensen die de wil hebben om een goede keuze te maken.

Jezus kwam om vrede te maken tussen de mensen en God. Zijn volk en God.

Jezus wist dat de ene mens een goede keuze zou maken en de andere een slechte keuze.

Ieder mens moet in zijn leven een keuze maken: Voor of tegen Jezus, ertussen kan niet!

Toen Hij aan het kruis hing, en twee anderen naast Hem, maakte de ene een keuze voor en de andere een keuze tegen Jezus!

Lu 12:51 Meent gij, dat Ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Neen, zeg Ik u, veeleer verdeeldheid.

Ro 8:6 Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.

De gezindheid van het vlees is leven zonder rekening te houden met de Bijbelse principes. Wie wel zoekt rekening te houden met de Bijbel, is een mens “des welbehagens” en een mens die gelooft, en de goede keuze heeft gemaakt, hij zal leven, ook al is hij gestorven! Eeuwig leven!

clip_image005